27 ta’ Settembru: San Vinċens De Paul

Verżjoni Vidjo: San Vinċens De Paul

“Mur għand il-foqra u ssib lil Alla.” San Vinċens De Paul

700c36_450379d7c938438f81163d14456d11bb_mv2SAN VINĊENS DE PAUL
Saċerdot
1581 – 1660

Tagħrif: San Vinċens twieled f’Pouy, qrib il-muntanji Pirinej, Franza, fl-24 ta’ April 1581. Il-ġenituri tiegħu kellhom daqsxejn ta’ razzett żgħir li minnu kienu jaqgħilu l-għajxien tagħhom. Meta l-missier ra li ibnu Vinċens kien inklinat ħafna lejn l-istudju, iddeċieda li jedukah, u bagħtu jistudja f’kulleġġ immexxi mill-Franġiskani.

Meta Vinċens kien qed jistudja, laqa’ talba ta’ wieħed sinjur mid-distrett biex ikun l-għalliem privat ta’ wliedu. Hekk ma baqax iktar ta’ piż finanzjarju fuq missieru.

Fl-1596 daħal l-Universita’ ta’ Toulouse biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Fl-1600 sar saċerdot u baqa’ jistudja sal-1605, meta telaq lejn Marsilja biex jiġbor somma ġmielha ta’ flus li kienet imħollija lilu. Hu u ġej lura bil-baħar, il-pirati qabżu fuq il-ġifen tiegħu, u lilu ħaduh Tuneż. Hemm dam madwar sentejn u qeda tliet sidien bħala lsir, l-aħħar wieħed kien apostata, minn Nisrani sar Mawmettan. Bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu Vinċens ħajru jerġa jsir Nisrani, u flimkien miegħu ħarab minn Tuneż. Wara mawra qasira f’Ruma rritorna Franza fl-1607.

Mar Pariġi u hemm iltaqa’ ma’ Monsinjur de Berulle li wara nħatar Kardinal, u fuq il-parir tiegħu sar Kapillan ta’ Clinchy, raħal żgħir qrib il-belt, fl-1611. Fl-istess waqt kien ukoll kappillan tar-Reġina Margerita ta’ Valois, u għalliem privat ta’ wlied il-Konti de Gondi li kien Ġeneral tax-xwieni kollha ta’ Franza.

Fl-1617 beda jippriedka l-missjonijiet. Darba meta kien f’raħal, sama’ l-aħħar qrara ta’ wieħed fqir qabel miet, u ntebaħ kemm il-fqar ta’ Franza kellhom bżonn min jieħu ħsiebhom. Minn dak in-nhar intefa’ b’ruħu u b’ġismu jaħdem għall-fqar, fil-ħabsijiet, fl-isptarijiet u fost l-ilsiera tax-xwieni. Fl-1619 inħatar uffiċjalment bħala Kappillan tal-ilsiera tax-xwieni.

Fl-1625 waqqaf il-“Kongregazzjoni tal-Missjoni” li l-membri tagħha saru magħrufa bħala “Lazzaristi” minħabba li l-kunvent li kien qed iservi sar bħala d-Dar Ċentrali kien iġib l-isem ta’ San Lazzru “Saint Lazare”, f’Pariġi.

Bil-għajnuna ta’ Santa Louise de Marillac waqqaf il-“Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karita'” li l-“Kappella tagħhom kienet il-knisja parrokkjali u l-kunvent tagħhom kien fil-“wards” tal-morda fl-isptarijiet u fit-toroq mal-fqar”.

Bil-għajnuna tal-membri ta’ dawn il-kongregazzjonijiet huwa waqqaf orfanatrofji għas-subien u għall-bniet, sptarijiet, djar għall-kura tal-mard tal-moħħ, u rnexxielu jifdi iktar minn 1,200 ilsir f’Tuneż u fl-Alġier.

Kien bniedem li jġib il-ferħ kull fejn jersaq. Kien sensittiv ħafna għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Is-sabiħa hi li ma kienx hekk minn dejjem anzi kif jgħid hu stess kellu jissielet bis-sħiħ biex jirbaħ it-temperament supperv, żorr u aħrax li kellu.

San Vinċens miet fis-27 ta’ Settembru 1660. Il-Papa Klement XII niżżel ismu fil-lista tal-Qaddisin. Il-Papa Ljun XIII ħatru Patrun tal-Istituzzjonijiet tal-Karita’ tal-Knisja.

