12 ta’ Jannar: San Bernard minn Corleone

Verżjoni Vidjo: San Bernard minn Corleone

“Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen.” – 1Ġwanni 1:9

bernardSAN BERNARD MINN CORLEONE
Reliġjuż
1605 – 1667

Tagħrif: San Bernard kien terzjarju franġiskan u ddedika l-għajnuna tiegħu lill-foqra, morda u l-oppressi. Huwa talab li jidħol mal-patrijiet Kappuċċini Minuri u hemm wera’ ruħu mpenjat għall-missjoni tiegħu mimli ħeġġa reliġjuża.

Hu twieled fi Sqallija fis-sena 1605. Missieru kien skarpan u għallem lil ibnu s-sengħa tiegħu. Malli miet missieru huwa ħalla l-ħanut u ħa t-triq tal-ġlied bix-xwabel u sar espert f’dan.

Bernard spiss kien jisfida għad-dwell lil dawk li kienu jippreżentaw ruħhom quddiemu. Din it-tip ta’ ħajja begħditu minn Alla. Madankollu xi kwalitajiet tajba baqgħu jidhru fih. Kien iħobb jiddefendi nies fqar u ġwejda kontra min kien juża vjolenza magħhom. Spiss kien iżur il-kurċifiss li lejh bosta nies kienu juru devozzjoni. Fuq kollox kellu devozzjoni kbira lejn San Franġisk ta’ Assisi.

Jum wieħed huwa laqa’ sfida għal dwell li fih fera’ għall-mewt lil min sfidah. Billi beża’ li issa kien ser ikollu jiffaċċja vendetta mill-ħbieb tal-ferut, talab kenn fost il-Kappuċċini Franġiskani. Biex ipatti għal ħtijietu huwa talab li jdaħħluh fil-kongregazzjoni tagħhom bħala ajk u beda n-novizzjat tiegħu fit-13 ta’ Diċembru tas-sena 1632. Hawn għex ħajja ta’ penitenza u edifikanti għall-aħħar. Jingħad li hu kien isawwat lilu nnifsu seba’ darbiet kuljum sakemm joħroġ id-demm minn ġismu. Kien jorqod tliet sigħat kuljum, fuq l-injam bi blokka tal-injam biex isservih ta’ imħadda.

Ħafna drabi huwa kien jiekol ħobż u jixrob ilma biss. Jekk kien jara xi ħaġa li togħġbu hu kien iressaqha ma’ ħalqu u bla ma jmissha jerġa’ jpoġġiha fil-platt. Biex ikompli jagħmel penitenza kien jitlob li jagħmel bħala dmiru responsabiltajiet l-aktar baxxi u umli, li kulħadd kien jaħrab.

San Bernard kien iħobb jitlob ħafna. Kellu devozzjoni speċjali lejn il-Madonna u kien jinkoraġixxi lil ħaddieħor biex jagħmel l-istess. Marija, Omm Alla dehritlu u tatu f’dirgħajh lill-Bambin Ġesù. Hija wkoll għarrfitu l-jum ta’ mewtu erba’ xhur qabel ma ħalla din id-dinja. Miet f’Palermo fit-12 ta’ Jannar tas-sena 1667.

Kien il-Papa Klement XIII li fis-sena 1767 għamlu Beatu, filwaqt li l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fis-sena 2001 iddikjarah Qaddis.

Ħsieb: Ikkunsidra l-penitenza severa li San Bernard minn Corleone pprattika wara l-konverżjoni tiegħu. Hu fisser dak li jgħidu l-Missirijiet qaddisa tal-Knisja u dak li nsibu fit-tagħlim tal-Knisja Kattolika, li dawk li ma jżommux l-innoċenza tal-Magħmudija, m’hemmx mod ieħor biex huma jsalvaw ħlief il-Qrar u l-Penitenza.

Forsi aħna dnibna b’mod aktar gravi minn Bernard. F’dan il-każ, għandna nipprattikaw penitenzi aktar rigorużi, għax skont il-miżura tal-ħtija tagħna għandhom ikunu l-miżuri tal-penitenzi li nipprattikaw. Jew forsi inti temmen li m’għandekx għalfejn tagħmel penitenza? Din tabilħaqq tkun delużjoni sfortunata, għax San Ġwann jikteb: “Jekk ngħidu li m’għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarrqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina” (1Ġwanni 1:8). Dan huwa l-ewwel rekwiżit tal-penitenza, li aħna nirrikonoxxu sinċerament in-nuqqasijiet tagħna quddiem Alla u li nindmu minnhom b’qalbna kollha. Għandek tal-inqas din it-tip ta’ attitudni ta’ sogħba u dispjaċir għad-dnubiet li għamilt?

