10 ta’ Settembru: San Nikola ta’ Tolentino

Verżjoni Vidjo: San Nikola ta’ Tolentino

“Is-smewwiet mhumiex safja f’għajnejn Dak li jien inservi; kif nista’ jien, raġel midneb, noqgħod quddiemu?” San Nikola ta’ Tolentino

Antiquares-san-nicola-da-tolentino-6SAN NIKOLA TA’ TOLENTINO
Saċerdot u Predikatur
1245 – 1305

Tagħrif: San Nikola ta’ Tolentino kien patri sempliċi Agostinjan li laqat il-ħajjiet ta’ ħafna nies. Kellu spirtu ta’ talb, penitenza, ħajja ta’ awsterità u devozzjoni kbira lejn l-erwieħ tal-Purgatorju. Bil-predikazzjoni tiegħu, ressaq ħafna nies lejn Kristu.

Nikola Gurutti twieled fl-1245 f’Angelo, Pontano, Macerata, l-Italja. Il-familja tiegħu kienet pjuttost fqira u semmewh Nikola għal San Nikola ta’ Myra fejn fis-Santwarju ddedikat lilu kienu talbu biex ikollhom tarbija.

Huwa ngħaqad mal-Ordni Agostinjan fl-età ta’ 16-il sena, wara li sema’ l-predikazzjoni ispirata ta’ Reginaldo ta’ Monterubbiano (superjur lokali) tal-monasteru Agostinjan f’Angelo. Ġie ordnat saċerdot fl-1270 u kien magħruf għall-prietki u t-tagħlim tiegħu.

Fl-1274, huwa mar Tolentino fejn dam hemm sa mewtu. Bħala saċerdot u reliġjuż, huwa kien mimli karità lejn ħutu Agostinjani kif ukoll lejn in-nies li huwa kien jaqdi. Kien iżur il-morda u jieħu ħsieb persuni fil-bżonn. Huwa ta attenzjoni speċjali lil dawk li kienu tbiegħdu mill-Knisja. In-nies kienu jikkunsidrawh bħala dak li jagħmel il-mirakli.

Spiss kien isum u jagħmel diversi penitenzi u kien iqatta’ sigħat twal fit-talb. L-istorja tgħid li, ġurnata waħda, wara li kien ilu żmien twil sajjem, Nikola kien fiżikament dgħajjef. Waqt it-talb, Ġesù qallu jiekol xi ħobż immarkat b’salib u mxarrab fl-ilma sabiex jerġa’ jikseb saħħtu. Għalhekk inħolqot l-użanza Agostinjana tal-barka u d-distribuzzjoni tal-ħobż ta’ San Nikola b’memorja tiegħu.

Storja oħra dwar Nikola tgħid li waqt li kien rieqed fis-sodda, sema’ l-vuċi ta’ patri mejjet li kien jaf. Dan il-patri qal lil Nikola li kien fil-Purgatorju, u ħeġġu biex jiċċelebra l-Ewkaristija għalih u għal erwieħ oħra li kienu fl-istess post, sabiex ikunu meħlusa bil-qawwa ta’ Kristu. Nikola għamel hekk għal sebat ijiem. Il-patri kellmu għal darb’oħra, irringrazzjah u assigurah li għadd kbir ta’ erwieħ kienu issa ħdejn Alla. It-talb għall-erwieħ tal-Purgatorju hija l-karatteristika li l-aktar tispikka fil-ħajja tiegħu. Minħabba dan, Nikola ġie pproklamat Patrun tal-erwieħ tal-Purgatorju.

Huwa wkoll meqjus bħala l-qaddis Patrun kontra mard epidemiku u kontra n-nirien. Nikola miet f’Tolentino, l-Italja fl-10 ta’ Settembru fl-1305. Ġie kkanonizzat fl-1446 mill-Papa Euġenju IV. Il-fdalijiet tiegħu huma ppreservati fil-Knisja ta’ San Nikola fil-belt ta’ Tolentino.

