5 ta’ Awwissu: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma

Verżjoni Vidjo: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma

“Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore f’Ruma.

basilcamarymajor.jpgID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA TA’ SANTA MARIJA MAGGIORE F’RUMA

Fis-sena 355, fi żmien il-Papa San Liberju (352-366), kienet inbniet knisja fuq il-għolja Eskwilin, f’Ruma, iddedikata lill-Madonna, li biż-żmien kienet saret magħrufa bħala l-“Bażilika Liberjana.”

Fis-sena 431, ftit wara l-Konċilju ta’ Efesu kien stqarr li Omm Ġesù hi Omm Alla, il-Papa Sistu III kabbar din il-knisja u kkonsagraha f’ġieħ l-Omm qaddisa ta’ Alla.

Din il-Bażilika hija l-iktar waħda antika fost il-knejjes tal-Punent li huma ddedikati f’ġieħ il-Madonna, taħt it-titlu ta’ Omm Alla. Biż-żmien saret magħrufa bħala ”Santa Marija Maggiore.” Ġieli tissejjaħ ukoll “Santa Maria ad praesepe” għax fiha hemm miżmuma s-suppost relikwija tal-maxtura ta’ Betlem.

Hi wkoll waħda mit-tliet knejjes patrijarkali, li fihom il-Papa jmexxi l-funzjoni f’ċerti okkażjonijiet. Iż-żewġ knejjes patrijarkali l-oħra huma ta’ San Pietru u ta’ San Ġwann Lateran.

Fis-seklu disgħa xterdet leġġenda li wasslet biex din il-festa tibda tissejjaħ “Il-Festa tal-Madonna tas-Silġ.” Li skont il-leġġenda, għatta l-post fejn il-Madonna riedet li tinbnielha knisja. Permezz ta’ dehra tagħha, lil wieħed għani jismu Ġanni, talbitu li tinbena knisja ddedikata lilha fuq il-post li kellha turih. B’hekk inbniet il-knisja fil-pontifikat tal-Papa Liberju fuq il-post muri mill-Madonna fuq il-għolja Esquilino. Fl-iskrizzjoni tad-dedika tal-Papa Sistu dan il-fatt mhux imsemmi. Ebda tifkira ma nsibu ta’ dan il-miraklu qabel xi mijiet ta’ snin wara, u issa hu magħruf bħala leġġenda.

Kummissjoni għar-riforma tal-Brevjarju rrikkmandat lill-Papa Benedittu XIV, fl-1742, biex din il-festa terġa’ tissejjaħ “Id-Dedikazzjoni ta’ Santa Marija” bħal qabel. Dan it-tibdil għadu ma sarx ħlief fil-kalendarju l-ġdid tal-Benedittini (1915).

Din il-knisja hi waħda mill-aktar magħrufa fid-dinja għad-devozzjoni tal-fidili lejn il-Madonna. Ġewwa l-Knisja hemm pittura tal-Madonna bit-tfajjel ċkejken li jingħad li kien ix-xogħol ta’ San Luqa. Din hija magħrufa bħala “Salus Populi Romani” jiġifieri l-protettriċi tal-poplu Ruman. Il-Papa Franġisku, l-għada li kien elett, kmieni filgħodu għamel viżta privata quddiem dan il-kwadru, poġġa bukkett ward u qagħad jitlob lill-Madonna.

Ħsieb: Fl-Eżortazzjoni Appostolika “Marialis Cultus” il-Qaddis Papa Pawlu VI għat-tmexxija tajba u l-iżvilupp tad-devozzjoni lejn l-Imqaddsa Verġni Marija, insibu dan:

“Marija mhux biss hija mudell tal-Knisja kollha fit-taħriġ tal-qima divina, imma hija wkoll għalliema tal-ħajja spiritwali għal kull nisrani. Sa mill-bidu l-insara bdew iħarsu lejn Marija u bħalha jagħmlu ħajjithom qima ‘l Alla u jagħmlu l-qima bħala l-impenn ta’ ħajjithom. Sa mir-raba’ seklu, San Ambroġ meta kien ikellem lin-nies kien jgħidilhom li jittama li kull wieħed minnhom ikollu l-ispirtu ta’ Marija biex ifaħħar ‘l Alla: ‘Għandu jkun f’kull nisrani l-ispirtu tagħha biex jifraħ f’Alla.’

