22 ta’ Lulju: Santa Marija Maddalena

Verżjoni Vidjo: Santa Marija Maddalena

“Marija ta’ Magdala telqet minn ħdejn il-qabar tal-Mulej u marret għand id-dixxipli tagħtihom l-aħbar: ‘Rajt il-Mulej.’ Hienja din il-mara li stħaqqilha tkun l-ewwel waħda li wasslet l-aħbar tal-qawmien ġdid għall-ħajja. Damet tibki u tfittex lill-maħbub tagħha, sakemm ratu u marret tagħti l-aħbar.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Marija Maddalena.

image-20160325-17824-igq7z7SANTA MARIJA MADDALENA
L-Ewwel Seklu

Tagħrif: L-Evanġelisti jsibu lil Santa Maddalena bħala “Marija ta’ Magdala”, jiġifieri kienet tgħammar fir-raħal ta’ Magdala, bil-Lhudi Migdal, fil-Galilija.

Kull ma nafu dwarha nafuh mill-Vanġelu li jpinġilna l-karattru tagħha b’mod li jolqotna ħafna – mara li tant ħabbet lil Ġesù.

San Mark (16:9) u San Luqa (8:2) jgħidulna li Ġesù keċċa seba’ xjaten minnha. Il-kotra tal-istudjużi jżommu li mhix l-istess mara li kienet midinba fil-belt u nxteħtet f’riġlejn Ġesù biex tidlikhomlu bil-balzmu u tixxuttahomlu b’xagħarha; u lanqas ma kienet dik Marija oħt Lazzru.

Meta Ġesù kien qed imut fuq is-salib, fil-Ġimgħa l-Kbira, hi kienet hemm taħt is-salib, flimkien mal-Madonna u ma’ xi dixxipli, u għenet fid-difna tal-ġisem mejjet ta’ Ġesù.

F’Ħadd il-Għid filgħodu kmieni reġgħet marret ħdejn il-qabar u nħasdet bil-kbir meta sabitu miftuħ u ma ratx il-ġisem ta’ Ġesù ġo fih. Hi bdiet tibki. X’ħin ħarset fil-qabar, rat żewġ anġli libsin l-abjad bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kien imqiegħed il-ġisem ta’ Ġesù. Qalulha: “Mara, x’int tibki?” Qaltilhom: “Għax ħadu lil Sidi, u ma nafx fejn qegħduh.” Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda m’għarfitux. Ġesù qalilha: “Mara, għaliex qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?” Hi ħasbitu l-ġardinar u qaltlu: “Ja Sidi, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, biex nieħdu.” Ġesù sejħilha: “Marjam!” Hekk kif Ġesù lissen isimha, għarfitu mill-ewwel, daret u qaltlu bil-Lhudi b’ħafna mħabba: “Rabbuni!” jiġifieri ‘Mgħallem.’ Ġesù qalilha: “La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-Missier, imma mur għid lil ħuti li jien sa nitla’ għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom.” (ara Ġwanni 20:11-18)

B’dan il-kliem Ġesù ried bħal speċi jgħidilha: “Minn issa ’l quddiem mintix ser tarani bl-għajnejn tal-ġisem, mintix ser tmissni bl-idejn tal-ġisem, u lanqas minti ser tismagħni bil-widnejn tal-ġisem, imma ser tarani, ser tmissni u ser tismagħni bil-Fidi. Ma ser inkun qatt ’il bogħod minnek. Ser inkun kontinwament u għal dejjem f’qalbek.”

Il-Qaddisa marret tiġri tgħid lid-dixxipli u lil kulħadd: “Rajt il-Mulej!”

Probabilment mietet f’Efesu. Id-devozzjoni lejn Marija Maddalena xterdet għall-ħabta tas-seklu XII. F’Malta għandna knejjes tagħha fil-Belt Valletta, fil-Madliena u f’Ħad-Dingli.

Ħsieb: Qari mill-Omiliji tal-Papa San Girgor il-kbir fuq l-Evanġelji bit-titlu ‘Tħeġġet bl-imħabba’:

“Marija Maddalena marret ħdejn il-qabar, iżda l-ġisem tal-Mulej ma sabitux hemm. Ħasbet li ġie xi ħadd u ħadu, u marret tgħid lid-dixxipli. Dawn marru wkoll, ħarsu, u ħasbu li ġara kif qaltilhom il-mara. Imbagħad, kif tgħidilna l-Iskrittura, id-dixxipli reġgħu marru d-dar, filwaqt li Marija baqgħet ‘il barra mill-qabar, tibki.

Araw x’ħeġġa qawwija ta’ mħabba kellha f’qalbha din il-mara! Saħansitra d-dixxipli telqu minn ħdejn il-qabar, imma hi le! Lill-Mulej ma sabitux, imma baqgħet tfittxu, fittxitu bid-dmugħ f’għajnejha, u, fil-ħeġġa ta’ mħabba kbira, tkebbset bix-xewqa ta’ dak li ħasbitu ttieħed minn hemm. Għalhekk ġara mbagħad li hi weħidha ratu, għax hi biss baqgħet tfittxu. Għax il-bniedem juri kemm hu qawwi fl-għemil it-tajjeb jekk jibqa’ sħiħ sa l-aħħar; u dak li hu l-Verità qalilna: ‘Min jibqa’ sħiħ sal-aħħar, dan isalva.’

Jiġifieri, bdiet biex fittxitu, imma ma sabitux; baqgħet tfittxu, sa fl-aħħar sabitu. Aktar ma damet tixtieq, aktar tħeġġet fix-xewqa tagħha, u baqgħet titħeġġeġ dejjem iżjed sakemm fl-aħħar sabet dak li xtaqet. Għax ix-xewqat qaddisa jibqgħu jikbru sa ma jseħħu. U jekk wieħed jaqta’ qalbu mid-dewmien u ma jibqax jixtieq, dan ifisser li wieħed mhux tassew ikun xtaq. Din hi l-imħabba li tkebbset fil-qalb ta’ kull min seħħlu jikseb il-verità. Għalhekk qal David: ‘Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj: meta niġi u nara wiċċ Alla?’ Għalhekk ukoll il-Knisja fl-Għanja ta’ l-Għanjiet tgħid: ‘Qalbi mifnija bl-imħabba.’

‘Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?’ Staqsieha għaliex kienet imnikkta, biex iħeġġilha x-xewqa; riedha ssemmi li min kienet qiegħda tfittex, biex l-istess isem iqawwilha l-ħeġġa tal-imħabba.

Ġesù weġibha: ‘Marija!’ L-ewwel sejħilha bl-isem komuni ta’ mara, u ma għarfitux, u mbagħad sejħilha b’isimha proprju. Bħallikieku qalilha: ‘Agħraf lil dak li għarfek. Lilek nafek, mhux b’mod ġenerali kif naf lill-oħrajn, iżda b’mod partikolari.’ Marija, mela, għax sejħilha b’isimha, għarfitu, u minnufih daret u qaltlu: ‘Rabbuni’: jiġifieri, Mgħallem. Għax dak li hija fittxitu barra, kien dak stess li għallimha tfittxu ġewwa fiha.”

Minkejja kull studju xjentifiku, il-Maddalena tibqa’ l-mudell l-aktar għażiż tal-penitenti. Mill-eżempju ta’ dak li għamlet biex taħrab il-ħajja tad-dnub u tfittex lill-Mulej, għandna nitgħallmu li meta r-ruħ tfittex sewwa, issib dak li tfittex u tikseb dak li tixtieq. Santu Wistin jgħidilna li “l-penitenza hi fiergħa jekk intebbgħuha bi dnubiet ġodda; xejn ma jiswa’ li titlob il-maħfra tad-dnubiet imgħoddija, jekk tissokta tidneb mill-ġdid.” 

Talba: O Alla, Ibnek il-waħdieni għażel lil Santa Marija Maddalena qabel kulħadd biex ixxandar il-ferħ tal-Għid; agħmel li bħalha nħabbru li Kristu hu ħaj, u, bit-talb tagħha, agħtina li narawh fil-glorja tas-saltna tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-mary-magdalene-309

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-mary-magdalene/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Magdalene

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

15 ta’ Jannar: San Arnold Janssens

Verżjoni Vidjo: San Arnold Janssens

“Ix-Xandir tal-Aħbar it-Tajba hija l-ewwel u l-iktar espressjoni sinifikanti ta’ mħabba lejn il-proxxmu.” – San Arnold Janssens

4191730905_4b53abf82e.jpgSAN ARNOLD JANSSEN
Saċerdot
1837 – 1909

Tagħrif: Arnold Janssens ġie msejjaħ “il-missjunarju modern skont il-qalb ta’ San Pawl.” Twieled f’Goch, fid-djoċesi ta’ Münster, fil-Ġermanja. Ordna saċerdot f’Münster ta’ 24 sena (1862). Għallem ix-xjenza għal 12-il sena, u fl-istess ħin l-aħħar tmien snin minn dawn kien id-direttur djoċesan tal-Appostolat tat-Talb.

Fl-1873, Dun Arnold sar l-editur ta’ ġurnal dwar il-missjonijiet, u fl-1875 beda jippubblika rivista missjunarja bit-Tedesk jisimha “Il-Missjunarju Żgħir tal-Qalb ta’ Ġesù.”

Fis-sena 1875 fi Steyl, l-Olanda, waqqaf l-ewwel dar Ġermaniża biex fiha jħarreġ lill-membri ta’ dik li, fl-1886, saret is-Soċjetà Missjunarja tal-Verb Divin (“Verbiti”).

Kien maħtur superjur ġenerali fl-1885. Kien mar l-Olanda, kemm biex jaħdem f’dan il-pajjiż, kif ukoll fil-Ġermanja u fl-Awstrija. Il-membri tagħha saċerdoti kienu jieħdu l-voti sempliċi u kisbu l-approvazzjoni mill-Papa Ljun XIII fl-1901. L-ewwel missjunarji ntbagħtu fl-1897 għal Togo, New Guinea, l-Amerka ta’ Fuq, il-Ġappun u l-Paragwaj. Is-soċjetà xterdet ħafna ukoll fl-Istati Uniti.

Fl-1889 (ta’ 52 sena) dan is-saċerdot mimli ħeġġa, waqqaf is-Sorijiet Missjunarji tal-Ispirtu s-Santu biex jedukaw il-bniet fil-pajjiżi tal-missjoni. Waqqaf ukoll is-sorijiet klawstrali (=magħluqin), imsejħin is-Sorijiet Qaddejja tal-Ispirtu s-Santu, għall-Adorazzjoni Perpetwa bl-iskop li jitolbu għas-suċċess tal-ħidma missjunarja.

