23 ta’ Ottubru: San Ġwann ta’ Capestrano

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Capestrano

“Dawk li huma msejħa biex jieklu mill-mejda tal-Mulej għandhom jiddu bid-dija li tiġi mill-eżempju tajjeb ta’ ħajja li jixraqielha t-tifħir u bla nuqqas.” – San Ġwann ta’ Capestrano

sod-1023-saintjohnofcapistrano-790x480.jpgSAN ĠWANN TA’ CAPESTRANO
Saċerdot
1386 – 1456

Tagħrif: San Ġwann twieled f’familja prominenti, f’Capestrano, l-Italja, fl-1386. Meta kien għadu tifel żgħir tilef lil missieru, u rabbietu ommu waħidha. Studja l-Liġi, laħaq avukat, u beda l-karriera tiegħu mal-Gvern.

Fl-1412, meta kellu 26 sena, inħatar Gvernatur ta’ Perugia. Kien amministratur kapaċi u fl-istess ħin onest. Fl-1416, qamet gwerra bejn Perugia u Malatesta. San Ġwann mar biex jagħmilha ta’ ambaxxatur tal-paċi, iżda tal-Malatesta xeħtuh il-ħabs.

Meta kien priġunier għaraf kemm ma kienu jiswew xejn quddiem Alla, is-setgħa, l-unuri u l-ġid tad-dinja. Hekk kif inħeles, fl-istess sena li fiha kien waqa’ priġunier, daħal mal-Patrijiet Franġiskani. Fl-1425, ordna saċerdot.

Fl-Ordni ltaqa’ ma’ San Bernardinu ta’ Siena, sar ħabib tiegħu ħafna, bħalu sar predikatur kbir u xerred id-devozzjoni lejn l-Isem Imqaddes ta’ Ġesù. Ġera bla serħan mal-Ewropa kollha biex isaħħaħ lill-popli fil-ħajja Nisranija u jeħodha mal-eretiċi.

Fl-1439, San Ġwann mar Milan biex jaħdem kontra x-xiżma li nħolqot mill-antipapa Feliċ V. Mis-sena 1439, ’il quddiem, erba’ Papiet wara xulxin bagħtuh bħala Legat tagħhom fil-Palestina, fil-Polonja, fi Franza (fejn iltaqa’ ma’ Santa Collette u ħeġġiġha biex tkompli tifforma lis-Sorijiet Klarissi), fl-Awstrija u fil-Bohemia (fejn irnexxielu jġib ħafna eretiċi lura fil-Fidi).

Biċċa xogħol kbira li għamel f’ħajtu, kienet li wara l-waqgħa ta’ Kostantinopli f’idejn il-Musulmani fl-1453, imħeġġeġ mill-Papa Kallistu III, organizza Kruċjata biex iwaqqaf l-avvanz tal-armata Musulmana taħt Mohammed II. Hu stess ħa sehem fiha, għamel standard kbir bl-Isem ta’ Ġesù miktub fuqu, u kien ta’ kuraġġ kbir u għen ħafna biex l-Insara jirbħu l-battalja ta’ Belgrad, fl-1456.

Tliet xhur wara, San Ġwann miet f’Villach, Awstrija, fit-23 ta’ Ottubru 1456, fl-età ta’ 70 sena, u kien ikkanonizzat fl-1724. Il-laqam li ngħatalu huwa dak ta’ “suldat qaddis” u huwa awtur ta’ bosta opri kontra l-ereżiji ta’ żmienu. Huwa wkoll il-patrun tal-kappillani militari u ta’ dawk li jaħdmu fil-liġi.

Ħsieb: Fuq il-qabar ta’ dan il-qaddis fil-belt Awstrijaka ta’ Villach, il-gvernatur kiteb dan il-messaġġ:

“Dan il-qabar iżżomm lil Ġwanni, imwieled Capistrano, raġel li jistħoqqlu t-tifħir, difensur u promotur tal-fidi, gwardjan tal-Knisja, protettur ferventi tal-Ordni tiegħu, ornament għad-dinja kollha, li kien iħobb il-Verità u l-Ġustizzja reliġjuża, mera tal-ħajja, gwida żgura fid-duttrina; imfaħħar minn numru bla qies ta’ ilsna, issa hieni jsaltan fis-sema.” 

Immaġinak tgħix f’pajjiż fejn il-pesta u l-gwerer ċivili qerdu l-popolazzjoni u komplew jheddu l-għajxien ta’ ħafna għal perjodu ta’ żmien. Żmien fejn kienet teżisti konfużjoni fil-Knisja b’żewġ u xi kultant bi tliet irġiel jgħidu li huma l-Papa. Fl-aħħar nett, ippretendi li għandek ir-responsabbiltà ta’ ordni reliġjuża maqsuma b’ħafna kampijiet opposti. Dawn iċ-ċirkostanzi xejn sbieħ u ta’ niket jipprovdu sfond għall-ħajja ta’ San Ġwann ta’ Capistrano u jagħtuna perspettiva dwar l-azzjonijiet tiegħu.