Fuq kollox Marija hija l-mudell ta’ dik il-qima li tagħmel mill-ħajja offerta lil Alla. Dan hu tagħlim antik, imma li jiswa għal dejjem u li kulħadd jista’ jisma’ billi jagħti każ tat-tagħlim tal-Knisja, u billi jisma’ l-leħen tal-Verġni meta minn qabel wettqet it-talba tal-għaġeb li għamel il-Mulej: ‘Ikun li trid int’ (Mattew 6:10), billi wieġbet għall-ħabbâr ta’ Alla: ‘Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej: isir minni skont kelmtek’ (Luqa 1:38). L-‘iva’ ta’ Marija hija tagħlima u eżempju għall-insara kollha biex l-ubbidjenza għar-rieda tal-Missier tkun it-triq u l-mezz tal-qdusija tagħhom.

Min-naħa l-oħra huwa importanti li tara kif il-Knisja turi b’ħafna modi ta’ qima r-relazzjoni tagħha ma’ Marija:

 • b’qima kbira meta taħseb fuq il-kobor tal-Verġni li saret Omm il-Verb inkarnat permezz tal-Ispirtu;
 • bi mħabba li tħeġġeġ meta tara ‘l Marija, omm spiritwali tal-membri kollha tal-ġisem mistiku;
 • b’tama meta tħoss l-id tal-Avukata u l-Għajnuna tagħha;
 • b’servizz ta’ mħabba meta tara fil-qaddejja umli tal-Mulej is-Sultana tal-Ħniena u l-Omm tal-grazzja;
 • b’eżempju ħerqan meta taħseb fuq il-qdusija u l-virtujiet tal-‘Mimlija bil-Grazzja’ (Luqa 1:28);
 • bi stagħġib kbir meta tara fiha ‘ix-xbieha l-aktar safja li tixtieq u tittama li tkun;’
 • bi studju bir-reqqa meta tara fis-Sieħba tal-Feddej li ġa għandha sehem sħiħ mill-frott tal-misteru tal-Għid, minħabba l-milja tagħha tal-futur, sakemm jasal il-jum li fih, imnaddfa minn kull tikmixa u minn kull tebgħa (Efesin 5:27), issir bħal għarusa mżejjna għall-Għarus, Ġesù Kristu (Apokalissi 21:2).

Marija hija l-unika mara li stħaqqilha tissejjaħ ‘omm’ u ‘għarusa.’ Waqt li l-omm tan-nisel tagħna daħħlet il-piena fid-dinja, l-Omm tal-Mulej tagħna reġgħet wildet il-fidwa tagħha. Eva, meta qatlet, ħassret; Marija meta tat il-ħajja, ġabet ir-risq. Eva sawtet, Marija fejqet. Il-Verġni, b’mod tal-għaġeb u uniku, nisslet lis-Salvatur tagħha u ta’ kollox. Hija t-tempju ta’ Alla, l-għajn imħabbra, il-bieb fid-dar tal-Mulej! ~ Ambroġ Autperto, Seklu VIII

Jeħtieġ li nivveneraw b’qima kbira u nuru devozzjoni tenera lil Sidtna Marija għaliex hija l-akwadott li permezz tiegħu aħna nirċievu l-grazzji li ‘Alla jogħġbu jibagħtilna.’ – San Bernard

Talba: Sliem għalik, kewkba tal-baħar, Omm qaddisa u kbira t’Alla, dejjem Verġni bla mittiefsa, bieb il-hena u ferħ tas-sema. Uri li tassew int Ommna, wassal talbna quddiem Alla, li fi ħnientu twieled minnek biex isir għalina bniedem. (Mill-Innu tal-Għasar)

