15 ta’ Lulju: San Bonaventura

Verżjoni Vidjo: San Bonaventura

“Min iżomm il-kmandamenti ta’ Alla jgħammar fi Kristu u Kristu fih. B’hekk nafu li hu jgħammar fina: bl-Ispirtu li hu tana. Alla ħalaq l-għerf bl-Ispirtu s-Santu, sawwbu fuq il-bnedmin kollha, u tah lil min iħobbu.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Bonaventura (1 Ġw 3:24; Sir 1:9a. 10).

saint-bonaventure.11-1.jpgSAN BONAVENTURA
Isqof u Duttur tal-Knisja
1218 – 1274

Tagħrif: San Bonaventura twieled bl-isem ta’ Ġwanni, f’Bagnoregio ħdejn Viterbo, l-Italja, fl-1218.

Meta kellu madwar għoxrin sena mar jistudja fl-Universita’ ta’ Pariġi minn fejn kiseb il-lawrja fil-Letteratura. Dak iż-żmien kien hemm il-famuż patri Franġiskan Ingliż, Alessandru ta’ Hales.

Fl-1243 daħal fl-Ordni tal-Franġiskani Minuri u ħa l-isem ta’ Bonaventura. Huwa studja l-filosofija u t-teoloġija. Barra mill-moħħ intelliġenti li kellu, kien imżejjen ukoll bi mħabba kbira lejn Alla. Kien bniedem ġentili, ferħan u dejjem lest li jgħin lill-oħrajn.

Ta’ 27 sena, inħatar professur tat-teoloġija u tal-Iskrittura fl-Universita’ ta’ Pariġi (1248-1257).

Fl-1257, flimkien mal-ħabib kbir tiegħu San Tumas ta’ Aquino kiseb id-dottorat fit-teoloġija mill-Universita’ ta’ Pariġi.

Meta kien qrib l-40 sena, intgħażel biex ikun is-Superjur Ġenerali tal-Franġiskani. Mexxa l-Ordni għal 17-il sena. F’dan iż-żmien, fl-Ordni kien hemm kwistjoni serja bejn dawk li riedu jinterpretaw ir-regola ta’ San Franġisk litteralment speċjalment dwar il-poverta’, u dawk li riedu jimmodifikaw ir-regola; hu għaraf iżomm pożizzjoni medja.

Fl-1263, San Bonaventura ordna li fi nżul ix-xemx tindaqq il-qanpiena f’kull monasteru, u tingħad it-talba tas-Sliema għall-unur tal-Madonna. Hu kien jaħseb li kien f’dak il-ħin li l-anġlu ħabbar lill-Madonna li kellha ssir Omm Alla; minn hawn daħlet l-użanza li jindaqq l-Angelus.

Fl-1265 il-Papa Klement IV ried jagħmlu Arċisqof ta’ York fl-Ingilterra, iżda hu ma aċċettax.

Fl-1273 il-Papa Girgor X ħatru Kardinal-Isqof ta’ Albano. Jingħad li l-messaġġiera tal-Papa li wasslulu l-aħbar, sabuh fil-kċina jaħsel il-platti.

Miet fil-15 ta’ Lulju 1274, ta’ madwar 56 sena, waqt li kien qed jieħu sehem l-iktar attiv fl-erbatax-il Konċilju Ekumeniku li kien it-tieni wieħed ta’ Lyons.

San Bonaventura ħalla ħafna kotba ta’ għerf kbir.

Il-Papa Sistu IV iddikjarah Qaddis fl-1482, u l-Papa Sistu V fl-1588 ikkonfermah Duttur tal-Knisja u sejjaħlu Duttur Serafiku.

Ħsieb: Qari mill-ktejjeb “Il-mixja tar-ruħ lejn Alla,” tal-isqof San Bonaventura, bit-titlu ‘L-Ispirtu s-Santu wriena għerf mistiku’:

“Kristu huwa t-triq u l-bieb. Kristu huwa s-sellum u l-mezz li jwassalna għand Alla, qisu l-għatu tat-tpattija mqiegħed fuq l-arka ta’ Alla u l-misteru li kien moħbi sa minn dejjem. Indawru wiċċna sewwa lejn dan l-għatu u nħarsu lejh imdendel mas-salib, b’ħarsa ta’ fidi, tama u mħabba, ta’ qima, stagħġib, hena, għożża, foħrija u ferħ, jekk nagħmlu dan, aħna nagħmlu miegħu l-Għid, jiġifieri ngħaddu miegħu, għax fuq l-għuda tas-salib naqsmu l-Baħar tal-Qasab, inħallu l-Eġittu u nidħlu fid-deżert fejn nieklu mill-manna l-moħbija, u nistrieħu ma’ Kristu fil-qabar qisna mejtin minn barra, għalkemm minn ġewwa nisimgħu – skont ma nistgħu f’din il-ħajja – il-kelma li Kristu fuq is-salib qal lill-ħalliel niedem: ‘Illum tkun miegħi fil-ġenna.’

Biex din il-mogħdija tkun sħiħa, jenħtieġ inħallu warajna kull ħidma tal-moħħ u nagħtu mħabbitna bil-qawwa kollha tagħha lil Alla ħa ninbidlu fih. Dan isir b’mod mistiku u moħbi mill-iżjed; ħadd ma jaf jagħmlu dan ħlief min jaqla’ l-grazzja; ħadd ma jaqla’ l-grazzja ħlief min jixtieqha; ħadd ma jista’ jixtieqha ħlief min jitħeġġeġ minn ġewwanett bin-nar tal-Ispirtu s-Santu li Kristu bagħat fuq l-art. Għalhekk jgħid l-Appostlu li dan l-għerf mistiku wrihulna l-Ispirtu s-Santu.

Jekk trid taf kif isiru ħwejjeġ bħal dawn, staqsi lill-grazzja mhux lill-għerf, lix-xewqa mhux lid-dehen, lit-tnehid tat-talb mhux lit-tagħlim ta’ l-ittra, lill-għarus mhux lill-imgħallem, lil Alla mhux lill-bniedem, liċ-ċpar mhux lid-dija; tistaqsix lid-dawl, iżda lin-nar li jagħmlek ħuġġieġa waħda kollok kemm int u jbiddlek f’Alla bi ħlewwa ta’ l-għaġeb u bi mħabba liema bħalha. Dan in-nar hu Alla nnifsu, il-forġa tiegħu tinsab f’Ġerusalemm, u jqabbadha Kristu bin-nar qawwi tal-passjoni mħeġġa tiegħu, dak in-nar li ħadd ma jħossu tassew ħlief min jgħid: ‘Aktar nagħżel nibqa’ bla nifs, u aħjar il-mewt għalija.’ Min iħobb din il-mewt jista’ jara lil Alla, għax tassew minnha hi l-kelma tiegħu meta qal: Ħadd ma jarani u jgħix. Ejjew mela mmutu u nidħlu fis-sħaba mudlama, insikktu fina t-tħassib żejjed, il-ġibdiet ta’ qalbna u l-ħolm ta’ moħħna, ngħaddu flimkien ma’ Kristu msallab minn did-dinja għal għand il-Missier, biex hu jurina l-Missier u ngħidu flimkien ma’ Filippu: ‘Biżżejjed għalina; nisimgħu flimkien ma’ Pawlu: Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi; u nifirħu ma’ David u ngħidu: Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi: Alla l-qawwa ta’ qalbi u sehmi għal dejjem. Imbierek il-Mulej għal dejjem, u ħa jgħid il-poplu kollu: Ammen! Ammen!’

L-akbar preokkupazzjonijiet ta’ San Bonaventura kienu l-imħabba t’Alla, it-talb u l-kontemplazzjoni. Baqa’ msemmi għall-prietki tiegħu. Jingħad li darba, waħda mara xiħa li semgħetu jipprietka, u li kienet taf kemm kien bniedem għaref, qaltlu: “X’xorti kbira għandek inti! Bil-għerf tiegħek inti tista’ tant tagħraf ’l Alla u ssir qaddis kbir.” Imma San Bonaventura weġibha: “Biex issir qaddis kbir mhux għerf li hemm bżonn, iżda li tkun tħobb ħafna lil Alla, u din il-ħaġa jista’ jagħmilha anki l-iktar bniedem injurant.”

Il-bniedem li hu dejjem ferħan, għandu sinjal qawwi li fih hemm il-grazzja ta’ Alla. (San Bonaventura)

Talba: Aħna u niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-isqof San Bonaventura fis-sema, nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, li nimxu ‘l quddiem bit-tagħlim u l-għerf tiegħu, u nħabirku bla heda biex insiru nixbhuh fil-ħeġġa ta’ mħabbtu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-bonaventure-522

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-bonaventure/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonaventure

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

9 ta’ Ġunju: San Efrem

Verżjoni Vidjo: San Efrem

“Iċċaħħadniex, Mulej, mis-sinjali tal-preżenza spiritwali tiegħek fostna; twarrabx minn qalbna l-qawwa u l-ħlewwa tal-preżenza tiegħek. Agħtina, li nħaffu lejn is-sema pajjiżna, u agħtina minn issa xi ħjiel tiegħu.” – San Efrem.

246-EphremSyrian-ppa-55-800-471x600SAN EFREM
Djaknu u Duttur tal-Knisja
306 –373

Tagħrif: San Efrem twieled fis-sena 306, fil-belt ta’ Nisibi, fil-Mesopotamja li dak iż-żmien kienet taħt il-ħakma tar-Rumani (illum Nusaybin fit-Turkija qrib il-fruntiera mas-Sirja).

Kellu biss 7 snin meta Kostantinu ħareġ l-editt ta’ Milan. Madanakollu jidher li Efrem ma setax igawdi l-libertà tal-qima fil-familja, għax missieru kien saċerdot pagan u kien ftit li xejn lest li jaċċetta din il-formazzjoni nisranija ta’ ibnu minn ommu. Efrem kien imkeċċi mid-dar.

Ta’ tmintax-il sena sar Nisrani, u ma damx ma’ sar ħabib kbir tal-Isqof ta’ Nisibi, San Ġakbu, li probabbilment akkumpanjah fil-Konċilju ta’ Niċea, fis-sena 325.

Dak iż-żmien, l-Imperu Ruman kien qed jiddgħajjef, u kien qed jitlef ħafna artijiet, lill-Persjani. Fis-sena 363, Nisibi mhux b’inqas waqgħet f’idejn il-Persjani, li kienu qed jippersegwitaw bl-aħrax lill-Insara, Efrem, li kellu madwar 57 sena, ħarab flimkien ma’ għadd kbir ta’ Nsara, mar f’Edessa (illum Urfa fit-Turkija).

Hemmhekk ġie ordnat djaknu minn San Bażilju l-Kbir, imma ma riedx isir saċerdot.

Intefa’ għall-kitba. Fost kollox kiteb ħafna innijiet biex jitkantaw fil-knejjes, tant li ġie msejjaħ “l-Arpa tal-Ispirtu s-Santu”. It-tradizzjoni tfakkru bħala bniedem riġidu. Huwa kien ixerred it-tagħlim tal-knisja ġenwinament imma ma kitibx il-poeżiji għall-ġieħ letterarju iżda bħala mezz pastorali. Kiteb ukoll ħafna kummentarji fuq il-Bibbja, u ddefenda t-tagħlim nisrani kontra l-ereżija ta’ żmienu.

Miet f’Edessa, fid-9 ta’ Ġunju fis-sena, 373. Hu l-uniku Duttur tal-Knisja li kien Sirjan, u hu u San Ġustinu huma l-uniċi Missirijiet tal-Knisja li ma kellhomx l-Ordni tas-Saċerdozju.

Ħsieb: San Efrem huwa wkoll il-poeta tal-Madonna għaliex kiteb 20 innu Marjan. Lejha kellu devozzjoni u lilha kien isejjaħ bħala l-aktar splendida mix-xemx, għaqda bejn is-sema u l-art, paċi, ferħ u saħħa tad-dinja, kuruna tal-verġni, kollha pura, immakulata, bla taħsir, beatissma, venerabbli, onorabbli … Ta’ min japprofondixxi dwar id-devozzjoni lejn Marija, f’dawn iż-żminijiet bikrin tal-Knisja.

