1 ta’ Diċembru: Beatu Charles de Foucauld

Verżjoni Vidjo: Beatu Charles de Foucauld

“Meta skoprejt u bdejt nemmen li hemm Alla, fhimt li ma stajt nagħmel xejn aktar ħlief ngħix biss għalih.” – Beatu Charles de Foucauld

imgchrcdfe0041BEATU CHARLES DE FOUCAULD
1858 – 1916

Tagħrif: Charles de Foucauld twieled fi Strasburgu, fi Franza, u safa ltim meta kellu 6 snin. Nannuh min-naħa ta’ ommu, li kien raġel għani, rabba’ lilu u lil oħtu 3 snin iżgħar minnu.

Għadda żgħożitu fix-xalar. Wara li ngaġġa suldat, kellhom ikeċċuh minħabba imġibtu. Imma mbagħad reġa’ qabad il-karriera militari u fl-1883, mar fi spedizzjoni fid-deżert tal-Marokk u kiteb deskrizzjoni tajba ħafna ta’ dan il-pajjiż li rebbħitu midalja tad-deheb mis-Soċjetà Ġeografika Franċiża.

Huwa kkonverta għall-ħajja reliġjuża fl-1886 meta kellu 28 sena wara li kien mar għall-parir għand is-saċerdot Henri de Huvelin li mbagħad baqa’ jgħinu fid-direzzjoni spiritwali. Sentejn wara Charles mar pellegrinaġġ għall-Art Imqaddsa.

Wara esperjenza bħala Trappista fis-Sirja u bħala eremit f’Nazaret, huwa kien ordnat saċerdot fl-1901 meta kellu 43 sena. Għex fil-faqar, fil-kontemplazzjoni u fl-umiltà, jagħti xhieda ta’ mħabba, fraternità fost l-Insara, il-Lhud u l-Musulmani. Huwa kien jaf tajjeb l-Għarbi u l-Lhudi.

Biex jimita l-ħajja moħbija ta’ Ġesù f’Nazaret, de Foucauld mar jgħix f’Tamanrasset, fil-qalba tad-deżert tas-Saħara. Kiteb diversi kotba fuq it-Twareg, membri tal-poplu Berberu tas-Saħara tal-punent u ċentrali, fosthom ktieb tal-grammatika u dizzjunarju Franċiż-Twareg.

Huwa kellu ħsieb iwaqqaf il-Fraternità tal-Qalb Imqaddsa. Magħrufin bħala l-Aħwa ż-Żgħar ta’ Ġesù, bl-iskop li jevanġelizzaw it-Twareg. Din il-ħolma tiegħu saret realtà wara mewtu permezz ta’ Dun Réné Voillaume u ta’ Sr. Magdeleine Hutin.

Charles de Foucauld kien maqtul b’tir fl-1 ta’ Diċembru, 1916 waqt l-irvellijiet fost il-Berberi ta’ Hoggar. Kien iddikjarat beatu fit-13 ta’ Novembru, 2005.

Ħsieb: Dan hu kliem meħud minn omelija tal-Isqof Pawlu Cremona O.P. dwar il-Beatu Charles de Foucauld (19 ta’ Lulju, 2013):

“Meta l-Mulej ġie fuq din l-art, seta’ ġie bil-kburija biex juri d-divinità tiegħu. Dan kien ikun f’konformità ma’ dak li l-bnedmin jaħsbu dwar id-Divinità: il-kobor tagħha, l-infinità tagħha. Minflok, Sidna Ġesù Kristu għażel ix-xejn, il-faqar, l-umiltà biex jiġi fostna. Ried li aħna nersqu lejh b’mod spiritwali: billi fix-xejn u fl-umiltà, permezz tat-tagħlim u s-sinjali tiegħu, aħna naraw id-Divinità tiegħu.

Dan li aħna nsibu fil-Vanġelu ta’ Luqa 14:8-14: li l-mixja lejn Alla ġiet murija lilna minn Sidna Ġesù Kristu. Il-mixja lejn Alla trid tgħaddi mill-umiltà: huwa Alla li mbagħad jintervjeni biex jagħtina post fil-ħajja eterna. Barra minn hekk, l-imħabba pura, billi ma tistenna xejn mill-oħrajn, hija kontinwazzjoni ta’ din it-tfittxija għal Alla: l-imħabba lejn l-oħrajn għandha takkompanja t-tfittxija għall-imħabba t’Alla. L-imħabba tal-Beatu Charles lejn l-oħrajn tirrifletti din l-imħabba. Fir-Regola tal-“Little Brothers” insibu: ‘L-appostolat tiegħi għandu jkun l-appostolat tat-tjieba. Kieku xi ħadd kellu jistaqsi għaliex jien manswet u twajjeb, jiena għandi ngħid: il-għaliex jien l-qaddej ta’ xi ħadd li huwa aħjar minni.’

