19 ta’ Ġunju: San Romwaldu

Verżjoni Vidjo: San Romwaldu

“Jekk il-poplu tiegħi, li fuqu jissejjaħ ismi, jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi, u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom mis-sema, u naħfrilhom dnubiethom u nfejjqilhom ‘l arthom.” – Il-Mulej f’2Kronaki 7:14.

Guercino_san_Romualdo_big.jpgSAN ROMWALDU
Abbati
950 – 1027

Tagħrif: San Romwaldu twieled f’Ravenna, l-Italja, fis-sena 950, għand familja nobbli.

Meta kellu għoxrin sena ra lil missieru joqtol fi dwell lil wieħed raġel li kien jiġi minnu fuq kwistjoni ta’ propjetà. Dan id-delitt daħħlu f’qoxortu, u baqa’ sakemm telaq mid-dar u daħal fil-monasteru “San Appollinare” tal-Benedittini fi Classe, qrib Ravenna.

Tliet snin wara ħalla dan il-monasteru u mar jgħix ħajja iktar iebsa, u sar eremita.

Madwar għaxar snin wara, ġie maħtur Abbati tal-monasteru “San Appollinare.”

Sadanittant, missieru kien sar patri, u issa San Romwaldu kien jiggwidah fil-ħajja spiritwali.

Fis-sena 990, San Romwaldu mar l-Ungerija bħala missjunarju, iżda billi marad kellu jirritorna f’qasir żmien.

Għadda l-kumplament ta’ ħajtu jiġri minn post għal ieħor isaħħaħ il-monasteri u l-eremitaġġi u jwaqqaf oħrajn ġodda.

Fl-1012, kien f’Toskana meta ddobba biċċa art minn għand ċertu wieħed jismu Maldolu. Fuq din il-biċċa art, li semmewha Camaldoli (Camp Maldoli – l-Għalqa ta’ Maldoli), San Romwaldu bena monasteru u fih beda l-Ordni tiegħu li ġie msejjaħ l-Ordni tal-Kamaldoleżi.

Fl-1027, mar jgħix fil-monsateru ta’ Val di Castro, fejn fid-19 ta’ Ġunju miet waħdu fiċ-ċella kif kien ħabbar snin qabel meta kien qed iżur dak il-monasteru.

Ħsieb: Romwaldu kien ġej minn familja dukali ta’ Ravenna. Minkejja li kien iħoss ġo fih xewqa għal ħajja qaddisa, iż-żgħożija tiegħu kienet moħlija fis-servizz tad-dinja u l-pjaċiri tagħha. Romwaldu, biex ipatti għad-delitt ta’ missieru, qatagħha li jidħol fl-abbazija ta’ “Sant’Apollinare” in Classe, f’Ravenna. Kellu dik il-ħabta 20 sena.

Wara biss tliet snin qala’ l-permess biex jgħix ħajja aktar solitarja, u malajr beda l-karriera tiegħu bħala riformatur tal-eremiti, iwaqqaf eremitaġġi u monasteri fl-Italja. Kullimkien kien iħeġġeġ għat-talb kontemplattiv bil-formula:

 • solitudni
 • silenzju
 • sawm.

Kien jagħti ħafna pariri sodi, ikkompona Kummentarju fuq is-Salmi u kien iħabbar ukoll il-ġejjieni. Imxennaq li jipprietka u jieħu l-martirju kiseb ukoll il-permess tal-papa li jmur ixandar il-vanġelu fl-Ungerija, imma kellu jirritorna minħabba saħħtu.

Erba’ snin qabel mewtu waqqaf l-eremitaġġi ta’ Camaldoli qrib Arezzo, fuq il-muntanji tat-Toskana, għoljin 3,200 pied. Magħqud ma’ dawn, għalkemm imbiegħed xi żewġ mili u elf pied inqas għoli, kien hemm monasteru taċ-ċenobiti, li kien iħarreġ in-novizzi, jieħu ħsieb il-morda, ix-xjuħ u l-mistednin u jmexxi l-affarijiet finanzjarji u legali. Ir-regola tal-Kamaldoliżi hi mibnija fuq dik ta’ San Benedittu modifikata, tgħaqqad fiha l-ħajja ċenobitika u eremitika.

U aħna kemm nagħtu importanza lis-silenzju fil-ħajja storbjuża tagħna? Papa Franġisku (21, ta’ Ottubru, 2016) jgħid li: “Bi sfortuna, illum l-għaġla u l-ħeffa li tiġi mill-bumbardament tal-istimoli li jdawruna, mhux dejjem iħallu lok għas-silenzju interjuri li fih tidwi s-sejħa tal-Mulej. Kultant jista’ jiġri li ngħaddu minn dar-riskju anki fil-komunitajiet tagħna: rgħajja u operaturi pastorali mgħaġġlin, ippreokkupati żżejjed b’dak li għandhom x’jagħmlu, li jirriskjaw li jaqgħu fl-attiviżmu organizzattiv vojt.”

Illum in-nies għandhom bżonn min jiggwidahom u jgħinhom isibu dak li qegħdin ifittxu – li ħafna drabi lanqas huma stess ma jafu eżatt x’ikunu qed ifittxu. Għandhom bżonn minn jgħinhom joħolqu u jsibu spazju għas-silenzju interjuri. Huwa f’dan is-silenzju, kif ġara fil-ħajja ta’ San Romwaldu li fittex silenzju dejjem akbar, li jistgħu jisimgħu l-vuċi ħelwa tal-Mulej.

Jekk tassew noħolqu dan l-ispazju u dan is-silenzju nistgħu nisimgħu aħna wkoll il-vuċi ġentili tal-Mulej, li hi l-vuċi tal-Verità. Nafu li l-Verità m’għandhiex bżonn tkun storbjuża għax fiha nnifisha hi qawwija biżżejjed hekk li ħadd ma jista’ jmeriha jew jibdilha. Jekk tassew nagħrfu din il-vuċi u din il-Verità u ngħixu skont ma’ din tgħallem, inkunu mbagħad f’sinkronija ma’ Alla, allura aħna wkoll insiru irġiel u nisa ta’ Paċi bħal ma kienu San Romwaldu u l-qaddisin kollha.