Issa kkunsidra l-kliem ta’ Sidna Ġesù meta qal: “Jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.” (Luqa 13:5). Il-Mulej tkellem b’dan il-mod wara li kienu għadhom kemm tarfulu li numru ta’ persuni mietu mewta vjolenti, bla mistennija u f’daqqa. Hemm limitu għat-tolleranza ta’ Alla. Li kieku Bernard ma weġibx għas-sejħa tal-grazzja, probabbli li kien jintilef hu wkoll minħabba dnubietu! Għalhekk, tajjeb li nagħtu widen għat-twissija li nsibu f’Lhud 3:8: “Jekk illum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebbsux qalbkom.” Għaliex jgħid ‘illum?’ Għax illum hu tiegħek. Għada m’huwiex f’idejk! Il-Mulej jaf kemm ilek tipposponi għas-sejħa tiegħu biex tagħmel Qrara tajba u penitenza għal dnubietek!!

Il-midneb għandu jipproduċi wkoll il-frott tal-penitenza. Il-prekursur ta’ Kristu jħeġġiġna: “Uru frott li jixraq lill-indiema” (Luqa 3:8). Żgur li m’għadux iż-żmien li wieħed jagħmel it-tip ta’ penitenza rigoruża li għamel San Bernard, imma żgur li wieħed jista’ jipprattika sagrifiċċji oħra li jkunu jiswewlu aktar. Il-penitenza mhix biss għaż-żmien tar-Randan, għalkemm f’dan iż-żmien nisimgħu iżjed dwarha. Tista’ twettaq ħidmiet ta’ karità u ħniena fi spirtu ta’ penitenza sabiex tpatti għal dnubietek u tajjeb li taċċetta bil-ferħ bi spirtu ta’ penitenza kull salib u tbatija li Alla jippermetti f’ħajtek. Hemm ukoll il-ħtieġa tar-rażan u l-kontroll fuqna nfusna.

Din li ġejja hija lista li tista’ tgħinek tneħħi minn ħajtek 40 ĦAĠA ħalli tkun qed tgħix ħajja aħjar, kif jixtieq Alla minnek:

1. Mibgħeda
2. Rabja
3. Ingratitudni
4. Tgergir
5. Idolatrija
6. Impurità
7. Suppervja
8. Medjokrità
9. Dagħa
10. Distrazzjoni
11. Sens ta’ ħtija
12. Ftaħir żejjed
13. ‘Self pity
14. Biża’ li tfalli
15. ‘Busy‘ iżżejjed
16. Qtigħ ta’ qalb
17. Kliem li ma jagħmilx ġid
18. Pjaċiri bla rażan
19. Il-‘comfort zone‘ tiegħek
20. Tinkwieta
21. Nuqqas ta’ paċenzja
22. Li ma tfittitx parir
23. Self Sufficiency
24. Tiegħek biss tajjeb
25. Negattività
26. Għira
27. Tibqa’ tgħix f’firda
28. Trid tara dejjem ta’ min hu t-tort
29. Idea żbaljata ta’ Alla
30. Il-ħsieb li int ma jistħoqqlokx il-ħniena t’Alla
31. Ma tagħmilx il-bidla neċessarja
32. Apatija u indifferenza lejn is-sewwa
33. Tikkompara lilek innifsek mal-oħrajn
34. Il-bżonn li togħġob u tagħmel li jgħidulek in-nies
35. Diżonestà
36. Ras iebsa
37. Kburija
38. Nuqqas ta’ talb
39. Ma tfittitx il-maħfra t’Alla fis-Sagrament tal-Qrar
40. Iżżomm bogħod mit-Tqarbin jew titqarben ħażin

Jekk taħdem fuqek innifsek b’dan il-mod, bil-għajnuna tal-grazzja t’Alla, inti tagħraf kemm dan jiswielek u Alla jixtiequ minnek għall-ġid tiegħek stess l-ewwel u qabel kollox. Bil-penitenza, wieħed inaqqas miż-żmien tal-Purgatorju u jgħin ukoll għas-salvazzjoni mhux biss tiegħu nnifsu, imma ta’ erwieħ oħra. Inti lest/a għal dan?

Talba: O Alla, li ppermettejt li San Bernard, il-Konfessur tiegħek, jiddistingwi ruħu minn karità erojka u penitenza ammirabbli, agħtina, permezz tal-interċessjoni tiegħu, li aħna nħobbu lilek b’qalbna kollha u li nagħmlu frott xieraq ta’ ndiema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-bernard-of-corleone.html

Alternative Reading: https://www.roman-catholic-saints.com/st-bernard-of-corleone.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_of_Corleone