Warrab minn quddiem għajnejk, Mulej, il-ħtijiet tal-poplu tiegħek, biex aħna, li ma għandniex ħila nogħġbuk b’dak li nagħmlu aħna, insalvaw bit-talb ta’ Omm Ibnek, Ġesu’ Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://catholicexchange.com/dedication-of-the-basilica-of-st-mary-major

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/dedication-of-saint-mary-major-basilica/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dedication_of_the_Basilica_of_St_Mary_Major

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Frar: Il-Katedra ta’ San Pietru

Verżjoni Vidjo: Il-Katedra ta’ San Pietru

“Pietru, qabel ma sejjaħtlek mid-dgħajsa, għaraftek, qegħedtek kap tal-poplu tiegħi, U tajtek l-imfietaħ tas-saltna tas-smewwiet. Kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kulma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tal-Katedra ta’ San Pietru (Mattew 16:19)

petruIL-KATEDRA TA’ SAN PIETRU

Tagħrif: X’aktarx li din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata kull sena mill-bidunett tal-Knisja, b’tifkira tal-ġurnata li fiha San Pietru għamel l-ewwel ċerimonja reliġjuża hekk kif wasal Ruma, xi ħdax-il sena wara li Ġesù tela’ s-sema.

Kittieba tal-Istorja jaffermaw li San Pietru, qabel ma mar Ruma, kien diġà waqqaf is-Sedi tiegħu f’Antjokja. Antjokja dak iż-żmien kienet il-kapitali tal-Lvant. San Girgor il-Kbir jgħid li l-Prinċep tal-Appostli kien isqof ta’ dik il-belt għal seba’ snin.

Huwa fatt ukoll ibbażat fuq il-kunsens unanimu tal-kittieba Nsara tal-qedem li San Pietru kien ukoll Ruma u waqqaf il-Knisja hemmhekk. B’danakollu hu ma baqax kontinwament Ruma, billi għal xi waqtiet kellu spiss ikun bnadi oħra minħabba l-ħidma appostolika tiegħu .

Fil-Vatikan, hemm siġġu sempliċi bid-dirgħajn, magħmul mill-injam tal-ballut, u li żmien wara kien ġie msebbaħ b’panelli tal-avorju. Dan is-siġġu (sedes gestatoria) jinsab ippreservat ġo kaxxa kbira tal-bronż, iddisinjata minn Bernini, u tinsab imqiegħda fil-għoli mal-ħajt.

Fl-1867, dan is-siġġu kien ġie espost għall-venerazzjoni tal-Fidili biex jiġi kkomemorat it-tmintax-il ċentinarju mill-mewt ta’ San Pietru.

Biż-żmien, il-Knisja, bdiet tara fis-siġġu ta’ San Pietru, simbolu tal-awtorità tal-Papa, jew fi kliem ieħor l-għaqda tal-Knisja mal-Papa suċċessur tal-Appostli, u għalhekk f’dan il-jum, tħeġġeġ il-Fidili biex isaħħu l-fedeltà tagħhom lejn il-Papa u biex jitolbu għalih.

Fl-imgħoddi, il-festa li tfakkar l-awtorità pontifiċja ta’ San Pietru kienet tiġi ċċelebrata f’żewġ dati differenti: fit-18 ta’ Jannar, f’ġieħ il-pontifikat tiegħu f’Ruma, u fit-22 ta’ Frar f’ġieħ il-pontifikat tiegħu f’Antjokja. Fir-riforma tal-Kalendarju Universali tal-Knisja tal-1969 dawn iż-żewġ festi nġabru f’festa waħda.

Ħsieb: Qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir:

“Minn fost kulħadd, Pietru waħdu ntagħżel, u tqiegħed fuq il-ħidma għas-sejħa tal-ġnus kollha, fuq l-Appostli kollha, u fuq il-missirijiet kollha tal-Knisja. Għalkemm ħafna huma s-saċerdoti u ħafna r-rgħajja fil-poplu ta’ Alla, sewwa sew huwa Pietru li jmexxi lil kulħadd, taħt il-mexxej il-kbir, li hu Kristu. Għeżież, kemm hu kbir u tal-għaġeb is-sehem li Kristu għoġbu jagħti lil dan ir-raġel mis-setgħa tiegħu stess! U jekk Kristu għoġbu wkoll jagħti sehem minn din l-istess setgħa tiegħu lill-Appostli u ‘l-mexxejja l-oħra, jekk hu ma ċaħadx jagħti lill-oħrajn sehem minn dak li għandu hu, huwa qatt ma tahom xejn jekk mhux permezz ta’ Pietru.

