8 ta’ April: Santa Ġulja Billiart

Verżjoni Vidjo: Santa Ġulja Billiart

“Għoddu kollox b’ferħ meta tħabbtu wiċċkom ma’ kull xorta ta’ tiġrib, għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi tagħkom inissel is-sabar. Ħallu li s-sabar ikollu l-milja tiegħu fikom, biex tkunu perfetti u sħaħ, bla ma jkun jonqoskom xejn.” ~ Ġakbu 1:2-4

billiart-2SANTA ĠULJA BILLIART
Reliġjuża
1751 – 1816

Tagħrif: Ġulja twieldet minn familja devota ta’ gabilotti minn Picardy (fil-Grigal ta’ Franza). Minn kmieni wriet ġibda profonda lejn il-ħwejjeġ spiritwali u ta’ 14-il sena għamlet wegħda ta’ kastità perpetwa.

Sentejn wara waqgħet diżgrazzja fuq missierha: tilef ir-razzett u l-għelieqi tiegħu, u minħabba f’hekk Ġulja kellha toħroġ mid-dar u tmur taħdem. Kienet żagħżugħa li l-imħabba tagħha lejn Alla kienet tinħass u tittieħed minn oħrajn, tixtieq li tkun ta’ għajnuna spiritwali liż-żgħażagħ ta’ madwarha.

Kellha l-permess, lejn is-sena 1770, meta kellha madwar 19-il sena, li titqarben kuljum – ħaġa ma tantx kienet komuni f’dawk iż-żminijiet minħabba l-ereżija Ġansenista. Imma mbagħad, meta kellha 23 sena, seħħet ġrajja li ħalliet effett ikrah fuqha. Sar attentat fuq il-ħajja ta’ missierha, u x-xokk kellu tant effett fuq il-mara żagħżugħa li hi, bil-biża’, baqgħet ipparalizzata, baqgħet inkapaċi, zoppa u fis-sodda għat-30 sena li ġew wara. Imma l-ispirtu tagħha ma tkissirx. Il-ħajja mistika fid-dar u l-għaqda intima tagħha ma’ Alla saru aktar profondi.

Matul is-sitt snin terribbli tar-Rivoluzzjoni Franċiża (1789-95), diversi drabi kienet fil-periklu tal-mewt mir-Repubblikani, u għalhekk malajr kellha tmur f’Compiègne, f’Amiens, f’Bethancourt u finalment terġa’ f’Amiens. Kien possibbli tisma’ quddiesa u titqarben biss darba kultant, meta xi saċerdot maħrub kien ikun fil-qrib. Minkejja dan kollu, Ġulja kompliet tmexxi l-ħidmiet tagħha ta’ karità mid-dar tagħha, ħerqana b’mod speċjali biex tpatti għat-tagħlim żbaljat ta’ żmienha billi tipprovdi, permezz ta’ ħbieb twajba, għall-edukazzjoni tat-tfal fqar orfni u aktar tard, għall-bniet inġenerali.

Bil-kooperazzjoni tal-Viskontessa Francoise Blin de Bourden, u ta’ Padre Varin, is-superjur tal-hekk imsejħin tal-Patrijiet tal-Fidi, Santa Ġulja fl-aħħar, f‘Awwissu tal-1803, meta kellha 52 sena, għamlet il-ħidma tagħha fuq bażi permanenti billi waqqfet l-“Istituti tas-Sorijiet ta’ Notre Dame.” Fis-sena ta’ wara, il-qaddisa li allura kienet għadha ma tistax timxi, kienet imħeġġa minn qassis biex tagħmel pass u timxi għall-imħabba tal-Qalb ta’ Ġesù, u hi sabet lilha nfisha mfejqa għal kollox mill-paraliżi tagħha. Hi issa setgħet tiddedika l-bqija ta’ 12-il sena ta’ ħajjitha biex ixxerred l-istitut tagħha.

Waqqfet xi għaxar kunventi fi Franza u fil-Belġju minkejja l-oppożizzjoni li sabet u li ma kinux jifhmuha. Kellha tivjaġġa ħafna, spiss fuq karettun jew bil-mixi. Is-saħħa u l-kuraġġ tagħha ma kellhomx limiti.

Mietet fit-8 ta’ April tas-sena, 1816 fl-età ta’ 65 sena u ġiet iddikjarata qaddisa fl-1969 mill-Papa Pawlu VI.

