14 ta’ Settembru: L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

Verżjoni Vidjo: L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

“Kemm jiddi s-salib ta’ Kristu, iġib il-ħajja, mhux il-mewt; id-dawl, mhux id-dlam; il-Ġenna, mhux it-telfien tagħha. Huwa l-injam li fuqu l-Mulej, bħal gwerrier kbir, kien ferut f’idejh, f’saqajh u f’ġenbu, imma fejjaq il-feriti tagħna. Siġra qerdetna, siġra ġabitilna l-ħajja.” – Teodoru ta’ Stoudio

jesus-on-cross-easterL-EŻALTAZZJONI TAS-SALIB IMQADDES

Tagħrif: Wara li l-Ġisem Imqaddes ta’ Ġesù tniżżel minn fuq is-salib u tpoġġa fil-qabar, neħħew is-salib minn postu, tefgħuh ġo ħofra u radmuh.

Xi tliet mitt sena wara, għall-ħabta tas-sena 327, fi żmien Kostantinu, meta fuq il-Knisja reġgħet feġġet il-paċi, San Makarju, Isqof ta’ Ġerusalemm, imħeġġeġ u megħjun minn Santa Elena waqt li kienet f’pellegrinaġġ fl-Artijiet Imqaddsa (326-327), ta ordni ħalli jinstabu l-imkejjen sagri. Hekk fost affarijiet oħra nstabu l-qabar ta’ Kristu, il-Kalvarju u s-Salib imqaddes. Kostantinu bena knisja fuq il-post fejn instab is-Salib, li l-konsagrazzjoni tagħha saret fl-14 ta’ Settembru, 335.

Fis-sena 614, ir-Re Kosroe II tal-Persjani kien għamel ħerba minn Ġerusalemm u mill-Artijiet Imqaddsa, u ġarraf jew ħaraq bosta knejjes u istituti reliġjużi nsara. Fost kollox kien kaxkar miegħu biċċa kbira mis-Salib li kienet miżmuma ġo relikwarju bil-ġawhar.

L-Imperatur Eraklju ta’ Kostantinopli, wara li ma rnexxilux jasal fi ftehim mal-Persjani, mexxa l-armati tiegħu kontrihom. Fis-sena 627, Kosroe II ħarab u ġie maqtul minn ibnu Siroe. Eraklju wasal fi ftehim ma’ Siroe, u fost affarijiet oħra ħa r-relikwa tas-Salib f’Kostantinopli fejn kellu laqgħa trijonfali.

Fis-sena 629, Eraklju ħa s-Salib lura Ġerusalemm. Meta wasal fit-triq li kienet tagħti għall-Kalvarju, neħħa l-ilbies ta’ Imperatur minn fuqu, libes ilbies ordinarju u ħafi, wassal ir-relikwa tas-Salib u taha lil Żakkarija, Patrijarka ta’ Ġerusalemm. Din hi l-ġrajja li l-Knisja qed tfakkarna fiha llum.

Ħsieb: Is-Salib għandu żewġt uċuħ. Min-naħa waħda hemm il-krudeltà tagħna l-bnedmin li wasalna biex noqtlu lil Alla magħmul bniedem. Imma l-wiċċ l-ieħor, li rridu niftakru l-iktar, huwa propju l-imħabba għalina lkoll li ħarġet mis-salib tal-Mulej Ġesù.

Kien hemm tliet affarijiet li Alla l-Imbierek ma ħalaqx, imma ġibniehom aħna. Dawn huma t-tbatija, id-dnub, u l-mewt. Sidna Ġesù Kristu għadda minn dawn kollha, biex meta ngħaddu minnhom ma nkunux waħedna.

It-tbatija: Ġesù għadda mit-tbatija u kienet diffiċli għax lill-Missier qallu, “Għaliex tlaqtni?” Bħalma jiġri lilna! Imma l-aħħar kelma kienet, “f’idejk jien nerħi ruħi.” In-Nisrani allavolja jbati, it-tbatija m’għandux jixtieqha, imma jgħixha ma’ Kristu u jkollu l-faraġ f’qalbu.

Id-dnub: Fuq is-salib, ra lil dawk li kienu qed isallbuh u mhux hu ħafrilhom għax huwa il-Missier li jaħfer, imma pprova jiskużahom, u dar għalihom quddiem Alla l-Missier. Jekk Alla l-Missier ħafer dan id-dnub il-kbir tagħna li qtilna lil Ibnu, se jaħfer id-dnubiet kollha tagħna għax ma nistgħux nagħmlu dnub akbar minn hekk. Kemm iweġġa’ l-Mulej meta kultant wara l-Qrar nibqgħu ngħidu, ‘min jaf ħafirlix? Min jaf ħafirlekx?’ Ma tafux kif ħafer u kif jaħfer Ġesù? Insewhom id-dnubiet tal-imgħoddi ladarba qerrejtuhom. Għidulu, ‘grazzi Mulej talli ħfirtli tal-iżbalji u d-dnubiet li għamilt.’