Dan is-saċerdot, li donnu ma kien jgħejja qatt biex ixerred is-saltna ta’ Alla fuq l-art, miet fil-15 ta’ Jannar, 1909 ta’ ftit aktar minn 61 sena. Arnold Janssens kien iddikjarat Beatu minn Pawlu VI f’Ħadd il-Missjoni nhar id-19 ta’ Ottubru ,1975, u kkanonizzat mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fl-4 ta’ Ottubru, 2003.

Ħsieb: Dan li ġej hu parti mid-diskors tal-omelija li l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II qal fil-jum tal-Kanonizzazzjoni ta’ San Arnold Janssens (5 ta’ Ottubru, 2003):

‘Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu’ (Mark 16:15). B’dawn il-kliem qabel ma tela’ s-Sema, Dak li kien għadu kemm qam mill-mewt, ta mandat missjunarju universali lill-Appostli. Immedjatament wara, assigurahom li f’din il-missjoni eżiġenti huma jistgħu jiddependu dejjem mill-għajnuna tiegħu (Mark 16:20).

Il-ħajja tagħhom turi b’mod ċar li l-proklamazzjoni tal-Vanġelu ‘huwa s-servizz primarju li l-Knisja tista’ tagħti lil kull individwu u lill-umanità kollha’ (Redemptoris Missio, n.2). L-evanġelizzazzjoni dejjem tinvolvi proklamazzjoni espliċita ta’ Kristu, flimkien ma’ kontribuzzjonijiet għall-avvanz tal-bniedem li xi drabi wriet kemm huma perikolużi, kif turi l-esperjenza ta’ tant missjunarji. Il-qaddisin tawna l-eżempju, huma l-wirt prezzjuż, speċjalment għall-familji reliġjużi tagħhom. Il-prijorità ta’ istituti missjunarji hija l-missjoni ‘ad gentes,’ li għandha tiġi qabel kwalunkwe impenn soċjali jew umanitarju ieħor, neċessarju kemm hu neċessarju.

‘Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek,’ (Isaija 60:3). L-immaġni profetika ta’ Ġerusalemm il-ġdida li tifrex dawl divin fuq il-popli kollha, turi biċ-ċar il-ħajja u l-appostolat bla qatigħ ta’ San Arnold Janssens. Huwa wettaq b’żelu l-ħidma saċerdotali tiegħu, xerred il-Kelma ta’ Alla permezz tal-midja moderna, speċjalment l-istampa.

L-ostakoli ma qatgħulux qalbu. Huwa kien jirrepeti spiss: ‘Ix-Xandir tal-Aħbar it-Tajba hija l-ewwel u l-iktar espressjoni sinifikanti ta’ mħabba lejn il-proxxmu.’ Illum huwa jgħin lill-familja reliġjuża tiegħu mill-Ġenna, biex tkompli fedelment tul il-binarji li huwa mmarka li jagħtu xhieda għall-valur permanenti tal-missjoni evanġelika tal-Knisja.’

 • U int, intbaħt kemm tista’ tagħmel ġid li kieku kellek tuża l-mezzi soċjali tal-lum biex ixxandar l-Aħbar it-Tajba li ġabilna Kristu?

Tista’ tuża l-kitba, gazzetti, radju, telefon, TV, mobajl, tablet, internet, facebook, youtube, twitter, instagram eċċ …

 • imqar biex taqsam ħsieb ta’ xi ħadd f’fama tajba fil-Knisja, eżempju ta’ xi qaddis/qaddisa.
 • imqar issib xi ħaġa li għamel ħaddieħor u tgħaddiha lil ħaddieħor,
 • imqar tfakkar lill-oħrajn fi kliem Kristu jew fit-tagħlim tal-Knisja,
 • imqar tgħaddi kelma tajba lil xi ħadd, jew forsi xi parir li tak xi ħadd ieħor …
 • imqar titlob b’impenn u toffri xi sagrifiċċji għall-bżonnijiet tal-missjunarji madwar id-dinja, kif għamlet Santa Tereża tal-Bambin Ġesù tant li l-Knisja għamlitha Patruna tal-Missjonijiet.

O li kieku kellna noqogħdu naħsbu ftit u nitolbu dwar dan, kemm insibu modi biex nistgħu nagħmlu l-ġid, biex nevanġelizzaw … jekk irridu. Ejjew nieħdu l-eżempju ta’ dan il-qaddis tal-lum San Arnold Janssens. Inti trid tagħmel il-ġid? Ġesù qed jistenniek. Hu lesta ġenna għalik … jistenna li toħloq ġenna għalih, billi ttih l-erwieħ!

Talba: O Alla tiegħi, jien nemmen Fik, għaliex Int il-Verità Eterna.
O Alla tiegħi, jien nitma Fik, għax int infinitament ħanin, fidil u tista’ kollox.
O Alla tiegħi, jien inħobbok b’qalbi kollha u jiddispjaċini li offendejtek.
Bi mħabba għalija Int tinsab preżenti fis-Sagrament Imqaddes,
għalhekk jien nixxennaq għalik, għażiż Ġesù.
Ibgħatli l-Ispirtu s-Santu bis-seba’ doni tiegħu mingħand il-Missier,
biex inkun nista’ nagħti glorja lil Alla f’kollox. Ammen.
(Talba ta’ San Arnold Janssens)

English Version: http://www.svdvocations.org/about-divine-word/founder

Alternative Reading: https://adorationsisters.org/about/history/saint-arnold-janssen/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Janssen

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031005_janssen_en.html

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Diċembru: Santa Franġiska Saveria Cabrini

Verżjoni Vidjo: Santa Franġiska Saveria Cabrini

“Afdaw f’Alla dejjem u tkunu xhieda ta’ għeġubijiet.” ~ Santa Franġiska Saveria Cabrini

20140404cnsbr4812_0SANTA FRANĠISKA SAVERIA CABRINI
1850 – 1917

Tagħrif: Franġiska twieldet f’Sant’Angelo Lodigiano, qrib Milan; kienet l-iżgħar fost 13 -il aħwa ta’ familja ta’ bdiewa. Minn kmieni kienet mimlija b’żelu missjunarju għax fil-familja kienu jinqraw l-Annali tal-Propagazzjoni tal-Fidi. Hija kisbet ċertifikat ta’ għalliema u applikat biex tidħol soru f’żewġ ordnijiet reliġjużi differenti li kellhom djar fil-missjoni iżda d-darbtejn ġiet irrifjutata billi kienet tidher ta’ saħħa dgħajfa.

Ix-xewqa tagħha kienet li tmur missjunarja fiċ-Ċina. Kontra qalbha, fuq talba tal-isqof tagħha, hija pprovat issalva orfanatrofju f’Codogno u tagħmel l-istaff tiegħu komunità reliġjuża, iżda wara 6 snin ta’ xogħol iebes, din il-ħidma ma rnexxietx.

Fl-1880, meta kellha 30 sena, Franġiska b’7 sħabha mill-orfanatrofju bdiet il-komunità tagħha tas-Sorijiet Missjunarji tal-Qalb ta’ Ġesù bl-iskop li jmorru missjunarji fiċ-Ċina.

L-isqof ta’ Piacenza, il-Beatu Giovanni Battista Scalabrini, issuġġerielha li tmur taħdem fost l-immigranti Taljani, speċjalment fl-Istati Uniti, bħalma ġa kienet qiegħda tagħmel il-kongregazzjoni tiegħu ta’ San Karlu; iżda qalb Madre Cabrini kienet aktar miġbuda lejn iċ-Ċina.

Dik il-ħabta eluf kbar ta’ Taljani kienu emigraw lejn l-Amerika fejn ma kienu popolari xejn; ħafna minnhom bla sengħa u bla ma jafu kelma bl-Ingliż, u spiss kienu jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn kienu jiġu sfruttati. Madre Franġiska talbet il-parir tal-Papa Ljun XIII, li bla tlaqliq qalilha: “Mhux lejn il-Lvant, iżda lejn il-Punent.” Hija obdiet mill-ewwel u flimkien ma sitt sorijiet tagħha waslet fi New York fl-1889, fejn ma damitx ma waqqfet l-ewwel dar u orfanatrofju.

L-ilsien Ingliż sabitu tqil, kif ukoll ħassitha stramba meta kellha tiltaqa’ mal-Protestanti, imma ma kinitx bniedma taqta’ qalbha. Minkejja li għall-bidu kienet tibża’ tivvjaġġa fuq il-baħar, hi qasmet l-Atlantiku tletin darba. Matul 28 sena rnexxielha twaqqaf diversi skejjel, djar għall-iltiema, kif ukoll erba’ sptarijiet fosthom il-famuż Columbus Hospital ġo New York.

Madre Cabrini daħħlet ukoll is-sorijiet tagħha f’diversi pajjiżi fl-Ewropa barra mill-Italja, fosthom Franza, Spanja u l-Ingilterra, kif ukoll fl-Amerika t’Isfel bħall-Brażil, l-Arġentina u n-Nikaragwa. Xtaqet tasal anki sal-Alaska.

Madre Cabrini mietet għal għarrieda waħedha f’wieħed mill-isptarijiet tagħha f’Chicago waqt li kienet tħejji r-rigali tal-Milied għal 500 tifel u tifla, nhar it-22 ta’ Diċembru, 1917 meta kellha 67 sena. Ġiet ibbeatifikata 21 sena wara mewtha (13.11.1938) u ddikjarata qaddisa 8 snin wara (7.7.1946), l-ewwel ċittadina tal-Istati Uniti li ġiet ikkanonizzata. Fl-1950, il-Papa Piju XII ħatarha Patruna tal-emigranti.

Ħsieb: Inebbħuna l-kelmiet ta’ San Ġwanni Pawlu II:

“Jekk il-‘ħolma’ ta’ dinja fil-paċi tkun maqsuma bejn ħafna, jekk nagħtu valur lill-kontribut tal-immigranti u r-rifuġjati, l-umanità tista’ ssir dejjem iżjed familja ta’ kulħadd u artna ‘dar komuni’ tassew.”

Ħafna fl-istorja emmnu f’din il-“ħolma”, u dak li wettqu hu xhieda li m’aħniex nitkellmu dwar utopja li ma tistax isseħħ. Fost dawn ta’ min isemmi lil Santa Franġiska Saverja Cabrini, li fis-sena 2017 ħabat iċ-ċentinarju tat-twelid tagħha għas-Sema. Illum, ħafna komunitajiet ekkleżjali jiċċelebraw it-tifkira tagħha. Din il-mara ċkejkna imma kbira, li kkonsagrat ħajjitha għall-qadi tal-immigranti, biex imbagħad saret il-Patruna tagħhom mis-Sema, għallmitna kif nistgħu nilqgħu, nipproteġu, nippromovu u nintegraw lil dawn ħutna.

Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu ta’ Jum il-Paċi tal-1 ta’ Jannar 2018, qal hekk:

“Bi spirtu ta’ ħniena, ejjew inħaddnu magħna lil dawk kollha li qed jaħarbu mill-gwerra u mill-ġuħ jew huma mġiegħla jħallu artijiethom minħabba f’diskriminazzjonijiet, persekuzzjonijiet, faqar u taħsir ambjentali. Aħna nafu li mhux biżżejjed li niftħu qlubna għat-tbatijiet tal-oħrajn. Irid isir wisq aktar qabel ma’ ħutna jistgħu jerġgħu lura jgħixu fil-paċi f’dar żgura.

Li nilqgħu lill-oħrajn jitlob minna mpenn konkret, katina ta’ għajnuniet u ta’ għemejjel ta’ tjieba, attenzjoni li tishar u tifhem, it-trattament responsabbli ta’ sitwazzjonijiet ġodda kumplessi li, xi drabi, jiżdiedu ma’ għadd ta’ problemi oħra li diġà jeżistu, kif ukoll tar-riżorsi dejjem limitati. Bil-prattika tal-virtù tal-prudenza, min jiggverna jista’ jagħraf jilqa’, jippromovi, jipproteġi u jintegra, waqt li jistabbilixxi miżuri prattiċi, u “jgħinhom isiru membri ġodda ta’ pajjiżhom fil-limiti tal-ġid komuni mifhum sewwa.” Huma għandhom responsabbiltà preċiża lejn il-komunitajiet tagħhom, li għandhom jiżgurawlhom id-drittijiet ġusti u l-iżvilupp armoniku tagħhom, biex ma jkunux bħall-bennej iblah li qies ħażin u ma rnexxilux iwettaq sal-aħħar it-torri li kien beda jibni.

L-għerf tal-fidi jagħtina din il-ħarsa, li kapaċi tintebaħ li lkoll nagħmlu ‘parti minn familja waħda, immigranti u popli lokali li jilqgħuhom, u lkoll għandhom l-istess jedd għall-użu tal-ġid tal-art, li d-destinazzjoni tagħha hi universali, kif tgħallem id-duttrina soċjali tal-Knisja.’

Biex noffru lil dawk li qed jitolbuna kenn, rifuġjati, immigranti u vittmi ta’ traffikar, possibbiltà biex isibu dik il-paċi li qed ifittxu, dan jitlob strateġija li tiġbor flimkien erba’ azzjonijiet:

 • nilqgħu: ‘Tinsewx tilqgħu lill-barranin; minħabba f’hekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu’ (Lhud 13:2),
 • nipproteġu: ‘Il-Mulej li jħares lill-barranin; hu li jżomm lill-iltim u lill-armla’ (Salm 146:9),
 • nippromovu: Il-Bibbja tgħallem li Alla ‘jħobb il-barrani u jagħtih ħobż u lbies.’ imbagħad issejjaħ: “Ħobbu l-barrani, għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu.’ (Dewteronomju 10:18-19),
 • nintegraw: “Għalhekk ma għadkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla.’ (Efesin 2:19).

Għall-interċessjoni ta’ Santa Franġiska Saveria Cabrini, ħa jagħti l-Mulej lilna lkoll li nduqu kif ‘dawk li jfittxu s-sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja.’ (Ġakbu 3:18).”

Talba: Alla ħanin, Int ħeġġiġtna permezz ta’ Ibnek Ġesù, biex nitolbu l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet kollha tagħna. Agħtina permezz tal-interċessjoni ta’ Santa Franġiska Saveria Cabrini, il-grazzja li ma nagħmlu l-ebda distinzjoni bejn bniedem u ieħor, imma li nħobbu u naqdu lil kulħadd, irrelevanti l-kulur, in-nazzjon jew il-lingwa. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.cabrinipilgrimage.org/mother-cabrini/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-frances-xavier-cabrini/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Xavier_Cabrini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An old film on Saint Frances Xavier Cabrini:

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

20 ta’ Diċembru: Beatu Vinċenz Romano

Verżjoni Vidjo: Beatu Vinċenz Romano

“Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” ~ Ġesù f’Mattew 25:40

F_BeatoVincenzoIL-BEATU VINĊENZ ROMANO
Saċerdot
1751 – 1831

Tagħrif: Il-Beatu Vinċenz Romano kien ġej minn familja ta’ bdiewa f’Torre del Greco, qrib Napli. Huwa studja fis-seminarju Djoċesan ta’ Napli u fost dawk li kienu jgħallmuh kien hemm ukoll San Alfons M. de Liguori. Kien ordnat qassis Djoċesan fl-10 ta’ Ġunju, 1775.

Hu għadda kważi s-56 sena tiegħu bħala qassis fil-belt fejn kien twieled ta’ Torre del Greco. Kien iddedikat b’mod speċjali għat-tagħlim u għall-predikazzjoni u kien mezz biex ħafna żgħażagħ saru qassisin bħalu.

Ta’ 48 sena ġie nominat kappillan, imma minkejja li kien ilu ġa 24 sena bħala saċerdot, huwa ma riedx jidħol għal din ir-responsabbiltà ta’ kappillan u kien biss wara ordni formali mill-isqof tiegħu li aċċetta din il-kariga.

B’kollox għamel 33 sena (mill-1799 sal-1831) kappillan tal-unika parroċċa f’dik il-belt dak iż-żmien, il-knisja ta’ Santa Croce, illum bażilika pontifiċja. Bħala kappillan daħħal il-prattika li jqabbad saċerdoti bħala kappillani għas-sajjieda li jaħdmu fuq l-ibħra; kien iħabrek biex il-baħħara jkollhom paga ġusta u anki waqqaf arbitraġġ għall-kwistjonijiet li dawn kien ikollhom ma’ dawk li jimpjegawhom.

Wara l-eruzzjoni tal-Vessuvju tal-15 ta’ Ġunju, 1794 li qered il-belt kważi għal kollox, hu għen biex jerġgħu jinbnew id-djar imwaqqgħin. Hu kien mudell ta’ ragħaj.

Meta l-Beatu Vinċenz Romano miet, fl-20 ta’ Diċembru, 1831, ta’ 80 sena, il-belt kollha ħarġet tagħti qima lill-missier maħbub u ġeneruż tagħha. Iddikjarah Beatu, il-Beatu Papa Pawlu VI fis-17 ta’ Novembru, 1963.

Ħsieb: Għalkemm ħafna drabi kien oppress minn gruppi politiċi u minn dawk ta’ madwaru, Romano baqa’ reżiljenti matul iż-żmien tiegħu f’Santa Croce u aċċerta ruħu li dejjem jagħti attenzjoni bir-reqqa lill-edukazzjoni tat-tfal u lill-evanġelizzazzjoni tal-poplu. Kien predikatur li pproklama l-messaġġ tal-Evanġelju b’tali mod li kien sempliċi u mmirat lejn l-edukazzjoni tal-fidili kollha. Fis-sajjieda, hu ra x-xbieha ta’ Alla, u għalhekk iddefendihom kontra nuqqas ta’ paga ġusta u kontra inġustizzji oħra li kienu qed isofru minn dawk li jimpjegawhom.

Ġesù ġie biex jgħinna nidentifikaw ix-xbieha ta’ Alla f’kull bniedem, wkoll f’dawk il-persuni li hu diffiċli għalina naraw din ix-xbieha ta’ Alla fihom. Fil-Vanġelu huwa jsemmi dawk li huma bil-ġuħ, dawk bil-għatx, il-barrani, dak li huwa għeri, dak li hu marid u dak li qiegħed fil-ħabs. Hu jgħid lid-dixxipli tiegħu: “Tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.”

Ovvjament, illum insibu forom oħra ta’ faqar: id-droga, ix-xorb alkoħoliku eċċessiv, it-tfal li jgħixu b’mod jew ieħor il-problemi jew il-kundizzjonijiet diffiċli tal-ġenituri tagħhom. Ġesù ma setax jagħtina kliem iktar qawwi biex in-Nisrani jħobb lil kulħadd iktar minn hekk. Wara dan il-kliem ta’ Ġesù, l-ebda Nisrani veru ma jista’ jsib raġuni biex ma jħobbx lil kulħadd, b’mod speċjali l-foqra u l-batuti.

Huwa ġie fid-dinja jfittex b’mod speċjali lil dawk li huma batuti u fqar. Għalkemm Alla l-Missier bagħat lil Ibnu għall-bnedmin kollha, għax ilkoll tbegħdu minnu, iktar u iktar bagħtu fost il-fqar u l-batuti għaliex Alla jweġġa’ kull darba li jara bniedem, magħmul xbieha tiegħu, qiegħed ibati. Kellu sensittività kbira għat-tbatija tal-bniedem. Dan jixhduh il-ħafna mirakli, b’mod speċjali għal dawk li d-dixxipli tiegħu kienu jippruvaw ibegħduhom minnu. Huwa mhux talli ma tbiegħedx, talli kien ifittex li jiġi f’kuntatt magħhom. Għalhekk narawh b’mod speċjali jfittex il-fqar, il-morda u t-tfal li kien iħallihom jersqu lejh. Sidna Ġesù Kristu tant jagħti valur lil din l-imħabba, li jgħaqqad il-ġudizzju ta’ kull bniedem mat-twettiq ta’ din l-imħabba. “Tassew ngħidilkom,” jgħid Ġesù, “kul ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi.” Dawn huma dawk li joqogħdu fuq il-lemin tiegħu fis-saltna.

Għal Alla, li tħobb tfisser ukoll li tgħin lil dawk li qegħdin ibatu. Fil-ktieb tad-Dewteronomju insibu: “la twebbisx qalbek u tagħlaqx idek għal ħuk fil-bżonn imma iftaħ idek miegħu. Iftaħ idek sewwa lil ħuk, lill-fqar u lill-miskin f’artek.” Il-faqar tal-oħrajn, għan-Nisrani huwa okkażjoni li l-Mulej jagħtih biex qalbu tinfetaħ għall-batut u, jgħid id-Dewteronomju, “la ssewwidtx qalbek meta tagħtih, għaliex minħabba f’dan ibierkek il-Mulej Alla tiegħek.” Din hija s-sejħa li San Pawl jagħmel lill-Kolossin u jagħmilha lilna, “U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Jalla s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom . . . Kul ma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu kollox f’isem il-Mulej Ġesù u roddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu.” (Kolossin 3:14.17).

 • Il-Mulej Ġesù, ir-Re u s-Sid fuq kulħadd ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Jien li ma jien xejn, x’qed nagħmel?

