9 ta’ Lulju: San Ġwann minn Kolonja u sħabu

Verżjoni Vidjo: San Ġwann minn Kolonja u sħabu

“Ifirħu wkoll jekk issa, għal ftit żmien ieħor, jeħtieġ tgħaddu min-niket ta’ ħafna provi. Hekk is-sinċerità tal-fidi tagħkom – li tiswa wisq aktar mid-deheb ippruvat bin-nar u li jintemm – tgħaddi mill-prova u fl-aħħar ikun jistħoqqilha t-tifħir u l-glorja u l-ġieħ meta jidher Ġesù Kristu.” – 1 Pietru 1: 6-7.

DAS-MARTYRIUM-DER-MOeNCHE-VON-GORKUM_74-IV_69231.jpgSAN ĠWANN MINN KOLONJA U SĦABU
Martri ta’ Gorcum
? – 1572

Tagħrif: Ftit il-bogħod minn Gorcum, kien hemm post jissejjaħ Hooraer.

Il-kappillan ta’ din il-paroċċa kien Ġwann Heer (Ġwann ta’ Kolonja) li kien twieled fil-Ġermanja fil-bidu tas-seklu sittax u daħal fl-Ordni Dumnikana fil-kunvent ta’ Kolonja.

Fil-ħeġġa għall-fidi kattolika u l-ħerqa tiegħu għas-salvazzjoni tal-erwieħ, huwa mar jaħdem l-Olanda bħala kappillan ta’ Hoornaer. Kien ilu jaħdem hemmhekk għal madwar għoxrin sena.

Meta waslet l-aħbar li saċerdoti u reliġjużi f’Gorcum ġew arrestati, imqanqal minn imħabba ta’ qalb kbira mar jagħti l-għajnuna tiegħu. F’Gorcum hu kien jamministra s-sagramenti, speċjalment l-Ewkaristija.

Iżda l-movimenti ta’ Ġwanni bdew jiġu nnotati u darba minnhom waqt li kien sejjer jgħammed tarbija, ġie arrestat. Ġie akkużat li fil-viżti tiegħu kien qed jispjuna għar-Re ta’ Spanja.

Fid-9 ta’ Lulju 1572, dsatax, bejn reliġjużi u saċerdoti, ġew mogħtija t-tgħalliq f’Brielle (Olanda). Ġew maqtulin mill-Kalvanisti għax kienu jiddefendu l-awtorità tal-Knisja ta’ Ruma u l-preżenza reali ta’ Ġesù fl-Ewkaristija.

Ħdax minnhom kienu Franġiskani tal-kunvent ta’ Gorcum, fosthom il-Patri Gwardjan Nikola Pick u l-vigarju Ġirolmu Werden; wieħed Dumnikan (Ġwann ta’ Kolonja), tnejn Norbertjani, wieħed kanonku regulari ta’ Santu Wistin u erba’ qassisin.

Dawn kienu magħduda mal-qaddisin tal-Knisja mill-Papa Piju IX. Il-fdal tagħhom jinsab f’Santwarju għad unur tagħhom ġewwa Brielle, l-Olanda.

Ħsieb: Kien fix-xahar ta’ Ġunju tal-1572, li l-Kalvinisti ħakmu f’idejhom il-belt ta’ Gorcum fl-Olanda. Qabdu lil dawn l-insara li semmejna li kienu joqgħodu f’dik il-belt, u bdew jeħduhom minn raħal għal ieħor u jwaqqgħuhom għaż-żufjett quddiem in-nies kollha tal-pajjiż. Qafluhom imbagħad fil-ħabs ta’ Brielle u hemm tawhom kull għamla ta’ tortura biex iġagħluhom jiċħdu l-fidi Kattolika fl-Ewkaristija u fil-primat tal-Papa. Damu mis-26 ta’ Ġunju sas-6 ta’ Lulju. Għalxejn ipprova jaqbeż għalihom William of Orange, għaliex xorta l-kmandant Watergerzen ħareġ il-mandatt li wara torturi mill-aktar ħarxa jmorru għall-forka. Huma baqgħu sħaħ fi twemminhom u għażlu li jieħdu l-martirju. Fost dawn il-martri tal-Olanda, insibu lid-Daniż San Wilhad ta’ 90 sena, l-ixjaħ wieħed fosthom.

It-Tnejn 30 ta’ Jannar 2017, fl-omelija tiegħu mid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal hekk:

“Il-Knisja hi magħmula minn poplu t’Alla, midneb imma doċli, li jagħmel tant affarijiet kbar u jagħti xhieda ta’ Ġesù Kristu, sal-martirju. Il-martri huma dawk li jmexxu l-Knisja ‘l quddiem, sal-ġurnata tal-lum.

Illum hawn aktar martri mill-ewwel sekli. Il-midja dan ma tgħidux għax ma jitqiesx aħbar, imma llum bosta Nsara huma beati għax ippersegwitati, insultati, mitfugħin il-ħabs, imqar għax sempliċement kellhom salib fuqhom, jew għax iddikjaraw li jistqarru lil Ġesù Kristu. Din hi l-glorja tal-Knisja, hija s-sapport tagħna u l-umiljazzjoni tagħna. Aħna li għandna kollox, ingergru meta tonqosna xi ħaġa… imma ftit naħsbu dwar dawn ħutna, li llum, aktar mill-ewwel sekli, għadhom isofru l-martirju.

L-akbar forza tal-Knisja llum tinsab fil-Knejjes żgħar, bi ftit membri, li huma ppersegwitati u mitfugħin il-ħabs flimkien mal-isqfijiet tagħhom. Nazzarda ngħid, li Knisja mingħajr martri hi Knisja mingħajr Ġesù. Għalhekk nistedinkom biex titolbu għall-martri li jsofru bla qies u titolbu għal dawk il-Knejjes li m’għandhomx il-libertà li jesprimu ruħhom, li jsofru ħafna, għax it-tama tagħna tinsab fihom.

Kittieb tal-ewwel sekli tal-Knisja kien qal li d-demm tal-martri hu ż-żerriegħa tal-Insara. Bil-martirju u x-xhieda tagħhom, bit-tbatija tagħhom, bl-offerta ta’ ħajjithom, qed jiżirgħu l-futur. Jien nitlobkom biex toffru quddies għall-Knejjes li jsofru u li m’għandhomx libertà. U niżżu ħajr lill-Mulej, li aħna preżenti bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu f’dawn ħutna li llum jagħtu xhieda tiegħu.”

  • U int, titlob għall-insara ppersegwitati madwar id-dinja li lanqas jissemmew fl-aħbarijiet?
  • Lest/a li jwaqqgħuk għaż-żufjett filwaqt li inti tibqa’ tistqarr il-fidi tiegħek fi Kristu u fil-Knisja li hu waqqaf?

Talba: O Alla, int ħlaqt il-bnedmin kollha u tajthom is-salvazzjoni, b’mod tal-għaġeb sejjaħt għall-fidi Kattolika l-popli tal-Olanda u wassalt il-qaddisin martri San Ġwann minn Kolonja u sħabu għall-istqarrija glorjuża tal-fidi; agħtina li, bl-eżempju u t-talb tagħhom, aħna wkoll iseħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek u tat-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/martyrs-of-gorkum.html

Alternative Reading: https://catholicexchange.com/the-19-martyrs-of-gorkum

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Gorkum

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Ġunju: San Norbertu

Verżjoni Vidjo: San Norbertu

“X’jiswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqered?” – Ġesù f’Luqa 9:25.

6-San-Norberto-de-Magdeburgo-6SAN NORBERTU
Isqof
1080 – 1134

Tagħrif: San Norbertu twieled minn familja nobbli u sinjura ħafna f’Xanten, fuq ix-xmara Rhine, il-Ġermanja. Ġie mrobbi fil-lussu, fil-kumdità, fil-ħela. Għalkemm ġie ordnat Suddjaknu u ġie mqabbad fil-qorti ta’ Enriku V, Imperatur tal-Ġermanja biex iqassam il-karità, kien ħsiebu biss li jiddeverti.

Darba waħda, waqt li kien fuq żiemel għaddej mill-kampanja nqabad f’maltempata, u minħabba sajjetta fil-qrib, iż-żiemel sfratta u Norbertu waqa’ minn fuqu u ntilef minn sensih. Meta ġie f’tiegħu għaraf kemm kien qrib tal-mewt, u li bil-ġid kollu li kellu, kien ser jidher quddiem Alla b’idu f’idu, u għalhekk iddeċieda li jbiddel ħajtu.