Ħsieb: “Stinka biex tkun kuntent ukoll meta ssib ruħek imdawwar b’ħafna affarijiet li jikkaġunaw l-iskuntentizza. Oqgħod attent li ma taħkmekx l-għira għax din teqred l-imħabba fraterna.” (Minn ittra ta’ San Vinċens de Paul)

Id-don ta’ San Vinċens de Paul li jintegra s-servizz ta’ karita’ tiegħu ma’ ħajja profonda ta’ talb huwa wieħed mill-akbar attrazzjonijiet tiegħu għall-insara kontemporanji. It-taħlita ta’ talb u ta’ azzjoni ta’ Vinċens appellat lil għexieren ta’ eluf ta’ fidili matul l-aħħar tliet sekli. Huwa għad għandu u jibqa’ jkollu valur spiritwali li jdawwal lin-nies li:

  • jiġġieldu biex jintegraw it-talb u l-meditazzjoni b’servizz għall-proxxmu fil-bżonn;
  • jiġu eżawriti mill-attività tagħhom minflok ma jiġu nutriti minnha;
  • raw lil Alla fil-foqra, fil-morda, fin-nies bla dar, u f’dawk b’diżabbilta’.

Vinċens dejjem se jibqa’ jkun ħabib u kumpann tajjeb għal kull min ifittex bilanċ bejn l-azzjoni u l-kontemplazzjoni, jorganizza ħidmiet tajba ta’ karita’, jiddependi fuq il-Providenza Divina, jorganizza attivitajiet intelliġenti u jintelaq b’fiduċja sħiħa f’Alla.

Il-Knisja hija għall-ulied kollha ta’ Alla, sinjuri u fqar, bdiewa u skulari, dawk sofistikati u sempliċi. Imma ovvjament l-ikbar tħassib tal-Knisja għandu jkun għal dawk li jeħtieġu l-iktar għajnuna: dawk li jkunu bla saħħa minħabba mard, faqar, injoranza jew krudeltà. Vinċent de Paul huwa patrun partikolarment xieraq għall-Kristjani kollha llum, meta l-ġuħ tassew jagħmel tiegħu, u l-għajxien għoli tal-għonja jinsab dejjem aktar f’kuntrast qawwi mad-degradazzjoni fiżika u morali li fiha ħafna minn ulied Alla huma mġiegħla jgħixu.

Id-devozzjoni ta’ Vinċens qatt ma ċċaqalqet u hu volontarjament ta ħajtu biex iservi lill-ifqar fost il-foqra. Bħal Santa Tereża ta’ Kalkutta, Vinċens ra lil Kristu fl-uċuħ tal-foqra u fittex li jservih permezz tal-ħidma tiegħu. Ix-xhieda tiegħu llum tkompli tagħti l-frott mhux biss fil-kongregazzjonijiet reliġjużi diversi li jittraċċaw l-oriġini tagħhom għal San Vinċens  de Paul, iżda wkoll fis-Soċjetà San Vinċenz de Paul, imwaqqfa fl-1833 mil-lajċi, Frederic Ozanam, u li hija organizzazzjoni internazzjonali li iservi lil dawk li jsofru minn diżastri naturali u gwerer.

  • Inti tara lil Alla fin-nies l-aktar fil-bżonn?
  • Qalbek sensittiva biżżejjed lejn il-ħtiġijiet tal-oħrajn madwarek?
  • Tfittex li tgħin mill-aħjar li tista’ lill-batuti?
  • Tmur iżżur lill-morda u l-anzjani fid-djar jew sptarijiet biex tkun ta’ kenn għalihom?
  • Twarrab xi ftit flus għall-karita’?

TalbaAlla Ħanin, ġedded  fina l-ispirtu ta’ San Vinċenz De Paul,
– ħeġġeġ fina n-nar tal-imħabba tiegħek.
Alla Twajjeb, urina kif nibku ma’ dawk li jibku,
– imla l-qlub tagħna bil-kompassjoni u l-imħabba.
Alla Ħallieq, inti titlob lin-nisa u l-irġiel biex jimxu fuq l-eżempju ta’ San Vinċens De Paul,
– agħtina għajnejn li jaraw lil Kristu fil-batuti u l-foqra. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-vincent-de-paul-607

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-vincent-de-paul/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

Advertisements