Itlob lill-Mulej, biex jagħtik il-qawwa u l-grazzji li għandek bżonn biex taqdi lilU fl-oħrajn bil-ferħ u bil-qalb anki meta affaċċjat/a ma’ bosta umiljazzjonijiet. Għidlu li tixtieq tħobbU ta’ veru kif ħabbna Hu!

Talba: Agħtina O Mulej, li fuq l-eżempju ta’ dan ir-Ragħaj tajjeb, is-saċerdot Vinċenz Romano li kien figura sempliċi iżda b’saħħitha għan-nies ta’ Torre del Greco, aħna wkoll nieħdu ħsieb lil dawk li ġew fdati f’idejna, anki jekk huma biss il-membri tal-familja tagħna, ngħinuhom jikbru fil-fidi, u nagħtuhom xhieda tal-imħabba vera ta’ Alla bil-mod kif nittrattaw magħhom. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saltandlighttv.org/blogfeed/getpost.php?id=85494

Alternative Reading: http://www.italyonthisday.com/2017/06/the-blessed-vincent-romano-neapolitan-priest.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Romano

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

3 ta’ Diċembru: San Franġisk Saverju

Verżjoni Vidjo: San Franġisk Saverju

“Il-ħsad kbir, imma l-ħaddiema ftit; itolbu mela lil Sid il-ħsad, biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Intom tiksbu qawwa, meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, u tkunu xhud tiegħi sa truf l-art.” – Ġesù f’Mattew 9:38 u f’Atti 1:8

St. Francis Xavier (2)SAN FRANĠISK SAVERJU
Saċerdot
1506 – 1552

Tagħrif: Dan il-qaddis jista’ jitqies bħala wieħed mill-akbar missjunarji tal-Knisja, uħud iqabbluh mal-appostlu San Pawl. Minħabba f’hekk ġie maħtur Patrun tal-Missjonijiet. Bħall-missier spiritwali tiegħu Sant’Injazju minn Loyola, Franġisk kien Spanjol ta’ razza Baska. Kellu f’moħħu li jagħmel isem bħala studjuż magħruf u duttur tal-filosofija.

San Franġisk Saverju twieled ħdejn Pamplona, Spanja, fil-Kastell Xavier, fis-7 ta’ April, 1506. Fl-1524, daħal l-Università ta’ Pariġi biex jistudja l-filosofija, u ħa l-Grad mill-Kulleġġ ta’ Santa Barbara. Hawn iltaqa’ u sar ħabib ma’ Sant’ Injazu ta’ Loyola.

Ta’ 28 sena ċeda għall-ideali għoljin t’Injazju, wara li kien ilu jgħix fl-istess kamra miegħu u mal-Beatu Pietru Favre fl-Università ta’ Pariġi għal erba’ snin. Fl-1537, San Franġisk flimkien ma’ Sant’ Injazju u erba’ Ġiżwiti oħra kien ordnat saċerdot f’Venezja. Hu sar wieħed mill-ewwel sitt kumpanni ta’ San Injazju li ħadu l-voti f’Montmartre, fl-1534. San Injazju kien jgħidlu: “Franġisk, x’jiswielek li tirbaħ id-dinja kollha, imbagħad titlef ruħek?”

Fl-1540, Sant’ Injazju talab lil Franġisku biex imur ma’ Patri Simon Rodriguez bħala l-ewwel missjunarji Ġiżwiti fl-Indja. Seba’ Ġiżwiti ntagħżlu għall-missjoni, iżda fl-aħħar minuta Franġisk kellu jieħu post wieħed minnhom li ma setax jagħmel il-vjaġġ. “Ix-xogħol f’idejk!” qallu Injazju. Franġisk kellu jħalli Ruma għall-Portugall fi żmien 24 siegħa. Hu aċċetta bil-ferħ u beda jraqqa’ qalziet qadim u suttana biex jeħodhom miegħu. F’dan kollu wera faqar, sempliċità u tfittxija għar-rieda ta’ Alla fl-ubbidjenza u t-talb li kkaratterizzaw il-ħidma tiegħu fil-missjoni.

Fl-1541, maħtur bħala Nunzju Appostoliku tal-Lvant, Franġisku telaq lejn l-Indja. Wara vjaġġ twil u diffikultuż li dam tlettax-il xahar wasal Goa li kienet kolonja Portugiża, f’Mejju tal-1542. Ħadem bla heda matul il-kosta tal-Indja u għammed numru kbir ta’ Indjani. Huwa żar Cape Camorin, Malabar, Travancor, Malakka, Molukkas ħdejn New Guinea u Montai ħdejn il-Filippini. Matul l-għaxar snin ta’ xogħol fil-missjonijiet hu vvjaġġa fil-biċċa l-kbira tal-Lvant imbiegħed bħala nunzju papali u superjur Ġiżwita. Hu ħalla warajh f’kull post li għadda knejjes jiffjorixxu, li diversi minnhom komplew sa żminijietna.

Meta kien fil-Malakka ltaqa’ ma’ Ġappuniż maħrub li tah l-idea li jmur il-Ġappun. Fil-15 ta’ Awwissu,1548 daħal il-Ġappun u bil-għajnuna ta’ Ġappuniżi kkonvertiti huwa qaleb fil-Ġappuniż xi tagħlim nisrani u kien jipprietka kif jista’. Dam sentejn fil-Ġappun. Għamel madwar 2000 Ġappuniż Nisrani li kellhom ikunu l-pedament tal-Knisja fil-Ġappun. Ħalliehom fil-kura ta’ Patri Cosmas u Fratell Fernandez, u rritorna fl-Indja fl-1551, meta nħatar l-ewwel Provinċjal tal-Ġiżwiti fl-Indja u fil-Lvant.

B’xewqa kbira li jwassal il-Vanġelu fiċ-Ċina li dak iż-żmien kienet magħluqa għall-barranin, Franġisku mar f’Sancian, gżira żgħira ħdejn Hong Kong, ftit ‘il bogħod miċ-Ċina. Imma Franġisk marad u miet bla ma laħaq irċieva s-sagramenti u mingħajr difna Nisranija, waqt li kien fuq il-gżira ta’ Sancian, ħdejn Hong Kong, jistenna lil wieħed negozjant li wegħdu li kellu jdaħħlu bil-moħbi fiċ-Ċina. Kien fit-3 ta’ Diċembru 1552, fl-età  ta’ 46 sena.

Għaxar ġimgħat wara, fetħu t-tebut u sabu li ġismu kien għadu talekwale. Wara ħaduh fil-Malakka, u minn hemm lejn Goa kważi sena wara mewtu, fejn it-tobba ċċertifikaw li ġismu kien għadu bla mittiefes. U hemm għadu miżmum fil-knisja ta’ Ġesù.

San Franġisk Saverju kien iddikjarat qaddis, flimkien ma’ Sant’ Injazju ta’ Loyola fl-1662 mill-Papa Girgor XV. Flimkien ma’ Santa Tereża ta’ Lisieux hu l-Patrun tal-Missjonijiet.

Ħsieb: Dan li ġej huwa qari mill-Ittra tas-saċerdot San Franġisk Saverju lil Sant’ Injazju:

“Morna nduru l-irħula fejn joqogħdu xi Nsara ġodda li f’dawn l-aħħar snin ħadu s-Sagramenti Mqaddsa. F’din l-art ma ssibx Portugiżi, għax hi art ħawlija u fqira mill-iżjed; l-Insara tal-post huma nieqsa mis-saċerdoti, u ma jafux ħaġ’oħra ħlief li huma Nsara. Ma għandhomx min jaqdihom fit-triq ta’ Alla; ma għandhomx min jgħallimhom il-Kredu, il-Missierna, is-Sliema u l-Kmandamenti ta’ Alla.

Għalhekk minn x’ħin wasalt hawn ma waqaft xejn: dort dawra sewwa mal-irħula, u għammidt it-tfal kollha li kienu għadhom bla magħmudija. Għammidt għadd kbir ta’ trabi li, kif jgħidu, ma jafux x’għandha x’taqsam idhom il-leminija max-xellugija. It-tfal ma kinux jitilquni qabel ma nkun għallimthom xi talba: u la kienu jħalluni ngħid l-uffiċċju divin, la niekol u lanqas nistrieħ. Kont inħoss tassew li ta’ min hu bħalhom hija s-saltna tas-smewwiet.

Għalhekk rajt li kien ikun nuqqas kbir tiegħi kieku kelli niċħdilhom ħaġa tajba bħal din li kienu jitolbuni; bdejtilhom mill-istqarrija tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u ħeġġiġthom jgħidu l-Kredu, il-Missierna, u s-Sliema. Intbaħt x’dehen kbir għandhom; ma għandi ebda dubju li kienu jkunu Nsara mill-aħjar kieku kellhom min jgħallimhom sewwa l-katekiżmu.

F’ħafna minn dawn il-postijiet, in-nies waħda żżommhom li ma jsirux Insara: għax ma hawnx min jagħmilhom Insara. Sikwit jiġini f’moħħi li mmur indur mal-universitajiet tal-Ewropa, l-aktar ta’ Pariġi, niġri ġirja magħhom u naqbad ngħajjat qisni wieħed iblah, biex inqanqal lil dawk li għandhom iktar għerf milli mħabba, u ngħidilhom: ‘jaħasra, kemm erwieħ minħabba n-nuqqas tagħkom qegħdin jibqgħu barra mis-sema u jimlew l-infern!’ Daqskemm huma moħħhom fl-għerf, daqshekk ieħor kellhom bżonn iżommu din il-ħaġa quddiem għajnejhom ħalli jkunu jistgħu jagħtu lil Alla kont tajjeb tal-għerf u t-talenti li ħadu.

Imma tabilħaqq, kien hemm ħafna fosthom li tqanqlu b’dan il-ħsieb; immeditaw fuq il-ħwejjeġ ta’ Alla, ħabirku biex jisimgħu x’kien qiegħed jgħidilhom il-Mulej ġewwa fihom, tefgħu wara spallejhom il-ġid tad-dinja u l-ġibdiet tagħha, u ngħataw kollhom kemm huma biex jagħmlu r-rieda ta’ Alla u dak li jogħġob lilu. Mhux li kienu jgħajtu wkoll minn qiegħ ruħhom: ‘Hawn jien, Mulej; xi tridni nagħmel? Ibgħatni kull fejn jogħġbok, mqar fl-Indja.’ “

Kristu bagħatna u qalilna: “Morru għallmu ‘l ġnus kollha.” Mhux bil-fors irridu nħallu x-xtut tagħna. Nistgħu nagħmlu hekk fid-dar tagħna, mal-mara, mar-raġel, mat-tfal, fuq il-post tax-xogħol jew tad-divertiment. Ngħallmu mhux biss b’fommna iżda wkoll bil-kitba, bl-imġiba tagħna, b’daqsxejn ta’ għajnuna, nisimgħu bis-sabar, nuru li qed nagħtu kas, nagħtu ftit mill-ħin tagħna għal ħaddieħor. San Franġisk ta ħinu kollu. Int kemm ser tagħti minnek innifsek?