Minkejja l-ostakli li għamlulu niesu u ħbiebu, baqa’ determinat li jgħix ħajja tajba. Għadda sentejn iħejji ruħu biex isir qassis u kien ordnat f’Cologne fl-1115 meta kellu 35 sena. Ftit wara rriżenja għall-benefiċċji ekklesjastiċi, biegħ il-proprjetà u qassam dak li daħħal lill-fqar; żamm biss bagħal, 40 munita tal-fidda, missal, kalċi, patena u ftit abiti sagri. Imbagħad mar bil-mixi, ħafi, u bla sold, jiltaqa’ mal-Papa Ġelasju II, li kien f’St. Giles, fi Franza, u akkwista min għandu s-setgħa li jipprietka kull fejn kien iħoss il-bżonn. Sar predikatur kbir, u mar jipprietka wkoll fil-Belġju, u fi Franza.

L-isqof riedu jirriforma komunità ta’ kononiċi regolari iżda Norbertu kien strett wisq magħhom. Għalhekk huwa rtira fil-wied ta’ Prémontré ħdejn Laon fit-tramuntana ta’ Franza. Fl-1121, fuq talba tal-Papa Kallistu II, li kien fil-Konċilju ta’ Reims, il-Ġermanja, waqqaf l-Ordni tal-Premonstratensi jew Norbertini, kanoniċi regolari taħt ir-regola ta’ Santu Wistin, li jgħaqqdu ħajja ta’ għamla monastika ma’ ministeru attiv. L-ewwel 40 sieħeb li ngħaqdu miegħu fi ftit xhur, ipprofessaw il-voti fil-Milied tas-sena 1121. L-ordni kiber ħafna f’ħajtu.

Fl-1126, Norbertu ġie maħtur Isqof ta’ Magdeburg mill-Imperatur Lothair II, li ried jagħmlu wkoll kanċellier. Iżda minkejja l-kariga għolja, xorta baqa’ jgħix fiċ-ċaħda bħallikieku baqa’ fil-monasteru. Il-ħeġġa tiegħu ġiebet riformi kbar fid-djoċesi, imma kellu wkoll għedewwa li għalihom ħajtu kienet ċanfira. Flimkien ma’ San Bernard Abbati ħadem ħafna biex ineħħi d-diżordnijiet kawżati mix-xiżma tal-antipapa Anakletu II.

Meta kien f’Magdeburg, fir-ritorn minn Ruma flimkien mal-Imperatur Lothaire, San Norbertu ħassu ħażin, u wara erba’ xhur marid, radd ruħu ’l Alla fis-6 ta’ Ġunju, 1134 fl-għomor ta’ 54 sena. Iddikjarah qaddis il-Papa Girgor XIII fl-1582.

Ħsieb: Bħal ħafna persuni li bdew xi forma ta’ tiġdid, riforma ta’ movimenti jew ordnijiet ġodda fil-Knisja, San Norbertu kien devot kbir tal-Bibbja. Huwa nkoraġġixxa lill-membri tal-Ordni tiegħu biex jimmudellaw ħajjithom fuq l-Evanġelju, u dan kien ifisser li jkun familjari magħha. Forsi smajtu b’kanzunetta bil-lingwa Ingliża li tieħu l-ittri tal-kelma Bibbja (BIBLE) u tgħid li dawn ifissru: ‘Basic Instructions Before Leaving Earth.

Din hija verità. Il-Bibbja hi l-Ktieb tal-istruzzjoni tagħna ta’ kif ngħixu ħajja tajba u dan hu dak li jgħidilna San Norbertu: “Qatt tgħejjew tistudjaw dawn il-kitbiet, fejn issibu eżortazzjoni qasira biex tibqgħu fidili fis-servizz tagħhom lejn Alla. Għax il-Kelma ta’ Alla hi nar li jħeġġeġ. Hija mimlija bin-nar tal-Ispirtu s-Santu. Hija tikkonsma l-vizzji u tippromwovi l-virtujiet. Hija tagħti l-għerf lil dawk li lesti jilqgħuh u tipprovdilhom l-ikel tas-sema. Għalhekk Kristu qal: “Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jħarsuha!” (Luqa 11:28)

L-għan tal-Mulej Alla huwa li aħna nsiru tassew nafuh b’mod personali fil-ħajja tagħna. Lil Alla nistgħu nitgħallmu fuqu permezz tan-natura u l-ħolqien tiegħu jew minn xi esperjenzi li nistgħu ngħaddu minnhom.(ara Rumani 1:20-23) Imma l-aktar ħaġa li tinfurmana hija żgur Il-Bibbja – Il-Kelma Mqaddsa. Fiha Alla rrevelalna lilu nnifsu bl-aktar mod ċar biex aħna nkunu nistgħu nsiru nafuh b’mod personali u niskopru l-pjan tiegħu għalina.

“Ġesù qal lil-Lhud li emmnu fih: ‘Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi, u tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom.’ (Ġwanni 8:31-32).

“Wieġbu Ġesù: ‘Jiena hu t-Triq, Jien Hu il-Verità u Jien Hu l-Ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.’ Ġwanni 14:6

Jidher ċar li Ġesù  Hu l-Verità u Hu l-Kelma. Huwa pjuttost impossibli li wieħed jiskopri tassew lil Ġesù jekk ma jkunx jaqra, jisma’ u jimxi mal-Kelma. Meta aħna nimxu mal-Kelma nkunu qegħdin nimxu mal-Verità, meta rridu tassew niskopru il-verità (Il-Verità) irridu bilfors ma nduru u nħarsu mkien iktar ħlief lejn il-Kelma. Meta niskopru il-verità (Il-Verità) mill-Kelma, niskopru lil Ġesù! Niskopru li l-Verità hi l-Persuna ta’ Ġesù stess.

Ġesù jgħidilna ċar li ‘Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.’ (ara Mattew 4:4)

Infatti skont il-Kelma t’Alla dak li jqis lilu nnifsu bħala wieħed li jimxi wara Kristu tassew, irid jikber billi jiġi mitmuh il-Kelma t’Alla. Mhux ta’ b’xejn li ħafna nies li anke jattendu ‘knejjes’ jew xi ‘gruppi’ ta’ talb, jibqgħu trabi spiritwalment u ‘karnali’ – jgħixu skont il-ġibdiet tal-ġisem, għax m’humiex jimxu mal-Kelma t’Alla, li hija dik li ssostnihom spiritwalment. Għalhekk jibqgħu ‘telliefa’ fil-mixja tagħhom bħala Nsara, milli jikbru u jimmaturaw u jitgħallmu jkunu tassew rebbieħa permezz ta’ Kristu u l-Kelma tiegħu.

U fl-aħħar nett, San Pawl iwissina: “Qisu li ħadd ma jassarkom b’filosofija u kliem qarrieq u fieragħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta’ Kristu.” (Kolossin 2:8)

  • U int, kemm int familjari mal-Bibbja u kemm tfittex li tiskopri lil Alla u l-pjan tiegħu għalik permezz tal-Kelma tiegħu fiha?
  • Qed tibni ħajtek fuq il-Kelma ta’ Alla fil-Bibbja kif għamlu San Norbertu u oħrajn, fuq il-Verità li hija tgħallem, fuq Kristu li qal li Hu stess huwa l-Verità?

Talba: O Alla, int għażilt lill-isqof San Norbertu biex jamministra b’mod tal-għaġeb il-Knisja tiegħek, u żejjintu bl-ispirtu tat-talb u b’ħeġġa kbira bħala ragħaj spiritwali; agħmel li, bil-għajnuna tat-talb tiegħu, il-merħla tal-fidili jkollha rgħajja skont qalbek u ssib dejjem mergħa tajba tas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-norbert-of-xanten.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-norbert/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_of_Xanten

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

4 ta’ Ġunju: San Pietru minn Verona

Verżjoni Vidjo: San Pietru minn Verona

“CREDO IN DEUM” – L-ewwel tliet kelmiet tal-Kredu li San Pietru minn Verona kiteb fi stqarrija tal-fidi tiegħu, bid-demm li kien ħiereġ mill-feriti li għamlulu waqt il-martirju.

Peter-of-Verona-Full-e1425844752637SAN PIETRU MINN VERONA
Isqof
†1252

Tagħrif: Pietru twieled f’Verona fi tmiem is-seklu XII. Il-ġenituri tiegħu kienu eretiċi ħorox, mis-setta tal-Manikej.