Ġesù qal lil Pietru: ‘Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-saltna tas-smewwiet, u kulma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kulma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.’ Il-jedd ta’ din is-setgħa għadda wkoll lill-Appostli l-oħra, il-kmand mogħti b’dan id-digriet twassal ukoll lill-kapijiet kollha tal-Knisja; iżda m’hux ta’ xejn tħalla fil-ħsieb ta’ wieħed dak li ġie kkmandat lil kulħadd. Dan ġie fdat b’mod speċjali lil Pietru, għax Pietru hu l-mudell li lejh għandhom iħarsu l-mexxejja kollha tal-Knisja.”

Ma kienx is-soltu li Ġesù jbiddel l-ismijiet tad-dixxipli tiegħu; barra mil-laqam li ta lill-ulied Żebedew, ‘ulied ir-ragħad’ (Mark 3;17). Qatt ma ta isem ieħor, biss lil Xmun biddillu ismu u sejjaħlu ‘Kefas.’ Dan l-isem aktar ’il quddiem ġie maqlub bil-Grieg bħala Petros u bil-Latin bħala Petrus. U dan ġie maqlub mhux għax kien isem imma għax kien mandat li Petrus irċieva mingħand il-Mulej. Dan l-isem Petrus baqa’ jidher spiss fil-Vanġelu u spiċċa biex biddel l-isem oriġinali ta’ Xmun.

“U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setgħat tal-infern ma jegħlbuhiex. Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-smewwiet, u kulma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.” (Mattew 16: 18-19)

Papa Franġisku, f’silta mill-ewwel omelija tiegħu meta laħaq Papa (19 ta’ Marzu, 2013) qal hekk:

“Hu minnu li Ġesù Kristu lil Pietru tah f’idejh is-setgħa, imma x’setgħa hi din? Wara l-mistoqsija tripla li Ġesù jagħmel lil Pietru dwar l-imħabba, tasal l-istedina tripla: irgħa l-ħrief tiegħi, irgħa n-nagħaġ tiegħi. Ma ninsew qatt li s-setgħa vera hi s-servizz, u li anki l-Papa, biex iħaddem is-setgħa tiegħu, irid jidħol dejjem iżjed f’dak is-servizz li għandu l-quċċata kollha dawl tiegħu fuq is-salib.”

Tajjeb li f’dan il-jum nitolbu b’mod speċjali għall-Papa: nitolbu għall-bżonnijiet, għall-protezzjoni u għall-qdusija tiegħu kif ukoll skont l-intenzjonijiet li għandu. Ma ninsewx nitolbu għall-Knisja kollha biex tibqa’ fidila lejn is-suċċessur ta’ Pietru u f’għaqda miegħu, taħdem u sservi lil kulħadd fuq l-eżempju tal-Iben t’Alla li “ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.”

Talba: Mulej Ġesù Kristu int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq il-blata tal-fidi ta’ San Pietru. Agħmel li ħadd u xejn ma jkun il-kawża li jdgħajjef jew ixejjen il-fidi tagħna. Int għażilt lil San Pietru biex ikun l-ewwel wieħed li jmexxi l-Knisja tiegħek, u tlabt għalih biex il-fidi tiegħu ma tonqosx; wettaqna fl-istess fidi, u saħħaħna fil-fedeltà tagħna lejn il-Papa, is-suċċessur ta’ San Pietru. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.lwctt.org/2018/02/22/chair-of-st-peter-22-february-2/

Alternative Reading: https://www.associationofcatholicpriests.ie/2018/02/22-february-the-chair-of-st-peter-apostle/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Chair_of_Saint_Peter

