13 ta’ Awwissu: San Ponzjanu u San Ippolitu

Verżjoni Vidjo: San Ponzjanu u San Ippolitu

“Jekk ngħidu li m’għandniex dnub, nkunu qegħdin inqarrqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, nkunu qegħdin ingiddbuh, u kelmtu ma tkunx fina.” – 1Ġwanni 1:8-10.

7d76a50f42c993f6b70d5efb1160b5f3SAN PONZJANU (Papa u Martri)

SAN IPPOLITU (Saċerdot u Martri) ? – 235

Tagħrif: San Ponzjanu sar Papa fis-sena 230. Sentejn wara, sejjaħ sinodu f’Ruma li kkonferma l-kundanna tat-teologu kbir Oriġene ta’ Lixandra (185 – 253).

Fis-sena 235, fil-persekuzzjoni tal-Imperatur Ruman, Massiminu, Ponzjanu kien eżiljat f’Sardinja biex jaħdem fil-minjieri. Hemm iltaqa’ ma’ San Ippolitu li hu wkoll kien eżiljat mill-istess Imperatur. It-tnejn mietu minħabba t-tbatija li sofrew. San Ponzjanu kien ilu Papa ħames snin, u San Ippolitu kien ilu Antipapa tmintax-il sena. It-tnejn mietu fil-paċi ma’ xulxin. Ippolitu kien irreżenja minn Antipapa, u Ponzjanu rriżenja minn Papa biex jilħaq ieħor floku.

San Ippolitu twieled għall-ħabta tas-sena 170. Kien ġa qassis magħruf meta fis-sena 202 Oriġene semgħu jipprietka, f’Ruma. X’aktarx li kien dixxiplu ta’ San Irinew u ta’ San Klement minn Lixandra. Kien wieħed mill-aqwa teoloġi tal-Knisja fit-tielet seklu, u ħadem bis-sħiħ kontra l-ereżija ta’ żmienu. Kien tant imħeġġeġ li saħansitra akkuża lill-Papa San Żeferinu li ma kienx pront biżżejjed biex jintebaħ bl-ereżija u jikkundannaha. Hekk ukoll reġa’ għamel mal-Papa San Kallistu li kien tela’ wara San Żeferinu, anzi din id-darba ħalla lilu nnifsu jiġi elett l-ewwel Antipapa mill-grupp li kellu madwaru. Baqa’ Antipapa wkoll fi żmien San Urbanu u San Ponzjanu suċċessuri ta’ San Kallistu.

Uħud mill-opri tal-kitba tiegħu huma “It-Tradizzjoni Appostolika,” “Rifjutazzjoni tal-Ereżijiet kollha,” u “Philosophoumena.”

Ippolitu rrekonċilja mal-Knisja permezz tal-Papa Ponzjanu, forsi ftit qabel ma t-tnejn kienu eżiljati f’Sardinja. L-iġsma tagħhom ġabuhom Ruma u difnuhom bl-unuri kollha ta’ martri. Lil Ponzjanu difnuh fiċ-ċimiterju ta’ Kallistu, u lil Ippolitu fiċ-ċimiterju ta’ Ċirijaka fit-triq Tiburtina, fejn l-ammiraturi tiegħu għamlulu statwa li llum tinsab fil-Librerija Vatikana.

Ħsieb: San Ippolitu kien difensur qawwi tal-Ortodossija, u ammetta l-eċċessi tiegħu permezz tar-rikonċiljazzjoni umli tiegħu. Huwa ma kienx eretiku formali, iżda dixxiplinarju żejjed. Dak li ma setax jitgħallem fil-qalba tiegħu bħala riformatur pur, huwa tgħallem fl-uġigħ u d-deżolazzjoni tal-priġunerija. Kien avveniment simboliku adattat li l-Papa San Ponzjanu qasam miegħu fil-martirju.

Jista’ jiġrilna li minħabba entużjażmu żejjed (jew injoranza!) nagħmlu lilna nfusna nsara iktar mill-istess Papa, jew qaddisin iktar mill-Knisja stess. Naħsbu li kulħadd hu żbaljat u aħna biss għandna raġun (meta fir-realtà jkun il-kuntrarju). Hekk ġralu San Ippolitu. Jekk diżgrazzjatament jiġrilna xi ħaġa simili, jalla jkollna wkoll il-grazzja li kellu l-Qaddis, li nammettu l-iżball tagħna u nirrikonċiljaw bl-umiltà kollha.

Kemm hi meħtieġa din l-imbierka UMILTA’! Mingħajrha m’hemmx salvazzjoni għax biex wieħed jammetti li żbaljat jew midneb, dejjem jeħtieġlu jitgħannaq mal-umiltà! Imma din l-umiltà għadha moda fi żminijietna llum fejn id-dinja tipproponilna l-importanza ta’ x’naħseb u x’irrid ‘jien,’ anki jekk f’dan kollu tidher l-arroganza aktar milli l-umilta’ li n-nisrani tant jeħtieġ? Il-bniedem kemm għadu jfittex il-Verità b’umiltà?

Il-Papa Franġisku qal dan li ġej dwar l-umiltà nhar it-It-Tnejn, 8 ta’ April 2013:

“L-umiltà hija r-regola tad-deheb: għan-nisrani li tagħmel progress ifisser li titbaxxa. U huwa propju fuq it-triq tal-umiltà, magħżula minn Alla stess, li jgħaddu l-imħabba u l-karità. L-istorja kollha tal-fidi, hija magħmula minn umiltà u tkellem lilna lkoll dwar l-umiltà. Huwa hekk ukoll minħabba l-fatt storiku tat-twelid ta’ Ġesù. Jidher li Alla ried li kull ġrajja ssir bil-moħbi, li ma ssirx pubblika, li tkun bħallikieku miksija bid-dell tal-Ispirtu Santu. Hekk hu għaliex – żied – kollox isir fit-triq tal-umiltà. Alla, umli, jitbaxxa: jiġi għandna u jitbaxxa. U jkompli jitbaxxa sas-salib.

Fil-waqt tal-annunzjazzjoni wkoll Marija titbaxxa: ma tifhimx sewwa, imma hija libera: tifhem biss l-essenzjali. U tgħid ‘iva.’ Hija umli: ‘Issir ir-rieda ta’ Alla.’ Titlaq ruħha għar-rieda ta’ Alla. U Ġużeppi, l-għarus tagħha – ukoll hu jitbaxxa u jġorr fuqu nnifsu din ir-responsabiltà hekk kbira. Ġużeppi, jgħid ukoll ‘iva’ lill-anġlu meta, waqt li kien rieqed, qallu dik il-verità.

Propju l-istil ta’ Marija u ta’ Ġużeppi juri li l-imħabba kollha ta’ Alla, biex jasal għalina, jaqbad it-triq tal-umiltà. Alla umli li ried jimxi mal-poplu tiegħu. Nirreferi għall-ktieb tad-Dewteronomju meta Alla qal: ‘Jien ħriġtkom fid-deżert bħal ma missier joħroġ lil ibnu.’ Alla, umli u tant tajjeb. L’Alla paċenzjuż. Dan huwa differenti mill-atteġġjament tal-idoli; l-idoli huma qawwija, jinstemgħu: ‘hawn nikkmanda jien!’

Alla tagħna – għaliex huwa veru, għaliex mhux Alla taparsi, mhux Alla tal-injam, magħmul mill-bnedmin, huwa veru – jippreferixxi imur hekk, għal għonq it-triq tal-umiltà. Din l-imħabba kollha fuq din it-triq tal-umiltà. Li tkun umli ma jfissirx li tmur hekk fit-triq, b’għajnejk baxxi: le, le. L-umiltà hija dik ta’ Alla li jgħallimna, dik ta’ Marija, dik ta’ Ġużeppi. U l-umiltà hija dik ta’ Ġesù, li jispiċċa fuq is-salib. U din hija r-regola tad-deheb għan-nisrani: timxi ‘l quddiem, tavvanza u titbaxxa. Ma tistax tmur fi triq oħra. Jekk jien ma nitbaxxiex, jekk int ma titbaxxiex, m’intix nisrani. ‘Imma għaliex għandi nitbaxxa?’ Biex tħalli li l-karità kollha ta’ Alla tiġi f’din it-triq, hija l-unika li huwa għażel – ma għażilx triq oħra – li tispiċċa fuq is-salib. U mbagħad fit-trijonf tar-Resurrezzjoni. 

It-trijonf tan-nisrani jieħu din it-triq tat-tbaxxija. Inħarsu lejn Ġesù li jibda jitbaxxa f’dan il-misteru hekk sabiħ. Inħarsu lejn Marija, inħarsu lejn Ġużeppi. U nitolbu l-grazzja tal-umiltà. Imma din l-umiltà li hija t-triq li minnha bla ebda dubju tgħaddi l-karità. Meta Pawlu jgħidilna: ‘aħsbu li l-oħrajn huma aħjar minnkom, kultant huwa diffiċli li taħsbu.’ Imma Pawlu jaħseb dwar dan il-misteru, dwar din it-triq, għaliex hu fl-iktar qiegħ ta’ qalbu jaf li l-imħabba biss tgħaddi minn din it-triq tal-umiltà. Infatti jekk m’hemmx umiltà, l-imħabba tibqa’ imblukkata. Ma tkunx tista’ tkompli timxi. Nitolbu, mela, il-grazzja tal-umiltà lill-Madonna, lil San Ġużepp u lil Ġesù.”

 • U int tammetti żball bħal ma għamel San Ippolitu?
 • Tuża s-Sagrament tal-Qrar biex dan inaddfek u jsaħħek ħalli tipprova ma terġax taqa’ f’xi żball?
 • Kemm tiskuża ruħek u titlob maħfra fejn ikun hemm bżonn?

Talba: Is-sabar għażiż tal-qaddisin tiegħek, Mulej jagħtina l-għajnuna biex nikbru fi mħabbtek u biex nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi mqaddsa. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-pontian-and-st-hippolytus-559

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saints-pontian-and-hippolytus/

Wikipedia about Pope Saint Pontian: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pontian

Wikipedia about Saint Hippolytus: https://en.wikipedia.org/wiki/Hippolytus_of_Rome

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

12 ta’ Mejju: San Leopoldu Bogdan Mandi

Verżjoni Vidjo: San Leopoldu Bogdan Mandi

Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.” – Ġesù fi Ġwanni 20:21-23

MANDICSL-002SAN LEOPOLDU BOGDAN MANDI
Reliġjuż
1866 – 1942

Tagħrif: Twieled fit-12 ta’ Mejju, 1866 fil-Boka Kotorska (illum Montenegro). Missieru kellu flotta tas-sajd fil-baħar Adrijatiku, kien mill-villaġġ ta’ Żaku, raħal xi 28 kilometru l-bogħod minn Split. Kien it-tnax-il wild u l-oriġini tal-familja tiegħu kienet dik nobbli mill-provinċja tal-Bosnija. Biż-żmien il-familja tilfet ħafna mill-ġid tagħha.

Huwa kellu diżabilità, li affettwatlu kemm l-istatura kif ukoll l-fakultà tal-kliem.

F’Novembru tal-1882, meta kellu 16-il sena Bogdan mar Undine, l-Italja fis-seminarju tal-Kapuċċini Venezjani. Hawnhekk ħa l-isem ta’ Leopoldu. F’Mejju tas-sena ta’ wara, ipprofessa, u erba’ snin wara, fl-1888 ħa l-voti perpetwi. F’Settembru 1890, Leopoldo kien ordnat presbiteru ġewwa Venezja.

Billi kien Kroat, fl-Ewwel Gwerra Dinjija, Leopoldo kellu jmur fl-Italja ta’ Isfel. Hu xtaq ħafna jerġa’ jirritorna f’pajjiżu biex jipprietka lin-nies t’hemmhekk iżda minħabba d-diżabilitajiet tiegħu u mard fl-istonku, artrite u vista batuta, ma tħalliex mis-superjuri tiegħu.

Għalhekk baqa’ fl-Italja u kien iqatta’ ħafna ħin fil-konfessjonarju. Dan għamlu għal 34 sena sħaħ. Kien mimli kompassjoni u ħniena għall-penitent, u kien jitrattah b’sensittività kbira. Kien ħafna favur il-ħajja u ma kienx joqgħod lura milli jitkellem fi kwistjonijiet fejn jidħlu t-tfal. Ħadem ħafna biex iwaqqaf orfanatorji għat-tfal iltiema.