Ta’ 15-il sena ġie mibgħut fl-Università ta’ Bolonja. Hawnhekk huwa ltaqa’ ma’ San Duminku li kien qed jipprepara għat-Tieni Kapitlu Ġenerali tal-Ordni fl-1221.

Darba minnhom waqt li S. Duminku kien qed jipprietka, Pietru ntlaqat bil-kliem mimli ħeġġa u qdusija tal-qaddis, intefa’ f’riġlejh u talbu jidħol fl-Ordni. Huwa rċieva l-libsa dumnikana minn idejn il-fundatur stess u ħa min għandu ż-żelu u l-kuraġġ qawwi tal-ewwel dixxipli dumnikani.

Meta kien qed jipprepara għas-saċerdozju, kellu jgħaddi minn prova kbira. Wieħed minn sħabu, waqt li bil-lejl kien għaddej minn ħdejn il-kamra ta’ Pietru deherlu li sema’ ilħna ta’ nisa f’kamartu. Pietru ġie mixli u mogħti l-kastig. Huwa aċċetta kollox bl-umiltà u ġie mibgħut f’Ancona biex jagħmel penitenza.

Hu talab ħafna u ħass ħafna l-qawwa tat-talb imma bħala bniedem ħass ukoll l-għajb tal-kastig. Darba minnhom imbikkem talab lil Alla: “Mulej, inti taf li jien innoċenti għal dan kollu; għaliex tippermettilhom jemmnu dan fuqi?” Imbagħad instemgħet vuċi ġejja mill-Kurċifiss, “U jien, Pietru x’għamilt biex għamlu dan kollu fuqi?” Minn dakinhar Pietru reġa’ kiseb il-ferħ u s-serenità ta’ qalbu.

Imma l-verità fl-aħħar rebħet. Pietru reġa’ mar mal-komunità, kompla jistudja u ġie ordnat saċerdot. Hu kien jitlob biex ikollu l-ferħ li jmut mewta ta’ martri.

Fl-1251, irċieva l-inkarigu biex jaħdem kontra l-ereżija fi Cremona, u fl-inħawi tal-viċin. Fl-istess żmien ġie magħżul pirjol tal-kunvent ta’ Como. Fis-6 ta’ April 1252, huwa u sejjer Milan minn Como, l-eretiċi qabduh u tawh il-martirju, għat-tjieba tal-fidi u l-ubbidjenza lejn il-Knisja ta’ Ruma.

Interessanti li qabel miet, Pietru qal il-Kredu b’leħen għoli u bid-demm li ħareġ mill-feriti tiegħu għamel l-istqarrija tal-fidi, “CREDO IN DEUM”. Wieħed mill-qattiela jismu Karinu, milqut bid-dehra tal-qaddis, ftit wara, daħal dumnikan.

Ħsieb: Dan li ġej huwa kliem Br. Brother Louis Camilleri f.s.c. (li tiegħu għaddejja kawża ta’ Venerazzjoni):

“San Pietru jdawwalna fil-ħajja tal-fidi tagħna. Għalkemm aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet differenti għandna sfidi ġodda quddiemna. Ix-xhieda tal-fidi tagħna trid tidher fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, fil-kelma, fl-eżempju u fil-ħidma tagħna biex inkunu dak li Ġesù ried minna: li nkunu dawl tad-dinja u melħ tal-art.

Bħal Pietru jrid ikollna l-kuraġġ li nuru li nemmnu tabilħaqq fil-valuri nsara. Hekk naslu biex nitqabdu t-taqbida t-tajba tal-fidi tagħna u nirbħu għal Kristu għadd kbir ta’ erwieħ.

San Pietru ħabb ħafna l-Knisja. Fi żminijietna, kollox qed jiġi ġġudikat u kkritikat, saħansitra l-Knisja. Forsi aktar milli wieħed jikkritika l-Knisja ikun aħjar jekk l-ewwel nistaqsu kemm qed ngħixu ta’ membri ħajjin u attivi f’din il-Knisja. Anzi kemm lesti biex nissagrifikaw ruħna għaliha. Dan il-qaddis huwa dawl għalina lkoll illum. Ejjew inkunu verament ġebel ħaj fid-dar tal-għarus ta’ Kristu”.

Fir-realtà lanqas il-passat tagħna ma jgħodd ladarba qerrejnieh, imma dak li verament jgħodd huwa kif qed ngħixu l-fidi tagħna fil-mument, fid-djar tagħna, fil-gruppi tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna, fis-soċjetà tagħna u fid-dinja tagħna. Jeħtieġ nistudjaw lilna nfusna ħalli naraw kif naħsbuha, kif naġixxu u kif ngħixu: kultant nilbsu l-maskra biex nuru dak li aħna ma aħniex, biex nogħġbu lid-dinja u ninsew lil Alla.

Kif trid tkun il-ħajja tagħna biex nkunu xiehda awtentiċi tal-Kelma t’Alla bħalma kien il-qaddis tal-lum?

Trid tkun leali għar-rieda t’Alla. Ħafna drabi nkunu qegħdin ngħixu fil-ħolm u allura ma nindunawx bl-iżbalji tagħna. Irridu nqumu fuq tagħna u ma nintelqux. Inkissru l-katina tal-għażż fil-ħwejjeġ t’Alla. Ħafna drabi, anzi dejjem insibu ħin għall-ħtiġijiet materjali tagħna, għall-mistrieħ tagħna iżda lil Alla noffrulu biss skużi. Insib ħin għall-quddiem it-TV, ħin għal logħob, iżda lil Alla ngħidlu biex jiskużani għax ma għandiex ħin biex nisma’ quddiesa jew ngħid xi talb ieħor, għax il-lum tħabatt ħafna u ninsab għajjien. Il-fidi jeħtieġ li nuruha bil-fatti u kultant irridu nagħmlu s-sagrifiċċju biex ma nħalluhiex mitluqa jew kważi mitfija.

Qatt ma għandna nieqfu fil-mixja tagħna lejn Alla. Ċertament ikun hemm mumenti li nħossuna għajjenin u rridu nintelqu, iżda bħal Pietru fil-Vanġelu, ngħajtu lill-Imgħallem tagħna u ngħidulu: “Mulej salvana, għax ser negħrqu.” Imma sostnuti bit-talb u l-grazzja t’Alla nipperseveraw sal-aħħar.” Imberkin dawk li jipperseveraw sal-aħħar,” jgħid il-Mulej Ġesù. Jalla ‘l-iva’ tagħna lil Alla tibqa’ miexja magħna sa ma’ ruħna tħalli lil ġisimna.

  • U int, issostni ruħek bit-talb u tfittex li tilqa’ l-grazzji kollha li l-Mulej qed jagħtik kull mument ħalli tibqa’ tippersevera sal-aħħar nifs ta’ ħajtek bħal San Pietru minn Verona?

Talba: Qanqal, Mulej, fil-Knisja tiegħek dak l-ispirtu li bih imlejt lil San Pietru minn Verona biex ta ħajtu għalik, u, bit-talb tiegħu, qawwina bl-istess spirtu ħalli ma nsibuhiex bi tqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għalik u għal ħutna. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://sanctoral.com/en/saints/saint_peter_of_verona.html

Alternative Reading: https://dominicanfriars.org/st-peter-verona-peter-martyr/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Verona

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

8 ta’ Mejju: Il-Madonna ta’ Pompei

Verżjoni Vidjo: Il-Madonna ta’ Pompei

“Madonna ta’ Pompei, ħarisna bi nhar u bil-lejl”. – Talba qasira u popolari tal-Madonna ta’ Pompei

54day novenaIL-MADONNA TA’ POMPEI

Tagħrif: Waħda mill-isbaħ devozzjonijiet li għandna f’pajjiżna u li tiġbed ħafna nies fil-festa tagħha hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompei nhar it-8 ta’ Mejju. Wieħed jistaqsi: “Minn fejn beda kollox?”

Pompei kien raħal li kellu memorji sbieħ tal-passat għax fl-ewwel snin tal-Insara, Pompei kienet belt kbira u importanti minħabba l-port tagħha. Iżda l-ġmiel u l-kobor tal-belt ta’ Pompei inqered għal kollox meta żbroffa l-Vulkan Vesuvju fit-28 t’Awwissu 79 A.D.