U llum fejn ninsabu? Fid-dinja? F’pajjiżna? Hemm raġuni għalfejn id-dinja tinsab f’kaos. Aktar ma nneħħu lil Alla mis-soċjetà, aktar ma nwarrbuh u nagħtuh il-ġenb, aktar joħroġ kaos. Hija r-riċetta għad-diżastru. Iswed, abjad, kannella, isfar, aħmar, vjola … ma jimpurtax liema kulur tal-ġilda għandek. Ġesù ma ġiex biex isalva r-razez imma l-erwieħ! Dinja li tibqax iżżomm għajnejha fuq Alla hi dinja mifxula fid-dlam. U sfortunatament, illum dan huwa evidenti ħafna. Imma San Ġwann ta’ Capistrano jurina li meta kollox jidher bla tama, irridu niftakru li hemm qawwa fl-Isem ta’ Ġesù.

 • Huwa ġabna lura f’għaqda ma’ Alla li kienet inkisret bid-dnub.
 • Huwa salva l-umanità kollha, u ħallas il-prezz tad-dejn tagħna darba għal dejjem.
 • Huwa waqqafna fuq saqajna fit-triq id-dejqa biex aħna nagħmlu opri tajba, fejn għandna nuru rispett lejn kulħadd.
 • Huwa salvana mill-iskjavitù tad-dnub fuq dak is-salib u bih ksibna l-veru ħelsien!

“Il-predikazzjoni tas-salib hija bluha għal dawk li jintilfu; imma għal dawk li jsalvaw, għalina, hi l-qawwa ta’ Alla” (1 Korintin 1:18).

Meta Ġesù xerred għalina demmu fuq is-salib, ġabilna l-libertà, il-maħfra, is-salvazzjoni u l-ħajja eterna … jekk irridu biss “ikollna l-fidi u nemmnu.” Il-qawwa tal-Isem ta’ Ġesù ma spiċċatx mas-salib imma ħarġet rebbieħa fis-salib! Ġesù jfittex in-nagħaġ mitlufa, qalb il-midinbin. Huwa lest li jqajjimna mill-mewt spiritwali tagħna, lilna lkoll, li forsi ninsabu mejta fi dnubietna.

M’hemm l-ebda tama għar-rikonċiljazzjoni ma’ Alla mingħajr il-maħfra tad-dnubiet u mingħajr ma’ wieħed jirrikorri għas-Sagrament tal-Qrar fejn fih u permezz tiegħu, id-Demm u l-Isem ta’ Ġesù jħolluna minn dnubietna. Għalhekk jista’ jkunu li għalik li qed taqra, wasal iż-żmien li inti tieħu deċiżjoni u ma tibqax titratjeni jew tipposponi. Għada jista’ jkun tard wisq. Tibqax lura milli tisma’ u twieġeb għas-sejħa li jista’ jkun qed jagħmillek Alla fil-qalb tiegħek f’dan il-mument.

 • Tkellem ma’ Alla,
 • għidlu fi kliemek li inti lest għal ħajja ġdida fih,
 • itolbu jagħtik il-qawwa u l-għajnuna biex tassew jiddispjaċik minn dnubietek kollha, tindem minnhom,
 • biex jgħinek tipprepara ruħek għal qrara tajba,
 • biex jagħtik il-kuraġġ biex tmur u tagħmilha
 • u deċiżjoni soda li tibqa’ miexja warajh u tgħix ħajja li togħġbu.

Meta tkun ħallejt lill-Mulej inaddfek mid-dnub, imbagħad ersaq irċevieH fit-Tqarbin imqaddes biex Hu nnifsu ġewwa fik, ikun jista’ jimliek bi mħabbtu li tgħaxxaq u jqawwik. San Ġwann ta’ Capestrano jwissi: “Dawk li huma msejħa biex jieklu mill-mejda tal-Mulej għandhom jiddu bid-dija li tiġi mill-eżempju tajjeb ta’ ħajja li jixraqilha t-tifħir u bla nuqqas.” Imbagħad, wara dan, il-Mulej li wegħedna Paċi li d-dinja ma tistax tagħtina,

 • ifawrek bil-Paċi tiegħu,
 • jimlielek qalbek bil-Ferħ
 • u f’ruħek jagħtik il-Grazzji li għandek bżonn biex ma tħarisx iżjed lura imma biss ‘il quddiem u tħallih imexxik id f’id fit-toroq tiegħu filwaqt li Tafdah li Hu kapaċi jieħu ħsiebek f’kollox tul il-vjaġġ tiegħek f’din id-dinja mudlama.

U meta tiltaqa’ mal-hemm u l-għawġ tal-ħajja, ħa jkollok dak l-ottimiżmu Nisrani qawwi li jitnissel minn fidi soda f’Ġesù Kristu Sidna, bħalma kellu San Ġwann ta’ Capestrano.

Talba: O Alla, int bgħatt lil San Ġwann ta’ Capestrano biex iqawwi lill-poplu fidil tiegħek fi żminijiet ta’ biża’ u dwejjaq; żommna sħaħ taħt il-ħarsien tiegħek, u mexxi dejjem il-Knisja tiegħek fis-sliem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-john-of-capistrano-633

Alternative Reading: https://www.roman-catholic-saints.com/saint-john-of-capistrano.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Capistrano

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.