Ħsieb: Riżultat tal-ħajja ta’ talb u penitenza li għex San Nikola, ħafna erwieħ waslu fis-sema, speċjalment erwieħ tal-Purgatorju. Fil-Purgatorju jmorru dawk l-erwieħ li jkunu mietu fil-grazzja t’Alla. Tmut fil-grazzja t’Alla jfisser ma tkunx fid-dnub il-mejjet u jew tkun irċevejt is-Sagrament tal-Qrar u ġejt imnaddaf mid-dnub il-mejjet. Filwaqt li s-Sagrament tal-Qrar huwa essenzjali għall-maħfra tad-dnubiet, il-Purgatorju xorta jista’ jkun meħtieġ għal ħafna minna, biex nissodisfaw il-pwiena temporanja li tkun għadha dovuta għal dnubiet venjali u dawk mejta li nkunu qerrejna. Biex wieħed jifhem aħjar dan xi jfisser, aħsbu f’tifel li kisser tieqa waqt li kien qed jilgħab bil-ballun. Huwa jista’, u għandu, jitlob skuża lill-persuna li kissrilha t-tieqa, imma hu jew il-ġenituri tiegħu (jew it-tnejn) iridu jħallsu tad-danni!

Kull nisrani huwa msejjaħ biex juri ħniena mal-għeżież mejtin li jinsabu fit-tisfija tagħhom fil-Purgatorju. Hawn huma jbatu ħafna ġo ‘nar’ li jippurifikom (kif jiġi ppurifikat id-deheb) kulħadd skont id-dnubiet li jkun wettaq. Għandna naħsbu fihom fit-talb tagħna ta’ kuljum għaliex huma ma jistgħux jitolbu għalihom infushom.

Jekk tlift li xi ħadd għażiż jew taf lil xi ħadd li għadu kemm mietlu xi qarib, kun af lit-talb biss jista’ jgħin. Hawn b’talb qed nirreferi għal kwalunkwe tip ta’ talb: quddies, rużarju, (lejn l-aħħar tal-paġna hemm link għar-Rużarju tal-Erwieħ tal-Purgatorju bil-Malti) talb ieħor, atti ta’ karità u offerta tat-taħbit u t-tbatijiet li ngħaddu minnhom. Kollox jgħodd jekk nagħmluh bħala talba biex intaffu t-tbatijiet ta’ dawn l-erwieħ u nħaffulhom it-triq għas-sema.

Filwaqt li nistgħu niksbu konsolazzjoni kbira mit-tama li l-maħbubin tagħna qed igawdu l-Ħajja Eterna ma’ Alla, qatt ma għandna nieqfu nitolbu għal ruħhom. M’għandiex nikkonfondu wisq xi jsir mit-talb tagħna ladarba huma jaslu l-ġenna. Li hu żgur hu li dan it-talb jiġi applikat għal erwieħ oħra. L-erwieħ li nitolbu għalihom jitolbu huma wkoll għalina, anki meta jkunu għadhom fil-Purgatorju. Meta jmorru l-ġenna, imbagħad ikomplu jidħlu għalina quddiem Alla li issa jkunu qribu, għaliex aħna nkunu sirna l-benefatturi tagħhom. Alla jimla lilna bil-barka u l-grazzji tiegħu talli nkunu ħennejna u tlabna għall-erwieħ b’ġenerożità.

It-Talba ta’ Santa Ġeltrude l-Kbira għall-erwieħ tal-Purgatorju hija waħda mill-aktar famużi. Din kienet soru Benedittina u mistika li għexet fis-seklu 13. Ġesù qal lil Santa Ġeltrude li din it-talba teħles 1,000 ruħ mill-Purgatorju kull darba li tingħad: “Missier Etern, jiena noffrilek id-demm l-iżjed prezzjuż tal-Iben Divin tiegħek Ġesù, flimkien mal-quddies kollu li jingħad mad-dinja kollha llum għall-Erwieħ Imqaddsa tal-Purgatorju u għall-midinbin kollha fid-dinja, għal dawk f’dari stess u fil-familja tiegħi. Ammen.”

