11 ta’ Jannar: San Tumas Placidi minn Cori

Verżjoni Vidjo: San Tumas Placidi minn Cori

“Arawni, hekk jien se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom”. ~ Alla f’Eżekjel 34:12

san-tommaso-da-coriSAN TUMAS PLACIDI TA’ CORI
Presbiteru
1655 – 1729

Tagħrif: Francesco Antonio Placidi twieled fil-belt ta’ Cori. Missieru u ommu kienu bdiewa u mietu qabel għalaq l-14-il sena u billi kien l-uniku tifel fost ħutu, kellu jmur jaħdem biex jgħajjex liż-żewġ ħutu bniet. Dam imur jirgħa n-ngħaġ għal 8 snin, sakemm ħutu żżewġu, imbagħad seta’ jwettaq ix-xewqa tiegħu li jsir Franġiskan.

Fis-7 ta’ Frar 1677, daħal fil-kunvent ta’ Orrieto u sar Fra Tumas. Għalhekk fl-1683, ordna saċerdot. Intefa’ b’ruħu u ġismu għall-appostolat: priedki u qrar. Kien jgħaddi sigħat twal fil-konfessjonarju – iżur il-morda u jassisti lill-moribondi. Ma kienx jaċċetta flus
għall-quddies.

Żewġ virtujiet predominanti li kellu kienu l-paċenzja u l-umiltà – kien jirċievi ħafna umiljazzjonijiet minn sħabu. Talab biex ikun membru tal-ermitaġġ imwaqqaf mill-ordni. Tumas bena ermitaġġ f’Civitelle u ieħor f’Palombara. Ħafna Franġiskani kienu jgħaddu ġranet f’dan l-ermitaġġ.

Bata ħafna: ħafna kienu dawk minn sħabu li abbandunawh, għax sabu li kien strett fir-regoli li kiteb. Kien jippriedka ħafna u kien jippreferi jżur postijiet li mhumiex popolari.

Miet fil-11 ta’ Jannar 1729, meta kellu 74 sena. Ġie kkanonizzat mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, fil-21 ta’ Novembru, 1999.

Ħsieb: Dan li ġej huwa diskors mill-omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Kanonizzazzjoni ta’ San Tumas ta’ Cori:

“Se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom” (Eżekjel 34:12). Tumas minn Cori, qassis tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri, kien l-immaġni ħajja tar-Ragħaj t-Tajjeb. Bħala gwida mimli mħabba, hu wassal lill-aħwa fdati f’idejn il-kura tiegħu, fil-mergħat tal-fidi, dejjem animat mill-idejal Franġiskan. Fil-monasteru fejn kien, huwa wera spirtu ta’ karità u disponibbilta’ għal kull ma kien jintalab mingħandu, anke dawk l-aktar umli. Huwa għex fis-saltna tal-imħabba u s-servizz, skont il-loġika ta’ Kristu, “issagrifika lilu nnifsu, bħala vittma safja tal-paċi fuq l-altar tas-salib, u b’hekk kompla l-misteru tal-fidwa umana” (Prefazju ta’ Kristu Re).

Bħala dixxiplu awtentiku tal-Fqir ta’ Assisi, San Tumas minn Cori kien ubbidjenti lejn Kristu, Re tal-Univers. Huwa mmedita u fassal ħajtu fuq il-mudell tal-faqar evanġeliku u għamel minnha don lil Alla u lill-proxxmu tiegħu. Il-ħajja kollha tiegħu tidher bħala sinjal tal-Evanġelju, xhieda tal-imħabba tal-Missier tas-sema murija fi Kristu u fl-azzjoni tal-Ispirtu s-Santu, għas-salvazzjoni tal-bniedem”.

Huwa privileġġ għalina li aħna msejħin mill-Knisja biex nitolbu. Imma hi l-Kelma t’Alla li tkellimna l-ewwel dwar il-ħtieġa li d-dixxipli jitolbu bla ma jieqfu. Ġesù jagħtina parabbola biex jgħallimna dwar din il-ħtieġa. Jekk aħna ma nitolbux, se nintilfu aħna u ta’ madwarna. Bit-talb, aħna nwasslu lill-poplu t’Alla għas-salvazzjoni, għas-Salvatur, li hu Persuna: Ġesù.

Iva, it-talb tibbenifika int u l-għeżież tiegħek bih. Li titlob hu li tiftaħ qalbek ma min taf li jħobbok b’mod etern u jixtieqlek il-ġid aktar milli tixtiequ int għalik innifsek jew għall-għeżież tiegħek. Titlob ifisser li tagħraf li Alla hu Missier ħanin li jagħder, jaħfer u jifhem iċ-ċirkustanzi ta’ ħajjitna u lest li jgħinna u jerfa’ t-toqol tagħna. Hu dejjem magħna u jekk nafdawh, jieħu ħsieb ta’ dawk il-problemi li f’ħajjitna jidhru kbar u bla soluzzjoni. Mingħajru m’aħna xejn u ma nistgħu nagħmlu xejn.

  • U int, tfittex li jkollok esperjenza tal-imħabba ta’ Ġesù f’talb ta’ spiss, fis-solitudni tal-qalb tiegħek?
  • Tagħraf li mingħajr it-talb, li huwa l-mod kif tikkomunika ma’ Alla u kif tħalli lil Alla jikkomunika l-grazzji tiegħu lilek, ma tistax tirċievi dik l-għajnuna u l-qawwa li għandek bżonn biex tgħix ta’ nisrani veru u b’hekk issalva ruħek?
  • Tifhem li t-talb huwa l-privileġġ u l-arma qawwija tan-nisrani li biha wieħed jakkwista erwieħ għal Alla, li jekk ma jsibux min jitlob għalihom, x’aktarx jintilfu fin-nirien ta’ dejjem?

Iva, dan huwa l-privileġġ u l-qawwa tagħna l-insara: IT-TALB. Min jipprattikah b’attitudni tajba, ibiddel id-dinja billi jbiddel il-qlub tan-nies u jagħmilhom reċipjenti tajba tal-grazzja ta’ Alla li ssalva. Dan, San Tumas Placidi minn Cori fehmu sewwa u kien għalhekk li ta ħajtu għal dan il-għan.

Talba: O Alla, li ispirajt lil San Tumas ta’ Cori biex isibek fis-solitudni, u biex irawwem fih imħabba vera lejn il-proxxmu, agħtina li fuq l-eżempju tiegħu, aħna wkoll nikkontemplaw is-sema, filwaqt li nibqgħu dejjem attenti għall-ħtiġijiet ta’ ħutna f’din l-art. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://catholic.net/plugins/convertpdf/docs/articulos.php?id=1846

Alternative Reading: http://365rosaries.blogspot.com/2013/01/january-19-2013-saint-tommaso-da-cori.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tommaso_da_Cori

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.