Ħafna drabi, iżda, jiġri li aħna wisq b’moħħna mifrux, stressati, nervużi, għejjiena u bla saħħa, jonqsuna mhux biss il-paċi, is-serenità u l-armonija, imma wkoll il-ħeġġa u l-ħajra li nkomplu ngħixu. Id-dwejjaq u l-malinkonija jsiru qishom l-kumpanji ta’ ħajjitna. Mill-ħajja tagħna donnhom jisparixxu l-kuluri u kollox jibda jidher griż jew iswed! Dan jiġri għax ma nkunux f’sinkronija mar-rieda tal-Mulej. U jekk inhu hekk, bilfors li nħossuna għajjiena! Bir-raġun kollu li nħossuna bla saħħa!

Hawn is-sigriet. Jekk irridu li jkollna l-paċi f’qalbna rridu bħal San Romwaldu nissinkronizzaw ma’ dak li jixtieqna nagħmlu l-Mulej, irridu nagħmlu dak li Hu jrid minna. Irridu niskopru r-rieda tiegħu personalizzata u biex niskopru dan, jeħtieġilna naħdmu għas-silenzju tal-qalb.

Talba: O Alla, int xettilt mill-ġdid fil-Knisja tiegħek il-ħajja tal-eremiti permezz ta’ San Romwaldu, abbati; agħmel li aħna niċħdu lilna nfusna u nimxu wara Kristu, biex naslu fil-hena ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-romuald-510

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-romuald/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Romuald

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

17 ta’ Jannar: San Anton Abbati

Verżjoni Vidjo: San Anton Abbati

“Jekk trid tkun perfett, mur, biegħ li għandek, u agħtih lill-foqra, u jkollok teżor fis-sema; imbagħad ejja u imxi warajja. … Min ma jiċħadx il-ġidu kollu, ma jistax ikun dixxiplu tiegħi.” – Ġesù  f’Mattew 19:21 u f’Luqa 14:33

saints1-11anthonySAN ANTON
Abbati
251 – 356

Tagħrif: San Anton twieled fir-raħal ta’ Koman, fl-Eġittu, fis-sena 251, minn familja Nisranija li kienet sinjura.

Meta kellu tmintax-il sena, il-ġenituri tiegħu mietu, u hu safa waħdu flimkien ma’ oħtu iżgħar minnu ħafna.

Xi sitt xhur wara l-mewt tal-ġenituri tiegħu, waqt li kien fil-knisja, sema’ l-kliem tal-Vanġelu: ”Jekk trid tkun perfett, mur biegħ kulma għandek u qassmu lill-foqra, u ejja imxi warajja, u jkollok teżor fis-sema” (Mark 10:21). Ikkonkluda li Alla kien qed ikellmu direttament. Għalhekk f’qasir żmien, wara li ħa ħsieb oħtu u ħallielha parti mill-wirt, il-kumplament tal-wirt li mess lilu qassmu kollu lill-fqar, u mar jgħix waħdu, l-ewwel fid-deżert, u mbagħad fuq muntanja.

Biż-żmien, xi rġiel u żgħażagħ bdew jissieħbu miegħu, kull wieħed f’daqsxejn ta’ kamra għalih, iżda qrib tiegħu biex ikunu jistgħu jiġu ggwidati spiritwalment minnu. Fis-sena 305 niżel minn fuq il-muntanja u waqqaf l-ewwel monasteru Nisrani, f’Fajjum.

Fis-sena 311 mar Lixandra biex iħeġġeġ fil-Fidi lill-Insara fil-persekuzzjoni ta’ Massimu. Meta wara xi sena l-persekuzzjoni taffiet, mar f’Pispir, ħdejn ix-xmara Nil, u waqqaf monasteru ieħor li għadu jeżisti sal-lum bl-isem ta’ “Der Mar Antonius.

Wara li stabilizza dan il-monasteru, mar jgħix ġo għar fuq il-muntanja Kolzim. Iżda anke hawnhekk, in-nies saret taf fejn kien u bdew ġejjin mhux biss mill-Eġittu iżda wkoll minn pajjiżi oħra biex ikellmuh, u meta kienu jitilqu minn ħdejh qalbhom kienet tkun mimlija bi mħabba ikbar lejn Alla.

Meta darba rċieva ittra mingħand l-Imperatur Kostantinu l-Kbir, qal lil ta’ madwaru: “Tiskantawx li l-Imperatur kitibli – hu bniedem, bħalma jiena jien. Iżda stagħġbu kif Alla kiteb lilna, u kellimna wkoll permezz ta’ Ibnu.”

Fis-sena 335 reġa’ mar Lixandra biex flimkien ma’ San Atanasju jikkumbatti l-ereżija ta’ Arju. Imbagħad tela’ fuq il-muntanja u baqa’ hemm sakemm miet fis-sena 356, meta kellu 106 snin.

Fl-Arti jpinġu lil San Anton b’salib forma ta’ T, b’ħanżir u bi ktieb. Is-salib ifisser il-qawwa tal-Fidi li għenitu jirbaħ il-ħażin; il-ħanżir għall-ewwel kien jirrapreżenta lid-demonju, imma meta fil-Medju Evu l-Antonjani bdew jaħdmu fil-biedja u kellhom il-privileġġ riservat li jrabbu l-qżieqeż fil-foresti, San Anton ġie meqjus bħala l-protettur tal-annimali, il-ktieb huwa simbolu tal-katerristiku speċjali ta’ ħajtu, it-talb u l-kontemplazzjoni.

F’xi parroċċi, f’dan il-jum, in-nies jieħdu l-annimali tagħhom għand il-Kappillan biex iberikhom. San Anton huwa magħruf bħala l-Fundatur tal-Monastiċiżmu Nisrani.

Ħsieb: Dan li ġej huwa qari mill-ħajja ta’ San Anton, miktuba mill-isqof San Atanasju:

“Anton kellu xi tmintax jew għoxrin sena meta mietu l-ġenituri tiegħu; baqa’ waħdu ma’ oħtu, ċkejkna ħafna, u ħa ħsieb id-dar u oħtu.

