24 ta’ Mejju: L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

Verżjoni Vidjo: L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

“Kieku kellna niġbru flimkien l-imħabba li l-ommijiet kollha għandhom għal uliedhom, il-milja ta’ din l-imħabba ta’ dawn l-ommijiet kollha ma tasal qatt biex tkun daqs dik li għandha Marija għal kull wieħed minna.” – San Ġwann Bosco

CATHOLICVS-Maria-Auxiliadora-Mary-Help-of-ChristiansL-IMQADDSA VERĠNI MARIJA, GĦAJNUNA TAL-INSARA

Tagħrif: Kien il-Papa Dumnikan San Piju V li żied it-titlu ta “Għajnuna tal-Insara” fil-Litanija tal-Madonna wara r-rebħa kbira tal-Insara fuq it-Torok fil-battalja ta’ Lepanto, fis-7 t’Ottubru, 1572. U kien imbagħad il-Papa Benedittin Piju VII li waqqaf il-festa liturġika tagħha fl-1815, meta rritorna Ruma minn Fontainbleau fi Franza, fejn kien priġunier ta’ Napuljun.

U kien fl-aħħar nett San Ġwann Bosco, li xerred kemm felaħ id-devozzjoni lejn Marija taħt dan it-titlu, u ħatarha patruna tal-patrijiet u tas-sorijiet Sależjani. Waqqfilha bażilika mill-isbaħ f’Turin fejn jinsab il-ġisem tiegħu, kif ukoll dawk ta’ Santa Marija Duminka Mazzarello u ta’ San Duminku Savio.

Marija Awżiljatriċi hija l-patruna prinċipali tal-Awstralja u ta’ New Zealand, fejn kienu l-patrijiet Maristi, li bħala missjunarji bikrin f’dawn l-artijiet, xerrdu din id-devozzjoni. Fl-1844 għażluha bħala l-patruna taż-żewġ pajjiżi, għażla li ġiet ikkonfermata mill-Papa Benedittu XV, fis-17 ta’ Lulju, 1916.

F’Tas-Sliema, il-Kappella tas-Sależjani hi ddedikata lil Marija Għajnuna tal-Insara.

Fl-24 ta’ Mejju, ukoll diversi ordnijiet ifakkru lill-Madonna taħt xi titlu tal-Madonna li tiegħu huma devoti – hekk per eżempju l-Ġiżwiti bħal-lum ifakkru lill-Madonna tat-Triq, li lejha tant kien devot il-fundatur tagħhom San Injazju ta’ Loyola. Il-kappella tal-Ġiżwiti fin-Naxxar hi ddedikata lill-Madonna tat-Triq.

Ħsieb: Dawn huma siltiet mill-Eżortazzjoni Appostolika Marialis Cultus tal-Qdusija tiegħu Pawlu VI dwar ‘Il-Valur Teoloġiku u Pastorali tal-Qima lejn il-Verġni Marija’:

“Il-qima tal-Knisja lejn il-Verġni Marija hija punt importanti tal-qima nisranija. L-għajnuna tagħha hi bla waqfien u kollha frott, u għalkemm imtella’ s-sema, hija mill-aktar qrib għall-insara li jitolbuha kif ukoll lejn dawk li ma jagħtux każ li huma wliedha.

Il-Knisja taf li anki l-qima lejn il-Verġni Mbierka, wara l-qima lejn il-Feddej Divin u flimkien magħha, tagħti bosta frott pastorali u tibni qawwa li ġġedded il-ħajja nisranija. Il-missjoni ta’ Omm tal-Verġni ħeġġet lill-poplu t’Alla biex idur lejha b’tama ta’ wlied, għaliex hija dejjem lesta biex tisimgħu b’għożża t’Omm u b’għajnuna li tħalli l-frott. Il-poplu t’Alla dara jsejjħilha faraġ tal-imnikktin, saħħa tal-morda, kenn tal-midinbin, biex ikollu l-faraġ fid-dwejjaq, il-fejqan fil-mard, u l-qawwa tal-ħelsien fil-ħtija; għaliex hija ħielsa mid-dnub u twassal ‘l uliedha biex jiġġieldu b’ħeġġa qawwija kontra d-dnub. U hemm bżonn nerġgħu ngħidu li dan il-ħelsien mid-dnub u l-ħażen (Mattew 6,13) huwa meħtieġ qabel kull tiġdid tal-ħajja nisranija.