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

21 ta’ Novembru: Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija

Verżjoni Vidjo: Il-Preżentazzjoni tal-Verġni Mqaddsa Marija

“Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b’Alla tiegħi, għax hu libbisni bi lbies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni, bħal għarusa tlellex bil-ġawhar tagħha.”  – Isaija 61:10

presentation_of_the_virgin_in_the_temple1IL-PREŻENTAZZJONI TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA

Tagħrif: Din il-festa tfakkar il-jum tal-konsagrazzjoni (fis-sena 543) tal-knisja ta’ Santa Marija mibnija qrib it-tempju f’Ġerusalemm.

Permezz ta’ din il-festa aħna niċċelebraw il-“konsagrazzjoni” ta’ Marija lil Alla, li sa minn ċkunitha tatu lilha nnifisha kollha kemm hi, imqanqla mill-Ispirtu s-Santu li mlieha bil-grazzja tiegħu fit-tnissil tagħha bla tebgħa.

Skont tradizzjoni antika ħafna, meta l-Madonna kienet għadha tifla żgħira, il-ġenituri tagħha, Santa Anna u San Ġwakkin, għamlu vjaġġ ta’ madwar mija u tletin kilometru, minn Nazaret għal Ġerusalemm, biex jippreżentawha lil Alla, u jħalluha f’idejn in-nisa twajba tat-tempju. Dan għamluh biex iżommu wegħda li kienu għamlu li jekk ikollhom tarbija jikkonsagrawha lil Alla. Minn dak iż-żmien, il-Madonna ġiet imrobbija u edukata ma’ tfal oħra, minn dawn in-nisa. Għalhekk il-Madonna kibret f’ambjent ta’ talb, meditazzjoni, u fil-qadi tas-sagrifiċċju lil Alla.

Din il-festa oriġinat fis-Sirja u daħlet fil-Punent fiż-żmien meta l-Papiet kienu f’Avignon, mill-Papa Girgor XI. Għall-ewwel kienu jiċċelebrawha biss il-patrijiet Franġiskani Minuri, iżda ma damitx ma bdiet tiġi ċċelebrata wkoll fil-kurja tal-Papa f’Avignon.

Ħsieb: Qari mid-Diskorsi tal-isqof Santu Wistin:

“Nitlobkom tisimgħu sewwa x’qal Kristu Sidna meta midd idu lejn id-dixxipli tiegħu: Dawn, ara, huma ommi u ħuti; kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li bagħatni, da huwa ħija, u oħti, u ommi. Forsi l-Verġni Marija ma għamlitx ir-rieda tal-Missier? Hija emmnet bil-fidi, nisslet bil-fidi, kienet magħżula biex minnha jitwildilna s-Salvatur fost il-bnedmin, Kristu ħalaqha qabel ma hija nisslet lilu. Iva, il-Verġni mqaddsa għamlitha r-rieda tal-Missier, u għamlitha sewwa, u għalhekk għal Marija hi ħaġa aqwa li kienet waħda mid-dixxipli ta’ Kristu milli omm Kristu; hu ferħ akbar għaliha li kienet waħda mid-dixxipli ta’ Kristu milli omm Kristu. Għalhekk Marija kienet hienja, għax qabel ma tat l-Imgħallem lid-dinja, hija ġibitu fil-ġuf.

Mela żommu sewwa f’moħħkom, għeżież tiegħi: intom ukoll membri ta’ Kristu, intom ukoll il-ġisem ta’ Kristu. U araw kif intom hekk, għax qal: Dawn huma ommi u ħuti. Kif tkunu omm Kristu? Kull min jisma’, u kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija, u oħti, u ommi. Kristu, fil-ħniena tiegħu, għalkemm hu Iben waħdieni, ma riedx jibqa’ waħdu, imma riedna nkunu werrieta tal-Missier, u werrieta flimkien miegħu.”

