20 ta’ Novembru: Beata Marija Fortunata Viti

Verżjoni Vidjo: Beata Marija Fortunata Viti

“Żmien it-tbatija qasir, il-ferħ hu etern.” – Beata Marija Fortunata Viti

Beata-Maria-Fortunata1BEATA MARIJA FORTUNATA VITI
Verġni
1827 – 1922

Tagħrif: Anna Felicia Viti twieldet ġewwa Veroli fl-Italja fil-provinċja ta’ Frosinone, nhar l-10 ta’ Frar, 1827. Missierha kien Luiġi Viti, li għalkemm kien sid ta’ ħafna artijiet, kellu l-vizzju tal-logħob tal-azzard u tax-xorb. Ommha, Anna, mietet meta Marija kellha 14-il sena. Marija kienet it-tielet wild minn disa’ aħwa u minħabba f’hekk kellha tieħu ħsieb il-familja wara l-mewt t’ommha. Biex ikollha l-flus għall-familja ħarġet taħdem bħala seftura.

Kellha proposta għaż-żwieġ imma ddeċidiet li minflok tagħti ħajjitha għall-ħajja reliġjuża. Fil-21 ta’ Marzu, 1851, fl-età ta’ 24 sena, Marija ngħaqdet mal-Benedittini fil-Monasteru ta’ Santa Marija de Franconi, ġewwa Veroli. Għaddiet aktar minn 70 sena fl-ordni u peress li baqgħet illitterata, għaddiet ħajjitha tagħmel xogħol tal-ħjata, ħasil u tiswija tal-ħwejjeġ – ħajja verament umli. Iżda kellha devozzjoni kbira lejn is-Sagrament Imqaddes.

Mietet fl-20 ta’ Novembru, 1922 u ħdejn il-qabar tagħha seħħew ħafna mirakli. Matul ħajjitha kienu rrapurtati xi mirakli u jingħad li kellha d-don tal-profezija. Darba fost l-oħrajn, waqt quddiesa nstemgħet tibki għax kellha viżjoni li l-qassis li kien iqaddes kien ser jitlaq il-vokazzjoni tiegħu. Jingħad ukoll li żewġ tfajliet fiequ mill-marda tal-meninġite wara t-talb tagħha.

Fl-1935, il-fdalijiet tagħha twasslu fil-knisja tal-monasteru hekk kif beda l-proċess tal-kanonizzazzjoni. Fit-8 ta’ April, 1964, il-Papa Pawlu VI ddikjaraha venerabbli, u fit-8 t’Ottubru ġiet ibbeatifikata. Il-kawża tal-kanonizzazzjoni tagħha għadha sejra. Hija patruna ta’ dawk li jbatu bil-mard mentali.

Ħsieb: Il-Beata Marija Fortunata Viti, li mietet fl-età ta’ 96, wara 72 sena ta’ talb, ħjata, tindif u tiswija fl-klawsura tal-monasteru tagħha f’Frosinone, li kien, wieħed jista’ jgħid, il-parti femminili ta’ din l-istil ta’ ħajja li għex San Charbel Mahklouf (1828-1898), l-eremità Maronita bbeatifikat mill-istess Papa Pawlu VI fl-1965. Kien, b’xi mod tipiku ta’ dan il-Papa li, jpoġġi mudelli tal-qdusija lill-Knisja, persuni li għexu ħajja monastika.

Fl-omelija tiegħu għall-beatifikazzjoni ta’ Beata Marija Fortunata Viti fit-8 ta’ Ottubru, 1967, il-Papa Pawlu VI qal:

“Aħna mhux dispensati milli niġbru f’kelma waħda din il-ħajja, din il-qdusija, b’tali mod li nikklassifikaw taħt kelma waħda dak kollu li jista’ jingħad dwarha; il-kelma hija umiltà. Aħna esprimejna din anki fil-Beatifikazzjoni fil-Qosor tagħha, u lilna dehrilna li hi l-aktar espressjoni vera tal-eżistenza tagħha, u wkoll ir-raġuni per eċċellenza għall-glorifikazzjoni preżenti tagħha.”

Marija Fortunata Viti tippersonifika din il-virtù tal-umiltà. Il-kobor tagħha huwa f’dan iċ-ċokon. Hawn qegħdin fil-qafas tal-Magnificat; u dan innifsu diġà jgħidilna l-grad ta’ awtentiċità u spiritwalità profonda li nsibu fil-perfezzjoni ta’ Marija Fortunata. L-Umiltà hija l-messaġġ tagħha. Hi tistieden lilna u kważi tobbligana naħsbu mill-ġdid dwar il-valur u l-esiġenza ta’ ħajja Kristjana, ibbażata preċiżament fuq il-prattika ta’ din il-virtù li nistgħu nsejħulha l-Omm ta’ kull virtù.

