13 ta’ Ottubru: Beata Alessandra Marija de Costa

Verżjoni Vidjo: Beata Alessandra Marija de Costa

“Int mhux se tiekol aktar ikel fuq din l-art. L-ikel tiegħek se jkun Ġismi; id-demm tiegħek se jkun id-Demm Divin Tiegħi, il-ħajja tiegħek tkun il-Ħajja Tiegħi. Int tirċeviha minn għandi meta ngħaqqad il-Qalb Tiegħi mall-qalb tiegħek. La tibżax, binti … ” Ġesù lil Beata Alessandra ftit qabel ma bdiet tgħix biss bl-Ewkaristija – miraklu li dam sejjer għal 13-il sena.

Blessed_Alexandrina_da_Costa_1935BEATA ALESSANDRA MARIJA DE COSTA
Verġni
1904 – 1955

Tagħrif: Alessandra Marija de Costa twieldet fit-30 ta’ Marzu, 1904 f’Balasar, il-Portugall. Hija rċeviet edukazzjoni Nisranija solida minn ommha u minn oħtha, Deolinda, u n-natura vivaċi u ta’ manjieri tajba tagħha kienu jiġbdu l-attenzjoni ħelwa ta’ kulħadd.

Is-saħħa fiżika kważi straordinarja u l-istamina tagħha, ippermettewlha li tagħmel sigħat twal ta’ xogħol agrikolu tqil fl-oqsma li kellhom, u b’hekk tgħin fid-dħul tal-familja.

Meta kellha 12-il sena, Alessandra mardet b’infezzjoni u kważi mietet; il-konsegwenzi ta’ din l-infezzjoni kellhom jibqgħu magħha anki meta tikber u jsiru “l-ewwel sinjal” ta’ dak li Alla kien qed jitlob minnha: li tbati bħala “ruħ vittma.”

Il-konsegwenzi tad-dnub
Meta Alessandra kellha 14-il sena, kien hemm xi ħaġa li ħalliet marka permanenti fuqha, kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment: tatha li tħares wiċċ imb’ wiċċ mal-orrur u l-konsegwenzi tad-dnub.

F’Sibt il-Għid tal-1918, filwaqt li Alessandra, Deolinda u apprendista żagħżugħa kienu qed jaħdmu fil-ħjata, tliet irġiel vjolenti daħlulhom f’darhom u ppruvaw jabbużaw minnhom sesswalment. Biex tippreserva l-purità tagħha, Alessandra qabżet minn tieqa, u waqgħet erba’ metri għal isfel.

Il-korrimenti tagħha kienu ħafna, u t-tobba djanjostikaw l-kundizzjoni tagħha bħala “irriversibbli”: kien imbassar li l-paraliżi li sofriet kien se jibda jmur għall-agħar.

Sal-età ta’ 19-il sena, Alessandra kienet għadha tista’ “tkaxkar lilha nfisha” lejn il-knisja, fejn kienet tibqa’ mwaħħla fit-talb, u l-parroċċani kollha kienu jistgħaġbu biha. Minkejja li l-paraliżi u l-uġigħ tagħha marru għall-agħar, madankollu, hija kienet imġiegħla tibqa’ immobbli, u mill-14 ta’ April, 1925 sal-mewt tagħha – madwar 30 sena – tibqa’ bedridden, kompletament paralizzata.

Alessandra kompliet titlob lill-Verġni Marija għall-grazzja ta’ fejqan mirakuluż, u wegħdet ukoll li ssir missjunarja jekk tfiq.

Ftit ftit, madankollu, Alla għenha biex tara li t-tbatija kienet il-vokazzjoni tagħha u li kellha sejħa speċjali biex tkun il-“vittma” tal-Mulej. Aktar ma’ Alessandra “fehmet” li din kienet il-missjoni tagħha, aktar ħaddnitha b’mod dejjem aktar volontarju.

Hija qalet: “Il-Madonna tatni grazzja saħansitra akbar: l-ewwel, l-abbandun; imbagħad, konformità sħiħa mar-rieda ta’ Alla; fl-aħħar, l-għatx għat-tbatija.”

Missjoni li tbati ma’ Kristu
Ix-xewqa li ssofri kompliet tikber fiha aktar mal-vokazzjoni tagħha kienet qed issir iżjed ċara: fehmet li hi kienet imsejħa biex tiftaħ għajnejn ħaddieħor mill-effetti tad-dnub, tistedinhom għall-konverżjoni, u toffri xhieda ħajja tal-Passjoni ta’ Kristu, għall-fidwa tal-umanità.

