10 ta’ Mejju: San Ġwann ta’ Avila

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Avila

“L-għerf ta’ din id-dinja hu bluha quddiem Alla.” – 1 Korintin 3:19

S.Giovanni D'AvilaSAN ĠWANN TA’ AVILA
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
1500 – 1569

Tagħrif: Dan is-saċerdot, mistiku u kittieb, kien meqjum ħafna fi Spanja tas-seklu 16. Kien ħabib ta’ San Injazju ta’ Loyola u diversi qaddisin oħra magħrufa; għen ħafna lil Santa Tereża ta’ Avila (ara Santa Tereża ta’ Avila), lil San Pietru ta’ Alcantara, lil San Franġisk Borgia (ara San Franġisk Borgia) u lil San Ġwann ta’ Alla (ara San Ġwann ta’ Alla) bil-pariri siewja tiegħu.

Il-qaddis twieled fil-provinċja ta’ Ciudad Real (xi 70 mil ’il bogħod minn Toledo), Spanja, iben uniku ta’ familja għanja ta’ nisel Lhudi. Niesu bagħtuh l-Università ta’ Salamanca jistudja l-liġi, imma din il-karriera xejn ma kienet togħġbu. Hu għadda tliet snin jitlob u jitgħakkes id-dar.

Fuq suġġeriment ta’ Franġiskan, bejn is-snin 1520-1526 Ġwanni studja l-Filosofija u t-Teoloġija f’Alcalà taħt Domingo de Soto. Sadanittant laħqu mietu ommu u missieru u kien ordnat qassis fl-1525. Kien jinqala’ ħafna għall-predikazzjoni. Mixtieq ħafna li jmur il-missjoni tal-Messiku, hu qassam il-biċċa kbira li wiret lill-foqra, imma l-arċisqof ta’ Sivilja xtaqu jibqa’ Spanja u jipprietka fl-Andalusija, li dik il-ħabta kienet maħkuma mill-Mori u kellha bżonn tisma’ l-messaġġ tal-Vanġelu.

Għamel dan b’suċċess kbir għal disa’ snin. Imma fl-1531-3 kellu jidher quddiem l-Inkwiżizzjoni, akkużat li kien jgħallem ir-rigoriżmu u li l-għonja ma jistgħux isalvaw. Għamel ukoll xi żmien il-ħabs b’theddida li jiġi anki kkundannat għall-mewt. Billi dawn l-akkużi ma ġewx ippruvati, hu kien meħlus u mogħti appoġġ kbir mill-poplu.

Ħalla diversi kitbiet, l-aktar ittri u prietki li juru qdusija profonda. L-iktar opra magħrufa tiegħu, Audi filia, trattat fuq il-perfezzjoni, miktuba fl-1530, kitibha għal Donna Sancha Carillo li rrinunzjat għall-ġid u għan-nobbiltà tagħha biex tgħix ħajja ta’ talb u solitudni.

San Ġwann t’Avila marad ħafna fl-aħħar ħmistax-il sena ta’ ħajtu. Minħabba l-ammirazzjoni kbira li kellu għal San Injazju ta’ Loyola tħajjar isir Ġiżwita, imma l-provinċjal ta’ Andalusija tah parir jibqa’ saċerdot Djoċesan, b’danakollu jinsab midfun fil-knisja tal-Ġiżwiti ta’ Montilla.

San Ġwann t’Avila miet ta’ 69 sena fl-10 ta’ Mejju, 1569 u kien iddikjarat qaddis mill-Papa Pawlu VI fl-1970. Fl-20 t’Awwissu, 2011 il-Papa Benedittu XVI qal li dan il-qaddis ma jdumx ma jkun iddikjarat Duttur tal-Knisja. Infatti, dan seħħ fis-7 ta’ Ottubru, 2012.

Ħsieb: San Ġwann ta’ Avila kien jaf li l-ħajja tal-Insara tista’ tikkontradixxi l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu. Dan iseħħ meta nippruvaw ngħixu kif jgħid il-Malti: ‘sieq waħda ‘l hawn u oħra ‘l hemm’ jew ‘fit-triq tan-nofs’, billi nippruvaw noħolqu kompromessi mat-tagħlim ta’ Kristu u tal-Knisja. Fis-Seklu 16, fi Spanja, dawk li kienu favur ir-riforma tal-Knisja sikwit kienu jiġu suspettati b’ereżija. San Ġwann ta’ Avila baqa’ sod fit-tagħlim Nisrani awtentiku li eventwalment ġie rikonoxxut bħala għalliem affidabbli ħafna tal-Fidi Nisranija.