Kienu għadhom anqas għaddew sitt xhur mill-mewt tal-ġenituri, meta darba Anton ħareġ għall-quddies bħas-soltu u fit-triq qagħad jaħseb x’kien li ġagħal lill-Appostli jħallu kollox u jmorru wara Ġesù; huwa ġieb quddiem għajnejh lil dawk li, kif jingħad fil-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, kienu jbiegħu ġidhom u jqiegħdu l-flus tal-bejgħ f’riġlejn l-Appostli biex kollox jitqassam lill-foqra; Anton beda jqis x’tama kbira kellhom dawn in-nies fil-ġid merfugħ għalihom fis-sema. Hu u jaħseb dan, daħal fil-knisja. Ġara li, fil-qari tal-Evanġelju, sema’ x’qal il-Mulej lil dak l-għani: ‘Jekk trid tkun perfett, mur biegħ li għandek, u agħtih lill-foqra; imbagħad ejja u imxi warajja, u jkollok teżor fis-sema.’ (Mark 10:21)

Anton stħajjel li Alla nnifsu bagħat ifakkru f’dawn il-kelmiet qaddisa, u li kienu nqraw qisu minħabba fih. Minnufih wara l-quddiesa ħareġ, sejjaħ lin-nies tar-raħal, u qassmilhom b’xejn l-oqsma li kien wiret mid-dar – tliet mitt għalqa, f’art għammiela u mill-aħjar – biex jeħles lilu nnifsu u lil oħtu minn ħafna ksir ir-ras. Imbagħad biegħ kull biċċa għamara li kellu, u daħħal somma kbira ta’ flus; żamm xi ħaġa minnhom għal oħtu, u qassam il-bqija lill-foqra.

Meta darb’oħra reġa’ mar għall-quddies, fl-Evanġelju sema’ dan il-kliem tal-Mulej: ‘Toqogħdux tħabblu raskom għall-għada’ (Mattew 6:34). Ma kellux sabar jibqa’ fil-knisja; ħareġ, ħa l-flus li kien żamm għal oħtu, u qassam lilhom ukoll lin-nies fqar. Lil oħtu ħallieha f’idejn xi xebbiet Insara twajba li kien jafhom, biex irabbuha f’dar ta’ nisa verġni. Hu mbagħad qabad ħajja axxetika qrib id-dar tiegħu, u kompla jgħix fil-ġabra, fit-tgħakkis u fis-sabar.

Ħaddem ukoll idejh fix-xogħol, għax sema’ li jekk ‘xi ħadd ma jridx jaħdem, dan anqas għandu jedd jiekol.’ (2Tessalonkin 3:10b); bil-flus li jaqla’ kien jixtri x’jiekol, u jqassam il-bqija lil min ma kellux.

Kien jitlob sikwit, skont ma tgħallem li d-dixxipli għandhom dejjem jitolbu bla ma jintelqu. Fil-qari kien hekk attent li xejn mill-miktub ma kien jaħrablu, u kien iżomm kollox f’moħħu, hekk li l-memorja kienet taqdih minflok il-kotba.

In-nies tar-raħal, u xi rġiel twajba, midħla tiegħu, huma u jħarsu lejn dan il-bniedem, kienu jsejħulu ħabib ta’ Alla; xi wħud kienu jħobbuh bħal binhom, oħrajn bħal ħuhom.”

San Anton jurina bl-eżempju tal-ħajja tiegħu stess li jekk xi ħadd biex iħobb iktar ‘l Alla jiddistakka ruħu mill-ħwejjeġ tad-dinja li joffru ħafna kumditajiet, jista’ jkun ferħan u kuntent b’qalb mimlija hena u paċi. U int, wasalt għal dan?

Talba: O Alla, int tajt il-grazzja lil San Anton, abbati, biex jaqdik fid-deżert b’ħajja ta’ qdusija kbira; agħmel li aħna, bit-talb tiegħu, nitgħallmu niċħdu lilna nfusna u nħobbu lilek dejjem u fuq kollox. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-anthony-abbot.html

Alternative Reading: https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2018-01-17

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_the_Great 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

7 ta’ Settembru: San Klodoald

Verżjoni Vidjo: San Klodoald

“Jekk trid tkun perfett, mur, biegħ il-ġid li għandek, agħtih lill-foqra, u jkollok teżor fis-sema; imbagħad ejja u imxi warajja.” – Vers li qal Ġesù liż-żagħżugħ għani f’Mattew 19:21 li jmur sewwa mal-mod kif għażel li jgħix San Klodoald.

StCloudiconSAN KLODOALD
Abbati u Konfessur
522 – 560

Tagħrif: San Klodoald twieled fil-522. Huwa kien in-neputi ta’ Klovju, fundatur tar-Renju tal-Franki, u martu Santa Klotilde. Wara l-mewt tal-ġenituri tiegħu, kienet in-nanna (Klotilde, reġina armla) li ħadet ħsieb ta’ Klodoald u ż-żewġ ħutu subien. Wara l-mewt ta’ missieru, iz-zijiet ta’ Klodoald fittxew li jaħtfu t-tron ta’ missieru billi ppjanaw kif se joqtlu lil Klodoald u lil ħutu. Irnexxielhom joqtlu lil ħutu, filwaqt li Klodoald ħarab u mar ġo santwarju ma’ San Remiġju, l-Isqof ta’ Reims, li jinsab f’distanza qasira minn Pariġi. U hekk, Klodoald minn tfulitu sa żogħżitu kiber taħt il-gwida u l-protezzjoni tal-isqof qaddis u n-nanna qaddisa tiegħu.

Ftit li xejn huwa magħruf dwar il-ħajja ta’ Klodoald mill-età ta’ ħames snin sa tmintax-il sena. Huwa għex ħafna minn dawn is-snin mal-Isqof ta’ Reims, u l-aħħar snin ma’ San Severinu, eremita. Matul dawn is-snin ta’ formazzjoni, huwa qorob aktar lejn Alla permezz tas-silenzju u tas-solitudni. Għalkemm din l-istil ta’ ħajja kienet imġiegħlha fuqu minħabba l-attentat taz-zijiet fuq ħajtu, Klodoald kiber japprezza s-separazzjoni tiegħu mid-dinja u l-ħajja ta’ silenzju.