Din li ġejja hija kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap dwar Marija fil-Knisja tal-Bidu:

“Missirijiet il-Knisja bikrija fissru r-rwol teoloġiku ewlieni tal-Imqaddsa Verġni Marija bħala ‘l-Eva l-Ġdida.’ X’kien l-għarfien bażiku ta’ Marija bħala ‘Eva l-Ġdida’ fil-Knisja bikrija? Eva, ‘l-omm oriġinali tal-ħajjin kollha,’ kellha rwol mill-akbar importanti, għalkemm sekondarju, fid-dnub ta’ Adam li wassal għall-waqgħa traġika mill-grazzja ta’ Alla. Madankollu, Marija, bħala l-Omm il-ġdida tal-ħajjin kollha, hija wkoll kellha rwol importanti, għalkemm sekondarju, għar-rwol ta’ Ġesù, Adam il-Ġdid, fil-fidwa u t-tiġdid tal-ħajja tal-grazzja tal-familja umana.

Bil-għan li napprezzaw iżjed dan l-iżvilupp importanti fil-Marjoloġija (l-istudju dwar Marija) ikun interessanti jekk neżaminaw ftit dan l-għarfien dejjem jikber tar-rwol spiritwali u matern ta’ Marija bħala ‘Eva l-Ġdida,’ li hija l-‘Omm il-ġdida tal-ħajjin kollha’, fit-tisħib tagħha ma’ Kristu fit-tiġdid tal-grazzja lill-familja umana.

San Ġustinu Martri (miet fl-165), l-ewwel apoloġista kbir tal-Knisja tal-bidu, jiddeskrivi lil Marija bħala ‘verġni ubbidjenti’ li, permezz tagħha, l-umanità irċeviet il-Feddej tagħha. Marija tikkuntrasta bil-kbir ma’ Eva, ‘il-verġni diżubbidjenti,’ li ġabet mewt u diżubbidjenza lir-razza umana. San Irinew ta’ Lyon (miet fl-202), difensur kbir tal-ortodossija Nisranija u għal xi wħud huwa l-ewwel Marjologu per eċċellenza, jgħid li Marija hija Eva l-Ġdida li tieħu sehem ma’ Ġesù Kristu fix-xogħol tal-fidwa. Bl-ubbidjenza tagħha Marija ssir ‘il-kawża tal-fidwa għaliha u għall-umanità kollha.’ It-tagħlim ta’ San Irinew juri biċ-ċar l-fidi u l-għarfien tal-Knisja tal-Bidu li Marija tikkopera b’mod ħieles u waħdieni ma’ u taħt Ġesù, l-Adam il-Ġdid, fil-fidwa tar-razza umana. Dan l-għarfien patristiku bikri tal-koperazzjoni ta’ Marija jiżviluppa fit-teoloġija iktar reċenti u speċjalizzata tal-korendenzjoni ta’ Marija.

San Ambroġ (miet fl-397) jissokta jiżviluppa l-għarfien ta’ Eva l-Ġdida għaliex jirreferi għal Marija bħala “Omm is-Salvazzjoni”. San Ambroġ jikteb: ‘Kien permezz ta’ raġel u mara li l-ġisem kien imkeċċi mill-Ġenna. Kien permezz ta’ verġni li l-ġisem kien maqgħud ma’ Alla … Eva hija msejħa omm ir-razza umana imma Marija hija msejħa Omm il-fidwa.’ Minn naħa tiegħu San Ġirolmu (miet fl-420), b’reqqa kbira jiġbor l-għarfien patristiku kollu ta’ Eva l-Ġdida fl-espressjoni mimlija tifsira: ‘Mewt permezz ta’ Eva ħajja permezz ta’ Marija.’

Ix-xhieda Nisranija tal-ewwel sekli tal-Knisja tipprovdilna wkoll eżempji ta’ talb dirett lil Marija bħala mezz ta’ interċessjoni għall-grazzji u l-ħarsien minn Binha. Għal San Irinew Marija hija ‘l-Avukata’ jew l-għajnuna interċessura kemm għal Eva u kif ukoll għas-salvazzjoni tagħha. San Gregorju Tawmaturgu (miet fl-350) jpinġi lil Marija bħala dik li titlob għal dawk fid-dinja mill-post tagħha fis-Sema.

San Efrem (miet fl-373), id-duttur kbir u djaknu tal-Lvant, li tiegħu qed niċċelebraw il-festa llum, jindirizza direttament lill-Verġni Mqaddsa f’ħafna mill-omeliji Marjani. Talb dirett lil Marija huwa misjub wkoll f’omelija tal-kbir Missier il-Knisja tal-Lvant, San Girgor Nazjanzenu (330-389). Sal-aħħar parti tar-raba’ u l-bidu tal-ħames seklu għandna għadd ta’ eżempji ċari ta’ talb dirett lil Omm Alla bħal, ngħidu aħna, fil-kitbiet ta’ San Ambroġ u kif ukoll f’dawk ta’ San Epifanju.

L-iktar talba sħiħa u qadima lill-Verġni Imbierka li hija storikament ippreservata tissejjaħ Taħt il-Ħarsien tiegħek. Din it-talba tmur lura għas-sena 250 WK. It-test tagħha jgħid hekk: ‘Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm qaddisa ta’ Alla: la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna, u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka.’

Nagħlaq bil-kelmiet ta’ Dante mill-kitba klassika La Divina Commedia, li tfisser sewwa il-qawwa tad-devozzjoni tal-Verġni Imbierka li ġiet murija fl-istorja tal-Knisja, imsejsa fuq il-verità kif imnebbħa fil-Bibbja u t-Tradizzjoni Appostolika: ‘Mal-bnedmin li jmutu int għajn ta’ tama ħajja. Xebba, int tant int kbira u għandek tant ġieħ li, jekk xi ħadd ifittex il-grazzja u ma jtirx lejk xewqatu hija bħal titjira mingħajr ġwienaħ.’ Għax tassew Marija hija dik li ttajjarna ilkoll lejn Binha Ġesù!”

 • U int, aċċettajt lil Marija bħala ommok u ddur lejha bħala binha/bintha?

Talba: Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-Ispirtu s-Santu, li nebbaħ lid-djaknu Sant’Efrem biex jinseġ innijiet ta’ tifħir fuq il-misteri tiegħek u mlieh bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/06/st-ephrem.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-ephrem/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ephrem_the_Syrian

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

10 ta’ Mejju: San Ġwann ta’ Avila

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Avila

“L-għerf ta’ din id-dinja hu bluha quddiem Alla.” – 1 Korintin 3:19

S.Giovanni D'AvilaSAN ĠWANN TA’ AVILA
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
1500 – 1569

Tagħrif: Dan is-saċerdot, mistiku u kittieb, kien meqjum ħafna fi Spanja tas-seklu 16. Kien ħabib ta’ San Injazju ta’ Loyola u diversi qaddisin oħra magħrufa; għen ħafna lil Santa Tereża ta’ Avila (ara Santa Tereża ta’ Avila), lil San Pietru ta’ Alcantara, lil San Franġisk Borgia (ara San Franġisk Borgia) u lil San Ġwann ta’ Alla (ara San Ġwann ta’ Alla) bil-pariri siewja tiegħu.

Il-qaddis twieled fil-provinċja ta’ Ciudad Real (xi 70 mil ’il bogħod minn Toledo), Spanja, iben uniku ta’ familja għanja ta’ nisel Lhudi. Niesu bagħtuh l-Università ta’ Salamanca jistudja l-liġi, imma din il-karriera xejn ma kienet togħġbu. Hu għadda tliet snin jitlob u jitgħakkes id-dar.

Fuq suġġeriment ta’ Franġiskan, bejn is-snin 1520-1526 Ġwanni studja l-Filosofija u t-Teoloġija f’Alcalà taħt Domingo de Soto. Sadanittant laħqu mietu ommu u missieru u kien ordnat qassis fl-1525. Kien jinqala’ ħafna għall-predikazzjoni. Mixtieq ħafna li jmur il-missjoni tal-Messiku, hu qassam il-biċċa kbira li wiret lill-foqra, imma l-arċisqof ta’ Sivilja xtaqu jibqa’ Spanja u jipprietka fl-Andalusija, li dik il-ħabta kienet maħkuma mill-Mori u kellha bżonn tisma’ l-messaġġ tal-Vanġelu.

Għamel dan b’suċċess kbir għal disa’ snin. Imma fl-1531-3 kellu jidher quddiem l-Inkwiżizzjoni, akkużat li kien jgħallem ir-rigoriżmu u li l-għonja ma jistgħux isalvaw. Għamel ukoll xi żmien il-ħabs b’theddida li jiġi anki kkundannat għall-mewt. Billi dawn l-akkużi ma ġewx ippruvati, hu kien meħlus u mogħti appoġġ kbir mill-poplu.

Ħalla diversi kitbiet, l-aktar ittri u prietki li juru qdusija profonda. L-iktar opra magħrufa tiegħu, Audi filia, trattat fuq il-perfezzjoni, miktuba fl-1530, kitibha għal Donna Sancha Carillo li rrinunzjat għall-ġid u għan-nobbiltà tagħha biex tgħix ħajja ta’ talb u solitudni.

San Ġwann t’Avila marad ħafna fl-aħħar ħmistax-il sena ta’ ħajtu. Minħabba l-ammirazzjoni kbira li kellu għal San Injazju ta’ Loyola tħajjar isir Ġiżwita, imma l-provinċjal ta’ Andalusija tah parir jibqa’ saċerdot Djoċesan, b’danakollu jinsab midfun fil-knisja tal-Ġiżwiti ta’ Montilla.

San Ġwann t’Avila miet ta’ 69 sena fl-10 ta’ Mejju, 1569 u kien iddikjarat qaddis mill-Papa Pawlu VI fl-1970. Fl-20 t’Awwissu, 2011 il-Papa Benedittu XVI qal li dan il-qaddis ma jdumx ma jkun iddikjarat Duttur tal-Knisja. Infatti, dan seħħ fis-7 ta’ Ottubru, 2012.

Ħsieb: San Ġwann ta’ Avila kien jaf li l-ħajja tal-Insara tista’ tikkontradixxi l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù Kristu. Dan iseħħ meta nippruvaw ngħixu kif jgħid il-Malti: ‘sieq waħda ‘l hawn u oħra ‘l hemm’ jew ‘fit-triq tan-nofs’, billi nippruvaw noħolqu kompromessi mat-tagħlim ta’ Kristu u tal-Knisja. Fis-Seklu 16, fi Spanja, dawk li kienu favur ir-riforma tal-Knisja sikwit kienu jiġu suspettati b’ereżija. San Ġwann ta’ Avila baqa’ sod fit-tagħlim Nisrani awtentiku li eventwalment ġie rikonoxxut bħala għalliem affidabbli ħafna tal-Fidi Nisranija.

Kemm hu importanti, li anki aħna, fiż-żmien tal-lum ma ninġarrux mill-kurrent. Ma nistgħux ninġarru ma’ tagħlim qarrieqi li b’mod fin, imur kontra t-tagħlim veru Nisrani. Huwa essenzjali li l-Verità nxandruha kif inhi u mhux nippruvaw induru magħha jew insemmu li jaqblilna! Ġesù qal lill-Appostli Tiegħu, “Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha; iżda billi m’intomx tad-dinja, … id-dinja tobgħodkom” (Ġwanni 15:19; ara wkoll Ġwanni 17:14, 16).

Bl-istess mod, il-kitba tal-ewwel Appostli ta’ Ġesù spiss kienet tinkludi fiha l-immaġni tad-“dinja” li tirrappreżenta oppożizzjoni lejn it-tagħlim tal-vanġelju. “Timxux max-xejra ta’ din id-dinja” (Rumani 12:2), għallem l-Appostlu Pawlu, “Għax l-għerf ta’ din id-dinja hu bluha quddiem Alla” (1 Korintin 3:19).

Jeħtieġ li aħna nkunu viġilanti f’dinja li tbiegħdet wisq minn dak li huwa spiritwali. Hija ħaġa mill-aktar essenzjali li aħna niċħdu kull ħaġa li mhijiex konforma mal-istandards tagħna, li fil-proċess nirrifjutaw li nikkonsenjaw ruħna għal dak li nixtiequ l-aktar: il-ħajja eterna fis-saltna ta’ Alla.

