22 ta’ Marzu: San Benvenuto Scotivoli

Verżjoni Vidjo: San Benvenuto Scotivoli

“Ftakru f’dawk li jmexxukom, dawk li wasslulkom  il-kelma ta’ Alla; aħsbu fuq it-tmiem ta’ ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom.  Ġesù Kristu hu dak li kien, fl-imgħoddi, issa u għal dejjem.  Tħallux li tinġibdu ‘l barra mit-triq b’tagħlim xorta oħra u barrani.” – Lhud 13:7-9a

17409652_10209295997780332_391142299_nSAN BENVENUTO SCOTIVOLI
Reliġjuż Franġiskan
†1282

Tagħrif: Twieled Ancona fis-seklu 13. Ingħaqad mal-Ordni Franġiskan li allura kien fl-ewwel snin tat-twaqqif tiegħu. Studja l-liġi kanonika f’Bolonja taħt Silvestru Gussolino, kanonku ta’ Osmo.

Fl-1 ta’ Awwissu, 1263, ġie nominat kappillan pontifiċju u amministratur tad-djoċesi ta’ Osimo, u s-sena ta’ wara kien konsagrat isqof.

Magħruf għar-rettitudni tiegħu, fl-1267 il-Papa Klement IV, inkarigah biex ikun il-gvernatur ta’ Marca di Ancona, u f’din il-kariga wera l-kapaċità tiegħu bħala amministratur. F’dan iż-żmien hu ordna saċerdot lill-patri Agostinjan Nikola ta’ Tolentino, li sar tant magħruf għall-mirakli li wettaq.

Bniedem ta’ fidi kbira u umiltà, kif ukoll ta’ kultura kbira teoloġika, Benvenuto ħadem ħafna mal-qaddis ta’ żmienu San Bonaventura fi żmien meta bdew jidhru l-ewwel sinjali ta’ qasma fil-familja kbira Franġiskana, li nqasmu fi tnejn: l-Osservanti (jew spiritwali) u l-Konventwali.

San Benvenuto Scotivoli kien Riformatur kbir li nqdew bih diversi Papiet, imma fuq kollox kien ir-ragħaj it-tajjeb li ġibed lejh l-imħabba kbira tal-merħla tiegħu.

San Benvenuto miet fit-22 ta’ Marzu, 1282, u kien midfun fil-knisja kattedrali ta’ Osimo fejn il-kleru u l-poplu malajr waqqfulu monument. Seħħew ħafna grazzji u mirakli fuq l-qabar tiegħu u l-kult lejh insibuh diġà fl-1308. Benvenuto qatt ma ġie kkanonizzat formalment, imma ġie magħżul Patrun tal-belt ta’ Osimo

ĦsiebSan Benvenuto Scotivoli kien Evanġelizzatur kbir ta’ żmienu li wassal it-tagħlim veru b’għaqal ta’ Ragħaj qaddis. Imma x’inhi l-Evanġelizzazzjoni? Li niltaqgħu aħna ma’ Kristu u li nlaqqgħu lill-oħrajn ma’ Kristu. Kważi erbgħin sena ilu fl-Enċiklika Evanġelii Nuntiandi (No. 22) il-Qaddis Papa Pawlu VI kiteb hekk: ‘Ma tista’ ssir l-ebda evanġelizzazzjoni jekk l-isem, it-tagħlim, il-ħajja, il-wegħdiet, is-saltna u l-misteru ta’ Ġesù ta’ Nazaret, l-iben t’Alla, ma jkunux imxandrin.’

Il-Papa emeritu Benedittu XVI darba qal: ‘Huwa biss meta niltaqgħu ma’ Alla l-ħaj fi Kristu li nsiru nafu l-ħajja x’inhi!’

Il-Papa San Girgor il-Kbir fil-Prologu tat-Tielet Ktieb tar-Regola Pastorali miktuba għall-isqfijiet tal-knisja fix-xogħol tagħhom ta’ rgħajja tal-erwieħ jagħtina formola importanti ta’ kif għandha ssir l-Evenġelizzazzjoni. Jikteb hekk: ‘Għalhekk kull għalliem, sa biex jibni lil kulħadd bil-virtù waħda tal-karità, għandu jmiss il-qlub ta’ dawk li jisimgħuh b’tagħlim wieħed, duttrina waħda, imma mhux bl-istess eżortazzjoni’.

Kemm rgħajja qaddisa bagħtilna l-Mulej! Kemm jibqa’ jħenn għalina biex forsi ma nintilfux! Kemm jibagħtilna nies f’ħajjitna li jkunu bħal anġli viżibli li bil-kliem u bl-għemil tagħhom jiddireġuna biex ngħixu kif irid Alla minna, minkejja t-taqlib u d-dlamijiet li dejjem se jiċċirkondawna fid-dinja. Le, mhux kulħadd jitħassar u jinġarr mal-kurrent tal-mod kif tgħix il-maġġoranza. Le, mhux kulħadd jaqbad it-triq il-wiesa’ li tagħti għat-telfien.

Xi ftit nies qalbiena, bit-talb li jagħtihom dak id-dawl tal-Ispirtu s-Santu u dak il-għerf li jiġi għand min irid jgħix l-għaqal tal-ġusti, jagħrfu jaqbdu t-triq id-dejqa li twassal għas-salvazzjoni. Mhux biss! Dawn jiddedikaw ħajjithom, l-enerġija tagħhom u kull ma jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jippruvaw juru t-triq id-dejqa, li hi dik l-inqas popolari, lil ħuthom il-bnedmin. Dawn jagħmluha b’att ta’ karità kbira u ġieli b’ħafna tbatija u oppożizjoni, anki minn dawk li sippost tistenna li se jappoġġjawk!

  • Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu u għoġbu jqiegħed fil-Knisja tiegħu rgħajja qaddisin bħala eżempju tat-tjieba u l-imħabba tiegħu; ejjew nitolbuh jibqa’ juri l-ħniena tiegħu magħna b’rgħajja bħalhom.
  • Huwa l-Mulej nnifsu li għadu jaqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li jqiegħed f’Ismu fuq il-merħla tiegħu; ejjew nitolbuh biex iżommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna.
  • Bil-qaddisin tiegħu, li f’idejhom jafda l-popli, Hu jurina lilu nnifsu bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem; ejjew nitolbuh biex ikompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija.
  • Huwa Hu li jipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla Tiegħu bl-għaqal u bl-imħabba; ejjew nitolbuh biex ixerred id-doni tiegħu fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex jagħrfu jqaddsuna.

Talba: O Alla, Dawl u Ragħaj ta’ dawk li jemmnu, Inti tibni l-Knisja tiegħek bid-don tal-Ispirtu u l-ministeru tar-rgħajja qaddisa, agħtina nitolbuk, li aħna u niċċelebraw bil-ferħ it-tifkira tal-isqof San Benvenuto Scotivoli, li nkunu xhieda tal-fidi li kien jgħallem bil-ħajja u bid-diskors u biex nimxu fit-triq li hu ħallielna bl-eżempju ta’ ħajtu. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1745

Alternative Reading: http://www.santiebeati.it/dettaglio/46450

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Benvenutus_Scotivoli

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.