20 ta’ Jannar: San Sebastjan

Verżjoni Vidjo: San Sebastjan

“O kbir martri ta’ Kristu Sebastjanu. Prinċep, prinċep Sebastjanu. Tas-sema il-liġi bil-ħeġġa int xandart. Ara ismek, ara ismek miktub fil-ktieb tal-ħajja tas-sema. U t-tifkira tiegħek ma tintesa’ qatt.” – Antifona ta’ San Sebastjan

0110.st_.sebastian.SAN SEBASTJAN
Martri
? – †288

Tagħrif: Bħal ħafna “Atti” tal-ewwel Martri ta’ Ruma, dawk ta’ San Sebastjan intilfu wkoll. Dak li aħna ċerti minnu, li miet martri, jinsab midfun fi Triq Appia fejn illum fil-qrib hemm il-Bażilika ta’ San Sebastjan, u li kien ġa vvenerat fi żmien San Ambroġ (340 – 397).

Skont kitba anonima tas-seklu V, Sebastjan twieled f’Narbona (Franza t’Isfel) minn ġenituri Taljani li, meta kien għadu tifel, ħaduh u rabbewh f’Milan. Għad li kellu antipatija naturali kontra l-ħajja tal-armi, sabiex ikun jista’ jgħin il-martri u l-Insara l-oħra, hu mar Ruma u daħal suldat tal-Imperatur Carinus (282-284). Il-kwalitajiet sbieħ tiegħu ġibdu l-attenzjoni tal-imperaturi Djoklezjanu u Massimjanu, li fdawlu l-kmand tal-ewwel korti. Bħala suldat kien iżur l-Insara fil-ħabs u kien jgħinhom u jinkoraġġihom.

Imma fl-aħħar inqabad, u Djoklezjanu ċanfru għall-ingratitudni tiegħu. Għalxejn Sebastjan ipprotesta li hu dejjem qeda eżattament id-dmirijiet tiegħu militari, l-imperatur ordna li jiġi maqtul bil-vleġeġ. Tefgħulu diversi vleġeġ u telquh għal mejjet. Imma Sebastjan kien għadu ħaj u mara twajba jisimha Irene ħaditu f’darha u dewwietu.

Meta ħa saħħtu mill-ġdid, bix-xewqa li jmut martri, mar minn rajh quddiem Djoklezjanu u qallu li ma kienx se jsib il-paċi qabel ma jieqaf milli jxerred demm bla ħtija. Djoklezjanu reġa’ qatagħhielu għall-mewt u ġismu ntefa’ fid-drenaġġ pubbliku.
Kien għall-ħabta tas-sena 288.

Għalkemm il-leġġendi m’humiex stejjer veri, b’danakollu, jesprimu l-qawwa tal-Fidi, u l-kuraġġ li kellhom dawn l-eroj martri ta’ Kristu.

San Sebastjan hu meqjum bħala wieħed mit-tliet patruni tal-belt ta’ Ruma. Fl-ewwel sekli tal-kristjaneżmu, imma b’mod l-aktar intens fil-medju evu sas-seklu sittax dan il-kult kien jinsab qawwi ħafna fid-dinja tal-punent bil-festa tkun ċelebrata nhar l-20 ta’ Jannar. San Sebastjan għandu kult ukoll fid-dinja tal-ilvant bil-festa tkun ċelebrata nhar it-18 ta’ Jannar.

San Sebastjan hu patrun tal-artillieri, u hu l-patrun ta’ waħda mill-parroċċi ta’ Ħal Qormi.

