9 ta’ Awwissu: Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein)

Verżjoni Vidjo: Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein)

“Ħażżmet ġenbejha bil-qawwa, u wettqet dirgħajha; għalhekk il-musbieħ tagħha qatt ma jintefa’.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib.

29876933c347626d7d10ad26258c9a62SANTA TEREŻA BENEDETTA TAS-SALIB
(EDITH STEIN)
Verġni u Martri
1891 – 1942

Tagħrif: Edith twieldet fit-12 ta’ Ottubru 1891, f’familja Lhudija, nhar il-Yom Kippur, l-akbar festa tal-Lhud. Il-familja kienet tan-negozju. L-omm ma kinitx tlaħħaq mat-tfal, f’dik li hija formazzjoni reliġjuża. Edith tilfet il-fidi: “Jien ħassejt ġewwa fija li m’għandix inkompli nitlob aktar.”

Fl-1911, ta’ għoxrin sena spiċċat l-iskola, bl-akbar suċċess u unuri. Fl-1913, daħlet fl-Università ta’ Gottingen u bdiet l-istudji tal-fenomenoloġija, taħt l-għaref filosofu Edmund Husseri.

Fl-1914, Edith stqarret “M’inix ngħix ħajti”. Darba daħlet ġol-Katidral ta’ Frankfurt u rat mara bil-basket tax-xirja, li baqgħet dieħla ’l fuq u niżlet għarkupptejha u talbet għal ftit ħin. Edith ħasset fiha xi ħaġa: “Għalija din kienet xi ħaġa ġdida; fis-Sinagoga konna mmorru darba biss. Hawnhekk rajt lil din il-mara, ġejja dritt mis-suq bix-xirja u dieħla ġo din il-knisja. Rajtha bħallikieku kien ser ikollha konverżazzjoni intima. Kienet ġrajja li qatt ma nsejtha.”

Dakinhar stess marret iżżur lill-armla, li r-raġel tagħha li kien Protestant, kien għadu kif miet. Wara kitbet hekk: “Din kienet għalija l-ewwel laqgħa mas-Salib u fil-qawwa kbira li hu jagħti lil dawk li jilqgħuh u jġorruh. Kien il-mument fejn il-fidi tiegħi ħassejtha tikkollassa u Kristu beda jitfa’ d-dawl tiegħu fuqi: Kristu fil-misteru tas-SALIB.” Aktar tard kitbet: “Din il-ġrajja kienet il-pjan ta’ Alla li jien stess ma kontx ippjanajt.”

Fl-1 ta’ Jannar 1933, daħlet mal-Karmelitani ta’ Cologne u fl-1934 ħadet il-libsa Karmelitana bl-isem ta’ Swor Tereża Benedetta tas-Salib.

Fit-2 t’Awwissu 1942, in-Nażi arrestawha għax kienet Lhudija, u magħha lil oħtha Rosa, li kienet tgħix fil-kunvent tagħha. Fid-9 ta’ Awwissu tal-istess sena Edith u oħtha mietu ggassjati fil-kamp tal-konċentrament ta’ Auschwitz.

Il-Professur Jan Nola li għex fl-istess Università magħha kiteb hekk: “Edith Stein kienet xhieda tal-preżenza t’Alla, f’dinja fejn Alla ma jeżistix.” Ġiet ibbeatifikata mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, f’Cologne, fl-1 ta’ Mejju, 1987.

Ħsieb: Qari mill-kitbiet spiritwali ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein: Vita, Dottrina, Testi inediti – Roma 1987, pp. 127-130) bit-titlu ‘Sliem għalik, o Salib, tama tagħna’:

“Waqt li l-Knisja tfakkar il-Passjoni tal-Mulej fil-kontemplazzjoni tal-imħabba kollha tbatija ta’ Sidna Ġesù Kristu, tistedinna nsellmu lis-Salib Imqaddes bħala t-tama waħdanija tagħna.

Id-dinja tinsab ħuġġieġa waħda: it-taqbida bejn Kristu u l-antikrist qed tiħrax u toħroġ fil-beraħ. Dan ifisser li, jekk inti taqtagħha li tkun ta’ Kristu, jista’ jintalab minnek ukoll is-sagrifiċċju ta’ ħajtek.