Kien devot kbir tal-Verġni Marija u kien isejħilha l-Imgħallma Qaddisa. Kien jgħid ir-rużarju sikwit u kien iqaddes kuljum maġenb l-altar tal-Uffiċċju tal-Verġni Marija. Wara l-quddiesa kien imur iżur il-morda fl-isptarijiet u d-djar tax-xjuħ madwar Padova. Ma kinetx tonqos vista fl-infermerija tal-Kapuċċini u kien idur il-patrijiet ifarraġhom u jqawwilhom qalbhom u jsaħħaħhom fil-fidi.

Leopoldo marad bil-marda tal-kanċer li wasslitu għall-mewt fl-età ta’ 76. Waqt li kien qed jipprepara l-liturġija ħassu ħażin u ħaduh fiċ-ċella. Huwa miet imdawwar bil-patrijiet sħabu jkantaw is-Salve Regina.

Fit-Tieni Gwerra Dinjija, il-knisja u parti mill-kunvent fejn kien jgħix Leopoldo ġew ibbumbardjati iżda ċ-ċella tiegħu baqgħet intatta. Dan kien ħabbru Leopoldo qabel mewtu. Huwa qal “Hawnhekk Alla wera wisq ħniena ma’ nies. Din għandha tibqa’ monument tat-tjubija tiegħu.”

Il-Papa San Pawlu VI bbeatifikah fit-2 ta’ Mejju, 1976. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II kkanonizzah fis-16 ta’ Ottubru, 1983. San Leopoldo jissejjaħ l-Appostlu tal-Għaqda.

Ħsieb: Bħal San Piju tal-Pjagi, San Leopoldu Bogdan Mandi Franġisk kien iqatta’ ħafna ħin fil-konfessjonarju jamministra s-Sagrament tal-Qrar jew tal-Ħniena f’isem Kristu. Dan għamlu għal 34 sena sħaħ. Il-kompassjoni u ħniena li kellu lejn il-penitent, flimkien mas-sensittività kbira li bihom kien jitrattahom, kienu jixhdu kemm Alla huwa dejjem lest li jaħfrilna bil-qalb għamilna x’għamilna u ħawwadna kemm ħawwadna, jekk aħna nduru lejH niedma u bi proponiment li nħallu warajna d-dnub tagħna. Imma għaliex importanti daqshekk dan is-Sagrament li mingħajru ma nistgħux nirċievu l-maħfra u nsalvaw ruħna? X’nesperjenzaw fil-Qrar?

Dawn li ġejjin huma ġabra ta’ kwotazzjonijiet dwar il-Qrar …

Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma. (Ġesù lill-appostli fi Ġwanni 20:21-23)

Dawk li jersqu għas-Sagrament tal-Penitenza jirċievu mill-ħniena ta’ Alla l-maħfra għall-offiżi li jkunu għamlulu u minnufih jiġu ukoll rikonċiljati mal-Knisja li huma jkunu darbu bi dnubiethom, u li, permezz tal-imħabba, tal-eżempju tajjeb, u tat-talb, tħabrek għall-konverżjoni tagħhom. (Konċilju Vatikan II, Lumen gentium, nru 11)

Id-dnub hu qabel xejn offiża lil Alla, ksur tar-rabta tagħna miegħu. Fl-istess waqt, id-dnub jolqot ukoll ix-xirka tal-Knisja. Għalhekk il-konverżjoni ġġib fl-istess waqt il-maħfra ta’ Alla u r-rikonċiljazzjoni mal-Knisja li tiġi mfissra u sseħħ liturġikament bis-sagrament tal-Penitenza u tar-Rikonċiljazzjoni. (Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, nru 1440)

Tibżgħux mill-Qrar! Meta wieħed ikun għadu qiegħed jistenna biex iqerr, iħoss il-mistħija, imma mbagħad meta jtemm il-Qrara, joħroġ ħieles, kbir, sabiħ, maħfur, safi, hieni. Dan hu s-sabiħ tal-Qrar! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Hu Ġesù li jinsab hemm, u Ġesù hu wisq itjeb mill-qassisin, Ġesù jilqgħek għandu, jilqgħek għandu b’tant imħabba. Agħmel il-qalb u mur qerr! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Is-Sagrament tal-Penitenza, jew Qrar, hu, fil-fatt, bħal “tieni Magħmudija”, li tfakkarna dejjem fl-ewwel waħda biex tibni fuqha u ġġeddidha. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 13 ta’ Novembru, 2013)

Il-Qrar mhux xi seduta f’kamra tat-tortura, imma festa! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 13 ta’ Novembru, 2013)

Anki meta l-bieb li l-Magħmudija fetħitilna biex nidħlu fil-Knisja jitbexxaq xi ftit, minħabba fid-dgħufijiet u d-dnubiet tagħna, il-Qrar jiftħu mill-ġdid, għax hu bħal tieni Magħmudija li taħfrilna kollox u ddawwalna biex nimxu ’l quddiem bid-dawl tal-Mulej. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 13 ta’ Novembru, 2013)

Il-Qrar mhuwiex ġudizzju, iżda laqgħa ma’ Alla li jaħfer u jinsa kull dnub ta’ kull bniedem li ma jagħjiex jitlob il-ħniena tiegħu. (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Santa Marta, 23 ta’ Jannar, 2015)

Il-qrar mhuwiex xi magna tal-ħasil biex tneħħi t-tbajja’, imma laqgħa mal-Missier li jgħaqqad, jaħfer u jagħmel festa. (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Santa Marta, 23 ta’ Jannar, 2015)

Ħuti, il-wiċċ ta’ Alla huwa wieħed ta’ ħniena, li dejjem għandu l-paċenzja. U din hija l-ħniena tiegħu… Jifhimna. Jistenniena. Jekk nagħrfu nduru lura lejh b’qalb niedma, huwa ma jegħjiex jaħfrilna. (Il-Papa Franġisku, L-ewwel Angelus tiegħu, 17 ta’ Marzu, 2013)

Tinsewhx dan: Il-Mulej ma jegħja qatt jaħfer! Huwa aħna li negħjew, li nitolbu maħfra. (Il-Papa Franġisku, L-ewwel Angelus tiegħu, 17 ta’ Marzu, 2013)

Il-qawwa ħelliesa ta’ dan is-sagrament, fejn l-istqarrija vera tad-dnub tagħna tiltaqa’ mal-kelma ħanina ta’ maħfra u sliem min għand Alla, jeħtieġ li kull Kattoliku jerġa’ jiskopriha u jagħmilha tiegħu. (Il-Papa Benedittu, Omelija f’Washington, 17 ta’ April, 2008)

Il-Qrar hu t-tieni Magħmudija, il-magħmudija tad-dmugħ. (San Girgor Nazjanzenu)

Alla dejjem qiegħed hemm qabilna, ilu minn dejjem ifittixna, u hu li jsibna l-ewwel. Forsi xi ħadd minnkom għandu xi jtaqqal lil qalbu u jaħseb: ‘Għamilt hekk, għamilt dan… Tibżgħux! Hu qed jistenniekom! Hu missier: dejjem jistenniena! Kemm hi ħaġa sabiħa li fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni niltaqgħu mat-tgħanniqa ħanina tal-Missier, niskopru l-konfessjonarju bħala l-post tal-Ħniena.’ (Il-Papa Franġisku, Messaġġ għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016, 15 ta’ Awwissu, 2015, 2)

Niċċelebraw is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni jfisser li nħallu ddawwarna tgħanniqa kollha mħabba: hi t-tgħanniqa tal-ħniena bla tarf tal-Missier… U jien ngħidilkom: kull darba li aħna mmorru nqerru, Alla jgħannaqna miegħu, Alla jagħmlilna festa! Ejjew nimxu f’din it-triq. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Ħadd ma għandu jitħalla barra mill-ħniena ta’ Alla… Kemm hi kbira l-imħabba li biha jħares lejna Ġesù! B’liema mħabba hu jfejjaq il-qalb midinba tagħna! Qatt ma jbeżżgħuh dnubietna. Naħsbu fl-iben il-ħali li, meta jiddeċiedi li jerġa’ lura għand missieru, joqgħod jaħseb x’diskors ħa jagħmillu, imma l-missier bilkemm iħallih jitkellem, jgħannqu miegħu (ara Lq 15:17-24). Hekk jagħmel Ġesù magħna. “Missier, għandi ħafna dnubiet…” – “Imma Hu jkun kuntent jekk int tmur: se jgħannqek miegħu b’ħafna mħabba! La tibżax”… Ma ninsewx li Alla kollox jaħfer, u Alla dejjem jaħfer. Ejja ma negħjewx nitolbu maħfra. (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Ċelebrazzjoni Penitenzjali, 13 ta’ Marzu, 2015)

Il-maħfra ta’ dnubietna mhix xi ħaġa li nistgħu nagħtu aħna stess lilna nfusna. Jien ma nistax ngħid: ‘Naħfer id-dnubiet tiegħi.’ Il-maħfra rridu nitolbuha, nitolbuha lil xi ħadd ieħor, u fil-Qrar nitolbu maħfra lil Ġesù. Il-maħfra mhix frott it-tħabrik tagħna, imma hi rigal. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Il-Qrar ta’ spiss hu ta’ għajnuna kbira. Hu minnu: id-dnubiet tagħna huma dejjem l-istess, imma aħna d-djar tagħna, il-kmamar tagħna nnaddfuhom ta’ l-inqas darba fil-ġimgħa, anki jekk il-ħmieġ ikun dejjem l-istess; biex ngħixu fl-indafa, biex nerġgħu nibdew mill-ġdid. Inkella, il-ħmieġ, anki jekk ma jidhirx, jibqa’ jinġema’. Xi ħaġa simili nistgħu ngħidu dwar ir-ruħ, dwari nnifsi: jekk qatt ma mmur inqerr, ir-ruħ tiegħi tintelaq u fl-aħħar nibda nidra lili nnifsi kif jien u ma nibqax nifhem li rrid nitħabat biex insir aħjar, li rrid nimxi ’l quddiem. U dan it-tindif ta’ ruħna li Ġesù jagħtina fis-Sagrament tal-Qrar jgħinna biex inżommu l-kuxjenza tagħna dejjem attenta, iżjed miftuħa, u għalhekk, jgħinna wkoll biex nikbru spiritwalment u bħala bnedmin… Hu ta’ għajnuna kbira li nqerru regolarment biex inżommu r-ruħ tagħna nadifa u sabiħa u biex fil-ħajja nibqgħu nikbru jum wara l-ieħor. (Il-Papa Benedittu XVI, Laqgħa kateketika mat-tfal li kienu rċevew l-Ewwel Tqarbina matul is-sena, 15 ta’ Ottubru, 2005)

Ma’ dawk li tiltaqgħu, tistgħu twasslulhom il-ferħ li jħoss min irċieva l-maħfra tal-Missier u sab mill-ġdid il-ħbiberija sħiħa miegħU. U għidulhom li l-Missier tagħna qiegħed jistenniena, il-Missier tagħna jaħfrilna, u iżjed minn hekk, jagħmlilna festa. Jekk int tmur għandU b’ħajtek kollha, anki b’tant dnubiet, flok iċanfrek, jagħmillek festa: dan hu l-Missier tagħna. Dan intom tridu tgħiduh, għiduh lil tant nies, il-lum… nirċievu l-ħniena u nqassmu l-ħniena! (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Ċelebrazzjoni Penitenzjali, 28 ta’ Marzu, 2014)

Hu li jaħfer dnubietek kollha; ifejjaq il-mard tiegħek kollu; jifdi lil ħajtek mill-qabar; iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena. (Salm 103:3-4)

Anki l-Papa jmur iqerr kull ħmistax, għax anki l-Papa hu midneb. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 20 ta’ Novembru, 2013)

 • U int, tirċievi dan is-Sagrament b’mod regolari?
 • Kemm tipprepara ruħek għalih?
 • Tmur tqerr bl-attitudni t-tajba?

Talba: O Alla dejjem lest li tħenn għal min jindem, Int urejtna f’San Leopoldu Bogdan Mandi ‘l wiċċ ħanin tiegħek, agħmel li b’talbu u bl-eżempju ta’ ħajtu, b’mod speċjali tad-dedikazzjoni tiegħu biex jaħfer lin-nies f’Ismek fis-Sagrament tal-Qrar, aħna nagħrfu ngħożżu u nirċievu b’aktar impenn dan is-Sagrament li bih niġu mnaddfa minn dnubietna bis-saħħa ta’ Demmek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-leopold-bogdan-mandic.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-leopold-mandic/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mandi%C4%87

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

19 ta’ April: San Ljun IX

Verżjoni Vidjo: San Ljun IX

“Ġesù Kristu hu dak li kien, fl-imgħoddi, issa u għal dejjem. Tħallux li tinġibdu ‘l barra mit-triq b’tagħlim xorta oħra u barrani.” – Lhud 13:8-9.