Għalhekk ġara li mit-3 ta’ Ottubru, 1938 sa l-24 ta’ Marzu 1942, Alessandra għexet il-“passjoni” ta’ tliet sigħat ta’ Ġesù kull nhar ta’ Ġimgħa, wara li rċeviet il-grazzja mistika li tgħix fil-ġisem u fir-ruħ tagħha s-sofferenzi tal-aħħar tliet sigħat ta’ Kristu. Matul dawn it-tliet sigħat, il-paraliżi tagħha kienet “tingħeleb,” u hija kienet terġa’ tgħix l-Istazzjonijiet tas-Salib flimkien mal-movimenti u l-ġesti tagħha, akkumpanjati minn uġigħ fiżiku u spiritwali kbir ħafna. Hija kienet ukoll attakkata djabolikament u tturmentata b’tentazzjonijiet kontra l-fidi u dan kollu kien iħalli konsegwenzi ta’ korrimenti fiżiċi.

Il-fatt li n-nies ma kinitx tifhimha u lanqas ma kienet temmen fil-kredibbiltà tagħha, kienu wkoll ta’ salib kbir għaliha, speċjalment minn dawk li hi l-aktar kienet tistenna li “jassistuha” – membri u mexxejja tal-Knisja – dan żied mall-kruċifissjoni tagħha.

Investigazzjoni mmexxija mill-Kurja ta’ Braga rriżultat f’ittra ċirkolari miktuba mill-Arċisqof li fiha serje ta’ “projbizzjonijiet” rigward il-każ ta’ Alessandra. Kien ir-riżultat ta’ verdett negattiv magħmul minn kummissjoni ta’ saċerdoti.

Barra minn hekk, kien ta’ komfort spiritwali għaliha, li wara lid-direttur spiritwali tagħha, (qassis Ġiżwita li għenha mill-1934 sal-1941) waqaf jgħinha, saċerdot Salesjan, ċertu Fr Umberto Pasquale, beda jgħenna fl-1944.

Tgħix biss bl-Ewkaristija
Fis-27 ta’ Marzu 1942, bdiet fażi ġdida għal Alessandra li kienet se tkompli għal 13-il sena u seba’ xhur sal-mewt tagħha. Ma rċeviet l-ebda nutriment ieħor ħlief l-Ewkaristija Mqaddsa. Kien hemm drabi fejn kienet tiżen biss 33 kilo.

It-tobba mediċi baqgħu mistgħaġba b’dan il-fenomenu u bdew iwettqu diversi testijiet fuq Alessandra, u aġixxew b’mod iebes ħafna u ostili lejha. Dan żied mat-tbatija u l-umiljazzjoni tagħha, iżda hija ftakret fil-kliem li Ġesù stess qallha: “Rarament se tirċievi konsolazzjoni … Irrid li waqt li l-qalb tiegħek tkun mimlija bit-tbatija, fuq xufftejk ikun hemm tbissima.” 

B’riżultat ta’ dan, dawk li żaru jew li ġew f’kuntatt ma’ Alessandra dejjem sabu mara li, għalkemm fi skumdità fiżika apparenti, dejjem kienet tidher ferrieħa u titbissem minn barra, u ttrasmettiet lil kullħadd paċi profonda. Ftit fehemu dak li kienet qed tbati u kemm kienet reali d-deżolazzjoni interjuri tagħha.

Dun Pasquale, li baqa’ qrib ta’ Alessandra matul dawn is-snin, ordna lil oħt Alessandra biex iżżomm djarju u fih tniżżel il-kliem li tgħid il-qaddisa u l-esperjenzi mistiċi tagħha.

Fl-1944, Alessandra saret membru tal-“Unjoni ta’ Kooperaturi Salesjani” u offriet is-sofferenza tagħha għas-salvazzjoni tal-erwieħ u għall-qdusija taż-żgħażagħ. Hija dejjem kellha interess qawwi fil-foqra kif ukoll fis-saħħa spiritwali ta’ dawk li fittxew il-pariri tagħha.

“Toffendix lil Ġesù aktar!”
Bħala “xhieda” għall-missjoni li għaliha Alla kien sejħilha, Alessandra xtaqet dan il-kliem li ġej miktub fuq qabarha: “Ja midneb, jekk it-trab tal-ġisem tiegħi jista’ jkun ta’ għajnuna biex isalvak, ersaq qrib, imxi fuqu, ixxutjah sakemm jisparixxi. Imma tidnibx iżjed: Toffendix lil Ġesù aktar! Ja midinbin, kemm nixtieq ngħidilkom … Tirriskjawx li titilfu lil Ġesù għall-eternità kollha, għax hu tant hu twajjeb. Tkomplux tidinbu. Ħobbu lil Ġesù, ħobbu lilu!”

Alessandra mietet fit-13 ta’ Ottubru, 1955. L-aħħar kelmiet tagħha kienu: “Jiena ferħana, għax sejra l-Ġenna.”