Il-Madonna riedet tagħti ħajja ġdida lil din il-belt billi tagħmilha ċentru ta’ talb Marjan. Il-Madonna kellha tinqeda b’avukat marradi, Bartolo Longo, li fiż-żgħożija tiegħu kien bniedem anti-klerikali. Bil-għerf tiegħu, hu ried iġib fix-xejn u jeqred lill-Knisja. Longo kien saċerdot ta’ setta satanika. Iżda l-providenza Divina laqqgħetu ma’ Vinċenzo Pepe li fid-29 ta’ Mejju, 1865 wassal lil Longo jmur iqerr għand Patri Alberto Radente. Dan il-patri kellu mħabba kbira lejn il-Madonna u kien ifittex li jxandar ir-rużarju. Hu għin lil Bartolo Longo biex jiċħad lis-setta u jikkonverti.

Fit-23 ta’ Ġunju, 1865, festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, Bartolo Longo rċieva l-ewwel Ewkaristija wara l-konverżjoni tiegħu. Nhar is-7 t’Ottubru, 1871 sar Terzjarju Dumnikan taħt l-isem ta’ Fra Rosario. Fl-istess waqt beda jattendi l-laqgħat ta’ formazzjoni organizzati minn Katerina Volpicelli, illum qaddisa.

Fl-1872, taħt il-gwida ta’ Santa Katerina Volpicelli, Longo mar f’Pompei jamministra l-propjetà tal-Kontessa Marianna Farnararo de Fusco. Hemm sab jistennieh faqar kbir u nuqqas ta’ tagħlim. Is-sħarijiet kienu kkunsidrati bħala l-uniċi mezzi ta’ fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Kien hemm telqa kbira u baħħ. Longo twerwer! Darba minnhom, fil-ħin tad-daqq tal-qniepen ta’ nofsinhar, Longo sema’ sejħa mingħand il-Verġni Mbierka: “Jekk inti qed tfittex is-salvazzjoni, xerred ir-Rużarju!” Longo kien pront u wieġeb: “Verġni Mbierka, int wegħedt lil San Duminku li min ixerred ir-Rużarju se jsalva. Jien mhux ħa nitlaq minn Pompei qabel ma nkun xerridt ir-Rużarju tiegħek!” Minnufih Longo beda bil-ħidma. F’għaxart ijiem, bl-għajnuna ta’ xi raħħala, irranġa l-kappella tas-Salvatur li kien hemm mitluqa u ċċelebra l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Qassam ħafna kuruni tar-Rużarju u beda jxerred id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka skont il-wegħda li kien għamel. Longo beda wkoll jgħallem u jipprietka lir-raħħala ta’ Pompei.

Longo xtaq li jkollu pittura tal-Verġni Mbierka. Mar Napli u xtara xbieha tal-Madonna. Ta x-xbieha lill-bidwi Angelo Tortora dan ġarrielu lejn Pompei fuq karrettun taż-żibel. Longo qal: “Dan huwa sinjal li l-Madonna tħobb l-umiltà!” Ix-xbieha tal-Madonna waslet f’Pompei nhar it-13 ta’ Novembru, 1875.

Fuq parir tal-Isqof Giuseppe Formisano, Longo beda jibni knisja ġdida ddedikata lill-Verġni Mbierka tar-Rużarju Mqaddes. L-ewwel ġebla ġiet imqiegħda nhar it-8 ta’ Mejju, 1876. Dakinhar l-Isqof Formisano tenna li “Marija hi tassew l-awtur tat-tempju li jrid jitla’ fuq dan il-post!”

Marianna Farnararo de Fusco imbagħad marret għand Bartolo Longo ġewwa Pompei u bdiet tgħinu finanzjarjament fil-bini tal-knisja ġdida. Il-Madonna ta’ Pompei – kif issa kienet qed tiġi msejħa – bdiet ixxerred l-ewwel grazzji tagħha. Fost dawn kien hemm il-fejqan mill-epilessija tat-tifla Clorinda Lucarelli u l-fejqan ta’ omm Bartolo Longo. B’ringrazzjament għal dawn il-grazzji, diversi persuni taw għotjiet ġenerużi għall-bini tal-knisja.

Fl-1877, Bartolo Longo kiteb u xerred id-devozzjoni tal-ħmistax-il Sibt f’ġieħ il-Madonna ta’ Pompei. Fl-1879, Longo marad sew u ħaseb li kien se jmut. Għalhekk kiteb novena f’ġieħ il-Madonna ta’ Pompei u b’mod mirakoluż, meta temm jikteb din in-novena, Longo fieq.

Longo kiteb ukoll supplika lill-Madonna ta’ Pompei biex isaħħaħ it-tagħlim tal-Papa Ljun XIII fl-enċiklika Supremi Apostolatus Officio. Din l-enċiklika kienet titkellem dwar id-devozzjoni tar-Rużarju Mqaddes. Nhar l-14 t’Ottubru, 1883 imbagħad, madwar 20,000 pellegrini nġabru f’Pompei għar-reċita tal-ewwel Supplika. Dik is-sena wkoll, tbierku l-ewwel żewġ qniepen tal-knisja l-ġdida li ġew imsemmija Maria Rosaria u Caterina da Siena.

Fis-7 ta’ Marzu, 1884, Longo ppubblika l-ewwel fuljett Il Rosario e la Nuova Pompei bl-approvazzjoni tal-istess Papa Ljun XIII. Sadattant Longo kompla x-xogħol soċjali tiegħu u fetaħ skejjel għat-tfal żgħar u anke djar għall-ħaddiema li kienu qed jibnu s-Santwarju. Pompei beda jieħu forma ġdida bil-bini ta’ toroq u pjazez ġodda. Twasslu is-servizzi tal-elettriku, il-posta u stazzjon tal-ferrovija.

Ix-xogħol fuq is-Santwarju l-ġdid kompla u fis-7 ta’ Mejju, 1887 il-Kardinal Monaco la Valletta kkonsagra l-artal maestuż tas-Santwarju. L-għada, jiġifieri fit-8 ta’ Mejju, 1887, ix-xbieha tal-Madonna kienet inkurunata b’dijademi tad-djamanti u ż-żaffiri li kienu mbierka mill-Papa stess. Fis-sena 1891, Bartolo Longo fetaħ dar għat-tfal tal-priġunieri.

Fl-1893, kienet is-Sena tal-Ġublew għall-Papa Ljun XIII, u l-Papa rċieva diversi rigali. Min-naħa tiegħu, Bartolo Longo u Marianna de Fusco offrew il-propjetà kollha ta’ Pompei lill-Papa u dan aċċetta bil-ferħ, bil-kundizzjoni li Longo u Marianna jkomplu bl-inkarigu tal-amministrazzjoni.

Minħabba li x-xogħol fl-orfanatrofji kiber, Longo talab l-għajnuna u għalhekk ġew jgħinuh xi sorijiet Dumnikani. Eventwalment, Longo waqqaf il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Dumnikani tar-Rużarju ta’ Pompei nhar il-25 t’Awwissu, 1897. Dawn is-Sorijiet mill-ewwel middew idejhom għax-xogħol, min jgħallem, min jgħin fil-karità u min jieħu ħsieb l-artal u l-armar tiegħu.

Nhar il-5 ta’ Mejju, 1901, il-faċċata tas-Santwarju kienet inawgurata wara seba’ snin ta’ xogħol. Din il-faċċata nbniet mid-donazzjonijiet li ġew minn madwar id-dinja kollha u hija ddedikata lill-Paċi Universali.

Aktar tard maż-żmien, Longo irrinunzja x-xogħol kollu ta’ Pompei lill-Papa Piju X bħala “sinjal ta’ ubbidjenza li hi t-triq li ssalva lir-ruħ tal-bniedem.” Intant, fl-1907 waslu f’Pompei l-Aħwa Kristjani ta’ San Ġwann Battista de la Salle li ħadu l-inkarigu tal-iskejjel u l-formazzjoni tat-tfal subien li jkollhom diffikultà fil-ħajja tagħhom.

Fi Frar tal-1924 mietet Marianna de Fusco. Bartolo Longo beka imma rringrazzjaha għax kienet hi li ħeġġitu sabiex jiffjorixxi dan ix-xogħol kollu ġewwa Pompei. Fl-24 ta’ Mejju, 1925 tas-sena ta’ wara, tlesta l-bini tal-kampnar il-kbir tas-Santwarju. B’kollox il-kampnar dam jinbena tnax-il sena.

Saħħet Longo bdiet sejra lura u t-tabib Moscati ma tantx kien kuntent. Longo qal lit-tabib li l-mewt ma kinitx ta’ biża’ għalih, anzi, hu kien qed jistenna li jasal il-jum biex jara lil din l-Omm! Bartolo Longo miet nhar il-5 t’Ottubru, 1926. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu meqjuma fil-kappella ta’ taħt is-Santwarju. Hu kien dikjarat Beatu mill-Papa Ġwanni Pawlu II fis-26 t’Ottubru, 1980.

