30 ta’ Jannar: San Mutien-Marie Wiaux

Verżjoni Vidjo: San Mutien-Marie Wiaux

“L-għalliema l-oħra ta’ suġġetti speċjalizzati ma kellhomx kontroll u ordni, filwaqt li kif jasal Brother Mutien fix-xena, kienet taqa’ kalma kbira. Kien jogħġobna ħafna għall-ħlewwa u d-devozzjoni tiegħu, u għall-qdusija li kienet tidher tiddi fil-persuna tiegħu”. ~ Impressjoni tal-istudenti fuq San Mutien-Marie Wiaux

mutien_marie1SAN MUTIEN-MARIE WIAUX
Reliġjuż
1841 – 1917

Tagħrif: Lwiġi Ġużeppi Wiaux twieled f’Millet, qrib Gosselies fil-Belġju. Il-ġenituri tiegħu, li kienu ħaddiema foqra, tawh edukazzjoni reliġjuża profonda. Ta’ 15-il sena ddeċieda li jingħaqad mal-kongregazzjoni ta’ San Ġwann Battista de la Salle li ftit qabel kienu fetħu skola qrib id-dar tagħhom. Fl-1 ta’ Lulju 1871 beda n-novizzjat u biddel ismu f’ Mutien-Marie.

Meta temm in-novizzjat kien destinat biex jibda karriera ta’ għalliem, u kien mibgħut f’Chimay u fi Brussels, imbagħad fil-kulleġġ ta’ Malonne. Meta ġie biex iġedded il-voti temporanji, il-kunsill tal-komunità deherlu li ma kienx adattat biex ikompli fil-vokazzjoni, billi ma tantx kien jinqala’ biex jgħallem, imma mbagħad aċċettawh wara li ddefendieh brother sieħbu. Sadattant Mutien-Marie speċjalizza fil-mużika; għalhekk qabbduh biex jgħallem lil dawk li kienu se jibdew dan is-suġġett. Imma l-vera vokazzjoni ta’ Mutien-Marie kienet li jgħallem il-Katekiżmu. Talab u ngħata l-permess li jibda korsijiet kateketiċi fost l-istudenti tal-kulleġġ. Kien jagħti għalhekk dawn il-lezzjonijiet għal ħafna snin kull nhar ta’ Sibt.

Il-ħajja tiegħu ta’ talb u komunikazzjoni ma’ Alla kienet il-bażi tal-qdusija ta’ Br. Mutien-Marie: kien bniedem jitlob bla waqfien. Mill-Ewkaristija u mid-devozzjoni lejn il-Madonna kiseb il-qawwa u d-determinazzjoni li kellu bżonn biex jegħleb id-diffikultajiet iebsin li ltaqa’ magħhom u biex jimxi ’l quddiem fil-ħajja ta’ qdusija. Kellu mħabba mħeġġa lejn il-Madonna u qiegħed lilu nnifsu taħt il-ħarsien matern tagħha.

F’Novembru 1916, fl-eqqel tal-ewwel gwerra dinjija, kien ordnat mit-tabib biex jieħu perjodu ta’ mistrieħ; saħħtu kienet marret lura ħafna. Mutien-Marie Wiaux ħejja ruħu għall-mewt bl-aħħar sagramenti, u miet nhar it-30 ta’ Jannar 1917 ta’ ftit aktar minn 77 sena.

Il-Qaddis Papa Pawlu VI ddikjarah Beatu f’Ottubru 1977; kien iddikjarat Qaddis mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fl-1989.

Ħsieb: Dan huwa diskors mill-omelija fil-jum tal-kanonizzazzjoni ta’ Brother Mutien-Marie Wiaux:

“Illum il-Knisja tunura bniedem reliġjuż sempliċi ħafna. Matul ħajtu, huwa wettaq ir-rieda tal-Mulej fil-pront. Fidil lejn id-domanda u s-sagrifiċċji personali li titlob ir-Regola, San Mutien-Marie Wiaux kellu l-kobor ta’ min hu umli.

Matul is-60 sena ta’ ħajja reliġjuża li hu għex fl-isfond, huwa pprattika r-Regola tal-Brothers tal-Iskejjel Insara b’ġenerożità kbira. Għalih xejn ma kien iktar importanti mill-ubbidjenza, xejn ma kien jagħmlu ferħan daqs il-faqar, xejn ma kien daqshekk urġenti daqs l-obbligi tal-ħajja komuni, li jilqa’ l-istudenti jew xi ħadd ieħor li javviċinah. Huwa kien leali lejn il-kompiti kollha li ġew fdati lilu u jum wara jum ta ħajtu lill-Mulej mingħajr riservi li kienet saret naturali għalih.

Għalliem tal-mużika u tal-arti, Brother Mutien iddedika ruħu għall-bosta servizzi li kienu meħtieġa f’istituzzjoni ta’ skola kbira u f’kull waħda minnhom, il-preżenza ta’ Alla kienet iddawwlu b’mod kostanti. Is-sens tiegħu ta’ talb, impressjona lill-Brothers u lill-istudenti tiegħu sal-punt fejn ġie msejjaħ “il-Brother li jitlob dejjem”.