Fl-età ta’ għoxrin sena, San Klodoald ħalla l-ermitaġġ tiegħu, deher quddiem l-Isqof ta’ Pariġi mdawwar bil-mexxejja reliġjużi u ċivili u l-membri tal-familja rjali – il-familja rjali tiegħu. Klodoald kien prinċep u werriet tat-tron! Huwa deher liebes ħwejjeġ irjali u kellu mqass f’id waħda u ċoqqa fl-ieħor. Huwa offra ċ-ċoqqa lill-isqof li libbisielu bħala simbolu tar-rikkezzi “spiritwali” aktar milli dik “materjali”. Bl-imqass, l-isqof qata’ x-xagħar twil ta’ Klodoald, li kien simbolu tar-regalità tiegħu. Fis-silenzju u s-solitudni tal-ermitaġġ tiegħu, Klodoald stabbilixxa prijoritajiet f’ħajtu. Huwa kien jaf id-differenza bejn il-pjaċiri vera u dawk foloz.

Wara l-mewt tal-eremita San Severinu, Klodoald telaq mill-inħawi ta’ Pariġi biex isib aktar solitudni fil-foresta. Huwa fittex is-silenzju biex ikun jista’ jikkomunika ma’ Alla aktar mill-qrib filwaqt li jitlob għall-ħtiġijiet tan-nies. Alla wieġeb għat-talba tiegħu b’mod stramb billi bagħat lin-nies biex ifittxuh fil-foresta. Huma marru bil-mijjiet minħabba li semgħu li Klodoald kellu d-don tal-fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Il-ministeru tiegħu kien dak tal-fejqan u r-rikonċiljazzjoni.

Klodoald għex ħamest snin bħala eremita. Matul dawn is-snin, huwa qatta’ żmien jistudja l-Iskrittura. Dawn ma kinux snin moħlija għall-prinċep li kien ħarab mill-qorti rjali biex jgħix ħajja ddedikata lil Kristu! Għal din ir-raġuni l-artisti matul is-sekli dejjem urew lil Klodoald b’Bibbja f’idejh.

Għalkemm Klodoald qassam bosta rigali lill-oħrajn, kien hemm rigal wieħed li ma setax jagħtih – l-Ewkaristija, il-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. In-nies irrikonoxxew dan, u ħafna ħeġġew lil Eusebju, Isqof ta’ Pariġi, biex jordna lil dan il-prinċep qaddis bħala saċerdot. L-isqof qabel ma’ dan u fis-sena 551 Klodoald ġie ordnat saċerdot għall-Knisja ta’ Pariġi. Hu sar ragħaj ta’ raħal żgħir li jikkonsisti minn rġiel u nisa foqra li kienu jistadu fix-xmara, u familji bl-irziezet fl-inħawi qrib Pariġi. Illum, ir-raħal (issa subborg ta’ Pariġi) jissejjaħ Saint Cloud.

Fir-raħal, San Klodoald uża d-doni tiegħu ta’ fejqan, ta’ pariri, ta’ predikazzjoni u ta’ ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-ministeru tiegħu għall-poplu. Hekk kif għaddew is-snin, iz-zijiet ta’ San Klodoald nidmu minn dnubhom u rrikonċiljaw ruħhom man-neputi tagħhom. Dawn iz-zijiet, min-naħa tagħhom, taw lura lil Klodoald ħafna kastelli, ereditajiet u artijiet, imma huwa biegħ xi wħud minn dawn il-propjetajiet u qassam il-ġid tiegħu lill-foqra. Huwa rċieva permess mingħand l-Isqof Eusebju biex juża porzjon żgħir ta’ dak il-ġid biex jibni knisja bl-idejh stess, li ddedikaha lil San Martin ta’ Tours.

San Klodoald kien jirradja dak il-ferħ kbir ta’ qalb Kristjana mimlija bl-imħabba ta’ Alla. Ħafna rrikonoxxew dan fih u marru jgħixu ħdejh. Biż-żmien, sar mexxej u għalliem ta’ dawk li ssieħbu miegħu. Huma ffurmaw komunità reliġjuża, mhux bħal kunvent jew monasteru, imma assoċjazzjoni ta’ persuni li ddedikaw ruħhom għall-imħabba ta’ Alla u s-servizz tal-proxxmu. L-aħħar seba’ snin tal-ħajja tiegħu, San Klodoald għexhom f’din il-komunità marbuta mal-Knisja ta’ San Martin ta’ Tours. Imdawwar mill-komunità, miet fil-paċi fis-7 ta’ Settembru, tal-560, fl-età ta’ 38 sena.

San Klodoald, jew Clodoald sar l-isem ta’ diversi bliet u rħula. Dawn jinkludu s-subborg ta’ Saint Cloud ta’ Pariġi, u wara Saint Cloud, Minnesota, id-Djoċesi Kattolika tiegħu tqiegħdet taħt il-patroċinju tiegħu.

Ħsieb: Jispikka l-kuntrast qawwi bejn iz-zijiet li saħansitra waslu biex qatlu ħalli jaħtfu t-tron, u l-prinċep żagħżugħ li t-tron kien jgħajjat lilu imma li għażel li jgħix ‘l bogħod mill-ħajja ta’ lussu u ta’ poter! X’jasal jagħmel il-bniedem biex jakkwista kemm hu possibli flus u pożizzjoni tajba? Jaħseb li jekk fil-ħajja jkollu dawn it-tnejn, imbagħad jista’ jserraħ rasu minn kollox, u jgħix trankwill u jpappiha tajjeb.

 • Imma x’fettilu dan il-prinċep jibqa’ jiċħad għall-pożizzjoni bħal din?
 • Possibli li sab xi ħaġa aħjar milli jkollok il-flus, il-lussu, il-kumdità u pożizzjoni fejn tista’ tikkontrolla lin-nies?

