2 ta’ Ottubru: L-Anġli Kustodji Mqaddsa

Verżjoni Vidjo: L-Anġli Kustodji Mqaddsa

“L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha. Fuq idejhom jerfgħuk, li ma taħbatx ma’ xi ġebla riġlek.” Salm 91:11-12

tumblr_n1m8u0q1b41rk4qt8o1_540L-ANĠLI KUSTODJI MQADDSA

Tagħrif: Il-Knisja tgħallimna li l-anġli kienu l-ewwel ħolqien ta’ Alla, kreaturi spiritwali, bi spirtu safi, bla ġisem, u ferm aktar superjuri mill-bnedmin fid-doni naturali.

Kemm l-Antik u kemm il-Ġdid Testment jagħtuna ħjiel li lil kull bniedem li jidħol f’din id-dinja, Alla jassenjalu anġlu kustodju biex jieħu ħsiebu.

“Hu jibgħatlek l-anġli tiegħu, u jħarsuk fi triqatek kollha” (Salm. 91:11).

Ġesù sejjaħ ħdejh tifel ċkejken u wissiena biex ma nagħtux eżempju ħażin liż-żgħar, għax l-anġli tagħhom jitolbu ħaqq minn Alla kontra min jiskandalizzahom (Mattew 18:10).

Imissna kuljum preċett nirringrazzjaw lill-Anġlu Kustodju tagħna, u nitolbuh ikompli jgħinna. M’għandniex nonqsu li nagħmlu hekk b’mod speċjali llum.

L-arti nisranija, pittura u skultura, tagħti lill-anġli:

 • sura ta’ bniedem, biex turina li huma jieħdu ħsieb il-magħżulin (Lhud 1: 4);
 • ġwienaħ, biex bihom iħarsuna mill-perikli (Salm 90: 11);
 • inċensier, skont il-kliem tal-Apokalissi (8: 3-4);
 • iż-żgħożija, biex tfissrilna ż-żgħożija eterna tal-ġenna; u
 • libsa bajda, simbolu tas-safa.

L-ewwel approvazzjoni tal-festa tal-anġli kustodji, għal Spanja biss, saret mill-Papa Pawlu V, mitlub minn Ferdinandu tal-Awstrija, għamel festa obbligatorja għall-imperu kollu u libera għal barra mill-imperu (1608).

Fl-aħħar, il-Papa Klement X estenda l-festa bħala obbligu għad-dinja kollha u iffissaha għall-ewwel jum liberu wara l-festa ta’ San Mikiel, li jaħbat illum. Ljun XIII għolla l-festa billi għamilha “doppju maġġuri.”

It-talba magħrufa tal-“Angele Dei qui custos es mei,”  x’aktarx ġejja minn Reginald ta’ Canterbury, li għex fis-seklu tnax.

Ħsieb: “L-eżistenza ta’ ħlejjaq spiritwali, mingħajr ġisem li l-Iskrittura Mqaddsa s-soltu ssejjaħ anġli, hi Verità tal-fidi. Ix-xhieda tal-Iskrittura hi ċara daqs kemm hi unanimi t-tradizzjoni.” Katekiżmu tal-Knisja Kattolika

Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi ta’ San Bernard, abbati:

L-anġli tiegħu hu jibgħatlek, u jħarsuk fi triqatek kollha.” (Salm 91:11-12) Kelma bħal din kemm għandha tnissillek rispett, tħeġġek bl-imħabba u timliek bil-fiduċja!

 • Bir-rispett, għax dawn l-anġli dejjem issibhom maġenbek;
 • bl-imħabba, għax iridulek il-ġid;
 • bil-fiduċja, għax iħarsuk tajjeb.

Huma qegħdin hawn, qegħdin hawn għalik, mhux biss miegħek iżda wkoll minħabba fik. Qegħdin hawn għall-ħarsien tiegħek, qegħdin hawn għall-ġid tiegħek. Tassew li kien Alla li ordnalhom biex jagħmlu dan, iżda huma obdewh bi mħabba kbira u ġew jieqfu magħna fi ħtiġietna, u għalhekk ma nistgħux ma nkunux nafuhulhom.

Inħobbuhom, mela, u nuruhom qalbna lil dawn l-għassiesa kbar tagħna. Inroddulhom imħabba bi mħabba, u nagħtuhom il-ġieħ kollu li nistgħu u li jmissna nagħtuhom. Iżda l-imħabba kollha tagħna u l-ġieħ għandna nrodduhom lil Alla, għax huwa Alla li, sew lilhom sew lilna, jagħtina l-ħila kollha biex nistgħu nħobbu, u biex jistħoqqilna ninħabbu.

Għalkemm għadna qisna tfal, għalkemm għad għandna quddiemna triq twila, u mhux biss twila imma wkoll imwiegħra ħafna, b’danakollu x’għandna x’nibżgħu taħt għassiesa bħal dawn? La ħadd jista’ jegħlibhom u lanqas iqarraq bihom, u wisq inqas jistgħu jqarrqu bina dawn li jħarsuna fi triqatna kollha. Huma fidili, bil-għaqal, qawwija: xi rridu nibżgħu?  Mela ejjew nimxu warajhom u ningħaqdu magħhom, u żgur ngħammru għad-dell ta’ dak li jista’ kollox.”

 • Inti tirringrazzjah lil Alla u lil anġlu tiegħek ta’ din l-għajnuna imprezzabli hekk li m’int ħa taffaċċja l-ebda ċirkostanza iebsa waħdek?
 • Tikkomunika miegħu b’mod speċjali bit-talba li probabbli tgħallimt fil-Katekiżmu meta kont żgħir/a?
 • Issejjaħlu f’mumenti fejn tħoss li qiegħed / qiegħda fil-periklu tal-ġisem u b’mod speċjali tar-ruħ?
 • Tgħallem lil uliedek (jekk għandek) biex jitolbuh spiss ħalli jkunu mħarsa minn kull periklu?

Talba: Anġlu t’Alla, li fit-tjubija tiegħu, Alla tani biex tħarisni, dawwalli moħħi, ħarisni, żommni u mexxini f’dan il-jum. Ammen (Talba popolari lill-Anġlu Kustodju)

O Alla, bi providenza tal-għaġeb, int jogħġbok tibagħtilna l-anġli qaddisa tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li żżommna dejjem taħt il-ħarsien tagħhom, ħalli nissieħbu magħhom fl-hena tas-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/feasaint-of-the-guardian-angels/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/the-guardian-angels-612

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Guardian_Angel

Nota: It-Tagħrif dwar il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.