9 ta’ Settembru: San Pietru Claver

Verżjoni Vidjo: San Pietru Claver

Għandna nkellmuhom b’idejna qabel ma nippruvaw inkellmuhom b’xufftejna.” – San Pietru Claver

Saint_Peter_Claver_stained_glassSAN PIETRU CLAVER
Saċerdot u Missjunarju
1581 – 1654

Tagħrif: San Pietru Claver SJ, kien membru tas-Soċjetà ta’ Ġesù u huwa l-Padrun tal-iskjavi u l-missjonijiet Afrikani kif ukoll tar-Repubblika tal-Kolombja minħabba x-xogħol li għamel mal-iskjavi tal-Kolombja.

Pietru Claver twieled minn familja sinjura f’Verdu, Spanja, u kiseb l-ewwel grad tiegħu f’Barċellona. Huwa daħal mal-Ġiżwiti fl-1601. Meta kien f’Majorka qiegħed jistudja l-filosofija, Claver kien imħeġġeġ minn Alphonsus Rodriguez, il-kustodju qaddis tal-kulleġġ, biex imur il-missjonijiet fl-Amerika. Claver hekk għamel, u fl-1610 mar f’Cartagena, il-Kolombja. Wara li lesta l-istudji tiegħu f’Bogotá, Pietru kien ordnat f’Cartagena fl-1616.

Cartagena kien wieħed miż-żewġ portijiet fejn l-iskjavi mill-Afrika kienu jaslu biex jinbiegħu fl-Amerika t’Isfel. Bejn is-snin 1616 u 1650, Pietru Claver ħadem kuljum biex jaqdi l-bżonnijiet ta’ 10,000 skjav li kienu jaslu kull sena.

Meta kien jasal bastiment, Pietru kien l-ewwel jittallab għall-frott, gallettini jew ħelu biex ikun jista’ jagħtihom lill-iskjavi. Imbagħad kien jivvjaġġa magħhom ma’ xi tradutturi biex ikun jista’ jagħtihom id-donazzjonijiet tiegħu kif ukoll juża magħhom il-ħiliet tiegħu bħala tabib u għalliem. Claver kien jidħol sa fil-qiegħ tal-vapuri fejn dawn l-iskjavi kienu jinżammu f’miżerja kbira u ma jitlaqx minn hemm sa ma’ kull persuna tkun irċeviet miżura ta’ kura. Pietru kien jagħtihom istruzzjoni qasira dwar il-fidi Kattolika u jgħammed kemm jista’ minnhom. B’dan il-mod huwa seta’ jgħin biex is-sidien tal-iskjavi jagħtuhom trattament aktar uman peress li jkunu saru ħuthom fir-reliġjon nisranija. Pietru Claver għammed aktar minn 300,000 skjav sal-1651, meta imbagħad marad bil-pesta.

Fl-aħħar snin tal-ħajja tiegħu, Pietru tant kien marid li ma setax iħalli l-kamra tiegħu. Ex-skjav li kien imqabbad biex idur bih, ittrattah b’mod krudili; ma kienx jitimgħu għal ħafna ġranet, u qatt ma kien jaħslu. Claver qatt ma lmenta. Huwa kien konvint li ħaqqu dan it-tip ta’ trattament.

Fl-1654, Pietru kien midluk biż-żejt tas-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Meta n-nies semgħet dwar dan, iffullat biex tmur fil-kamra tiegħu biex tarah għall-aħħar darba. In-nies ttrattaw il-kamra ta’ Pietru Claver qisha kienet xi santwarju, u żarmawha minn kollox ħlief mill-ħwejjeġ tas-sodda li kellu. Claver miet fis-7 ta’ Settembru, 1654.

San Pietru Claver ġie kkanonizzat fl-1888. Il-memorja tiegħu hija ċċelebrata fit-9 ta’ Settembru.

Ħsieb: Il-qawwa u l-poter tal-Ispirtu s-Santu jidhru fid-deċiżjonijiet impressjonanti u azzjonijiet kuraġġużi ta’ Pietru Claver. Id-deċiżjoni li wieħed jitlaq mill-patrija tiegħu bil-ħsieb li qatt ma jirritorna lura, turi att ġgantesk tar-rieda li diffiċli għalina li nimmaġinaw. Id-determinazzjoni ta’ Pietru li jservi sa mewtu l-aktar nies abbużati, miċħuda, u baxxi tas-soċjetà hija straordinarjament eroika. Meta nqabblu ħajjitna ma’ dik ta’ raġel bħal dan, insiru konxji tal-potenzjal tagħna stess li bilkemm nużaw u tal-ħtieġa li aħna ninfetħu aktar għall-qawwa tal-Ispirtu ta’ Alla li jrid jaħdem fina u jużana fid-dinja tal-lum.