Talba: O kbir Alla ta’ dejjem, nirringrazzjawk għall-qaddej tiegħek San Franġisk Saverju, li int sejjaħt biex ixandar l-Evanġelju lin-nies tal-Asja. Qajjem nitolbuk, f’din u fuq kull art, ħabbara u evanġelisti ta’ saltnatek biex il-knisja tiegħek tipproklama il-ġid bla qies tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu. Bl-istess Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/stfrancis-xavier.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-francis-xavier/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Xavier

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis/a huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

30 ta’ Novembru: San Andrija

Verżjoni Vidjo: San Andrija

“Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: ‘Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.’ – Ġesù f’Mattew 4:18-20

img-Saint-Andrew-the-Apostle2SAN ANDRIJA
Appostlu
L-ewwel Seklu

Tagħrif: San Andrija, bħal missieru Ġona, u ħuh San Pietru, kien sajjied, minn Betsajda. Il-familja tiegħu kellha dar f’Kafarnahum, fejn Ġesù ġieli mar.

Għall-ewwel kien dixxiplu ta’ San Ġwann il-Battista, u l-ewwel darba li ra ‘l Ġesù kien f’Betsajda, meta kien ma’ San Ġwann li kien qiegħed jgħammed. Dak il-ħin li kien għaddej Ġesù, San Ġwann qal: “Hekk hu l-Ħaruf t’Alla.”

San Andrija flimkien ma’ dixxiplu ieħor, mar ħdejn Ġesù, u Ġesù staqsieh x’kellu bżonn. Hu wieġbu li xtaq ikun jaf fejn joqgħod, u Ġesù qallu: “Ejja, u ara.” Imbagħad, San Andrija u sieħbu qattgħu l-kumplament tal-jum ma’ Ġesù.

L-għada mar sab lil ħuh, Xmun, u qallu: “Sibna l-Messija,” u ġabu għand Ġesù li bidillu ismu f’Pietru.

Hekk iż-żewġ aħwa saru dixxipli ta’ Ġesù, iżda ma qagħdux kontinwament miegħu, għax ġieli marru d-dar.

Darba waħda Ġesù ltaqa’ magħhom it-tnejn waqt li kienu qed jistadu u qalilhom: “Ejjew, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” Marru, u minn dakinhar baqgħu dejjem ma’ Ġesù.

Ftit qabel il-Passjoni, meta Ġesù kien f’Betanja fid-dar ta’ Lażżru, xi Griegi ltaqgħu ma’ Filippu u qalulu li xtaqu jaraw lil Ġesù. Filippu qal b’dan lil Indri u flimkien marru jgħidu lil Ġesù. (Ġwanni 12:20)

Darb’oħra meta Ġesù xabba’ bl-ikel ħamest elef ruħ, kien San Andrija li qal lil Ġesù li kien hemm tifel li kellu ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. (Ġwanni 6:9)

Wara l-mewt ta’ Ġesù, San Andrija mar jipprietka l-Vanġelu fil-Ġreċja, u fit-Turkija, u x’aktarx fil-Polonja u fir-Russja.

Sofra l-martirju f’Akajja, fiż-żmien il-persekuzzjoni ta’ Neruni. Ġie marbut ma’ salib forma ta’ X biex idum iktar ma jmut. Infatti miet wara jumejn.

Ġismu ttieħed f’Kostantinopli fis-sena 357, u mqiegħed fil-knisja tal-Appostli, mibnija minn Kostantinu l-Kbir.

Ħsieb: Dan li ġej hu qari mill-Omeliji tal-Isqof San Ġwann Kriżostmu dwar San Andrija:

“Indrì baqa’ ma’ Ġesù u tgħallem ħafna ħwejjeġ mingħandu. Huwa ma marx jaħbi dan it-teżor, iżda ħaffef u ġera lejn ħuh biex dan jaqsam miegħu fil-ġid. Qisu tajjeb x’qallu lil ħuh: ‘Sibna l-Messija,’ jiġifieri ‘l Kristu. Qegħdin taraw kif urieh dak li laħaq tgħallem f’qasir żmien? B’hekk l-Evanġelista ried ifissrilna x’qawwa kellu l-Imgħallem biex ġagħalhom jifhmu min kien, u x’ħerqa u ħrara kellhom huma biex minnufih taw widen għal li kien qalilhom. Il-kliem ta’ Indrì jixhed ix-xewqa kbira tiegħu biex ifittex ixandar ġrajja bħal din. Jurina wkoll kemm kien iridlu ġid lil ħuh, x’rabta ta’ mħabba u ġibda mill-qalb kellu għalih, u kemm kienu jfittxu jgħinu lil xulxin fil-ħajja tar-ruħ.

Innutaw ukoll kif Pietru mill-ewwel jurina kemm kien jadatta ruħu u joqgħod malajr għal dak li jisma’. Ma qagħadx jitnikker, iżda mar minnufih ma’ ħuh. ‘Dan ħadu għand Ġesù,’ qalilna l-Evanġelista. B’danakollu ma għandniex nikkundannawh talli qagħad hekk malajr għall-kliem ta’ ħuh bħallikieku bela’ kollox bla ma qagħad jistħarreġ xejn. Għax jista’ jkun li ħuh bosta drabi kien qagħad ifissirlu kollox bir-reqqa; tabilħaqq, l-Evanġelisti dejjem jiġbru fil-qosor ir-rakkonti tagħhom kollha. Terġa’ mbagħad Ġwanni ma qalx li Pietru emmen minnufih, iżda li Indrì ħadu għand Ġesù biex jitilqu f’idejh ħalli jikseb it-tagħrif kollu mingħandu stess. U għandu mnejn li Indrì kellu wkoll min jgħinu f’din il-ħaġa, għax diġà kien hemm dixxiplu ieħor miegħu.

Meta Ġwanni l-Battista qal ‘Dan hu l-Ħaruf,’ u, ‘Dan hu li jgħammed bl-Ispirtu,’ huwa ħalla f’idejn Kristu biex ifisser dan it-tagħlim b’mod aktar ċar. Iżjed u iżjed għamel hekk Indrì, għax ra li l-ħila dgħajfa tiegħu ma kinitx biżżejjed biex ifisser kollox lil ħuh, u għalhekk ħadu għand l-istess għajn tad-dawl, u Pietru tant feraħ u ħaffef biex imur miegħu li anqas minuta waħda ma qagħad jitnikker.

Wara li San Andrija kien iltaqa’ ma’ Ġesù, mar ġab lil ħuh ukoll, (u wara, min jaf kemm nies saru jafu, u jħobbu lil Ġesù permezz tiegħu).

 • X’qed nagħmlu aħna biex l-ewwelnett aħna stess insiru nafu aħjar u nħobbu iktar lil Ġesù, u biex ukoll narawh iktar magħruf u maħbub mill-oħrajn?”

Talba: Miċ-ċokon tagħna, Mulej, nitolbu l-kobor tiegħek biex l-appostlu Sant’Andrija, li fil-Knisja tiegħek kien predikatur u mexxej, jidħol dejjem għalina quddiemek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/saint-andrew-apostle.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-andrew-apostle-403

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_the_Apostle

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis/a huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

24 ta’ Novembru: San Andrija Dung-Lac u Sħabu

Verżjoni Vidjo: San Andrija Dung-Lac u Sħabu

“Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.” – Ġesù f’Mattew 5:10

web-saint-november-24-andrew-dung-lac-and-the-martyrs-of-vietnam-nheyob-ccSAN ANDRIJA DUNG-LAC
Saċerdot, u sħabu Martri
1839 – 1867

Tagħrif: Il-kanonizzazzjoni ta’ 117-il martri tal-Vietnam saret mill-Papa Ġwanni Pawlu II fid-19 ta’ Ġunju, 1988. Kienet waħda mhix tas-soltu fl-istorja tal-kanonizzazzjoni tal-Qaddisin.

In-numru 117 kien l-ikbar għadd ta’ qaddisin martri li qatt ġew ikkanonizzati f’daqqa. Fosthom kien hemm tmien isqfijiet, ħamsin saċerdot, seminarista, u lajċi. Minnhom, 96 kienu Vietnamiżi, 11 Spanjoli u 10 Franċiżi. Kien hemm 35 patri mill-Ordni Dumnikan, 10 kienu saċerdoti tas-Soċjetà tal-Missjoni Estera ta’ Pariġi, oħrajn kienu minn fost il-kleru indiġenu, u seminarista. Barra minn hekk fost il-lajċi kien hemm missirijiet ta’ familji, omm, 16-il katekist, sitt suldati, erba’ tobba, ħajjat, bdiewa, sajjieda u kapijiet ta’ komunitajiet Insara.

Sitta minnhom mietu bil-qtugħ tar-ras, oħrajn mgħallqin, oħrajn maħruqin ħajjin, oħrajn qattgħulhom ġisimhom biċċa biċċa, oħrajn mietu minħabba t-turmenti kbar li sofrew.

Ngħidu xi ħaġa fil-qosor fuq xi wħud minnhom:

 • San Andrija Dung Lac twieled fit-tramuntana tal-Vietnam fl-1795, minn ġenituri fqar pagani li fdawh f’idejn wieħed katekista. Meta kiber sar katekista, imbagħad sar saċerdot fl-1823, u ħadem f’bosta nħawi tal-pajjiż. Tefgħuh il-ħabs iktar minn darba. Miet martri fl-1839, fl-età ta’ 44 sena.
 • San Vinċenz Liem miet martri fl-1773. Kien l-ewwel wieħed fost il-Vietnamiżi li ta ħajtu għal Kristu.
 • San Tumas Tran Van twieled fl-1820 fiċ-ċentru tal-Vjetnam. Arrestawh meta kien seminarista, u qatluh fl-1838, ta’ 18-il sena.
 • San Manwel de Van Phung twieled fin-nofsinhar tal-Vietnam, sar katekista, u kien missier ta’ familja. Miet martri fl-1859.
 • San Valentin Berrio Ochoa, patri Dumnikan Spanjol mar il-Vietnam fl-1858, sar Isqof u miet martri fl-1861 fl-età ta’ 34 sena.
 • San Jean-Theophane Venard, Franċiż mis-Soċjetà tal-Missjoni Estera ta’ Pariġi, mar fil-Vjetnam fl-1854 u sofra l-martirju fl-1861 fl-età ta’ 32 sena.