Inevitabbilment, l-għemejjel ta’ dawk li jippruvaw jimxu fuq l-pjan tas-salvazzjoni ta’ Alla jafu jwasslu għal nuqqas ta’ ftehim jew saħansitra kunflitt ma’ dawk il-membri tal-familja u dawk il-ħbieb li ma jemmnux fl-istess prinċipji. Dejjem se jkun hemm dan il-kunflitt. Kull ġenerazzjoni li ppruvat timxi wara l-pjan ta’ Alla kellha l-isfidi tagħha. Fi żmien il-qedem, il-profeta Isaija għamel il-kuraġġ lill-Iżraelin, li lilhom huwa sejjaħ “intom li tagħrfu l-ġustizzja, … il-liġi tiegħi f’qalbkom.” Lilhom huwa qal, “La tibżgħux mit-tagħjir tan-nies; u minn tkasbirhom la tiregħxux” (Isaija 51:7). Iżda tkun xi tkun il-kawża ta’ kunflitt ma’ dawk li ma jifhmux jew ma jemmnux il-pjan ta’ Alla, dawk li jifhmuh huma dejjem mitlubin biex jagħżlu l-mod kif irid il-Mulej mhux kif trid id-dinja.

Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar bdejna naraw il-pubbliku ġenerali jaċċetta l-koabitazzjoni mingħajr żwieġ u ż-żwieġ bejn nies tal-istess sess. Is-sapport, l-edukazzjoni u saħansitra l-ħtiġijiet okkupazzjonali tal-midja qed joħolqu ċerti sfidi diffiċli għan-nisrani veru. Jeħtieġ li nimxu wara l-liġijiet u t-tagħlim tal-evanġelju fil-ħajja personali tagħna, sewwasew hekk kif aħna nippruvaw nuru mħabbitna lejn kulħadd. Hekk kif nagħmlu dan, xi kultant aħna jkollna niffaċċjaw, iżda mingħajr ma nibżgħu, dak li Iżaija sejjaħlu “t-tagħjir tan-nies.”

 • U int, tixhed bħal San Ġwann ta’ Avila għall-Verità tal-Aħbar it-Tajba u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika kif ġiet żvelata mill-Mulej Ġesù Kristu lill-Appostli Tiegħu u lis-suċċessuri tagħhom fil-Knisja?

Talba: Mulej, San Ġwann ta’ Avila baqa’ sod fl-istqarrija tal-Fidi awtentika u kien ta’ dawl għall-poplu tiegħek, anki jekk kellu jaffaċċja akkużi foloz u anki ħabs, agħmel li b’talbu għalina aħna wkoll nixhdu għalik anki jekk fi żmienna, naffaċċjaw kull forma ta’ kuntrarju u skomdu. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-of-avila/

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3944

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_%C3%81vila

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

18 ta’ Marzu: San Ċirillu ta’ Ġerusalemm

Verżjoni Vidjo: San Ċirillu ta’ Ġerusalemm

“Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħall-kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.” –Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Ċirillu ta’ Ġerusalemm (Danjel 12:3).

St-Cyril-Apostle-to-the-SlavsSAN ĊIRILLU TA’ ĠERUSALEMM
Isqof u Duttur tal-Knisja
315 – 386

Tagħrif: San Ċirillu twieled fis-sena 315 minn ġenituri nsara, u ġie edukat f’Ġerusalemm. Ġie ordnat saċerdot minn San Massimu, l-Isqof ta’ Ġerusalemm. Kienet l-għaxqa tiegħu jgħallem u jipprepara l-katekumeni għall-magħmudija.

Meta San Massimu miet, Ċirillu laħaq floku fis-sena 349, fi żmien meta l-Knisja kellha tħabbat wiċċha bil-kbir ma’ l-ereżija ta’ Arju, li Ċirillu kkumbatta b’ħiltu kollha.

Fis-sena 357, ġie mkeċċi minn Ġerusalemm minn Akaċju, l-Arċisqof Metropolitan ta’ Ċesarija li kien Arjan, u mar f’Tarsus. Iżda sentejn wara, il-Kunsill ta’ Selewkja ġabu lura f’Ġerusalemm. Fis-sena 360, Akaċju reġa’ keċċieh bl-għajnuna tal-Imperatur Kostanzu, iżda sena wara ġie msejjaħ lura mill-Imperatur Ġuljanu (li ‘l quddiem ġie msejjaħ l-“Apostata”), li kien laħaq flok Kostanzu.

San Ċirillu ra l-attentat ta’ Ġuljanu l-Apostata jisfaxxa fix-xejn meta bi sfida għall-kliem ta’ Ġesù ried jerġa’ jibni t-tempju ta’ Ġerusalemm.

Għat-tielet darba, Ċirillu ġie mkeċċi minn Ġerusalemm. Din id-darba mill-Imperatur Arjan Valent fis-sena 367. Ħdax-il sena wara, ġie msejjaħ lura mill-Imperatur Teodosju, fejn baqa’ sakemm miet fil-paċi, tmien snin wara, fit-18 ta’ Marzu, 386.

Fis-sena 381, attenda l-Konċilju ta’ Kostantinopli, fejn aċċetta l-verżjoni sħiħa tal-Kredu ta’ Niċea.

Ħsieb: Ċirillu jidher li twieled fi żmien meta kien qed jibda żmien ġdid għall-insara għax Kostantinu l-Kbir ta l-libertà lill-Knisja. Hekk kif sar saċerdot, l-isqof tiegħu Massimu tah l-inkarigu li jipprietka fir-Randan lil dawk li qed jitħejjew għall-magħmudija, u fi żmien il-Għid lil dawk li jkunu tgħammdu ġodda. Huwa qeda dan id-dmir b’effett kbir, mhux tant mill-elokwenza tiegħu daqskemm mill-eżempju billi ħajtu kienet taqbel perfettament ma’ dak li kien jipprietka.

Ċirillu kellu dik il-ħabta madwar 34 sena. Hu kellu jġarrab ħafna persekuzzjonijiet minħabba li kien difensur qalbieni tat-twemmin kattoliku kif definit mill-Konċilju ta’ Niċea (325), kontra l-Arjani li kienu jiċħdu d-divinità ta’ Kristu.

Ċirillu kien imkeċċi mis-sede ta’ Ġerusalemm minn Akaċju, isqof Arjan ta’ Ċesarea, li kien jgħid li kellu ġurisdizzjoni fuq Ġerusalemm. Dan Akaċju laqqa’ sinodu Arjan biex jikkundanna lil Ċirillu fuq il-pretest li dan l-isqof qaddis kien biegħ oġġetti tal-Knisja biex jgħin lill-foqra bil-ġuħ; imma fil-verità kkundannah għax kien jopponi l-Arjaniżmu.

Fis-sena ta’ wara (379), il-Konċilju ta’ Antjokja bagħat lil San Girgor ta’ Nissa fil-Palestina biex jinvestiga akkużi li qalgħu kontra San Ċirillu, fosthom li hu ma kienx ordnat isqof b’mod regolari u li hu ma kienx konformi mal-Konċilju ta’ Niċea. San Girgor ta’ Nissa, wara eżami bir-reqqa, irraporta lura lill-Konċilju li s-sede ta’ Ġerusalemm kienet imħabbta mill-partiti u l-Arjaniżmu, imma l-fidi tagħha u dik ta’ Ċirillu kienu ortodossi (jiġifieri jaqblu mal-fidi vera kattolika).

San Ċirillu għex ħajja ta’ sofferenzi għall-kawża tas-sewwa. Hu kkalkolat li dan l-isqof qaddis għamel b’kollox sittax-il sena fl-eżilju. San Ċirillu ta’ Ġerusalemm huwa l-awtur tal-famuż Catecheses, sensiela profonda, u fl-istess ħin sempliċi, ta’ erbgħa u għoxrin prietka fuq il-Kredu, il-Missierna u s-sagramenti tal-Għid. Din l-opra kitibha meta hu kien għadu sempliċi saċerdot, għall-ħabta tas-sena 347. Din tiegħu hija waħda mill-opri l-aktar prezzjużi tal-antikità.

 • U int, tibqa’ sod/soda fit-twemmin tiegħek meta tiġi affaċċjat ma’ kull xorta ta’ kuntrarju, meta jwarrbuk u jikkundannawk inġustament?
 • Tpoġġi t-tama tiegħek kollha f’Alla f’kull mument ta’ ħajtek?
 • Kemm tirsisti biex tibqa’ xxandar is-sewwa bla biża’ bil-kliem, forsi bil-kitba, imma b’mod speċjali bl-eżempju ta’ ħajtek?

Talba: O Alla, permezz tal-isqof San Ċirillu inti tajt għajnuna tal-għaġeb lill-Knisja tiegħek biex tifhem aħjar il-misteru tas-salvazzjoni; agħmel li, bit-talb tiegħu, aħna nagħrfu dejjem iżjed lil Ibnek biex ikollna l-ħajja bil-kotra. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-cyril-of-jerusalem.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-cyril-of-jerusalem/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyril_of_Jerusalem

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Parti mill-Ħsieb hu huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

21 ta’ Frar: San Pietru Damiani

Verżjoni Vidjo: San Pietru Damiani

“San Pietru, mgħallem tassew għaref u dawl tal-Knisja mqaddsa, itlob lill-Iben ta’ Alla għalina, int li ħabbejt il-liġi tal-Mulej.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Pietru Damiani.

St. Peter DamianSAN PIETRU DAMIANI
Isqof u Duttur tal-Knisja
1007 – 1072

Tagħrif: San Pietru Damiani twieled f’Ravenna, l-Italja, fl-1007, għand familja numeruża u fqira ħafna. Meta kien għadu ċkejken tilef lil missieru.

Sa minn tfulitu beda jaħdem, billi daħal ma wieħed ragħaj, u kien jirgħalu l-merħliet.

Ħuħ il-kbir, li kien miżżewweġ, ħadu miegħu, imma kien jittrattah ħażin. Imbagħad ħuh ieħor li kien jismu Damian u kien sar Arċipriet ta’ Ravenna ħadu miegħu, rabbieh, u edukah. Bħala rikonoxximent lejn dan ħuh, Pietru ħa ismu, u beda jissejjaħ Pietru Damiani.

Fl-1032, ta’ ħamsa u għoxrin sena laħaq professur. Iżda l-ħajja tad-dinja ma għoġbitux. Ried jgħix f’għaqda ikbar ma’ Alla, u fl-1035, ħalla l-karriera ta’ għalliem li kien qabad b’suċċess, u daħal mal-Benedittini fil-monasteru ta’ Fonte Avellana, fuq il-muntanji Appennini.

Il-mortifikazzjonijiet u l-penitenzi li kien jagħmel kienu qed iħassrulu saħħtu, u s-Superjuri tiegħu meta ndunaw, biex ma jħalluhx ikompli jagħmilhom, talbuh jintefa’ fuq il-kitba u l-prietki, u biex jagħti l-irtiri. Kellu mħabba speċjali lejn il-Madonna.

Fl-1043, meta kellu 36 sena, ġie magħżul biex ikun Abbati ta’ Fonte Avellana, u fl-1057, il-Papa Stiefnu IX, ħatru Kardinal-Isqof ta’ Ostia.

Ħabrek kemm felaħ bil-kitba u bil-kelma biex jikkumbatti l-abbużi skandalużi li kienu komuni fil-Knisja: l-inkontinenza, il-lussu żejjed, il-laxkezza tal-kleru, ix-xiri u l-bejgħ ta’ benefiċċji ekkleżjastiċi. Pietru Damiani jibqa’ magħruf għall-kitbiet tiegħu, fosthom il-Liber Gomorrhianus, ippublikat fl-1051, li fih il-qaddis jikkundanna ’l-kleru li ma kienx qed jgħix il-vokazzjoni tiegħu, u l-Liber Gratissimus li jitkellem dwar il-validità tal-ordinazzjonijiet bis-simonija. (simonija = l-intenzjoni determinata li wieħed jixtri, jew ibigħ, ħwejjeġ sagri)

Għamel missjonijiet diplomatiċi li wħud minnhom kienu tassew diffiċli, għal seba’ Papiet, bħala Delegat tagħhom. Fl-aħħar, il-Papa Alessandru II, tah permess imur jgħix kif xtaq, fis-solitudni tal-monasteru ta’ Fonte Avellana. Iżda wkoll minn hemm għamilha ta’ Delegat tal-Papa f’missjonijiet tqal oħra. Darba fi triqtu lura minn Ravenna fejn kien mar b’Missjoni, marad sew u kellu jirtira fil-monasteru ta’ Santa Maria Vecchia f’Faenza, fejn miet fit-22 ta’ Frar 1072 meta kellu 65 sena.