Dan li ġej huwa rapport dwar Omelija tal-Papa Franġisku (8 ta’ April, 2013) dwar l-Umiltà:

Il-Papa sostna li l-istorja kollha tal-fidi hija magħmula minn umiltà u tkellimna lkoll dwar l-umiltà. U dan jidher ukoll mill-fatt storiku tat-twelid ta’ Ġesù. F’kull ġrajja jidher li Alla ried li kollox isir fil-moħbi, li ma jsirx pubbliku, li bħal donnu kien mgħotti bid-dell tal-Ispirtu s-Santu. U hu għalhekk li jgħaddi mit-triq tal-umiltà. Alla, umli, jbaxxi lilu nnifsu: jiġi għandna u jbaxxi lilu nnifsu. U jkompli jbaxxi lilu nnifsu sas-salib.

Alla tagħna – għaliex Hu tajjeb, għaliex mhux Alla taparsi, Huwa veru; mhux xi Alla tal-injam, magħmul mill-bnedmin, Huwa veru – jippreferi jimxi b’dan il-mod, mit-triq tal-umiltà. Din l-imħabba kollha tiġi mit-triq tal-umiltà. Li tkun umli ma jfissirx li timxi fit-triq hekk, b’għajnejn baxxi: le, le. L-umiltà hija dik li jgħallimna Alla, dik ta’ Marija, dik ta’ Ġużeppi. L-umiltà hija dik ta’ Ġesù, li jispiċċa fuq is-salib.

U din hija r-regola tad-deheb tan-Nisrani: jipprogressa, jimxi ‘l quddiem, ibaxxi lilu nnifsu. Ma jistax jgħaddi minn triq oħra. Jekk jiena ma nbaxxix lili nnifsi, jekk inti ma tbaxxix lilek innifsek, m’intix Nisrani. ‘Imma għaliex għandi nbaxxi lili nnifsi?’ Sabiex tħalli l-imħabba kollha ta’ Alla tgħaddi minn din it-triq, li hija l-unika waħda li Hu għażel – ma għażilx oħra – li twassal sas-salib. U wara, għar-rebħa tal-qawmien. Ir-rebħa tan-Nisrani tieħu dil-mixja tat-tbaxxija. Naħseb li hekk jgħidu hux: tbaxxi lilek innifsek. Inħarsu lejn Ġesù li jibda jbaxxi lilu nnifsu f’dan il-misteru tant sabiħ. Inħarsu lejn Marija, inħarsu lejn Ġużeppi. U nitolbu l-grazzja tal-umiltà. Imma ta’ din l-umiltà, li hija t-triq li minnha żgur tgħaddi l-imħabba.

Meta Pawlu jgħidilna, ‘kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu.’ (ara Filippin 2:3), kultant huwa diffiċli taħseb hekk. Imma Pawlu jaħseb dwar dan il-misteru, dwar din it-triq, għaliex huwa, fil-qiegħ nett ta’ qalbu jaf li l–imħabba biss tgħaddi minn din it-triq tal-umiltà. Infatti jekk ma hemmx umiltà, l-imħabba tibqa’ bblukkata, ma tgħaddix.

F’okkażjoni oħra, Papa Franġisku stqarr dan li ġej:

“Ma jistax ikun hemm umiltà mingħajr ma jkun hemm umiljazzjonijiet.”

  • U int, qed tilqa’ l-umiljazzjonijiet li l-Mulej jippermetti f’ħajtek biex iżomm ruħek umli billi tagħraf li int kulma int bniedem/bniedma midinba?
  • Tirrifletti ta’ spiss fuq kif Alla tbaxxa u umilja ruħu tant bi mħabba għalina?
  • Minkejja li diffiċli, int taċċetta li ħaddieħor huwa dejjem akbar minnek fil-ġieħ u li kull ħaġa tajba li hemm fik, hija grazzja ta’ Alla?
  • Skont Ġesù, aħna ‘qaddejja li ma niswew għal xejn.’ Tagħrafha din il-verità li aħna mingħajr Ġesù, ma nistgħu nagħmlu xejn, propju xejn, għax kull don u kull grazzja ġejjin minnu?

Talba: Mulej, bħall-qaddejja tiegħek Beata Marija Fortunata, għinna niffokaw fuq il-premju etern li qed jistenniena fir-renju tiegħek, aktar milli fuq il-provi temporanji li niffaċċjaw f’din il-ħajja. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://guadalupehousehi.blogspot.com/2016/11/saint-of-month-november-2016-blessed.html

Alternative Reading: http://www.jeanmheimann.com/2012/11/blessed-maria-fortunata-viti/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Fortunata_Viti

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.