27 ta’ Mejju: Santu Wistin ta’ Canterbury

Verżjoni Vidjo: Santu Wistin ta’ Canterbury

“Min irid jitla’ fil-għoli ħafna, irid jagħmel hekk tarġa tarġa.” – San Girgor il-Kbir f’ittra li kiteb lil Santu Wistin ta’ Canterbury.

SOD-0527-SaintAugustineofCanterbury-790x480SANTU WISTIN TA’ CANTERBURY
Isqof
? – 605

Tagħrif: Santu Wistin kien Pirjol tal-Patrijiet Benedittini fil-monasteru ġdid ta’ San Andrea f’Monte Celio, Ruma.

Fis-sena 596, il-Papa Girgor il-Kbir, li għal xi żmien qabel kien kumpann tiegħu fl-istess monasteru, bagħtu ma’ xi erbgħin oħra sħabu biex jevanġelizzaw l-Ingilterra.

Ir-Re ta’ Kent, Ethelbert (ara San Ethelbert), laqagħhom tajjeb u stedinhom joqogħdu f’Canterbury, il-belt ewlenija tar-renju tiegħu.

F’qasir żmien, Ethelbert, li kien miżżewweġ lil Berta, Kattolika Franċiża, tgħammed u miegħu tgħammdu eluf oħra.

Ftit żmien wara, Santu Wistin mar Franza fejn ġie kkonsagrat Isqof. Lura fl-Ingilterra waqqaf is-Sede tiegħu f’Canterbury u fforma d-Djoċesijiet ta’ Londra u ta’ Rochester.

Ħadem ħafna biex il-Fidi Nisranija tinfirex mal-Ingilterra kollha, u pprova bla suċċess jgħaqqad miegħu gruppi antiki ta’ Nsara li mħabba l-gwerriera Anglo-Sassi kienu xterdu ‘l hawn u ‘l hemm mal-Ingilterra.

Miet fis-26 ta’ Mejju 605, f’inqas minn sena wara l-mewt tal-ħabib kbir tiegħu, il-Papa San Girgor il-Kbir, u wara ħidma intensa ta’ 7 jew 8 snin fl-Ingilterra. Ġeneralment Santu Wistin u sħabu huma miżmuma bħala Benedittini bħall- Papa San Girgor li bagħathom missjunarji. U bħal San Girgor, Santu Wistin ta’ Canterbury huwa msejjaħ u bir-raġun l-“Appostlu tal-Ingilterra”.

Ħsieb: Interessanti mmens id-diskors li għamel il-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għasar, bis-sehem tal-Eċċellenza tiegħu Dr Justin Welby, Arċisqof ta’ Canterbury u Primat tal-Komunjoni Anglikana, fit-Tifkira tal-Ħamsin Anniversarju mil-Laqgħa bejn Pawlu VI u l-Arċisqof Michael Ramsey u mit-Twaqqif taċ-Ċentru Anglikan ta’ Ruma, fil-Knisja ta’ Sant’Andrija u San Girgor Al Celio, l-Erbgħa 5 ta’ Ottubru, 2016. Jgħid hekk:

“Nixtieq nirriferi għall-mixja komuni tagħna wara Kristu r-Ragħaj it-Tajjeb, billi nieħu spunt mill-baklu ta’ San Girgor il-Kbir, li jista’ jissimbolizza tajjeb it-tifsira ekumenika qawwija ta’ din il-laqgħa tagħna. Il-Papa Girgor minn dan il-post għajn ta’ missjoni għażel u bagħat lil Santu Wistin ta’ Canterbury u l-irħieb tiegħu għand il-popli Anglo-Sassoni, u hekk inawgura paġna ġdida ta’ evanġelizzazzjoni, li hi l-istorja komuni tagħna u torbotna b’rabta li ma tinħallx. Għalhekk jixraq li dan il-baklu jkun simbolu komuni tal-mixja tagħna ta’ għaqda u missjoni.

Fiċ-ċentru tal-parti tonda tal-baklu jidher il-Ħaruf Irxoxt. L-imħabba tal-Ħaruf rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt hi l-messaġġ veru u ġdid li flimkien irridu nwasslu lill-mitlufa ta’ żmienna u lil dawk li għand m’għandhomx il-ferħ tal-għarfien tal-wiċċ kollu mogħdrija u t-tgħanniqa ħanina tar-Ragħaj it-Tajjeb. Il-ministeru tagħna jikkonsisti f’li ndawlu d-dlamijiet b’dan id-dawl ħelu, bil-qawwa sempliċi tal-imħabba li tirbaħ fuq id-dnub u tegħleb il-mewt. Għandna l-ferħ li nagħrfu u niċċelebraw flimkien il-qalba tal-fidi. Ejjew nerġgħu nsibu postna fiha, mingħajr ma nħallu jtellifna dak li jħajjarna nimxu wara l-ispirtu tad-dinja u jrid ibegħidna mill-freskezza oriġinarja tal-Vanġelu. Minn hemm toħroġ ir-responsabbiltà komuni tagħna, il-missjoni waħdanija li naqdu lill-Mulej u lill-bnedmin.

Dikjarazzjoni Komuni tal-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku u l-Eċċellenza tiegħu Justin Welby, Arċisqof ta’ Canterbury

Ħamsin sena ilu l-predeċessuri tagħna, il-Papa Pawlu VI u l-Arċisqof Michael Ramsey, iltaqgħu f’din il-belt, imqaddsa mill-ministeru u d-demm tal-Appostli Pietru u Pawlu. Iktar tard, il-Papa Ġwanni Pawlu II u l-Arċisqfijiet Robert Runcie u George Carey, il-Papa Benedittu XVI u l-Arċisqof Rowan Williams talbu flimkien f’din il-knisja ta’ San Girgor al Celio, mnejn il-Papa Girgor bagħat lil Wistin jevanġelizza lill-popli Anglo-Sassoni. F’pellegrinaġġ fuq l-oqbra ta’ dawn l-Appostli u Missirijiet imqaddsa, il-Kattoliċi u l-Anglikani jagħrfu li huma werrieta tat-teżor tal-Vanġelu ta’ Ġesù Kristu u tas-sejħa li jaqsmuh mad-dinja kollha. Irċivejna l-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù Kristu permezz tal-ħajjiet qaddisa ta’ rġiel u nisa, li pprietkaw il-Vanġelu bil-kliem u bl-opri, u ġejna maħtura, u mmexxija mill-Ispirtu s-Santu, biex inkunu xhieda ta’ Kristu “sa truf l-art” (Atti 1:8).

Seħħ progress kbir f’ħafna oqsma li kienu żammewna mbiegħda minn xulxin. Madankollu, ċirkustanzi ġodda qalgħu nuqqas ta’ ftehim ġdid bejnietna, partikularment dwar l-ordinazzjoni tan-nisa u dwar kwistjonijiet iktar riċenti marbuta mas-sesswalità umana. Wara dawn id-diverġenzi tibqa’ l-kwistjoni dejjiema dwar il-mod kif titħaddem l-awtorità fil-komunità Nisranija. Dawn huma llum xi aspetti problematiċi li huma xkiel serju għall-għaqda sħiħa bejnietna. Waqt li aħna, bħall-predeċessuri tagħna, ukoll għadna m’aħniex naraw soluzzjonijiet għax-xkiel li għandna quddiemna, qalbna mhix maqtugħa. B’fiduċja u ferħ fl-Ispirtu s-Santu, nemmnu li d-djalogu u l-impenn reċiproku jkabbru l-ftehim ta’ bejnietna u jgħinuna ngħarblu x’inhi r-rieda ta’ Kristu għall-Knisja tiegħu. Aħna fiduċjużi fil-grazzja ta’ Alla u fil-Providenza, għax nafu li l-Ispirtu s-Santu sa jiftaħ bibien ġodda u jmexxina lejn is-sewwa kollu (ara Ġwanni 16:13).

Il-missjoni ekumenika tagħna ma’ dawk li jinsabu fit-truf tas-soċjetà tkun xhieda għalina lkoll, u minn dan il-post imqaddes, bħall-Bxara t-Tajba ta’ tant sekli ilu, ħa joħroġ il-messaġġ li l-Kattoliċi u l-Anglikani huma impenjati li jaħdmu flimkien biex jagħtu leħen lill-fidi komuni fil-Mulej Ġesù Kristu, biex iġibu s-serħan fejn hemm it-tbatija, il-paċi fejn hemm il-ġlied, id-dinjità fejn din hi mċaħħda u mogħtija bis-sieq.

F’din il-Knisja ta’ San Girgor il-Kbir, bil-ħrara kollha nsejħu l-barka tat-Trinità Qaddisa fuq l-andament tal-ħidma kollha tal-ARCIC u tal-IARCCUM, u fuq dawk kollha li jitolbu u jagħtu sehemhom biex terġa’ mill-ġdid l-għaqda bejnietna.”

 • U inti, tiftakar titlob għall-għaqda mill-ġdid fost l-insara kollha?
 • Jista’ jkun li forsi l-Mulej qed isejjaħlek biex toffri wkoll is-sofferenzi personali tiegħek, huma ta’ liema għamla huma, biex magħqudin ma’ dawk ta’ Ġesù jservu bħala talba għall-għaqda fost l-Insara?

Aqraw x’għamlet tfajla żagħżugħa bl-isem ta’ Marija Columba biex tgħin bis-serjetà      ħalli sseħħ l-għaqda fost l-insara: Beata Marija Columba Gabriella Sagheddu.

Talba: O Alla, int wassalt il-poplu ingliż għall-Evanġelju bil-predikazzjoni tal-isqof Santu Wistin; agħmel li l-Knisja tiegħek tibqa’ dejjem tistagħna bil-frott tal-ħidma u t-tħabrik tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-augustine-of-canterbury.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-augustine-of-canterbury/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Canterbury

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Marzu: San Benvenuto Scotivoli

Verżjoni Vidjo: San Benvenuto Scotivoli

“Ftakru f’dawk li jmexxukom, dawk li wasslulkom  il-kelma ta’ Alla; aħsbu fuq it-tmiem ta’ ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom.  Ġesù Kristu hu dak li kien, fl-imgħoddi, issa u għal dejjem.  Tħallux li tinġibdu ‘l barra mit-triq b’tagħlim xorta oħra u barrani.” – Lhud 13:7-9a

17409652_10209295997780332_391142299_nSAN BENVENUTO SCOTIVOLI
Reliġjuż Franġiskan
†1282

Tagħrif: Twieled Ancona fis-seklu 13. Ingħaqad mal-Ordni Franġiskan li allura kien fl-ewwel snin tat-twaqqif tiegħu. Studja l-liġi kanonika f’Bolonja taħt Silvestru Gussolino, kanonku ta’ Osmo.

Fl-1 ta’ Awwissu, 1263, ġie nominat kappillan pontifiċju u amministratur tad-djoċesi ta’ Osimo, u s-sena ta’ wara kien konsagrat isqof.

Magħruf għar-rettitudni tiegħu, fl-1267 il-Papa Klement IV, inkarigah biex ikun il-gvernatur ta’ Marca di Ancona, u f’din il-kariga wera l-kapaċità tiegħu bħala amministratur. F’dan iż-żmien hu ordna saċerdot lill-patri Agostinjan Nikola ta’ Tolentino, li sar tant magħruf għall-mirakli li wettaq.

Bniedem ta’ fidi kbira u umiltà, kif ukoll ta’ kultura kbira teoloġika, Benvenuto ħadem ħafna mal-qaddis ta’ żmienu San Bonaventura fi żmien meta bdew jidhru l-ewwel sinjali ta’ qasma fil-familja kbira Franġiskana, li nqasmu fi tnejn: l-Osservanti (jew spiritwali) u l-Konventwali.

San Benvenuto Scotivoli kien Riformatur kbir li nqdew bih diversi Papiet, imma fuq kollox kien ir-ragħaj it-tajjeb li ġibed lejh l-imħabba kbira tal-merħla tiegħu.

San Benvenuto miet fit-22 ta’ Marzu, 1282, u kien midfun fil-knisja kattedrali ta’ Osimo fejn il-kleru u l-poplu malajr waqqfulu monument. Seħħew ħafna grazzji u mirakli fuq l-qabar tiegħu u l-kult lejh insibuh diġà fl-1308. Benvenuto qatt ma ġie kkanonizzat formalment, imma ġie magħżul Patrun tal-belt ta’ Osimo

ĦsiebSan Benvenuto Scotivoli kien Evanġelizzatur kbir ta’ żmienu li wassal it-tagħlim veru b’għaqal ta’ Ragħaj qaddis. Imma x’inhi l-Evanġelizzazzjoni? Li niltaqgħu aħna ma’ Kristu u li nlaqqgħu lill-oħrajn ma’ Kristu. Kważi erbgħin sena ilu fl-Enċiklika Evanġelii Nuntiandi (No. 22) il-Qaddis Papa Pawlu VI kiteb hekk: ‘Ma tista’ ssir l-ebda evanġelizzazzjoni jekk l-isem, it-tagħlim, il-ħajja, il-wegħdiet, is-saltna u l-misteru ta’ Ġesù ta’ Nazaret, l-iben t’Alla, ma jkunux imxandrin.’

Il-Papa emeritu Benedittu XVI darba qal: ‘Huwa biss meta niltaqgħu ma’ Alla l-ħaj fi Kristu li nsiru nafu l-ħajja x’inhi!’

Il-Papa San Girgor il-Kbir fil-Prologu tat-Tielet Ktieb tar-Regola Pastorali miktuba għall-isqfijiet tal-knisja fix-xogħol tagħhom ta’ rgħajja tal-erwieħ jagħtina formola importanti ta’ kif għandha ssir l-Evenġelizzazzjoni. Jikteb hekk: ‘Għalhekk kull għalliem, sa biex jibni lil kulħadd bil-virtù waħda tal-karità, għandu jmiss il-qlub ta’ dawk li jisimgħuh b’tagħlim wieħed, duttrina waħda, imma mhux bl-istess eżortazzjoni’.

Kemm rgħajja qaddisa bagħtilna l-Mulej! Kemm jibqa’ jħenn għalina biex forsi ma nintilfux! Kemm jibagħtilna nies f’ħajjitna li jkunu bħal anġli viżibli li bil-kliem u bl-għemil tagħhom jiddireġuna biex ngħixu kif irid Alla minna, minkejja t-taqlib u d-dlamijiet li dejjem se jiċċirkondawna fid-dinja. Le, mhux kulħadd jitħassar u jinġarr mal-kurrent tal-mod kif tgħix il-maġġoranza. Le, mhux kulħadd jaqbad it-triq il-wiesa’ li tagħti għat-telfien.

Xi ftit nies qalbiena, bit-talb li jagħtihom dak id-dawl tal-Ispirtu s-Santu u dak il-għerf li jiġi għand min irid jgħix l-għaqal tal-ġusti, jagħrfu jaqbdu t-triq id-dejqa li twassal għas-salvazzjoni. Mhux biss! Dawn jiddedikaw ħajjithom, l-enerġija tagħhom u kull ma jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jippruvaw juru t-triq id-dejqa, li hi dik l-inqas popolari, lil ħuthom il-bnedmin. Dawn jagħmluha b’att ta’ karità kbira u ġieli b’ħafna tbatija u oppożizjoni, anki minn dawk li sippost tistenna li se jappoġġjawk!

 • Kristu hu r-ragħaj it-tajjeb li ta ħajtu għan-nagħaġ tiegħu u għoġbu jqiegħed fil-Knisja tiegħu rgħajja qaddisin bħala eżempju tat-tjieba u l-imħabba tiegħu; ejjew nitolbuh jibqa’ juri l-ħniena tiegħu magħna b’rgħajja bħalhom.
 • Huwa l-Mulej nnifsu li għadu jaqdi l-uffiċċju ta’ ragħaj spiritwali permezz ta’ dawk li jqiegħed f’Ismu fuq il-merħla tiegħu; ejjew nitolbuh biex iżommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna.
 • Bil-qaddisin tiegħu, li f’idejhom jafda l-popli, Hu jurina lilu nnifsu bħala t-tabib tar-ruħ u tal-ġisem; ejjew nitolbuh biex ikompli fina bla heda l-ministeru tal-ħajja u l-qdusija.
 • Huwa Hu li jipprovdi bnedmin qaddisa biex jirgħu l-merħla Tiegħu bl-għaqal u bl-imħabba; ejjew nitolbuh biex ixerred id-doni tiegħu fuq ir-rgħajja spiritwali tagħna f’dawn il-gżejjer biex jagħrfu jqaddsuna.

Talba: O Alla, Dawl u Ragħaj ta’ dawk li jemmnu, Inti tibni l-Knisja tiegħek bid-don tal-Ispirtu u l-ministeru tar-rgħajja qaddisa, agħtina nitolbuk, li aħna u niċċelebraw bil-ferħ it-tifkira tal-isqof San Benvenuto Scotivoli, li nkunu xhieda tal-fidi li kien jgħallem bil-ħajja u bid-diskors u biex nimxu fit-triq li hu ħallielna bl-eżempju ta’ ħajtu. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1745

Alternative Reading: http://www.santiebeati.it/dettaglio/46450

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Benvenutus_Scotivoli

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

15 ta’ Jannar: San Arnold Janssens

Verżjoni Vidjo: San Arnold Janssens

“Ix-Xandir tal-Aħbar it-Tajba hija l-ewwel u l-iktar espressjoni sinifikanti ta’ mħabba lejn il-proxxmu.” – San Arnold Janssens

4191730905_4b53abf82e.jpgSAN ARNOLD JANSSEN
Saċerdot
1837 – 1909

Tagħrif: Arnold Janssens ġie msejjaħ “il-missjunarju modern skont il-qalb ta’ San Pawl.” Twieled f’Goch, fid-djoċesi ta’ Münster, fil-Ġermanja. Ordna saċerdot f’Münster ta’ 24 sena (1862). Għallem ix-xjenza għal 12-il sena, u fl-istess ħin l-aħħar tmien snin minn dawn kien id-direttur djoċesan tal-Appostolat tat-Talb.

Fl-1873, Dun Arnold sar l-editur ta’ ġurnal dwar il-missjonijiet, u fl-1875 beda jippubblika rivista missjunarja bit-Tedesk jisimha “Il-Missjunarju Żgħir tal-Qalb ta’ Ġesù.”

Fis-sena 1875 fi Steyl, l-Olanda, waqqaf l-ewwel dar Ġermaniża biex fiha jħarreġ lill-membri ta’ dik li, fl-1886, saret is-Soċjetà Missjunarja tal-Verb Divin (“Verbiti”).

Kien maħtur superjur ġenerali fl-1885. Kien mar l-Olanda, kemm biex jaħdem f’dan il-pajjiż, kif ukoll fil-Ġermanja u fl-Awstrija. Il-membri tagħha saċerdoti kienu jieħdu l-voti sempliċi u kisbu l-approvazzjoni mill-Papa Ljun XIII fl-1901. L-ewwel missjunarji ntbagħtu fl-1897 għal Togo, New Guinea, l-Amerka ta’ Fuq, il-Ġappun u l-Paragwaj. Is-soċjetà xterdet ħafna ukoll fl-Istati Uniti.

Fl-1889 (ta’ 52 sena) dan is-saċerdot mimli ħeġġa, waqqaf is-Sorijiet Missjunarji tal-Ispirtu s-Santu biex jedukaw il-bniet fil-pajjiżi tal-missjoni. Waqqaf ukoll is-sorijiet klawstrali (=magħluqin), imsejħin is-Sorijiet Qaddejja tal-Ispirtu s-Santu, għall-Adorazzjoni Perpetwa bl-iskop li jitolbu għas-suċċess tal-ħidma missjunarja.

Dan is-saċerdot, li donnu ma kien jgħejja qatt biex ixerred is-saltna ta’ Alla fuq l-art, miet fil-15 ta’ Jannar, 1909 ta’ ftit aktar minn 61 sena. Arnold Janssens kien iddikjarat Beatu minn Pawlu VI f’Ħadd il-Missjoni nhar id-19 ta’ Ottubru ,1975, u kkanonizzat mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fl-4 ta’ Ottubru, 2003.

Ħsieb: Dan li ġej hu parti mid-diskors tal-omelija li l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II qal fil-jum tal-Kanonizzazzjoni ta’ San Arnold Janssens (5 ta’ Ottubru, 2003):

‘Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu’ (Mark 16:15). B’dawn il-kliem qabel ma tela’ s-Sema, Dak li kien għadu kemm qam mill-mewt, ta mandat missjunarju universali lill-Appostli. Immedjatament wara, assigurahom li f’din il-missjoni eżiġenti huma jistgħu jiddependu dejjem mill-għajnuna tiegħu (Mark 16:20).

Il-ħajja tagħhom turi b’mod ċar li l-proklamazzjoni tal-Vanġelu ‘huwa s-servizz primarju li l-Knisja tista’ tagħti lil kull individwu u lill-umanità kollha’ (Redemptoris Missio, n.2). L-evanġelizzazzjoni dejjem tinvolvi proklamazzjoni espliċita ta’ Kristu, flimkien ma’ kontribuzzjonijiet għall-avvanz tal-bniedem li xi drabi wriet kemm huma perikolużi, kif turi l-esperjenza ta’ tant missjunarji. Il-qaddisin tawna l-eżempju, huma l-wirt prezzjuż, speċjalment għall-familji reliġjużi tagħhom. Il-prijorità ta’ istituti missjunarji hija l-missjoni ‘ad gentes,’ li għandha tiġi qabel kwalunkwe impenn soċjali jew umanitarju ieħor, neċessarju kemm hu neċessarju.

‘Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek,’ (Isaija 60:3). L-immaġni profetika ta’ Ġerusalemm il-ġdida li tifrex dawl divin fuq il-popli kollha, turi biċ-ċar il-ħajja u l-appostolat bla qatigħ ta’ San Arnold Janssens. Huwa wettaq b’żelu l-ħidma saċerdotali tiegħu, xerred il-Kelma ta’ Alla permezz tal-midja moderna, speċjalment l-istampa.

L-ostakoli ma qatgħulux qalbu. Huwa kien jirrepeti spiss: ‘Ix-Xandir tal-Aħbar it-Tajba hija l-ewwel u l-iktar espressjoni sinifikanti ta’ mħabba lejn il-proxxmu.’ Illum huwa jgħin lill-familja reliġjuża tiegħu mill-Ġenna, biex tkompli fedelment tul il-binarji li huwa mmarka li jagħtu xhieda għall-valur permanenti tal-missjoni evanġelika tal-Knisja.’

 • U int, intbaħt kemm tista’ tagħmel ġid li kieku kellek tuża l-mezzi soċjali tal-lum biex ixxandar l-Aħbar it-Tajba li ġabilna Kristu?

Tista’ tuża l-kitba, gazzetti, radju, telefon, TV, mobajl, tablet, internet, facebook, youtube, twitter, instagram eċċ …

 • imqar biex taqsam ħsieb ta’ xi ħadd f’fama tajba fil-Knisja, eżempju ta’ xi qaddis/qaddisa.
 • imqar issib xi ħaġa li għamel ħaddieħor u tgħaddiha lil ħaddieħor,
 • imqar tfakkar lill-oħrajn fi kliem Kristu jew fit-tagħlim tal-Knisja,
 • imqar tgħaddi kelma tajba lil xi ħadd, jew forsi xi parir li tak xi ħadd ieħor …
 • imqar titlob b’impenn u toffri xi sagrifiċċji għall-bżonnijiet tal-missjunarji madwar id-dinja, kif għamlet Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tant li l-Knisja għamlitha Patruna tal-Missjonijiet.

O li kieku kellna noqogħdu naħsbu ftit u nitolbu dwar dan, kemm insibu modi biex nistgħu nagħmlu l-ġid, biex nevanġelizzaw … jekk irridu. Ejjew nieħdu l-eżempju ta’ dan il-qaddis tal-lum San Arnold Janssens. Inti trid tagħmel il-ġid? Ġesù qed jistenniek. Hu lesta ġenna għalik … jistenna li toħloq ġenna għalih, billi ttih l-erwieħ!

Talba: O Alla tiegħi, jien nemmen Fik, għaliex Int il-Verità Eterna.
O Alla tiegħi, jien nitma Fik, għax int infinitament ħanin, fidil u tista’ kollox.
O Alla tiegħi, jien inħobbok b’qalbi kollha u jiddispjaċini li offendejtek.
Bi mħabba għalija Int tinsab preżenti fis-Sagrament Imqaddes,
għalhekk jien nixxennaq għalik, għażiż Ġesù.
Ibgħatli l-Ispirtu s-Santu bis-seba’ doni tiegħu mingħand il-Missier,
biex inkun nista’ nagħti glorja lil Alla f’kollox. Ammen.
(Talba ta’ San Arnold Janssens)

English Version: http://www.svdvocations.org/about-divine-word/founder

Alternative Reading: https://adorationsisters.org/about/history/saint-arnold-janssen/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Janssen

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031005_janssen_en.html

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

20 ta’ Diċembru: Beatu Vinċenz Romano

Verżjoni Vidjo: Beatu Vinċenz Romano

“Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” ~ Ġesù f’Mattew 25:40

F_BeatoVincenzoIL-BEATU VINĊENZ ROMANO
Saċerdot
1751 – 1831

Tagħrif: Il-Beatu Vinċenz Romano kien ġej minn familja ta’ bdiewa f’Torre del Greco, qrib Napli. Huwa studja fis-seminarju Djoċesan ta’ Napli u fost dawk li kienu jgħallmuh kien hemm ukoll San Alfons M. de Liguori. Kien ordnat qassis Djoċesan fl-10 ta’ Ġunju, 1775.

Hu għadda kważi s-56 sena tiegħu bħala qassis fil-belt fejn kien twieled ta’ Torre del Greco. Kien iddedikat b’mod speċjali għat-tagħlim u għall-predikazzjoni u kien mezz biex ħafna żgħażagħ saru qassisin bħalu.

Ta’ 48 sena ġie nominat kappillan, imma minkejja li kien ilu ġa 24 sena bħala saċerdot, huwa ma riedx jidħol għal din ir-responsabbiltà ta’ kappillan u kien biss wara ordni formali mill-isqof tiegħu li aċċetta din il-kariga.

B’kollox għamel 33 sena (mill-1799 sal-1831) kappillan tal-unika parroċċa f’dik il-belt dak iż-żmien, il-knisja ta’ Santa Croce, illum bażilika pontifiċja. Bħala kappillan daħħal il-prattika li jqabbad saċerdoti bħala kappillani għas-sajjieda li jaħdmu fuq l-ibħra; kien iħabrek biex il-baħħara jkollhom paga ġusta u anki waqqaf arbitraġġ għall-kwistjonijiet li dawn kien ikollhom ma’ dawk li jimpjegawhom.

Wara l-eruzzjoni tal-Vessuvju tal-15 ta’ Ġunju, 1794 li qered il-belt kważi għal kollox, hu għen biex jerġgħu jinbnew id-djar imwaqqgħin. Hu kien mudell ta’ ragħaj.

Meta l-Beatu Vinċenz Romano miet, fl-20 ta’ Diċembru, 1831, ta’ 80 sena, il-belt kollha ħarġet tagħti qima lill-missier maħbub u ġeneruż tagħha. Iddikjarah Beatu, il-Beatu Papa Pawlu VI fis-17 ta’ Novembru, 1963.

Ħsieb: Għalkemm ħafna drabi kien oppress minn gruppi politiċi u minn dawk ta’ madwaru, Romano baqa’ reżiljenti matul iż-żmien tiegħu f’Santa Croce u aċċerta ruħu li dejjem jagħti attenzjoni bir-reqqa lill-edukazzjoni tat-tfal u lill-evanġelizzazzjoni tal-poplu. Kien predikatur li pproklama l-messaġġ tal-Evanġelju b’tali mod li kien sempliċi u mmirat lejn l-edukazzjoni tal-fidili kollha. Fis-sajjieda, hu ra x-xbieha ta’ Alla, u għalhekk iddefendihom kontra nuqqas ta’ paga ġusta u kontra inġustizzji oħra li kienu qed isofru minn dawk li jimpjegawhom.

Ġesù ġie biex jgħinna nidentifikaw ix-xbieha ta’ Alla f’kull bniedem, wkoll f’dawk il-persuni li hu diffiċli għalina naraw din ix-xbieha ta’ Alla fihom. Fil-Vanġelu huwa jsemmi dawk li huma bil-ġuħ, dawk bil-għatx, il-barrani, dak li huwa għeri, dak li hu marid u dak li qiegħed fil-ħabs. Hu jgħid lid-dixxipli tiegħu: “Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.”

Ovvjament, illum insibu forom oħra ta’ faqar: id-droga, ix-xorb alkoħoliku eċċessiv, it-tfal li jgħixu b’mod jew ieħor il-problemi jew il-kundizzjonijiet diffiċli tal-ġenituri tagħhom. Ġesù ma setax jagħtina kliem iktar qawwi biex in-Nisrani jħobb lil kulħadd iktar minn hekk. Wara dan il-kliem ta’ Ġesù, l-ebda Nisrani veru ma jista’ jsib raġuni biex ma jħobbx lil kulħadd, b’mod speċjali l-foqra u l-batuti.

Huwa ġie fid-dinja jfittex b’mod speċjali lil dawk li huma batuti u fqar. Għalkemm Alla l-Missier bagħat lil Ibnu għall-bnedmin kollha, għax ilkoll tbegħdu minnu, iktar u iktar bagħtu fost il-fqar u l-batuti għaliex Alla jweġġa’ kull darba li jara bniedem, magħmul xbieha tiegħu, qiegħed ibati. Kellu sensittività kbira għat-tbatija tal-bniedem. Dan jixhduh il-ħafna mirakli, b’mod speċjali għal dawk li d-dixxipli tiegħu kienu jippruvaw ibegħduhom minnu. Huwa mhux talli ma tbiegħedx, talli kien ifittex li jiġi f’kuntatt magħhom. Għalhekk narawh b’mod speċjali jfittex il-fqar, il-morda u t-tfal li kien iħallihom jersqu lejh. Sidna Ġesù Kristu tant jagħti valur lil din l-imħabba, li jgħaqqad il-ġudizzju ta’ kull bniedem mat-twettiq ta’ din l-imħabba. “Tassew ngħidilkom,” jgħid Ġesù, “kul ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi.” Dawn huma dawk li joqogħdu fuq il-lemin tiegħu fis-saltna.

Għal Alla, li tħobb tfisser ukoll li tgħin lil dawk li qegħdin ibatu. Fil-ktieb tad-Dewteronomju insibu: “la twebbisx qalbek u tagħlaqx idek għal ħuk fil-bżonn imma iftaħ idek miegħu. Iftaħ idek sewwa lil ħuk, lill-fqar u lill-miskin f’artek.” Il-faqar tal-oħrajn, għan-Nisrani huwa okkażjoni li l-Mulej jagħtih biex qalbu tinfetaħ għall-batut u, jgħid id-Dewteronomju, “la ssewwidtx qalbek meta tagħtih, għaliex minħabba f’dan ibierkek il-Mulej Alla tiegħek.” Din hija s-sejħa li San Pawl jagħmel lill-Kolossin u jagħmilha lilna, “U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Jalla s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom . . . Kul ma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu kollox f’isem il-Mulej Ġesù u roddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu.” (Kolossin 3:14.17).

 • Il-Mulej Ġesù, ir-Re u s-Sid fuq kulħadd ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Jien li ma jien xejn, x’qed nagħmel?

Itlob lill-Mulej, biex jagħtik il-qawwa u l-grazzji li għandek bżonn biex taqdi lilU fl-oħrajn bil-ferħ u bil-qalb anki meta affaċċjat/a ma’ bosta umiljazzjonijiet. Għidlu li tixtieq tħobbU ta’ veru kif ħabbna Hu!

Talba: Agħtina O Mulej, li fuq l-eżempju ta’ dan ir-Ragħaj tajjeb, is-saċerdot Vinċenz Romano li kien figura sempliċi iżda b’saħħitha għan-nies ta’ Torre del Greco, aħna wkoll nieħdu ħsieb lil dawk li ġew fdati f’idejna, anki jekk huma biss il-membri tal-familja tagħna, ngħinuhom jikbru fil-fidi, u nagħtuhom xhieda tal-imħabba vera ta’ Alla bil-mod kif nittrattaw magħhom. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=85494

Alternative Reading: http://www.italyonthisday.com/2017/06/the-blessed-vincent-romano-neapolitan-priest.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Romano

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Novembru: Santa Ċeċilja

Verżjoni Vidjo: Santa Ċeċilja

“Xħin beda jżernaq, Ċeċilja semmgħet leħinha u qalet: Ħaffu, suldati ta’ Kristu: warrbu għemil id-dlam u ilbsu l-armi tad-dawl!” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-festa tal-lum.

st-cecilia-stained-glass1.jpgSANTA ĊEĊILJA
Verġni u Martri
It-Tieni jew it-Tielet Seklu

Tagħrif: Skont leġġenda Rumana, Santa Ċeċilja kienet mill-belt ta’ Ruma. Sa minn ċkunitha bdiet tħobb lil Ġesù, u iktar ma kienet qed tikber, iktar kienet qed issir tħobbu. Kienet għadha daqsxejn ta’ tfajla meta offrietlu ħajjitha u l-verġinità tagħha. Iżda biex tobdi lill-ġenituri tagħha, iżżewġet lil żagħżugħ nobbli pagan, jismu Valerjanu.

Ftit wara ż-żwieġ, ikkonvertitu, u hu kkonverta wkoll lil ħuh, Tiburzju. It-tnejn inqabdu li kienu Nsara, u ġew ikkundannati għall-mewt flimkien ma’ uffiċjal jismu Maximus. Santa Ċeċilja ddispjaċiha ħafna li kellhom imutu fil-fjur ta’ ħajjithom, iżda fl-istess ħin ferħet li mietu martri għal Ġesù. Hi stess difnithom. Ftit ġranet wara, hi wkoll mietet martri, wara agunija ta’ tlett ijiem, minħabba ferita li sofriet bid-daqqa tal-mannara fuq għonqha.

Għalkemm din hi storja sabiħa ta’ mara Nisranija li ħarset xbubitha u tat ħajjitha għall-imħabba ta’ Kristu, mhix ibbażata fuq materjal awtentiku. B’danakollu fiċ-ċimiterju ta’ San Kallistu, f’Ruma, hemm qabar b’lapida li ġġib isimha, u sa mis-seklu ħamsa ġa kienet inbniet knisja f’Ruma għall-ġieħ tagħha. Santa Ċeċilja hija l-patruna tal-mużiċisti.

Fl-1599, il-Kardinal Sfondarati ordna li jinfetaħ il-qabar u l-ġisem deher intatt għal kollox. Il-ġisem kien imlibbes libsa ndurata bid-deheb, jistrieħ fuq il-ġenb tal-lemin, id-dirgħajn mitluqin minn tulhom, wieħed fuq l-ieħor, l-għonq maqtugħ; il-posa tal-ġisem kien bla dubju, dak ta’ tfajla żagħżugħa, waqt l-aħħar mumenti ta’ ħajjitha.

Ħsieb: Min iħobb lil Ġesù ma jkunx kuntent li jħobbu waħdu, imma jħabrek biex jarah maħbub minn oħrajn. Mhux hekk għamlet Santa Ċeċilja? Għalhekk filwaqt li aħna nikbru dejjem iżjed fi mħabbitna lejn Ġesù, infittxu li permezz tagħna oħrajn ukoll isiru jħobbuh iżjed. Dan l-eżempju narawh ukoll fil-Verġni Marija li marret għand Eliżabetta biex twasslilha, l-ewwel u qabel kollox, lil Binha Ġesù, imbagħad biex tgħinnha fi bżonnijiet prattiċi oħra tal-ħajja ta’ kuljum.

Infatti dan hu dak li qal il-Papa Franġisku f’waħda mill-katekeżi tal-Udjenzi Ġenerali:

“Meta marret iżżur lil Eliżabetta, il-Verġni Marija ma ħaditilhiex biss għajnuna materjali; dan ukoll, imma wasslitilha lil Ġesù, li diġà kien jinsab f’ġufha. Li ħadet lil Ġesù f’dik id-dar kien ifisser li ħadet il-ferħ, il-ferħ sħiħ. Eliżabetta u Żakkarija kienu ferħana b’dik it-tqala li kienet tidher impossibbli għall-età tagħhom, imma hi x-xbejba Marija li twasslilhom il-ferħ sħiħ, dak li jiġi minn Ġesù u mill-Ispirtu s-Santu u jesprimi ruħu f’li nagħmlu karità bla ma nistennew ħlas, f’li naqsmu mal-oħrajn, f’li ngħinu lil xulxin, f’li nifhmu lil xulxin.”

F’kelma waħda l-Papa qed ifakkarna li l-missjoni tal-Knisja u ta’ kull Nisrani hija dik li jwassal lil Kristu, għaliex il-ferħ veru u sħiħ il-bniedem isibu biss fi Kristu. Kemm sagrifiċċji nagħmlu biex intejbu l-ħajja tagħna, u sew nagħmlu! Iżda jista’ jiġri li niżbaljaw meta naħsbu li l-kuntentizza tiġi minn dak li għandi u minn dak li nakkwista. Ħarsu lejn tifel ċkejken, kemm jifraħ meta jirċievi xi ġugarell! Jgħaddi ftit tal-ħin u dak il-ġugarell jispiċċa f’xi kantuniera u lanqas iħares aktar lejh. Il-Papa jgħidilna li avolja Żakkarija u Eliżabetta kienu ferħanin bit-tqala, li għalihom kienet impossibbli għaliex kienu xjuħ, imma kienet il-preżenza ta’ Marija li kienet iġġorr lil Kristu li ġabet “il-ferħ sħiħ.”

 • U għalik, kemm hi importanti li ħaddieħor jikkonverti u jsir Nisrani tajjeb?
 • Hija prijorità f’ħajtek li xxandar l-imħabba ta’ Kristu?
 • Taħtaf kull okkażjoni li jkollok biex tagħmel dan ma’ dawk ta’ madwarek?
 • Tibqa’ tagħmel dan anki meta jkollok tħalles prezz għoli ħafna?

Jalla fuq l-eżempju ta’ Santa Ċeċilja u tal-qaddisin kollha, aħna wkoll inkunu xhieda veri ta’ Kristu mhux biss bi kliemna, imma b’għemilna u tassew, anki jekk dan ifisser tbatija jew martirju kontinwu minn dawk li jagħmlulna l-ħajja diffiċli għax aħna ta’ Kristu.

Talba: Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ieqaf magħna, u bl-għajnuna ta’ Santa Ċeċilja, agħtina dik il-ħeġġa u l-qawwa li wassluha biex tibqa’ soda fl-istqarrija tal-fidi tagħha sal-aħħar, anki jekk dan jiswielna saħansitra ħajjitna. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.stceciliaroch.org/66

Alternative Reading: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/11/saint-cecilia.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Cecilia

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

31 ta’ Ottubru: Beatu Anġelo ta’ Acri

Verżjoni Vidjo: Beatu Anġelo ta’ Acri

“Hija grazzja u glorja kbira li tkun Kapuċċin u iben/bint vera ta’ San Franġisk. Imma hu neċessarju li nkunu nafu u li dejjem inġorru magħna, il-ħames ħaġriet prezzjużi: l-awsterità, is-sempliċità, l-osservanza eżatta tal-Kostituzjoni u tar-Regola Serafika, l-innoċenza tal-ħajja u karità li ma tgħejja u ma tieqaf qatt.” Beatu Anġelo ta’ Acri

angelo16.jpgBEATU ANGELO TA’ ACRI
Reliġjuż
† 1739

Tagħrif: Huwa kien iben ta’ ġenituri fqar, kien jismu Antonio Luca Falcone u twieled fis-19 ta’ Ottubru, 1669. Ipprova jidħol mal-Kappuċċini ta’ 18-il sena iżda sab il-ħajja ħarxa ħafna. Bil-għajnuna ta’ ħafna talb huwa pprofessa fit-tielet darba li pprova wara novizzjat imqanqal ħafna, fl-1691. Ħa l-isem ta’ Angelo.

Fl-ewwel prietka li għamel, il-fiduċja fih innifsu u l-memorja ħallewh u niżel minn fuq il-pulptu konfuż. Meta qagħad jaħseb fuq dan id-diżappunt deherlu li l-Mulej qallu: “Għall-ġejjieni, Anġelo, ipprietka b’mod sempliċi u kif jitkellmu n-nies, biex jista’ jifhmek kulħadd.” Huwa sar wieħed mill-aqwa predikaturi ta’ żmienu u mexxa missjonijiet f’pajjiżu u xerred id-devozzjoni lejn il-Kwaranturi (40 siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat) sakemm miet.

Kien jgħaddi ħin twil jitlob u jagħmel penitenzi ħorox biex jikkumbatti t-tentazzjonijiet li kien ikollu.

Huwa kiteb ktieb wieħed biss, li kien ġabra ta’ talb fuq it-tbatijiet ta’ Kristu, għas-sorijiet Kappuċċini li huwa waqqaf f’Acritania. Anġelo laħaq provinċjal Kappuċċin fil-Kalabrija, u kienu jsejħulu ‘L-Anġlu tal-Paċi’ bil-mod seren li kien imexxi l-provinċja.

Miet fit-30 ta’ Ottubru 1739, ta’ 70 sena. Il-Papa Ljun XII ibbeatifikah fit-18 ta’ Diċembru, 1825.

Ħsieb: It-triq vokazzjonali taż-żagħżugħ Luka Antonio kienet ikkaratterizzata minn ħafna inċertezzi. Wara li kkonsagra lilu nnifsu lill-Mulej, għadda minn esperjenza ta’ falliment fil-predikazzjoni. Madankollu, huwa ma qatax qalbu imma biddel l-istil tal-predikazzjoni tiegħu, u sar imbagħad evanġeliku mill-aqwa. Permezz tal-predikazzjoni tiegħu, Anġelo ta’ Acri kien strument li kapaċi jgħaqqad il-Qalb tal-Mulej ma’ dik tan-nies. Kien jikkomunika lis-semmiegħa tiegħu l-ferħ ta’ Alla li jfittex li jkun fi djalogu mal-poplu tiegħu.

Fil-konfessjonarju kien il-post li fih kien joffri lill-penitent il-konsolazzjoni tal-maħfra ta’ Alla, il-post fejn kien jiftaħ għalihom it-triq għall-ħajja ġdida fi Kristu. Huwa ta xhieda ta’ karità Nisranija billi żar il-foqra fi djarhom u qassam il-Providenza li hu stess kien irċieva. Ma naqasx li jżur wkoll lill-ħabsin, jirrikonoxxi d-dinjità tagħhom u jkellimhom fuq l-indiema, filwaqt li ddefenda wkoll lil dawk li ġew ikkundannati inġustament.

Waħda mill-eqdem pitturi ta’ Fra Anġelo ta’ Acri tippreżentah iħares lejn u jikkontempla l-Kurċifiss, iċ-ċentru tal-predikazzjoni u t-talb tiegħu. F’ħinijiet twal ta’ talb solitarju, huwa kien jagħmel meditazzjoni dwar it-tbatija ta’ Kristu u kien jirrikonoxxi fil-morda l-feriti tal-Mulej. F’kull ħaġa li kien jagħmel, kien iżomm f’qalbu l-wiċċ ta’ Ġesù msallab, l-ikona ta’ mħabba mingħajr limitu.

Imma ma nistgħux ninsew ukoll li dan il-beatu kellu devozzjoni kbira lejn il-Kwaranturi (40 siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat) u baqa’ jxerred din id-devozzjoni sa mewtu. Dan jurina li s-saħħa kollha wara l-ħajja eżemplari tiegħu kien iġibha mit-talb iħeġġeġ quddiem Ġesù Ewkaristija. U inti, minn fejn iġġib il-qawwa tiegħek biex tkun tista’ tgħix ta’ Nisrani/ja awtentiku/a?

Iva Ġesu’ huwa ħaj u jinsab magħna. Hu jibqa’ jiġri warajna sal-aħħar nifs ta’ ħajjitna, għax ma jrid lil ħadd jitlef l-imħabba li għandu għal kull wieħed u waħda minna. Xi mħabba ġenwina! Minn kull kappella tal-Adorazzjoni li għandna f’pajjiżna, il-Mulej jistedinna biex immorru ħdejh u nqattgħu ftit ħin miegħu. Xi privileġġ għandna! Għax għiduli …

 • Min jista’ jibdilni għall-aħjar daqs Alla?
 • Min jissaportini daqs Alla?
 • Min jistennieni daqs Alla?
 • Min iħenn għalija daqs Alla?
 • Min jagħder in-nuqqas ta’ ħila tiegħi, daqs Alla?
 • Min jara li hemm potenzjal fija, daqs Alla?
 • Min għandu sabar daqs Alla?
 • Min jixtieqli l-ġid, daqs Alla?
 • Min għandu fiduċja fija daqs Alla?
 • Min jafdani daqs Alla?
 • Min iżommni f’sensija, inqis l-konsegwenzi t’għemili minn qabel, daqs Alla?
 • Min jgħallimni ngħożż id-dinjità ta’ persunti, daqs Alla?
 • Min jeħlisni mill-irbit u l-ġenn tal-frugħa, daqs Alla?
 • Min jgħallimni nagħraf il-pożittiv f’ħajti, daqs Alla?
 • Min japprezzani kif jien, daqs kemm japprezzani Alla?
 • Min jagħraf ħsibijieti u l-intenzjonijiet t’għemili, daqs Alla?
 • Min jafni iżjed milli naf lili nnifsi jien, daqs kemm jafni Alla?
 • Min qatt ma jgħejja jismagħni? Int biss O Alla.
 • Min qatt ma jaqta’ qalbu minni? Int biss O Alla.
 • Min qatt ma jgħajjarni bil-fallimenti tiegħi, bid-dgħjufijiet tiegħi, bid-difetti tiegħi ? Int biss O Alla … u Inti Alla li ħlaqtni biex niġi ngawdik fil-Ġenna.
 • Min jipprovdili s-saħħa, il-faraġ, il-kalma, il-wens, il-ħeġġa u r-rassenjazzjoni f’kull ma’ jinqgħalali u f’dak kollu li ngħaddi minnu f’ħajti? … Int biss O Alla.
 • Min iħobbni daqsek O Alla?
 • Min jaħfirli, inaddafni u jinsa l-passat tiegħi, daqsek O Alla?
 • Min jgħallimni l-verità u s-sewwa biss, daqsek O Alla?
 • Min jgħallimni naħseb f’ħaddieħor, daqsek O Alla?
 • Min jimlieni b’kuraġġ ta’ sur, daqs kemm timlieni Int O Alla?

Lil min insib biex ifarraġni u jibnini mill-ġdid, fid-diżgrazzji, fit-tentazzjonijiet, fil-qtigħ ta’ qalb, fl-iżolament, fil-mard, fid-diżappunti ta’ ħajti, daqs kemm tikkonslani, tfarraġni u tibnini fis-sod Int O Alla?

Iva, Mulej, nixtieq naċċetta l-istediniet tiegħek u niġi quddiemek, inħares lejk, lejn il-preżenza reali tiegħek fl-Ewkaristija … u, mingħajr ma niftaħ fommi, Inti diġà tibda tgħattini bil-paċi glorjuża tiegħek! F’dak il-kwiet, mingħajr ma jkun jaf ħadd, Int O Alla tibnili l-ħajti – imtertqa bl-ansjetajiet, bil-beżgħat, bix-xogħol, bit-tmaqdir, bin-nuqqas ta’ fiduċja fis-setgħa tiegħek, bil-vojt li nħoss kultant; bin-nuqqas ta’ fiduċja fija nnifsi … X’qawwa toħroġ minnek O Ħobż tal-Ħajja, x’mirakli tagħmel miegħi, kif tibdilli n-niket f’ferħ, kif ninsa t-thewdin ta’ moħħi hekk kif inkun quddiem il-preżenza umli, imma ta’ forza immaġinabbli tiegħek … iva dan kollu meta nafda totalment Fik f’kollox! Ħa tkun ħajti, skont ir-rieda mqaddsa tiegħek O Trinità Ħanina!

Talba: O Alla kollok tjieba, li tajtna lill-Beatu Anġelo ta’ Acri b’eżempju mill-isbaħ ta’ ħajja mfassla fuq it-tagħlim u l-eżempju tiegħek, agħtina nitolbuk, li bl-interċessjoni tiegħu għalina, aħna wkoll ma naqtgħux qalbna milli nkomplu navvanzaw f’ħajja animata mill-karità lejk u lejn il-proxxmu. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-angelo-of-acri.html

Alternative Reading: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-angelus-of-acri.html

Detailed account of his life: http://napcc.net/images/uploads/documents/acri.pdf

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Antonio_Falcone

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Parti mill-Ħsieb mehud mis-sit ta’ Medjugorje Malta.

24 ta’ Ottubru: San Anton Marija Claret

Verżjoni Vidjo: San Anton Marija Claret

“Il-perfezzjoni Nisranija tikkonsisti fi tliet affarijiet: titlob b’mod erojiku, taħdem b’mod erojiku, u tbati b’mod erojiku.” – San Anton Marija Claret

57808701SAN ANTON MARIJA CLARET
Isqof
1807 – 1870

Tagħrif: San Anton twieled f’Sallent, Spanja, fl-1807. Kien il-ħames wieħed minn ħdax-il wild. Missieru kellu fabbrika tal-insiġ, u Anton intefa’ jaħdem miegħu. Iżda beda jħoss li din ma kinetx il-vokazzjoni tiegħu. Xtaq isir saċerdot.

Fl-1835, ġie ordnat qassis meta kellu 28 sena. Sentejn wara nħatar Kappillan ta’ Sallent, u ntefa’ b’ruħu u b’ġismu għall-prietki, u xerred kemm felaħ id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija u lejn il-Madonna. Jgħidu li kien iżomm il-kuruna tar-rużarju dejjem f’idejh.

Ftit snin wara ġietu l-ħajra jsir missjunarju, u mar Ruma biex jingħaqad mal-kongregazzjoni tat-Tixrid tal-Fidi. Hemm għamel irtir għand il-Ġiżwiti u billi ħaseb li jekk ikun Ġiżwita jkun iktar faċli għalih li jmur il-missjoni, daħal magħhom. Iżda sentejn wara kellu jħalli minħabba saħħtu, u mar lura lejn Spanja.

Meta kellu 42 sena, fl-1849, flimkien ma’ ħames saċerdoti oħra ta bidu għal Kongregazzjoni ġdida. Ħadu l-isem ta’ ”Ulied Missjunarji tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija,” iżda n-nies bdiet issibhom bħala l-laretjani.

San Anton sar l-ewwel Superjur tal-Ordni, iżda xahrejn biss wara ġie maħtur Arċisqof ta’ Santiago, f’Kuba.

F’Kuba ħadem bis-sħiħ biex itejjeb il-ħajja tan-nies tal-post speċjalment tal-ilsiera u biex jeqred il-konkubinaġġ. Dan qajjem l-għedewwa kontrih u bdew isiru attentati fuq ħajtu. Darba minnhom, ħelisha b’farrett kbir fuq wiċċu li baqa’ jidher ħajtu kollha. Ir-raġel li ried joqtlu nqabad, u ħeles mis-sentenza tal-mewt meta l-Arċisqof stess indaħal għalih.

Fl-1858, San Anton ġie msejjaħ biex jaħdem fi Spanja, u biex fl-istess waqt ikun il-Kappillan tar-Reġina Iżabella II.

Biċċa xogħol kbira li għamel kienet li waqqaf stamperija b’librerija Kattolika li bdiet tforni eluf ta’ kotba bi prezzijiet l-iktar baxxi biex isaħħaħ il-fidi tal-poplu Spanjol.

Fir-rivoluzzjoni Spanjola tal-1868, ir-Reġina Iżabella kellha taħrab lejn Pariġi. Il-Qaddis kellu jmur magħha.

Fl-1869, mar Ruma biex jgħin fit-tħejjija tal-Konċilju Vatikan I, u jieħu sehem fis-sezzjonijiet tiegħu.

Fil-Konċilju huwa kien difensur qawwi tal-Infallibiltà tal-Papa. F’waħda mis-sezzjonijiet ħassu ħażin, u minn dakinhar saħħtu baqgħet sejra lura.

Fl-1870, hu rritorna fi Franza fejn miet f’monasteru taċ-Ċisterċensi, qrib Norbonne, fl-24 ta’ Ottubru, 1870, fl-età ta’ 63 sena. Il-Papa Piju XII ikkanonizzah fis-7 ta’ Mejju tas-Sena Mqaddsa tal-1950.

ĦsiebClaret kien wieħed mill-akbar missjunarji taż-żminijiet kollha li ġab tiġdid spiritwali kbir fi Spanja, fil-Gżejjer Kanarji u f’Kuba fis-Seklu 19. Huwa jispikka bħala eżempju eċċellenti għaż-żelu missjunarju mħallat mal-intensità spiritwali ta’ mistiku. Essenzjalment huwa kien mistiku fl-azzjoni. Tajjeb li nagħmlu enfasi kif huwa kiseb dan l-ideal biex nuru kif aħna nistgħu nkunu kemm attivi, kif ukoll kontemplattivi fl-istess ħin. Kull Nisrani hu msejjaħ biex jevanġelizza. In-nisrani huwa RIKLAM GĦAL KRISTU. U int, x’tip ta’ riklam int?

1. Il-qalba ta’ kull ħidma fil-Parroċċa hi l-Evanġelizzazzjoni ħierġa mill-qalb ta’ min daq l-imħabba t’Alla u ma jistax iżommha għalih. Jekk int fost dawn, agħraf li l-aqwa għodda li tista’ tuża fix-xandir hi: INT INNIFSEK – ħsibijietek, kliemek u għemilek.

2. Dak li jidher fina quddiem in-nies, għandu jkun bħal dak li jidher minn blokka silġ li tkun qed tifflowtja fil-baħar. Il-maġġoranza tas-silġa li tinsab moħbija taħt l-ilma, għandu jkun il-ħajja moħbija tagħna ta’ talb, sagrifiċċji u karità ma taqta’ xejn. F’kelma waħda, għandna nkunu qed nirsistu bla heda biex nikbru fil-qdusija.

3. Għandna naħdmu bla heda u b’servizz ħiereġ minn qalb ferrieħa, (2 Korintin 9:7) imma wara li nkunu għamilna dan id-dmir, għandna nafdaw ir-riżultati f’idejn l-Imgħallem. L-uniku suċċess li dan s-Sid twajjeb ifittex hu li naħdmu bi mħabba u li nagħmlu dan b’qalbna kollha, b’ruħna kollha, u b’moħħna kollu. (Mattew 22;37)

4. L-IMĦABBA li hi l-qofol ta’ kolloxĠesù ma kkmandaniex biex insolvu l-problemi tan-nies, imma biex inħobbuhom bħalma ħabbna Hu. (Ġwanni 13:34) Dan ifisser li rridu nagħtu ħajjitna għan-nies, billi nagħtuhom l-aqwa rigal – lilna nfusna, it-tbissima tagħna, il-ħin, l-attenzjoni, is-servizz eċċ… (Ġwanni 15:13) Aħna lilna nfusna biss għandna fil-kontroll tagħna, mela aħna riklam għal Kristu. M’għandix nistaqsi dwar x’inhu jagħmel l-isqof, il-kappillan, il-mexxejja tal-gruppi jew xi nies oħra, imma X’NISTA’ NAGĦMEL JIEN? Int tista’ tagħmel effett kbir anki jekk xi drabi tħossok waħdek, bħal meta wieħed jixgħel xemgħa f’post mudlam. Aħdem b’dak li għandek u offri kollox bi mħabba lill-Imgħallem u int ukoll bħal dak iż-żagħżugħ li offra l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, tara l-għeġubijiet li kapaċi jagħmel Alla bil-ftit li tkun tajtu int. (Ġwanni 6:9)

5. Qatt m’għandna nieqfu jew naqtgħu qalbna f’din il-ħidma. Jekk individwu jurina biċ-ċar li ma jridx jaf b’Alla u jitlobna biex ma nkellmuhx iżjed fuq dan is-suġġett, l-aħjar hu li ngħaddulu lil Alla b’mod aktar fin – billi nippruvaw inħobbuh kif iħobb Alla. Barmil ilma miftugħ fuqna jista’ biss ixarrabna għax hekk hi n-natura tal-istess ilma. Mela Alla jista’ biss iħobbna, għax in-natura tiegħu hi propju l-Imħabba. (1 Ġwanni 4:7-8) Mela meta nibqgħu nħobbu anki lil dawk li jirreżistuna, inkunu qed ngħaddulhom lil Alla nnifsu. Ħafna drabi, irridu ndewqu l-esperjenza ta’ Alla mħabba lin-nies, billi nħobbu f’isem Alla bla ma nsemmulhom lil Alla. Mhux hekk tagħmel omm ma’ wliedha meta dawn jirrifjutaw xi ikel sustanzjuż u ta’ ġid għalihom – mhux tinkludih f’riċetti oħra? Eżempju l-bajd minflok isservih mgħolli, taħbih fit-taħlita tal-kejk u x’aktarx li lit-tfal jogħġobhom u ma joġġezjonaw xejn. Lanqas hemm bżonn għall-omm li togħqod issemmilhom li fil-kejk tefgħet l-istess bajd li għalih kienu qalulha: ‘Jaqq, ma rridx!’

6. Fl-aħħar nett, il-ferħ li għandu jimla l-qalb ta’ kull ħaddiem, hu propju l-kliem li jgħid Sidna Ġesù lid-dixxipli meta marru ferħana jirrakkuntawlu minn xiex kienu għaddew meta kien bagħathom ixandru l-bxara t-tajba: “Ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet.” (Luqa 10:20) Hawn il-kelma ‘smewwiet’ hi b’referenza għal Alla nnifsu li jgħammar fis-smewwiet. Mela, isimna huma miktub f’Alla, minqux fil-Qalb tiegħu. Hu għad iħallasna għal mitt darba iżjed u jagħtina dak li ħaqqna f’ħajja eterna. (Mark 10:29-30) Ħsibijietna, kliemna u għemilna se jkunu mbagħad ta’ xhieda sabiħa għalina quddiem is-Sid li se jgħid fil-preżenza ta’ kulħadd li aħna ma stħajniex nistqarruh bla biża’ quddiem il-bnedmin. (Mattew 10:32)

Talba: O Alla, int qawwejt lill-isqof San Anton Marija Claret bi mħabba u sabar bla tarf biex ixandar il-Bxara t-tajba lill-popli; bit-talb tiegħu, agħtina li nfittxu biss dak li huwa tiegħek, u li nagħtu ruħna bil-ħeġġa kollha ħalli nirbħu aħwa oħra fi Kristu Ġesu’ Sidna, li hu Alla. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://olrl.org/lives/claret.shtml

Alternative Reading: http://www.shrineofstjude.org/site/PageServer?pagename=ssj_living_hope_anthony_claret&s_locale=es_US&AddInterest=1046&RemoveInterest=1047

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Mary_Claret

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.