Ġie ddikjarat Duttur tal-Knisja mill-Papa Ljun XII, fl-1828.

Ħsieb: Minħabba li San Pietru Damiani kien ibati ħafna bin-nuqqas ta’ rqad u b’uġigħ ta’ ras, huwa msejjaħ minn dawk li jsofru minn dawn l-inkonvenjenzi.

Fuq qabru ried li jinkitbu dawn il-kelmiet: “Dak li int, kont jien; dak li jien għad tkun int. Ftakar fija u itlob għalija. Ħenn għal Pietru li l-fdal tiegħu jinsab hawn. Itlob ‘l Alla jħenn għalija.”

San Pietru Damiani kien jitkellem b’konvinzjoni kbira fuq il-ġenna minħabba l-esperjenza sħiħa tiegħu ta’ kontemplazzjoni divina.

Hu kien profeta jgħajjat kontra kull ħaġa minn ġewwa jew minn barra li żżomm lill-bnedmin marbutin ma’ din id-dinja. Kien jinkoraġġixxi ħafna d-dixxiplina.

San Pietru Damiani żviluppa t-teorija tas-“sempliċità qaddisa” li biha l-bniedem juża l-għerf filwaqt li jibqa’ maħlul għal kollox minn kull rabta.

Dawn pariri ta’ San Pietru Damiani:

 • “Tħallix li l-qtigħ ta’ qalb jagħmel bik,
 • toqgħodx tgemgem u titlewwem,
 • tkunx qalbek sewda u mdejjaq, u
 • qis li n-nuqqas ta’ kuraġġ ma jtelliflekx sabrek; imma
 • kun dejjem wiċċek għad-dawl, spirtu ferħan,
 • u fommok mimli bir-radd ta’ ħajr.”

Naħseb nagħmlu sew li nsegwu dawn il-pariri sempliċi, prattiċi u qaddisa. Mhux li kien aħna l-Maltin ingemgmu inqas, inkunu iżjed kuraġġużi u inqas imdejqa u nkunu mimlija bi gratitudni li nirringrazzjaw lil Alla għax dan inissel il-veru ferħ li mbagħad jidher ukoll fuq wiċċna. Alla biss jista’ jagħtina dan il-ferħ li jibda hawn u ma jintemm qatt.

Talba: O Alla li tista’ kollox, agħtina l-għajnuna biex nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempju tal-isqof San Pietru Damiani, ħalli nagħżlu lil Kristu fuq kollox u ningħataw dejjem għas-servizz tal-Knisja tiegħek, biex naslu fil-hena u d-dawl ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/st-peter-damian.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-damian/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Damian

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Jannar: San Tumas ta’ Aquino

Verżjoni Vidjo: San Tumas ta’ Aquino

“Jiena tlabt, u sirt għaqli; sejjaħt lil Alla, u mtlejt bl-għerf. U dan l-għerf qistu aqwa mix-xettri u t-tronijiet, u ntbaħt li l-għana m’hu xejn ħdejh. Mulej, min qatt għaraf x’inhi r-rieda tiegħek jekk inti nnifsek ma tajtux l-għerf u ma bgħattx fuqu mill-għoli l-Ispirtu qaddis tiegħek.” – Għerf 7:7-8; 9:17

220px-Thomas_Aquinas_in_Stained_GlassSAN TUMAS TA’ AQUINO
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
1225 – 1274

Tagħrif: San Tumas, magħruf bħala d-“Duttur Anġeliku” u l-“Prinċep tat-Teologi Kattoliċi”, għadda ħajja f’atmosfera ta’ talb u studju.

San Tumas twieled fil-Belt ta’ Aquino qrib Monte Cassino, fl-1225, minn familja nobbli. Hu kien is-seba’ wieħed fost ħames subien u ħames bniet. Ta’ ħames snin beda jmur għand il-Patrijiet Benedittini ta’ Monte Cassino biex jitgħallem l-iskola.

Fl-1239, meta kellu erbatax-il sena, daħal l-Università ta’ Napli. Hemm iltaqa’ mal-Patrijiet Dumnikani, u daħal magħhom – ordni ddedikata prinċipalment għat-tagħlim u l-predikazzjoni..

Tal-familja ma riduhx isir patri Dumnikan. Fl-1224, ħutu, fuq ordni tal-ġenituri, qabduh u ġabuh lura d-dar bil-fors, u żammewh qisu priġunier f’wieħed mill-kastelli tal-familja, u għamlu minn kollox biex idawrulu fehmtu, bla ma rnexxielhom. Bil-għajnuna ta’ oħtu li kienet iġġiblu l-kotba, studja sew il-Bibbja u l-Filosofija.

Meta tawh il-libertà fl-1245, reġa’ ngħaqad mad-Dumnikani. F’Pariġi u f’Cologne huwa studja taħt San Albertu Manju. San Tumas għallem u pprietka f’Pariġi, Orvieto, Ruma, Viterbo u Napli. Fl-1266, beda jikteb il-famuża Summa Theologiæ, iżda waqaf ħesrem fis-6 ta’ Diċembru 1273, meta kellu esperjenza profonda waqt li kien qed jitlob wara li qaddes. Meta xi ħadd staqsieh għaliex kien waqaf, wieġeb: “Dak kollu li ktibt jidher qisu tiben ħdejn dak li ġie rrelevat lili.” Hu ħalla ħafna kitbiet oħra li jixhdu l-kobor tal-għerf li bih kien imżejjen.

Qabel ma kien jibda xi studju, huwa kien l-ewwel isejjaħ l-għajnuna ta’ Alla fil-kontemplazzjoni u t-talb. Is-sintesi ta’ San Tumas taqbel ħafna mar-rivelazzjoni divina u mar-raġuni umana.

Huwa kien bniedem ta’ ħajja sempliċi, lest li jaqdi, silenzjuż u miġbur, b’mod li kien maħbub minn kulħadd. Aktar minn ħaddieħor hu kien jifhem l-istudju u x-xjenza bħala mezzi ta’ qdusija. Maħbub mill-poplu, kien jippreferi li jipprietka lin-nies foqra, bis-sempliċità u bonarjetà, anke aktar minn darba kuljum, kif jixhed l-ewwel kittieb tal-ħajja tiegħu.

San Tumas t’Aquino kien devot kbir tal-Ewkaristija. Lil dan il-qaddis nafu l-offiċjatura ta’ nhar il-festa ta’ Corpus Christi fejn insibu fost l-oħrajn il-famuż innu Lauda Sion, kif ukoll Pange Lingua, it-Tantum Ergo, O Salutaris Hostia, Adoro te devote u oħrajn.

Darba kien qed jitlob quddiem il-kurċifiss u sama’: “Ktibt tajjeb fuqi, Tumas. Xi trid bħala rigal?” San Tumas wieġeb: “Xejn ħlief lilek, Mulej!”

Il-qaddis miet ta’ 49 jew 50 sena fis-7 ta’ Marzu 1274, wara li rċieva l-vjatku, meta kien fi triqtu biex fuq talba tal-Papa Girgor X jieħu sehem fil-Konċilju ta’ Lyons.

Il-festa tiegħu ssir fit-28 ta’ Jannar b’tifkira ta’ meta fl-1368 il-fdalijiet tiegħu ttieħdu f’Toloża, fi Franza, b’ordni tal-Papa Urbanu V. Kien iddikjarat qaddis minn Ġwanni XXII fl-1323 u ddikjarat duttur tal-Knisja minn Piju V. Mis-snin li għaddew mill-kanonizazzjoni tiegħu, ebda għalliem ma kien hekk approvat minn Papiet u konċilji daqsu u huwa l-uniku duttur li l-Konċilju Vatikan II ppropona speċifikament bħala gwida intellettwali għas-saċerdoti u għall-istudenti universitarji. San Tumas huwa Patrun tal-iskejjel Kattoliċi.

Ħsieb: Nixtieq nibda b’talba mill-isbaħ ta’ San Tumas ta’ Aquino:

O Mulej Alla tiegħi, agħtini
moħħ biex nagħarfek,
qalb biex infittxek,
għerf biex insibek,
imġiba biex nogħġob lilek,
perseveranza determinata fl-istennija tiegħek,
u tama li fl-aħħar inħaddnek miegħi.
Ammen. 

Peress li San Tumas ta’ Aquino kien devot kbir ta’ Ġesù fl-Ewkaristija, xtaqt ninkludi parti minn taħdita ta’ Dun Hector Scerri dwar strofa minn innu li kiteb hu, li saret fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-Akkademja fil-100 Sena mill-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali (27 ta’ April 2013):

“F’telfa ta’ mħabba qawwija, tabilħaqq magħġuna ma’ kontemplazzjoni taħraq, mill-qalb saċerdotali u l-moħħ għaref ta’ San Tumas ta’ Aquino ħarġet l-għanja-talba magħrufa mill-kliem tal-ewwel vers tagħha, Adoro te devote – Jien nadurak bil-qima. Innu Ewkaristiku li ilu jitkanta minn ġenerazzjonijiet ta’ Nsara tul is-sekli. Innu li jesprimi fidi ħajja fil-Ġisem Veru u d-Demm Veru ta’ Ġesù Kristu Rxoxt, tassew preżenti sagramentalment għalina taħt ix-xbihat ta’ ħobż umli u nbid iħammar. Fis-sitt strofa, minn sebgħa, li fiha l-għanja, inkantaw:

Pie pellicane Iesu Domine,
O Ġesù hekk twajjeb, Pellikan qaddis
Me immundum munda tuo Sanguine:
Saffi Int lil qalbi b’demmek il-għażiż
Cuius una stilla salvum facere
Li b’qatra biss minnu, O Ġesù maħbub
Totum mundum quit ab omni scelere
Tista’ d-dinja kollha tnaddaf minn kull dnub.

Il-kelmtejn tal-bidu, li jiddu b’tifsir għoli: pie pellicane – O Pellikan qaddis, iqanqlu devozzjoni u mħabba ġewwa fina… imma, mhux biss! Kif se naraw, dan il-kliem għandu jqanqalna biex infasslu ħajjitna fuq l-eżempju li tana l-Pellikan qaddis.

Dan in-nom u l-aġġettiv – O Pellikan qaddis, pie pellicane – jeħtieġu ftit ta’ spjegazzjoni. Mijiet ta’ snin ilu, u anke fiż-żmien klassiku tal-Greċja u tal-Imperu Ruman, kienu jemmnu li dan l-għasfur, il-pellikan, kellu mġiba għal kollox partikulari. Meta ma kienx jirnexxilha ssib ikel għall-friegħ tagħha, il-pellikan omm kienet tqatta’ minn ġisimha stess biex huma jkollhom almenu dak il-ftit biex jitrejqu bih. Għalkemm ir-riċerka tax-xjenzjati u tal-ornitoloġi (i.e. dawk li jistudjaw bir-reqqa d-dinja tal-għasafar) tgħid, bla tlaqliq, li dan fil-fatt mhuwiex minnu, fl-istess ħin dan il-ħsieb, bir-raġun, ifakkar lill-Insara f’Ġesù Kristu. Ġesù tassew tana lilu nnifsu. Tana lilu nnifsu biex niekluh. Tana kollox!

O Ġesù hekk twajjeb, Pellikan qaddis, ikun l-eżempju tiegħek li jispirana. Ikun l-eżempju tal-għotja tiegħek li jagħtina l-qawwa biex kuljum aħna nitgħallmu ningħataw bħalek. Inti, fiċ-Ċenaklu, fuq il-Golgota, wara l-Qawmien, ħallejthom iqattgħu u jieklu minnek. U tħalli lilna nagħmlu l-istess. Meta nkunu fl-iskola tiegħek, aħna u nqattgħu u nieklu minnek, nimtlew bil-qawwa biex aħna wkoll insiru ‘ġisem li jingħata’ u ‘demm li jixxerred.’ Dik skola! O Ġesù hekk twajjeb, Pellikan qaddis, agħmel li l-Ewkaristija ssir il-ħajja tagħna, u l-ħajja tagħna Ewkaristija.