Ix-xogħolijiet ta’ Bartolo Longo baqgħu anke wara mewtu. Saħansitra fl-1948 infetaħ ukoll seminarju ġewwa Pompei. Kemm il-Papa Ġwanni Pawlu II u anke l-Papa Benedittu XVI żaru dan is-Santwarju għażiż, u quddiem ix-xbieha tal-Verġni Marija ta’ Pompei, talbu u nkoraġġew it-talba tar-Rużarju fost l-Insara.

Ħsieb: Ix-xogħol u d-devozzjoni li beda Bartolo Longo waslu ukoll fi gżiritna. Il-Markiża Apap Testaferrata, wara li salvat minn għarqa, riedet tirringrazzja lill-Madonna ta’ Pompei u għenet biex inbniet knisja ddedikata lill-Madonna ta’ Pompei f’Marsaxlokk. Ix-Xlukkajri ferħu għal din l-aħbar u għenu huma wkoll kif setgħu sabiex inbniet din il-knisja. Din il-knisja kellha tiġi mkabbra matul iż-żminijiet u ssawret fil-knisja li naraw illum, li kienet ikkonsagrata nhar is-17 ta’ Settembru, 1966.

Marsaxlokk sar Parroċċa ddedikata lill-Madonna ta’ Pompei nhar il-11 ta’ Jannar, 1897 b’digriet tal-Isqof Pietru Pace. Il-pellegrinaġġ li jsir ta’ kull sena nbena fi żmien il-kappillan Dun Lawrenz Mifsud fl-1963. Dakinhar kienu attendew folol kbar għal dan il-pellegrinaġġ. Jalla nkunu aħna li nkomplu nxerrdu din id-devozzjoni għall-glorja ta’ Alla u Ommu Marija.

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Mejju, 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ u ċċelebra Quddiesa fir-raħal ta’ Marsaxlokk, fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta’ Pompei. Dawn huma siltiet mill-omelija tiegħu ta’ dakinhar:

“Meta lil Ġesù darba qalulu: ‘Hawn ommok’, poġġa din il-mistoqsija: ‘imma min hi ommi? Min huma ħuti? Ħuti u ommi huma dawk li jisimgħu l-kelma t’Alla u jagħmluha’ (ara Mattew 12:47-50). Ma qalx ħuti biss, qal anke ommi, għax aħna l-Insara rridu nwelldu l-preżenza ta’ Ġesù kulfejn inkunu. Mela fina, bid-don tal-magħmudija li biha nsiru wlied Alla u aħwa ta’ Ġesù, hemm ukoll dan id-don tal-maternità biex inwelldu lil Ġesù kulfejn inkunu.

Jiena u nħares lejn l-istatwa tant grazzjuża tal-Madonna ta’ Pompei li qed iżżejjen il-bieb tal-Knisja, nitlobha biex bil-ħarsa ħelwa tagħha tikkonvinċina kemm hu ħelu li nkunu qrib Binha. Kemm hu ħelu li aħna nkunu taħt il-ħarsien tagħha. Kemm hu ta’ ġid għalina li aħna niggranfaw ma’ dik il-katina ta’ mħabba li hija l-kuruna tar-Rużarju. Kultant aħna nisimgħu l-aħbarijiet u dak li qed jiġri madwarna jinkwetana. Ejjew nirritornaw għad-devozzjoni u l-prattika qaddisa tar-Rużarju li ħelsitna fl-imgħoddi u tibqa’ teħlisna anke llum. Min iġorr fuqu l-kuruna tar-Rużarju għandu xi jfakkru fil-ħniena ta’ Alla, u li Alla huwa dejjem miegħu.

Ejjew nitolbu biex iż-żgħażagħ tal-lum ma jittraskurawx, ma jistħux, speċjalment iż-żgħażagħ Xlukkajri, tistħux tgħidu r-Rużarju. Anke meta tiltaqgħu ma’ xi tfajla gustuża għidulha: ‘aħna x-Xlukkajri devoti tar-Rużarju’. Min jaf kemm sajjieda jgħidu r-Rużarju. Ejjew aħna lkoll nagħtu spazju għal din il-katina ħelwa, li mhix katina ta’ skajvitù imma li tgħaqqadna ma’ Sidtna Marija.”

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Agħfas hawn biex tniżżel id-dokument bis-Supplika lill-Madonna ta’ Pompei

Talba: O Sultana Kbira tal-Paċi,
O Verġni Mbierka Sultana tas-Sema u tal-art,
għall-isem tiegħek jifirħu l-anġli u l-qaddisin
u jitriegħed l-ispirtu tal-ħażen;
O Sultana Mbierka tar-Rużarju Mqaddes,
inti għażiltna fost uliedek biex tinxtered id-devozzjoni lejk minn Pompei;
aħna ninxteħtu quddiemek f’dan il-jum ta’ festa.
F’dan il-jum bdew ir-rebħiet tiegħek fuq l-istess art
li qabel kienet mimlija b’tempji pagani;
bid-dmugħ f’għajnejna nistqarrulek li nħobbuk:
aħna foqra nafdaw fik.
O Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena,
lejn il-familji tagħna, lejn pajjiżna u lejn id-dinja kollha;
ħares lejn il-Knisja; ikollok ħniena minna fid-dwejjaq tagħna
u fin-niket ta’ ħajjitna.
Ommna Marija, itlob għalina quddiem Ibnek,
u irbaħ lejk bil-ħniena l-qlub tal-midinbin.
Huma ħutna għeżież, huma wliedek;
għalihom ukoll Ġesù xerred demmu;
qegħdin inikktulek il-qalb tiegħek bla tebgħa.
Urina li inti s-sultana tal-paċi u l-omm tal-ħniena. Ammen.
(Mis-Supplika ta’ Pompei)

English Version: https://www.roman-catholic-saints.com/our-lady-of-pompeii.html

Alternative Reading: http://www.catholictradition.org/Mary/pompeii.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_the_Virgin_of_the_Rosary_of_Pompei

 

 

 

 

 

 

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Marsaxlokk.

30 ta’ April: San Piju V

Verżjoni Vidjo: San Piju V

“Jekk inti twiddeb lill-ġust biex ma jidnibx u hu ma jidnibx, huwa jgħix għax inti tkun widdibtu u int tkun salvajt lil ħajtek. Għasses fuqek innifsek u fuq it-tagħlim tiegħek, biex issalva lilek innifsek u lil dawk li jisimgħuk.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Piju V.

430piusSAN PIJU V
Papa
1504 – 1572

Tagħrif: Anton Mikiel Ghislieri, kif kien jismu qabel sar Papa, twieled fl-1504, f’Bosco, fil-Lombardija, l-Italja, f’familja fqira.

Fl-1519, meta kellu ħmistax-il sena daħal mad-Dumnikani, u qaddes fl-1528. Għal sittax-il sena għallem it-teoloġija u l-filosofija, sakemm il-Papa Pawlu IV, fl-1556 ħatru Isqof ta’ Sutri, u fl-1557 Kardinal. Imbagħad il-Papa Piju IV li laħaq wara Pawlu IV, poġġieh Isqof ta’ Mondori.

Meta l-Papa Piju IV miet, f’Diċembru tal-1565, il-Kardinal Ghislieri ġie elett Papa fis-7 ta’ Jannar, 1566, u ħa l-isem ta’ Piju V.

Bil-ħajja qaddisa tiegħu ġab atmosfera ġdida f’Ruma. Wettaq ħafna mir-riformi fil-Knisja, mitluba mill-Konċilju ta’ Trentu (1545-1563). Ippubblika Katekiżmu, Missal u Brevjar ġodda. Irriforma l-mużika u l-liturġija tal-Knisja. Ħadem bla serħan biex jgħaqqad il-mexxejja nsara tal-Ewropa kontra t-theddida tat-Torok. Fl-1570 skomunika lir-Reġina Eliżabetta I tal-Ingilterra, u kiteb lil Mary Stuart fil-ħabs biex ifarraġha.

Malta għandha tassew biex tqisu bħala missier li ħaseb fiha ħafna bl-għajnuna kbira li ta lill-Kavallieri speċjalment biex sewwew il-ħerba li ħallew warajhom it-Torok taħt Suleiman II fl-Assedju l-Kbir u biex bnew il-belt Valletta.