Tgħid għalina l-Mulej m’għandux ukoll pjan misterjuż ta’ mħabba li jinkludi fih ħajjitna kollha biex jitwettaq? M’għandux ukoll għan għalfejn ħalaqna u sawwarna? Ma jixtieqx li minn ġo fina jagħti ħajja ġdida lil dawk kollha li se jiltaqgħu magħna tul il-vjaġġ ta’ ħajjitna f’din l-art lejn Ġerusalemm tas-Sema? Alla se jafda ruħu f’idejna għaliex iħobbna tassew. Imma aħna x’se nagħmlu? X’se tkun it-tweġiba tagħna? Iva jew le? X’kienet it-tweġiba ta’ Marija jekk mhux Iva sħiħa għall-pjan ta’ Alla għaliha? Jgħallimna San Ġwanni Pawlu II:

“Il-ħlewwa kollha ta’ Marija lejn ir-rieda divina, kienet marbuta mal-fidi tagħha. Billi emmnet fil-kelma ta’ Alla, hija setgħet taċċetta din l-ubbidjenza kompletament u wriet lilha nnifisha lesta għall-pjan sovran ta’ Alla; hija aċċettat dak kollu li ġie mitlub minnha. Hekk il-preżenza tas-Sinjura Tagħna fil-Knisja tinkoraġġixxi lill-Insara biex jisimgħu kuljum il-kelma tal-Mulej; biex jifhmu l-pjan Tiegħu, mimli mħabba, f’dak kollu li jiġri kuljum u li jikkoperaw bil-fedeltà kollha biex jitwettaq dan il-pjan.”

Marija kkoperat b’mod sħiħ mal-pjan ta’ Alla għaliha. Tagħha ma kinitx parteċipazzjoni passiva għall-pjan Divin. Għall-kuntrarju, hija kkoperat sal-punt li akkumpanjat lil Binha Ġesù sa fuq l-Altar tas-Salib fuq il-Kalvarju. Għalhekk, “Marija mxiet il-mixja tal-Fidi qabilna: meta emmnet il-messaġġ tal-anġlu, hija kienet l-ewwel waħda li laqgħet il-misteru tal-Inkarnazzjoni u għamlet hekk b’mod perfett … il-fidi tagħha kienet waħda kuraġġuża. Fit-Tħabbira hija emmnet dak li umanament kien impossibbli; f’Kana hija ġegħlet lil Ġesù iwettaq l-ewwel miraklu; għamlitlu premura biex ixandar il-qawwa messjanika tiegħu. Marija tgħallem lill-Insara biex jgħixu l-fidi tagħhom, bħala vjaġġ li jġiegħelek tinġibed lejh u li jitlob minnek impenn. Dan jeħtieġ kuraġġ u perseveranza fi kwalunkwe sitwazzjoni tal-ħajja.”

Tassew, dan jitlob kuraġġ liema bħalu! Staqsi lil min hu mġarrab! Bħala Nsara m’aħniex nieqsa minn sfidi li jressqulna quddiem wiċċna għażliet li rridu nwettqu illum jew għada. Xi drabi huma għażliet li jweġġgħu bil-bosta. Iżjed u iżjed meta wieħed jaf dak li qiegħdha toffrilna l-kultura ta’ żmienna! Infatti, qiegħda toffrilna l-opportunità li nagħmlu xirja tajba mill-valuri li ġew mgħoddija lilna b’tant tbatija u sagrifiċċji. Qiegħda ttina ċ-ċans li nagħżlu virtù minn oħra. Waħda ngħożżuha u l-oħra narmuha għaliex skaduta. Hekk ngħidu aħna ma jimpurtax li wieħed ma jkunx leali fl-impenji tiegħu basta juri li qiegħed jifhem lil dak li jkun, għandu tort jew raġun. Hija kultura fejn mhux biss trid tlaħħaq ma’ Alla u max-xitan imma wkoll li tiddetta hi stess x’inhu t-tajjeb u l-ħażin. Kultura fejn ħadet f’idejha t-tmun arbitrarju tal-valuri u biddlithom kif qablilha hi. Kultura fejn, kulma jmur, qiegħda tbiegħed lill-bniedem minn Alla li ħalqu u fdieh u, bħala konsegwenza, minnu nnifsu stess!

