18 ta’ Mejju: San Ġwann I

Verżjoni Vidjo: San Ġwann I

“Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern.” – Ġesù f’Mattew 10:28.

779e95c62d38f9003c952b71575d7b1bSAN ĠWANN I
Papa u Martri
? – 526

Tagħrif: San Ġwann twieled fit-Toskana, l-Italja. Kien għadu żagħżugħ meta sar qassis, f’Ruma. Wara sar Arċidjaknu, u meta miet il-Papa San Ormiżda, laħaq Papa floku, f’Awwissu 523.

F’dan iż-żmien, Ġustinu I li kien Imperatur Nisrani f’Kostantinopli kien b’ruħu u b’ġismu kontra l-Arjani; filwaqt li fl-Italja kien hemm ir-Re Teodoriku Nisrani wkoll iżda kien Arjan.

Fis-sena 523, Ġustinu I ordna li l-Arjani ma setax ikollhom impjieg maċ-ċivil u mal-Armata, u biex iroddu lill-Kattoliċi l-knejjes kollha li kienu ħadulhom.

Min-naħa l-oħra, Teodoriku hedded li jibda persekuzzjoni kontra l-Kattoliċi jekk Ġustinu I ma jirtirax l-ordni li kien ta. Qatagħha li qabel jirritalja, jibgħat il-Papa Ġwanni I, bħala ambaxxatur biex jipprova jipperswadi lill-Imperatur.

Il-Papa mar għalkemm kontra qalbu. Meta wasal Kostantinopli qabel il-Milied tas-sena 525 ġie milqugħ bl-unuri kollha. Dam hemm ħames xhur, u fl-Għid tas-sena 526 mar iqaddes f’Sofija, fejn fuq talba tal-Imperatur stess, inkurunah mill-ġdid.

Ir-Re Teodoriku ħaseb li l-Papa kien qed jikkonfoffa kontrieh mal-Imperatur, u meta l-Papa ġie f’Ravenna , li kienet il-Belt kapitali ta’ Teodoriku, tefgħu l-ħabs.

Fil-ħabs il-Papa kien tant immaltrattat li miet ftit ġranet wara, fit-18 ta’ Mejju, 526. Il-ġisem tiegħu ħaduh Ruma, u llum jinsab midfun f’San Pietru.

Ħsieb: Ma nistgħux nagħżlu l-kwistjonijiet li għalihom għandna nsofru u forsi mmutu. Il-Papa Ġwanni I sofra minħabba li l-Imperatur kien konxju wisq tal-poter u ssuspetta ħażin fih. Ġesù sofra minħabba s-suspetti ta’ dawk li ħassewhom mhedda bil-libertà, bl-onestà u bis-setgħa ta’ kliemu u għemilu. “Jekk id-dinja tobgħodkom,” qalilna Ġesù, “kunu afu li lili bagħditni qabel ma bagħdet lilkom.” (Ġwanni 15:18). Imbagħad jgħidilna wkoll: “U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern.” (Mattew 10:28).

Dawn huma xi siltiet mir-riflessjonijiet tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa minn Dar Santa Marta nhar t-Tlieta 12 ta’ April, 2016:

“Il-persekuzzjoni hi l-ħobż ta’ kuljum tal-Knisja. Tajjeb li nirriflettu dwar il-persekuzzjonijiet li tul elfejn sena sawwru l-istorja tal-fidi Nisranija. Ilum hemm tant Insara li jinqatlu minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu, oħrajn huma ppersegwitati b’metodi sofistikati għax iridu juru li huma wlied Alla.

Jeżistu persekuzzjonijiet imdemmija bħal, per eżempju, nies li jisfaw mikulin mill-annimali salvaġġi għal gost tal-poplu li jkun qed jarahom, jew inkella vittmi ta’ splużjonijiet huma u ħerġin mill-Quddiesa. Hemm ukoll persekuzzjonijiet ‘bl-ingwanti bojod’, moħbijin taħt il-libsa ‘tal-kultura’, dawk li jitfgħuk f’rokna tas-soċjetà, li jaslu biex ineħħulek ix-xogħol jekk inti ma timxix mal-liġijiet li jmorru kontra Alla l-Ħallieq.