Għen ħafna lil Don Juan tal-Awstrija bħala l-Kmandant tal-flotta Nisranija, u waqt li talbu biex ma jeħux miegħu nies ta’ ħajja ħażina, ordna talb pubbliku għas-suċċess tat-taqbida tiegħu kontra t-Torok li ntemmet f’rebħa kbira għall-Insara fil-battalja ta’ Lepanto fis-7 ta’ Ottubru, 1571. Fuq din ir-rebħa, il-Papa waqqaf il-festa tar-Rużarju Mqaddes (ara Festa tar-Rużarju Mqaddes), u żied it-titlu “Għajnuna tal-Insara” fil-Litanija tal-Madonna.

Kien iqatta’ ħafna ħin fit-talb, kien isum ħafna, u jgħaddi mingħajr il-kumditajiet u l-ħela, u kien josserva bir-reqqa ir-Regola bħala patri Dumnikan.

Huwa miet f’Ruma fl-1 ta’ Mejju, 1572. Il-Papa Klement X fl-1 ta’ Mejju 1672, ibbeatifikah, u l-Papa Klement XI fit-22 ta’ Mejju 1712, ikkanonizzah. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu għall-qima tal-fidili fil-bażilika ta’ Santa Maria Maggiore, Ruma b’monument mill-isbaħ.

ĦsiebDan il-Papa qaddis Piju V kellu rabta mill-qrib mal-ġżejjer Maltin. Huwa kien bagħat lill-Arkitett Francesco Laparelli ġewwa Malta sabiex jgħin fit-tfassil tal-bini tal-Belt Valletta. Huwa kien ukoll jgħin finanzjarjament fil-bini tal-Belt Kapitali tagħna. Bħala rikonoxximent ix-xbieha tiegħu kienet tidher fuq il-bieb prinċipali tal-Belt Valletta. Dan il-bust kien tneħħa meta fis-snin sittin inbidel bieb il-Belt. Il-Papa San Piju V huwa wkoll l-fundatur tal-Parroċċa ta’ Sidtna Marija tal-Portu Salvu u San Duminku fil-belt Valletta.

Il-Papa Piju V huwa wkoll marbut mal-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Din ir-rabta twieldet fl-1571. It-Torok minkejja t-telfa li ġarrbu sitt snin qabel fl-Assedju ta’ Malta, xorta ma qatgħux qalbhom li jakkwistaw artijiet Insara. F’din is-sena il-Misilmin attakkaw Lepanto, fil-Greċja, Il-Papa ħeġġeġ lill-Insara biex jitolbu għall-ġellieda Nsara. It-talba speċjali kienet ir-Rużarju. Ir-rebħa seħħet nhar is-7 ta’ Ottubru u sena wara dan il-jum kien iddikjarat bħala l-festa tal-Madonna tal-Vitorja, imma aktar ’il quddiem bdiet tissejjaħ il-Madonna tar-Rużarju. Sal-lum għadna niċċelebraw din il-festa f’ dan il-jum.

Min jaf kemm ġid sar permezz tar-Rużarju! Kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies biddlu ħajjithom, kemm grazzi nqalgħu! Ejjew ma ninsewx li hu l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistenniena nitolbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu? Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjos kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Bħala Papa kien mexxej spirtwali imma wkoll mexxej tal-istati Pontifiċji. Dan il-Papa huwa magħruf għall-bini ta’ Borgo Pio, Borgo Angelico u Borgo Vittorio, ġewwa Ruma, tliet toroq li sal-Patti Lateranensi li saru bejn il-Knisja Kattolika u l-Gvern Faxxista Taljan ta’ Mussolini fl-1929, kienu jagħmlu parti mit-territorju tal-Vatikan. Illum minkejja li jagħmlu parti mit-territorju tar-Repubblika Taljana, għadhom bl-istess ismijiet u bosta mill-bini fihom imur lura għas-snin tas-seklu XVI.

Hemm xniegħa li tgħid li dan il-Papa kien xi ftit sever. Minn dan il-ftit li rajna nistgħu nifhmu kemm kien Papa rett. It-tradizzjoni tgħid li dan il-Papa kellu d-drawwa li qabel jorqod ibus riġlejn il-kurċifiss li kellu fil-kamra tas-sodda tiegħu. Meta kien qiegħed jirfes il-kallijiet ta’ xi wħud jingħad li dawn poġġew il-velenu fuq il-kurċifiss. Meta l-Papa mar biex ibus riġlejn il-kurċifiss, dan warrab saqajh sabiex xufftejn il-Papa ma jmissux mal-velenu. Huwa għalhekk li bosta xbiehat iġibu lil dan il-Papa bil-kurċifiss f’idejh.

Il-Provinċja Dumnikana Maltija, meta fl-1838 inqatgħet minn mal-provinċja Dumnikana ta’ Sqallija u saret provinċja awtonoma għażlitu bħala Patrun tagħha u sal-lum għadha magħrufa bħala l-Provinċja San Piju Ħamsa.

O Alla, int għażilt lil San Piju V biex ikun Ragħaj tal-Poplu kollu tiegħek ħalli jagħmillu l-ġid bil-kelma u bl-eżempju, ibqa’ ħares nitolbok, lir-rgħajja tal-Knisja u l-merħliet li tafda f’idejhom u mexxihom ilkoll sa ma jaslu fis-salvazzjoni ta’ dejjem.

Talba: O Alla, int qanqalt fil-Knisja tiegħek lill-Papa San Piju Ħamsa biex iħares il-fidi u biex jaħseb u jħabrek ħalli tingħata lilek qima aktar xierqa: bit-talb tiegħu, agħtina li nissieħbu fil-misteri tiegħek b’fidi mħeġġa u mħabba ħajja. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-pius-v.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-pius-v/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_V

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Parti mill-Ħsieb huwa meħud minn kitba ta’ Fr. Reno Muscat OP.

29 ta’ April: Santa Katerina ta’ Siena

Verżjoni Vidjo: Santa Katerina ta’ Siena

“Iftaħli l-bieb, oħti: miegħi int werrieta tas-saltna tiegħi, u għax inti għaraft il-misteri tal-verità tiegħi, inti l-ħabiba tiegħi, imżejna bid-doni tal-Ispirtu tiegħi, u msaffija minn kull tebgħa bit-tixrid ta’ Demmi. Ħalli s-skiet u l-ġabra tal-kontemplazzjoni u oħroġ tqabad b’qawwa u ħeġġa biex tagħti xhieda tal-verità tiegħi.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Katerina ta’ Siena.

Catherine-de-sienneSANTA KATERINA TA’ SIENA
Verġni u Duttur tal-Knisja
1347 – 1380

Tagħrif: Katerina Benincasa, hija waħda mill-akbar nisa li qatt rat id-dinja. Hija twieldet fi Siena, fl-Italja, fl-1347. Kienet l-iżgħar fost il-25 ulied ta’ żebbiegħ minn Siena, fit-Toskana (l-Italja Ċentrali) u twieldet nhar l-Annunzjazzjoni, fil-25 ta’ Marzu, 1347.

Minkejja li ħajruha għaż-żwieġ, kienet għal kollox deċiża li ma tridx tiżżewweġ. Ta’ tmintax-il sena, ikkonsagrat lilha nnifisha ‘l Alla, u daħlet Terzjarja Dumnikana, u mal-ħajja kontemplattiva ta’ meditazzjoni u talb, bdiet ħajja l-aktar attiva, billi bdiet tmur fl-isptarijiet iddur bil-morda, u bix-xjuħ u tgħin lil kull min setgħet. Kienet tmur ukoll fil-ħabsijiet, u tkellem speċjalment lil dawk li kienu jkunu kkundannati għall-mewt.

Fl-epidemija tal-pesta, fl-1374, kienet tieħu ħsieb lil dawk li kienu jimirdu, iddur bihom u tgħinhom, u ġieli anke difnithom hi stess meta mietu.

Ħadmet u għenet ħafna l-Knisja meta kienet għaddejja minn wieħed miż-żminijiet tqal tagħha. Ġabret madwarha bosta dixxipli, il-“Katerinati” li kienu jgħinuha fil-ħidma kbira tagħha biex ikkonvertiet tant midinbin, u tat l-aqwa għajnuna lil dawk fil-bżonn.

