1 ta’ Jannar: L-Imqaddsa Omm Alla, Marija

Verżjoni Vidjo: L-Imqaddsa Omm Alla, Marija

Agħmlu kull ma jgħidilkom Hu“. – Omm Ġesù fi Ġwanni 2:5

marie-nel-mistero-della-chiesa-e1534173394431.jpgL-IMQADDSA OMM ALLA, MARIJA

Tagħrif: Fl-ewwel tas-sena, il-Knisja tagħmel festa lill-Madonna bħala Omm Alla, l-ikbar privileġġ li Alla taha, u li qatt seta’ jagħti lil xi ħadd mill-kreaturi tiegħu.

Il-Knisja mhux biss tifraħ u tonora lill-Madonna, iżda tirringrazzjaha wkoll talli aċċettat dan il-privileġġ, li permezz tiegħu daħlet sieħba ma’ binha Ġesù fil-Fidwa tagħna.

Il-Madonna saret Omm Alla meta fit-tħabbira tal-Anġlu, aċċettat li ssir omm Ġesù.

Fuq il-Kalvarju, Ġesù ħallielna lil ommu Marija biex tkun l-Omm spiritwali tagħna, ħalli bħalma Hu ġie għandna permezz tagħha, hekk aħna mmorru għandu permezz tagħha.

Il-Konċilju ta’ Efesu fit-22 ta’ Ġunju tas-sena 431 wettaq it-titolu tradizzjonali ta’ Marija “Theotokos” (kelma Griega li litteralment tfisser: “Dik li ġarret fi ħdanha lil Alla” – fi kliem ieħor “Omm Alla”) għax dan jesprimi tajjeb ħafna d-dinjità unika ta’ Marija u l-fidi vera fil-misteru ta’ Kristu: persuna waħda divina li hi veru Alla u veru bniedem.

Il-festa tal-maternità divina ta’ Marija kien waqqafha Piju XI fl-1931 permezz tal-enċiklika Lux Veritatis fl-okkażjoni tal-15-il ċentinarju tal-Konċilju ta’ Efesu li xandar id-domma tal-maternità divina ta’ Marija. Fl-1969, din il-festa ġiet ittrasferita mill-11 ta’ Ottubru għall-ottava tal-Milied, u dan biex tfakkarna li l-misteru kbir tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla seħħ permezz ta’ Marija. Il-kobor ta’ Marija bħala omm Alla huwa tant kbir, li kif jgħid S. Wistin, lanqas hija stess ma tista’ tifhmu.

Bħal-lum ukoll titfakkar iċ-ċirkonċiżjoni ta’ Kristu, meta rċieva l-isem “Ġesù.”

Fl-1967, il-Papa Pawlu VI, waqqaf l-ewwel jum tas-sena bħala Jum Dinji tal-Paċi. Kull sena l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, jiġu mistiedna biex jitolbu għall-paċi. Kull sena wkoll, il-papa jxandar messaġġ għall-okkażjoni b’tema partikulari.

Ħsieb: Il-Knisja tiċċelebra diversi festi f’ġieħ il-Verġni Marija matul is-sena, imma din tal-lum għandha tifsira partikulari għax tfakkar id-dinjità kbira tagħha ta’ Omm Alla u r-rwol uniku tagħha fil-misteru tal-inkarnazzjoni.

Meta ngħidu li Marija hija Omm Alla ma nkunux qed nifhmu li hi tat lil Kristu n-natura tiegħu divina li hu kellu sa mill-eternità, imma ngħidu u nifhmu li n-natura umana ta’ Kristu kienet iffurmata mill-umanità ta’ Marija. Josserva S. Wistin:

“Permezz ta’ Marija, l-Iben ta’ Alla ħa fil-milja taż-żmien dak li ma kellux (jiġifieri n-natura ta bniedem), mingħajr ma tilef dak li minn dejjem kellu (jiġifieri n-natura ta’ Alla).”

Issa dawn iż-żewġ naturi tiegħu – dik divina u dik umana – ingħaqdu fil-persuna waħda ta’ Kristu li hu l-Iben ta’ Alla. Kien permezz ta’ Marija, li Ġesù twaħħad man-natura tagħna l-bnedmin u sar ħuna. Kien permezz ta’ Ġesù, li Marija saret Omm Alla u għalhekk Ommna lkoll, aħna li f’Binha ġġeddidna f’natura ġdida u ħadna s-salvazzjoni.

Ħafna drabi ommijietna jafu x’inhu l-aħjar għalina u dan nistgħu ngħiduh b’mod speċjali fir-rigward ta’ Marija, l-Omm tagħna tas-Sema. Għalhekk f’dan il-jum għażiż tal-festa tagħha, ejjew nistaqsuha x’riżoluzzjonijiet tixtieqna nagħmlu fil-ftuħ ta’ din is-sena l-ġdida. X’tixtieqna nbiddlu, nirranġaw jew nagħmlu aħjar?

  • Forsi nersqu aktar lejn is-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin?
  • Forsi nsibu aktar ħin addattat għat-talb individwali u għat-talba tant qawwija u għal qalbha tar-Rużarju?
  • Forsi nirbħu fuq xi dnub li ilna wisq ‘il bogħod minn Alla u l-paċi tiegħu minħabba fih?
  • Forsi nsewwu xi relazzjoni jew inwaqqfu xi relazzjoni li nafu li mhux qiegħda skont ir-rieda t’Alla?

Ejjew inħallu lil Marija turina fil-qalb tagħna x’tixtieq minna u bħala wlied devoti, nagħtuha widen għax dan jiswa lilna. Żgur li ħadd daqsha ma jridilna l-veru ġid, jiġifieri dak il-ġid li jibqa’ għal dejjem.

Talba: Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalija matul din is-sena biex inkun nista’ nimxi u navvanza b’dinjità fit-triq tal-qdusija li Ibnek fi mħabbtu lejja fassal għalija b’demmu stess. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/mary-mother-of-god.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/solemnity-of-mary-mother-of-god-102

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Solemnity_of_Mary,_Mother_of_God

Film on Mary, Mother of Jesus:

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din is-Solennita’ tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.