Kemm hu importanti, li anki aħna, fiż-żmien tal-lum ma ninġarrux mill-kurrent. Ma nistgħux ninġarru ma’ tagħlim qarrieqi li b’mod fin, imur kontra t-tagħlim veru Nisrani. Huwa essenzjali li l-Verità nxandruha kif inhi u mhux nippruvaw induru magħha jew insemmu li jaqblilna! Ġesù qal lill-Appostli Tiegħu, “Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha; iżda billi m’intomx tad-dinja, … id-dinja tobgħodkom” (Ġwanni 15:19; ara wkoll Ġwanni 17:14, 16).

Bl-istess mod, il-kitba tal-ewwel Appostli ta’ Ġesù spiss kienet tinkludi fiha l-immaġni tad-“dinja” li tirrappreżenta oppożizzjoni lejn it-tagħlim tal-vanġelju. “Timxux max-xejra ta’ din id-dinja” (Rumani 12:2), għallem l-Appostlu Pawlu, “Għax l-għerf ta’ din id-dinja hu bluha quddiem Alla” (1 Korintin 3:19).

Jeħtieġ li aħna nkunu viġilanti f’dinja li tbiegħdet wisq minn dak li huwa spiritwali. Hija ħaġa mill-aktar essenzjali li aħna niċħdu kull ħaġa li mhijiex konforma mal-istandards tagħna, li fil-proċess nirrifjutaw li nikkonsenjaw ruħna għal dak li nixtiequ l-aktar: il-ħajja eterna fis-saltna ta’ Alla.

Inevitabbilment, l-għemejjel ta’ dawk li jippruvaw jimxu fuq l-pjan tas-salvazzjoni ta’ Alla jafu jwasslu għal nuqqas ta’ ftehim jew saħansitra kunflitt ma’ dawk il-membri tal-familja u dawk il-ħbieb li ma jemmnux fl-istess prinċipji. Dejjem se jkun hemm dan il-kunflitt. Kull ġenerazzjoni li ppruvat timxi wara l-pjan ta’ Alla kellha l-isfidi tagħha. Fi żmien il-qedem, il-profeta Isaija għamel il-kuraġġ lill-Iżraelin, li lilhom huwa sejjaħ “intom li tagħrfu l-ġustizzja, … il-liġi tiegħi f’qalbkom.” Lilhom huwa qal, “La tibżgħux mit-tagħjir tan-nies; u minn tkasbirhom la tiregħxux” (Isaija 51:7). Iżda tkun xi tkun il-kawża ta’ kunflitt ma’ dawk li ma jifhmux jew ma jemmnux il-pjan ta’ Alla, dawk li jifhmuh huma dejjem mitlubin biex jagħżlu l-mod kif irid il-Mulej mhux kif trid id-dinja.

Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar bdejna naraw il-pubbliku ġenerali jaċċetta l-koabitazzjoni mingħajr żwieġ u ż-żwieġ bejn nies tal-istess sess. Is-sapport, l-edukazzjoni u saħansitra l-ħtiġijiet okkupazzjonali tal-midja qed joħolqu ċerti sfidi diffiċli għan-nisrani veru. Jeħtieġ li nimxu wara l-liġijiet u t-tagħlim tal-evanġelju fil-ħajja personali tagħna, sewwasew hekk kif aħna nippruvaw nuru mħabbitna lejn kulħadd. Hekk kif nagħmlu dan, xi kultant aħna jkollna niffaċċjaw, iżda mingħajr ma nibżgħu, dak li Iżaija sejjaħlu “t-tagħjir tan-nies.”

  • U int, tixhed bħal San Ġwann ta’ Avila għall-Verità tal-Aħbar it-Tajba u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika kif ġiet żvelata mill-Mulej Ġesù Kristu lill-Appostli Tiegħu u lis-suċċessuri tagħhom fil-Knisja?

Talba: Mulej, San Ġwann ta’ Avila baqa’ sod fl-istqarrija tal-Fidi awtentika u kien ta’ dawl għall-poplu tiegħek, anki jekk kellu jaffaċċja akkużi foloz u anki ħabs, agħmel li b’talbu għalina aħna wkoll nixhdu għalik anki jekk fi żmienna, naffaċċjaw kull forma ta’ kuntrarju u skomdu. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-of-avila/

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3944

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_%C3%81vila

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.