Il-mewt: X’għamel Ġesù? Għadda mill-mewt biex ħadd minna ma jgħaddi waħdu fil-mewt imma jgħaddi ma’ Kristu, għax fi Kristu mhux biss mewt hemm: imma hemm qawmien ukoll. Kemm hu sabiħ li aħna mhux naħsbu biss fuq il-mewt, dik bilfors għax hija xi ħaġa umana. Aħsbu li Ġesù jwassalna biex naraw il-wiċċ tal-Missier! Taħsbux biss fil-mewt meta se tasal, imma kull Nisrani ngħidulu, “kemm nixtieq li narak wiċċ’imb’wiċċ!” Il-mewt mhijiex it-tmiem, il-mewt hija wkoll il-bidu ta’ ħajja oħra.

F’din il-festa solenni tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, illum nirringrazzjaw lill-Mulej għall-fidwa li ġabilna u għall-prezz għoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa Franġisku bħal-lum kien qal din l-espressjoni sabiħa: “is-salib huwa għajta ta’ mħabba, is-salib ta’ Ġesù huwa kollu mħabba.

Xtaqt naqsam magħkom ukoll silta mill-omelija tal-Arċisqof J. Scicluna tas-sena 2017 f’din l-okkażjoni għaliex laqatni r-rakkont tiegħu dwar esperjenza li kellu ġewwa sptar f’Londra. Dan ir-rakkont jagħti ħafna sens lis-sinifikat tas-salib. Qal hekk:

“L-aħwa, għadni ġej minn Londra fejn kelli l-opportunità nżur lil ħutna Maltin u Għawdxin li jitilgħu hemmhekk għall-kura speċjalizzata. U kelli l-privileġġ noqgħod ħdejn is-sodda tat-trabi tat-twelid, ta’ żgħażagħ, ta’ tfal u ta’ adulti. Il-mard ma jħares lejn wiċċ ħadd, kif tafu, u inti tara s-salib ħaj u konkret. Pazjent, kien għadu żagħżugħ, qalli xi ħaġa li ma ninsieha qatt. Qalli, ‘Father, jiena kont inbiegħ is-saħħa u missetni din ix-xorti, mhijiex sabiħa. Imma meta nara t-tbatija fit-tfal taf x’ngħidlu lil Ġesù? Neħodha jiena t-tbatija tagħhom basta ma jbatux huma.’ U jiena f’qalbi għidt, ‘Hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta’ xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-Mulej.’ Dan ma għamilx ħafna korsijiet tat-Teoloġija imma hu, bi mħabba kbira u fil-verità, lest li jitgħabba bil-mard ta’ ħaddieħor biex ma jarax lil ħaddieħor ibati.

U aħna hekk ngħidu fil-Ġimgħa l-Kbira, aħna u nirrepetu l-kliem tal-profeta Isaija: ‘tgħabba bil-mard tagħna, il-kastig tad-dnub tagħna waqa’ fuqu … mill-ġrieħi tiegħu aħna ksibna l-fejqan tagħna’ (ara Isaija 53 4.5). Dawn huma l-qaddisin tal-lum. Jien ma rridx nikkanonizzah lil dan ir-raġel, ma jafx li qed insemmih u mhux se ngħid min hu. Alla jaf min hu. Imma dawn huma l-qaddisin tal-lum, l-aħwa, u allura San Pawl kellu raġun isejjaħ lill-aħwa qaddisin, għax il-qaddisin huma dawk li minkejja li huma dgħajfa u midinbin, fehmu l-Qalb ta’ Ġesù u jippruvaw jgħixu din il-vokazzjoni.”

  • Xi jfisser is-salib ta’ Kristu għalik, li minħabba fih int tista’ taqla’ l-maħfra tad-dnubiet tiegħek permezz tas-Sagrament tal-Qrar?
  • U s-slaleb tiegħek qed tħallihom ikunu mezz ta’ purifikazzjoni u salvazzjoni għalik u għall-oħrajn billi bla ma tgerger, tgħaqqad tbatijietek ma’ dawk ta’ Ġesù fuq is-salib biex tkompli l-fidwa li għadha u tibqa’ għaddejja sal-aħħar tad-dinja?
  • Kemm qed tfittex il-faraġ tiegħek fl-Imsallab billi timmedita spiss fuq it-tisliba ta’ Ġesù ħalli fil-ġrieħi tiegħu tkun tista’ ssib il-kenn tiegħek u minnhom tieħu s-saħħa li għandek bżonn biex tkompli tħobb lil Alla u lill-proxxmu tiegħek bla ma tħares lejn il-ġrieħi?

Talba: Ġesù twajjeb, aħna dnibna, dorna lura mit-triq tiegħek; o Mulej ħanin, aħfrilna l-għilt u l-ħażen kollu tagħna. Bis-salib imqaddes tiegħek, is-sinjal għażiż tal-fidwa, kullimkien u dejjem żommna taħt għajnejk, għax aħna wliedek. Ammen. (Mill-Uffiċċju tal-Qari, Innu matul is-sena, l-I Ġimgħa, il-Ġimgħa)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/exaltation-of-the-holy-cross/

Alternative reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/the-exaltation-of-the-holy-cross-594

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_the_Cross

Nota: It-Tagħrif dwar il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Il-ħsieb huwa addattat minn żewġ omeliji, waħda tal-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. u l-oħra tal-Arċisqof J. Scicluna għall-okkażżjoni tal-Festa tal-lum.