Kellha devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija. Bħal San Franġisk t’Assisi, irċeviet l-istigmati jew il-pjagi, imma mingħajr ma jidhru bil-għajnejn, fil-knisja ta’ Santa Kristina ta’ Pisa, fl-1375. Ħadmet biex tikseb il-paċi bejn belt u oħra, biex tħeġġeġ l-insara għall-Kruċjata fl-Art Imqaddsa mnidija mill-Papa Girgor XI, iddefendiet lill-Papa ġewwa Siena, Lucca u Pisa, u marret Avignon għand il-Papa Girgor fl-1376, biex turih li bħala Papa, is-sede tiegħu kienet Ruma.

Il-Papiet (li kienu Franċiżi) kienu ilhom Avignon 74 sena, imma għall-kelma ta’ Katerina, Girgor XI irritorna Ruma fis-17 ta’ Jannar, 1377. Imma Girgor miet fl-1378, u meta floku laħaq Urbanu VI, kien hemm xi kardinali li dehrilhom li dik il-għażla kienet illegali, u malajr inħatar “Papa” ieħor.

Dan ġab il-firda fost il-Kattoliċi, li tissejjaħ ix-“Xiżma tal-Punent”, u li ntemmet biss wara 39 sena bl-elezzjoni ta’ Martinu V fl-1417. Katerina ħadmet bis-sħiħ flimkien ma’ Santa Katerina tal-Isvezja (ara Santa Katerina tal-Isvezja), li ltaqgħet magħha Ruma, u ma’ oħrajn, biex tiddefendi l-veru Papa (Urbanu VI) u ssalva l-unjoni fil-Knisja.

Imma ma damitx ma mietet. Tliet xhur qabel mietet, mardet u sofriet ħafna. Ħalliet difatti din id-dinja ġewwa Ruma fid-29 ta’ April, 1380, ta’ 33 sena. Ħalliet, anki bl-approvazzjoni tal-konfessur tagħha, il-Beatu Rajmondu minn Capua, Ġeneral tad-Dumnikani, il-ktieb famuż: id-“Djalogu ta’ Santa Katerina,” kitba mistika mill-aqwa.

Il-Papa Piju II (li kien ukoll minn Siena) ikkanonizzaha fl-1461, il-Papa Piju XII ħatarha Patruna tal-Italja (flimkien ma’ San Franġisk t’Assisi) fl-1939, waqt li l-Papa San Pawlu VI ddikjaraha duttur tal-Knisja (flimkien ma’ Santa Tereża ta’ Avila) fl-1970. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II ddikjaraha ko-patruna tal-Ewropa.

Kontemplattiva f’ħajja ta’ attività kbira. Għalhekk hija rnexxielha tgħaqqad il-ħajja interjuri tat-talb mal-ħajja attiva ta’ għajnuna għall-oħrajn. Hekk kitbet, “Ftakar li kull wieħed għandu għalqa għalih magħquda ma’ dik tal-proxxmu bla ebda ħajt bejniethom li jifridhom minn xulxin; tant huma ħaġa waħda li ħadd ma jista’ jagħmel il-ġid jew id-deni lilu nnifsu bla ma fl-istess ħin jagħmlu wkoll lill-proxxmu” (Djalogu 24).

Lejn it-tmiem tad-Djalogu tagħha hija tesprimi l-għaqda mistika tagħha m’Alla, “Divinità eterna, int abiss, int baħar bla qiegħ! Int tajtni lilek innifsek: xi stajt tagħtini iżjed.” (n. 167) Santa Katerina kitbet ukoll madwar erba’ mitt ittra lill-Papiet, mexxejja ta’ pajjiżi u nies prominenti, li juru l-fond tal-ispiritwalità u tal-għerf tagħha; u kitbiet oħrajn.

Ħsieb: Ta’ min inkomplu nsemmu aktar dettalji dwar il-ħajja rikka ta’ din il-qaddisa tal-lum. Imsemmija għal Santa Katerina ta’ Lixandra (ara Santa Katerina ta’ Lixandra), kienet tifla ta’ intelliġenza u ta’ maturità ‘l fuq minn normal. Sa minn ċkunitha kienet tidher miġbuda ħafna lejn Alla u kienet tfittex il-ġabra għat-talb. Ħajjitha kollha kienet tagħmel penitenzi kbar speċjalment fl-ikel u fl-irqad. Tiekol u torqod mill-inqas u silenzju strett. Tifla ċkejkna kienet tiġbor it-tfal tamparha u tkellimhom fuq Ġesù.

Fl-età ċkejkna ta’ sitt snin kellha esperjenza mistika tixbah ħafna lil dik ta’ Santa Katerina ta’ Lixandra u li ħalliet il-marka tagħha fuq il-kumplament ta’ ħajjitha. Minn wara l-kampnar tal-knisja ta’ San Duminku fi Siena lemħet lil Ġesù fil-glorja li ħassitu jgħidilha tkun l-għarusa tiegħu, stedina li Katerina aċċettat bil-ferħa. Fis-skiet ta’ kamritha kienet tinġabar fit-talb, titkellem ma’ Ġesù. L-ikbar turment tagħha kien meta kienet tħoss lil Ġesù tant il-bogħod. Fil-fatt meta darba dehrilha lmentat miegħu u qaltlu:

‘Fejn kont Sinjur? Kemm fittixtek għalxejn!
Ġesù weġibha: ‘Kont f’qalbek nitgħaxxaq bik narak tiġri warajja!’

Ta’ 20 sena kellha dehra mistika oħra li tikkonferma dik id-dehra ta’ meta kellha sitt snin. Din id-darba dehrilha Ġesù Redentur, fil-kumpanija tal-Madonna, ta’ San Ġwann, ta’ San Pawl u ta’ San Duminku, ilibbisha simbolikament iċ-ċurkett tat-tieġ, sinjal taż-żwieġ mistiku tagħha miegħu. F’din id-dehra mistika Ġesù talab lil Katerina toħroġ mill-ġabra ta’ kamritha u taqsam mal-bnedmin l-imħabba kbira li kellha lejh.

Bil-ħeġġa kollha Katerina ngħatat għall-appostolat tal-Kelma. Mijiet kbar ta’ nies minn kullimkien kienu jfittxuha għall-Kelma u għall-parir tagħha, u grazzi lilha ħafna bnedmin reġgħu daru lejn Alla.

F’ħajjitha Katerina kellha diversi dehriet mistiċi. Spiss kienet tidħol f’estasi. Insemmu dik ta’ quddiem il-kurċifiss ġewwa l-Knisja ta’ Santa Kristina nhar l-1 t’April, 1375 meta rċeviet il-pjagi. Fuq talba tagħha stess ma kienux jidhru minn barra imma hi kienet tarahom u kienet tħoss weġgħat tassew kbar.

F’waħda mill-ittri tagħha ssemmi l-każ ta’ ċertu Niccolo di Toldo, aristokratiku peruġin, li kien arrestat u kkundannat għall-mewt għax kien tkellem kontra l-gvern ta’ Siena. Siena u Perugia dak iż-żmien kienu fi gwerra bejniethom. Katerina marret iżżuru fil-ħabs. Sabitu ddisprat u bl-ebda mod ma ried iħejji ruħu għall-mewt anzi b’dagħa offensiv kien jilqa’ lil kull qassis li kien jipprova jersaq lejh. Imżejna bid-doni tal-persważjoni u tal-ħlewwa, Katerina rnexxielha tikkalmah u tippreparah għall-mewt. Qaltlu: ‘Tfarraġ ħija għażiż, dalwaqt tasallek il-festa tat-tieġ. Int se tmur maħsul bid-demm tal-Iben t’Alla, fl-isem ħelu ta’ Ġesù, li ma nixtieqek qatt tinsa. Jiena nkun hemm fil-post tal-eżekuzzjoni, nistenniek.’ U hemm kienet tassew Katerina kif wegħditu u talbet għalih hi u tarah imut.

Minn dawn ir-rakkonti kollha nagħrfu li Santa Katerina hija mudell ta’ dedikazzjoni fil-kuraġġ u fl-umiltà. Il-kitbiet tagħha jolqtu l-Misteri fundamentali tal-Fidi tagħna: it-Trinità, l-Inkarnazzjoni u r-Redenzjoni. L-Imħabba tagħha għall-verità tgħinna biex nitgħallmu nagħżlu s-sewwa mill-gidba fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Katerina kienet tfittex u ssib lil Alla dejjem u kullimkien, u kienet tingħaqad miegħu tassew minn qalbha b’rabta ta’ mħabba. (Ant. Tal-kant. Ta’ Marija prop.) U int?