L-eżempju tal-qdusija jħeġġeġ l-insara biex jgħollu “għajnejhom lejn Marija, li tiddi quddiem il-ġemgħa tal-magħżulin bħala mudell tal-virtù.” Il-virtujiet tal-Omm iżejnu wkoll l-ulied li bil-qawwa jħarsu lejn l-eżempju tagħha, biex jimxu fuqu fil-ħajja tagħhom. Dan l-iżvilupp fil-virtujiet jidher bħala riżultat u frott misjur ta’ dik il-ħeġġa pastorali li toħroġ mill-qima lejn il-Verġni Mbierka.

Il-qima lejn Omm il-Mulej ssir għall-insara okkażjoni biex jikbru fil-grazzja t’Alla, li huwa l-aħħar skop ta’ kull ħidma pastorali. Għaliex ma jistax ikun li wieħed ifaħħar lill- “mimlija bil-grazzja” (Luqa 1,28) bla ma jfaħħar fl-istess ħin il-grazzja t’Alla fih, jew il-ħbiberija ma’ Alla, l-għaqda miegħu, il-qagħda tal-ispirtu fih. Din il-grazzja t’Alla timla l-bniedem kollu kemm hu u tagħmlu xbieha tal-Iben t’Alla (Rumani 8:29; Kolossin 1:18).

Il-Knisja Kattolika, mgħonija mill-esperjenza ta’ bosta snin, tagħraf fid-devozzjoni lejn il-Verġni, għajnuna qawwija għall-bnedmin fil-mixja tagħhom lejn il-milja tagħhom. Il-Verġni Marija fid-dawl tal-ġrajjiet tal-Evanġelju u minħabba l-fatt li ġa qiegħda fil-belt t’Alla, toffri dehra ċara u kelma ta’ kuraġġ għall-bnedmin ta’ żmienna, li ħafna drabi jkunu:

 • magħfusin bin-niket u t-tama,
 • megħlubin mill-limiti tagħhom, 
 • mifnija minn xewqat bla għadd,
 • imħawdin f’ruħhom u b’qalbhom maqsuma,
 • b’moħħhom inċert minħabba l-ħsieb tal-mewt,
 • magħfusin għax iħossuhom weħidhom waqt li jridu jingħaqdu ma’ ħaddieħor,
 • vittmi tad-dispjaċir u tal-għali.

Hija turi r-rebħa:

 • tat-tama fuq in-niket,
 • tal-għaqda fuq is-solitudni,
 • tal-paċi fuq it-taqlib,
 • tal-ferħ u s-sabiħ fuq id-dwejjaq u d-dispjaċir,
 • tal-eternità fuq din l-art,
 • tal-ħajja fuq il-mewt.”

U x’titlob minna uliedha din l-Omm Għajnuna tal-Insara? ‘Għidu r-Rużarju! Għidu r-Rużarju! Għidu r-Rużarju!’ Din is-sentenza, li Marija tenniet kull darba li dehret fuq din l-art, tibqa’ tidwi tul is-snin, għax bħal donnu għadna ma kkuntentajnihiex! Jekk hi titlob minna propju din l-istess talba kull darba, mela x’qawwa hemm fiha?! Int temmen fil-qawwa tar-Rużarju li hi talba ma’ Marija? Jekk iva, mela xieraq li titlobha fuq bażi regolari.

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: O Marija għajnuna tal-Insara, ħadd ma resaq lejk, talbek u inti ma smajtx it-talba tiegħu. Jiena serv umli tiegħek, mimli fiduċja, lejk nirrikorri, f’riġlejk nintefa’, fi ħdanek nintelaq, u b’qalb devota u niedma lilek nitlob. Omm ta’ Ġesù  jiena żgur li meta jasal il-waqt tisma’ talbi u tagħtini dak li qed nitolbok. F’ġieħ Kristu nnifsu. Ammen. (Talba lil Marija, Għajnuna tal-Insara)

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/resources/mary/popular-marian-devotions/mary-help-of-christians

Alternative Reading: https://www.americaneedsfatima.org/Our-Blessed-Mother/the-feast-of-our-lady-help-of-christians-may-24.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Help_of_Christians

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.