16 ta’ Jannar: San Berardu u sħabu

Verżjoni Vidjo: San Berardu u sħabu

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.” – Ġesù f’Mark 16:15-16

LicinioMartiriSAN BERARDU U SĦABU
Martri tal-Marokk
†1220

Tagħrif: San Franġisk t’Assisi kien iħoss li Alla ried minnu mhux biss il-perfezzjoni tiegħu u tal-patrijiet tiegħu, imma wkoll is-salvazzjoni tal-bnedmin l-oħra. Kien iħoss xewqa kbira li jikkonverti lill-Musulmani, li l-avvanz tagħhom fil-pajjiżi ewropej kien ukoll qed jhedded ir-reliġjon Nisranija.

Waqt li flimkien ma’ kumpann mar lejn l-Orjent biex ikellem lis-sultan Musulman, Franġisk bagħat sitt patrijiet biex jipprietkaw lill-Musulmani tal-Punent. Dawn kienu: Vitale, Berardu, Pietru, Akkursju, Adjutu u Ottone. Fi triqthom, Vitale, li kien is-superjur tal-grupp, marad serjament fi Spanja, u sħabu komplew triqthom taħt il-gwida ta’ Berardu.

F’Sivilja, fin-naħa t’isfel ta’ Spanja, li kienet maħkuma mill-Misilmin, il-patrijiet bdew jipprietkaw bla biża’ fil-moskea, li s-salvazzjoni tinsab biss fil-fidi fi Kristu. Il-mexxej musulman, inkurlat għall-aħħar, ordna li jaqtgħulhom rashom dak il-ħin stess. Imma wara tħallew jaqsmu l-baħar u jmorru l-Marokk. Il-patrijiet laqgħu b’ferħ din id-deċiżjoni għax issa kienu se jkunu fost poplu kollu kemm hu Musulman.

Hekk kif waslu, Berardu, li kien jitkellem tajjeb l-ilsien Għarbi, beda mill-ewwel jitkellem man-nies fuq Kristu. Jum minnhom, meta raw lir-re Miramolin imdawwar bin-nies tiegħu, Berardu reġa’ beda jitkellem fuq it-tagħlim ta’ Kristu u sejjaħ lil Mawmettu bħala impustur. Ir-re ordna li Bernardu u sħabu jitkeċċew mill-pajjiż, imma rnexxielhom jiżgiċċaw lill-gwardji u reġgħu lura jxandru l-istess tagħlim.

Berardu u sħabu ttieħdu quddiem ir-re, li wegħedhom ħafna ġid u postijiet ta’ ġieħ jekk isiru Musulmani. Imma Berardu f’isem sħabu qallu li ma kinux lesti jiċħdu lil Kristu, anzi beda jħeġġeġ lir-re jikkonverti għall-vera fidi. Meta ra li kollox kien għalxejn, ir-re nnifsu qabad ix-xabla u qatel lil kull wieħed mill-patrijiet. Kien is-16 ta’ Jannar, 1220. Kienu l-ewwel martri Franġiskani.

Meta San Franġisk sema’ bil-mewt ta’ dawn il-patrijiet, bierek lil Alla u qal: “Issa naf li tassew għandi Patrijiet Minuri.” Għall-għadd kbir ta’ mirakli li saru bl-interċessjoni tagħhom, il-Papa Sistu IV ddikjara lil Berardu u sħabu bħala qaddisin fl-1481.

Ħsieb: Kien fil-kapitlu ġenerali ta’ Pentekoste li sar fil-Porzjunkola fl-1217 li San Franġisk iddeċieda li jibgħat lill-patrijiet minuri jevanġelizzaw barra mill-Italja. Il-missjunarji Franġiskani marru lejn Spanja u l-Portugall, li kienu parzjalment maħkuma mill-Misilmin. Il-ħidma ta’ evanġelizzazzjoni wasslet xi wħud minnhom għall-martirju. Fis-16 ta’ Jannar Fra Berardu u erba’ Franġiskani sħabu ġew immartirizzati fil-belt ta’ Marrakesh fil-Marokk. Il-Franġiskani qasmu l-Alpi lejn Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija u l-Bosnja. Aktar tard, fl-1224, qasmu wkoll il-kanal tal-Ingilterra u waslu Dover.

Dan li ġej huwa l-Messaġġ tal-Qdusija tiegħu Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja Dinjija 2018, bit-titlu ‘Flimkien maż-Żgħażagħ inwasslu l-Evanġelju lil kulħadd’:

“Ħafna rġiel u nisa, ħafna żgħażagħ taw lilhom infushom b’ġenerożità – xi drabi anki sal-martirju – għall-imħabba tal-Evanġelju, fil-qadi ta’ ħuthom il-bnedmin. Mis-salib ta’ Ġesù nitgħallmu l-loġika divina li twassalna biex noffru lilna nfusna (1Korintin 1:17-25) bħala tħabbira tal-Evanġelju għall-ħajja tad-dinja (Ġwanni 3:16). Meta nitkebbsu bl-imħabba għal Kristu, nikkunsmaw lilna nfusna f’dan in-nar, u dan ikabbarna, jdawwalna u jsaħħan lil qlubna (2Korintin 5:14). Nistedinkom għall-iskola tal-qaddisin li jiftħulna orizzonti kbar li jwasslu għand Alla, u f’kull ċirkustanza staqsu lilkom infuskom: ‘X’kien jagħmel Kristu kieku kien minfloki?’