Ħsieb: Mill-ittri li bagħat fis-sena 1843 San Pawl Le-Bao-Tinh, student fis-Seminarju ta’ Ke-Vinh dwar ‘Is-sehem tal-martri fir-rebħa ta’ Kristu r-Ras’:

“Jien, Pawlu, fil-ktajjen minħabba l-isem ta’ Kristu, nixtieq ngħarrafkom bit-tiġrib kollu li qiegħed kuljum jagħfas fuqi biex, kollkom ħeġġa ta’ mħabba għal Alla, flimkien miegħi tfaħħru lil Alla, għax għal dejjem il-ħniena tiegħu. Dan il-ħabs hu tassew xbieha tal-infern ta’ dejjem: mat-tiġrib kiefer ta’ kull xorta, imxekkel kif jien u marbut bi ktajjen tal-ħadid, irrid inżid il-mibegħda, il-vendetti, il-kalunji, il-kliem ħażin, it-tgergir, l-azzjonijiet ħżiena, il-ħalf bil-qerq, il-kliem ta’ saħta, u fl-aħħar nett id-dwejjaq u n-niket. Alla, li fl-imgħoddi ħeles it-tliet żgħażagħ mill-forn tan-nar, hu dejjem miegħi, u ħelisni minn dan it-tiġrib kollu, u biddilhuli f’hena, għaliex għal dejjem hi l-ħniena tiegħu.

Fost dan it-tiġrib kollu, li soltu jimla bil-biża’ lil ħaddieħor, għall-grazzja ta’ Alla, jien mimli ferħ u hena, għax m’iniex waħdi imma jien ta’ Kristu. Hu, l-imgħallem tagħna, qiegħed jerfa’ t-toqol kollu tas-salib, u lili għabbieni biss bl-iċken u l-aħħar biċċa minnu. Hu mhux biss qiegħed iħares lejn il-ġlieda tiegħi, imma qiegħed jitqabad miegħi u huwa se jkun ir-rebbieħ tal-ġlieda kollha. Għalhekk fuq rasu se titqiegħed il-kuruna tar-rebħa, u f’din il-glorja għandhom sehem il-membri kollha tiegħu.

Kif kont se nissaporti dehra bħal din, nara kuljum il-kmandanti, il-mandarini u l-qaddejja tagħhom jidgħu bl-isem qaddis tiegħek, Mulej, li qiegħed fuq il-Kerubini u s-Serafini? Ara, Mulej, salibek qed jiġi mgħaffeġ taħt saqajn il-pagani! Fejn hi l-glorja tiegħek? Jien u nara dan kollu, imkebbes bi mħabbtek, nixtieq ikolli ġismi mqatta’ biċċiet ħa mmut u nagħti xhieda tal-imħabba tiegħek…….Uri, Mulej, il-qawwa tiegħek, salvani u wettaqni, biex il-qawwa tiegħek tidher f’dak li hu dgħajjef fija, u tkun igglorfikata fost il-ġnus, biex ma naqtax qalbi f’din it-triq u l-għedewwa tiegħek jerfgħu rashom kollhom imkabbrin.

Ħuti għeżież, intom u tisimgħu dan kollu, roddu ħajr għal dejjem bil-ferħ lil Alla, li minnu jiġi kull ġid, u bierku l-Mulej miegħi għax għal dejjem hi l-ħniena tiegħu. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddej tiegħu; iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hieni: għax għal dejjem hi l-ħniena tiegħu.

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, sebbħuh, popli kollha għaliex Alla għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwad il-qawwija; għażel il-mistmerra mid-dinja u n-nies li ma huma xejn, biex iġib fix-xejn dawk li huma xi ħaġa.

B’fommi u b’fehemti ħawwadt il-filosofi li huma dixxipli tal-għorrief ta’ din id-dinja, għax għal dejjem hi l-ħniena tiegħu.

Qiegħed niktbilkom dan kollu biex il-fidi tiegħi u tagħkom ikunu ħaġa waħda. F’nofs din it-tempesta kollha, inniżżel l-ankra tiegħi sat-tron ta’ Alla: it-tama ħajja li hemm f’qalbi.

U intom għeżież ħuti, hekk iġru biex tiksbu l-kuruna tal-glorja, ilbsu l-armatura tal-fidi u ħudu f’idejkom l-armi ta’ Kristu fuq il-lemin u fuq ix-xellug, kif għallem San Pawl, il-qaddis tiegħi. Jaħbtilkom aħjar li tidħlu b’għajn waħda u dgħajfa fil-ħajja, milli tinxteħtu ‘l barra bil-membri kollha ta’ ġisimkom sħaħ.

Għinuni bit-talb tagħkom, biex nitqabad skont il-liġi, nitqabad it-taqbida tajba tiegħi u nitqabad sa l-aħħar u hekk intemm bis-sliem il-ġirja tiegħi; jekk mhux se naraw aktar lilna nfusna f’din id-dinja, dan għad ikun l-hena tagħna fid-dinja l-oħra, meta nkunu qegħdin quddiem it-tron tal-Ħaruf bla tebgħa, inkantaw flimkien it-tifħir tiegħu, ferħanin għal dejjem u henjin bir-rebħa tiegħu. Ammen”.

“Meta Alla jiġi għalihom, huma jiddu, bħal xrar tan-nar li jżiġġ f’għalqa bil-qasab”. (Għerf 3:7) ~ Il-Papa applika dan il-vers għall-martri tal-Vietnam fl-Omelija tal-Quddiesa tal-kanonizzazzjoni tagħhom.

Dan kollu jixhed kemm hu minnu li:

 • In-nisrani ma jista’ jiġi distrutt minn ħadd u minn xejn … ladarba ħlasu mill-Mulej. Jekk iġgħeluh ibati, ikunu jżidulu l-mertu, il-glorja u l-unuri.
 • Bl-offerta ta’ tbatijietu, li tagħmlu għani ta’ vera, in-nisrani jibbenifika hu u dawk kollha li għalihom jagħmel din l-offerta.
 • In-nisrani diġa’ rebbieħ u daħal fid-dimensjoni eterna ma Kristu Rxoxt. It-tieni mewt ma tista’ tagħmillu l-ebda ħsara ladarba diġa miet għad-dnub u qed jgħix bi Kristu.
 • In-nisrani ma jistax jiġi megħlub bl-ebda mod għax għażel li jgħix fuq in-naħa tar-rebbiħin fi Kristu. Il-mewt għalih hi rebħ.

Talba: O Alla, int l-għajn u l-bidu tas-setgħa li għandu kull min hu missier; int żammejt sħaħ, sat-tixrid tad-demm, fil-fedeltà lejn is-salib ta’ Ibnek Ġesù, lill-qaddisin martri Andrija u sħabu; bit-talb tagħhom għalina, agħmel li nissejjħu u nkunu tassew uliedek, aħna u nxandru l-imħabba tiegħek għal kulħadd. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat) 

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/st-andrew-dung-lac-and-his-116.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-andrew-dung-lac-and-companions/ or https://catholicexchange.com/st-andrew-dung-lac-and-companions

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_D%C5%A9ng-L%E1%BA%A1c

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

6 ta’ Novembru: Beata Ġużeppa Naval Girbes

Verżjoni Vidjo: Beata Ġużeppa Naval Girbes

“It-talb, it-talb … itlob għal waqt kuljum, u l-ħajja tkun aktar faċli u sopportabbli. Tgħallem tkellem ma’ Alla mingħajr kliem u, b’dan il-mod, ipprattika t-talb tal-meditazzjoni. Kun fidil/a u reverenti quddiem il-Mulej fl-Ewkaristija Mqaddsa. ” – Beata Ġużeppa Naval Girbes

Josepha_naval_GirbesBEATA ĠUŻEPPA NAVAL GIRBES
Verġni, Karmelitana Sekulari
1820 – 1893

Tagħrif: Josefa Navel Girbes, twieldet fil-11 ta’ Diċembru 1820, f’Algemesi, provinċja ta’ Valencia, fi Spanja. Hi kienet il-kbira, mill-ħames ulied ta’ Franġisku Naval u Ġużeppina Girbes. Kienet familja spiritwali ħafna u għalhekk ħadet trobbija ta’ valuri sodi u Nsara. Għad li ma marritx skola, tgħallmet taqra u tikteb u kienet taf tirrakkma ħafna.

Ta’ 13-il sena ommha mietet u huma marru joqogħdu man-nanna. Għenet lil missierha jrabbi lil ħutha iżgħar minnha. Iktar ma kibret iżjed saħħet id-devozzjoni tagħha lejn Sidna Ġesù Kristu u l-Verġni Marija. Bid-direzzjoni tal-kappillan tal-parroċċa, ta’ 18-il sena kkonsagrat lilha nnifisha lil Alla u għamlet il-vot tal-kastità perpetwa.

Fil-mixja tagħha ta’ qdusija, iddedikat ħajjitha lil Alla u wegħdet li sservi lill-Knisja u lill-proxxmu. Bdiet tlaqqa’ nisa f’darha biex tgħallimhom ir-rakkmu u waqt dawn il-lezzjonijiet kienu jaqraw kotba spiritwali u jiddiskutuhom. Għallmithom il-katekiżmu u kienet tisħaq ħafna fuq l-importanza tat-talb u l-meditazzjoni.

Kienet bniedma ta’ ħajja interjuri profonda, ta’ talb u meditazzjoni. Kienet dejjem tirrepeti kemm hu importanti li wieħed jiltaqa’ ma’ Alla fit-talb kuljum, sabiex ikun jista’ jgħix aħjar ħajtu u d-diffikultajiet li jiltaqa’ magħhom. Kienet ukoll ixxerred id-devozzjoni lejn Ġesù fl-Ewkaristija. Fil-parroċċa bdiet tipprepara lit-tfal biex jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Tlaqqa’ tfajliet qabel jieħdu l-istat tagħhom ta’ nisa miżżewġa u ommijiet, jew reliġjużi.

Ġużeppa daħlet mat-terz’Ordni tal-Karmelu u l-komunità lajka tagħha kienet taqa’ taħt is-superviżjoni tal-Patrijiet Karmelitani tal-Provinċja ta’ Valencia.

Saħħitha bdiet sejra lura u mietet ta’ 72 sena, f’darha f’Algamesi, fl-24 ta’ Ottubru, 1893, wara li rċeviet is-Sagramenti Mqaddsa. Kienet midfuna bl-abiti Karmelitani. Fl-20 ta’ Ottubru 1946, il-fdalijiet tagħha tpoġġew f’tebut tal-ħġieġ u ttrasferewhom għall-knisja parrokkjali ta’ San Ġakbu, fejn kienu esposti għall-venerazzjoni tal-fidili.

