7 ta’ Marzu: Santa Perpetwa u Santa Feliċita

Verżjoni Vidjo: Santa Perpetwa u Santa Feliċita

“Ibqgħu qawwija fil-fidi, u ħobbu lil xulxin. Tħallux is-sofferenzi jaqtgħulkom qalbkom”. ~ Santa Perpetwa qalet dan il-kliem lil xi Nsara li rat meta kienet fl-arena.

2526bda451430de71c6347d23a0b5cee_LSANTA PERPETWA U SANTA FELIĊITA
Martri tal-Ewwel Seklu
? – 203

Tagħrif: Santa Perpetwa kienet mara sinjura, edukata fl-aħjar skejjel, żagħżugħa ta’ 22 sena, miżżewġa u kellha tarbija. Kienet mill-belt ta’ Thuburbo, ftit ‘l isfel minn Kartaġni, fl-Afrika ta’ Fuq (illum it-Tuneżija).

Santa Feliċita kienet ilsira, seftura ta’ Perpetwa, u kienet qed tistenna tarbija, li fil-fatt welditha meta kienet il-ħabs, ftit ġranet qabel mietet.

It-tnejn kienu qed iħejju ruħhom biex jitgħammdu, meta fil-persekuzzjoni ta’ Settimu Severu, ġew arrestati u mitfugħin il-ħabs, flimkien mal-ilsiera Revokatu, Saturninu u Sekundulu, u wara wkoll il-Katekist Saturu.

Missier Perpetwa riedha tiċħad il-Fidi biex issalva ħajjitha. Darba minnhom urietu vażett u qaltlu: “Missier, qed tara dan il-vażett? Jista’ dan ikun xi ħaġa oħra? Lanqas jien ma nista’ nkun ħaġa oħra għajr nisranija”.

Perpetwa u Feliċita kienu kkundannati għall-mewt, biex jittieklu mill-annimali selvaġġi fl-anfiteatru. It-trabi tagħhom ittieħdu u trabbew mill-Insara. Billi l-annimali selvaġġi ma messewhomx, ġew maqtula bix-xabla mill-gladjaturi, fis-7 ta’ Marzu, 203. Isimhom insibuh fir-Raba’ Talba Ewkaristika tal-Quddiesa.

Ħsieb: Ir-rakkont tal-martirju ta’ Santa Perpetwa u Santa Feliċita u sħabhom, li seħħ f’Kartaġni (fl-Afrika ta’ fuq) fis-sena 203 taħt l-Imperatur Severus hu wieħed mid-dokumenti awtentiċi l-aktar interessanti tal-Knisja tal-qedem. Permezz tiegħu waslitilna stampa ħajja tal-esperjenzi tagħhom kif ukoll tal-personalitajiet tagħhom. Fih hemm djarju ta’ Perpetwa nnfisha, u paġna miktuba minn martri ieħor, u r-rakkont tal-għeluq minn xi ħadd li kien xhud ta’ dak li kiteb, u li ħafna jaħsbu li kien Tertulljanu.

Il-grupp ta’ martri kienu ġew konvertiti għall-fidi nisranija minn sekular jismu Saturus, li ngħaqad magħhom minn rajh fil-ħabs li fih kienu mitfugħin talli ma ridux joffru sagrifiċċju lill-allat. Perpetwa tat ’il binha-tarbija lil missierha pagan biex jieħu ħsiebu, imma baqgħet sħiħa fil-fehma tagħha minkejja l-appelli ħerqana li għamlilha missierha.

Feliċita bdiet titlob li tfittex twelled it-tarbija tagħha li ma tmurx titlef iċ-ċans tal-martirju. Meta bdiet tingħi bl-uġigħ tal-ħlas u suldat staqsieha: “Mela kif se tissaporti l-uġigħ tal-martirju?”, hi pronta qaltlu: “Bħalissa qiegħda nsofri jien; imma dak il-ħin (tal-martrirju) ħaddieħor ikun qed isofri hu minfloki.” Hi welldet tifla fil-ħabs u baqgħet sħiħa fil-fehma tagħha anki meta ħadulha t-tarbija.

Dak li kellu jagħti d-daqqa tal-mewt lil Perpetwa tant tqanqal mill-qawwa li wriet Perpetwa li hi nnifisha kellha tiggwidalu x-xabla tiegħu għal fuq għonqha. Il-martirju tagħhom sar magħruf mal-Knisja kollha – Santu Wistin ipprietka għall-ġieħ tagħhom mill-inqas tliet darbiet. L-ismijiet ta’ Santa Perpetwa u Santa Feliċita jissemmew fil-kanoni Ruman tal-quddiesa.

“Ibqgħu qawwija fil-fidi, u ħobbu lil xulxin. Tħallux is-sofferenzi jaqtgħulkom qalbkom.” Santa Perpetwa qalet dan il-kliem lil xi Nsara li rat meta kienet fl-arena u issa qed tgħidu lilna lkoll. Kemm qed inżommu sħiħ fil-fidi u nħobbu lil xulxin bla ma naqtgħu qalbna?

Talba: O Kbir Alla, Int li għoġbok iżżejjen lil dawn iż-żewġ ommijiet żgħażagħ, Santa Perpetwa u Santa Feliċita b’fidi kbira u soda, li resqu lejn il-martirju b’kuraġġ kbir, agħmel li jkunu għalina ta’ eżempju biex b’fidi qawwija jkunu xhieda għall-oħrajn fiż-żminijiet tal-lum, mod speċjali fost l-ommijiet u n-nisa. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-perpetua-and-st-felicity.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saints-perpetua-and-felicity/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Passion_of_Saint_Perpetua,_Saint_Felicitas,_and_their_Companions

Nota: It-Tagħrif u l-Ħsieb dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.