10 ta’ Ottubru: San Tumas ta’ Villanova

Verżjoni Vidjo: San Tumas ta’ Villanova

“Jekk trid li Alla jisma’ t-talb tiegħek, isma’ l-vuċi tal-foqra. Jekk tixtieq li Alla jantiċipa l-ħtiġijiet tiegħek, ipprovdi lil dawk il-persuni li huma fil-bżonn mingħajr ma tistenna li jistaqsuk. Antiċipa b’mod speċjali l-ħtiġijiet ta’ dawk li jistħu jittalbu. Jekk iġġegħelhom jittalbu l-karita’, tkun qed iġġegħelhom jixtruha. ~ San Tumas ta’ Villanova

Luca-Giordano-Charity-of-St.-Thomas-of-VillanovaSAN TUMAS MINN VILLANOVA
Isqof
1488 – 1555

Tagħrif: San Tumas twieled Fuentellana, fil-Kastilja, Spanja u ħa ismu minn Villanueva, xi żewġ mili bogħod, fejn trabba fil-prattika tar-reliġjon u tal-karità.

Kull nhar ta’ Ġimgħa missieru, Alonso Tumas Garcia, kien jagħti lill-fqar kull ma jaqla’ dak il-jum mill-mitħna, barra mill-ħobż li kien jagħti kuljum. Fil-festi l-kbar kien iżid ħatab, inbid u flus.

Meta miet żewġha, Lucia Martinez Castellanos, ommu, baqgħet tagħti l-istess karità u bdiet tagħti lbies u għajnuna lix-xebbiet fqar tal-inħawi.

Ta’ 16-il sena, Tumas mar l-università ta’ Alkalà, fejn, wara li kiseb il-grad ta’ M.A. u tat-Teoloġija, beda jgħallem il-Loġika u l-Filosofija (1514). Sew bħala student, kemm bħala professur, kien xempju ta’ regolarità fid-dmirijiet ta’ nisrani u kien iqassam il-ħin tiegħu bejn it-talb, l-istudju u l-prattika tal-opri tajba. Fost l-iskulari tiegħu kellu l-magħrufin Encina u Duminku Soto.

Wara sentejn irrofta l-kattedra ta’ Filosfija fl-Università ta’ Salamanca u daħal mal-Agostinjani (1516) ta’ hemm. Fin-novizzjat wera li kien ġa mrawwem fil-penitenzi, fil-meditazzjoni u fl-ubbidjenza. Sena wara ntrabat u wara sena oħra ordna saċerdot. Beda jgħallem it-Teoloġija Skolastika fil-kunvent ta’ Salamanka, żied ukoll il-predikazzjoni tal-kelma ta’ Alla fl-ibliet ewlenin ta’ Spanja, bħal Valencia u Valladolid, fejn l-Imperatur Karlu V ħatru predikatur tal-qorti imperjali u kunsillier tal-istat.

Tumas kellu bosta karigi importanti fl-ordni: pirjol Salamanka, Burgos u Valladolid; darbtejn provinċjal, ta’ Andalusija u ta’ Kastilja, minn fejn bagħat l-ewwel missjunarji Agostinjani fil-Messiku (1533). Waqt li kien pirjol Valladolid ġietu n-nomina ta’ arċisqof ta’ Valencia (5 ta’ Awwissu 1544). L-ewwel ħaġa li għamel, beda żjara tad-djoċesi u daħħal bosta digrieti kontra l-abbużi tal-qtil, tad-divorzju, tal-konkubinaġġ u ta’ bosta privileġġi u eżenzjonijiet eċċessivi.

Żar ukoll il-ħabsijiet u għalaq dawk li kienu taħt l-art. Reġa’ waqqaf l-isptar, maħruq f’inċendju; bena żewġ kulleġġi wieħed għas-seminaristi u l-ieħor għat-tfal fqar; ħadem ħafna għall-konverżjoni sinċiera ta’ bosta “Moriscos” jew “insara ġodda” li kienu saru nsara biex jaħarbu mill-inkwiżizzjoni; fetaħ “creche” ħdejn il-palazz għall-iltiema u għat-tfal tal-fqar; u b’liġijiet u bl-eżempju ħadem bla mistrieħ għar-riforma tal-kleru u tal-poplu.

L-idea tiegħu ta’ isqof kienet li hu marbut mad-djoċesi bħalma għarusa tkun marbuta mal-għarus u l-preokkupazzjoni tiegħu kienet li jaqdi dmirijietu kif jixraq.

Tah kolp ta’ anġina f’Awwissu 1555 u miet fit-8 ta’ Settembru waqt li kien jisma’ l-quddiesa f’kamartu.

Ħsieb: Insibu ħafna figuri komiċi li jdaħħku lil ħafna nies imma Tumas ta’ Villanova kiseb figura aktar tad-daħk bil-ħeġġa determinata tiegħu u bir-rieda tiegħu li jħalli lill-foqra, li kienu jiffullaw wara l-bieb tiegħu, jieħdu vantaġġ minnu. Kien iġiegħel lil sħabu jisħtu minħabba f’dan, imma Ġesù kien kuntent ħafna bih. Ħafna drabi jkollna t-tentazzjoni li nħarsu l-immaġni tagħna fl-għajnejn ta’ ħaddieħor mingħajr ma nirriflettu biżżejjed dwar kif qed iħares lejna Kristu. Tumas għandu jħeġġiġna biex naħsbu mill-ġdid dwar il-prijoritajiet tagħna.

Imma kemm aħna mqabdin mal-idejat ta’ ħaddieħor! Miskin hu dak li jagħti kas ta’ x’jaħsbu, x’jgħidu u x’jixtiequ minnu l-oħrajn. Aħna maħluqa liberi fuq ix-xbieha t’Alla. Din hi d-dinjita’ ta’ kull nisrani – li jgħix il-ħajja fil-milja kollha tagħha billi ma jimxix fuq il-passi tal-maġġoranza, imma fuq dawk tal-Verita’. Ħajti, dak li nagħżel, ma jiddependix fuq dak li jagħżlu li jagħmlu l-oħrajn. Għalhekk m’għandix inħalli x’jaħsbu, x’jgħidu u kif se jittrattawni l-oħrajn, jikkundizzjunaw l-azzjonijiet tajba u qaddisa li l-Mulej ippoġġili f’qalbi biex jien inwettaq għalih.

In-nisrani ħieles! L-Iben ta’ Alla stabbilixxa l-liberta’ tagħna bis-salvazzjoni tiegħu għalhekk aħna msejħa biex ngħixu bħala dawk ħielsa tassew! (Ġwanni 8:36) Mela ejjew nieqfu ngħixu qisna skjavi ta’ dak li jixtiequ jaraw fina l-oħrajn. Aħna Sid wieħed biss għandna – lil Ġesu’ Kristu u Hu biss għandu jkun il-mudell perfett ta’ ħajjitna.

Iva, ħafna drabi biex ngħix ta’ nisrani veru, irrid niddefendi dak li nemmen anki jekk dan ifisser li nispiċċa waħdi u mwarrab minn nies, qisni xi ħadd stramb jew iblah. Ma jimpurtax! Is-Sewwa dejjem jirbaħ u għada pitgħada dawk stess li llum iżebilħuni jew iwarbuni, għad jagħtuni raġun, u forsi l-ġenerazzjoni ta’ warajja tiddikjarani qaddis/qaddisa. Hekk ġralhom ħafna qaddisin li fi żmienhom kienu ppersegwitati, imżebilħa u ġieli anki maqtula. Wara xi snin, il-poplu tellgħhom għall-glorja tal-altari! Imma l-aktar importanti għal dawn kienet il-glorja li kisbu għall-Imgħallem tagħhom li ħabbew bis-serjeta’ u l-importanti għaliH kien li issa ppremjhom kif wiegħed li jagħmel ma’ min jippersevera sal-aħħar.

  • U jien, ikkundizzjonat mill-opinjoni tan-nies fuqi jew kburi/ja li qed inħobb b’mod liberu lil Alla li ħabbni u ħallni minn dnubieti bil-mewt tiegħu għalija?
  • Xi prijoritajiet għandi f’ħajti? Il-programm biex inħobb lil Alla b’qalbi kollha, b’ruħi kollha u bil-qawwa tiegħi kollha, u lill-proxxmu tiegħi kif ħabbna l-Mulej, huwa l-għan ewlieni tiegħi?
  • Qed naħdem biex nikber dejjem iżjed fil-qdusija personali tiegħi bla ma npoġġi limiti u kundizzjonijiet?

Tassew li l-virtu’ li l-aktar li tispikka f’San Tumas ta’ Villanova hija l-karita’ estrema tiegħu lejn il-foqra u n-nies fil-bżonn. Il-Malti jgħid: ‘Il-kliem iqanqal imma l-eżempju jkaxxkar’. Huwa evidenti ħafna li dan l-eżempju ħadu mingħand il-ġenituri tiegħu. Missieru kien joffri l-paga kollha tal-jum tal-Ġimgħa għall-foqra u wara mewtu, martu kompliet din l-użanza qaddisa warajh. U Tumas, bħal kull tifel/tifla xorob bħal sponża dawn l-eżempji tal-ġenituri tiegħu. X’effett u x’impatt għandhom il-ġenituri fuq l-ulied! Kemm għandna nkunu konxji ta’ dan. Kemm l-eżempji tajba, kif ukoll dawk ħżiena jintisġu mat-trobbija tal-ulied u dawn, anki jekk mhux fi tfulithom jew żgħożithom, jibdew juru l-istess ħajriet u inklinazzjonijiet, tant li jaslu jagħmluhom tagħhom.

X’responsabbilta’ għandhom għalhekk il-ġenituri, l-edukaturi, l-għalliema u l-kuraturi ta’ kull tip. Irridu nagħtu kont lil Alla tal-eżempji li qed nagħtu liċ-ċkejknin li għalihom l-adulti huma mudelli. Hemm premju kbir għal dawk li jnisslu eżempji u drawwiet tajba u qaddisa fiż-żgħar; bħat-Talb ta’ kuljum, il-Quddies, is-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin, il-ħniena u l-karita’ lejn il-proxxmu, l-għajnuna lil min hu fil-bżonn fejn ikun possibli u d-dixxiplina fuqna nfusna biex ma nħallux li nitkaxkru mill-passjonijiet umani tagħna. Kemm teżisti telqa fil-familji tagħna llum! Mulej, iftħilna għajnejna u permezz tal-eżempji tal-qaddisin li ħabbewk tassew, urina x’għandhom ikunu l-prijoritajiet tal-ħajja tagħna bħala nsara.

  • U jien, x’eżempji qed nagħti lil dawk ta’ madwari, b’mod speċjali liż-żgħar?
  • X’tip ta’ eżempji qed nagħżel li nagħmel tiegħi; ta’ dawk li jistgħu jgħinnuni nikber fil-mixja spiritwali tiegħi jew ta’ dawk li jistgħu ifixkluni u jtellfuni t-Triq tas-Sewwa li Kristu witta għalija b’demmU l-għażiż?

Talba: Inħobbok, Mulej, b’kull mod u mingħajr ma nagħmel limiti għal imħabbti lejk. Int ma għamilt l-ebda limiti għal dak kollu li wettaqt għalija, inti ma qagħadtx tkejjel id-doni tiegħek. Jien m’hinix se nkejjel imħabbti lejk. Inħobbok, Mulej, bis-saħħa tiegħi kollha, bil-qawwa tiegħi kollha, u sa kemm niflaħ. Ammen. (Talba ta’ San Tumas ta’ Villanova)

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-thomas-of-villanova-710

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-thomas-of-villanova/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_of_Villanova

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

Advertisements