3 ta’ Ottubru: San Ġerardu

“Kemm huma kuntenti dawk li m’għandhom l-ebda obbligu ieħor ħlief li jfaħħru l-Mulej lejl u nhar, u li jgħixu dejjem fil-preżenza tiegħu.” San Ġerardu

St-Gerard-of-Brogne_bSAN ĠERARDU
Abbati
895 – 959

Tagħrif: Twieled qrib l-ibliet ta’ Fosses u ta’ Namur fil-Belġju, minn familja nobbli, madwar is-sena 895.

Mibgħut Franza biex jaqdi missjoni diplomatika, iltaqa’ mal-Benedittini ta’ Saint-Denis u daħal Benedittin.

Wara 11-il sena sar saċerdot u rritorna l-Belġju, fejn f’art li kienet tiegħu waqqaf il-monasteru ta’ Brogne, qrib Namur li tiegħu sar abbati.

Peress li l-monasteru ta’ Brogne, kien veru mudell ta’ osservanza, Ġerardu ġie msejjaħ mid-Duka ta’ Lorraine biex jirriforma l-Abbazija ta’ San Ghislain, ħdejn Mons fil-Belġju, ta’ Mont Saint Michel fi Franza, u oħrajn, fejn bħal San Beneditt ta’ Aniane, ftit iktar minn seklu qabel daħħal l-osservanza stretta tar-Regola Benedittina.

Wara li rnexxielu jirriforma madwar 20 monasteru, dan ir-restawratur miet fl-abbazija tiegħu ta’ Brogne, fit-3 ta’ Ottubru, 959.

ĦsiebGħaliex ħafna mill-qaddisin bħal San Ġerardu, kellhom attrazzjoni kbira lejn il-Ħajja Reliġjuża? Qabel xejn irridu naraw x’inhi l-Ħajja Reliġjuża.

Il-Ħajja Kkonsagrata (il-ħajja li jgħixu il-patrijiet u s-sorijiet) hija stat ta’ ħajja li wieħed jista’ jagħżel biex permezz tagħha jgħin lilu nnifsu u lill-oħrajn jersqu iktar lejn Alla f’relazzjoni aktar intima miegħu. Nagħmluha ċara mill-ewwel li kull stat ta’ ħajja, kemm dik taż-żwieġ, kemm dik saċerdotali kif ukoll dik li wieħed jagħżel li jibqa’ ġuvni jew xebba jista’ jkun mezz privileġġat għalik biex bih inti ssalva. Kull stat ta’ ħajja li wieħed jagħżel, jekk jagħraf jgħixha kif suppost għandha twasslu għall-ħajja ta’ dejjem.

Fil-ħajja konsagrata wieħed jagħżel li jgħix it-tlett voti, tal-Faqar, tal-Kastità u tal-Ubbidjenza mhux biex jillimita lilu nnifsu iżda biex dawn jgħinuh jingħata iktar lil Alla u lill-oħrajn.

Il-Faqar jew aħjar “bla xejn tiegħi,” ma tfissirx miżerja jew għaks iżda huwa dak il-vot li jrid jgħin lir-reliġjużi jirrelataw aħjar ma dak li mhux tagħhom iżda li ġie mogħti b’mod providenzjali minn Alla bħala rigal, b’xejn. Jgħinhom jilqgħu b’gratitudini dak li ġej minn Alla u jagħrfuh bħala don li hu meħtieġ li jaqsmu ma’ ħuthom fil-bżonn.

Il-Kastità ma tfissirx stmerrija taż-żwieġ jew ir-rapport sesswali. Il-vot tal-Kastità jgħin lir-reliġjużi jagħtu lil Alla u lill-oħrajn mhux biss l-ewwel post f’qalbhom iżda qalbhom kollha.

L-Ubbidjenza hija dak il-vot li jrid jgħin lir-reliġjużi jemmnu li dak li Alla jippermetti f’ħajjithom u li jurihulhom b’mod ċar permezz ta’ dawk li jmexxuhom se jwassalhom għas-salvazzjoni u li Alla kapaċi jispira lil dak li jmexxi biex iwassal lir-reliġjuż jagħraf dak li Alla jrid minnu.

Ħajja Fraterna: Dan kollu r-reliġjuż jgħixu mhux waħdu iżda ma’ ħutu fil-komunità , f’kunvent jew f’monasteru. Kemm hu sabiħ li l-aħwa jgħixu flimkien. Iżda daqs kemm hu sabiħ, huwa ukoll sfida kbira u xi kultant diffiċli wkoll. Permezz tal-komunità, dak li l-Kelma ta’ Alla tgħidilna ma jibqax biss teorija iżda malajr inkunu nistgħu nwettquh fil-prattika. Malajr inkunu nistgħu nesperimentaw kemm hu kultant diffiċli twettaq dak li l-Kelma tissuġġerixxi. Il-komunità tgħinna nifhmu d-diffikultà li l-poplu jsib biex ipoġġi fil-prattika dak li jiġi pprietkat lilhom. Għalhekk il-komunità tippurifika lir-reliġjuż u tgħinu jkun iktar umli u mimli mogħdrija lejn kulħadd.

Jalla niftakru nitolbu għal dawk kollha li għażlu din it-triq f’ħajjithom biex tassew ikunu xhieda ta’ toroq oħra kif wieħed jista’ jaqdi bl-imħabba, lil Alla u lill-proxxmu.

Talba: Mulej, agħmel li fost l-affarijiet materjali ta’ din id-dinja, aħna nimpenjaw irwieħna b’qalbna kollha fl-affarijiet tas-sema billi nimitaw l-eżempju ta’ perfezzjoni evanġelika li tajtna f’San Ġerard Abbati. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.divine-redeemer-sisters.org/saint-of-the-day/october/3-st-gerard-of-brogne-abbot

Alternative Reading: https://anastpaul.com/2018/10/03/saint-of-the-day-3-october-st-gerard-of-brogne-c-895-959/

Wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_of_Brogne

 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb huwa addattat minn kitba ta’ P. Arthur Cutajar OFM Conv.