Mons Isidor Formosa

101111712_135358001088MONS ISIDOR FORMOSA
Fundatur
1851 – 1931

Tagħrif: Il-Kongregazzjoni Ursulina (ara Santa Ursula) ġiet imwaqqfa fl-4 ta’ Mejju 1887 mill-Qaddej t’Alla Mons. Isidor Formosa, bl-iskop li s-sorijiet jieħdu ħsieb it-tfal tan-nisa li joħorġu jaħdmu matul il-jum, l-edukazzjoni tat-tfal foqra u l-mod li bih intlaqgħu dawn is-sorijiet wera kemm din il-forma ta’ ħidma ġiet apprezzata. Fl-istat ta’ faqar u miżerja tal-epoka dan tqies bħalha rimedju għaliex b’hekk dawn in-nisa setgħu jaqilgħu l-għixien għall-familja tagħhom, fi żmien qabel ma Malta saret ‘welfare state.’

Il-Fundatur saħaq fuq il-fatt li s-sorijiet kellhom jgħixu l-ħajja ta’ Marta u Marija, kontemplazzjoni u azzjoni, li bl-opri tal-karita’ kellhom jitqaddsu u jixhdu għall-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin. Il-glorja t’Alla u l-ġid tal-erwieħ huma l-għan li għalih ddedikaw ħajjithom.

L-istess konsagrazzjoni tagħhom qawwiethom biex jieħdu fuqhom din il-forma ta’ appostolat li tat il-frott mixtieq matul is-snin. Is-sorijiet jgħixu r-regola Agostinjana u l-Kostituzzjonijiet propji. Santa Angela Merici (ara Santa Angela Merci), l-ewwel mara li għallmet lit-tfal foqra, tqiegħdet bħalha spirazzjoni ta’ din il-Kongregazzjoni. Is-Sorijiet Ursulini ġewwa Bormla fis-sena 1954.

L-ewwel superjura, Madre Roża Mifsud u l-komunita’ bdew l-sikola fil-faqar t’Ottubru 1955. Din l-iskola ħadnet il-preżenza ta’ 200 tifel u tifla, għaliex l-iskola dak iż-żmien kellha ħames klassijiet. Il-Knisja annessa mall-Kunvent u l-iskola hi ddedikata lill-Madonna ta’ Fatima u kull sena f’Mejju ssir il-festa. L-Ursulini sabu kamp fertitli għall-ħidma tagħhom, li hi parti integrali mill-għixien tas-sejħa tagħhom.

Il-Fundatur enfasizza l-edukazzjoni nisranija tat-tfal u l-importanza tagħha fil-formazzjoni tal-karattru. L-edukazzjoni tat frott abbundanti matul is-snin. Fil-preżent dawn is-sorijiet qegħdin jagħtu servizz tagħhom fl-oqsma:

  • Jgħallmu d-duttirna fiċ-Ċentru
  • Ministri tat-Tqarbin
  • Letturi
  • Ħasil tal-ħwejjeġ tal-artali u l-quddiesa
  • Sehem fil-Kunsill Parrokjali

Is-Sorijiet Ursulini qegħdin ikomplu dak li qalet Sant’Angela Merici, “Sa mill-eternita’ Alla ħejja hekk: li dawk li jaqblu fil-ġid ad unur Tiegħu, ikollhom kull prosperita’ u dak li jwettqu jkollu tmiem sabiħ għax l-istess Alla u kull kreatura tiegħu jkunu miegħu.” (L-Aħħar Tifkira)

L-Ursulini għandhom tmint idjar f’ Malta, tlieta f’Noto, u oħra f’Katanja. Maż-żmien, l-apostolat kompla nfirex fi skejjel tat-tfal iż-żgħar, fit-tagħlim tal-katekiżmu, u f’oqsma oħra sew f’Malta kif ukoll barra. Għal aktar tagħrif, mur: (The Ursuline Sisters of Saint Angela Merici)

Links about Mons Isidor Formosa:  

  1. https://www.findagrave.com/memorial/101111712/isidoro-formosa
  2. http://www.cospicuaparish.org.mt/2011_articles_SorijietOrsolini.asp
  3. https://www.facebook.com/sidorformosa/
  4. http://stangelakindergarten.com/wp-content/uploads/2018/09/PR-St.-Angela-Nursery-School-Policies-Angela-amended-parents-1.pdf
  5. http://thechurchinmalta.org/en/posts/7615/the-archbishop-unveils-msgr-isidor-formosa-monumentl-arcisqof-jikxef-il-monument-ta-mons-isidor-formosa

Nota: It-Tagħrif dwar Mons Isidor Formosa hija kitba ta’ Swor Frances Buttiġieġ.

Advertisements