Bir-rużarju f’idejh, huwa dejjem kien jinvoka lill-Verġni Mbierka kif juruna kliemu stess: “Biex tikseb unjoni intima mal-Mulej tagħna, ħu l-mogħdija ta’ Marija fejn m’hemm l-ebda tebgħa jew dell li jistgħu jżommuk fi triqtek lejn Ġesù”.

Il-messaġġ tiegħu ma ġiex espress f’termini ta’ għerf f’għajnejn id-dinja. Huwa wera lill-brothers, lill-għalliema u liż-żgħażagħ, il-veru sinifikat ta’ ħajja umilment offruta. Huwa ħares lejh innifsu bħala dgħajjef u fqir, u dan għamlu karitattiv lejn kull min kien jafdah bl-uġigħ tiegħu. 

Ejjew nirringrazzjaw lil Alla u nitolbu lil San Mutien-Marie Wiaux biex juri lill-għalliema ta’ żminijietna biex jitgħallmu kif għandhom jakkumpanjaw liż-żgħażagħ fil-vjaġġ tagħhom tal-fidi, sabiex huma jiftħu għalihom is-sbuħija tal-Messaġġ tal-Vanġelju u jistiednuhom iġġeddu bla waqfien il-konverżjoni tagħhom mitluba minn Kristu s-Salvatur u biex jieħdu sehem attiv fil-ħajja tal-Knisja”.

Dan parti mid-diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mad-dinja tal-iskola Taljana (10 ta’ Mejju 2014). Jgħid hekk:

“Għaliex inħobb l-iskola? Se nipprova ngħidilkom. Għandi xbieha. Hawnhekk smajt li wieħed ma jikbirx waħdu, li dejjem hemm xi ħarsa li tgħinek tikber. U jien għandi x-xbieha tal-ewwel għalliema tiegħi, dik il-mara, dik it-teacher, li ħaditni taħt ġwenħajha meta kelli sitt snin, fl-ewwel livell tal-iskola. Imbagħad mort inżurha tul ħajjitha kollha sa meta ħallietna fl-età ta’ 98 sena. U din il-fakra tagħmilli tajjeb! Inħobb l-iskola għax dik il-mara għallmitni nħobbha. Din hi l-ewwel raġuni għaliex jien inħobb l-iskola.

Imbagħad, inħobb l-iskola għax dik teduka għas-sewwa, għat-tajjeb u għas-sabiħ. Dawn it-tlieta jmorru f’daqqa. L-edukazzjoni ma tistax tkun newtra: jew hi pożittiva jew negattiva: jew tagħni jew tfaqqar; jew tgħin lill-persuna tikber jew addirittura tista’ tikkorrompiha. Jekk ħaġa hi vera, hi wkoll tajba u sabiħa; jekk hi sabiħa, hi tajba u vera; jekk hi tajba, hi vera u sabiħa. U flimkien, dawn l-elementi jgħinuna nikbru u jgħinuna nsiru nħobbu l-ħajja anki meta ma nkunux f’sikitna, anki f’nofs il-problemi. L-edukazzjoni vera tgħinna nsiru nħobbu l-ħajja, tiftħilna quddiemna l-milja tal-ħajja!

U fl-aħħar irrid ngħid li fl-iskola ma niksbux biss għarfien, kontenut, imma nitgħallmu wkoll drawwiet u valuri. L-edukazzjoni tingħata biex isiru magħrufin tant affarijiet, jiġifieri tant kontenuti importanti, biex nidraw ċerti drawwiet u anki biex inħaddnu l-valuri. U dan hu importanti ħafna”.

Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta’ San Mutien-Marie Wiaux għall-ġenituri, għalliema, kull min jaħdem fi skola u għall-istudenti kollha, filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla ta’ tant għalliema li verament iħobbu lill-istudenti tagħhom u jaqdu dmirijiethom sew u mill-qalb.

Sit b’Riżorsi għall-Katekisti u l-Għalliema tar-Reliġjon Kattolika:  http://frankbalzan.wixsite.com/katekisti/about

Talba: Mulej Alla, agħmel li l-ħajja u x-xhieda ta’ Brother Mutien tnebbaħna biex ngħixu aktar fidili lejn is-sejħa tiegħek biex nimxu fil-Preżenza Tiegħek u nikbru fil-qdusija. Wassalna biex niskopru s-sempliċità tal-Vanġelu u ngħixu ħajja ta’ apprezzament u ta’ ringrazzjament ma’ Ġesù l-Iben tiegħek. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq  jew  biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://www.lasalle.org/en/who-are-we/lasallian-holiness/saint-mutien-marie-wiaux/

Alternative Reading: http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2011/07/30-January-Saint-MUTIEN-MARIE.pdf

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mutien-Marie_Wiaux

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.