10 ta’ Novembru: San Ljun il-Kbir

Verżjoni Vidjo: San Ljun il-Kbir

“O Nisrani, ftakar fid-dinjità  tiegħek.” – San Ljun il-Kbir

stleo-resized.jpgSAN LJUN IL-KBIR
Papa u Duttur tal-Knisja
? – 461

Tagħrif: San Ljun twieled fit-tmiem tas-seklu erbgħa x’aktarx f’Ruma, imma ta’ nisel Toskan. Huwa serva bħala Djaknu taħt San Ċelestinu I u San Sistu III.

Sar Papa fid-29 ta’ Settembru, 440, wara l-mewt ta’ Sistu III. Kellu jkun l-ewwel wieħed fost it-tliet Papiet li minħabba l-ħidma kbira fi żmien il-pontifikat tagħhom qalgħu l-isem tal-Kbir. It-tnejn l-oħra huma San Girgor I (590-604), u San Nikola I (858-867).

Fis-sena 451 sar ir-raba’ Konċilju Ekumeniku ta’ Kalċedonja fejn inġabru xi 600 isqof. Il-Papa bagħat ittra lill-Konċilju fejn fiha ddefinixxa ż-żewġ naturi u persuna waħda ta’ Kristu kontra l-ereżija ta’ Ewtike. Dakinhar, minn fomm l-isqfijiet ħarġet l-espressjoni: “Pietru tkellem permezz ta’ Ljun.”

Meta fis-sena 452, Attila kien nieżel bl-armata qawwija tiegħu lejn Ruma, il-Papa mexxa ambaxxata għand Attila, u rnexxielu jinnegozja miegħu li ma jaħbatx għal Ruma fuq wegħda li l-Papa jħallas lil Attila tribut annwali.

Tliet snin wara, meta Ġenseriku, Re tal-Vandali, ħabat f’daqqa waħda għal Ruma, il-Papa kien l-uniku li ddefenda l-belt u rnexxielu jwaqqaf il-kefrija u l-istraġi li kienet qed issir, u salvaha minn qerda totali.

Il-Papa Ljun ddefenda wkoll it-tagħlim tal-Knisja kontra l-Manikej, il-Pelaġjani, il-Prixxiljanisti u n-Nestorjani.

Bil-qawwa kollha ddefenda u saħħaħ il-Papat, u wera ċar li l-awtorità sħiħa tal-Knisja tinsab f’idejn il-Papa.

Fost il-kitba tiegħu għandna 96 prietka u 143 ittra magħrufin għall-għerf teoloġiku tagħhom.

San Ljun miet fl-10 ta’ Novembru, 461. Illum il-fdal tiegħu jinsab midfun fil-Bażilika ta’ San Pietru, taħt artal iddedikat għalih. Fl-1754, Benedittu XIV iddikjarah Duttur tal-Knisja.

Ħsieb: “Toqol li taħarbu” – hekk tkellem San Ljun I fuq l-uffiċċju tal-Papa. Madankollu ftit kienu tant kapaċi li jġorru bil-għaqal dan it-toqol b’tant diliġenza u ħeġġa.

Ma kinitx ħaġa ħafifa li tmexxi l-knisja fil-ħames seklu. Il-gwerra tal-barbari kienet qed tkisser il-provinċji li ma felħux jirreżistu. Il-Lvant kien imħawwad b’ereżija ġdida u perikoluża. Kontra kull ereżija Ljun I ħadha bil-qawwa kollha. Il-kriżi dommatika tul il-pontifikat tiegħu qamet meta patri minn Kostantinopli jismu Ewtikes u l-patrijarka ta’ Alessandria, Dioscorus bdew jgħallmu li fi Kristu hemm natura waħda biss.

Fuq talba tal-patrijarka ta’ Kostantinopli San Flavjan li informa lill-Papa li din l-ereżija bdiet tinxtered b’mod allarmanti, il-Papa Ljun kiteb ittra lil Flavjan fejn b’mod kategoriku kkundanna l-iżball ta’ din id-duttrina falza. Din l-ittra tant hi famuża għat-tagħlim li fiha, li ġiet miżmuma u venerata bħala kredu.

Sar konċilju, ir-raba’ wieħed, li ltaqa’ fil-Kalċedonja fis-sena 451 fejn il-padri kkundannaw lil Ewtikes u ġiet aċċettata l-ittra ta’ Ljun bħala t-twemmin reali fuq in-natura ta’ Kristu. Fl-oċċident id-dgħjufija imperjali kienet ir-raġuni li l-Papa Ljun għamilha ta’ intermedjatur bejn il-poplu tiegħu u l-barbari. Attila kien theddida għall-popli. Ljun kollu kuraġġ mar jiltaqa’ miegħu fuq ix-xtut ta’ Mincio, wieħed jirrapreżenta l-qawwa brutali u l-ieħor il-forza morali.

Rebaħ Papa Ljun. Attila laħaq ftehim ta’ paċi ma’ Ruma u ħelisha minn kull deni. Tliet snin wara meta l-flotta ta’ Genseric għaddiet mix-xmara Tiber, ir-Rumani kollha mbeżża’ daru lejn l-isqof tagħhom. Għal darba oħra l-Papa ġie wiċċ imbwiċċ mar-re vandalu li wiegħed lill-Papa li ebda bniedem ma kien ser ikun maqtul u ebda dar ma kienet ser tkun mogħtija n-nar. Genseric żamm kelmtu u għal 14 -il jum is-suldati serqu kemm felħu mill-ġid ta’ Ruma.

Kien Papa tassew kbir. Diplomatiku, amministratur, teologu u oratur u fuq kollox bniedem t’Alla. Bir-raġun jistħoqqlu l-isem ta’ Papa Ljun il-Kbir. Miet fis-sena 461 wara 21 sena ta’ ħidma pontifiċja.

Probabbilment aħna mhux ser ikollna nwettqu x-xogħol li għamel dan il-Qaddis, li niltaqgħu ma’ mexxejja ta’ armati qawwija u ninnegozjaw magħhom biex nevitaw qerda u ħerba kbira. Iżda lkoll kemm aħna nistgħu, f’ħin jew ieħor, innisslu l-ordni, l-kwiet u il-paċi, permezz ta’ kliem li jberred jew li jfarraġ jew ukoll billi nżommu s-skiet flok intawlu lsienna.

Talba: O Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Appostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa, u ma tħalli qatt li s-setgħat tal-infern jegħlbuha; agħmel li, bit-talb tal-Papa San Ljun, hija tibqa’ sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-sliem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/pope-st-leo-the-great-651

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-leo-the-great/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_I

Here one can find all of Saint Leo’s writings: https://biblehub.com/library/leo/writings_of_leo_the_great/index.html

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.