Ħafna mill-Missirijiet tal-Knisja, ikkunsidraw it-talb għall-erwieħ tal-Purgatorju bħala essenzjali. Il-knisja ħarġet id-duttrina dwar il-Purgatorju fil-Konċilji ta’ Firenze u ta’ Trentu fis-sekli 15 u 16. Il-vers l-aktar famuż tal-Iskrittura, fost oħrajn, li jikkonċerna it-talb għall-erwieħ, huwa dak mit-Testment il-Qadim fejn jgħid, “Il-ħsieb tiegħu kien qaddis u twajjeb. Għalhekk offra sagrifiċċju tal-purifikazzjoni, biex il-mejtin jinħelsu minn dnubhom.” (2 Makkabin 12:46)

Mela niftakru li l-fjuri u x-xemgħat fuq l-oqbra u l-lapidi, jgħinu li min ikun għadu f’din id-dinja biex jesprimi s-sentimenti tiegħu/tagħha għat-telfa tal-għeżież, imma l-erwieħ m’għandhom bżonn ta’ xejn aktar mit-talb tagħna u dan b’impenn. U mhux f’Novembru, f’xi anniversarju, f’jum twelidhom jew f’xi festa biss, imma b’mod regolari. Ejjew nitolbu lil dan il-qaddis li ddedika ħajtu biex jitlob għall-erwieħ Purganti ħalli jgħinna nimxu fuq l-eżempju mħeġġeġ tiegħu lejn dawn l-imsejkna, li ħafna minnhom m’għandhomx min jitlob għalihom. Ejjew inkunu aħna li niftakru f’erwieħ abbandunati mill-familjari tagħhom. Jekk nagħmlu dan, żgur li nħaffu ż-żmien tagħna tal-Purgatorju u l-Mulej jagħtina s-sliem.

Tajjeb li wieħed ikun jaf ukoll, li sakemm għadna f’din id-dinja, aħna stess nistgħu nnaqsu miż-żmien tal-Purgatorju tagħna billi nagħmlu atti ta’ karità. B’karità mhux qed ninkludi biss flus mogħtija lill-foqra, imma kull ġest ta’ mħabba lejn l-oħrajn, bil-kliem u bil-għemil, kif ukoll bl-offerta tat-talb tagħna magħquda ma’ tbatijiet li ngħaddu minnhom. Hekk kif tgħidilna l-Iskrittura: “L-imħabba tgħatti kotra ta’ dnubiet.” (1Pietru 4:8)

TalbaAlla Missier, aħna noffrulek il-pjagi divini ta’ Kristu, Ibnek, għall-erwieħ tal-Purgatorju, sabiex inti titħallas kif jixraq fil-ġustizzja tiegħek għad-djun tagħhom u tqegħidhom fil-ferħ etern tiegħek. (Talba ta’ San Ġorġ Preca)

Nitolbuk biex permezz tal-fidwa ta’ Ibnek issaffi lil dawk l-erwieħ li għadhom fil-purgatorju u twassalhom fil-hena ta’ dejjem. Ftakar ukoll fl-erwieħ tagħna, fil-ġenituri mejtin tagħna, fl-erwieħ abbandunati u f’dawk l-erwieħ kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Marija, għajnuna tal-insara, idħol għalihom int u wassalhom fit-tgawdija ta’ dejjem. 

Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom, jistrieħu fis-sliem. Ammen.

English Version: https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-nicholas-of-tolentino-1245-1305-augustinian-friar-patron-of-the-souls-in-purgatory/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_of_Tolentino

Alternative reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-nicholas-of-tolentino-590

Wikipedia on Purgatory: https://en.wikipedia.org/wiki/Purgatory

Rużarju għall-erwieħ tal-Purgatorju fuq Gloria TV: https://gloria.tv/video/1J9xMm1yKdseAJfDL3m9iMhp2