Nittrażmettu l-fidi sa trufijiet l-art
It-tixrid tal-fidi permezz tal-attrazzjoni jitlob qlub miftuħa, imfawra bl-imħabba. L-imħabba ma tistax tpoġġilha limitu: għaliex l-imħabba hi qawwija bħall-mewt (ara Għanja tal-Għanjiet 8:6). Dan it-tixrid tal-fidi jiġġenera ‘encounter’, xhieda, tħabbira; jiġġenera l-qsim fil-karità ma’ dawk kollha li huma ‘l bogħod mill-fidi, li huma indifferenti u xi drabi forsi anki ostili u kontra l-fidi. Ambjenti umani, kulturali u reliġjużi li huma barranija għall-Evanġelju ta’ Ġesù u għall-preżenza sagramentali tal-Knisja jirrappreżentaw il-periferiji estremi. Dawn huma ‘t-trufijiet tal-art’ fejn Ġesù bagħat lid-dixxipli missjunarji tiegħu sa minn meta qam mill-mewt, filwaqt li żgurhom li l-Mulej ser jibqa’ dejjem magħhom (Mattew 28:20; Atti 1:8). Dan hu dak li aħna nsejħulu missio ad gentes. Il-periferija l-aktar deżolata tal-umanità, li tant għandha bżonn ta’ Kristu, hija dik fejn hemm l-indifferenza lejn il-fidi, u jekk mhux ukoll il-mibegħda kontra il-milja divina tal-ħajja. Kull faqar materjali u spiritwali, kull diskriminazzjoni lejn ħutna hi dejjem konsegwenza taċ-ċaħda t’Alla u tal-imħabba tiegħu.

It-trufijiet tal-art kollha llum saru għalikom xi ħaġa relattiva u faċli taslu biex ‘tinnavigaw’ fiha. Id-dinja diġitali – in-networks soċjali li faċli ssibhom u li xterdu ma’ kullimkien – xejnu l-fruntieri, eliminaw id-distanzi u naqqsu d-differenzi. Kollox jidher li tista’ tasal għalih malajr, kollox qrib u immedjat. Iżda mingħajr ir-rigal sinċier tal-ħajja jista’ jkollna eluf u eluf ta’ kuntatti, iżda qatt ma naslu għal vera komunjoni tal-ħajja. Fil-vokazzjoni mogħtija lilna minn Dak li poġġiena fuq din l-art, il-missjoni sa trufijiet l-art titlob minna r-rigal tagħna nfusna (Luqa 9:23-25). Nazzarda ngħid li għal żagħżugħ li jrid jimxi wara Kristu, l-aktar ħaġa essenzjali hi li jfittex xinhi il-vokazzjoni tiegħu u jippersevera fiha.

Xhieda tal-imħabba
L-Opri Missjunarji Pontifiċji twieldu minn qlub żagħżugħa biex jgħinu ħalli t-tħabbira tal-Evanġelju tasal għand il-bnedmin kollha filwaqt li jagħtu sehemhom għall-iżvilupp uman u kulturali ta’ tant ġnus bil-għatx għall-Verità. It-talb u l-għajnuna materjali, mogħtija b’tant ġenerożità u mqassmin mill-OMP, jgħinu lis-Santa Sede biex filwaqt li twassal l-għajnuna lil dawk li jeħtieġuha, tara li dawn ukoll ikunu kapaċi jagħtu xhieda fl-ambjenti fejn jgħixu. Ħadd mhu daqshekk fqir li ma jista’ jagħti xejn minn dak li għandu, u qabel kollox minn dak li hu. Nixtieq nerġa’ ntenni l-kliem li għidt liż-żgħażagħ taċ-Ċili: ‘Qatt m’għandek taħseb li m’għandek xejn x’tagħti jew li m’għandek bżonn ħadd. Kun af li ħafna nies għandhom bżonnok. Kull wieħed jgħid f’qalbu: ħafna nies għandhom bżonni.’ (Laqgħa maż-żgħażagħ fis-Santwarju ta’ Maipu, 17/01/2018)

  • U int, qed ixxandar lil Kristu bi kliemek imma l-aktar mill-mod kif tgħix?
  • Qed tgħix il-missjoni li Alla sejjaħlek għaliha u li ħadd ħliefek ma jista’ jwettaq għax hi s-sejħa personali tiegħek?
  • Taf li ma tistax issalva waħdek u li hemm persuni li Alla ħalla f’idejk biex tressaqhom lejh ħalli hu jsalvahom?
  • Kemm qed tkun ġeneruż/a fis-sejħa tiegħek bħala Nisrani/ja li twassal lil Kristu lill-oħrajn? Lest/a li tirriskja u tiġi mżeblaħ/mżebilħa, imwarrab/a jew maqtul/a għall-fidi tiegħek bħal Berard u sħabu?

Talba: Nitolbu lil Marija Sultana tal-Appostli, lil San Franġisk Saverju, lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, lill-Beatu Paolo Manna u b’mod speċjali llum lil San Berardu u sħabu f’jum it-tifkira tagħhom, biex jidħlu għalina lkoll u jakkumpanjawna fil-vjaġġ missjunarju tagħna ħalli aħna wkoll inkunu xhieda awtentiċi ta’ Kristu akkost ta’ kull saġrifiċċju. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/02/saint-berard-and-companions.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-berard-and-companions/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Berard_of_Carbio

 

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.