Il-Beatu Charles kien iħares lejn il-bnedmin kollha fid-dawl tal-fidi tiegħu. Dawn il-versi mill-Ktieb tal-Għerf, ċertament ispirawh tul ħajtu kollha: ‘Iżda int tħenn għal kulħadd, għax tista’ kollox; int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin biex huma jindmu… Int, o Sid, li tħobb kull ma jgħix, lil kulħadd tagħder, għax kollox huwa tiegħek, Mulej li tħobb il-ħajja’ (ara Għerf 11:23-12,2). F’dawn il-versi nistgħu nifhmu aħjar il-mod kif il-Beatu Charles kien iħares lejn bnedmin oħra, kemm jekk kienu ta’ razza oħra bħat-Touareg, jew ta’ reliġjon oħra bħall-Musulmani. Irridu niftakru li l-ewwel pass tiegħu lejn il-konverżjoni wasal meta ra Musulmani devoti jitolbu.

Fil-perjodu tal-ħajja li l-Beatu Charles de Foucauld għadda f’Nazaret, kien tfittxija ta’ din il-kwalità ta’ spiritwalità: ‘Il-Mulej tani l-ħila biex insib dak li kont qed infittex: l-imitazzjoni ta’ dik li kienet il-ħajja tal-Mulej Ġesù, fl-istess Nazaret…’ ‘Nixtieq ħafna li fl-aħħar mill-aħħar nibda ngħix dik il-ħajja li skoprejt meta kont nimxi f’Nazaret, f’dawk il-mogħdijiet li mxew fuqhom ir-riġlejn tal-Mulej, li kien mastrudaxxa jgħix moħbi u emarġinat.’

Wara sebgħa snin ta’ spiritwalità li għex mal-Patrijiet Trappisti, mar l-Art Imqaddsa, biex ifittex li jkun tassew segwaċi ta’ Ġesù. Nistgħu ngħidu li l-ħajja tiegħu wara l-konverżjoni tiegħu kienet maqsuma fi tliet stadji. L-ewwelnett mar għand il-Patrijiet Trappisti fejn skopra l-ispiritwalità, li tkun viċin t’Alla. Imbagħad mar l-Art Imqaddsa fejn dam għal erba’ snin sas-sena 1900: hawn b’mod speċjali skopra il-mixja ta’ Kristu fuq l-art, biex jimitah. Wara li sar saċerdot fl-1901 mar jgħix ta’ eremit, imma fi fraternità, billi fetaħ id-dar tiegħu għal kulħadd. Hawn seta’ jgħix il-kliem tal-Vanġelu li fil-bidu biddillu ħajtu. Waqt li kien fl-Alġerija, ftit xhur qabel ma miet huwa kiteb: ‘Jien nemmen li m’hemmx kelma fil-Vanġelu li ħalliet impressjoni iktar profonda fija u bidlitli ħajti minn din: “kull ma tagħmlu mal-iżgħar minn dawn, tagħmluh lili.’ Reġa’ kiteb: ‘Nixtieq li l-bnedmin kollha li jgħixu hawn, jaraw fija lil ħuhom, ħuhom universali. Diġà bdew isejħu din id-dar ‘Aħwiġa’ jew ‘Fraternità’ u dan l-isem jagħtini ferħ kbir.’

Hawn se nagħmlu riflessjoni fuq iż-żmien li l-Beatu Charles għadda f’Nazaret. Imma x’kien Nazaret għal Sidna Ġesù Kristu?

Kien post fejn seta’ jgħix maqtugħ min-nies, f’ħajja moħbija, imma post ukoll fejn tkompliet l-Inkarnazzjoni. Għex għal tletin sena fost niesu, u sar jafhom sewwa. Il-Beatu de Foucauld kien jaf li l-uniku mod kif seta’ jiddjaloga ma’ bnedmin oħra, kien billi jkun jafhom, jitgħallem il-kultura tagħhom, il-lingwa tagħhom. Għalhekk għex magħhom, speċjalment mat-Touareg. Tgħallem il-lingwa tagħhom u saħansitra ħareġ dizzjunarju tal-lingwa tagħhom.