Iva, tassew! Fi Kristu sab KULMA XTAQ LI JKOLLU! Fl-imħabba tal-Iben t’Alla, li:

“għad li kellu n-natura ta’ Alla, ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir; sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħala bniedem; ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.” (Filippin 2:6-8)

Meta wieħed verament, jabbanduna kull ħaġa li jaf li ma togħġobx lil Alla u jiftaħ qalbu għal dak li jrid minnu Alla, imbagħad jibda jduq u jagħmel esperjenza tanġibbli tal-imħabba, tal-ħniena, tal-mogħdrija, tal-ħlewwa, tat-tjubija, tal-ħeġġa, tas-sbuħija, tal-hena u tas-sliem ta’ Alla. Huwa l-Ispirtu t’Alla li jgħammar ġewwa fina li meta nħalluh jaħdem, jagħtina li:

“… nifhmu, flimkien mal-qaddisin kollha, x’inhu l-wisa’ u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta’ Kristu; nagħrfu kemm din l-imħabba ta’ Kristu tisboq kull għerf, biex nimtlew bil-milja kollha ta’ Alla. (Efesin 3:18-19)

U ladarba nimtlew bil-milja kollha ta’ Alla, tassew li xejn ma jkun jonqosna. Il-viżjoni tagħna tad-dinja u l-affarijiet materjali, tieħu xejra oħra. Qisu bħal donnu nilbsu nuċċali ġdid li jurina kollox b’mod differenti. Nibdew nagħrfu l-kobor u s-sbuħija ta’ din l-imħabba t’Alla li taqtalna l-għatx ta’ qalbna u kemm huma insinifikanti u ta’ xkiel l-affarijiet tad-dinja li jħalluk dejjem bil-għatx u b’qalb vojta. U tassew, li meta l-bniedem jakkwista dak li jkun ilu mxennaq għalih, wara ftit dan jindara u jibda jixxennaq u jara kif se jakkwista xi ħaġa oħra. Kif ġieli tisma’ li min jitkellem fuq min hu sinjur: “Għandu kollox u dejjem irid! Qatt mhu kuntent! M’għandux xebgħa!” Għalhekk, il-fatt li dan Klodoald irrifjuta l-ġid li kellu u tah lill-foqra, biex hu jkun jista’ jgħix ħajja kwieta u sempliċi, fqira imma sinjura fit-talb, iġiegħelna nirriflettu u nistaqsu lilna nfusna:

 • Jien tassew nemmen u nagħraf l-imħabba immensa li Alla għandu għalija hekk li sar bniedem bħali billi ħa l-mewt tas-salib bi tpattija għal dnubieti?
 • Jien infittex li ninħall minn rabtiet, vizzji, dnubiet u attitudnijiet ħżiena li jistgħu qed iżommu lil qalbi lsiera b’tali mod li ma tistax tirċievi l-imħabba sħiħa li biha Alla jrid ifawwarhieli?
 • Kemm qed inwarrab miż-żejjed tiegħi u anki minn dak li hu tiegħi, biex nagħtih lil min ma għandu kważi xejn u qed jgħix fil-faqar u l-miżerja?
 • Kemm qed nagħmel ħilti biex ma nattakkax qalbi mal-affarijiet ta’ din id-dinja li ma jissodisfawx lil qalbi bħalma jista’ jissodisfaha Alla bi mħabbtu?
 • Qed nagħti spazju biżżejjed għat-talb tiegħi ma’ Alla f’post kwiet jew f’xi knisja tal-adorazzjoni?
 • Kemm qed ninqata’ minn mal-oħrajn biex inkun nista’ nitlob għall-oħrajn għax nemmen li Alla jista’ jagħtihom dak li għandhom bżonn aktar milli nista’ nagħtihom jien?

Talba: San Klodoald, prinċep għaqli li llum tinsab issaltan ma’ Kristu li wkoll fi żmien għażel li jkun fqir u umli għall-imħabba tagħna, agħtina li bl-interċessjoni tiegħek għalina, nagħrfu sewwa kif ninqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li naslu norbtu qalbna biss ma’ dak il-ġid li jibqa’ għal dejjem, hekk kif għamilt int. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-cloud-708

Alternative reading: http://www.catholictradition.org/Saints/saints9-5.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Clodoald

6 ta’ Settembru: San Eleuterju

Verżjoni Vidjo: San Eleuterju

“Hu kien raġel tant sempliċi, wieħed li kien jagħmel penitenzi kbar, li m’għandniex niddubitaw li Alla l-għoli kien jagħtih ħafna grazzji għad-dmugħ u l-umiltà tiegħu!”  – Il-Papa San Girgor il-Kbir dwar San Eleuterju

SAN ELEUTERJU
Abbati
? – 585

Tagħrif: Is-sempliċità u l-ispirtu ta’ ndiema kienu l-virtujiet distinti ta’ dan l-Abbati qaddis tas-sitt seklu. Huwa ġie elett biex jippresjedi l-monasteru ta’ San Marku qrib Spoleto, u kien imżejjen minn Alla bid-don tal-mirakli.

Tifel li ġie fdat f’idejn il-monasteru, biex jiġi edukat hemm wara li l-Abbati kien ħelsu minn pussess diaboliku, kien jidher quddiem kulħadd imfejjaq minn dak li kien jimmolestah. Imma darba waħda, Eleuterju azzarda jgħid: “Ladarba dan it-tifel qiegħed fost il-qaddejja ta’ Alla, id-demonju mhux se jazzarda jersaq lejh”. Dan il-kliem deher li kien frott il-vanità, u għalhekk id-demonju reġa’ daħal fit-tifel u kompla jittormentah. L-Abbati għaraf li kien żbalja bi kliemu u umilment stqarr il-ħtija tiegħu, beda sawma minnufih u l-komunità kollha ngħaqdet miegħu, sakemm it-tifel reġa’ ġie meħlus.

Meta San Girgor il-Kbir sab ruħu ma jistax isum fil-jum imqaddes ta’ Sibt il-Għid, minħabba dgħufija estrema, stieden lil dan il-qaddis, li kien f’Ruma f’dak iż-żmien, biex joffri talb lil Alla għalih, sabiex ikun jista’ jingħaqad mal-fidili fil-prattika solenni tas-sawm ta’ dik il-ġurnata. San Eleuterju talab b’ħafna dmugħ, u l-Papa, meta t-tnejn ħarġu ‘l barra mill-knisja, ħassu f’daqqa waħda msaħħaħ u seta’ jwettaq is-sawma hekk kif xtaq.

