19 ta’ Jannar: San Makarju l-Eġizzjan

Verżjoni Vidjo: San Makarju l-Eġizzjan

“Tgħallem tinġibidx la bit-tifħir u lanqas bit-tmaqdir.” – San Makarju l-Eġizzjan

www.difa3iat.com_-169SAN MAKARJU L-EĠIZZJAN
Eremita
† C.389

Tagħrif: Dan il-qaddis jgħidulu wkoll “l-Anzjan” biex jintagħżel minn Makarju ta’ Lixandra, axxeta wkoll li kien jgħix fl-istess żmien. Huwa kien l-organizzatur prinċipali tal-monaċi fl-art ramlija ta’ Sketis, fil-punent tan-Nil fejn mar jgħix meta kellu 30 sena. Hemmhekk huwa għadda sittin sena u kien imsemmi għall-kontemplazzjoni, axxetiżmu u direzzjoni spiritwali. Huwa ġibed għal warajh ħafna dixxipli bħala eremiti.

L-għidut tiegħu kien jgħaddi minn fomm għal fomm, u ħafna minnu jinsab fil-ġabra li saret wara ta’ Għidut tal-Padri. Kien tant stmat, li diversi kitbiet, speċjalment prietki, bdew jinxterdu taħt ismu.

Lil żagħżugħ li ried jibda jgħix ħajja tajba qallu: “Mur fiċ-ċimiterju u ċanfar lill-mejtin u mbagħad faħħarhom.” Meta d-dixxiplu reġa’ lura, Makarju staqsieh xi tweġiba kellu mill-oqbra. “Ebda tweġiba,” wieġbu dak. “Mela mur,” qallu Makarju, “u tgħallem tinġibidx la bit-tifħir u lanqas bit-tmaqdir.”

Ħsieb: Il-patrijiet tal-monasteru kopt ta’ San Makarju fl-Eġittu, isostnu li għandhom relikwi ta’ San Ġwann il-Battista, li għex ukoll fid-deżert, f’talb, penitenza u istruzzjonijiet lin-nies li kienu jmorru għandu biex jitgħammdu. Għaliex bosta qaddisin għażlu d-deżert bħala post fejn fih jiltaqgħu ma’ Alla?

Ħa nieħdu l-eżempju ta’ Ġwanni l-Battista. Meta dan kellu tletin sena bħalma kienu jagħmlu s-saċerdoti u r-rejiet (ara Numri 4:34-35 u 2Samwel 5:4), Ġwanni kellu jilħaq qassis tat-tempju bħal missieru Żakkarija, imma huwa għażel li jitwarrab fid-deżert, fil-post tat-talb sabiex iħejji it-triq ta’ Ġesù: “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert, wittu t-triq tal-Mulej” (Ġwanni 1:23). Illum fid-deżert kbir tal-Ġudea u tal-Perea jeżisti l-għar tal-Battista li jingħad li kien jgħix fih Ġwanni fid-deżert.

Makarju u ħafna oħrajn qablu u warajh, b’fama ta’ ħajja ta’ qdusija kbira fid-deżert, kienu jgħixu fil-faqar, fil-penitenza u fis-solitudni sabiex huwa stess ikun jista’ jgħallmu dawn il-virtujiet lill-oħrajn. Fuq kollox id-deżert huwa l-post tar-riflessjoni u kontemplazzjoni u kif ukoll ta’ preparazzjoni, kif intuża minn Ġesù nnifsu u minn San Pawl.

Ġwanni jmur fid-deżert sabiex jipprietka l-indiema tal-poplu ta’ Alla u wara kien jgħammed il-poplu fix-xmara Ġordan. Il-ħajja axxetika u spiritwali ta’ Ġwanni nebbħet lil diversi missirijiet tal-Knisja speċjament ‘il-Missirijiet tad-Deżert’ sabiex jgħixu fid-deżert bħal San Anton Abbati u San Makarju.

Id-deżert hu wkoll il-post tal-prova, tat-tbatijiet u ta’ qtigħ il-qalb u jżomm il-bniedem imdendel minn xagħru, mitluf bejn sema u art. Il-kobor tad-deżert jidfen iċ-ċokon tal-bniedem, meta ma jidfnux litteralment waqt xi tempesta tar-ramel. Kull suppervja tinbala’ taħt il-ħakma tan-natura salvaġġa. Fid-deżert il-bniedem m’għandux għażla oħra ħlief li jdur lejn Alla.

Imma Makarju u l-oħrajn marru fid-deżert, fejn emmnu li se jsibu l-inqas distrazzjonijiet possibli biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja ta’ talb u b’konsegwenza ta’ dan, jagħmlu minn qalbhom oasi li tiffjorixxi mill-kuntatt kontinwu tagħhom ma’ Alla fit-talb. Il-problema li għandna llum fi żminijietna, f’pajjiżna, hi li nsibu deżert spiritwali fil-qlub ta’ ħafna rġiel u n-nisa li jinsabu f’riskju kbir li jgħaddu ħajja mdejqa minkejja li mdawrin bi kwantità kbira ta’ nies u oġġetti li jkunu xtraw, imma qalbhom hi deżert għax tinsab ‘il bogħod minn Alla, ‘il bogħod mill-Għajn tal-Ħajja. Id-dwejjaq li jħossu hu riżultat ta’ nixfa spiritwali.

  • Alla huwa bħall-ilma tax-xita, jew tax-xmara li tnibbet u tkabbar kull forma ta’ ħajja.
  • Il-Qrar dak li jżomm lil ruħna safja mingħajr il-‘ħurrieq u ħaxix ħażin’ tad-dnub.
  • It-Talb hu l-fertilizzant tar-ruħ li b’effett tiegħu, hija tissebbaħ bil-prattika tal-virtù,
  • u l-Ewkaristija hi l-preżenza reali ta’ Alla nnifsu, li jiżra’ fina l-Ħajja li tibqa’ għal dejjem.

Inti konxju/a tal-bżonn li ssaqqi lir-ruħek bit-Talb, bil-Qrar u bit-Tqarbin biex tkun bħal oasi spiritwali għalik innifsek u għall-oħrajn u biex tibqa’ tħaddar għall-eternità? Huwa b’dan biss, li qalbek imbagħad timtela b’dik il-paċi li ħadd u xejn fid-dinja ma jista’ jagħtik. Id-deżert u n-nies li għexu fih bi mħabba għal Alla, jgħallmuna propju dan.

Talba: O Alla Missierna, Int tajt lil San Makarju l-Eġizzjan il-kuraġġ li jgħix f’ħajja ta’ faqar u solitudni, għamilt minnu organizzatur prinċipali ta’ bosta monaċi biex permezz tiegħu, ħafna oħrajn jgħixu b’dan il-mod mill-aktar qaddis. Għinna nimitaw b’ħeġġa l-virtujiet tiegħu u nsegwu fuq il-passi tiegħu, li huma l-passi tal-istess Sidna Ġesù Kristu. Ammen.

English Version: https://orthodoxwiki.org/Macarius_the_Great

Alternative Reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Monastery_of_Saint_Macarius_the_Great

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Macarius_of_Egypt

Movie of Saint Makarios the Great:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.