Aħna l-Maltin għandna idjoma mill-isbaħ. Dwar persuna ġeneruża li ma toqgħodx tkejjel miegħek, aħna ngħidu: ‘Dak, taqta’ u tiekol minnu.’ Għal min, jekk mhux għal Ġesù, joqgħod l-aktar dan il-kliem?! Iva, Ġesù, l-Iben t’Alla li sar bniedem, li għallem in-nies, għamel il-mirakli, li sejjaħ in-nies biex ikunu dixxipli tiegħu billi jiċħdu lilhom infushom, jerfgħu salibhom u jimxu warajh, li bata passjoni ħarxa, miet u qam mill-imwiet… huwa tassew il-Pellikan qaddis.

Nistgħu naqtgħu u nieklu minnu mhux biex nieqfu hemm u npoġġu idejna fuq żaqqna. Naqtgħu u nieklu minnu biex hu jagħmel minnek persuna li ħaddieħor jista’ jaqta’ u jiekol minnek. Aħna nqimu lil Ġesù fl-Ewkaristija waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.”

ĠESU’ TQATTA’ U TIEKOL MINNU! Imma attenti! Jeħtieġ inkunu preparati sew biex nirċievu dan is-Sagrament hekk kbir! San Pawl jgħidilna b’mod ċar:

“Mela kull min jiekol il-ħobż jew jixrob il-kalċi tal-Mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-ġisem u d-demm tal-Mulej. Ħa jgħarbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobż u jixrob il-kalċi. Min jiekol u jixrob bla ma jagħżel minn ikel ieħor il-ġisem tal-Mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess.” (1Korintin 11:27-29)

TKUN QED TITQARBEN ĦAŻIN: jekk int fid-dnub il-mejjet jew għandek ħsieb ĊAR li tidneb jew tmur kontra l-Vanġelu jew it-tagħlim tal-Knisja. F’dan il-każ, TITQARBINX qabel ma tindem b’sinċerità minn dnubietek kollha u tmur tirċievi l-maħfra tal-Mulej permezz tas-Sagrament tal-Ħniena (tal-Qrar). Din tapplika għalija, għalik u għal kulħadd. Kulħadd inkluż u ħadd eskluż.

Fis-Sekwenza tas-Solennita’ ta’ Corpus Christi nsibu dan li ġej:

“Jieklu t-tajba, jieklu l-ħżiena;
imma ‘l dawk iġib il-ħajja,
lil dawn jixħet fit-telfien.

Mewt għall-ħżiena, ħajja għat-tajba
ara kif jinbidel fihom,
għalkemm jieħdu l-istess ikel”.

Talba: O Alla, inti tajtna f’San Tumas ta’ Aquino sinjal ċar ta’ ħeġġa għall-qdusija u ta’ ħerqa għat-tagħlim imqaddes; agħmel li nifhmu sewwa kull ma għallem u li nsiru nixbħuh fl-imġiba ta’ ħajtu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://mycatholic.life/saints/saints-of-the-liturgical-year/january-28-saint-thomas-aquinas-priest-and-doctor/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-thomas-aquinas/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas

 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

13 ta’ Jannar: San Ilarju

Verżjoni Vidjo: San Ilarju

“Alla Missier li tista’ kollox, jiena nħoss li l-aqwa dmir tiegħi f’ħajti huwa dan: li dak kollu li ngħid u nħoss, kollox ikun għalik.” – San Ilarju

SAN HILARIOSAN ILARJU
Isqof u Duttur tal-Knisja
300 – 368

Tagħrif: San Ilarju twieled f’familja nobbli pagana, f’Poitiers, Franza. Il-ġenituri tiegħu tawh edukazzjoni tajba, u sar oratur famuż.

Bil-qari tal-Bibbja, hu wasal biex ħaddan il-Kristjaneżmu u tgħammed meta kellu tletin sena. Ħadem ħafna biex jiddefendi u jxerred it-twemmin Nisrani.

Martu, li hu kien iżżewweġ qabel tgħammed u li minnha kellu tifla jisimha Apra, kienet għadha ħajja meta ġie magħżul biex ikun l-Isqof ta’ belt twelidu, fis-sena 353.

Bħala Isqof, ħadha bl-aħrax kontra l-Arjaniżmu, tant li l-Imperatur Arjan, Kostanzu, eżiljah fil-Friġja, fl-Asja Minuri. Fit-tliet snin li dam eżiljat għamel studju tal-Missirijiet Griegi tal-Knisja u kiteb il-ktieb fuq it-Trinità, l-ikbar opra tiegħu, u fis-sena 359 attenda s-Sinodu ta’ Seleucia fejn iddefenda bil-kbir id-digrieti tal-Konċilju ta’ Niċea.

Fis-sena 360, reġa lura fi Franza. Kiteb ħafna biex isaħħaħ il-fidi Kattolika u jfisser l-Iskrittura Mqaddsa, u flimkien ma’ San Martin, Isqof ta’ Tours, irsista biex idaħħal il-monastiċiżmu (il-patrijiet f’kunvent) fi Franza.

Miet f’Poitiers fit-13 ta’ Jannar 367. Fl-1572, il-Kalvinisti qerdu l-fdalijiet tiegħu.

Ħsieb: San Ilarju huwa wieħed mid-Dutturi tal-Knisja, jiġifieri dawk li ġew rikonoxxuti għall-kontribuzzjonijiet straordinarji tagħhom fil-Fidi u li l-ħajja tagħhom hija ta’ eżempju għalina. Hemm 35 Dutturi tal-Knisja, 4 nisa u 31 raġel. Il-kitbiet tagħhom huma profondi, arrikkenti u onorati b’mod ġustifikabbli għall-għarfien tagħhom dwar il-Fidi u l-esperjenza tal-bniedem. It-tagħlim tagħhom jibqa’ jgħodd għal kull żmien għax huwa mibni fuq il-Verità li xandrilna Kristu u fuq it-Tagħlim veru tal-Knisja Kattolika mwaqqfa minnu. Dawn li ġejjin huma ħsibijiet ta’ xi wħud mid-Dutturi tal-Knisja flimkien ma’ talbiet li tnisslu minn mexxejja u għalliema tal-Knisja lill-istess Duttur biex jidħlu għalina quddiem Alla:

San Ġwann Damaxxenu: “Ngħaqqdu ruħna mal-Verġni Marija, it-tama tagħna, bħalma vapur jiġi ankrat fis-sod.” Nitolbu: San Ġwann Damaxxenu, itlob għalina biex dejjem ikollna fehma sħiħa fil-medjazzjoni materna tal-Madonna.

San Basilju l-Kbir: “Is-silenzju hu l-bidu tal-purifikazzjoni tar-ruħ.” Nitolbu: San Basilju, itlob għalina biex inkunu fidili u nsibu ħin għal silenzju qaddis kuljum.

San Atanasju: “L-Iben kollu qdusija tal-Missier ġie fostna biex iġedded lill-bniedem li kien maħluq xbieha tiegħu.” Nitolbu: San Atanasju, itlob għalina biex ma naħsbux li aħna kollox u nieqfu hemm.

San Gregorju Nazjanzenu: “Adurawh lil dak li kien imdendel fuq Salib minħabba fikom, anki jekk intom stess imdendlin hemm.” Nitolbu: San Gregorju Nazjanzenu għinna niksbu l-perseveranza biex nitolbu waqt is-siegħa tal-prova u tan-niket.

San Ġwann Kriżostmu: “Meta juri l-pjagi Tiegħu, Kristu jkun qed juri dak li nkiseb bis-Salib, li bih Hu jagħti dak kollu li hu tajjeb, li hi l-Paċi.” Nitolbu: San Ġwann Kriżostmu aqlagħna l-grazzja li niksbu l-qawwa li naċċettaw it-tbatija f’ħajjitna.

San Ambroġ: “Araw kemm għandhom sidien dawk li ma jridux li jkollhom l-uniku Sid, il-Mulej.” Nitolbu: San Ambroġ agħtina l-għajnuna biex ikollna qalb mimlija b’fehma waħda u soda.

San Ġilormu: “Meta s-suppervja tkabbar lill-bniedem, tbaxxih fl-istess waqt, għax bid-dnub tagħmlu għadu ta’ Alla.” Nitolbu: San Ġilormu nitolbuk tgħinna nkunu umli, sempliċi, u mansweti.

San Ċirillu ta’ Lixandra: “Għaliex l-Iben hu Alla minn Alla, b’mod mill-aktar misterjuż, Hu jgħaddi dan l-unur lilna.” Nitolbu: San Ċirillu ara li nakkwistaw sehem akbar mis-sehem ta’ Ġesù bħala Iben.

San Pietru Krisolgu: “Dak li juri l-ħniena u jġorr l-imħabba qatt ma jħossu mdejjaq.” Nitolbu: San Pietru Krisolgu nitolbuk tidħol għalina biex ikollna qalb li taf tħenn.

San Ljun il-Kbir: “Ma kien hemm l-ebda raġuni oħra għall-Iben t’Alla li jitwieled għajr dik li jkun jista’ jmut fuq l-għuda tas-Salib.” Nitolbu: San Iljun il-Kbir idħol għalina biex ikollna l-grazzja li ngħannqu s-Salib b’Ġesù Kristu msallab.

San Gregorju l-Kbir: “Bix-xieraq li l-Ispirtu s-Santu deher taħt forma ta’ Lsien tan-Nar f’kull qalb li daħal, u għadu jidħol, għax Hu jkebbes f’dak li jkun ix-xewqa għall-Eternità Tiegħu.” Nitolbu: San Gregorju eħlisna mill-bruda li ttellfilna l-ħerqa spiritwali.

San Isidoru ta’ Sevilja: “Kull tama qiegħda fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Tiddubitax, toqgħodx taħsibha, qatt taqta’ qalbek mill-ħniena ta’ Alla.” Nitolbu: San Isiodoru ta’ Sevilja aqlgħalna l-grazzja tal-indiema u li nqerru ta’ spiss.

San Anselmu: “L-aktar ħaġa importanti għalik għandha tkun kif twaqqaf ir-Renju ta’ Alla f’qalbek, u b’hekk il-ħajja ta’ ruħek għandha tkun il-ħajja ta’ Alla nnifsu.” Nitolbu: San Anselmu għinna niksbu l-grazzja li ngħixu għal Alla.

San Bernard ta’ Clairvaux: “Alla ma xtaqx li jkollna xi ħaġa li m’għaddietx minn ħdan Marija.” Nitolbu: San Bernard idħol għalina biex inkabbru d-devozzjoni tagħna fl-Imqaddsa Verġni Marija.

Sant’Antnin ta’ Padova: “Kuntent hu dak il-bniedem li kliemu hu mnebbaħ mill-Ispirtu s-Santu u mhux minn żniedu.” Nitolbu: Sant’Antnin ta’ Padova għinna biex it-taħdit tagħna jkun mimli qdusija.

San Albertu l-Kbir: “Bis-sempliċità kollha u bil-kunfidenza kollha ntelaq bla ebda ħsieb ta’ xejn aktar fil-providenza bla heda ta’ Alla.” Nitolbu: San Albertu għinna nintelqu, bla dubju ta’ xejn, għar-rieda ta’ Alla.

San Bonaventura: “Meta l-ġisem hu maħkum minn spirtu qaddis, ir-ruħ tinħakem minn paċi u ferħ ġewwenin.” Nitolbu: San Bonaventura idħol għalina biex nintelqu f’ħajja ta’ spirtu mimli qdusija.

San Tumas t’Akwinu: “Kristu ma kienx ikun daqstant intimament magħqud magħna li kieku kellna biss naqsmu mill-qawwa Tiegħu; kemm hu ferm aħjar li hu tana verament lilu nnifsu.” Nitolbu: San Tumas għinna niksbu mħabba aktar profonda għall-Ewkaristija Mqaddsa.