Ħsieb: San Sebastjan huwa difensur tal-fidi Nisranija, huwa eżempju ħaj għal kull wieħed minnha u protettur ta’ ħafna, magħruf ukoll bħala wieħed mill-protetturi kontra l-mard tal-pesta. Ħafna rrikorrew lejn San Sebastjan f’mumenti diffiċli biex jidħol għalihom quddiem il-Mulej. Dan hu parti mid-diskors tal-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fl-14 ta’ Lulju 2018, lejliet il-Festa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi:

“Dan ir-raġel qaddis li għex fit-tielet seklu u miet fis-sena 288, ma beżgħax mill-bnedmin; wera li għalih Alla jiġi l-ewwel post. U bl-imħabba tiegħu lejn Alla, San Sebastjan ħeġġeġ anke lil ħaddieħor biex jgħaraf lil Ġesù bħala s-Salvatur tiegħu.

Għal Sebastjan li jkun Kristjan kienet l-iżjed ħaġa importanti.

Mhux ta b’xejn il-kundanna tiegħu hija l-glorja tiegħu. Quddiem il-bnedmin il-kundanna tiegħu kienet: ‘Sebastianus Christianus’. Għaliex meta taħt l-Imperu Ruman kienu jikkundannak għall-mewt, fuq it-tabella kienu jiktbu u jgħidulu it-‘titulus’. Dan bħalma lil Ġesù kitbulu ‘Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum’ (INRI), ‘Ġesù Nazzarenu Sultan tal-Lhud’. Dak kien it-‘titulus’ ta’ Ġesù. In-Nisrani Sebastjan kellu t-‘titulus’ tiegħu li qiegħed imnaqqax ukoll madwar il-knisja: ‘Sebastianus Christianus’, Sebastjan li huwa ta’ Kristu, li huwa Nisrani, li huwa Kristjan. U għal Sebastjan li jkun Kristjan kienet l-iżjed ħaġa importanti.

Kien parti mill-gwardja pretorjali, kien suldat stmat. San Ambroġ jgħidilna li ħalla l-Milan u mar Ruma fejn il-persekuzzjoni kienet għadha qalila. Bl-eżempju tiegħu ta’ żagħżugħ fidil u leali, ħeġġeġ lill-Insara dgħajfin fil-fidi tagħhom. U bħalma nkantaw fl-innu: “Hemm fil-ħabs minn ta’ Nikostratu, ta’ Alla l-kelma ppridkajt”.

Sebastjan kien ukoll interċessur. Il-Knisja ta’ Ruma lil San Sebastjan tivvenerah bħala wieħed mill-interċessuri, wieħed mill-qaddisin li jidħlu quddiem Alla għall-komunità. Wara kollox, il-parroċċa tagħna taf l-oriġini tagħha lill-esperjenza qawwija li l-Qriema għamlu ta’ kemm hu qawwi t-talb ta’ San Sebastjan, b’mod speċjali fil-mumenti tant koroh tal-pesta li kienu jippjagaw ir-raħal għax hu qrib il-port minn fejn kien jiġi ħafna mard. U l-Qriema tgħallmu jitolbu lil San Sebastjan għall-protezzjoni.

Imma aħna llum, (bħal San Sebastjan) irridu nilqgħu l-Kelma ta’ Ġesù. Mela jekk il-bniedem jitlob xi ħaġa li hija kontra l-Liġi ta’ Alla, li hija kontra r-rieda ta’ Alla, l-għażla għandha tkun ċara, inkella għad baqagħlu x’jitgħallem fl-imitazzjoni ta’ San Sebastjan!!”

  • U int, kburi li nisrani/ja?
  • Tiddefendi t-twemmin tiegħek u lil ħutek insara?
  • Għandek kuraġġ li akkost ta’ kollox tinkoraġġixxi lil min ikun qed jagħmel il-ġid, u tikkundanna bil-qawwa kollha lil min ikun qed jagħmel il-ħażin?

Talba: Imliena, Mulej, bl-ispirtu tal-qawwa, u ħeġġiġna bl-eżempju sabiħ ta’ San Sebastjan, martri tiegħek, biex nitgħallmu nobdu aktar lilek milli l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-sebastian.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-sebastian/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Sebastian

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.