Il-qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, għamilha venerabbli f’Jannar tal-1987 u fil-25 ta’ Settembru tal-1988, ibbeatifikaha. Il-beata f’ħajjitha kienet mudell ta’ qdusija, u kienet dejjem tirrepeti, “qaddes lilek innifsek u lill-oħrajn.”

Ħsieb: Din li ġejja hija kwotazzjoni mill-Promotur Ġenerali tal-Fidi, Monsinjur Petti, fil-konklużjoni tal-eżami tal-Konsulenti Teoloġiċi:

“Ġużeppa Naval Girbes hija eżempju eċċezzjonali ta’ kif wieħed imexxi ħajtu bil-qdusija fid-dinja sekulari. Hija mudell tal-ħajja Kristjana fis-sempliċità erojka tagħha: mudell tal-ħajja parrokkjali. Il-ħajja sħiħa tagħha turi kif wieħed jista’ jilħaq il-qdusija fl-istati kollha tal-ħajja f’konsagrazzjoni totali lil Alla u mħabba bla egoiżmu lejn l-aħwa, anke waqt li tgħix fid-dinja. Kienet mara mingħajr doni straordinarji, eċċezzjonali fis-sempliċità tagħha u bint il-poplu. Hija wettqet id-doveri tagħha b’fedeltà fiċ-ċirkustanzi ordinarji tal-ġurnata tax-xogħol tagħha.”

Din silta mid-digriet dwar il-virtujiet erojiċi tal-Beata Ġużeppa Naval Girbes (3 ta’ Jannar, 1987):

“Peress li l-parroċċi b’ċertu mod jirrappreżentaw il-Knisja viżibbli stabbilita fuq l-art, Ġużeppa, il-qaddejja ta’ Alla, qieset il-parroċċa tagħha bħala Ommha fil-fidi u fil-grazzja, u bħala tali ħabbitha u servitha bl-umiltà u bi spirtu ta’ sagrifiċċju. U għal din ir-raġuni wriet lill-kappillan tagħha venerazzjoni sinċiera u fdat ruħha fid-direzzjoni spiritwali tiegħu. Kienet tara li l-għamara li tintuża għal-liturġija kienet fi stat tajjeb, li tinżamm nadifa u kkurata. L-istess l-altari. Kuljum kienet tmur fil-knisja parrokkjali biex tieħu sehem fis-sagrifiċċju Ewkaristiku. Imma kienet partikolarment notevoli għall-appostolat intelliġenti u produttiv tagħha, li hija dejjem wettqet bil-kunsens tal-qassisin tagħha, li lejhom kellha rispett assolut u ubbidjenza.

Konvinta kif kienet li l-Kristjani għandhom ikunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja, hija ma kinitx kuntenta li tipprattika l-virtujiet fid-dar. Pjuttost riedet twettaq kompletament il-kmand tal-Mulej li qal, ‘Ħalli d-dawl tiegħek jiddi quddiem il-bnedmin sabiex ikunu jistgħu jaraw l-għemejjel tajba tiegħek u jagħtu glorja lil Missierek tas-sema.’ U hekk hija fittxet kull opportunità biex ixxandar lil Kristu bil-kelma u bl-għemil kemm lil dawk li ma jemmnux, sabiex tiġbidhom għall-fidi, kif ukoll lil dawk li kienu jemmnu, sabiex tagħtihom istruzzjonijiet li jikkonfermawhom u jinkoraġġuhom biex jgħixu b’qawwa akbar il-fidi tagħhom.

B’dawn il-ħsibijiet f’moħħha, hija għallmet lill-foqra u lil dawk kollha li kienu jmorru għandha. Hija rrestawrat il-paċi fil-familji miksura. Hi organizzat laqgħat għall-ommijiet fid-dar tagħha biex tgħinhom fil-formazzjoni Nisranija tagħhom. Hi ressqet lura lejn it-triq tal-virtù lin-nisa li kienu ħarġu ‘l barra minnha, u wissiet b’mod prudenti lill-midinbin. Madankollu, il-ħidma li fuqha ffokat l-attenzjoni u l-enerġija tagħha kienet dik ta’ istruzzjonijiet liż-żgħażagħ f’dak li kellu x’jaqsam mal-ħajja tal-fidi. Għall-fini tagħhom hi fetħet fid-dar tagħha skola tar-rakkmu b’xejn li għaliha kien hemm attendenza numeruża. Il-kamra fejn kienu jaħdmu, saret il-post ta’ laqgħat fraterni u ċentru ta’ talb, fejn Alla ġie mfaħħar u fejn ġiet spjegata u żviluppata l-Iskrittura Mqaddsa u l-veritajiet eterni.

Bħala omm kollha mħabba, din il-qaddejja ta’ Alla ħadet ħsieb lis-segwaċi tagħha u ħejjithom għall-ħajja. Hija kienet mudell ta’ mħabba ferventi għal Alla. Kienet fanal li minnu ħareġ dawl u sħana, u eżempju li jleqq b’diversi modi ta’ fidi ħajja u kuntaġġuża, ta’ mħabba li ma titkabbarx, u ta’ sottomissjoni ferrieħa għar-rieda ta’ Alla u tas-superjuri tagħha. Ġużeppa hi mfakkra għall-kura bla limiti tagħha għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Hi spikkat għall-prudenza partikolari tagħha, u għall-umiltà, il-faqar, is-silenzju u l-paċenzja li hija dejjem ipprattikat, minkejja numru ta’ ostakli u diffikultajiet. Il-fervur li hija kkultivat fil-ħajja ta’ ġewwa tat-talb u l-meditazzjoni, u l-paċenzja tagħha waqt il-provi, kienu magħrufa sew, kif kienet ukoll l-imħabba tagħha lejn l-Ewkaristija u lejn il-Verġni Marija u l-qaddisin. B’dan il-mod, il-qaddejja ta’ Alla għenet biex tinbena l-komunità parrokkjali tagħha.”

Skont l-eżempju mill-isbaħ ta’ din il-beata tal-lum, nitgħallmu li fir-rigward tal-parroċċi tagħna, għandna nagħmlu l-għażla li ma nkunux kuntenti nduru magħna nfusna, mehdijin bina nfusna, nieħdu gost għax tagħna f’tagħna; imma għandna noħorġu nwasslu l-Aħbar it-Tajba. Noħorġu niltaqgħu man-nies fejn qegħdin, noħorġu nfittxu lil min tbiegħed mill-Knisja, min b’xi mod inqata’ minn mal-komunità, min m’għadux jemmen; kif ukoll min qed ibati waħdu u forsi t-tbatija tiegħu ħadd ma jaf biha. Dawn ukoll għandhom ikunu għeżież ħafna għalina.

Hekk għamel Ġesù meta ltaqa’ ma’ Mattew – ma ltaqax miegħu fit-tempju, imma fuq il-mejda tat-taxxi. Hekk għallem Ġesù meta kien hemm min skandalizza ruħu għax kien jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Qalilhom: “It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma b’saħħithom, iżda l-morda … mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin.” Nitolbu lill-Mulej biex ikollna dejjem mhux biss qalb miftuħa għal kulħadd, imma ħeġġa biex inwasslu l-imħabba ta’ Alla wkoll fejn bniedem ikun qata’ qalbu minnha.

 • U jien, qed nilqa’ l-isfidi li titlob minni l-missjoni li nxandar lil Kristu fil-komunità  fejn ngħix?
 • Qed nipprova nagħti servizz kif nista’ lill-komunità parrokkjali tiegħi?
 • Nuri rispett u sottomissjoni lejn is-saċerdoti li b’xi mod Alla ried jagħtini f’ħajti?
 • Nipprova nressaq lura lejn Alla lin-nies li tbiegħedu minnu?
 • Kemm ngħożż u nitlob għall-parroċċa u għall-parruċċani tiegħi b’impenn u b’fervur?

Talba: O Alla, permezz tal-ħmira l-ġdida tal-Vanġelju, inti ssejjaħ irġiel u nisa u tagħtihom is-setgħa li jservuk fedelment fil-ħajja sekulari. Agħtina li jistgħu fedelment jimitaw l-eżempju tal-Beata Ġużeppa Naval Girbes, u, bl-interċessjoni tagħha, naħdmu bla heda bħala Nsara veri biex nibnu s-saltna tiegħek billi naqdu sewwa d-doveri tagħna fid-dinja. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.carmelite.com/saints/default.cfm?loadref=114

Alternative Reading: http://ocds-carmelite.blogspot.com/2008/11/bl-josepha-naval-girbes-virgin.html?m=0

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Josefa_Naval_Girb%C3%A9s

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Parti mill-Ħsieb huwa meħud minn omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi (21 ta’ Settembru 2018)

21 ta’ Settembru: San Mattew

Verżjoni Vidjo: San Mattew

“Huwa u għaddej minn hemm, Ġesù ra wieħed bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi; kien jismu Mattew. ‘Ejja warajja,’ qallu. Dak qam u mar warajh.” – Mattew 9:10

stmatthew-icon-imageSAN MATTEW
Appostlu u Evanġelista
L-Ewwel Seklu

Tagħrif: Mattew kien Lhudi. X’aktarx li kien mill-Galilija. Bla dubju kien raġel għani. Ismu jfisser ”Rigal ta’ Alla.” Huwa l-istess persuna li San Mark u San Luqa jsejħulu Levi.

Bi professjoni kien Pubblikan, jiġifieri wieħed li jiġbor it-taxxi mingħand il-Lhud u jgħaddihom lill-ħakkiema tagħhom ir-Rumani. Dan kien fi żmien Erodi Antipa. Il-Lhud ma kinux jaħmluhom lir-Repubblikani, għax barra milli kienu aġenti tal-Gvern Ruman, kellhom il-fama li kienu rgħiba u qarrieqa. Għalhekk il-Lhud ma kinux iħalluhom jidħlu fit-tempju u fis-sinagoga. L-ebda Lhudi tal-affari tiegħu ma kien ikollu kuntatti magħhom.

B’danakollu, darba waħda Ġesù rah bilqiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi, u qallu: “Ejja warajja.” Dak qam u mar warajh. (Mattew 9:9) Hekk kienet is-sejħa ta’ San Mattew biex isir wieħed mit-tnax l-Appostli ta’ Ġesù.

