20 ta’ Mejju: San Bernardinu ta’ Siena

Verżjoni Vidjo: San Bernardinu ta’ Siena

“L-isem ta’ Ġesù huwa l-glorja tal-predikaturi, għaliex id-dija li tgħammex ta’ ismu, iġġiegħel li l-kelma tiegħu tiġi mħabbra u mismgħuha.” – San Bernardinu ta’ Siena

SOD-0520-SaintBernadineofSiena-790x480SAN BERNARDINU TA’ SIENA
Saċerdot
1380 – 1444

Tagħrif: San Bernardinu twieled f’familja nobbli u sinjura fit-8 ta’ Settembru, 1380, f’Massa Marittima f’dik li kienet ir-Repubblika ta’ Siena, l-Italja, fejn missieru kien Gvernatur.

Meta kellu tliet snin tilef lil ommu u ta’ sitt snin lil missieru, u rabbietu zitu li bagħtitu l-iskola u kellu edukazzjoni tajba.

Sar ġuvni ferrieħi u ħabrieki. Ma kienx jista’ għall-kliem ħażin u mġiba indiċenti.

Fl-1400, meta kellu 20 sena, faqqgħet l-epidemija tal-pesta fi Siena, u flimkien ma’ żgħażagħ oħra mar jgħin fl-isptar ta’ Santa Maria della Scala li kien ikun tant mimli bil-morda li ġieli mietu 20 ruħ f’ġurnata waħda. Uħud minn sħabu mardu u mietu, iżda hu ħelisha għalkemm marad għal bosta xhur.

Fit-8 ta’ Settembru, 1402, meta kellu 22 sena, daħal mal-Franġiskani, illum magħrufa bħala “Konventwali”, u fit-8 ta’ Settembru, 1404 qaddes l-ewwel quddiesa solenni tiegħu.

Wara li qaddes, qala’ l-permess li jmur f’eremitaġġ fuq l-għolja ta’ Capriola biex jgħix flimkien ma’ dawk li ħaddnu r-riforma franġiskana tal-Osservanti (illum Frati Minuri). Dawk is-snin fis-skiet (1404-1417) swewlu ħafna għall-prietki li wara ntefa’ għalihom. L-ewwel prietka tiegħu kienet ukoll fit-8 ta’ Settembru.

Il-Papa Martin V, fl-1427, ried jagħmlu Isqof ta’ Siena, iżda ma aċċettax it-talba li jsir Isqof ta’ Ferrara u wara ta’ Urbino li kien għamillu l-Papa Ewġenju IV. Imbagħad fl-1438, aċċetta li jkun il-Vigarju Ġenerali tal-Ordni, fejn dam sa l-1443 meta rriżenja biex ikun jista’ jkompli l-missjoni tiegħu li jipprietka.

San Bernardinu xerred id-devozzjoni lejn l-Isem Imqaddes ta’ Ġesù. Kull meta kien jipprietka kien ipoġġi fejn jaraha kulħadd, tabella bi tliet ittri kbar miktubin fuqha, I.H.S. Iesus Hominis Salvator, Ġesù Salvatur tal-Bniedem. Dawn it-tliet ittri narawhom spiss użati fil-knejjes – fuq l-ostji, fuq pjaneti, fuq il-bizzilla tat-trieħi u fuq affarijiet oħra.

Ħadem ħafna għar-riforma tal-ordni. Kabbar b’mod tal-għaġeb ir-riforma Osservanti li sabha tħaddan biss 130 reliġjuż, il-biċċa l-kbira ajkijiet, u ħallieha b’4,000 imqassmin f’iktar minn 300 kunvent. Insista però li l-patrijiet Osservanti, li tagħhom kien l-ewwel Vigarju Ġenerali, jibqgħu taħt l-ubbidjenza tal-Ġeneral tal-Minuri Konventwali.

Miet fl-20 ta’ Mejju, 1444 f’Aquila fl-età ta’ 64 sena, fil-kunvent tal-Minuri Konventwali tal-Aquila meta kien fi triqtu biex imur jipprietka f’Napli lejliet it-Tlugħ fis-sema ta’ Kristu, u ġie midfun fl-istess knisja tagħhom. Ġie kkanonizzat mill-Papa Nikola V, fl-24 ta’ Mejju, 1450.

Il-Papa Nikola V iddikjarah l-ewwel qaddis tal-Osservanti biss sitt snin wara mewtu, nhar l-Għid il-Ħamsin tas-Sena Mqaddsa. Fl-1957 il-Papa Piju XII ħatru patrun tal-predikaturi Taljani.

Ħsieb: Hemm il-periklu li naraw biss l-attività li għamel Bernardinu ta’ Siena: li ħa ħsieb in-nies tal-morda, li pprietka, li studja, li kien amministratur tajjeb u ninsew is-sors minn fejn kien iġib l-enerġija tiegħu. M’għandniex xi ngħidu li Bernardinu seta’ kien kontemplattiv kbir kieku kellu ċ-ċans. Huwa kellu din l-opportunità, u ħadha u għexha fil-ħajja ta’ kuljum.

Frott il-ħajja ta’ talb u kontemplazzjoni tiegħu, f’San Bernardinu tkebbset devozzjoni kbira lejn l-Isem Imqaddes ta’ Ġesù, tant li kull meta kien jipprietka kien ipoġġi fejn jaraha kulħadd, tabella bi tliet ittri kbar miktubin fuqha, I.H.S. Iesus Hominis Salvator,:
hu kien jgħid: “L-isem ta’ Ġesù huwa l-glorja tal-predikaturi, għaliex id-dija li tgħammex ta’ ismu, iġġiegħel li l-kelma tiegħu tiġi mħabbra u mismgħuha.” Fl-ittra lil Filippin 2:9-11, insibu: “Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta’ Ġesù, fis-sema fl-art u f’qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkupptejhom, u kull ilsien jistqarr: ‘Ġesù Kristu hu l-Mulej għall-glorja ta’ Alla l-Missier’.”

Nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ April, 2013, il-Papa qal dan id-diskors dwar l-Isem ta’ Ġesù fl-omelija tiegħu f’Santa Marta:

“Fl-Atti tal-Appostli (4:1-12), insibu r-rakkont tal-episodju ta’ meta Pietru u Ġwanni, arrestati għaliex ‘ħabbru f’Ġesù il-qawmien mill-imwiet,’ jiġu mkarkrin quddiem is-Sinedriju. Għall-mistoqsija fuq għaliex kienu fejqu liz-zopp qrib il-bieb tat-Tempju, Pietru wieġeb: ‘Għamilnieh fl-isem ta’ Ġesù Kristu.’ Fl-isem ta’ Ġesù, ‘Hu hu s-Salvatur; dan l-isem, Ġesù. Meta wieħed jgħid Ġesù, huwa propju hu,’ jiġifieri dak li jagħmel il-mirakli.” “Pietru jirrivela verità meta jgħid ‘għamilnieh fl-isem ta’ Ġesù” għaliex huwa jwieġeb ispirat mill-Ispirtu Santu. Infatti, aħna, ‘Ma nistgħux nistqarru lil Ġesù, ma nistgħux nitkellmu dwar Ġesù, ma nistgħu ngħidu xejn dwar Ġesù mingħajr l-Ispirtu Santu.’ Huwa propju l-Ispirtu Santu li ‘jimbuttana biex nistqarru lil Ġesù jew biex nitkellmu dwar Ġesù jew biex ikollna fiduċja f’Ġesù.’ U huwa propju hu li jkun qribna  ‘fil-mixja ta’ ħajjitna, dejjem.’

Ħa nirrakkuntalkom esperjenza personali tiegħi, marbuta ma’ tifkira ta’ raġel, missier tmien ulied, li jaħdem fil-kurja arċiveskovili ta’ Buenos Aires. ‘Qabel ma joħroġ, qabel ma kien imur biex jagħmel xi ħaġa li kien ikollu jagħmel – qal – kien dejjem ilissen bejnu u bejn ruħu: ‘Ġesù’. Darba minnhom staqsejtu: ‘Imma għaliex dejjem tgħid Ġesù?’ ‘Meta jien ngħid Ġesù,’ weġibni dan ir-raġel umli, inħossni qawwi, inħossni li nistà naħdem, għax naf li hu jkun maġenbi, li hu jieħu ħsiebi.’ Madankollu, dan ir-raġel ‘ma studjax teoloġija: għandu biss il-grazzja tal-Magħmudija u l-qawwa tal-Ispirtu.’ U din ix-xhieda tiegħu lili għamlitli tant tajjeb. L-isem ta’ Ġesù. M’hemm ebda isem ieħor. Forsi jagħmlilna tajjeb ilkoll, lilna li ngħixu f’dinja li toffrilna tant ‘salvaturi’.”

Kultant, “meta jkun hemm diversi problemi, il-bnedmin jafdaw ruħhom mhux lil Ġesù, imma għal realtajiet oħra,” saħansitra jirrikorru għal sħaħar sedutturi “sabiex isolvu s-sitwazzjonijiet,” jew inkella “jmorru jikkonsultaw il-karti tax-xorti” biex ikunu jafu x’għandhom jagħmlu. Imma mhux billi nirrikorru għand is-sħaħar u għall-karti tax-xorti li nsibu s-salvazzjoni: din tinsab “fl-isem ta’ Ġesù. U hemm bżonn li nagħtu xhieda ta’ dan! Hu huwa l-uniku Salvatur.”

  • U int, issejjaħ l-Isem Imqaddes ta’ Ġesù biex jgħinek taġixxi f’Ismu u għall-glorja tiegħu?
  • Iżommu lil Ġesù bħala l-uniku Salvatur li dejjem għandna nirrikorru għandu?
  • Tirsisti biex twassal lil Ismu lill-oħrajn ħalli huma wkoll jagħżluh bħala s-Salvatur tagħhom?

Nagħlaq b’din it-talba sabiħa li tbierek lil Alla:
Ikun imbierek Alla.
Imbierek l-Isem Imqaddes tiegħu.
Imbierek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem.
Imbierek l-isem ta’ Ġesù.
Imbierka l-Qalb imqaddsa tiegħu.
Imbierek id-Demm għażiż tiegħu.
Imbierek Ġesù fis-Santissmu Sagrament tal-artal.
Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu.
Imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima.
Imbierka l-Imqaddsa u Immakulata Konċezzjoni tagħha.
Imbierek it-tlugħ glorjuż tagħha fis-sema.
Imbierek l-Isem ta’ Marija Verġni u Omm.
Imbierek San Ġużepp għarus kastissimu tagħha.
Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.

Talba: O Alla, inti żrajt imħabba liema bħalha lejn l-Isem Imqaddes ta’ Ġesù fis-saċerdot San Bernardinu ta’ Siena; agħmel li, bil-merti u t-talb tiegħu, nitkebbsu dejjem bl-ispirtu ta’ mħabbtek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-bernardine-of-siena.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-bernardine-of-siena/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernardino_of_Siena

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.