Ħsieb: Dan li ġej huma kliem il-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Beatifikazzjoni ta’ Alessandra Marija de Costa:

“Tħobbni?” Ġesù jistaqsi lil Xmun Pietru, li jirrispondi: “Iva Mulej, taf li nħobbok.” Il-ħajja tal-Beata Alessandra Marija de Costa tista’ tiġi mqassra f’dan id-djalogu ta’ mħabba. Ikkunsmata u tħeġġeġ b’din l-ansjetà tal-imħabba, hija xtaqet li lis-Salvatur tagħha ma tiċħadlu xejn. B’rieda qawwija, hija aċċettat kollox biex turi l-imħabba tagħha lejh. “Għarusa tad-demm,” hija rrivelat mistikament il-Passjoni ta’ Kristu u offriet lilha nfisha bħala vittma għall-midinbin, imsaħħa mill-Ewkaristija: li din saret s-sors uniku ta’ nutriment tagħha għall-aħħar 13-il sena tal-ħajja li kien għad fadlilha.

Bl-eżempju tal-Beata Alessandra, imfisser fit-trilogu “sofri, ħobb, u agħmel riparazzjoni,” l-insara jistgħu jiskopru l-istimulu u l-motivazzjoni biex jagħmlu “nobbli” dak kollu li hu iebes u tad-dwejjaq fil-ħajja, permezz tal-akbar evidenza tal-imħabba: ħajja li tgħixha għal min tħobb. Is-Sigriet tal-qdusija huwa l-imħabba għal Kristu.”

U dan huwa diskors li għamel l-Isqof Mario Grech fil-5 ta’ Marzu, 2016 b’referenza għat-Triq tas-Salib Nazzjonali li ssir qrib il-Ġimgħa l-Kbira fuq l-Għolja tal-Għammar, Ta’ Pinu, Għawdex:

“It-tbatija hija parti mill-għaġna ta’ ħajjitna. Minbarra t-tbatija tal-ġisem u tal-qalb, għalina l-Insara hemm dik it-tbatija li nġarrbu minħabba li aħna dixxipli ta’ Kristu. Ix-xhieda Nisranija tiswa qatigħ. Hija din it-tbatija li permezz tagħha nieħdu sehem mit-tbatija ta’ Kristu: hija t-tbatija tal-imħabba li tingħata; hija tbatija li permezz tagħha nagħtu ħajja u tama lill-proxxmu. Fil-fatt il-ħniena tal-Missier intweriet lilna permezz tal-Passjoni ta’ Ibnu l-Waħdieni. Huwa biss jekk aħna nitħeġġu minn din l-istess Passjoni li nistgħu nħennu bħall-Missier. Ejjew nitolbu lill-Feddej tagħna ħalli jkebbes lil qalbna b’din l-istess Passjoni, biex bħala dixxipli ma negħjewx mexjin warajH nerfgħu s-salib, u biex bħalu nkunu lesti nbatu għall-imħabba lejn l-oħrajn.”

Ġesù, int ma kontx komdu fuq is-Salib biex tpatti għal dnubietna! Għinna niftakru f’dan kull darba li nkunu ttentati li nidinbu. Midinbin konna, għadna u nibqgħu, imma Inti taf li nixtiequ nħobbu LILEK iżjed mid-dnub f’ħajjitna u għalik irridu nkunu lesti li niġu anki mwarrba u mistkerrha mill-ħbieb tagħna stess, imbasta nibqgħu leali lejk u ngħixu ħajja li togħġbok.

Grazzi Mulej tal-paċenzja u tal-paċi li inti tpoġġi fil-qlub ta’ dawk li jirsistu biex jilqgħu kollox minn idejk bħala r-rieda mqaddsa tiegħek. Din il-paċi tinstab biss FIK! Ħadd ma jista’ jimlielna qalbna u jissodisfha ħliefek. Tkun imbierek O Ġesù għal dejjem, għax bil-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tiegħek, fdejtna mill-misħut dnub!

Talba: Alla ħanin, li fil-Knisja tajtna l-eżempju tal-Beata Alessandra Marija, intimament magħquda mal-Passjoni ta’ Ibnek, nitolbu biex bl-interċessjoni tagħha, f’kull parti tad-dinja jinxtgħelu qima u devozzjoni lejn l-Ewkaristija u lejn il-Qalb Immakulata ta’ Marija, u biex aħna wkoll insiru tempju dejjem aktar xieraq tal-Ispirtu s-Santu u xhieda awtentiċi tal-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.mysticsofthechurch.com/2009/11/blessed-alexandrina-da-costa-mystic-and.html

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5911

Her Biography from the Vatican Site: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20040425_da-costa_en.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandrina_Maria_da_Costa

Film on Blessed Alexandrina:

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huma meħud mis-sit tal-Vatikan.