18035757_10209544462351791_909896379_nSAN LJUN IX
Papa
1002 – 1054

Tagħrif: Bruno twieled ħdejn Kolmar (Alsazja) minn Hugh Asbourgh, kuġin tal-Imperatur Korradu, u minn Heilewida, mara qaddisa.

Jingħad li kienet hekk devota tal-passjoni, li meta twieled Bruno kellu ġismu ttikkjat bi slaleb żgħar ħomor. Meta kien għadu żagħżugħ, kien hekk devot, li sħabu biex jiddistingwuh minn oħrajn tal-istess isem, kienu jsejħulu “t-twajjeb Bruno”. Irċieva l-edukazzjoni tiegħu taħt Bertoldu, it-twajjeb isqof ta’ Toul, u wara l-istudji tiegħu sar kanonku tal-katidral.

Wara l-mewt ta’ Herimann, isqof ta’ Toul u suċċessur ta’ Bertoldu, Bruno ġie magħżul bħala suċċessur (1027). F’Diċembru tal-1048 Bruno ħa parti fid-dietà (konċilju) ta’ Worms, meta l-Papa Tedesk Damasu II miet. Il-poplu ta’ Ruma talab lill-Imperatur Enriku III biex jibgħatulhom. Wara ħafna reżistenza Bruno kellu jaċċetta. Telaq fuq iż-żiemel ma’ ħabibu Ildebrandu, il-futur Girgor VII; iżda meta wasal ħdejn Ruma niżel minn fuq iż-żiemel u daħal il-belt ħafi, liebes ta’ pellegrin.

Tela’ fuq it-tron fit-12 ta’ Frar, 1049. Beda minnufih ix-xogħol tar-riforma, bl-għajnuna ta’ Ildebrandu. F’April laqqa’ sinodu fejn ikkundanna s-simonija u l-inkontinenza. Imbagħad beda l-vjaġġi tiegħu madwar l-Ewropa għar-riforma tad-drawwiet.

Laqqa’ Sinodu fejn ikkundanna l-Berengarju. In-Normanni għelbu lit-Taljani u lit-truppi tal-Papa ħdejn Civitella (Ġunju 1053) u l-Papa ta ruħu fi jdejhom. Itrattawh bl-unuri kollha u wara ftit ħaduh Benevento, fejn ried imur u fejn baqa’ sa Marzu tal-1054.

Il-maqtulin ta’ Civitella baqgħu dejjem quddiem għajnejn il-Papa. Inkwiet ieħor kien Mikiel Żerularju, patrijarka ta’ Kostantinopli, li reġa’ beda jġedded ix-xiżma ta’ Fozju. San Ljun bagħat lill-Kardinal Umberto Kostantinopli bħala legat u kiteb ittra ta’ eżortazzjoni għall-paċi (Settembru 1053).

Iżda r-riżultat tal-ambaxxati wasal Ruma wara l-mewt tal-papa (Lulju 1054). Infatti Ljun kien ħassu ħażin Benevento u meta reġa’ ġie f’tiegħu telaq minn hemm għal Ruma fejn wasal fit-3 ta’ April. Hawn reġa’ marad u wara ftit ġranet miet fid-19 tal-istess xahar u ndifen f’San Pietru.

Ħsieb: San Ljun IX dam Papa ħames snin, iżda snin mimlijin b’attività riformatriċi tal-għaġeb, fost il-kleru u l-lajkat. Kellu għan prinċipali: ir-riforma fil-Knisja. Quddiem l-isfida lejn ir-riforma fil-punent, il-Papa kellu l-isfortuna li jara u jkun xhud ta’ ġrajjiet li kienu bidu lejn ix-xiżma tal-lvant. Mikiel Caerularius, il-patrijarka ambizzjuz ta’ Konstantinopli, fetaħ attakk ta’ propaganda kontra l-punent biex tinħall l-għaqda bejn il-lvant u l-punent.

Meta huwa beda jattwa l-pjan tiegħu li jagħlaq il-knejjes latini ġewwa Kostantinopli u jisforza lill-patrijiet tar-rit Latin biex jaddottaw ir-rit Grieg, Papa Ljun ipprotesta. L-imperatur sforza l-patrijarka biex iċedi, imma meta Ljun bagħat l-ambaxxaturi biex jinvestigaw, il-patrijarka sfidhom. Il-legati tal-Papa quddiem din l-isfida skumnikawh fis-16 ta’ Lulju, 1054. Il-patrijarka minn naħa tiegħu qam kontra Ruma u bdiet ix-xiżma bejn il-lvant u l-punent. Ljun miet qabel din il-firda finali seħħet. Il-poplu Ruman qiemu bħala qaddis, għat-tjubija tiegħu u għall-għeġubijiet li għamel f’ħajtu u wara mewtu.

Forsi aħna lanqas nafu xi tfisser tgħix fiż-żminijiet ta’ dan il-Papa twajjeb u tipprova tagħti l-kontribut tiegħek kif tista’ kif għamel tajjeb Ljun IX, imma lanqas nistgħu ngħidu li fi żminijietna m’aħniex għaddejjin minn żmien differenti ta’ taqlib, minn għedewwa tal-Knisja, dawn minn barra u dawk minn ġewwa, skandli, abbużi, opinjonijiet li jikkontrastaw u joħolqu konfużjoni u nies li ma baqgħux attivi fil-Knisja minn għal raġuni u min għal oħra. Imma n-Nisrani veru x’inhu msejjaħ li jagħmel quddiem dan kollu? Imsejjaħ jaġixxi hekk kif aġixxa s-Sinjur tagħna Ġesù  Kristu meta daħal fit-tempju u ra li kienu għamluh suq.

Huma ħafna dawk li jaħsbu li llum jaqbillek tkun Nisrani tal-KONVENJENZA milli tal-KONVINZJONI. Għaliex li tkun Nisrani konvint ifisser li trid tirfes il-kallijiet; trid toqros fil-laħam il-ħaj ibda minnek stess. F’dinja li tipprietka l-konvenjenza u l-kompromessi, din hi mixja kbira kontra l-kurrent, mixja li ħafna nsara jaqtgħu nifishom imqar jaħsbu fuqha.

In-nisrani għandu bżonn li jara jekk ħajtu saritx suq ta’ kompromessi, suq fejn qed naċċettaw kollox; suq fejn minflok tempju ta’ Alla, billi nfittxu li nwettqu dak li jrid Alla minna, qed nagħmlu minn ħajjitna aċċettazzjoni bla sens ta’ dak li toffri d-dinja, mingħajr lanqas biss nagħmlu domandi jekk dak li qed inwettqu jmurx tajjeb mal-fidi tagħna. Wara eżami fuqu nnifsu u konverżjoni sinċiera, għandu mbagħad jirsisti b’kull mod biex jitkellem favur il-Verità li wasslilna Kristu u b’hekk jitfa’ wkoll dawl fuq il-ħajja ta’ oħrajn biex huma wkoll jerġgħu jduru lejn it-triq tas-sewwa.

Kulħadd għad jiġi ġġudikat u ‘dak li wieħed jiżra’, dak jaħsad’ imma ma nistgħux nakkużaw jew ninħbew wara d-dnubiet u l-iskandli tal-oħrajn biex bħal donnu nippruvaw inġibu fix-xejn il-gravità tad-dnubiet tagħna! Ħafna jitilqu mill-Knisja għax jiskandalizzaw ruħhom mill-imġiba ta’ wħud fil-Knisja, imma allura l-mistoqsija tiġi waħda: Il-fiduċja u t-tama ta’ dawn in-nies kienet fi Kristu li waqqaf il-Knisja jew fin-nies tal-Knisja? Kulħadd suxxettibli għall-iżball. Int ukoll midneb/midinba. Il-Knisja hi sptar tal-midinbin u mhux mużew tal-qaddisin. Jekk int qaddis/a, m’hemmx postok fil-Knisja f’dina l-art, għax f’dan il-wied tad-dmugħ, kulħadd għadu u jibqa’ midneb u kulħadd għandu jirsisti biex ikompli jissielet kontra d-dnub sa l-aħħar nifs. Hekk għamel il-Papa Ljun IX u hekk imsejħa biex nagħmlu aħna wkoll, bla aċċezzjoni.

Talba: O Alla, Ragħaj twajjeb, Inti qegħedt fuq it-tmun lill-Qaddis Papa Ljun IX u permezz tiegħu, iggwidajt lill-poplu tiegħek fi żminijiet iebsa, nitolbuk biex tkompli tagħtina rgħajja qaddisa fil-Knisja tiegħek li jkunu mexxejja għaqlin, twajba u mimlija bl-għerf divin tiegħek biex jagħrfu jwasslu lill-merħla ta’ żminijietna fil-mergħat ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintsresource.com/leo-ix-pope

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/pope-saint-leo-ix/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_IX

 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

11 ta’ April: Santa Ġemma Galgani

Verżjoni Vidjo: Santa Ġemma Galgani

“Jien issa nifraħ bit-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja.” – Kolossin 1:24

Gemma-GalganiSANTA ĠEMMA GALGANI
Verġni
1878 – 1903

Tagħrif: Xebba qaddisa minn Lucca (l-Italja) li, ta’ 20 sena, mardet bit-tuberkolożi fix-xewka tad-dahar. Dil-marda t-tobba ddikjarawha inkurabbli, imma wara li talbet lil San Gabrijel tal-Addolorata (ara San Gabrijel tal-Addolorata), Ġemma fieqet għal kollox fl-ewwel Ġimgħa ta’ Marzu tal-1899.

Hawn hi talbet li tidħol soru mal-Passjonisti kif kienet ilha x-xewqa tagħha, imma t-talba tagħha ma kinitx milqugħa billi ħasbu li ma kellhiex saħħa biżżejjed. Minn dik l-istess sena beda jkollha ħafna esperjenzi spiritwali, li kollha ġew eżaminati b’reqqa mill-konfessur tagħha Patri Germano.

Għal 18-il xahar, Ġemma kellha wkoll f’idejha u f’riġlejha l-istigmati, il-pjagi ta’ Sidna Ġesù Kristu u esperjenzjat ukoll estasijiet u viżjonijiet. Fl-1902, reġgħet rikbitha marda qalila li wasslitha għall-mewt wara li offriet lilha nfisha b’sagrifiċċju għall-midinbin, speċjalment għas-saċerdoti indenji.

Santa Ġemma Galgani mietet fil-11 t’April tal-1903 meta kellha 25 sena. Piju XII ikkanonizzaha f’Lapsi tal-1940. Sena wara ġew ippubblikati 23 ittra lill-konfessur tagħha. Dawn juruna lil din il-qaddisa żagħżugħa bħala bniedma twajba, sinċiera u ġeneruża, umli u dejjem lesta biex tobdi lid-diretturi tagħha. Juru wkoll il-karattru ferrieħi u s-sens komun tagħha, u fuq kollox imħabbitha lejn Alla u l-apprezzament tagħha għat-tbatijiet ta’ Kristu għalina. F’xi pajjiżi, Santa Ġemma, hija mfakkra fis-16 ta’ Mejju.

Ħsieb: F’Santa Ġemma, nilmħu t-tbatijiet li l-Mulej tagħna aċċetta li jgħaddi minnhom bi mħabba għalina biex isalvana mid-dnub il-misħut. Qaddisin bħal Ġemma, Santa Katerina ta’ Siena, Padre Piju, Franġisku ta’ Assisi u bosta oħrajn:

 • fehemu dawn it-tbatijiet tal-Mulej,
 • imtlew bi gratitudni kbira lejH,
 • tnikktu għall-fatt li ftit huma n-nies li jagħtu kas tas-salvazzjoni li Ġesù ried iġibilna u xi prezz kellu jħallas għalina,
 • u xxenqu biex huma wkoll ibatu mas-Salvatur, jew bħal jippermettu lill-Mulej biex ikompli dak li beda fuq is-salib billi juża l-ġisem tagħhom.