Jingħad li dan l-istess Papa, kien qal li l-Abbati kien qajjem raġel mejjet lura għall-ħajja. Dan hu l-kliem li uża biex jiddeskrivih: “Hu kien raġel tant sempliċi, wieħed li kien jagħmel penitenzi kbar, li m’għandniex niddubitaw li Alla kien jagħtih ħafna grazzji għad-dmugħ u l-umiltà tiegħu!”

Wara li rriżenja mit-tmexxija tiegħu bħala Abbati, San Eleuterju miet f’Ruma fil-monasteru ta’ San Indri, madwar is-sena 585.

Ħsieb: Il-ħajja ta’ dan il-qaddis, fis-skiet tal-monasteru, mimlija talb, sawm u penitenza, fakkritni fi kliem Ġesù meta qal:

“Meta ssumu, tqarrsux wiċċkom, bħalma jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawn ikerrhu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tkun sajjem, idlek xagħrek u aħsel wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu.” (Mattew 6: 16-18)

U l-każ tat-tifel li reġa’ ġie meħlus, fakkritni f’silta’ oħra fil-Vanġelu meta Ġesù kien keċċa spirtu ħażin minn tifel li d-dixxipli tiegħu ma rnexxielhomx ikeċċu:

“Ġesù, meta ra l-kotra tiżdied, hedded bl-aħrax lill-ispirtu ħażin u qallu: ‘Ja spirtu mbikkem u trux, jiena nordnalek: oħroġ minnu, u la terġax tidħol fih, qatt iżjed!’ U filwaqt li qabad jixher u jħabbtu ħafna, ħareġ minnu, u t-tifel inxteħet għal mejjet, hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid: ‘Miet!’ Imma Ġesù qabdu minn idu u qajjmu, u hu waqaf fuq saqajh. Meta mbagħad Ġesù raġa’ daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u rashom: ‘Għaliex ma rnexxilniex inkeċċuh?’ ‘Spirtu bħal dak,’ qalilhom, ‘ma jista’ jitkeċċa b’xejn ħlief bit-talb u bis-sawm.’ (Mark 9: 25-29)

Imma s-sawm għadu jgħodd fiż-żmien tal-lum? Iva, ladarba Kristu nnifsu kellimna fuq kif għandna nsumu u fuq l-importanza tiegħu; u nafu anki mill-ħajjiet tal-qaddisin kif is-sawm magħqud mat-talb iċaqlaq il-muntanji!

Tgħid bis-sawm jirnexxieli nirqaq? Le, il-benefiċċji primarji ma jinkludux telf ta’ piż, għalkemm dan jista’ jiġri. Is-sawm għall-Kattoliku għandu tifsira spiritwali u mhux sempliċement fiżika. Is-sawm huwa mħeġġeġ mill-kowċis għall-benefiċċji fiżiċi. Naturalment, mexxejja spiritwali ta’ reliġjonijiet differenti joffru dan ukoll bħala prattika. Iżda, aħna l-Kattoliċi ilna ninkoraġġixu dan għal 2,000 sena u fil-fidi ta’ Iżrael kien ipprattikat sa minn dejjem bħala mezz biex toqrob lejn Alla. Barra minn hekk, Alla jitlob li nsumu f’ċerti żminijiet kif insibu fl-Iskrittura (eżempju f’Dewteronomju 4: 4).

Imma kif nistgħu nsumu? Kull meta nisimgħu dwar il-bżonn tas-sawm u l-astinenza, dlonk nistgħu naħsbu li dan ifisser li għandna nnaqsu mill-ikel. Imma jeżistu modi oħra li jistgħu jgħinuna biex aktar nagħtu spazju lill-Mulej u nħalluh iħalli l-marka tiegħu f’ħajjitna.

Dawn huma xi suġġerimenti li wieħed jista’ jikkunsidra:

 • Iċċaħħad mir-rabja u l-mibegħda … minflok agħti lil familtek doża żejda ta’ mħabba f’kull jum li jgħaddi.
 • Iċċaħħad milli tiġġudika lill-oħrajn … qabel tiġġudika lill-proxxmu tiegħek ftakar li l-Mulej jagħdrek fin-nuqqasijiet tiegħek.
 • Iċċaħħad min-nuqqas ta’ kuraġġ li jista’ jaqtalek qalbek … ftakar fil-wegħda tal-Mulej li għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna.
 • Iċċaħħad mill-garr … meta ssib ruħek f’burdata li tgorr, agħlaq għajnejk u ftakar f’dawk il-mumenti sbieħ li l-Mulej tak f’ħajtek.
 • Iċċaħħad mill-ħsibijiet ta’ ġrajjiet negattivi u weġgħat li forsi qed itaqqluk … tgħallem aħfer saħansitra anke lil min jagħmillek id-deni.
 • Iċċaħħad mill-infiq bla rażan … agħmel ħiltek li tnaqqas mill-infiq ta’ kuljum, u dak li ġġemma’ offrih karità lil min tassew hu fil-bżonn.
 • Iċċaħħad milli toqgħod tgħid fuq in-nies jew tkompli ma’ min jgħid fuq in-nies … minflok itlob għan-nies li tiġik it-tentazzjoni li titkellem fuqhom u tiddiskuti għemilhom, ħalli l-Mulej jagħtihom il-grazzji li għandhom bżonn ħa jsiru nies aħjar.
 • Iċċaħħad minn ħin żejjed ta’ rilassament … ħu ħsieb li tuża’ ħinek sabiex tirrifletti u taħseb ftit aktar fuq x’tista’ ttejjeb f’ħajtek (tneħħi jew iżżid xi affarijiet li taf li tassew jeħtieġlek) ħalli tavvanza fil-mixja spiritwali tiegħek li tagħha trid tagħti kont lil Alla la tidher quddiemu.
 • Iċċaħħad minn ħin quddiem it-televiżjoni, il-mowbajl, it-tablet, il-play station, il-facebook, Instagram, iċ-chat eċċ … u għaddi aktar ħin quddiem Ġesù Ewkaristija fil-kappelel tal-Adorazzjoni mxerrdin ma’ kullimkien, ħu sehem fil-Quddiesa ta’ kuljum u rċievi s-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin ta’ spiss, ħalli żżomm ruħek ‘il bogħod mid-dnub u tirbaħ fuq it-tentazzjonijiet li jkollok.