Santa Katerina ta’ Siena: “Agħmel dar ċkejkna fil-ġenb ta’ Kristu Msallab biex ikollok konoxxenza qaddisa tiegħek innifsek.” Nitolbu: Santa Katerina ta’ Siena idħol għalina biex niksbu l-grazzja li nkunu nafu lilna nfusna.

Santa Tereża ta’ Ġesù (Avila): “Il-Mulej ma jimpurtahx iżżejjed għal l-importanza tal-ħidmiet tagħna daqskemm għall-imħabba li biha nagħmluhom.” Nitolbu: Santa Tereża ta’ Avila għinna biex dak li nagħmlu nagħmluh b’intenzjoni pura u mimlija mħabba.

San Pietru Kanisju: “Ħallu d-dinja tissodisfa lilha nfisha fil-ġennijiet tagħha. Imma aħna, midfunin fil-fond tal-pjagi ta’ Kristu, għax għandna nkunu mwerwra?” Nitolbu: San Pietru Kanisju saħħaħna fid-determinazzjoni, fil-fiduċja, u fit-tama.

San Robertu Bellarminu: “Għalkemm hu tajjeb li wieħed jagħmel minn kollox biex iżomm il-paċi u l-għaqda ‘mma mhux aqwa mill-mogħdrija li nħossu għad-difetti tal-oħrajn.” Nitolbu: San Robertu idħol għalina biex ikollna l-paċenzja, it-tolleranza, il-mogħdrija, u l-ispirtu tal-maħfra.

San Ġwann tas-Salib: “La darba r-rieda jkun messa Alla nnifsu, qatt ma tkun sodisfatta b’xejn għajr b’Alla.” Nitolbu: San Ġwann tas-Salib għinna niksbu bidla qaddisa li tmexxi x-xenqat tagħna kollha.

San Lawrenz ta’ Brindisi: “Kontra d-Dinja, il-Ġisem, u x-Xitan, il-Kelma ta’ Alla qisha xabla li tfarrak kull dnub.” Nitolbu: San Lawrenz ta’ Brindisi idħol għalina biex niksbu mħabba profonda għall-Kelma ta’ Alla.

San Franġisk de Sales: “Fuq l-għuda tas-Salib, il-qalb ta’ Ġesù rat qalbek u ħabbitha.” Nitolbu: San Franġisk de Sales għinna biex inkunu kapaċi nagħtu lilna nfusna lill-imħabba bla tarf ta’ Ġesù.

San Alfons Liguori: “Dak li ma jieqafx jitlob ma jistax ikompli joffendi lil Alla.” Nitolbu: San Alfons Liguori għinna biex niksbu fedeltà fit-talb u ħerqa profonda spiritwali.

Santa Tereża ta’ Lisieux: “Dak li jogħġob lil Alla hu li jarani nħobb ix-xejn u l-faqar tiegħi, u l-imħabba għamja li għandi fil-ħniena Tiegħu.” Nitolbu: Santa Tereża ta’ Lisieux idħol għalina ħalli jkollna l-grazzja ta’ spiritwalità żagħżugħa.

Talba: O Alla li tista’ kollox, l-isqof Sant’Ilarju għallem b’qawwa kbira li Ibnek huwa Alla; agħmel li nifhmu tajjeb dan it-tagħlim u nistqarruh tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-hilary-of-poitiers.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/resources/church-fathers/biographies-of-church-fathers/st-hilary-of-poitiers

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Hilary_of_Poitiers

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Il-maġġoranza tal-Ħsieb huwa ġabra ta’ Harry Agius Ordway mis-sit tal-Laikos.

4 ta’ Diċembru: San Ġwann Damaxxenu

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Damaxxenu

“Urini l-ikoni li inti tqim, biex jien nista’ nifhem il-fidi tiegħek.” – San Ġwann Damaxxenu

Agios_Ioannis_DamaskinosSAN ĠWANN DAMAXXENU
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
674? – 749?

Tagħrif: San Ġwann twieled għall-ħabta tas-sena 674, f’Damasku, il-belt ewlenija tas-Sirja. Missieru, li kien uffiċjal fid-Dipartiment tal-Finanzi tal-belt ta’ Damasku, xtaq jagħti edukazzjoni tajba lil ibnu, u fdah f’idejn patri Kożma.

Taħt patri Kożma ż-żagħżugħ għamel progress ġmielu kemm fix-xjenza reliġjuża u kemm fix-xjenzi profani.

Meta l-Insara tilfu l-kontroll ta’ Damasku, u l-Musulmani ħadu t-treġija tal-belt f’idejhom, missieru kompla jservi lill-Gvern Musulman. Hu mifhum li Ġwanni laħaq flok missieru.

Meta l-Musulmani bdew inaqqru d-drittijiet reliġjużi tal-Insara, Ġwanni ddeċieda li jkun jaqbel iktar għal ruħu u għall-ġid tal-komunità Nisranija li jirriżenja mill-post li kellu mal-Gvern, u daħal fil-monasteru ta’ San Saba, ħdejn Ġerusalemm, għall-ħabta tas-sena 715, u sar saċerdot.

Fis-sena 726, l-Imperatur tal-Lvant, Ljun minn Iżawrja, ikkundanna l-użu tax-xbihat reliġjużi mill-Insara. San Ġwann mill-ewwel ħadha kontra dan l-indħil minn Gvern sekular f’materji reliġjużi. Hu sostna li l-Insara kellhom kull dritt li jirrapreżentaw lil Ġesù, lill-Madonna u lill-Qaddisin permezz ta’ stampi u xbihat. Minħabba f’hekk Ġwanni ġibed fuqu l-korla tal-Imperatur, u tas-suċċessur tiegħu Kostantinu Kopronimu. Ġwanni kiteb ħafna wkoll kontra ereżija oħra li kienet qed tħabbat l-Knisja f’dawk iż-żminijiet.

Fost il-kitbiet tiegħu nsibu wkoll l-opri “Il-Għajn tal-Għerf,” “Dwar l-Ereżija,” “Tifsir bir-reqqa tal-Fidi Nisranija,” u bosta omeliji sbieħ fuq Marija, l-Omm t’Alla. Hu kien teologu brillanti, poeta u kittieb mill-aqwa u oratur elokwenti, tant li qala’ l-isem ta’ “Kriżorroas” (Xmara tad-deheb). Huwa l-aħħar wieħed fost is-Santi Padri Griegi.

Miet fl-4 ta’ Diċembru tas-sena 749. Il-kamra li fiha għex għadha ppreservata fil-monasteru tiegħu ħdejn Ġerusalemm. Il-Papa Ljun XIII iddikjarah Duttur tal-Knisja, fl-1890.

Ħsieb: San Ġwann Damaxxenu huwa famuż għax iddefenda l-għarfien tal-Knisja dwar il-venerazzjoni ta’ xbihat u spjega l-fidi tal-Knisja f’diversi kontroversji oħra. Għal aktar minn 30 sena, huwa kkombina ħajja ta’ talb ma’ dawn id-difiżi u l-kitbiet l-oħra tiegħu. Il-qdusija tiegħu esprimiet ruħha fit-tqegħid tat-talenti letterarji flimkien ma’ dawk tal-predikazzjoni għas-servizz tal-Mulej.

Il-Konċilju Ekumeniku ta’ Niċea II (887), fakkar it-tagħlim ta’ Missirijiet il-Knisja dwar l-ikoni, u l-aktar dwar it-tagħlim ta’ San Ġwann Damaxxenu, li tant iddefenda l-venerazzjoni lejn l-ikoni kontra l-kurrent tal-ikonoklasti li riedu jeqirdu x-xbihat qaddisa. L-ikona, skont dan it-tagħlim, fiha teoloġija, jew aħjar, titkellem dwar Alla ma min iħares lejha b’qima u fidi. L-ikona ssir sagrament, sinjal li jidher ta’ misteru. Il-qofol ta’ dan il-misteru li jiġi rivelat fl-ikona hu l-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla, li x-xbieha qaddisa tirrappreżenta episodji mill-ħajja tiegħu, jew mill-ħajja ta’ qaddisin li ntrabtu ma’ Kristu b’mod speċjali.

Ir-regola tad-deheb tal-ikona hi x-xebh perfett (identità) tal-ikona mal-persuna li tirrappreżenta, hekk li nistgħu nsejħu l-ikona ritratt ta’ qdusija. L-iskop tal-ikona hu li jdaħħal lil min iħares lejha fis-sens ta’ qima lejn il-misteru, imma wkoll li jgħinu fl-imitazzjoni tal-persuna qaddisa raffigurata.

L-ikonografu jpitter l-ikona fi spirtu ta’ talb u sawm. Għandna l-eżempju ta’ ikonografu qaddis Russu, Sant’Andreij Rublev, awtur famuż tal-ikona tat-Trinità. Fl-ikona kollox jitkellem, u hemm regoli ta’ teknika, użu ta’ kuluri u atteġġjamenti tax-xbihat qaddisa li jiġu raffigurati. Fuq kollox l-ikona qatt ma għandha l-iskop li żżejjen il-post qaddis, imma pjuttost hi oġġett ta’ qima fil-liturġija u t-talb privat tal-Insara. Hawnhekk tinsab id-differenza radikali bejn ix-xbihat qaddisa fl-Orjent u l-arti sagra tagħna l-Oċċidentali, li ħafna drabi ħarisna aktar lejn l-aspett estetiku tar-raffigurazzjonijiet artistiċi tal-knejjes tagħna milli lejn l-aspett liturġiku, kateketiku u devozzjonali li għandu jkun il-bażi ta’ kull raffigurazzjoni sagra.

Biex wieħed japprezza l-Ikona, irid jifhem li din ma ssirx biex inħarsu lejha u nammiraw is-sbuħija u s-sengħa ta’ min għamilha. Kull ikona trid twassal messaġġ, iġġibna wiċċ-imb -wiċċ mal-misteru ta’ Alla. Napprezzawha kemm-il darba naqrawha b’għajnejn qalbna u nimmeditawha. Hija “ktieb” spiritwali. Eżempju, l-ikonografu li pinġa l-Kurċifiss ta’ San Damjan, ħa l-ispirazzjoni tiegħu mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.

 • U inti, tħalli l-ikoni, is-santi jew l-istatwi, ifakkruk li ruħ waħda għandek u li l-bżonnijiet ta’ ruħek għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja?
 • Timmedita ta’ spiss bl-użu ta’ ikoni, santi jew statwi, kemm ħabbna l-Mulej tant li sab bniedem bħalna u lejn l-aħħar ta’ ħajtu, bata biex ipatti għad-dnubiet tagħna l-bnedmin?
 • Tipprova tgħix fuq l-eżempju tal-Mulej, tal-Madonna u tal-Qaddisin li tagħhom tqim ix-xbihat?

Talba: O Mulej, bit-tagħlim u l-eżempju ta’ ħajtu, San Ġwann Damaxxenu wriena li l-iktar xogħol importanti f’ħajjitna hu li nieħdu ħsieb ruħna billi ninsġu ħajjitna f’għaqda kontinwa miegħek. Agħtina, nitolbuk, għat-talb tiegħu għalina, li nużaw xbihat qaddisa bil-mod kif tixtieqna int, biex hekk naslu għal dik il-qdusija li trid tara fina. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/saint-john-of-damascus.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-john-of-damascus-407

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Damascus

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis/a huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

15 ta’ Ottubru: Santa Tereża ta’ Avila

Verżjoni Vidjo: Santa Tereża ta’ Avila

“Tħalli xejn xi jħawdek, tħalli xejn xi jbeżżgħek. Kollox jgħaddi; Alla biss ma jitbiddilx. Is-sabar jikseb kollox. Min għandu ‘l Alla ma jonqsu xejn. Alla waħdu biżżejjed.” – Santa Tereża ta’ Avila

saint-teresa-avilaSANTA TEREŻA TA’ AVILA (jew TA’ ĠESU’)
Verġni u Duttur tal-Knisja
1515 – 1582

Tagħrif: Santa Tereża twieldet f’Avila, Spanja, fit-28 ta’ Marzu, 1515, għand familja sinjura. Telgħet ta’ natural ħelu u vivaċi.

Meta kellha seba’ snin, hi u ħuha iżgħar minnha, wara li qraw xi ħajjiet ta’ qaddisin martri, ġiethom f’moħħhom li jmorru għall-Missjoni biex imutu martri, iżda ma laħqux tbiegħdu wisq mid-dar meta ltaqgħu ma’ zijuhom u ħadhom lura għand ommhom.

Meta kellha 12-il sena, ommha mietet. Tliet snin wara, oħtha l-kbira li kienet tieħu ħsieb id-dar iżżewġet, u l-missier daħħal lil Tereża mas-sorijiet Agostinjani. Wara sena u nofs, mardet, u kellha tmur lura lejn id-dar. F’dawn is-snin kienet bierda ħafna fir-Reliġjon. Imbagħad f’daqqa waħda fl-1535, iddeċidiet li tidħol Soru mal-Karmelitani li kienu f’Avila. Missierha għall-ewwel ma ridhiex, iżda mbagħad ċeda.

Sena wara li daħlet soru, ipprofessat. Imbagħad ġie fuqha żmien twil ta’ mard, u ta’ nixfa fil-ħajja spiritwali.

Meta missierha kien marid, hi marret iddur bih. Il-mewt tiegħu ġabet bidla ġo fiha għax marret tqerr għand il-konfessur tiegħu u dan ordnalha terġa’ tibda titlob. Issa kienet qrib l-erbgħin.

Imbagħad beda jkollha esperjenzi spiritwali li nafu bihom għax hi niżżlithom b’mod ċar u b’sengħa l-iktar kbira f’kotba li llum huma meqjusa bħala klassiċi spiritwali: l-“Awtobiografija,” “Mixja tal-Perfezzjoni,” u “Il-Kastell Ġewwieni.” Kitbet ukoll diversi ittri.

Fl-1560, ġieha l-ħsieb li tirriforma l-Ordni tagħha, u ġġedded l-awsterità u d-dixxiplina li kellha qabel, u fl-1562, bil-għajnuna ta’ San Pietru ta’ Alkantara, minkejja bosta taħbit u tfixkil, rat l-ewwel erba’ Sorijiet Karmelitani Skalzi jilbsu l-libsa l-ġdida fil-Monasteru l-ġdid ta’ San José, f’Avila. Sitt xhur wara, meta ġieha l-permess, marret tgħix magħhom. Xahar wara, ġiet magħżula biex tkun is-Superjura.

Wara xi snin ta’ ħajja kwieta, bdiet tiftaħ kunventi oħra mxerrdin ma’ Spanja. Fl-1568, bil-għajnuna ta’ San Ġwann tas-Salib waqqfet l-ewwel monasteru tal-Patrijiet. B’kollox hi fetħet 17-il kunvent tas-Sorijiet u 15 tal-Patrijiet.

Santa Tereża ta’ Avila kellha wkoll devozzjoni speċjali lejn il-Patrijarka San Ġużepp. Il-kunventi kollha tal-Patrijiet u tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi li hi waqqfet, poġġiethom kollha taħt il-Patroċinju tiegħu. Santa Tereża tikteb hekk: “Jien ħadt b’avukat u patrun tiegħi lill-Glorjuż San Ġużepp, rajt u messejt tassew li l-għajnuna tiegħu hi wisq akbar minn dak kollu li stajt nittama. Kunu devoti b’mod partikolari ta’ San Ġużepp, li għandu wisq qawwa u setgħa quddiem Alla!”

Tħabtet u batiet biex iġġedded l-ispirtu ġenwin Karmelitan skont ir-Regola ta’ Ħajja ta’ Sant’Albert, hekk li sa mewtha fl-1582 rat jinfetħu xejn inqas minn 17-il monasteru tas-sorijiet tagħha. U Alla ried illi f’laqgħa tassew providenzjali mal-patri żagħżugħ Karmelitan, Juan de Yepes, hija tirbaħ għall-kawża tagħha lil dan il-qaddis, hekk li bis-saħħa tiegħu bl-isem ġdid ta’ Ġwann tas-Salib setgħet torganizza r-Riforma tagħha fost il-patrijiet ukoll u sa mewtha tara jinfetħu 15-il kunvent tal-Patrijiet tagħha, li bdew jissejħu Karmelitani Skalzi.

Fl-aħħar vjaġġ tagħha fl-1582, wara li fetħet monasteru f’Burgos, telqet lejn Alba de Tormes. Meta waslet fl-20 ta’ Settembru, kienet għajjiena ħafna u marida, inxteħtet fis-sodda, u mietet ftit ġranet wara, fl-4 ta’ Ottubru.

Fl-1622, il-Papa Girgor XV ikkanonizzaha, u fl-1970, il-Papa Pawlu VI ipproklamaha Duttur tal-Knisja flimkien ma’ Santa Katerina ta’ Siena.

Ħsieb: Tereża għaddiet mill-kriżijiet iebsin tal-mard u tal-bruda spiritwali. Wara din il-kriżi ta’ snin twal fil-ħajja reliġjuża, il-grazzja t’Alla refgħetha u għenitha terġa’ ssib lil Ġesù. Qalbha saret ħuġġieġa waħda ta’ mħabba tremenda għal Ġesù. Kellha diversi dehriet mistiċi u bdiet tintilef f’estasi Fih. Saret tabilħaqq Tereża ta’ Ġesù. Hija kellha żwieġ mistiku ma’ Ġesù u dan f’okkażjoni meta kienet qed tirċievi l-Ewkaristija. L-ispiritwalità ta’ Tereża hi waħda tassew profonda.

Għaliha, l-unjoni ma’ Ġesù hija il-fus ta’ kollox fil-ħajja tan-Nisrani. Araw b’liema reqqa din il-mistika kbira tispjega dan:

Min għandu miegħu lil Ġesù Kristu bħala ħabib u mexxej twajjeb, għal kollox jiflaħ: għax hu jgħinna, iqawwina, qatt ma jonqosna, u hu veru Ħabib sinċier. Jiena naraha ħaġa ċara li, jekk irridu nogħġbu lil Alla u nirċievu grazzji kbar mingħandu, hu jrid iwasslilna kollox permezz tal-Umanità qaddisa ta’ Kristu, li fiha l-Maestà tiegħu qal li jsib l-għaxqa tiegħu.

Bosta drabi dan tgħallimtu bl-esperjenza, u qaluli l-Mulej innifsu. Rajt b’għajnejja stess li minn dan il-Bieb għandna ngħaddu jekk irridu lis-Sultan kbir tagħna jiftħilna beraħ is-sigrieti kbar u għolja tiegħu. Ma għandniex infittxu triq oħra, imqar jekk inkunu lħaqna l-quċċata tal-kontemplazzjoni. Din it-Triq hija żgura. Huwa Sidna Ġesù li minnu u bih jiġina kull ġid: hu jgħallimna. Jekk inħarsu lejn ħajtu, ma nsibux xempju aħjar u aktar perfett li nistgħu nimxu fuqu.

X’neħtieġu aktar milli jkollna magħna ħabib hekk twajjeb li ma jitlaqniex weħidna fit-taħbit u t-tfixkil, kif jagħmlu l-ħbieb tad-dinja? Hieni min iħobbu bil-qalb u tassew, u jżommu dejjem miegħu. Inħarsu lejn il-glorjuż Appostlu San Pawl, li donnu ma kienx jista’ joqgħod bla ma jsemmi ‘l Ġesù b’fommu, hu li kellu dan l-isem miktub u mnaqqax f’qalbu. Meta fhimt dan, stħarriġt bir-reqqa l-ħajja ta’ xi qaddisin li kienu kontemplattivi kbar, bħal San Franġisk, Sant’Antnin ta’ Padova, San Bernard, Santa Katerina ta’ Siena, u sibt li huma ma għaddewx minn triq oħra. Jeħtieġ li aħna nimxu minn din it-triq b’libertà sħiħa, mitluqin għal kollox f’idejn Alla. Ladarba l-Maestà tiegħu għoġbu jdaħħalna fost dawk li huma midħla u fidili tiegħu, inweġbuh minn qalbna.

Kull meta naħsbu fi Kristu, għandna niftakru dejjem b’liema mħabba xerred fuqna tant grazzji u ġid, u kemm hi kbira l-imħabba li wriena Alla meta tana rahan hekk kbir tal-imħabba li għandu għalina: għax l-imħabba tistenna l-imħabba. Mela nagħmlu ħilitna kollha biex dan inżommuh dejjem quddiem għajnejna, u hekk nitħeġġu fl-imħabba. Għax jekk Alla jagħtina darba l-grazzja li din l-imħabba titnaqqax fil-qiegħ ta’ qalbna, kollox isirilna mill-eħfef, u naħdmu ħafna fl-iqsar żmien u bi tbatija ċkejkna.” 

 • U għalik, Ġesù huwa l-Ħabib l-aktar intimu li miegħu tħossok komdu/komda tiftaħ qalbek fit-talb?
 • Tqisu bħala l-Għarus ta’ ruħek hekk li l-hena tiegħek issibu f’li ssir taf dejjem iżjed dwarU, tqatta’ ħin miegħU u titgħallem minnU?
 • F’mumenti ta’ nixfa meta donnu l-Mulej mhux qiegħed miegħek, inti tibqa’ tħobbu u tagħmel atti ta’ fidi Fih? Tibqa’ tafdaH, tittama fiH u tistennieH bħalma l-għarajjes jistennew lil xulxin bil-qalb?

Talba: O Alla, int qanqalt lil Santa Tereża ta’ Ġesù bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex hija turi lill-Knisja t-triq tal-perfezzjoni; agħmel li, fil-ħobż tat-tagħlim tagħha tas-sema, insibu dejjem l-ikel spiritwali tagħna biex nitħeġġu bix-xewqa tal-qdusija tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.coraevans.com/blog/article/the-incredible-life-of-st.-teresa-of-avila

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-teresa-of-avila-625

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_of_%C3%81vila

Film playlist divided in Episodes on Saint Theresa of Avila with English subtitles:

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

28 ta’ Awwissu: Santu Wistin ta’ Ippona

Verżjoni Vidjo: Santu Wistin ta’ Ippona

“Tard jien ħabbejtek Sbuħija bla tarf, tard jien ħabbejtek Ġmiel tassew qadim tassew ġdid. Inti Mulejja kont tgħammar ġewwa fija, fittixtek barra minni. U jien bla ebda sura, tgħaxxaqt b’dik is-sbuħija tal-ħolqien tiegħek. Int kont miegħi u miegħek jien ma kontx. Żammewni l-istess ħwejjeġ li ma kinux jeżistu li kieku m’humiex Fik. Inti għajjattli u l-widnejn torox infetħu bis-sejħa li għamiltli. Bħal berqa xħettli d-dija tiegħek fuqi. Neħħejtli l-għamad. Xerridt il-fwieħa tiegħek u jien ġbidt nifs ‘il ġewwa. Għalik kollni mxennaq. Issa li doqtok, imġewwaħ u għatxan. Messejtni u jien tħeġġiġt. ” Santu Wistin wara li kkonverta.

ST. AUGUSTINE OF HIPPO DEPICTED IN STAINED-GLASS WINDOW IN PHOENIXSANTU WISTIN TA’ IPPONA
Isqof u Duttur tal-Knisja
354 – 430

Tagħrif: Santu Wistin twieled fit-13 ta’ Novembru, 354 minn missier pagan, Patrizju, li kien Kunsillier ta’ muniċipju, u minn omm nisranija Kattolika, Monika, ta’ razza bérbera f’Tagaste, fin-Numidja, Souk-Ahras, illum l-Alġerija.

Minħabba l-edukazzjoni li kellu, hu kien marbut b’ruħu u b’ġismu ma’ Ruma, mal-Imperu Ruman, u mal-kultura Rumana. Studja f’Tagaste fejn twieled, wara kompla jistudja fil-belt ta’ mad-dawra (ġewwa l-Alġerija) u mbagħad temm l-istudji f’Kartaġni. Meta kellu tnax-il sena kien se jmut minħabba x-xedda li qabditu, u kien se jitgħammed. Imma billi għaddielu, hu baqa’ ma tgħammidx żgħir.

Ta’ dsatax-il sena tbiegħed mill-fidi Kattolika. Wara li qara l-ktieb L-Ortensju ta’ Ċiċerun li kien iħajjar għat-triq tal-filosofija, Wistin sar Manikew. Issa mietlu missieru (370), u reġa’ lura lejn Tagaste, u miegħu ħa l-mara li kien jgħix magħha u lil binhom Adeodatu. Ommu ma laqgħethomx għandha.