Nazaret kien il-post fejn tkompliet il-konverżjoni tiegħu; din bdiet permezz tar-reliġjożità tal-Musulmani għax l-ewwel kien mar il-Marokk. Nazaret kien il-post fejn iltaqa’ ma’ Ġesù Kristu, fit-tagħlim tiegħu, fil-Vanġeli, fil-ħajja tiegħu. Għalhekk mar Nazaret biex ikun viċin il-post fejn il-Mulej fl-umanità tiegħu, kompla jikber fil-grazzja, mdawwar bil-familja tiegħu. Għall-Beatu Charles il-‘familja’ f’Nazaret kienu l-Klarissi li kienu jipprovdulu l-bżonnijiet tiegħu. Imma, f’Nazaret huwa għex il-kliem ta’ Sidna Ġesù Kristu li huwa ġie mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, u dak li jixtieq ikun l-ikbar għandu jiġi l-aħħar. Huwa qala’ l-għajxien tiegħu billi ħadem ta’ qaddej għall-Klarissi: ‘li dejjem nixtieq li nkun tal-aħħar, fl-inqas post biex inkun ċkejken bħalma kien l-Imgħallem tiegħi.’

Il-Mulej stenna f’Nazaret sakemm huwa joħroġ ixandar il-Kelma. Għall-Beatu Charles, Nazaret kien il-post fejn skopra l-vokazzjoni vera tiegħu: li jifforma fraternitajiet. Huwa għaraf li ż-żmien li għadda mat-Trappisti, iż-żmien li għadda bħala eremit, kienu biss tħejjija għall-missjoni aħħarija li l-Mulej riedu jwettaq ħalli jifforma fraternitajiet tal-“Little Brothers u l-Little Sisters” fil-Knisja kollha.

U hemmhekk skopra l-missjoni għas-saċerdozju. Ma kienx don personali li kien qiegħed ifittex, imma don għall-fraternità biex l-Ewkaristija Mqaddsa tkun dejjem preżenti fil-fraternità. Kien ordnat saċerdot fil-1901. Immedjatament mar l-Alġerija u fetaħ l-ewwel fraternità. Imbagħad fl-1904 mar għand it-Touareg fejn għex sal-aħħar ta’ ħajtu.

Jiena naħseb li l-Beatu Charles de Foucauld ħalla dan il-wirt għall-posterità: Huwa qal li wieħed jista’ jgħix Nazaret kullimkien. Lill-fraternita’ tal-“Little Brothers u Little Sisters” huwa kiteb fir-“Rule of Life” tiegħu: ‘Nazaret għandha titniżżel u għandha tkun preżenti fl-imħabba.’ Huwa ttrasforma r-reliġjon fl-Imħabba. ‘Wieħed jista’ jgħix Nazaret kullimkien.’ ‘L-imħabba tikkonsisti mhux filli nħossu li aħna nħobbu imma illi nixtiequ li nħobbu.’ Hu wriena li l-qalb f’kull intrapriża hija l-Ewkaristija u l-Adorazzjoni.

Huwa ġie maqtul waqt li kien mat-Touareg. Huwa wriena l-urġenza li wieħed jagħmel il-ġid. Xi żmien qabel ma miet, huwa kiteb: ‘Ma nistax ngħid li nixtieq il-mewt. Fil-passat kont nixtieqha imma issa nara li hemm tant ġid li jrid isir, tant erwieħ mingħajr ragħaj, li iktar minn kull ħaġa oħra, nixtieq nagħmel xi ftit ġid.’ ‘Jenħtieġ li naqraw u nerġgħu naqraw mingħajr tlaqliq il-Kelma t’Alla, biex inżommu f’moħħna il-kliem u l-ħsibijiet ta’ Ġesù biex nibdew naħsbu, nitkellmu b’mod li nimitaw lil Ġesù.’

Talba: Missier, f’idejk nintelaq jiena. Agħmel minni dak li jogħġbok. Niżżikħajr għal dak kollu li tagħmel bija: Jien lest għal kollox, nilqa’ kollox. Agħmel biss li r-rieda tiegħek isseħħ fija, u fil-ħlejjaq kollha tiegħek. Ma nixtieq xejn aktar Mulej. F’idejk jien nitlaq ruħi; nagħtihielek bl-imħabba kollha ta’ qalbi, għax jien inħobbok, Mulej, u għalhekk inħoss il-ħtieġa li nagħti lili nnifsi lilek, li nintelaq f’idejk għal kollox u b’kunfidenza bla tarf, għax int Missieri. Ammen. (Talba tal-Beatu Charles de Foucauld)

English Version: http://www.charlesdefoucauld.org/en/biographie.php

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20051113_de-foucauld_en.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Foucauld

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.