ĦsiebL-immobilità ta’ Santa Ġulja Billiart bl-ebda mod ma fixklet l-attivitajiet tagħha. Minkejja t-tbatija tagħha, hija rnexxielha tgħin fit-twaqqif ta’ Ordni ta’ tagħlim li kienet tipprovdi tagħlim kemm tal-foqra kif ukoll tas-sinjuri. Kull wieħed u waħda minna għandu limitazzjonijiet, iżda l-agħar marda li wieħed jista’ jkollu hija l-paraliżi spiritwali għax din iżżommna milli nservu lil Alla hawn fuq l-art u wara mmorru ngawduh fis-Sema. Minkejja li Santa Ġulja Billiart ma ħallitx il-limtazzjoni tagħha tillimitha minn dak li riedet tagħmel għal Alla, dik tagħha kienet prova li rrikjediet ħafna paċenzja minn naħa tagħha. Aħna kemm nipprattikawha l-paċenzja meta nkunu għaddejjin minn kull xorta ta’ provi?

It-Tnejn, 12 ta’ Frar, 2018, fl-omelija tiegħu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal dan li ġej:

“Nitolbu lill-Mulej biex itina l-virtù tal-paċenzja meħtieġa minn min jinsab f’mixja u jġorr fuq spallejh diffikultajiet u provi. Ġakbu l-Appostlu jikteb li meta l-fidi tgħaddi mill-prova, tiġġenera l-paċenzja. Xi jfisser, li nieħdu paċenzja fil-ħajja meta ngħaddu mill-provi? Mhux faċli tifhimha din. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-paċenzja kristjana u r-rassenjazzjoni, bejn il-paċenzja kristjana u s-sens ta’ telfa. Il-paċenzja kristjana hi virtù ta’ min hu miexi mhux ta’ min hu wieqaf u magħluq.

Meta bniedem ikun miexi jiltaqa’ ma’ sitwazzjonijiet li mhux dejjem huma favorevoli. Għalija, il-virtù f’mixja turi l-veru paċenzja tagħha f’dawk il-ġenituri li titweldilhom tarbija marida jew diżabbli. Imma għall-grazzja t’Alla, li hu ħaj, dawn huma n-nies paċenzjużi. Dawn irabbu lill-wild tagħhom bi mħabba, sal-aħħar. U mhux faċli ġġorr piż bħal dan għal snin sħaħ. Madankollu, il-ferħ li għandhom wild itihom il-forza biex jieħdu paċenzja u din mhix rassenjazzjoni. Jiġifieri din hi l-virtù li tiġi meta bniedem ikun f’mixja. Il-paċenzja nisranija ma timxix fit-triq tat-telfa.

Mill-oriġini tal-kelma “paċenzja” għandna aktar x’nitgħallmu. Fit-tifsira tal-kelma jidħol ukoll is-sens ta’ responsabbiltà, għax min jieħu paċenzja ma jmilx taħt it-tbatija, imma din terfgħu ‘l fuq bil-ferħ. Il-paċenzja tfisser li wieħed jiffaċċja d-diffikultà mhux jgħaddiha fuq spallejn ħaddieħor. Il-paċenzja hi l-għerf li wieħed jagħraf jiddjaloga mal-limitazzjonijiet tiegħu. 

Jekk inħarsu lejn l-istorja tas-salvazzjoni, kompla jgħid, naraw il-paċenzja ta’ Alla, Missierna li mexxa lill-poplu rasu iebsa kull darba li dan kien jagħmel xi idolu u jibda jħares lejn naħa oħra. Hi paċenzja wkoll dik li l-Missier tagħna tas-Sema għandu ma’ kull wieħed u waħda minna meta jakkumpanjana u jistenniena. Dan hu Alla li bagħat lil Ibnu biex bil-paċenzja jerfa’ fuq spallejh il-missjoni tiegħu u b’rieda soda jaffronta l-passjoni.

B‘dan f’moħħna, illum nistgħu nitolbu għall-poplu ta’ Alla: “Mulej, agħti lill-poplu tiegħek il-paċenzja biex jagħraf jerfa’ l-provi”. U nitolbu wkoll għalina ta’ kemm-il darba ma konniex paċenzjużi. Meta l-affarijiet ma jmorrux kif irriduhom u jitlgħalna….. Imma ieqaf ftit, aħseb fil-paċenzja ta’ Alla l-Missier. Il-paċenzja hi virtù sabiħa, nitolbuhielu lill-Mulej.”

Talba: O Alla li tista’ kollox, Int sejjaħt lil Santa Ġulja Billiart biex twieġeb bil-ferħ għall-imħabba ta’ Ibnek Mislub, billi ddedikat ħajjitha għall-edukazzjoni tat-tfal, minkejja l-limitazzjonijiet li ġarrbet. Agħmel li t-talb u l-eżempju tagħha, jispirawna biex aħna wkoll inwieġbu b’paċenzja mimlija mħabba lejn Ġesù Msallab, u naqdu l-bżonnijiet ta’ ħaddieħor bi qdusija vera u mill-qalb. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-julie-billiart.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-julie-billiart/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Billiart

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.