Xi mħabba kbira tqanqal imħabbiet oħra! X’offerta ta’ mħabba bejn il-Ħallieq u l-ħlejqa, imbagħad bejn il-ħlejqa grata u l-Ħallieq mhux apprezzat! U aħna, qed ngħaqqdu bil-qalb it-tbatijiet tagħna ta’ kuljum ma’ dawk ta’ Ġesù biex titkompla s-salvazzjoni tal-erwieħ anki fiż-żmien tal-lum jew ingergru, noħduha kontra Alla u ngħixu qisna nies bla tama?

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawl II, fl-Udjenza Ġenerali , tad-19 ta’ Ottubru, 1988, dwar ‘Il-valur tat-tbatija u l-mewt ta’ Ġesù Kristu’ jgħidilna hekk:

“L-oġġett ewlieni tal-istudju u tar-riċerka, kien u hu dak tal-valur tal-passjoni u l-mewt ta Ġesù fir-rigward tal-fidwa tagħna. Ir-riżultati milħuqa dwar dan il-punt, barra milli wassluna li nkunu nafu aħjar il-misteru tal-fidwa, servew biex jitfgħu dawl ġdid ukoll fuq il-misteru tat-tbatija umana, li dwarha setgħu jiġu skoperti dimensjonijiet mhux maħsuba ta’ kobor, ta’ skop, ta’ fertilità, minn meta sar possibli l-konfront anzi l-kollegament tagħha mas-salib ta’ Kristu.

Nerfgħu għajnejna qabel xejn lejn dak li hu mdendel mas-salib, u nistaqsu lilna nfusna: min hu dan li qed ibati? Dan huwa l-Iben ta’ Alla! L-Iben ta’ Alla, li ħa fuqu t-tbatija umana, huwa mela mudell divin għal dawk kollha li jbatu, b’mod speċjali għall-insara li jagħrfu u jaċċettaw fil-fidi s-sinifikat u l-valur tas-salib. Il-Verb Inkarnat bata skont il-pjan tal-Missier ukoll sabiex aħna nkunu nistgħu “insegwu l-passi tiegħu,” bħal ma jirrakkomanda San Pietru (1 Pt 2, 21; cf. S. Thomae “Summa Theologiae,” II, q. 46, a. 3). Bata u għallimna nbatu.

Dak li l-iktar jispikka fil-passjoni u l-mewt ta’ Kristu hija l-konformità perfetta mar-rieda tal-Missier, b’dik l-ubbidjenza li dejjem kienet meqjusa bħala d-dispożizzjoni l-iktar karatteristika u l-iktar essenzjali tas-sagrifiċċju. San Pawl jgħid dwar Kristu li huwa għamel lilu nnifsu “ubbidjenti sal-mewt tas-salib” (Fil 2, 8). Fil-Ġetsemani naraw kemm din l-ubbidjenza hija doloruża: “Missier, jekk inhu possibbli, biegħed minni dan il-kalċi . . . Imma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int” (Mk 14, 36). Dan kollu għal imħabbitna, biex jagħti lill-bnedmin id-dimostrazzjoni deċiżiva ta’ mħabbtu, biex ipatti għal dnubna u jeħodna lura mit-tifrix lejn l-għaqda (Ġw 11, 52). Dan kollu għaliex fl-imħabba ta’ Ġesù tirrifletti ruħha l-imħabba ta’ Alla lejn l-umanità.

Quddiem dan il-misteru, nistgħu ngħidu li mingħajr it-tbatija u l-mewt ta’ Kristu, l-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin ma kinitx tintwera fil-profondità u l-kobor kollu tagħha. U minn naħa oħra it-tbatija u l-mewt saru, bi Kristu, stedina, stimolu, vokazzjoni għall-imħabba iktar ġeneruża bħal ma seħħ għal tant qaddisin li b’mod ġust jistgħu jkunu definiti bħala “eroj tas-salib,” u bħal ma jseħħ dejjem f’tant krejaturi, magħrufin u mhumiex, li jafu jqaddsu t-tbatija billi jirriflettu fihom infushom il-wiċċ mimli feriti ta’ Kristu, hekk dawn jassoċjaw ruħhom mal-offerta feddejja tiegħu.

Ningħaqdu ma’ Katerina ta’ Siena u ma’ tant “qaddisin tas-salib” oħrajn (fosthom Ġemma Galgani) ma’ dan il-feddej tant ħelu u tant ħanin, li l-istess qaddisa minn Siena kienet issejjaħlu “Kristu-maħbub.” F’qalbu minfuda hemm it-tama tagħna, il-paċi tagħna.”

Talba: Għażiża Santa Ġemma Galgani, li bi mħabba lejn Ġesù sofferenti u lejn l-umanità, aċċettajt li tilqa’ fik innifsek il-pjagi divini tas-Salvatur tagħna, nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna wkoll nilqgħu bil-qalb it-tbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess skop li tajthom int, dak li jgħinu fis-salvazzjoni tal-erwieħ immortali. Ammen.  

English Version: http://www.stgemmagalgani.com/

Alternative Reading: http://passionists.ie/st-gemma-galgani/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gemma_Galgani

Short film on Saint Gemma Galgani in Italian (with English subtitles):

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Marzu: San Gontran

Verżjoni Vidjo: San Gontran

“L-imħabba tgħatti kotra ta’ dnubiet.” –  1Pietru 4:8

gontranSAN GONTRAN
Re
ċ.525 – 592

Tagħrif: San Gontran kien iben ir-Re tal-Franki Klotarju I. Huwa laħaq re tal-Burgandija u parti mill-Acquitaine mal-mewt ta’ missieru li seħħet fil-561 sakemm miet 31 sena wara.

Kulma nafu dwar San Gontran ġej mill-kitba ta’ San Girgor ta’ Tours (c. 538-596), li għex fl-istess żmien u li kiteb l-istorja tal-Franki.

Kien hemm żmien fil-ħajja ta’ Gontran meta ma tantx kien jagħtik impressjoni ta’ bniedem qaddis, u difatti waqa’ fi ħtijiet gravi li jkollna ngħidu wkoll kienu effett taż-żmien li fih għex. Hu keċċa lil martu u reġa’ żżewweġ oħra bix-xewqa li jkollu nisel li jieħu s-saltna warajh. Ordna l-qtil ukoll, bla ma qagħad jaħsibha sewwa, tat-tabib li ma rnexxilux ifejjaq mara oħra tiegħu.

Imma Gontran għaraf dawn l-iżbalji tiegħu u patta għalihom il-bqija ta’ ħajtu permezz tal-karitajiet u mħabba lejn ir-reliġjon. Hu inkoraġġixxa biex isiru tliet sinodi (laqgħat ta’ isqfijiet) biex iġib ’il quddiem id-dixxiplina tal-kleru, għana diversi knejjes u monasteri, u mexxa b’ġustizzja s-sudditi tiegħu.

Meta l-artijiet tiegħu kienu maħkuma minn marda tittieħed msejħa “nar ta’ San Anton” li filġet il-poplu tiegħu, hu ried li jieħdu ħsieb is-sudditi l-aktar batuti, u offra lilu nnifsu vittma lill-ġustizzja divina għall-ġid tal-poplu tiegħu.

Miet fil-592, fl-età ta’ madwar 67 sena.

Hu kien re maħbub ħafna fost il-poplu tiegħu, li malajr beda jqimu bħala qaddis wara mewtu u ismu sab postu fil-Martiroloġju Ruman (il-ktieb li jiġbor fih l-ismijiet tal-qaddisin meqjuma mill-Knisja) bla ma qatt ġie kkanonizzat formalment.

Ħsieb: Il-ħajja ta’ kull qaddis/a, anki jekk mhux ikkanonizzati formalment, għandha xi ħaġa x’tgħallimna. Il-ħajja ta’ dan ir-re Gontran, tfakkarna li fil-mixja spiritwali tagħna lejn is-Sema, mhux kif tibda l-importanti, imma kif tispiċċa. Bejn il-bidu u t-tmiem jista’ wkoll ikun hemm waqgħat, fallimenti, żbalji żgħar jew kbar, dispjaċiri, nuqqas ta’ fidi u fiduċja f’Alla. Imma għal Alla li jiswa huwa li nkunu qed nagħmlu ‘ħilitna kollha’ biex ngħixu ħajja li togħġbu. Li kieku kien jaf li wara li nagħtuH ħajjitna u nibdew nimxu warajH, ma konniex ser nerġgħu naqgħu fid-dnub, ma kienx jistabillixxi s-Sagrament tal-Qrar, li huwa wieħed mis-Sagramenti li nistgħu nirċievu għal ħafna drabi tul ħajjitna kollha.

Il-Mulej jogħbod lid-dnub għax ibegħedna minnU imma jħobb lill-midneb li jogħbod lid-dnub, imma jaqa’ fih għax huwa dgħajjef. Il-Mulej, f’kull qrara, jaħfer bil-qalb kollha lil dak il-midneb li tassew jiddispjaċih minn dnubietu u li jmur iqerr bil-fehma li ser jagħmel ħiltu kollha biex ma jidnibx iżjed u biex jevita kull okkażżjoni li tistgħu twaqqgħu fid-dnub. Din l-istorja turina propju dan:

Jingħad li fi Spanja jonoraw kurċifiss bil-driegħ tal-lemin imniżżla ‘l isfel. Taħt din l-immaġni ta’ Ġesù, jum wieħed daħal raġel biex iqerr dnubietu, iżda l-konfessur kien indeċiż jekk jagħtihx l-assoluzzjoni. Huwa mbagħad ħafirlu u żied, “Imma kun attent li ma taqax għal darb’oħra.” Il-penitent wiegħed, iżda kien dgħajjef u waqa ‘.

Imbagħad irritorna lejn il-qassis li laqgħu bi kliem iebes: “Din id-darba jien ma nagħtikx l-assoluzzjoni”. Il-penitent wieġeb, “Meta wegħedt li ma nerġax, kont sinċier, imma jien dgħajjef. Nitolbok agħtini l-maħfra tal-Mulej.” Għal darb’oħra, il-konfessur ħafirlu, imma qallu. “Din hi l-aħħar darba!”.

Xi żmien wara, il-penitent irritorna, iżda l-qassis qallu bi kliem sod, “Inti erġajt waqajt għal darb’oħra f’dan l-istess dnub, l-intenzjoni tiegħek mhix sinċiera.” Ir-raġel wieġeb, “Huwa veru li ta ‘sikwit nerġa’ naqa’, imma għax jiena dgħajjef. Jiena raġel marid, imma l-indiema tiegħi hija sinċiera.” Il-qassis qallu, “Le, m’hemm l-ebda maħfra għalik.” Kien hawn li mill-Kurċifiss instemgħet karba. Kristu deher jaqla’ idu l-leminija, jgħolliha ‘l fuq u jagħmel fuq ras ir-raġel is-sinjal tas-salib li bih tah l-assoluzzjoni għal dnubietu. Fl-istess ħin leħen qal lill-qassis: “Ma kontx int li xerridt id-demm tiegħek għalih!” (Santiago de Compostela, Spanja: https://www.cristianitoday.it/crocifisso-braccio-destro-schiodato/)

Mhux hekk, imma, għal dak il-midneb li għax iħobb id-dnub ma jħobbx lil Alla, ifittex lid-dnub b’qalbu kollha u jekk imur iqerr, jagħmel dan mhux għax verament iddispjaċih u niedem minnu u lanqas bl-intenzjoni li se jagħmel ħiltu kollha biex ma jerġax jaqa’ jew li mhux se jerġa’ jfittex l-okkażjoni. Dan ma jistax jirċievi l-grazzji tas-Sagrament u ma jistax jogħġob lil Alla, għax l-għażla tiegħu mhix favur Alla, imma favur id-dnub li huwa jħobb. Hu veru li l-bniedem għandu ġibda lejn il-ħażen u jixtiequ, imma min irid jgħix tassew ħajja hienja, għandu jfittex li jaħrab kull okkażżjoni tad-dnub u/jew jikkumbatti bir-rieda tiegħu kollha biex ma jidnibx. Alla jgħinna fin-nuqqas ta’ ħila tagħna.

Għandna nfittxu l-għajnuna tat-talb, tal-qari tal-Bibbja, tal-Qrar, tal-Quddies u t-Tqarbin u anki nistgħu nsibu għajnuna minn diversi gruppi u għaqdiet kattoliċi. Minflok il-mumenti tad-dnub, għandna nippruvaw nimlew il-ħin tagħna, b’xi passatemp jew b’xi eżerċizzju fiżiku. M’għandnix inħallu lil moħħna jieqaf jaħseb u jfittex l-okkażjoni tad-dnub. Għandna wkoll induru lejn il-Madonna, li hi l-Omm l-iżjed safja u nitolbuha tieqaf magħna f’dan kollu.