Talba: O Alla, int ħeġġiġt bl-imħabba tas-sema lill-verġni Santa Katerina ta’ Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-Mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek: agħmel, bit-talb tagħha, li l-poplu tiegħek, miġbur xirka waħda fil-misteru tal-Ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dehra tal-glorja ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-catherine-of-siena.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-catherine-of-siena/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Siena

Film on Saint Catherine of Siena in Itailian:

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

14 ta’ April: Beatu Pietru Gonzales

Verżjoni Vidjo: Beatu Pietru Gonzales

“Jekk id-dinja daħket bija, jien irrid nidħak bid-dinja.” – Beatu Pietru Gonzales

san_pietro_gonzales-detto_s-_telmoBEATU PIETRU GONZALES
Reliġjuż
†1246

Tagħrif: Pietru Gonzales kien ġej minn familja nobbli ta’ Kastilja, fi Spanja. Wieħed minn zijietu kien isqof ta’ Astorga, li eduka lil Pietru u anki kisiblu t-titlu ta’ kanonku tal-katidral minkejja li kien għadu taħt l-età.

Darba f’jum tal-Milied, hekk kif kien kollu mdandan imlibbes bl-iżjed ilbies fin biex jieħu l-pussess bħala kanoniku, kien imtajjar minn fuq iż-żiemel tiegħu u mitfugħ f’ħofra mimlija tajn, fost id-daħk ta’ dawk kollha li raw dan l-inċident.

F’daqqa waħda ħajtu nbidlet għal kollox għax din il-ġrajja ġegħlitu jiftaħ għajnejh u jara l-frugħa kollha tiegħu. “Jekk id-dinja daħket bija” qal, “jien irrid nidħak bid-dinja.” Ħalla l-pożizzjoni li kellu u daħal Dumnikan. Kien predikatur kapaċi u anke ġie nominat bħala l-kappillan irjali minn San Ferdinandu III, re ta’ Kastilja u Leon.

Dan il-patri Dumnikan kien meqjum ħafna mill-baħħara Spanjoli u Portugiżi li kien jagħmlilhom żjarat fuq ix-xwieni tagħhom.

Huwa miet fl-14 ta’ April, 1246. Kien ibbeatifikat mill-Papa Innoċenz IV fl-1254 u kkanonizzat fit-13 ta’ Diċembru, 1741 mill-Papa Benedittu XIV. Huwa l-qaddis protettur tal-baħħara li jsejħulu taħt l-isem ta’ Elmo jew Erażmu, li minnu ġej l-isem ta’ Iermu li għalih hija msemmija l-famuża Forti Sant’Iermu fil-belt Valletta.

Ħsieb: Kemm-il darba smajna stejjer dwar xi sfortuna jew diżastru biex imbagħad wara xi żmien, tisma’ li ġiet meqjusa bħala ħaġa tajba. Mhux kull “diżastru” huwa tassew ħażin fil-konsegwenzi tiegħu, għax il-Mulej jista’ joħroġ it-tajjeb minn dak li jidher li hu sfortuna. Dan kien il-każ tal-Beatu Pietru Gonzales li ġralu bħal San Pawl. Il-waqgħa minn fuq iż-żiemel għal ġot-tajn, irriżultat f’ħaġa tajba fil-ħajja tiegħu. Ġabietu f’sensieh u bidlitlu l-mod ta’ kif jaħseb. Din tissejjaħ konverżjoni. U tassew, kull nisrani jeħtieġ li jibdel il-mod ta’ kif jaħseb, għax kulħadd ikollu bżonn jikkonverti minn bniedem ħażin għal wieħed li jibda jagħmel it-tajjeb u minn bniedem tajjeb għal wieħed li jagħmel dak li hu l-aħjar, eċċ… Il-konverżjoni għalhekk tibqa’ għaddejja tul ħajjitna kollha sakemm naslu sal-punt fejn San Pawl jgħid li rridu nsiru: “Naħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù” (Filippin 2:5). F’post ieħor jgħid: “Intom il-magħżulin ta’ Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar” (Kolossin 3:12).

Imma meta l-Beatu Pietru Gonzales qal: “Jekk id-dinja daħket bija, jien irrid nidħak bid-dinja” x’ried ifisser eżatt? X’aktarx li ried jagħmel distinzjoni bejn il-fatt li qabel il-waqgħa huwa kien iblah, kien bniedem tad-dinja, b’viżjoni dejqa u ffukata fuqu nnifsu; imma minn wara l-waqgħa, ħa deċiżjoni li ‘jiftaħ moħħu’ jew ‘għajnejh’ u jilqa’ l-mod ta’ kif jaħsibha Alla, f’kelma waħda, li jsir bniedem spiritwali u jirbaħ fuq id-dinja. Kristu qal: “Jiena rbaħt id-dinja!” (Ġwanni 16:33). B’liema modi n-​’nies’ tad-dinja (li jiffukaw biss fuq il-bżonn fiżiku) differenti minn dawk spiritwali?

L-​’appostlu’ Pawlu jgħinna nifhmu d-​’differenza’ bejn “bniedem spiritwali” u “bniedem fiżiku.” Fl-​1 Korintin 2:14-16, insibu dan: “Il-bniedem naturali ma jilqax il-ħwejjeġ tal-Ispirtu ta’ Alla; għalih huma kollha bluha, ma jistax jifhimhom, għaliex ħadd ma jista’ jgħarbilhom jekk mhux bl-Ispirtu. Il-bniedem spiritwali jgħarbel kollox, u lilu ma jgħarblu ħadd. Min hu dak li jista’ jifhem il-ħsieb tal-Mulej biex ikun jista’ jgħallmu? Imma aħna, aħna għandna fina l-ħsieb ta’ Kristu.”

Persuna fiżika ‘ma tilqax l-​affarijiet tal-​ispirtu t’Alla, għax huma bluha għaliha; u ma tistax issir tafhom.’ B’kuntrast, persuna spiritwali ‘tistħarreġ kolloxʼ u għandha “l-​moħħ taʼ Kristu,” li jfisser li tistinka biex taħseb bħalma jaħseb Kristu. Pawlu jinkuraġġina biex inkunu nies spiritwali.

B’kuntrast maʼ persuna fiżika, persuna spiritwali jimpurtaha ħafna mir-​relazzjoni tagħha m’Alla. Hi tħalli l-​Ispirtu qaddis t’Alla jiggwidaha u tistinka biex timita lil Kristu. San Pawl jisħaqq: “Kunu, mela, tixbhu lil Alla, bħala wlied maħbuba.” (Efesin 5:1) Din tagħmel sforz biex titgħallem kif jaħsibha l-Mulej u biex tara l-​affarijiet kif jarahom Hu. Alla hu reali ħafna għaliha. Din ma tipprattikax “l-​għemejjel tal-​laħam” imma tipprova tiżviluppa “l-​frott tal-​ispirtu.” U f’Galatin 5:22-25 insibu: “Il-frott tal-Ispirtu huma: l-imħabba, l-hena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta’ Kristu Ġesù sallbu l-ġisem, il-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu.”

Ġesù qal li dawk li għandhom moħħhom iffokat fuq affarijiet spiritwali huma ferħanin. (ara ​Mattew 5:3-12) Fil-qosor nistgħu inpoġġuha b’dan il-mod: Henjin dawk li huma konxji tal-​bżonn spiritwali tagħhom, għax għandhom ċans kbir li jiksbu s-​saltna tas-​smewwiet. F’Rumani 8:6-8 insibu wkoll: “Ix-xewqat tal-ġisem iwasslu għall-mewt; ix-xewqat ta’ l-Ispirtu jwasslu għall-ħajja u s-sliem. Għalhekk ix-xewqat tal-ġisem huma għedewwa ta’ Alla; ma joqogħdux għal-liġi ta’ Alla, u anqas jistgħu joqogħdu.” Għalhekk, jidher ċar li l-​ħajja tagħna tiddependi fuq li naħsbu bħalma jaħseb Kristu. Allura, jekk aħna moħħna ffokat fuq affarijiet spiritwali, minn issa stess jistaʼ jkollna l-​paċi m’Alla u magħna nfusna, u jistaʼ jkollna t-​tama tal-ħajja taʼ dejjem.

Talba: O Mulej, int ftaħt għajnejn il-Beatu Pietru Gonzales permezz tal-inċident li għadda minnu, agħti lilna lkoll li nintebħu b’modi ta’ kif nistgħu nsiru naħsbu bil-mod kif taħseb Int, ħalli aħna wkoll naslu nirbħu fuq id-dinja, il-bluha, l-egoiżmu u l-qerq tagħha. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/blessed-peter-gonzalez.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/blessed-peter-gonzalez/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Gonz%C3%A1lez

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.