16 ta’ Ġunju: San Ġwann Franġisk Regis

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Franġisk Regis

“Ħa nqiegħdu b’konvinzjoni mill-ġdid fiċ-ċentru lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, biex jagħtina li mmissu b’idejna l-kobor tal-ħniena. Dan ikun għal kull penitent għajn ta’ sliem ġewwieni veru.” – Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 17

0616-SAN-FRANCISCO-DE-REGIS.jpgSAN ĠWANN FRANĠISK REGIS
Saċerdot
1597 – 1640

Tagħrif: Kien ġej minn familja nobbli tal-Languédoc (Franza) fejn twieled fl-1597. Studja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f’Beziers, u ta’ 19-il sena daħal magħhom. Qaddes ta’ 33 (1630) u sena wara beda l-ħidma tiegħu missjunarja.

L-ewwel missjoni tiegħu kienet qalb in-nies morda bil-pesta. Kien hu li talab biex imur jaqdi l-appostolat tiegħu fosthom, minkejja li s-superjuri
tiegħu kienu kuntrarji għaliex ma ridux jesponuh għall-periklu ta’ saħħtu. Imma Alla ħelsu mill-marda għaliex kellu pjanijiet oħra għalih. Bil-ħidma tiegħu appostolika huwa kkonverta ħafna nies u s-superjuri tiegħu meta raw fih din il-kariżma bagħtuh jaqdi doveri oħra missjunarji fl-artijiet ta’ Franza. Hawn ukoll kien il-mezz li ħafna kkonvertew mill-ereżija tal-Ugonotti li kienet komuni u persistenti ħafna.

Waqqaf assoċjazzjoni ta’ nisa biex jipprokuraw għajnuna lill-ħabsin u kien strument li jitwaqqfu ħafna fratellanzi tas-Sagrament. Huwa għadda ħafna xtiewi fil-missjoni qalb il-muntanja u bosta nies kienu jterrqu qalb il-ksieħ u s-silġ biex jisimgħuh jipprietka u jqerru.

Barra l-katekiżmu u l-prietki, huwa kien iżur il-morda u l-ħabsijiet u jgħin lil min kien bżonn tal-għajnuna tiegħu. Mal-5000 ruħ kienu jiffullaw fil-knisja tal-Benedittini ġewwa Saint- Pierre le Moustiers biex jisimgħu l-kelma qaddisa tiegħu.

Fid-disa’ snin u nofs bħala qassis għamel aktar minn kulħadd fil-kontro-riforma biex iqajjem il-fidi fl-inħawi ta’ Viviers u Le Puy.

Għal żmien twil xtaq li jintbagħat il-Kanada biex jikkonverti l-Indios, imma l-art tal-missjoni tiegħu kienet pajjiżu.

Wara tnax-il sena ta’ ħidma huwa marad u miet bl-iplewrite ta’ 44 sena. Difnuh ġewwa Louvsec qalb il-muntanji fejn ħafna pellegrini jmorru jżuruh. Papa Klement XII ħatru qaddis fis-sena 1737. Il-Kurat t’Ars jattribwixxi lil dan il-qaddis it-twettiq tal-vokazzjoni tiegħu għas-saċerdozju.

Għalkemm il-festa liturġika tal-qaddis hija fil-31 ta’ Diċembru, in-nies ta’ La Louvsec jiċċelebrawha fis-16 ta’ Ġunju minħabba l-ksieħ u s-silġ tal-muntanja matul Diċembru.

Ħsieb: Lil San Ġwann Franġisk Regis kienu jsejħulu wkoll l-anġlu tal-kulleġġ għaliex kien eżemplari għall-aħħar. Kliemu biss fuq Alla u kull min kien jisma’ il-quddiesa tiegħu kien jimtela bl-imħabba lejn Alla.

Kien jaħdem bla mistrieħ. Darba qagħad ġurnata sħiħa fuq gozz borra fuq muntanja jipprietka u mbagħad għadda lejl sħiħ iqarar. Darba waqa’ waqt vjaġġ u kiser siequ iżda bl-għajnuna ta’ bastun u mistrieħ fuq spalla ta’ sieħbu rnexxielu jasal sal-konfessjonarju. Wara x-xogħol tal-jum instab li siequ kienet imfejqa.

Mara li rranġatlu t-tunika mqatta’ tiegħu kien fadlilha xi biċċiet imqatta’ minnha u permezz tagħhom fiequ żewġt itfal morda. L-aħbar ta’ dan il-miraklu ġera bħal leħħa ta’ berqa kullimkien qalb il-muntanji.

Kien ħsiebu biex jgħin lill-foqra. Kellu kamartu mimlija ħwejjeġ, għamara u mbarazz ieħor li kien jiġbor għalihom. Fost il-penitenti tiegħu f’Le Puy organizza programm soċjali li kien jinkludi żjarat fil-ħabsijiet, kura tal-morda, tqassim ta’ qamħ lill-foqra, u kenn għan-nisa. Il-poplu kien isibu bħala “l-qaddis.”

Il-Kurat t’Ars irċieva miraklu bl-interċessjoni ta’ dan il-qaddis. L-orfanatrofju ta’ Ars ma kellux aktar qamħ għall-ħobż u l-ħsad tant kien fqir li ma setgħax jitlob lill-poplu biex jagħti aktar għajnuna. Huwa poġġa medalja wara l-bieb tal-kamra vojta fejn kienu jżommu l-qamħ u l-għada bil-kemm setgħu jiftħu għax il-kamra kienet mimlija totalment.

Fl-aħħar erba’ xhur ta’ ħajtu jingħad li qarar mal-10,000 ruħ. Nafu li dan tal-lum u bosta qaddisin oħra, taw daqshekk importanza kbira lis-Sagrament tal-Qrar, u aħna? Tajjeb li b’dawn ir-riflessjonijiet li ġejjin f’moħħna, nersqu għall-Qrar b’mod frekwenti għax dan jiswa lil ruħna.

Ejjew nirfsu l-għatba ta’ din il-ħniena ta’ Alla li qatt ma jgħejja jaħfer, qatt ma jgħejja jistenniena! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 18 ta’ Novembru, 2015)

Ħa nqiegħdu b’konvinzjoni mill-ġdid fiċ-ċentru lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, biex jagħtina li mmissu b’idejna l-kobor tal-ħniena. Dan ikun għal kull penitent għajn ta’ sliem ġewwieni veru. (Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 17)

Il-konfessuri huma msejħa jkunu dejjem, kullimkien, f’kull sitwazzjoni u minkejja kollox, is-sinjal tal-primat tal-ħniena. (Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 17)

Fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni Alla jaħfer id-dnubiet, li huma tassew imħassra; madankollu, tibqa’ l-marka negattiva li d-dnubiet ħallew fil-mod kif inġibu ruħna u naħsbu. Imma l-ħniena ta’ Alla hi aqwa minn dan ukoll. (Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 22)

Mezz sempliċi li minnu taslilna l-qawwa li tfejjaq huwa s-sagrament tal-Qrar. Meta permezz ta’ dan is-sagrament, il-bniedem iduq il-benna tal-ħniena ta’ Kristu, hu jibda jintebaħ bil-kruha tad-dnub u jibda jħoss l-indiema u jikkonverti! (L-Isqfijiet Maltin, “Kristu Mediċina għall-mard tagħna”, Ittra Pastorali għar-Randan 2016)

Talba: O Alla dejjem lest li tħenn għal min jindem u tieħu ħsiebu fi bżonnijietu, f’San Ġwann Franġisk Regis rajna t-tjieba tiegħek ta’ Missier, Ragħaj u Salvatur, agħmel li b’talbu u bl-eżempju ta’ ħajtu, b’mod speċjali tad-dedikazzjoni tiegħu biex jaħfer lin-nies f’Ismek fis-Sagrament tal-Qrar, aħna nagħrfu ngħożżu u nirċievu b’aktar impenn dan is-Sagrament li bih niġu mnaddfa minn dnubietna bis-saħħa ta’ Demmek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/06/st-john-francis-regis.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-francis-regis/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Regis

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.