Irridu nibqgħu nissieltu BLA MA NAQTGĦU QALBNA u l-Paċi t’Alla tkun dejjem sehemna għal issa u għal li ġej.

Talba: O Mulej ħanin, Inti tajt il-grazzja tiegħek ta’ ndiema sinċiera u ta’ modi kif tpatti għad-dnubiet lir-re Gontran, agħti lilna wkoll l-istess grazzja biex ma nitbegħdu qatt mis-Sagrament tal-Qrar u mill-proponiment li kemm nistgħu ma noffenduk qatt iżjed, imma ngħixu ħajja ta’ qdusija li togħġbok. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.catholiclane.com/st-gontran-king/

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/saint-guntramnus/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Guntram

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

19 ta’ Frar: San Korradu Confalonieri

Verżjoni Vidjo: San Korradu Confalonieri

“Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, nkunu qegħdin ingiddbuh, u kelmtu ma tkunx fina.” –  1Ġwanni 1:9-10

c8aaf5f193ce77f9f49b7326b9e883f0SAN KORRADU CONFALONIERI
Eremit
1290 – 1354

Tagħrif: Kien nobbli mill-belt ta’ Piacenza fl-Italja ta’ Fuq, fejn twieled fl-1290. Meta kien għadu żagħżugħ iżżewweġ u qabad il-karriera militari. Huwa kien miġnun wara l-kaċċa tal-annimali. Jum minnhom, waqt li kien għall-kaċċa, aktarx biex igerrex xi annimali, qabbad nar li għamel ħsara kbira.

Wieħed raġel li kien jgħix fil-bosk ġie akkużat b’din il-ħsara, bdew jittorturawh biex jammetti u kienu ser jgħallquh. Korradu kellu l-kuraġġ jistqarr il-ħtija tiegħu u li kien lest jagħmel tajjeb għall-ħsara li saret b’ġidu u b’ġid martu.

Wara li qassmu kulma fadlilhom, huwa u martu Kjara bdew japprezzaw l-ideali ta’ San Franġisk. Il-mara daħlet mal-Klarissi u Korradu sar terzjarju Franġiskan. Il-qaddis għamel żmien jiġġerra minn post għall-ieħor ifittex post fejn seta’ jinġabar jgħix ħajja fil-kwiet ma’ Alla.

Jingħad li l-qaddis anki żar Malta, u minn hawn wara ftit telaq lura lejn Sqallija, niżel il-port ta’ Palazzolo u mbagħad mar f’Noto Antico. Minn hawn mar Val di Noto fejn għadda l-aħħar tletin sena ta’ ħajtu jgħix għalih waħdu ġewwa għar f’ħajja ta’ talb u penitenzi bħala eremit. Ħafna kienu jmorru għandu għall-pariri. Huwa miet fid-19 ta’ Frar, 1354.

Il-fdal tiegħu jinsab meqjum ġo urna rikka u artisika fil-katidral iddedikat lilu f’Noto, u hawn huwa l-patrun ta’ dik il-belt u d-djoċesi. Huwa wkoll il-qaddis protettur tal-kaċċaturi.

Il-Papa Leone X ppermetta l-festa tiegħu għal Noto fl-1515, waqt li l-Papa Pawlu III (1534 – 1549) tah it-titlu ta’ qaddis, u l-Papa Urbanu VIII fl-1644 approva l-festa tiegħu għall-kalendarju ta’ Ordni kollu Franġiskan.

Lejh jirrikorru speċjalment f’każi ta’ ernja, u bla dubju ta’ xejn hu mudell mill-isbaħ tal-ħajja tat-talb u l-kontemplazzjoni.

Ħsieb: Minkejja, li Korradu Confalonieri fil-paniku u l-biża’ li qabdu x’ħin ra dak in-nar jinfirex u jeqred kulma jsib, ħarab minn fuq il-post, aktar tard, meta ra li raġel innoċenti kien spiċċa l-ħabs, kien qed jiġi ttorturat biex jammetti u ġie saħansitra kkundannat għall-mewt għax is-suspetti kollha kienu fih, NIDEM mill-fatt li ħarab minn fuq il-post. Għalkemm, ma qabbadx dan in-nar apposta, imma l-ħsara kienet tkun ta’ detriment kbir għal ruħu li kieku weħel it-tort kollu dak ir-raġel innoċenti! Kien ikollu l-mewt tiegħu fuq il-kuxjenza!

Niedem u b’kuraġġ ta’ min jagħżel li jaffaċċja l-konsegwenzi ta’ għemilu, Korradu jistqarr is-sewwa kollu u jħallas il-prezz li swielu kważi ġidu kollu. Imma jekk tilef il-ġid materjali, żgur li akkwista s-salvazzjoni ta’ ruħu, paċi kbira f’qalbu u serħan f’moħħu, u skopra, flimkien ma’ martu, li kellhom sejħa Franġiskana x’jgħixu. Il-faqar li daqu, wassalhom biex jgħixu s-sejħa tal-Fqir ta’ Assisi. U hawn, Korradu jgħix ħajja ta’ qdusija kbira u ħafna nies irċevew mingħandu pariri mill-aqwa.

Imma x’inhi l-indiema? Xtaqt naqsam magħkom xi ħsibijiet ta’ Franġiskan ieħor, Sant’Antnin dwar l-indiema:

“Għad li mgħarrqa fil-vizzji, ir-ruħ il-mitlufa dejjem ikollha fiha mkebbsa xrara li tniggżilha l-kuxjenza. Ruħ il-midneb, hekk kif tagħraf il-ħażen ta’ dnubha, għandha tibda titlob hekk: ‘Mulej, bin David, ikollok ħniena minni! O għajn ta’ kumpassjoni u maħfra, li ħriġt tgelgel mill-imqaddsa Verġni Marija, naddaf il-ħmieġ ta’ dnubieti. Ikollok ħniena minni.’

Dak li tabilħaqq jikkonverti, imqanqal mill-Ispirtu ta’ Alla, isir insensibbli għall-pjaċiri tad-dinja, jibki bin-niket li jħoss u jmur ifittex lil xi qassis biex quddiemu jistqarr dnubietu. Ir-rikonċiljazzjoni tal-midneb ma’ Alla tista’ tissejjaħ l-għerusija ta’ l-Ispirtu s-Santu mar-ruħ niedma. Minn din il-għaqda jitnissel in-Nisrani l-ġdid, werriet tal-ħajja ta’ dejjem. Ejjew, mela, jekk għandna bżonn, insejħu u mmorru b’ġirja nfittxu l-Għarus tas-sema, u nitolbu ’l Alla jaħfrilna dnubietna. Dan nitolbuhulu permezz ta’ Ġesù, ħuna l-kbir: ‘o Ġesù, aħna laħam minn laħmek. Biex tifdi lill-bnedmin sirt bniedem. Mill-uġigħ kbir li sofrejt għalina tgħallimt tikkumpatina.’

Aktar mal-midneb ikun ’il bogħod meta jdur biex jerġa’ għal għand Missieru, daqstant ieħor dan jilqgħu bi mħabba kbira. Ħadd ma jsir perfett f’daqqa waħda. Għalhekk jeħtieġ li ninfatmu mid-dinja bil-ftit il-ftit, aħna u nistmellu l-għana u l-pjaċiri li toffrilna. Wieħed jeħles minn drawwa billi jibda drawwa oħra bil-kontra. Wieħed filosfu tal-qedem jgħid li l-vizzji jintemmu meta nitgħallmu naqtgħuhom.

Jekk wieħed irid jindem tabilħaqq, ma għandux jistrieħ fuq il-merti tiegħu, ma jimliex rasu bil-ġid li għamel; iżda, b’sogħba u mistħija, imur juri fil-qrar il-ħażen kollu li għamel. U mhux biżżejjed li jagħraf li hu midneb, iżda jekk xi ħadd iċanfru għal dnubietu għandu joqgħod ġwejjed bl-umiltà. Jekk ma jagħmilx hekk juri li ma nidimx tabilħaqq.

Kemm hi kbira t-tjieba ta’ Alla! Kemm xejn ma jista’ joqgħod ħdejn id-dinjità tal-bniedem! Min jgħammar fl-eternità jinżel jgħammar fil-qalb umli u fir-ruħ niedma.’

Talba: O Missier tas-sema, nitolbuk biex, bħal Korradu Confalonieri, aħna dejjem nagħmlu ħilitna biex nagħmlu l-aħjar għażliet, anke jekk dan ifisser li nsofru l-umiljazzjoni u t-telf tal-ġid materjali tagħna kollu. Korradu sofra dan kollu, imma għax għażel li jmut għalih innifsu u jgħix għalik, huwa kiseb ir-rispett u l-venerazzjoni ta’ ħafna, u issa qed igawdi premju etern miegħek, li jmur lil hinn minn kwalunkwe pussess jew unur ta’ din id-dinja materjali. Ammen.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-conrad-of-piacenza/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-conrad-of-piacenza-152

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_of_Piacenza

 

 

 

 

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Parti mill-Ħsieb huwa kitba ta’ Sant’Antnin, maqluba għall-Malti minn Patri Edmund Teuma OFMConv.

12 ta’ Jannar: San Bernard minn Corleone

Verżjoni Vidjo: San Bernard minn Corleone

“Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen.” – 1Ġwanni 1:9

bernardSAN BERNARD MINN CORLEONE
Reliġjuż
1605 – 1667

Tagħrif: San Bernard kien terzjarju franġiskan u ddedika l-għajnuna tiegħu lill-foqra, morda u l-oppressi. Huwa talab li jidħol mal-patrijiet Kappuċċini Minuri u hemm wera’ ruħu mpenjat għall-missjoni tiegħu mimli ħeġġa reliġjuża.

Hu twieled fi Sqallija fis-sena 1605. Missieru kien skarpan u għallem lil ibnu s-sengħa tiegħu. Malli miet missieru huwa ħalla l-ħanut u ħa t-triq tal-ġlied bix-xwabel u sar espert f’dan.

Bernard spiss kien jisfida għad-dwell lil dawk li kienu jippreżentaw ruħhom quddiemu. Din it-tip ta’ ħajja begħditu minn Alla. Madankollu xi kwalitajiet tajba baqgħu jidhru fih. Kien iħobb jiddefendi nies fqar u ġwejda kontra min kien juża vjolenza magħhom. Spiss kien iżur il-kurċifiss li lejh bosta nies kienu juru devozzjoni. Fuq kollox kellu devozzjoni kbira lejn San Franġisk ta’ Assisi.

Jum wieħed huwa laqa’ sfida għal dwell li fih fera’ għall-mewt lil min sfidah. Billi beża’ li issa kien ser ikollu jiffaċċja vendetta mill-ħbieb tal-ferut, talab kenn fost il-Kappuċċini Franġiskani. Biex ipatti għal ħtijietu huwa talab li jdaħħluh fil-kongregazzjoni tagħhom bħala ajk u beda n-novizzjat tiegħu fit-13 ta’ Diċembru tas-sena 1632. Hawn għex ħajja ta’ penitenza u edifikanti għall-aħħar. Jingħad li hu kien isawwat lilu nnifsu seba’ darbiet kuljum sakemm joħroġ id-demm minn ġismu. Kien jorqod tliet sigħat kuljum, fuq l-injam bi blokka tal-injam biex isservih ta’ imħadda.

Ħafna drabi huwa kien jiekol ħobż u jixrob ilma biss. Jekk kien jara xi ħaġa li togħġbu hu kien iressaqha ma’ ħalqu u bla ma jmissha jerġa’ jpoġġiha fil-platt. Biex ikompli jagħmel penitenza kien jitlob li jagħmel bħala dmiru responsabiltajiet l-aktar baxxi u umli, li kulħadd kien jaħrab.

San Bernard kien iħobb jitlob ħafna. Kellu devozzjoni speċjali lejn il-Madonna u kien jinkoraġixxi lil ħaddieħor biex jagħmel l-istess. Marija, Omm Alla dehritlu u tatu f’dirgħajh lill-Bambin Ġesù. Hija wkoll għarrfitu l-jum ta’ mewtu erba’ xhur qabel ma ħalla din id-dinja. Miet f’Palermo fit-12 ta’ Jannar tas-sena 1667.