Huwa sewwa sew f’din il-kultura li għandu jkollna l-kuraġġ li naffermaw, bil-qawwa kollha li jagħtina l-Ispirtu ta’ Alla, dak li tgħallimna Ommna Marija bl-eżempju ta’ ħajjitha. Jiġifieri li tant kemm il-Mulej ikollu post tassew importanti f’ħajjitna li ħadd u xejn m’hu se jazzarda joħodlu postu! Bit-talb u l-gwida ta’ Marija irridu insarrfu l-fidi tagħna f’modi ta’ mġiba li joħduha kontra u jixlu bil-kbir il-kultura ta’ żmienna. Fejn fostna l-arja ta’ xejn m’hu xejn qiegħda, kulma jmur, taħkem l-ambjenti kollha tagħna, bil-gwida ta’ Marija ejjew inġibu ruħna b’kuxjenza totalment miftuħa għal dak li Alla jrid kif mgħallem lilna minn Ommna l-Knisja Mqaddsa. Fejn il-kultura kontemporanja għamlet lill-bniedem alla għaliex tħabbar permezz tal-fomm u l-imġiba ta’ xi wħud: “Jiena hu alla sidi,” Marija bil-fidi kollha mħabba tagħha qiegħda ssejħilna biex b’ħajjitna u bi kliemna nħabbru li s-“Setgħani huwa Alla biss!” U dak Alla li lil min jiqaflu jispiċċa ħażin miegħu hu għaliex jispiċċa vittma tal-ħażen tiegħu stess! “Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin” (Luqa 1:52).

 • U inti, togħġbu lil Alla b’dak li taħseb, tgħid u tagħmel?
 • Qiegħda twettaq ir-rieda tiegħu għalik billi tgħix il-vokazzjoni tiegħek (hi x’inhi) bl-aħjar mod possibli?
 • Mhux Marija biss hi t-tempju tal-Mulej. Aħna wkoll, ġisimna huwa t-tempju tal-Ispirtu s-Santu li rċevejna fil-Magħmudija. Qed tgħix b’mod li jixraq il-preżenza ta’ Alla fik?
 • Kemm int devot tassew ta’ din l-Omm tiegħek tas-Sema?
 • Min jaf li kieku tikkonsagra lilek innifsek lilha u tħalliha ddawwallek it-triq li twasslek għal għand Binha fil-ġenna?
 • Min jaf li kieku tfittex li titgħallem dwar kif tista’ tgħix ta’ binha/bintha, hekk li jkun tassew jixraqlek Omm bħal din?

Jekk tixtieq tkun taf kif tista’ tħejji ruħek biex tgħix hekk tassew, nistiednek iżżur is-sit Malti, li fih it-Trattat ta’ San Alwiġi De Montfort fuq id-Devozzjoni vera lejn Marija u kif wieħed jista’ jagħmel l-att ta’ konsagrazzjoni u l-benefiċċji tagħha, Talb, l-Uffiċċju tal-Madonna, Vidjos u ħafna aktar … Tista’ tmur għalih billi tagħfas fuq din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/

Għar-Rużarju bl-għajnuna ta’ vidjos: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Għall-grupp fuq Facebook bl-isem: ‘Devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija’.

Talba: Mulej, qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija aħna u niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha; bit-talb tagħha, agħmel li aħna wkoll nieħdu bħalha mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna  Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/11/presentation-of-blessed-virgin-mary.html

Alternative Reading: http://www.piercedhearts.org/hearts_jesus_mary/presentation_mary_temple.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_of_Mary

Nota: It-Tagħrif dwar din il-festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Parti mill-Ħsieb huwa kitba ta’ Parti Mario Attard OFM Cap.

