10 ta’ Diċembru: San Ġwann Roberts

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Roberts

“Kieku kelli ngħix aktar, kont inkompli nagħmel dak li qed nagħmel.” – San Ġwann Roberts

_46854971_john_roberts282SAN ĠWANN ROBERTS
Saċerdot u Martri
1577 – 1610

Tagħrif: Ġwanni Roberts kien minn Wales. Huwa ħalla Oxford biex jistudja l-liġi, sar Kattoliku f’Pariġi. Hu sar qassis fi Spanja u kien Benedittin tal-Kongregazzjoni ta’ Valladolid. Hu reġa’ lura lejn l-Ingilterra ta’ 26 sena. Ħames darbiet ġie arrestat matul is-seba’ snin li dam ħaj wara. Hu kien ta’ karattru ferrieħi u xi ftit ġelliedi wkoll. Ġwanni baqa’ magħruf għad-dedikazzjoni tiegħu lejn dawk li ntlaqtu bl-epidemja ta’ Londra u għall-konverżjonijiet li għamel.

Ġwanni Roberts kien wieħed mill-fundaturi ewlenin tal-komunità oriġinali f’Douai, fi Franza, il-kulleġġ li kien iħejji żgħażagħ Ingliżi biex isiru saċerdoti u jmorru lura jaħdmu fl-Ingilterra waqt il-persekuzzjoni protestanta.

Hu ġie arrestat u ngħata s-sentenza tal-mewt. Lejlet mewtu, sinjura Spanjola xaħħmet lill-kalzrier u għamlet ċena kbira fil-ħabs li fiha ħadu sehem 20 ħabsi Kattoliku. Fr -Roberts ħaseb li ma kienx qed jedifika bil-ferħ kbir li kien qed juri. Iżda s-sinjura Spanjola qaltlu li kien qed jagħmel tajjeb għax b’hekk wera lil kulħadd b’liema ferħ u kuraġġ kien ser imut għal Kristu.

L-għada huwa ġie maqtul f’Tyburn flimkien ma’ qassis ieħor il-Beatu Tumas Somers. Kien nhar l-10 ta’ Diċembru, 1610, fl-età ta’ 35 sena. San Ġwann Roberts kien iddikjarat qaddis flimkien ma’ 39 martri oħra Ingliżi fl-1970 mill-Papa Pawlu VI.

Ħsieb: Id-determinazzjoni ta’ San Ġwann Roberts kif ukoll it-twettiq tas-sagrifiċċju straordinarju li għamel biex jibqa’ leali lejn l-obbligi tal-vokazzjoni saċerdotali tiegħu se jibqgħu jirriflettu l-konvinzjoni li kellu dwar il-fidi Kattolika Rumana. U aħna x’valur qed nagħtu lill-fidi tagħna, u b’mod speċjali lill-akbar Talba li għandna, li hi l-Quddiesa? Qabel xejn, x’inhi l-Quddiesa?

Il-quddiesa hija l-ogħla talba fit-talb kollu Nisrani. Għaliex? Qabel ma nwieġbu għal din il-mistoqsija ikun tajjeb jekk naraw x’jgħidu t-teoloġi u l-qaddisin fuq il-Quddiesa. Jekk il-liturġija hija r-ruħ ta’ kull tiġdid ekkleżjali kemm hu importanti li niskopru mill-ġdid iċ-ċentralità tal-Ewkaristija!

San Ġwann Marija Vianney, il-famuż Kurat ta’ Ars u l-qaddis Padrun tas-Saċerdoti, qal hekk fuq il-Quddiesa:

“Ix-xogħol tajjeb kollu fid-dinja mhuwiex daqs is-Sagrifiċċju Qaddis tal-Quddiesa. Għaliex ix-xogħol huwa ġej mill-bnedmin filwaqt li l-quddiesa hija x-xogħol ta’ Alla. Il-martirju lanqas joqgħod ħdejha għaliex huwa is-sagrifiċċju tal-bniedem lil Alla. Għall-kuntrarju l-Quddiesa hija s-sagrifiċċju ta’ Alla lill-bniedem.

San Massimiljanu Kolbe jgħid:

“Jekk l-Anġli jistgħu jgħiru għall-bnedmin huma jistgħu jkunu hekk għal raġuni waħda: It-Tqarbin.”

Waqt li l-Papa Pawlu VI qal:

“Il-Quddiesa hija l-iktar forma perfetta ta’ talb!”

Taqblu miegħi li minn din il-kwotazzjoni joħroġ biċ-ċar kemm il-quddiesa m’hijiex biss importanti imma essenzjali. Hija dik iċ-ċelebrazzjoni li mingħajrha ħajja spiritwali ta’ veru tkun fjakka, zoppa, u, f’ċertu sens, bla saħħa quddiem l-attakki tal-għadu! Jekk il-quddiesa hija daqshekk prezzjuża mela huwa għaqli li napprezzawha bil-għan li nsiru nħobbuha aktar ħalli niċċelebrawha b’iktar ferħ, żelu u fidi li jwassluna biex ngħixuha!

San Piju ta’ Pietrelcina kien jgħid illi kieku n-nies jifhmu xi tfisser il-quddiesa, żgur li kienu jkunu jiffullaw wara l-bieb tal-knisja biex jieħdu sehem fil-quddiesa. Darba qal ukoll:

“Id-Dinja kienet b’mod aktar faċli teżisti mingħajr ix-xemx milli mingħajr is-Sagrifiċċju tal-Quddiesa.”

  • U int, x’post ta’ valur qed tagħti lill-Quddiesa li hi l-Akbar Talba tagħna l-Insara?
  • Kemm tħejji ruħek spiritwalment għaliha, b’mod speċjali bis-Sagrament tal-Qrar?
  • Titqarben spiss bid-dispożizzjoni u d-devozzjoni kollha meħtieġa?
  • Kemm tinġabar wara t-Tqarbin biex tirringrazzja u toqgħod titkellem ftit mal-Iben t’Alla li jkun għadu kemm ġie ġo fik?

Talba: O Alla, li fik m’hemm l-ebda tibdil jew dell ta’ alterazzjoni, Inti li mlejt bil-kuraġġ lill-martri tiegħek San Ġwann Roberts. Agħtina, nitolbuk, li bl-interċessjoni tiegħu, aħna wkoll nagħrfu l-valur kbir tal-Quddiesa hekk li naslu napprezzawha iżjed u ngħożżuha. Agħtina wkoll il-qawwa biex inservuk f’kull ċirkustanza u sal-aħħar fuq l-eżempju tal-martri qaddisa tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-john-roberts-martyr.html

Alternative Reading: http://saintsandrelics.co.uk/onewebmedia/St.%20John%20Roberts.pdf

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Roberts_(martyr)

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud minn kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap.