7 ta’ Lulju: Beati Roger Dickenson u Ralph Milner

Verżjoni Vidjo: Beati Roger Dickenson u Ralph Milner

“Jiġifieri inti tagħtini l-parir li għall-affarijiet li jgħaddu ta’ dil-ħajja tridni nitlef ’l Alla tiegħi? Le, Sire, ma naċċettax.” – Il-Beatu Ralph Milner lill-imħallef li rrakkomandalu li jkun biżżejjed għalih li jmur jagħmel viżta fi knisja parrokkjali protestanta u li jekk jagħmel dan, ikun meħlus mill-kundanna tiegħu.

5653346143_059a5d603b_bBEATI ROGER DICKENSON U RALPH MILNER
Martri
† 1591

Tagħrif: Fis-7 ta’ Lulju, 1591 ġew mgħallqin f’Winchester Roger Dickenson talli kien qassis u Ralph Milner talli kien jgħinu.

Milner kien jaħdem fir-raba’ u kien imtella’ bħala protestant. Beda jqabbel il-ħajja tal-ġirien kattoliċi u protestanti, u, b’sorpriża ta’ sħabu l-protestanti, beda jmur jitgħallem il-fidi kattolika u talab li jidħol fil-knisja tagħna.

Imma ftit wara, dakinhar stess li tqarben għall-ewwel darba, kien mitfugħ il-ħabs talli bidel ir-reliġjon. Hawnhekk inżamm għal diversi snin, imma l-priġunerija tiegħu ma kinitx stretta ħafna, u kemm-il darba seta’ joħroġ on parole, u f’dawn il-waqtiet kien jiġbor għajnuniet materjali u spiritwali għal sħabu priġunieri, u billi kien jaf sewwa l-pajjiż, kien anke jiffaċilita ċ-ċaqliq u l-ħidma tas-saċerdoti missjunarji li kienu jintbagħtu l-Ingilterra bil-moħbi.

B’dan il-mod sar jaf lill-ġiżwita Fr. Stanney u, permezz ta’ Fr. Stanney, li l-qassis djoċesan magħruf bħala Mr. Roger Dickenson ġie jgħix f’Winchester. Roger Dickenson kien minn Lincoln, studja f’Rheims, u għal ħafna snin ħadem fid-distrett ta’ Winchester, megħjun minn Milner.

L-ewwel darba li arrestaw lil Roger Dickenson, il-gwardji tiegħu tant sikru li hu rnexxielu jaħrab. Imma meta nqabad it-tieni darba, Milner kien miegħu, u t-tnejn tressqu għall-ġuri, Dickenson għax kien qassis, u Milner għax kien jgħinu.

Waqt il-ġuri, l-imħallef billi bħal speċi ta’ ħenn għal Ralph Milner għax kien xwejjaħ, kif ukoll għax kellu mara u tmien ulied, irrakkomandalu li jkun biżżejjed għalih li jmur jagħmel viżta fi knisja parrokkjali protestanta u jkun meħlus. Imma Milner wieġbu: “Jiġifieri inti tagħtini l-parir li għall-affarijiet li jgħaddu ta’ dil-ħajja tridni nitlef ’l Alla tiegħi? Le, Sire, ma naċċettax.” Iż-żewġt irġiel ġew maqtulin flimkien.

Diversi nisa kienu wkoll ikkundannati għall-mewt talli ħallew lill-Beatu Roger jiċċelebra l-quddiesa f’darhom, iżda s-sentenza tagħhom ġiet mibdula f’daqqa. Huma mbagħad talbu li jitħallew imutu mal-qassis, iżda ġew meħuda lura fil-ħabs.

Iż-żewġ martri Roger Dickenson u Ralph Milner ġew iddikjarati beati mill-Papa Piju XI fl-1929.

Ħsieb: Fl-introduzzjoni tad-Digriet dwar l-Ekumeniżmu “Unitatis Redintegratio” (21 ta’ Novembru, 1964) insibu dan li ġej:

“Wieħed mill-iskopijiet ewlenin tal-Konċilju Mqaddes Vatikan it-Tieni huwa dak illi terġa’ tkun stabbilita l-għaqda fost l-insara kollha. Għaliex Kristu l-Mulej waqqaf Knisja waħda u unika; iżda ħafna komunitajiet insara jippreżentaw irwieħhom quddiem il-bnedmin bħala werrieta tassew ta’ Ġesù Kristu; kollha jistqarru li huma dixxipli tal-Mulej iżda bejniethom ma jaqblux u jgħaddu minn mogħdijiet differenti bħallikieku Kristu nnifsu kien mifrud[1] .Żgur li din il-firda tmur ċar u tond kontra r-rieda ta’ Kristu, hija ta’ skandlu għad-dinja u tagħmel ħsara lill-kawża l-aktar qaddisa li l-Evanġelju jixxandar lill-ħolqien kollu.

Tabilħaqq is-Sid taż-żmien, li b’għerf u b’sabar ikompli jtemm il-pjan tal-grazzja tiegħu għalina midinbin, dan l-aħħar beda jnissel b’kotra akbar fl-insara mifrudin bejniethom is-sobgħa għal din il-qagħda u x-xewqa għall-għaqda. Għadd kbir ta’ bnedmin f’kull imkien tad-dinja ntlaqtu minn din il-grazzja u fost l-aħwa mifrudin minna ngħata bidu wkoll, bl-għajnuna tal-grazzja tal-Ispirtu s-Santu, għal Moviment, li kuljum qed jikber, biex terġa’ sseħħ l-għaqda ta’ l-insara kollha. F’dan il-Moviment għall-għaqda, li jissejjaħ ekumeniku, jieħdu sehem dawk li jsejħu lil Alla wieħed fi tliet Persuni u jistqarru li Ġesù huwa l-Mulej u s-Salvatur; f’dan il-Moviment jipparteċipaw mhux biss individwi għal rashom iżda wkoll persuni organizzati fi gruppi li fihom huma semgħu l-Evanġelju u li kull wieħed minnhom iqis bħala l-Knisja tiegħu u ta’ Alla. B’danakollu kważi kulħadd, min b’mod u min b’ieħor, jixtieq li jkun hemm knisja ta’ Alla waħda u viżibbli, li tkun tassew universali u li tkun mibgħuta lid-dinja kollha biex id-dinja tikkonverti għall-Evanġelju u ssalva għall-glorja ta’ Alla.

Għalhekk dan il-Konċilju Mqaddes iqis bil-ferħ dan kollu u, wara li diġà iddikjara d-dottrina dwar il-Knisja, imqanqal mix-xewqa li jerġa’ jġib l-għaqda fost id-dixxipli kollha ta’ Kristu, irid jipproponi lill-kattoliċi kollha l-mezzi, il-metodi u l-modi li bihom huma jistgħu jwieġbu għal din is-sejħa u l-grazzja divina.”

Aktar tard fl-istess Dokument, insibu dan:

F’din il-Knisja waħda u unika ta’ Alla, sa mil-bidu tagħha, qamu xi firdiet li l-Appostlu jiddeplora bil-qawwa u jgħid li hu ta’ min jikkundannahom; iżda fis-sekli li ġew wara qamu tilwimiet akbar u xi komunitajiet mhux żgħar infirdu mill-komunjoni sħiħa tal-Knisja kattolika, xi drabi mhux mingħajr ħtija ta’ xi bnedmin minn naħa u minn oħra. Iżda dawk li qegħdin jitwieldu issa f’dawn il-komunitajiet u li jimtlew fihom bil-fidi fi Kristu ma jistgħux ikunu mixlija bid-dnub tal-firda u l-Knisja kattolika tħaddanhom b’qima u bi mħabba tal-aħwa.

Illum, f’ħafna nħawi tad-dinja bl-ispirazzjoni tal-grazzja tal-Ispirtu s-Santu, qegħdin jittieħdu ħafna inizjattivi, bit-talb, bil-kelma u bil-ħidma, biex tintlaħaq dik il-milja tal-unità li Ġesù Kristu jrid. Għalhekk dan is-Sinodu Mqaddes iħeġġeġ lill-fidili kattoliċi kollha sabiex, fil-waqt li jagħrfu s-sinjali taż-żminijiet, jieħdu sehem bil-ħerqa fil-ħidma ekumenika.

B’moviment ekumeniku nifhmu dawk l-attivitajiet u dawk l-inizjattivi li, skont il-ħtiġiet differenti tal-knisja u l-opportunitajiet taż-żmien, jitqanqlu u huma maħsuba biex iġibu ‘l quddiem l-għaqda tal-insara bħalma huma:

  1. l-ewwel, l-isforzi kollha biex ikunu evitati dawk il-kliem, ġudizzji u għemejjel li ma jirriflettux skont il-ħaqq u s-sewwa l-qagħda tal-aħwa mifrudin u għalhekk jagħmlu iżjed diffiċli r-relazzjonijiet reċiproki.
  2. Imbagħad jiġi d-“djalogu” bejn esperti mħarrġin sewwa, f’laqgħat tal-insara minn diversi Knejjes jew Komunitajiet, li jsiru bi spirtu reliġjuż. F’dan id-djalogu kull wieħed minnhom ifisser iżjed fil-fond it-tagħlim tal-komunità tiegħu u jippreżenta b’mod ċar il-karatteristiċi tagħha. Għaliex b’dan id-djalogu kulħadd jista’ jikseb tagħrif aktar eżatt tat-tagħlim u tal-ħajja reliġjuża ta’ kull waħda mill-komunitajiet u jibda japprezzahom iżjed.
  3. Barra minn hekk dawn il-komunitajiet jaslu għal kollaborazzjoni akbar fil-qadi ta’ dawk id-dmirijiet kollha li titlob kull kuxjenza nisranija għall-ġid komuni; fejn dan huwa permess, huma jinġabru flimkien fit-talb.
  4. Fl-aħħarnett f’dan il-moviment ekumeniku kulħadd jitwassal biex jeżamina ruħu fuq il-fedeltà tiegħu lejn ir-rieda ta’ Kristu dwar il-Knisja u, fejn jenħtieġ, jidħol bl-enerġija kollha għall-ħidma ta’ tiġdid u ta’ riforma.

Din ix-xewqa qaddisa li l-insara kollha jingħaqdu fi Knisja waħda u unika ta’ Kristu jisbqu l-forzi u l-ħila tal-bnedmin. Għalhekk, ejjew inqiegħdu t-tama kollha fit-talb ta’ Kristu għall-Knisja, fl-imħabba tal-Missier għalina, fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. “U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna.” (Rumani 5:5)

  • U int kemm timpenja ruħek f’talb għall-għaqda fost l-Insara?

Talba: Beati Roger Dickenson u Ralph Milner, intom immaturajtu u kbirtu fil-fidi Kattolika; itolbu għaż-żgħażagħ insara kollha, ħalli jżommu l-fidi li jkunu rċevew fit-tfulija tagħhom u jservu lill-Mulej fil-ħajja adulta. Għalkemm intom sofrejtu ħafna, saħansitra l-martirju, bqajtu paċenzjużi, imqawwija mill-grazzja ta’ Alla sal-aħħar; itolbu għalina biex fi żminijietna nkomplu nirsistu għall-għaqda fost l-Insara kollha biex il-poplu ta’ Alla jkun ħaġa waħda fi Kristu u sseħħ l-għaqda tal-knejjes kollha taħt Ragħaj wieħed. Ammen.

English Version: https://catholicexchange.com/blessed-ralph-milner-and-roger-dickenson

Alternative Reading: http://www.stjosephsabudhabi.org/saint-of-the-day/blessed-roger-dickenson-blessed-ralph-milner-and-blessed-lawrence-humphrey/

Wikipedia about Ralph Milner: https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Milner

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

10 ta’ Novembru: San Ljun il-Kbir

Verżjoni Vidjo: San Ljun il-Kbir

“O Nisrani, ftakar fid-dinjità  tiegħek.” – San Ljun il-Kbir

stleo-resized.jpgSAN LJUN IL-KBIR
Papa u Duttur tal-Knisja
? – 461

Tagħrif: San Ljun twieled fit-tmiem tas-seklu erbgħa x’aktarx f’Ruma, imma ta’ nisel Toskan. Huwa serva bħala Djaknu taħt San Ċelestinu I u San Sistu III.

Sar Papa fid-29 ta’ Settembru, 440, wara l-mewt ta’ Sistu III. Kellu jkun l-ewwel wieħed fost it-tliet Papiet li minħabba l-ħidma kbira fi żmien il-pontifikat tagħhom qalgħu l-isem tal-Kbir. It-tnejn l-oħra huma San Girgor I (590-604), u San Nikola I (858-867).

Fis-sena 451 sar ir-raba’ Konċilju Ekumeniku ta’ Kalċedonja fejn inġabru xi 600 isqof. Il-Papa bagħat ittra lill-Konċilju fejn fiha ddefinixxa ż-żewġ naturi u persuna waħda ta’ Kristu kontra l-ereżija ta’ Ewtike. Dakinhar, minn fomm l-isqfijiet ħarġet l-espressjoni: “Pietru tkellem permezz ta’ Ljun.”

Meta fis-sena 452, Attila kien nieżel bl-armata qawwija tiegħu lejn Ruma, il-Papa mexxa ambaxxata għand Attila, u rnexxielu jinnegozja miegħu li ma jaħbatx għal Ruma fuq wegħda li l-Papa jħallas lil Attila tribut annwali.

Tliet snin wara, meta Ġenseriku, Re tal-Vandali, ħabat f’daqqa waħda għal Ruma, il-Papa kien l-uniku li ddefenda l-belt u rnexxielu jwaqqaf il-kefrija u l-istraġi li kienet qed issir, u salvaha minn qerda totali.

Il-Papa Ljun ddefenda wkoll it-tagħlim tal-Knisja kontra l-Manikej, il-Pelaġjani, il-Prixxiljanisti u n-Nestorjani.

Bil-qawwa kollha ddefenda u saħħaħ il-Papat, u wera ċar li l-awtorità sħiħa tal-Knisja tinsab f’idejn il-Papa.

Fost il-kitba tiegħu għandna 96 prietka u 143 ittra magħrufin għall-għerf teoloġiku tagħhom.

San Ljun miet fl-10 ta’ Novembru, 461. Illum il-fdal tiegħu jinsab midfun fil-Bażilika ta’ San Pietru, taħt artal iddedikat għalih. Fl-1754, Benedittu XIV iddikjarah Duttur tal-Knisja.

Ħsieb: “Toqol li taħarbu” – hekk tkellem San Ljun I fuq l-uffiċċju tal-Papa. Madankollu ftit kienu tant kapaċi li jġorru bil-għaqal dan it-toqol b’tant diliġenza u ħeġġa.

Ma kinitx ħaġa ħafifa li tmexxi l-knisja fil-ħames seklu. Il-gwerra tal-barbari kienet qed tkisser il-provinċji li ma felħux jirreżistu. Il-Lvant kien imħawwad b’ereżija ġdida u perikoluża. Kontra kull ereżija Ljun I ħadha bil-qawwa kollha. Il-kriżi dommatika tul il-pontifikat tiegħu qamet meta patri minn Kostantinopli jismu Ewtikes u l-patrijarka ta’ Alessandria, Dioscorus bdew jgħallmu li fi Kristu hemm natura waħda biss.

Fuq talba tal-patrijarka ta’ Kostantinopli San Flavjan li informa lill-Papa li din l-ereżija bdiet tinxtered b’mod allarmanti, il-Papa Ljun kiteb ittra lil Flavjan fejn b’mod kategoriku kkundanna l-iżball ta’ din id-duttrina falza. Din l-ittra tant hi famuża għat-tagħlim li fiha, li ġiet miżmuma u venerata bħala kredu.

Sar konċilju, ir-raba’ wieħed, li ltaqa’ fil-Kalċedonja fis-sena 451 fejn il-padri kkundannaw lil Ewtikes u ġiet aċċettata l-ittra ta’ Ljun bħala t-twemmin reali fuq in-natura ta’ Kristu. Fl-oċċident id-dgħjufija imperjali kienet ir-raġuni li l-Papa Ljun għamilha ta’ intermedjatur bejn il-poplu tiegħu u l-barbari. Attila kien theddida għall-popli. Ljun kollu kuraġġ mar jiltaqa’ miegħu fuq ix-xtut ta’ Mincio, wieħed jirrapreżenta l-qawwa brutali u l-ieħor il-forza morali.

Rebaħ Papa Ljun. Attila laħaq ftehim ta’ paċi ma’ Ruma u ħelisha minn kull deni. Tliet snin wara meta l-flotta ta’ Genseric għaddiet mix-xmara Tiber, ir-Rumani kollha mbeżża’ daru lejn l-isqof tagħhom. Għal darba oħra l-Papa ġie wiċċ imbwiċċ mar-re vandalu li wiegħed lill-Papa li ebda bniedem ma kien ser ikun maqtul u ebda dar ma kienet ser tkun mogħtija n-nar. Genseric żamm kelmtu u għal 14 -il jum is-suldati serqu kemm felħu mill-ġid ta’ Ruma.

Kien Papa tassew kbir. Diplomatiku, amministratur, teologu u oratur u fuq kollox bniedem t’Alla. Bir-raġun jistħoqqlu l-isem ta’ Papa Ljun il-Kbir. Miet fis-sena 461 wara 21 sena ta’ ħidma pontifiċja.

Probabbilment aħna mhux ser ikollna nwettqu x-xogħol li għamel dan il-Qaddis, li niltaqgħu ma’ mexxejja ta’ armati qawwija u ninnegozjaw magħhom biex nevitaw qerda u ħerba kbira. Iżda lkoll kemm aħna nistgħu, f’ħin jew ieħor, innisslu l-ordni, l-kwiet u il-paċi, permezz ta’ kliem li jberred jew li jfarraġ jew ukoll billi nżommu s-skiet flok intawlu lsienna.

Talba: O Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Appostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa, u ma tħalli qatt li s-setgħat tal-infern jegħlbuha; agħmel li, bit-talb tal-Papa San Ljun, hija tibqa’ sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-sliem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/pope-st-leo-the-great-651

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-leo-the-great/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_I

Here one can find all of Saint Leo’s writings: https://biblehub.com/library/leo/writings_of_leo_the_great/index.html

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.