Kien il-Papa Klement XIII li fis-sena 1767 għamlu Beatu, filwaqt li l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fis-sena 2001 iddikjarah Qaddis.

Ħsieb: Ikkunsidra l-penitenza severa li San Bernard minn Corleone pprattika wara l-konverżjoni tiegħu. Hu fisser dak li jgħidu l-Missirijiet qaddisa tal-Knisja u dak li nsibu fit-tagħlim tal-Knisja Kattolika, li dawk li ma jżommux l-innoċenza tal-Magħmudija, m’hemmx mod ieħor biex huma jsalvaw ħlief il-Qrar u l-Penitenza.

Forsi aħna dnibna b’mod aktar gravi minn Bernard. F’dan il-każ, għandna nipprattikaw penitenzi aktar rigorużi, għax skont il-miżura tal-ħtija tagħna għandhom ikunu l-miżuri tal-penitenzi li nipprattikaw. Jew forsi inti temmen li m’għandekx għalfejn tagħmel penitenza? Din tabilħaqq tkun delużjoni sfortunata, għax San Ġwann jikteb: “Jekk ngħidu li m’għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarrqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina” (1Ġwanni 1:8). Dan huwa l-ewwel rekwiżit tal-penitenza, li aħna nirrikonoxxu sinċerament in-nuqqasijiet tagħna quddiem Alla u li nindmu minnhom b’qalbna kollha. Għandek tal-inqas din it-tip ta’ attitudni ta’ sogħba u dispjaċir għad-dnubiet li għamilt?

Issa kkunsidra l-kliem ta’ Sidna Ġesù meta qal: “Jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.” (Luqa 13:5). Il-Mulej tkellem b’dan il-mod wara li kienu għadhom kemm tarfulu li numru ta’ persuni mietu mewta vjolenti, bla mistennija u f’daqqa. Hemm limitu għat-tolleranza ta’ Alla. Li kieku Bernard ma weġibx għas-sejħa tal-grazzja, probabbli li kien jintilef hu wkoll minħabba dnubietu! Għalhekk, tajjeb li nagħtu widen għat-twissija li nsibu f’Lhud 3:8: “Jekk illum tisimgħu leħen il-Mulej, la twebbsux qalbkom.” Għaliex jgħid ‘illum?’ Għax illum hu tiegħek. Għada m’huwiex f’idejk! Il-Mulej jaf kemm ilek tipposponi għas-sejħa tiegħu biex tagħmel Qrara tajba u penitenza għal dnubietek!!

Il-midneb għandu jipproduċi wkoll il-frott tal-penitenza. Il-prekursur ta’ Kristu jħeġġiġna: “Uru frott li jixraq lill-indiema” (Luqa 3:8). Żgur li m’għadux iż-żmien li wieħed jagħmel it-tip ta’ penitenza rigoruża li għamel San Bernard, imma żgur li wieħed jista’ jipprattika sagrifiċċji oħra li jkunu jiswewlu aktar. Il-penitenza mhix biss għaż-żmien tar-Randan, għalkemm f’dan iż-żmien nisimgħu iżjed dwarha. Tista’ twettaq ħidmiet ta’ karità u ħniena fi spirtu ta’ penitenza sabiex tpatti għal dnubietek u tajjeb li taċċetta bil-ferħ bi spirtu ta’ penitenza kull salib u tbatija li Alla jippermetti f’ħajtek. Hemm ukoll il-ħtieġa tar-rażan u l-kontroll fuqna nfusna.

Din li ġejja hija lista li tista’ tgħinek tneħħi minn ħajtek 40 ĦAĠA ħalli tkun qed tgħix ħajja aħjar, kif jixtieq Alla minnek:

1. Mibgħeda
2. Rabja
3. Ingratitudni
4. Tgergir
5. Idolatrija
6. Impurità
7. Suppervja
8. Medjokrità
9. Dagħa
10. Distrazzjoni
11. Sens ta’ ħtija
12. Ftaħir żejjed
13. ‘Self pity
14. Biża’ li tfalli
15. ‘Busy‘ iżżejjed
16. Qtigħ ta’ qalb
17. Kliem li ma jagħmilx ġid
18. Pjaċiri bla rażan
19. Il-‘comfort zone‘ tiegħek
20. Tinkwieta
21. Nuqqas ta’ paċenzja
22. Li ma tfittitx parir
23. Self Sufficiency
24. Tiegħek biss tajjeb
25. Negattività
26. Għira
27. Tibqa’ tgħix f’firda
28. Trid tara dejjem ta’ min hu t-tort
29. Idea żbaljata ta’ Alla
30. Il-ħsieb li int ma jistħoqqlokx il-ħniena t’Alla
31. Ma tagħmilx il-bidla neċessarja
32. Apatija u indifferenza lejn is-sewwa
33. Tikkompara lilek innifsek mal-oħrajn
34. Il-bżonn li togħġob u tagħmel li jgħidulek in-nies
35. Diżonestà
36. Ras iebsa
37. Kburija
38. Nuqqas ta’ talb
39. Ma tfittitx il-maħfra t’Alla fis-Sagrament tal-Qrar
40. Iżżomm bogħod mit-Tqarbin jew titqarben ħażin

Jekk taħdem fuqek innifsek b’dan il-mod, bil-għajnuna tal-grazzja t’Alla, inti tagħraf kemm dan jiswielek u Alla jixtiequ minnek għall-ġid tiegħek stess l-ewwel u qabel kollox. Bil-penitenza, wieħed inaqqas miż-żmien tal-Purgatorju u jgħin ukoll għas-salvazzjoni mhux biss tiegħu nnifsu, imma ta’ erwieħ oħra. Inti lest/a għal dan?

Talba: O Alla, li ppermettejt li San Bernard, il-Konfessur tiegħek, jiddistingwi ruħu minn karità erojka u penitenza ammirabbli, agħtina, permezz tal-interċessjoni tiegħu, li aħna nħobbu lilek b’qalbna kollha u li nagħmlu frott xieraq ta’ ndiema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-bernard-of-corleone.html

Alternative Reading: https://www.roman-catholic-saints.com/st-bernard-of-corleone.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_of_Corleone

17 ta’ Diċembru: San Ġwann ta’ Matha

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Matha

“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, … bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, … inrodd il-ħelsien lill-maħqurin” – Ġesù f’Luqa 4:18-19

mathaSAN ĠWANN TA’ MATHA
1160 – 1213

Tagħrif: San Ġwann twieled fi Provence (Franza). Għal xi żmien għex bħala eremit, imbagħad mar Pariġi fejn ħa d-dottorat fit-teoloġija u kien ordnat saċerdot fl-1197 ta’ 37 sena.

Hu ngħaqad ma’ San Feliċ ta’ Valois fl-eremitaġġ tiegħu ta’ Cerfroid u għarraflu bl-idea tiegħu li jwaqqaf ordni reliġjuża għall-fidwa tal-ilsiera Nsara minn taħt idejn il-Misilmin fi Spanja.

Lejn tmiem l-1197 it-tnejn marru Ruma u s-sena ta’ wara kisbu l-approvazzjoni tal-Papa Innoċenzju III għat-twaqqif tal-Ordni tat-Trinitari, bi Ġwanni bħala s-superjur. Huma wkoll kellhom l-approvazzjoni tar-re Filippu Awgustu ta’ Franza. L-ordni kiber u xtered fi Franza, Spanja, l-Italja u l-Ingilterra, u bagħat ħafna membri tiegħu fl-Afrika ta’ Fuq, u fdew għadd kbir ta’ lsiera.

It-Trinitari huma patrijiet kontemplattivi. L-ordni ħaddan elementi ta’ monastiċiżmu b’organizzazzjoni internazzjonali biex jixtru l-ilsiera Nsara, jeħduhom lura lejn djarhom u jipprovdulhom għall-ħtiġijiet spiritwali u temporali matul iż-żmien tar-ripatrijazzjoni.

Meta l-jasar intemm, l-ordni ndaħal għal xogħol edukattiv flimkien mal-forom tas-soltu ta’ ħidma pastorali, iżda dejjem b’enfasi ewlenija fuq id-devozzjoni lejn it-Trinità Qaddisa. Illum dan l-ordni fih xi 800 patri.

San Ġwann ta’ Matha miet Ruma fis-17 ta’ Diċembru 1213, u r-relikwi tiegħu ġew trasferiti minn Ruma għal Madrid fi Spanja fl-1655 u l-kult lejh kien approvat fl-1694. Xi kalendarji jfakkruh fit-8 ta’ Frar.

Ħsieb: San Ġwann ta’ Matha kien figura interessanti, storikament. Huwa kien l-ewwel li waqqaf komunità reliġjuża li ħalliet il-konfini tal-monasteru. Illum il-ġurnata mdorrijin b’din il-ħaġa, imma fi żmienu, lanqas kienet titwemmen. Huwa witta t-triq għall-Franġiskani u d-Dumnikani u l-Ordnijiet l-oħra kollha li għażlu appostolat attiv. U, fi żmien ta’ rabja, meta l-Insara kienu jagħmlu kuntatt mall-Misilmin u l-Misilmin mall-Insara bl-użu tax-xabla kontra xulxin, huwa għażel li jsib mod biex “iħobb lin-nies lura fejn jappartjenu.” Fi żmien ta’ rabja u korla, huwa tkellem dwar mgħodrija ġentili. Fi żmien ta’ gwerra u vjolenza, huwa ħareġ l-idejn tal-ħbiberija.

Fil-preżent, hu jrid jgħin lil kull wieħed u waħda minna biex neħilsu lilna nfusna bil-qawwa tal-Mulej, l-ewwel nett minn xi dnub li għadu jassarna, forsi minn nuqqas ta’ saħħa fiżika jew mentali, minn ċirkustanza li qed tgħakkisna jew forsi minn rutina bla produzzjoni li qed tisraqilna l-enerġija għall-Ħajja vera.

Ġesù ġie fid-dinja biex jeħlisna mill-jasar. F’Luqa 4:18-19, Hu qal hekk:

“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani, Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, nrodd il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej.”

Il-Mulej, għalhekk irid iġibilna ħelsien fil-ħajja tagħna; ħelsien mill-iskjavitù lix-Xitan tegħafna fih minħabba l-misħut dnub! L-għadu tagħna se jkompli jipprova jżommna marbuta u miżmuma fil-“jasar”. Jibqa’ jipprova jżommna oppressi u dipressi, konfużi, imqarrqa, b’nuqqas ta’ tagħlim veru u bla ħajja. Dan hu x-xogħol tiegħu li jagħmlu bla ma jaqta’ sakemm il-bniedem li jibqa’ skjav tiegħu, jasal għad-disperazzjoni, jitlef kull tama u forsi joħodha kontra Alla u jindanna. Din hi l-ħidma tax-Xitan li jgħir għalina. Jaf li hu tilef iċ-ċans li jmur fit-tgawdija tal-ġenna. Għalhekk irid itellef dan iċ-ċans lilna wkoll.

F’1Ġwanni 3:8 insibu li: “Kien għalhekk li deher l-Iben ta’ Alla, biex iħott kul ma għamel ix-Xitan.” U fi Ġwanni 8:36, insibu li: “Jekk l-Iben jeħliskom, tkunu tabilħaqq ħielsa.” 

 • Ġesù irid jeħlisna imma aħna rridu ninħelsu?
 • Immorru għandu fit-talb?
 • Nobdu l-Kmandamenti u t-Tagħlim tal-Knisja?
 • Nagħmlu użu mis-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin?
 • Infittxu li nitqaddsu bl-istil ta’ ħajja li ngħixu?

Il-Mulej se jibqa’ jħabbat fuq il-bieb tal-qalb tagħna imma jekk minn naħa tagħna ma niftħulux, ma jistax jidħol u jeħlisna minn dak li qed jassarna. L-għażla f’idejna.

Minħabba n-natura midinba tagħna, post ġie rriservat b’mod speċjali għalik fl-Infern. Permezz tat-tbatija tiegħu u l-mewt fuq is-Salib, Ġesù ħa fuqu l-piena li ħaqqek tad-dnubiet. Wara l-qawmien Tiegħu, Hu fetaħ il-bieb tal-Ġenna għalik, u għalhekk ġie rriservat post ieħor b’mod speċjali għalik hemmhekk ukoll. Dan tal-aħħar ma jeskludix il-post l-ieħor riservat fl-Infern. Issa aħna lkoll għandna żewġ postijiet immarkati bl-ismijiet personali tagħna. L-għażla titħalla f’idejna. Għal liema post qed timmira?