Ftit wara, Mattew stieden lil Ġesù għall-ikla fid-dar tiegħu f’Kafarnaum u stieden ukoll ħafna kolletturi ħbieb tiegħu. X’ħin il-Fariżej raw dan ħaduha kontra Ġesù u qalu: “Għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin?” Ġesù sempliċiment weġibhom:

“It-tabib ma jeħtiġuhx dawk li huma f’saħħithom, iżda l-morda.” (Mattew 9:12)

Isem San Mattew insibuh fil-lista tal-Appostli. Flimkien mal-Appostli kien xhud tal-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù; kien magħhom ukoll meta Ġesù tela’ s-sema; u wara mar magħhom ukoll Ġerusalemm jitlob u jistenna l-miġja tal-Ispirtu s-Santu. (Atti 1:13)

San Mattew kiteb l-ewwel Vanġelu. Kitbu bl-Aramajk, l-ilsien antik tal-Palestina, u li bih kien jitkellem Ġesù. Is-simbolu tiegħu hu figura ta’ bniedem għax il-Vanġelu tiegħu jibda bil-ġenealoġija ta’ Ġesù.

It-tradizzjoni tgħid li San Mattew mar jipprietka lil Ġesù fl-Etjopja (mhux dik tal-Afrika iżda ta’ ħdejn il-baħar Kaspju) fejn miet martri.

Ħsieb: “Jekk Alla jrid jiltaqa’ magħna bħala bnedmin umani – anzi bħala tfal – anke aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nersqu lejn Alla. Meta Ġesù jsejjaħ, dan jagħmlu mhux biex ixekkel il-personalità, imma biex iġegħelha tinfetaħ fl-essenza vera tagħha, u hekk takkwista l-ideal li jagħtiha motivazzjoni.” ~ San Ġwanni Pawlu II

“Ġesù għażel lil Mattew bħala dixxiplu, li għal għajn in-nies, kien meqjus midneb u li ma kellux il-valuri meħtieġa ta’ qaddis. Madanakollu huwa kien onest u umli biżżejjed biex jammetti li hu kien midneb. Għaraf il-verità f’Ġesù u ‘qabad u qam u mar wara Ġesù’ (Mattew 9:9). Ġesù għażel lil Mattew bħala wieħed mill-pedamenti tal-Knisja tiegħu.” ~ Bro. Louis Camilleri

U dawn meditazzjonijiet ta’ San Ġwann Battista De La Salle:

“L-iktar karatteristika ammirabbli fil-ħajja ta’ San Mattew hija li fedelment segwa lil Ġesù Kristu hekk kif kien imsejjaħ. Biex juri l-ferħ u l-gratitudni li kellu lejn Ġesù Kristu minħabba l-konverżjoni tiegħu, huwa stiednu għal ikla kbira fid-dar tiegħu fejn kien hemm diversi pubblikani u midinbin. Dawn, jgħidilna San Ġilormu, ikkonvertew minn Sidna.

Il-konverżjoni ta’ San Mattew hija pjuttost straordinarja u turi l-qawwa tal-grazzja u l-effett li tipproduċi f’ruħna. Huwa veru li l-kelma ta’ Ġesù Kristu hija effikaċi fis-sejħa tal-ewwel Appostli tiegħu, iżda mhuwiex sorprendenti li l-biċċa l-kbira tagħhom segwew lil Ġesù għax kienu sajjieda foqra, filwaqt li San Mattew kellu propjetà u kien jgħix b’mod komdu.

 • U inti kemm kont tkun pront biex issegwi lil Ġesù Kristu kif għamel San Mattew: fuq il-post, mal-ewwel kelma, bla ma tħalli żmien biex tissetilja l-affarijiet tiegħek, u mingħajr ma titlob biex il-Mulej jistenniek ħalli tagħmel dan? Kemm-il darba sejjaħlek Ġesù Kristu?” (Med. 167, l-1 punt)

“Wara l-konverżjoni tiegħu, San Mattew baqa’ imwaħħal sewwa ma’ Ġesù Kristu sa tmiem ħajtu, kif jgħidilna San Ġilormu. Huwa għalhekk li kien magħżul biex ikun wieħed mill-Appostli ta’ Kristu, biex jipprietka l-Evanġelju tiegħu flimkien miegħu u warajh, u biex ikun l-ewwel li jikteb l-Evanġelju, bl-istess lingwa li biha Ġesù Kristu kien ipprietkaha.

Huwa inkonċepibbli kemm Ġesù Kristu jħobb lil dawk li jċedu kollox għalih u kemm hu jagħtihom grazzji kemm għalihom infushom u kemm għall-oħrajn. Minħabba li l-qlub tagħhom huma vojta mill-affarijiet ta’ din id-dinja, Alla jimliehom bl-Ispirtu tiegħu, kif għamel lill-qalb ta’ San Mattew. Għax aktar ma nħallu affarijiet esterjuri warajna, aktar nirċievu mingħand Alla b’mod interjuri.” (Med. 167, it-2 parti)

“Aħżnu ġid fis-sema, fejn la susa u la sadid ma jħassar, u fejn il-ħallelin la jiftħu u la jisirqu.” (Mattew 6:19) Eżempju l-iktar ċar ta’ min ħaddan dan it-tagħlim ta’ Ġesù kien San Mattew li nfatam mill-ġid kollu li kellu, ħalla kollox, mar ingħaqad ma’ Ġesù, għex il-ħajja sempliċi u fqira tiegħu, baqa’ sakemm ta’ ħajtu għalih, u llum jinsab miegħu fis-sema.

 • U int? Qed twieġeb għas-sejħat li Ġesù qed jagħmillek f’ħajtek fil-preżent?
 • Forsi qed isejjaħlek biex tirbaħ fuq xi dnub jew fuq xi vizzju u għadek qed tittratieni?
 • Forsi jridek twettaq dak li ilek tipposponi?
 • Jew qed isejjaħlek biex twarrab fil-ġenb dak li qed jurik u tagħmel għażliet differenti li joġgħbu lilu?
 • Forsi sejħa biex titlob aktar u/jew biex tiffrekwenta s-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin aktar spiss?

Żgur li l-Mulej bħalissa qed ipoġġilek f’qalbek dak li hu jixtieq minnek. Jalla twieġbu fil-pront kif għamel San Mattew ħalli ma titlifx il-grazzji li lesta għalik.

TalbaO Alla, bi ħniena liema bħalha għoġbok tagħżel lil San Mattew, u minn pubblikan għamiltu Appostlu tiegħek; għinna bl-eżempju u t-talb tiegħu, biex aħna wkoll jistħoqqilna nimxu warajk u ningħaqdu miegħek b’rabta sħiħa. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2015/09/st-matthew.html

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-matthew/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_the_Apostle

Film based on Saint Matthew’s Gospel:

Il-Qari tal-Evanġelju ta’ San Mattew bil-Malti:

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Il-ħsieb huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

24 ta’ Awwissu: San Bartilmew

Verżjoni Vidjo: San Bartilmew

“Ara, dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem; ma hemm ebda qerq fih.” Ġesù dwar Bartilmew (Natanael) fi Ġwanni 1:47

st_bartholomewSAN BARTILMEW
Appostlu
L-ewwel Seklu

Tagħrif: San Bartilmew, wieħed mit-tnax-il Appostlu, twieled f’Kana tal-Galilija, u probabilment hu l-istess persuna bl-isem ta’ Natanael, li Filippu kien ħajru biex imur miegħu jara lil Ġesù ta’ Nazaret. Natanael kien qallu: “Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?” (Ġwanni 1:45-51)

Ġesù sejjaħlu “Israeli tabilħaqq, li ma għandux qerq”.

San Ġwann fil-Vanġelu tiegħu ma jsemmih qatt bl-isem ta’ Bartilmew, imma dejjem bħala Natanael, filwaqt li t-tliet Evanġelisti l-oħra jsibuh dejjem bl-isem ta’ Bartilmew.

Bħal uħud mill-Appostli l-oħra, ftit nafu dwar l-attività  tiegħu wara l-Pentekoste. Skont xi wħud, hu mar jipprietka l-Vanġelu fl-Indja u wara mar l-Armenja fejn sofra l-martirju. Uħud jgħidu li miet bi qtugħ ir-ras, waqt li oħrajn jgħidu li qaxxrulu l-ġilda tiegħu u sallbuh rasu ’l isfel bħalma jirrapreżentah Michelangelo fl-Aħħar Ġudizzju fil-Kappella Sistina.

Ħsieb: Fl-aħħar tal-Ewwel Kapitlu ta’ San Ġwann l-Evanġelista, Ġesù faħħar lil Bartilmew (li x’aktarx kellu t-titlu ta’ Natanael) bil-kbir billi qal li hu: “Israeli tabilħaqq, li ma hemm ebda qerq fih!” Dan ifisser li Bartilmew kien raġel ta’ integrità, ta’ prinċipju li żamm sod mal-Verità anki meta dan fisser li kien se jiġi miċħud, kif fil-fatt ġara meta tawh il-martirju billi qaxxruh ħaj, talli kien ikkonverta ħafna nies għall-Kristjaniżmu. San Bartilmew huwa ta’ eżempju għal kull nisrani!

Interessanti nosservaw li Bartilmew stgħaġeb b’din l-istqarrija ta’ Ġesù , u staqsih: “Kif sirt tafni?” (Ġwanni 1:48) Ġesù wieġbu b’mod misterjuż meta qallu: “Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu.” (Ġwanni 1:48) Ġesù jara b’mod li l-ebda persuna ordinarja ma tara. Hu jara mill-bogħod u jaf x’hemm fil-qlub tan-nies.

Il-Mulej qed jara lilek ukoll illum, u qed iħares lejn qalbek. Il-mistoqsijiet li tista’ tistaqsi lilek innifsek huma:

 • X’qed jara?
 • Jien persuna ta’ integrità bħala Natanael?
 • Ġesù kuntent b’dak li hemm f’qalbi u f’ħajti?
 • Jista’ jindirizzani b’dawn il-kelmiet: “Nisrani/ja tassew, li ma għandekx qerq!”
 • Tistħoqqli deskrizzjoni bħal din?

Jekk le, fittex li tkun togħġob lil Alla b’dak li taħseb, b’dak li tgħid u b’dak li tagħmel, ħalli meta jasal il-waqt li tiltaqa’ miegħu, int ukoll ikollok ix-xorti kbira li tisimgħu jgħaddi dan it-tip ta’ ġudizzju fuqek!

Talba: Qawwi fina, Mulej, dik il-fidi li ħeġġet lill-Appostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma’ Ibnek; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja mqaddsa tkun għall-ġnus kollha sagrament ta’ salvazzjoni. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2013/08/st-bartholomew-apostle.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-bartholomew/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_the_Apostle

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.