21 ta’ Mejju: San Kristofru Magallanes u sħabu

Verżjoni Vidjo: San Kristofru Magallanes u sħabu

“Jiena innoċenti u se mmut innoċenti. Jiena naħfer b’qalbi kollha lil dawk responsabbli għall-mewt tiegħi, u nitlob lil Alla li t-tixrid ta’ demmi jservi għall-paċi tal-Messiku maqsum tagħna.” – San Kristofru Magallanes

80e93e465c342f2c913b1a647d843f56SAN KRISTOFRU MAGALLANES U SĦABU MARTRI
1915 – 1937

Tagħrif: Dawn il-25 kappillan u tliet lajċi Messikani kienu maqtulin iffuċillati jew mgħallqin bejn is-snin 1915 u 1937. Huma kienu membri ta’ moviment imsejjaħ “Cristero” li twaqqaf bħala reazzjoni kontra l-gvern anti-kattoliku tal-Messiku li għamel u inforza liġijiet kontra l-Knisja f’attentat assurd li jeqred mill-għeruq il-fidi Kattolika fil-Messiku.

Dan il-gvern immexxi minn Plutarco Calles sa wasal biex keċċa lill-membri tal-kleru barranin u pprojbixxa ċ-ċelebrazzjoni tal-quddies f’xi reġjuni. Is-slogan ta’ dan il-moviment tal-“Cristero” kien: “Viva Kristu Re u l-Madonna ta’ Guadalupe!” Magallanes kien bena seminarju f’Totatiche u hu u sħabu kienu jipprietkaw u jamminstraw bil-moħbi lill-fidili.

L-aħħar kliem ta’ Magallanes li nstema’ b’leħen għoli miċ-ċella tiegħu kien: “Jiena innoċenti u se mmut innoċenti. Jiena naħfer b’qalbi kollha lil dawk responsabbli għall-mewt tiegħi, u nitlob lil Alla li t-tixrid ta’ demmi jservi għall-paċi tal-Messiku maqsum tagħna.”

Il-Papa Qaddis Ġwanni-Pawlu II fl-1992 ibbeatifika lil San Kristoforu Magallenas u sħabu martri u fis-sena 2000 l-istess Papa ddikjarahom qaddisin. Isimhom iddaħħal fil-Kalendarju Liturġiku Universali.

Ħsieb: Kull martri jirrealizza kif jevita l-eżekuzzjoni, iżda jirrifjuta li jħallas il-prezz għoli li jagħmel dan. Kuxjenza safja kienet iktar siewja minn ħajja twila. Jista’ jkollna t-tentazzjoni li nikkompromettu l-fidi tagħna meta ngħidu lilna nfusna li aħna qed inkunu sempliċement realistiċi, nittrattaw ma’ sitwazzjonijiet hekk kif insibu ruħna fihom. Imma li wieħed jaħdem għas-sopravivenza għandha tkun verament il-valur u l-għan aħħari tagħna? L-għażliet konkreti tagħna ta’ kuljum għandhom jirriflettu l-valuri profondi tagħna, dawk li “jimmarkaw” il-mod ta’ kif ngħixu. Kulħadd jista’ jimmaġina sitwazzjonijiet fejn li tkun segwaċi ta’ Ġesù huwa eħfef mis-sitwazzjoni preżenti tagħna. Il-Qaddisin, ibda minn San Kristofru Magallanes u sħabu martri, ifakkruna li l-għażliet tagħna ta’ kuljum, speċjalment f’ċirkostanzi ta’ kuntrarju, jiffurmaw il-ħajja tagħna.

Dan huwa kliem il-Papa Franġisku lill-Messikani tat-2016 fil-Vjaġġ missjunarju tiegħu li għamel f’din l-art (13 ta’ Frar):

“Naf bl-istorja twila u ta’ swied il-qalb li għextu, mhux mingħajr it-tixrid ta’ tant demm, mhux mingħajr uġigħ kiefer u agonizzanti, mhux mingħajr vjolenza u nuqqas ta’ ftehim. Nitlobkom ma taqgħux fil-paraliżi li tagħtu tweġibiet qodma għall-mistoqsijiet ġodda. L-imgħoddi tagħkom hu bir ta’ għana li qed jistenna li jiġi mħaffer, li jista’ jnebbaħ il-preżent u jdawwal il-futur. Ħażin għalikom jekk torqdu fuq il-kuruni tar-rand tagħkom! Hemm bżonn li ma titilfux il-wirt li rċivejtu, imma tħarsuh b’ħidma kostanti. Intom qed tistrieħu fuq spallejn il-ġganti: isqfijiet, saċerdoti, reliġjużi u lajċi fidili “sa l-aħħar”, li taw ħajjithom biex il-Knisja setgħet twettaq il-missjoni tagħha. Mill-għoli ta’ palk bħal dan intom imsejħin tixħtu ħarsa wiesa’ fuq l-għalqa tal-Mulej biex tipprogrammaw iż-żrigħ u tistennew il-ħsad.”

U xi ngħidu għall-gżejjer tagħna? Fejn waslet il-fidi li ġabilna San Pawl fis-sena 60W.K., hu li miet ukoll martri ftit snin wara? Alla, fil-providenza tiegħu tal-għaġeb, lilna bagħatilna lill-Appostlu Missierna San Pawl li ra l-għarqa biex jiġi fostna u jxandrilna l-fidi, imma issa jeħtieġ li filwaqt li nibqgħu dejjem irroddu ħajr lil Alla u lilu, għat-tħabrik u l-imħabba li hu wera magħna, inżommu sħiħ u bla mittiefes it-tagħlim li hu tana bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Imma kemm qed nagħmluh dan?