Imma x’inhuma l-benefiċċji tas-sawm? Il-benefiċċji spiritwali huma diversi u hawn se nsemmu ftit minn dawk ewlenin. Is-sawm:

 • Jgħin lill-moħħ biex jiffoka u jikkontempla fuq l-affarijiet li jogħġbu lil Alla u li jridna naħsbu fuqhom u nkunu nistgħu nagħmlu eżami tal-kuxjenza,
 • Ipatti għad-dnubiet tagħna u tal-oħrajn,
 • Iġib f’kontroll il-passjonijiet tagħna li ġeneralment jirbħu fuqna meta npaxxuhom iżżejjed,
 • Nidħlu daħla fina nnfusna u nirrealizzaw kemm aħna ċkejknin fejn il-kobor tal- Mulej – u l-umiltà tagħmel ġid lir-ruħna. Meta numiljaw ruħna, inkunu nistgħu nirċievu aktar mingħand Alla, hekk kif insibu fl-Iskrittura: “Alla jieqaf lill-kburi u jagħti l-grazzja lill-umli.” (Ġakbu 4:6)
 • L-umiltà tirrikonoxxi l-ħtieġa tagħna għal Alla.

Inħeġġiġkom bl-imħabba fil-Mulej, biex issumu meta u skont kif jispirakom Hu. Il-Knisja tobbligana nsumu biss fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ġimgħa l-Kbira, (naturalment is-siegħa sawm qabel nirċievu lil Ġesù fl-Ewkaristija tapplika s-sena kollha) Imma min iħalli l-Ispirtu t’Alla jmexxih, jasal jagħraf li jeħtieġ ta’ sawm aktar frewkenti. Is-sawm hu offerta lil Alla, biex Hu minn naħa tiegħu, jieħu ħsieb tad-diffikultajiet tagħna u ta’ dawk tal-proxxmu kollu madwar id-dinja.

Talba: Għażiż ħuna fi Kristu San Eleuterju Abbati, agħmel li bl-interċessjoni tat-talb tiegħek aħna nagħrfu l-valur tas-sawm magħqud mat-talb biex bihom inkeċċu x-xjaten tal-ħażen fi żminijietna u biex naqilgħu mingħand Alla dak li neħtieġu għalina u għal kuħadd fil-ġisem u b’mod speċjali fir-ruħ. Ammen.

English Version: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=44

Alternative Reading: https://www.britannica.com/biography/Saint-Eleutherius

Nota: Uħud mill-ħsibijiet huma addattati minn kitba ta’ Chris Buttieġieġ.

1 ta’ Settembru: San Ġillus

Verżjoni Vidjo: San Ġillus

“Issa O Sid tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem.” – L-aħħar kelmiet ta’ San Ġillus

1-San Gil o Egidio-Abad-1SAN ĠILLUS
Eremita u Abbati
650 – 710

Tagħrif: Ġillus twieled f’Ateni, il-Greċja fis-sena 650. Meta mietu l-ġenituri tiegħu, huwa qassam il-wirt abbundanti li ħallewlu, lill-foqra. Għal din ir-raġuni, u anki għax wettaq diversi mirakli, dan iż-żagħżugħ kiseb bosta ammiraturi. Imma hu, għall-kuntrarju, la ried it-tifħir u lanqas kien ifittex li jkun famuż. Għalhekk, biex ikun jista’ jservi lil Alla f’ħajja moħbija, huwa telaq mill-Greċja u baħħar lejn Franza.

Hemm mar jgħix waħdu f’foresta mudlama. Għażel għar fis-selvaġġ bħala d-dar tiegħu. Dan l-għar kellu siġra b’xewk kbir quddiemu. Ġillus kien kuntent li beda jgħix f’dan il-post u ħassu għall-kenn, ‘il bogħod mit-tifħir tan-nies li setgħu wassluh biex jintefaħ bih innifsu.

Imma darba waħda, kien hemm re ma’ xi nies minn tiegħu, iduru fil-foresta bħala kaċċaturi. Dawn ġrew wara ċerva li kienet spiss tmur fil-għar ta’ Ġillus u takkumpanjah. Irnexxielha taħrab minnhom billi marret tistaħba ġewwa l-għar ta’ Ġillus. Madanakollu, wieħed mill-irġiel tefa’ vleġġa lejn id-direzzjoni tax-xewk li kien jgħatti l-għar, bit-tama li jirnexxielu jolqot liċ-ċerva. Wara li tħabtu biex daħlu fil-għar, sabu lil Ġillus ferut bil-vleġġa.

“Min int u x’inti tagħmel hawn?” staqsa b’vuċi awtorevoli r-re. San Ġillus irrakkuntalhom l-istorja ta’ ħajtu. Meta semgħuha, talbuh maħfra. Ir-re bagħat għat-tobba tiegħu biex jieħdu ħsieb il-ferita tal-qaddis. Għalkemm Ġillus talabhom biex iħalluh waħdu, ir-re tant ħass rispett lejh, li baqa’ jmur jarah spiss. Ġillus qatt ma kien se jaċċetta rigali mingħand ir-re. Fl-aħħar imma, hu aċċetta li jħalli lir-re jibni monasteru kbir f’dak il-post. Ġillus sar l-ewwel abbati tiegħu.

Dan il-monasteru, tant sar famuż, li nħolqot belt sħiħa fl-inħawi tiegħu. Meta l-qaddis miet, il-qabar tiegħu ġewwa l-monasteru, sar post ta’ qima kbira u ċentru ta’ pellegrinaġġi.

San Ġillus huwa wieħed mill-qaddisin l-aktar popolari taż-żmien medjevali u huwa l-Patrun ta’ diversi, fosthom ta’ dawn li għandhom diffikultà ta’ mobbiltà.