Ħares lejn il-Mulej imdendel quddiemek fuq l-għuda tas-Salib, għax Hu obda sal-mewt tas-salib. Huwa ma ġiex fid-dinja biex jagħmel ir-rieda tiegħu, imma biex jagħmel ir-rieda tal-Missier. Jekk trid tkun l-għarusa tal-Imsallab, għandek tiċħad għal kollox ir-rieda tiegħek, u ma għandux ikollok xewqa oħra għajr dik li twettaq ir-rieda ta’ Alla.

Il-Feddej huwa mdendel quddiemek fuq is-Salib għeri u mneżża’ minn kollox, għax għażel il-faqar. Min irid jimxi warajh, għandu jiċħad il-ġid kollu tal-art.

Oqgħod quddiem il-Mulej imdendel fuq is-Salib b’qalbu minfuda. Hu xerred id-demm ta’ qalbu biex jirbaħ qalbek. Biex tkun tista’ timxi warajh fis-safa, qalbek trid tkun ħielsa minn kull ġibda tal-art; Ġesù Msallab għandu jkun l-oġġett waħdieni li tixxennaq għalih, l-oġġett ta’ kull xewqa u ta’ kull ħsieb tiegħek.

Id-dinja tinsab ħuġġieġa waħda: tixtieq titfiha? Ħares lejn is-Salib. Mill-Qalb miftuħa tal-Feddej ħiereġ id-demm li għandu l-qawwa li jitfi wkoll in-nirien tal-infern. Bis-saħħa tal-ħarsien bir-reqqa tal-wegħdiet tiegħek, iftaħ qalbek u eħlisha minn kull tfixkil; imbagħad, ikunu jistgħu jinxteħtu fiha l-ħalel tal-imħabba divina, hekk li qalbek tfur u ssir għammiela sat-trufijiet tal-art.

Permezz tal-qawwa tas-Salib tista’ tkun f’kull imkien ta’ tbatija kull fejn twasslek l-imħabba kollha ħniena tiegħu, dik l-imħabba li tieħu mill-Qalb divina u li tagħtik il-ħila li xxerred ma’ kullimkien id-demm l-aktar għażiż tiegħu biex idewwi, isalva u jifdi.

Għajnejn l-Imsallab iħarsu lejk biex jistaqsuk u jitolbuk. Trid terġa’ tintrabat bis-sinċerità kollha fil-patt miegħu? X’se tkun it-tweġiba tiegħek. Mulej, għand min immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. Sliem għalik, o Salib, tama tagħna!”

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, nhar il-beatifikazzjoni ta’ Edith Stein qal :
“Swor Tereża Benedetta tas-Salib, hija personalità li għaqdet ġewwa fiha nnifisha dik il-ħajja rikka tagħha, sintesi tas-seklu tagħna. Dik kienet sintesi ta’ storja mimlija feriti, li għadhom qed iweġġgħuna … kif ukoll sintesi fuq il-bniedem. Dan kollu nġabar flimkien ġo dik il-qalb waħdanija, li baqgħet bla heda u mhux mitmugħa, sakemm fl-aħħar sabet il-mistrieħ tagħha f’Alla.”

  • U l-qalb tiegħek, mistrieħa f’Alla?
  • Tfittex il-faraġ u d-dawl tiegħek fis-Salib ta’ Kristu li jurik kemm ħabbek Alla?
  • Kemm inti lest/a li tħobbU lura?

Talba: Mulej Alla ta’ missirijietna, imliena bix-xjenza tas-salib, li biha żejjint b’mod tal-għaġeb lil Santa Tereża Benedetta tas-Salib fil-waqt tal-martirju; agħtina, għat-talb tagħha, li dejjem infittxu lilek bħala l-ogħla Verità u nħarsu b’qalb sħiħa sal-mewt il-patt etern ta’ mħabbtek imwettaq bid-demm ta’ Ibnek għas-salvazzjoni ta’ kulħadd. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-teresa-benedicta-of-the-cross-edith-stein-557

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/the-life-and-legacy-of-edith-stein/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.