Jiena ngħid li l-persekuzzjoni hi l-ħobż ta’ kuljum tal-Knisja. Dan qalu Ġesù. Meta aħna mmorru bħala turisti fil-Kolossew ta’ Ruma, naħsbu li l-martri huma dawk li nqatlu mill-iljuni. Imma dawk ma kienux l-uniċi martri.

Il-martri huma rġiel u nisa tal-ħajja ta’ kuljum, dawk li kienu qed jiċċelebraw l-Għid fil-Pakistan u sfaw martri propju għax kienu qed jiċċelebraw lil Kristu Rxoxt. B’hekk l-istorja tal-Knisja tibqa’ dejjem miexja bil-martri tagħha. Il-martirju ta’ Stiefnu kien il-bidu ta’ persekuzzjoni krudili kontra l-Insara ta’ Ġerusalemm l-istess bħal dik ta’ min illum mhux ħieles biex jistqarr il-fidi tiegħu f’Ġesù.

Imma hemm persekuzzjoni oħra, waħda li ma tantx nitkellmu dwarha, persekuzzjoni moħbija wara l-maskra tal-kultura, tal-modernità, taħt il-maskra tal-progress. B’mod ironiku jien insejħilha ‘persekuzzjoni edukata.’ Issir meta bniedem ikun ippersegwitat mhux għax irid juri li jistqarr l-isem t’Alla imma għax irid juri b’ħajtu l-valuri ta’ Iben Alla. Hija persekuzzjoni kontra Alla l-Ħallieq fil-persuna ta’ uliedu!

U b’hekk ta’ kuljum naraw li s-setgħat jgħaddu liġijiet li jobbligaw lil dak li jkun jimxi f’dit-triq u nazzjon li ma jimxix fuq dawn il-liġijiet ‘moderni’, kolti, jew li ma jridx idaħħalhom fil-kodiċi tiegħu, ikun akkużat, ippersegwitat b’mod ‘pulit, edukat’. Hi persekuzzjoni li lill-bniedem tneħħilu l-libertà, u tneħħilu wkoll id-dritt li joġġezzjona minħabba l-kuxjenza. Din hi l-persekuzzjoni tad-dinja, li tneħħi l-libertà, filwaqt li Alla, għamilna ħielsa biex nagħtu xhieda tal-Missier li ħalaq u ta’ Kristu li salvana.

Din il-persekuzzjoni, għandha wkoll ‘ras.’ Ir-ras tal-persekuzzjoni ‘edukata’ qalilna min hu Ġesù stess: il-prinċep ta’ did-dinja. U meta s-setgħat ikunu jridu jimponu atteġġjamenti, liġijiet li jmorru kontra d-dinjità ta’ Iben Alla, jippersewgitaw lil min ma jaqbilx magħhom u jmorru kontra Alla l-Ħallieq. Din hi l-ereżija l-kbira.

B’hekk il-ħajja tal-Insara tibqa’ miexja b’dawn il-persekuzzjonijiet. Imma l-Mulej wegħedna li mhux se jitbiegħed minna. ‘”Attenti, oqgħodu attenti! Taqawx fl-ispirtu tad-dinja, oqgħodu attenti! Imma ibqgħu mexjin għax jien inkun magħkom!”

Talba: O Alla, li tippremja l-fidili tiegħek; int qaddist dan il-jum bil-martirju tal-Papa Ġwann I; aħna u nagħtuh ġieħ għall-merti tiegħu, nitolbuk biex aħna, il-poplu tiegħek, inkunu bħalu qawwija sal-aħħar fil-fidi. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-john-i.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-i/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_I

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.