Dan li ġej huwa kliem il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II li qal lilna l-Maltin fuq il-Fosos tal-Furjana fis-27 ta’ Mejju 1990, fiż-żjara pastorali tiegħu f’pajjiżna:

“Illum, jiena u ntemm iż-żjara tiegħi, nistieden il-Knisja f’Malta biex timmedita fuq is-sura ta’ tweġiba li se tagħti għall-missjoni kbira li Ġesù ta lid-dixxipli tiegħu meta kien sejjer lura għand il-Missier: ‘Tkunu xhieda tiegħi…. sa truf l-art’ (Atti 1:8).  Nitlobkom tirriflettu fuq ix-xhieda nobbli ta’ fedeltà lejn l-Evanġelju li l-poplu ta’ dawn il-gżejjer wera tul is-sekli.  Ibda minn San Publju. Ġemgħa kbira ta’ xhieda, ħafna minnhom magħrufin biss minn Alla, żammew sħiħ fil-fidi u għożżewha biex jgħadduha lill-ġenerazzjonijiet ta’ warajhom, imqar fi żmien ta’ persekuzzjoni u tiġrib.  U x’ngħidu mbagħad għall-għadd kbir ta’ missjunarji li ħallew xtut Malta, il-ħafna saċerdoti u reliġjużi li bil-ħidma appostolika tagħhom taw saħħa u qawwew il-Knisja f’pajjiżhom, il-ġenituri li bis-sħuħija tal-fidi tagħhom kisbu kotra ta’ frott bit-tjieba u d-devozzjoni ta’ wliedhom?  Tassew għandna għax inroddu ħajr lil Alla għal din ix-xhieda bi kliem San Pawl stess fit-tieni Qari tal-lum: Dan: ‘hu l-kobor bla qies tas-setgħa tiegħu fina li emminna.’ (Efes 1:19)

Iżda mhux biżżejjed naħsbu bl-umiltà kollha u b’kull ħajr fid-don li takom Alla fl-imgħoddi.  Illum ukoll il-Knisja f’Malta trid tagħti widen għal leħen Kristu li qed jisfidakom biex tkomplu tagħtu xhieda tal-qawwa tal-imħabba tiegħu li twassal għal rikonċiljazzjoni. Kemm minnkom qasmu miegħi n-niket tagħhom għall-firdiet kbar li jinsabu f’ħafna livelli tas-soċjetà tagħkom!  Jista’ qatt xi nisrani jemmen li dawn il-firdiet ġejjin minn Alla? Fid-dawl tal-fidi li nistqarru, nistgħu qatt naċċettaw bħala ħaġa sewwa l-mibegħda għal għajrna jew nemmnu li aħna m’aħniex marbutin bil-kmandament ta’ Alla li nħobbu l-għedewwa tagħna u naħfru ‘minn qalbna’ (ara Mattew 18:35) dawk li jaħtu għalina?

Għeżież ħuti: f’isem Ġesù Kristu, bil-qawwa kollha nitlobkom ilkoll illum biex tgħarblu lilkom infuskom (ara 1 Korintin 11:28) u biex tneħħu kull ma qiegħed ifixkel il-fejqan ta’ ġerħat li ilhom wisq miftuħin.  F’isem Ġesù Kristu, nitlobkom tagħtu bidu ġdid ta’ maħfra u ta’ rispett għal xulxin. B’fiduċja kbira fil-qawwa setgħana tal-grazzja ta’ Alla, li tiġikom mis-sagrament tal-Penitenza, jalla titwettqu fil-ħidma iebsa biex jerġa’ jkun hemm fostkom rispett għal xulxin u djalogu f’kull livell tal-ħajja soċjali u nazzjonali. 

Wieħed mid-dmirijiet ewlenin tal-insara Maltin kollha huwa li jwarrbu kull tilwim u kull għira u jegħlbu kull firda, kemm fi ħdan il-familji, kemm fil-postijiet tax-xogħol u kemm fil-ħajja politika.  Illum, il-Mulej qiegħed jisfida lil kull wieħed minnkom biex il-fidi li rċevejtu tbiddluha f’xhieda ħajja u kollha ħeġġa tal-qawwa tal-imħabba li taħfer u tħobb.  U qiegħed jistedinkom tingħaqdu ma’ ħutkom kollha mingħajr ma tħallu ‘l ħadd barra, għall-bini ta’ soċjetà li tixraq lit-tradizzjoni magħrufa ta’ fidi u ta’ virtù li hi dik Maltija!”

Mhux li kien, li aħna li ngħidu li nħobbu lil dan il-Papa qaddis, nagħtu wkoll widen għal kliemu mimli mħabba paterna f’Isem Ġesù u bħala suċċessur ta’ Pietru! Kieku kemm ikollna ambjent nisrani aħjar!  

Talba: O Marija, int ġejt meħlusa mit-tebgħa tad-dnub tan-nisel, u ġismek ma rax it-taħsir fil-qabar; nitolbuk, illum, aħna u niftakru fit-twelid tal-fidi f’pajjiżna: idħol għalina quddiem Alla l-Missier, biex bħalma hu ħeles lil San Pawl minn tempesta qalila biex jasal fuq din gżiritna, hekk il-fidi tagħna tibqa’ tiġi meħlusa minn kull qerq u ħażen, u mmexxija mill-Ispirtu qaddis, nagħrfu dejjem iżjed is-sinjali taż-żminijiet, biex dak Ġesù   li inti wlidt għad-dinja bl-iva tiegħek għall-kliem tal-Anġlu, jibqa’ jitwieled ta’ kuljum fina, f’pajjiżna u fid-dinja kollha. Ammen. (Talba lill-Madonna biex issaħħaħna fil-fidi li tana San Pawl)

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/06/st-cristobal-magallanes-and-companions.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-crisaint-oacute-bal-magallanes-and-companions/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Magallanes_Jara

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.