22 ta’ April: San Soteru

Verżjoni Vidjo: San Soteru

“Lilkom ngħatat il-grazzja li sservu lil Kristu, mhux biss temmnu fih, imma saħansitra tbatu għalih.” – Filippin 1:29.

220px-Pope_SoterSAN SOTERU
Papa u Martri
†ċ.175

Tagħrif: Wara l-mewt tal-Papa San Aniċetu li ġrat madwar is-sena 166, ġie magħżul bħala t-12-il Papa, San Soteru. Hu kien minn Fondi qrib Gaeta fl-Italja.

Dan il-Papa kellu jikkumbatti l-ereżija ta’ Montano mill-Friġja, li kien jgħallem li xi dnubiet ma setgħu qatt jiġu maħfurin u li hu kien il-mibgħut ta’ Alla biex permezz tiegħu jissawwab mill-ġdid l-Ispirtu s-Santu.

Lil San Soteru wkoll hu attribwit il-preċett tal-Għid, li fih l-insara kollha, barra dawk ħatja ta’ xi dnubiet kbar, kellhom jirċievu t-tqarbin f’Ħamis ix-Xirka.

Ittra li l-Papa San Soteru bagħat lill-Knisja ppersegwitata ta’ Korintu b’xorti ħażina ma nstabitx, imma jeżistu biċċiet mit-tweġiba li l-isqof ta’ Korintu, San Dijonisju, bagħat, u fiha l-isqof jirreferi għall-“abbundanza li l-Papa bagħat lill-qaddisin (insara) ta’ Korintu, u l-konsolazzjoni li hu bagħtilhom bil-kliem ta’ faraġ li hu bagħat bħal missier kollu mħabba għal uliedu.” Ikompli jgħid: “Illum, Jum il-Mulej, aħna qrajna l-ittra tiegħek, u nixtiequ dejjem li nerġgħu naqrawha u niġu mwissijin permezz tagħha, bl-istess mod kif għamilna bl-ittra li kien bagħtilna l-Papa Klement.”

Il-Papa San Soteru jidher li miet wara 9 snin pontifikat fis-sena 175 fi żmien l-Imperatur Marku Awrelju.

Ħsieb: Filwaqt li nafu ftit dwar ħajtu, ix-xogħlijiet tal-karità u l-prinċipji tal-Papa San Soter għadhom jeżistu, u jispirawna biex ngħixu ħajjitna aħjar. Għandna nistaqsu: Kif jista’ jkollna atteġġjament ta’ aktar imħabba u karità lejn l-oħrajn? Kif nistgħu inkunu mudell aħjar għal ħaddieħor fil-ħajja tagħna kif kien San Soter? Kemm nistgħu nimmudellaw ħajjitna fuq dik tal-Verġni Omm Alla u tal-qaddisin kollha, b’mudell perfett tal-karità Nisranija?

Irridu nammettu li rċevejna ħafna u ħafna. Kull Papa u isqof qaddis, kull reliġjuż/a u lajk/a qaddis/a ħallewlna kitbiet u eżempji ta’ ħajjithom li fuqhom nistgħu infasslu l-ħajja tagħna u nagħmlu progress fil-vjaġġ ta’ ruħna ftit ftit kuljum. Il-qdusija mhux xi tarġa kbira u għolja li rridu nitilgħu f’daqqa, imma tikkonsisti f’rebħiet żgħar imma kostanti ta’ kuljum. Ġieli waqgħat u żbalji wkoll, imma li jibnuna fl-esperjenza biex nitgħallmu ma nirrepetuhomx.

Jekk trid tagħmel progress fil-mixja ta’ ruħek, jekk diġà ndimt minn dnubietek u qerrejthom, issa importanti li ma tħarisx lura lejn il-passat tiegħek, li forsi jħammarlek wiċċek bil-mistħija u l-għajb, imma biss lejn il-futur rebbieħ u glorjuż li qed iħejjielek is-Salvatur! B‘dan il-mod, iżżomm ‘il bogħod milli terġa’ taqa’ fid-dnubiet ta’ qabel u tagħmel kuraġġ bit-tama ta’ dak li hemm jistenniek! Ġesù jixtieq li inti tħallih ikun il-Paċi ta’ qalbek sa minn din id-dinja stess. Se tħallih?

Punt importanti ieħor huwa li tikkonċentra fuqek innifsek u ma tqabbilx lilek innifsek ma’ ħaddieħor. Il-ħażen issibu kullimkien, f’kull qasam soċjali. Il-ħażen qiegħed fejn hemm il-bniedem. Int għandek tiffoka fuqek innifsek u tipprova tgħix b’mod li togħġob lil Alla. X’jagħmel ħaddieħor, mhux fil-kontroll tiegħek. Int tista’ biss tibdel lilek innifsek, bil-qawwa tal-grazzja t’Alla li tirċievi permezz tas-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin. Jekk wieħed jittama li se jinbidlu l-oħrajn l-ewwel, biex jinbidel hu/hi, x’aktarx se jmut bil-piena. Alla għad jitlob rendikont minn x’għamilt int u mhux minn x’għamel ħaddieħor.

Wasalt fejn wasalt fil-vjaġġ spiritwali tiegħek wara Kristu, kull ma trid tagħmel hu, li timxi l-quddiem b’passi żgħar kuljum… bla ma taqta’ qalbek jew tippretendi wisq minnek innifsek. Għix il-preżent bl-aħjar mod possibbli.

Kif tista’ tħobb lill-Mulej aktar? Ipprova nkludi, ma dak li diġà tagħmel, affarijiet li taf li lil Alla jogħġbuh u jixtieqhom minnek (eż. talb, qrar, tqarbin, qadi, imħabba fil-prattika, eċċ) Tesaġerax f’dak li tinkludi, għax tista’ taqta’ qalbek. Żid ftit ftit u jekk għad hemm f‘ħajtek xi jżommok milli tkun tajtu kollox, itolbU jurik u tassew  jurik x’għad fadallek tagħmel jew toffrilU. Int imbagħad, agħmel dan bil-ferħ filwaqt li tiftakar li qatt m’hu se tasal tissupera l-ġenerożità tiegħu. Hu tana KOLLOX!

Talba: Mulej, il-Papa San Soteru ħadem bla heda biex ikun mexxej tajjeb, għamel il-qalb lill-insara ppersegwitati, kif ukoll iddefenda lill-poplu mill-ereżiji li jmorru kontra t-tagħlim veru li ġabilna Kristu, agħti lilna lkoll li naħdmu bil-ferħ fl-għalqa tiegħek, nagħmlu kuraġġ lil xulxin u ngħixu skont it-tagħlim ta’ Kristu u l-Knisja u niddefenduh bil-għaqal u bl-għerf tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://acatholiclife.blogspot.com/2016/11/pope-st-soter.html

Alternative Reading: http://www.catholic365.com/article/2784/pope-st-soter.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Soter

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.