Ħsieb: L-Arċisqof Fulton Sheen jgħid xi ħaġa hekk: “Il-Mulej ma jkejjilx il-ġenerożità tagħna b’kemm jirnexxielna nagħtu, imma b’kemm jifdlilna wara li nkunu tajna.” Veru għandha x’togħmod din ir-riflessjoni li hi l-eku tal-kumment li għamel Ġesù fuq dik l-armla li l-offerta tagħha kienet tikkonsisti f’dak kollu li kien fadlilha biex tgħix. (Mark 12: 41-44).

U hekk għamel il-ħabib qaddis tagħna tal-lum Ġillus. Imma dan m’għamlux biex in-nies tfaħħru u jsir famuż. L-attenzjoni tan-nies tant ma ridhiex, għax dak li għamel għamlu biss għall-glorja t’Alla u l-ġid tal-proxxmu, li ddeċieda li jitlaq minn pajjiżu u jfittex kenn xi mkien solitarju u jgħix ta’ fqir.

 • X’inhuma l-intenzjonijiet tiegħi meta nagħti karità jew meta b’xi mod inkun ta’ ġid għall-proxxmu tiegħi?
 • Jien infittex it-tifħir, l-isem tajjeb jew fama ta’ qaddis/a, jew nagħraf lit-tajjeb kollu tiegħi hu wkoll don ta’ Alla?
 • Kemm ninħeba min-nies kif nista’, biex dak li nkun għamilt ikun biss għall-glorja t’Alla, li ħabbni u ta kollox għalija?

L-unika ħaġa li Ġillus xtaq għalih innifsu, kien post għall-kwiet qalb in-natura, fejn ‘il bogħod mill-istorbju tan-nies, seta’ jitlob u jissaħħaħ fil-ħajja tar-ruħ. Il-ħajja tat-talb u l-kontemplazzjoni, wasslitu jagħżel għalih mhux ir-rikkezzi ta’ din id-dinja, imma r-rikkezzi interjuri ta’ min għaraf li jekk ikollok ‘l Alla, għandek kollox. U hawn niftakru f’dak li qalet Santa Tereża ta’ Avila: “Minn għandu ‘l Alla, ma jonqsu xejn. Alla waħdu biżżejjed.” 

U tassew li biex wieħed jasal joħroġ bi stqarrija bħal din, wieħed irid ikun daħal f’intimità kbira ma’ Alla fit-talb. U hija din il-familjarità mimlija rispett u qima lejn Alla, li twassalna nagħrfu li, ladarba kull ħaġa tajba ħarġet minnU, mela Hu huwa il-Kollox f’kollox tagħna. Frott it-talb, hija fiduċja dejjem akbar f’Alla-Imħabba. U l-fiduċja li kiseb Ġillus mill-konverżazzjonijiet li kien ifittex li jkollu mal-Ħabib Divin, wassluh biex jintelaq f’idejn Alla għal kollox f’dak li kellu x’jaqsam mal-għejxien tiegħu.

F’dak il-post imneżża minn kull kumdità li soltu jfittex il-bniedem, kumdità li titqies bħala s-sigurtà essenzjali tiegħu, ma setax ma jintelaqx għal kollox f’idejn il-Ħabib-Ħallieq. It-tradizzjoni tgħidilna li Alla mhux biss urieh bil-għar fejn kellu jsib kenn, imma wkoll ipprovdielu ċerva li sqietu mill-ħalib tagħha.

Tassew li din l-istorja tista’ tkun frott it-tradizzjoni, imma l-istorja ta’ Elija tinsab fl-Iskrittura u hija aċċessibli għal kull min iridha jaqraha. Dan il-profeta, meqjus bħala wieħed mill-eqdem eremiti, Alla kien mantnieh bi providenza diretta tiegħu meta talbu jmur jgħix ġo wied. Din il-ġrajja nsibuha fl-1 Slaten 17: 2-6:

Il-Mulej kellem lil Elija u qallu: “Itlaq minn hawn, iġbed lejn il-lvant, u mur inħeba fil-wied ta’ Kerit, biswit il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied, u jien ikkmandajt liċ-ċawl jitimgħek hemmhekk.” Elija telaq u għamel kif qallu l-Mulej, u qagħad ħdejn il-wied ta’ Kerit biswit il-Ġordan. U ċ-ċawl kienu jġibulu ħobż u laħam mas-sebħ u ħobż u laħam fil-għaxija. U kien jixrob mill-wied. 

 • U jien u int kemm qed infittxu postijiet solitarji jew addattati biex fihom ningħaqdu mal-Ħabib Divin tagħna permezz tat-talb?
 • Kemm qed infittxu li nsibu ħin ta’ kwalità waħedna jew mal-għeżież tagħna biex nirriservawh għall-ġid ta’ ruħna f’dinja mimlija storbju u distrazzjonijiet?
 • Kemm qed inħallu l-vuċi t’Alla, bil-meditazzjoni tal-Kelma tiegħu, tippenetra u tinfed il-qalb tagħna hekk li tibdlilna l-mod kif nirraġunaw u l-istil ta’ ħajja li ngħixu?
 • F’liema livell waslet il-fiduċja tagħna f’Alla, hekk li nagħrfu ngħixu fil-kwiet u fil-paċi, bla ebda lussu żejjed u grati għal kull ma ngħatalna?

It-telqa u l-fiduċja tagħna f’Alla għandhom ikunu l-qawwa tagħna l-insara.

Talba: Induru lejk, għażiż ħuna eremita qaddis, u nitolbuk tgħinna b’talbek ħalli bl-impenn fil-ħajja tagħna tat-talb, nikbru fil-fiduċja tagħna f’Alla li waħdu jimla’ l-qalb tagħna u jissodisfa b’mod, li l-ebda ħaġa li qatt jista’ jkollna f’din id-dinja, ma tista’ tagħmilna verament hienja. Grazzi talli int dan urejtulna bl-eżempju ta’ ħajtek. Ammen.

English Version: https://anastpaul.wordpress.com/2017/09/01/saint-of-the-day-1-september-st-giles/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-giles/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Giles