Pietru Claver fehem li servizz konkret bħad-distribuzzjoni ta’ mediċina, ikel jew brandi lil ħutu rġiel u nisa ta’ kulur, jista’ jkun komunikazzjoni effettiva tal-kelma ta’ Alla bħal sempliċi predikazzjoni verbali. Kif Pietru Claver ta’ spiss kien jgħid, “Għandna nkellmuhom b’idejna qabel ma nippruvaw inkellmuhom b’xufftejna.”

San Pietru kien ħa vot li jkun l-iskjav tal-iskjavi għal dejjem u hekk kien kiteb dwaru nnifsu. Ma kienx jiddejjaq jinżel fil-qiegħan mudlama tal-vapuri biex idur b’dawk kollha li kienu morda u nieqsa mill-bżonnijiet bażiċi. Tul il-vjaġġi twal f’dawk il-kundizzjonijiet terribli, bosta minnhom kienu jmutu u oħrajn jimirdu. Forsi nistaqsu: Imma kif jista’ jkunu lin-nies jittrattaw lil nies oħra b’dan il-mod? Kif? Huma kienu jħarsu lejn l-Afrikani donnhom ma kinux umani, u dan huwa d-dnub tal-iskjavitù, li tittratta lil bniedem ieħor bħalek, qisu kien oġġett.

Dan hu dak li l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika għandu xi jgħid rigward id-dinjità ta’ kull persuna:

“Maħluqa fuq ix-xbieha ta’ Alla u mogħtija lkoll ir-raġuni u l-intellet, kull persuna għandha l-istess natura u l-istess oriġini. Salvati lkoll bis-sagrifiċċju ta’ Kristu, kulħadd huwa msejjaħ biex jipparteċipa mill-istess grazzji divini. Kulħadd għalhekk igawdi minn dinjità ugwali.”

Wieħed mill-ikbar ħażen tal-istorja umana huwa l-iskjavitù. Li tisraq in-nies biex imbagħad tagħmilhom skjavi hija inġustizzja kbira għax tinvolvi li tittratta bniedem ieħor bħala oġġett u mhux bħala persuna maħluqa xbieha t’Alla. Forsi madwarna m’għandiex skavitù ta’ dan it-tip, imma staqsi lilek innifsek:

  • Ġieli kont ittentat biex tħares lejn persuni oħra bħala oġġett, eżempju oġġett għall-pjaċir sesswali?
  • Jew ġieli tikkunsidra lil xi ħadd bħala problema aktar milli bħala persuna?
  • Lill-barranin li hawn fuq xtutna (mod speċjali dawk ta’ kulur) qed nagħtihom eżempju tajjeb ta’ nisrani/ja li jien, ngħinhom fejn possibli u nxandrilhom lil Kristu ma’ kull opportunità li tiġini?

Jeħtieġ ukoll li fi żminijietna llum nitolbu bil-ħerqa biex il-Mulej jagħtina dik il-motivazzjoni mqanqla mill-imħabba kbira tagħna lejn Alla, hekk li nitħeġġu biex inwasslu lil Kristu lil dawk kollha li niġu f’kuntatt magħhom. Jalla nirrispettaw u naħdmu għad-dinjità ta’ kull persuna, b’mod speċjali dawk li l-aktar huma f’riskju li jiġu miċħuda d-drittijiet umani tagħhom – id-dritt li jgħixu bid-dinjità ta’ wlied Alla.

Talba: Mulej Ġesù, żommni ħieles minn spirtu kritiku u intolleranti li nista’ niġi maħkum minnu. Agħtini qalb kbira u ġeneruża bħalma kellu San Pietru Claver biex infittex bla ma naqta’ qalbi u bla ma nagħmel distinzjonijiet, il-ġid tal-proxxmu tiegħi fis-sitwazzjonijiet kollha. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-peter-claver-589

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-claver/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Claver