Hu beda jgħallem il-grammatika Latina fl-istess Tagaste (374). Wara dan huwa qabad jgħallem ir-retorika l-ewwel f’Kartaġni (375-383), imbagħad f’Ruma (384), u fl-aħħar Milan (Ħarifa 384 – Sajf 386). Kien għatxan għall-għerf u sab dak li xtaq meta sama’ lill-Isqof ta’ Milan, San Ambroġ, jipprietka. Dan l-Isqof qaddis flimkien mal-istudji tan-neoplatoniċi, għenuh iħoll il-problema tal-materjaliżmu u tal-ħażen. Bil-qari ta’ San Pawl hu għeleb il-problema tan-naturaliżmu, u fehem li Kristu mhux biss hu l-Imgħallem, imma wkoll il-Feddej. Hekk wasal biex aċċetta l-medjazzjoni divina u l-grazzja. U fl-aħħar wasal ukoll għall-konverżjoni tiegħu.

Wistin ikkonverta fl-ewwel jiem tax-xahar ta’ Awwissu tas-sena 386, jiġifieri 44 sena qabel ma miet bħala Isqof ta’ Ippona. Bejn il-konverżjoni u l-episkopat tiegħu għaddew ftit inqas minn għaxar snin, imma dan kien perjodu mimli progress spiritwali u kisba ta’ tagħlim tat-teoloġija Kattolika.

Hekk kif ikkonverta hu ħa żewġ deċiżjonijiet kbar:

 • dik li jirrinunzja għat-tagħlim tar-retorika, u
 • dik li jirrinunzja għaż-żwieġ.

Hekk, qrib it-tmiem ta’ Ottubru tas-sena 386 Wistin irtira f’Kassiċijaku, x’aktarx Cossago fil-Brianza, biex hemm iħejji ruħu għall-magħmudija. F’dan il-post hu għamel inqas minn ħames xhur għaliex fl-ewwel ġranet ta’ Marzu tas-sena 387 hu reġa’ lura lejn Milan, inkiteb katekumenu, segwa l-kors tal-katekeżi li għamel Ambroġju u kien mgħammed flimkien ma’ Alipju, sieħbu, u Adeodatu, ibnu, fil-lejl ta’ bejn l-24 u l-25 ta’ April, il-viġilja tal-Għid tas-sena 387. Ommu kienet preżenti għall-magħmudija tiegħu, għax hi kienet marret tfittxu u kienet iltaqgħet miegħu f’Milan, xi sena qabel.

Wara l-Magħmudija Santu Wistin flimkien ma’ ommu u xi ħbieb tiegħu, kien ser jirritorna lejn l-Afrika, imma ftit wara li waslu f’Ostia Tiberina, ommu mardet u mietet. Wistin reġa’ lura lejn Ruma u baqa’ sas-sena ta’ wara jikteb il-kotba u jitkixxef iżjed dwar il-ħajja monastika. Wara l-mewt tal-Imperatur Massimu li ġrat f’Lulju jew f’Awwissu tas-sena 388, Wistin ħalla Ruma u mar Tagaste fejn beda l-ħajja komunitarja flimkien mal-ħbieb tiegħu u ma’ Adeodatu li mbagħad miet minn sena sa tliet snin wara (389-391).

Fis-sena 391, Wistin mar Ippona bil-ħsieb li jsib xi post fejn ikun jista’ jwaqqaf knisja. F’dik l-okkażjoni hu aċċetta kontra qalbu li jkun ordnat saċerdot. L-Isqof Valerju tah biċċa mill-kwartier nisrani biex iwaqqaf hemm il-monasteru tal-lajċi li xtaq jibni. Hawn beda jagħti ruħu għal iżjed ħajja axxetika, għal iżjed studji tat-teoloġija, u fl-istess ħin beda l-ħidma tiegħu tal-predikazzjoni.

Fis-sena 395 jew 396 hu kien ikkonsagrat Isqof. Għadda xi żmien jgħin lill-Isqof Valerju, imbagħad, għallinqas minn Awwissu tas-sena 397, hu beda l-ħidma tiegħu proprja bħala Isqof ta’ Ippona. Meta sar Isqof tal-post, Wistin ħalla l-monasteru tal-lajċi fejn qabel kien superjur, u mar fid-dar tal-Isqof u għamel minn din monasteru tal-Kjeriċi.

Bħala Isqof, Santu Wistin ħadem bis-sħiħ kemm fid-djoċesi tiegħu, kemm fi djoċesijiet oħra fejn mar ħafna drabi l-iktar biex jipprietka, u kemm għall-Knisja universali l-iktar bil-kotba tiegħu. Fid-djoċesi tiegħu, Wistin kien jipprietka regolarment darbtejn fil-ġimgħa, jiġifieri s-Sibt u l-Ħadd. F’xi okkażjonijiet kien jipprietka għal ġranet sħaħ wara xulxin, meta mhux ukoll jagħmel żewġ prietki kuljum.

Kellu wkoll laqgħat tal-Isqof mal-membri tad-djoċesi, li kienu jissejħu audientia episcopalia, u dan biex jisma’ u jaqta’ s-sentenzi fil-kawżi li kienu jippreżentawlu l-fidili. Xi kultant dawn il-laqgħat kienu jdumu l-ġurnata kollha.

Kellu wkoll jieħu ħsieb il-fqar, ir-romol u l-iltima permezz ta’ tqassim ta’ affarijiet meħtieġa għall-ikel u għall-ħajja mill-imħażen li kien hemm apposta fil-kwartier nisrani.

Kien jieħu ħsieb it-tagħlim reliġjuż tal-kleru li fosthom ġab riforma kbira bil-ħsieb li s-saċerdoti jkunu iktar kapaċi teoloġikament u liturġikament. Organizza l-monasteri kemm tal-irġiel kif ukoll tan-nisa.

Kien iżur il-morda fi djarhom stess. U kien jaqbeż għall-fidili quddiem l-awtorità ċivili. Kien ukoll jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-ġid tal-Knisja, xogħol li kien jagħmel kontra qalbu.

Għall-Knisja tal-Afrika u b’xi mod għall-Knisja Universali, hu ħa sehem f’diversi konċilji Afrikani. Kiteb ħafna ittri bħala tweġiba għall-problemi jew mistoqsijiet li kienu jagħmlulu. Ħa sehem f’disputi pubbliċi mal-eretiċi meta tqum l-okkażjoni, fosthom fil-konferenza tas-sena 411 bejn Isqfijiet Kattoliċi u Isqfijiet Donatisti. Hu ħadem ħafna għas-soluzzjoni tax-xiżma Donatista u tal-kontroversja Pelaġjana.

Meta miet fit-28 ta’ Awwissu tas-sena 430, fit-tielet xahar tal-assedju ta’ Ippona mill-Vandali, ħalla warajh ħafna opri mhumiex mitmuma. L-aħħar xogħol tiegħu kienet l-Ittra 228 li x’aktarx li ddettaha fuq is-sodda ta’ mewtu u indirizzaha lis-saċerdoti tad-djoċesi dwar id-dmirijiet tagħhom għal waqt l-invażjoni barbarika.

Hu kien midfun fil-Bażilika Pacis ġewwa Ippona. Iktar tard l-għadam tiegħu, f’data inċerta, ittieħed f’Sardinja, u qrib is-sena 725 kien ittrasportat f’Pavia fil-Bażilika ta’ San Pietru f’Ciel d’Oro, fejn għadu sal-lum.

L-iktar kotba famużi ta’ Santu Wistin huma “Il-Belt ta’ Alla” u “L-Istqarrijiet.” Fosthom, “Il-Belt ta’ Alla” (De Civitate Dei) hi l-aqwa biċċa xogħol tiegħu. Fiha hu jagħti fil-qosor il-ħsieb tiegħu filosofiku, teoloġiku u politiku. Dan kitbu bejn is-snin 413-426.

Ħsieb: Il-bieraħ iċċelebrajna l-festa ta’ omm bl-isem ta’ Monika, li għamlet snin twal (30 sena) imnikta minħabba l-ħajja ħażina ta’ binha. Hi talbet u xerdet id-dmugħ bix-xewqa li tarah mibdul. Illum niċċelebraw il-festa ta’ binha, magħruf bħala Santu Wistin, Isqof u Duttur tal-Knisja.

Fl-awtobiografija tiegħu magħrufa bħala “L-Istqarrijiet” huwa kiteb din is-sentenza famuża: “O Alla, inti għamiltna għalik, u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik.” F’waħda mid-diski tiegħu, Bruce Springsteen jgħid ukoll li: “F’kull qalb hemm il-ġuħ.” Bħal donnu hemm vojt f’qalb kulħadd u nibqgħu bil-ġuħ u bla mistrieħ, sakemm ma nimlewhx. U aħna nippruvaw minn kollox: pjaċiri tal-mument, relazzjonijiet, ikel tajjeb, affarijiet materjali, kumditajiet, lussu, eċċ… Dan il-ġuħ jista’ bħal jittaffa għal ftit tal-ħin, imma l-vojt ta’ qalbna jibqa’! Dan għaliex, kif skopra Wistin, aħna maħluqa biex ngħixu f’għaqda ma’ Alla-Imħabba, u xejn ħlief din l-għaqda, ma timla’ l-qalb. Dan il-vojt fina huwa infinit u jista’ jimtela’ biss b’Alla, għax Alla biss infinit.

Fl-Istqarrijiet,’ Wistin ikompli jirrakkonta li dam ħafna jfittex din l-Imħabba f’postijiet żbaljati, imma fl-aħħar sabha f’Alla, jew aħjar Alla sab lilu. U hawn Wistin joħroġ bil-għanja tiegħu ta’ mħabba lejH, li nsibu bħala kwotazzjoni bil-blu fil-bidu ta’ dan l-artiklu. Din turina li wara ħafna snin, Wistin sab li hu Alla l-unika Mħabba li tissodisfa lill-bniedem. Xi ġmiel ta’ kliem, li juri l-qsim ta’ qalb ta’ Wistin għax dam wisq biex skopriH u beda jħobbU! Jgħid li ħaseb li se jsib il-ferħ f’affarijiet maħluqa, u li fl-istess ħin Alla kien tant qrib tiegħu, anzi ġewwa fih. Imma kif seta’ jgħid li Alla kien ġewwa fih? Iva, għax l-Ispirtu s-Santu hu qrib tagħna, hu bħan-nifs li nieħdu.

L-Ispirtu s-Santu bħalissa jinsab fik u lest li jkun il-gwida, l-ispirazzjoni u l-għalliem tiegħek, u jitlob minn ġewwa fik. Dan jagħmlu biss jekk inti tħalliH. Itolbu bil-qalb biex ikompli jieħu kontroll ta’ ħajtek f’dan il-mument u afdah li hu jista’ jimliek b’dak il-ferħ u b’din il-paċi li jekk iddur id-dinja kollha ma’ ssibhiex! Warrab minn ħajtek dak li taf li bih qed iżżomm lil Alla milli jkun jista’ jagħtik dan f’qalbek, li forsi bla ma taf, inti tant imxennaq għalih!

Talba: Lilek biss inħobb, Mulej, warajk biss irrid nimxi.
Lilek biss irrid infittex, u lilek biss irrid naqdi.
Nitolbok, Mulej, ikkmandani dak li trid.
Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta’ qalbi.
Għaliex mhux l-indiema, imma l-imħabba qiegħda ssejjaħli lejk.
Agħmel, Mulej, li nkun kapaċi nisma’ dak li int tixtieq minni.
Għinni ngħix dak li tikkmandani, u kkmandani dak li trid.
Agħmel li nsibuk, għax qabel ma nsibuk, ma nistrieħux.
Fik biss tinsab il-hena u l-mistrieħ tagħna.
Int għamiltna għalik, o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet,
jekk ma tistrieħx fik. Ammen.
(Talba ta’ Santu Wistin)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/news/august-28-marks-feast-of-st.-augustine-convert-who-changed-church-history

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-augustine-of-hippo/

Wikipedia in English: https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-Wikidepia.