Talba: Trinità qaddisa u mbierka, qanqal f’qalbna dik l-imħabba li ħeġġet lil San Ġwann ta’ Matha biex jaħdem għall-libertà spiritwali u fiżika ta’ wliedek. Agħmel li nuru ħniena u ġenerożità profonda lejn il-foqra u dawk inqas ixxurtjati fis-soċjetà, u ibdilna f’dixxipli veri li jaħdmu għall-ġustizzja u l-paċi fis-Saltna tiegħek fid-dinja kollha. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintsresource.com/john-of-matha

Alternative Reading: http://faith.nd.edu/s/1210/faith/interior.aspx?sid=1210&gid=609&pgid=12460&cid=26590&ecid=26590&crid=0

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Matha

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

13 ta’ Ottubru: Beata Alessandra Marija de Costa

Verżjoni Vidjo: Beata Alessandra Marija de Costa

“Int mhux se tiekol aktar ikel fuq din l-art. L-ikel tiegħek se jkun Ġismi; id-demm tiegħek se jkun id-Demm Divin Tiegħi, il-ħajja tiegħek tkun il-Ħajja Tiegħi. Int tirċeviha minn għandi meta ngħaqqad il-Qalb Tiegħi mall-qalb tiegħek. La tibżax, binti … ” Ġesù lil Beata Alessandra ftit qabel ma bdiet tgħix biss bl-Ewkaristija – miraklu li dam sejjer għal 13-il sena.

Blessed_Alexandrina_da_Costa_1935BEATA ALESSANDRA MARIJA DE COSTA
Verġni
1904 – 1955

Tagħrif: Alessandra Marija de Costa twieldet fit-30 ta’ Marzu, 1904 f’Balasar, il-Portugall. Hija rċeviet edukazzjoni Nisranija solida minn ommha u minn oħtha, Deolinda, u n-natura vivaċi u ta’ manjieri tajba tagħha kienu jiġbdu l-attenzjoni ħelwa ta’ kulħadd.

Is-saħħa fiżika kważi straordinarja u l-istamina tagħha, ippermettewlha li tagħmel sigħat twal ta’ xogħol agrikolu tqil fl-oqsma li kellhom, u b’hekk tgħin fid-dħul tal-familja.

Meta kellha 12-il sena, Alessandra mardet b’infezzjoni u kważi mietet; il-konsegwenzi ta’ din l-infezzjoni kellhom jibqgħu magħha anki meta tikber u jsiru “l-ewwel sinjal” ta’ dak li Alla kien qed jitlob minnha: li tbati bħala “ruħ vittma.”

Il-konsegwenzi tad-dnub
Meta Alessandra kellha 14-il sena, kien hemm xi ħaġa li ħalliet marka permanenti fuqha, kemm fiżikament kif ukoll spiritwalment: tatha li tħares wiċċ imb’ wiċċ mal-orrur u l-konsegwenzi tad-dnub.

F’Sibt il-Għid tal-1918, filwaqt li Alessandra, Deolinda u apprendista żagħżugħa kienu qed jaħdmu fil-ħjata, tliet irġiel vjolenti daħlulhom f’darhom u ppruvaw jabbużaw minnhom sesswalment. Biex tippreserva l-purità tagħha, Alessandra qabżet minn tieqa, u waqgħet erba’ metri għal isfel.

Il-korrimenti tagħha kienu ħafna, u t-tobba djanjostikaw l-kundizzjoni tagħha bħala “irriversibbli”: kien imbassar li l-paraliżi li sofriet kien se jibda jmur għall-agħar.

Sal-età ta’ 19-il sena, Alessandra kienet għadha tista’ “tkaxkar lilha nfisha” lejn il-knisja, fejn kienet tibqa’ mwaħħla fit-talb, u l-parroċċani kollha kienu jistgħaġbu biha. Minkejja li l-paraliżi u l-uġigħ tagħha marru għall-agħar, madankollu, hija kienet imġiegħla tibqa’ immobbli, u mill-14 ta’ April, 1925 sal-mewt tagħha – madwar 30 sena – tibqa’ bedridden, kompletament paralizzata.

Alessandra kompliet titlob lill-Verġni Marija għall-grazzja ta’ fejqan mirakuluż, u wegħdet ukoll li ssir missjunarja jekk tfiq.

Ftit ftit, madankollu, Alla għenha biex tara li t-tbatija kienet il-vokazzjoni tagħha u li kellha sejħa speċjali biex tkun il-“vittma” tal-Mulej. Aktar ma’ Alessandra “fehmet” li din kienet il-missjoni tagħha, aktar ħaddnitha b’mod dejjem aktar volontarju.

Hija qalet: “Il-Madonna tatni grazzja saħansitra akbar: l-ewwel, l-abbandun; imbagħad, konformità sħiħa mar-rieda ta’ Alla; fl-aħħar, l-għatx għat-tbatija.”

Missjoni li tbati ma’ Kristu
Ix-xewqa li ssofri kompliet tikber fiha aktar mal-vokazzjoni tagħha kienet qed issir iżjed ċara: fehmet li hi kienet imsejħa biex tiftaħ għajnejn ħaddieħor mill-effetti tad-dnub, tistedinhom għall-konverżjoni, u toffri xhieda ħajja tal-Passjoni ta’ Kristu, għall-fidwa tal-umanità.

Għalhekk ġara li mit-3 ta’ Ottubru, 1938 sa l-24 ta’ Marzu 1942, Alessandra għexet il-“passjoni” ta’ tliet sigħat ta’ Ġesù kull nhar ta’ Ġimgħa, wara li rċeviet il-grazzja mistika li tgħix fil-ġisem u fir-ruħ tagħha s-sofferenzi tal-aħħar tliet sigħat ta’ Kristu. Matul dawn it-tliet sigħat, il-paraliżi tagħha kienet “tingħeleb,” u hija kienet terġa’ tgħix l-Istazzjonijiet tas-Salib flimkien mal-movimenti u l-ġesti tagħha, akkumpanjati minn uġigħ fiżiku u spiritwali kbir ħafna. Hija kienet ukoll attakkata djabolikament u tturmentata b’tentazzjonijiet kontra l-fidi u dan kollu kien iħalli konsegwenzi ta’ korrimenti fiżiċi.

Il-fatt li n-nies ma kinitx tifhimha u lanqas ma kienet temmen fil-kredibbiltà tagħha, kienu wkoll ta’ salib kbir għaliha, speċjalment minn dawk li hi l-aktar kienet tistenna li “jassistuha” – membri u mexxejja tal-Knisja – dan żied mall-kruċifissjoni tagħha.

Investigazzjoni mmexxija mill-Kurja ta’ Braga rriżultat f’ittra ċirkolari miktuba mill-Arċisqof li fiha serje ta’ “projbizzjonijiet” rigward il-każ ta’ Alessandra. Kien ir-riżultat ta’ verdett negattiv magħmul minn kummissjoni ta’ saċerdoti.

Barra minn hekk, kien ta’ komfort spiritwali għaliha, li wara lid-direttur spiritwali tagħha, (qassis Ġiżwita li għenha mill-1934 sal-1941) waqaf jgħinha, saċerdot Salesjan, ċertu Fr Umberto Pasquale, beda jgħenna fl-1944.

Tgħix biss bl-Ewkaristija
Fis-27 ta’ Marzu 1942, bdiet fażi ġdida għal Alessandra li kienet se tkompli għal 13-il sena u seba’ xhur sal-mewt tagħha. Ma rċeviet l-ebda nutriment ieħor ħlief l-Ewkaristija Mqaddsa. Kien hemm drabi fejn kienet tiżen biss 33 kilo.

It-tobba mediċi baqgħu mistgħaġba b’dan il-fenomenu u bdew iwettqu diversi testijiet fuq Alessandra, u aġixxew b’mod iebes ħafna u ostili lejha. Dan żied mat-tbatija u l-umiljazzjoni tagħha, iżda hija ftakret fil-kliem li Ġesù stess qallha: “Rarament se tirċievi konsolazzjoni … Irrid li waqt li l-qalb tiegħek tkun mimlija bit-tbatija, fuq xufftejk ikun hemm tbissima.” 

B’riżultat ta’ dan, dawk li żaru jew li ġew f’kuntatt ma’ Alessandra dejjem sabu mara li, għalkemm fi skumdità fiżika apparenti, dejjem kienet tidher ferrieħa u titbissem minn barra, u ttrasmettiet lil kullħadd paċi profonda. Ftit fehemu dak li kienet qed tbati u kemm kienet reali d-deżolazzjoni interjuri tagħha.

Dun Pasquale, li baqa’ qrib ta’ Alessandra matul dawn is-snin, ordna lil oħt Alessandra biex iżżomm djarju u fih tniżżel il-kliem li tgħid il-qaddisa u l-esperjenzi mistiċi tagħha.

Fl-1944, Alessandra saret membru tal-“Unjoni ta’ Kooperaturi Salesjani” u offriet is-sofferenza tagħha għas-salvazzjoni tal-erwieħ u għall-qdusija taż-żgħażagħ. Hija dejjem kellha interess qawwi fil-foqra kif ukoll fis-saħħa spiritwali ta’ dawk li fittxew il-pariri tagħha.

“Toffendix lil Ġesù aktar!”
Bħala “xhieda” għall-missjoni li għaliha Alla kien sejħilha, Alessandra xtaqet dan il-kliem li ġej miktub fuq qabarha: “Ja midneb, jekk it-trab tal-ġisem tiegħi jista’ jkun ta’ għajnuna biex isalvak, ersaq qrib, imxi fuqu, ixxutjah sakemm jisparixxi. Imma tidnibx iżjed: Toffendix lil Ġesù aktar! Ja midinbin, kemm nixtieq ngħidilkom … Tirriskjawx li titilfu lil Ġesù għall-eternità kollha, għax hu tant hu twajjeb. Tkomplux tidinbu. Ħobbu lil Ġesù, ħobbu lilu!”

Alessandra mietet fit-13 ta’ Ottubru, 1955. L-aħħar kelmiet tagħha kienu: “Jiena ferħana, għax sejra l-Ġenna.”

Ħsieb: Dan li ġej huma kliem il-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Beatifikazzjoni ta’ Alessandra Marija de Costa:

“Tħobbni?” Ġesù jistaqsi lil Xmun Pietru, li jirrispondi: “Iva Mulej, taf li nħobbok.” Il-ħajja tal-Beata Alessandra Marija de Costa tista’ tiġi mqassra f’dan id-djalogu ta’ mħabba. Ikkunsmata u tħeġġeġ b’din l-ansjetà tal-imħabba, hija xtaqet li lis-Salvatur tagħha ma tiċħadlu xejn. B’rieda qawwija, hija aċċettat kollox biex turi l-imħabba tagħha lejh. “Għarusa tad-demm,” hija rrivelat mistikament il-Passjoni ta’ Kristu u offriet lilha nfisha bħala vittma għall-midinbin, imsaħħa mill-Ewkaristija: li din saret s-sors uniku ta’ nutriment tagħha għall-aħħar 13-il sena tal-ħajja li kien għad fadlilha.

Bl-eżempju tal-Beata Alessandra, imfisser fit-trilogu “sofri, ħobb, u agħmel riparazzjoni,” l-insara jistgħu jiskopru l-istimulu u l-motivazzjoni biex jagħmlu “nobbli” dak kollu li hu iebes u tad-dwejjaq fil-ħajja, permezz tal-akbar evidenza tal-imħabba: ħajja li tgħixha għal min tħobb. Is-Sigriet tal-qdusija huwa l-imħabba għal Kristu.”

U dan huwa diskors li għamel l-Isqof Mario Grech fil-5 ta’ Marzu, 2016 b’referenza għat-Triq tas-Salib Nazzjonali li ssir qrib il-Ġimgħa l-Kbira fuq l-Għolja tal-Għammar, Ta’ Pinu, Għawdex:

“It-tbatija hija parti mill-għaġna ta’ ħajjitna. Minbarra t-tbatija tal-ġisem u tal-qalb, għalina l-Insara hemm dik it-tbatija li nġarrbu minħabba li aħna dixxipli ta’ Kristu. Ix-xhieda Nisranija tiswa qatigħ. Hija din it-tbatija li permezz tagħha nieħdu sehem mit-tbatija ta’ Kristu: hija t-tbatija tal-imħabba li tingħata; hija tbatija li permezz tagħha nagħtu ħajja u tama lill-proxxmu. Fil-fatt il-ħniena tal-Missier intweriet lilna permezz tal-Passjoni ta’ Ibnu l-Waħdieni. Huwa biss jekk aħna nitħeġġu minn din l-istess Passjoni li nistgħu nħennu bħall-Missier. Ejjew nitolbu lill-Feddej tagħna ħalli jkebbes lil qalbna b’din l-istess Passjoni, biex bħala dixxipli ma negħjewx mexjin warajH nerfgħu s-salib, u biex bħalu nkunu lesti nbatu għall-imħabba lejn l-oħrajn.”

Ġesù, int ma kontx komdu fuq is-Salib biex tpatti għal dnubietna! Għinna niftakru f’dan kull darba li nkunu ttentati li nidinbu. Midinbin konna, għadna u nibqgħu, imma Inti taf li nixtiequ nħobbu LILEK iżjed mid-dnub f’ħajjitna u għalik irridu nkunu lesti li niġu anki mwarrba u mistkerrha mill-ħbieb tagħna stess, imbasta nibqgħu leali lejk u ngħixu ħajja li togħġbok.

Grazzi Mulej tal-paċenzja u tal-paċi li inti tpoġġi fil-qlub ta’ dawk li jirsistu biex jilqgħu kollox minn idejk bħala r-rieda mqaddsa tiegħek. Din il-paċi tinstab biss FIK! Ħadd ma jista’ jimlielna qalbna u jissodisfha ħliefek. Tkun imbierek O Ġesù għal dejjem, għax bil-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tiegħek, fdejtna mill-misħut dnub!

Talba: Alla ħanin, li fil-Knisja tajtna l-eżempju tal-Beata Alessandra Marija, intimament magħquda mal-Passjoni ta’ Ibnek, nitolbu biex bl-interċessjoni tagħha, f’kull parti tad-dinja jinxtgħelu qima u devozzjoni lejn l-Ewkaristija u lejn il-Qalb Immakulata ta’ Marija, u biex aħna wkoll insiru tempju dejjem aktar xieraq tal-Ispirtu s-Santu u xhieda awtentiċi tal-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.mysticsofthechurch.com/2009/11/blessed-alexandrina-da-costa-mystic-and.html

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5911

Her Biography from the Vatican Site: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20040425_da-costa_en.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandrina_Maria_da_Costa

Film on Blessed Alexandrina:

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huma meħud mis-sit tal-Vatikan.

8 ta’ Ottubru: Santa Tajde

Verżjoni Vidjo: Santa Tajde

“Nitlob lil Alla biex jixhed għalija li minn meta ġejt hawnhekk id-dnubiet tiegħi kienu dejjem quddiem għajnejja bħal piż; qatt ma nsejthom u dejjem bkejt jien u niftakarhom.” ~ Santa Tajde lil Pafnuzju meta mar biex joħroġha miċ-ċella.

st-mary-magdalene-or-st-thais-in-the-desert-1640-41-jusepe-de-ribera-oil-painting-11.jpgSANTA TAJDE
Penitenta
Seklu 4

Tagħrif: Jingħad li Tajde għexet fis-seklu 4. Skont il-leġġenda tagħha, hija kienet imrobbija bħala Nisranija imma saret magħrufa f’Lixandra, l-Eġittu, minħabba li bi ġmielha kienet tipprova tiġbed u twaqqa’ fid-dnub lil diversi rġiel.

Il-fama tal-ħażen tagħha wasal ukoll f’widnejn Pafnuzju, li kien jgħix fid-deżert qrib, li ħalla l-ħajja rtirata tiegħu biex jgħinha tbiddel ħajjitha.

Meta wasal fid-dar tagħha talabha li jkellimha fejn żgur ma kien jarahom u josservahom ħadd. “Jekk inti qed tibża’ li jarawk in-nies,” qaltlu Tajde, “hawn ma jarana ħadd; imma jekk qed tgħid għal Alla, inti taf tajjeb li hu jinsab kullimkien.”

Pafnuzju ħa spunt minn dak li kienet qalet u kellimha fuq it-tmiem tagħha meta jkollha tagħti kont ta’ għemilha kollu. L-eremit irnexxielu bil-grazzja t’Alla, ibiddlilha ħajjitha.

Hi għamlet ħuġġieġa u ħarqet fiha l-ilbies u l-ġawhar li bihom kienet tiżżejjen u tiġbed in-nies lejha u Pafnuzju ħadha f’kunvent ta’ reliġjużi nisa fid-deżert.

Wara li għalaqha f’ċella qalilha biex tgħid spiss it-talba: “Inti li ħlaqtni, ikollok ħniena minni.” Għaddiet tliet snin f’din iċ-ċella titlob u tpatti għal ħtijietha, u hemm fl-aħħar sabet tassew il-paċi tal-qalb.

Wara dan Pafnuzju, bil-parir ukoll ta’ eremit famuż ieħor, San Anton Abbati u rħieb oħra sħabu, fosthom Pietru s-Sempliċi, ħariġha miċ-ċella u reġa’ taha l-libertà.

Imma Tajde l-penitenti talbet li tingħaqad mas-sorijiet ta’ dak il-kunvent fejn mietet ġimgħatejn wara.

Ħsieb: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla.” (Ġesù f’Mattew 21:31)

Pafnuzju, hu stess dixxiplu ta’ Sant Anton il-Kbir iltaqa’ miegħu u ma’ xi wħud mid-dixxipli l-oħra tiegħu. Huma ddiskutew is-sitwazzjoni ta’ Tajde u l-penitenza li Pafnuzju kien ordnalha tagħmel. Issa kienu għaddew 3 snin minn mindu Tajde daħlet fiċ-ċella. Ġara li wieħed mid-dixxipli ta’ San Pawl kellu ħolma qawwija aktar tard dak il-lejl fejn ra sodda sabiħa b’kisja tal-bellus imdawwar bil-fjuri. Il-patri kompla jiddeskrivi s-sbuħija inkredibbli ta’ din il-ħolma. Hu ħaseb li kienet dwar il-mewt imminenti ta’ San Anton, li issa kien imdaħħal fiż-żmien u kellu qrib il-mitt sena. Imma Sant Anton qal lil Pafnuzju li l-ħolma kienet dwar Tajde u l-post li l-Mulej lestielha fis-sema. Qallu li issa kienet għamlet biżżejjed penitenza li kellha tiġi liberata.

Pafnuzju mar biex jeħles lil Tajde miċ-ċella u l-penitenza tagħha. Huwa spjegalha li issa kienet għamlet penitenza biżżejjed u li l-Mulej kien ħafrilha. Hi qaltlu: “Jien dejjem kelli t-tifkira ta’ dnubieti quddiem għajnejja.” Imma b’sorpriża għal Pafnuzju, Tajde ma riditx titlaq minn hemm ġew. Hi riedet toqgħod fiċ-ċella tagħha u tkompli titlob u tagħmel penitenza, iżda mbagħad b’ubbidjenza qaddisa, Tajde ħalliet iċ-ċella tagħha u talbet li tibqa’ fil-kunvent mas-sorijiet l-oħra u tgħix ħajja ta’ penitenza u talb, u tħalliet tagħmel dan. Imma r-rieda misterjuża ta’ Alla kienet li wara biss ħmistax-il ġurnata hija tmut f’età żgħira ħafna. Pafnuzju irċieva l-aħbar tal-mewt tagħha u kien kunfidenti dwar il-ħniena t’Alla fuq ħajjitha. Tajde, wara tliet snin ta’ penitenza l-iktar severa kienet tabilħaqq ħielsa mid-dnubiet tagħha kif ukoll mill-battalji ta’ din il-ħajja.

X’misteru ta’ Ħniena kbira tinsab fil-Qalb ħelwa u umli tal-Mulej u Salvatur tagħna! Dan huwa l-kliem li qal lil Santa Fawstina f’Paragrafu 723 tad-Djarju tagħha dwar il-Ħniena tiegħu lejn il-midneb li jindem:

“Iktar ma jkun kbir il-midneb, iktar ikollu dritt għall-ħniena Tiegħi.” 

U f’Paragrafu 1146, Ġesù  jkompli:

“L-ikbar midinbin għandhom ipoġġu l-fiduċja tagħhom fil-ħniena Tiegħi. Għandhom id-dritt qabel oħrajn li jafdaw fl-abbiss tal-ħniena Tiegħi. Binti, ikteb dwar il-ħniena Tiegħi lejn l-erwieħ itturmentati. Erwieħ li jirrikorru lejn il-ħniena Tiegħi Jiena nieħu gost bihom. Lil dawn l-erwieħ Jiena nagħtihom iktar grazzji milli huma jifilħu jitolbu. Ma nistax nikkastiga wkoll lill-ikbar midneb jekk hu jirrikorri lejn il-ħniena Tiegħi, imma għall-kuntrarju Jiena niġġustifikah fil-ħniena Tiegħi li hi bla tarf u li ħadd ma jista’ jifhimha. Ikteb: qabel ma Jiena niġi bħal Imħallef ġust, l-ewwel niftaħ beraħ il-bieb tal-ħniena Tiegħi. Min ma jridx jgħaddi mill-bieb tal-ħniena Tiegħi jkollu jgħaddi mill-bieb tal-ġustizzja Tiegħi.”

Kien għalhekk li tana s-Sagrament tal-Qrar (tar-Rikonċiljazzjoni) biex jgħaddilna dawn il-grazzji li diġà kisbilna bil-mewt tiegħu għalina fuq is-salib permezz tas-saċerdot ministru tiegħu. M’hemm l-ebda mezz ieħor biex wieħed jirċievi l-maħfra għal dnubietu.

Hekk jgħidilha lil Santa Fawstina f’Paragrafu 1448:

“Ikteb, tkellem dwar il-ħniena Tiegħi. Għid lill-erwieħ fejn għandhom ifittxu l-faraġ; jiġifieri, fit-Tribunal tal-Ħniena (is-Sagrament tal-Qrar). Hemmhekk iseħħu l-ikbar mirakli u jirrepetu ruħhom bla waqfien. Biex wieħed japprofitta minn dan il-miraklu, m’hemmx għalfejn imur xi pellegrinaġġ kbir jew iwettaq xi ċerimonja li tidher minn barra; biżżejjed li wieħed jiġi bil-fidi f’riġlejn ir-rappreżentant Tiegħi u jurih il-miżerja tiegħu, u l-miraklu tal-Ħniena Divina jkun jista’ jidher bis-sħiħ. Li kieku r-ruħ tkun bħal kadavru qed jitmermer u għalkemm, skont kif jarawha l-bnedmin, ma jkun hemm l-ebda (tama li) terġa’ tiġi f’tagħha u kollox ikun diġà  mitluf, mhux hekk ma’ Alla. Il-miraklu tal-Ħniena Divina jerġa’ jġedded lil dik ir-ruħ bis-sħiħ. O, kemm huma msejknin dawk li ma japprofittawx mill-miraklu tal-Ħniena ta’ Alla! Għalxejn għad issejjaħli, għax ikun tard wisq.”

Għal min jixtieq jaqra d-Djarju ta’ Santa Fawstina, jista’ jsibu kollu bil-Malti u anki jniżżlu bħala dokument sħiħ minn hawn: https://djarjutasantafawstina.wordpress.com/

 • U int bogħod xejn mill-Qrar?
 • Qatt ħsibt li jekk tkompli tipposponi għal għada biex tersaq lejn il-Qrar u tirċievi l-ħniena t’Alla, għada jista’ jkun tard wisq?
 • Qed tagħmel xi forma ta’ penitenza bi tpattija għal dnubietek u biex tibker aktar fil-qdusija li bħala Nisrani/Nisranija int imsejjaħ/imsejħa għaliha?

Talba: Mulej Alla, int kont ġeneruż fi ħnientek lejn Santa Tajde u meta rajt l-indiema sinċiera tagħha, minn prostituta wassalt lil din il-penitenta għall-qdusija li ridt tara fiha. Kun ħanin magħna lkoll u agħtina li nkunu niedma b’mod sinċier għal dnubietna hekk li naslu li nogħġbuk ħalli meta jasal il-waqt, inkunu nistgħu nfaħħruk għall-ħniena tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna Ammen.

English Version: https://orthodoxwiki.org/Thais_the_Harlot

A More Detailed Reading: http://d.lib.rochester.edu/teams/text/whatley-saints-lives-in-middle-english-collections-life-of-saint-thais-introduction

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tha%C3%AFs_(saint)

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.