18 ta’ Novembru: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Pietru u ta’ San Pawl

Verżjoni Vidjo: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ San Pietru u ta’ San Pawl

“Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet; li ma kienx hekk, kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll.” – Ġesù fi Ġwanni 14:1-3

SOD-1118-DedicationoftheChurchesofSaintsPeterandPaul-790x480ID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKI TA’ SAN PIETRU U TA’ SAN PAWL

Tagħrif: Hemm tradizzjoni li tgħid li l-Papa San Anakletu, it-tieni Papa li laħaq wara San Pietru, bena żewġ kappelli, waħda fuq il-qabar fejn kien hemm midfun San Pietru, taħt l-għolja tal-Vatikan, f’Ruma, u oħra fuq il-qabar fejn kien hemm midfun San Pawl, ftit ‘il barra minn Ruma, fit-triq lejn il-belt ta’ Osita.

Fis-sena 326, Kostantinu l-Kbir bena knisja flok il-kappella li kien hemm fuq il-qabar ta’ San Pietru, li għal kważi tnax-il seklu baqgħet kważi l-istess. Magħha nbena palazz li serva bħala residenza tal-Papiet wara l-eżilju ta’ Avignon. Biż-żmien din il-knisja saret żgħira wisq, u fl-1506, il-papa Ġulju II beda jibni l-Bażilika li hemm illum fuq il-pjani ta’ Bramante. Damet tinbena 120 sena, b’ħafna tibdil ta’ pjani u adattamenti, l-iktar mill-Papa Pawlu V u minn Mikelanġlu. Din il-knisja msemmija għal San Pietru, illum hi magħrufa wkoll bħala “Il-Vatikan.” Hi l-ikbar knisja fid-dinja, tesa’ 50,000, u l-Papa Urbanu VIII ikkonsagraha fit-18 ta’ Novembru, 1626.

Il-martirju ta’ San Pawl ġara ftit kilometri ‘l bogħod minn dak ta’ San Pietru, fil-post ta’ Aquae Salviae (Tre Fontane), fit-triq Ostia, u difnuh xi ħames kilometri ‘l bogħod.

Anke fuq il-qabar ta’ San Pawl, Kostantinu kien bena knisja flok il-kappella li kien bena San Anakletu. Din il-knisja wkoll kienet saret żgħira, u l-Papa San Ljun il-Kbir u l-Imperatur Teodozju bnew Bażilika flokha, li nħarqet fl-1823, iżda reġgħet inbniet mill-ġdid. Hi twila 400 pied, u hi wkoll sabiħa bħal dik ta’ San Pietru. Ġiet ikkonsagrata mill-Papa Piju IX fl-10 ta’ Diċembru fl-1854, jumejn wara l-proklamazzjoni tad-Domma tal-Immakulata Kunċizzjoni, iżda l-kommemorazzjoni tagħha ssir llum ma’ dik ta’ San Pietru.

Ħsieb: Għall-ewwel kien hemm kappelli żgħar, imbagħad inbidlu fi knejjes, u llum hemm bażiliki kbar il-ġmiel tagħhom. Dejjem ikbar, dejjem isbaħ, dejjem aħjar! Hekk ukoll fil-perfezzjoni Nisranija hemm tliet gradi:

 • l-ewwel grad hu li tobgħod il-ħażen għall-imħabba ta’ Alla;
 • it-tieni grad li tagħmel il-ġid u t-tajjeb biex togħġob lil Alla;
 • it-tielet grad li tħobb lil Alla għalih innifsu u l-proxxmu għall-imħabba ta’ Alla.

Meta dawn il-Bażiliki ġew iddedikati lil Alla, Alla sab postu fihom biex jiltaqa’ mal-poplu tiegħu. Huwa jsib postu f’kull santwarju, kbir jew żgħir li l-bniedem jibni ad unur tiegħu, biex il-bnedmin isibu posthom. Ġesù jgħammar f’kull knisja u kappella u jagħmilha d-dar tiegħu biex ikun qrib tagħna ħalli jgħinna nsibu postna, u meta nsibu postna, ma nitilfuhx! Din hija l-missjoni tal-Knisja: li tgħin lill-bniedem jiltaqa’ ma’ Ġesù li huwa t-triq, il-verità u l-ħajja, biex il-bniedem ikun kapaċi jżomm postu fil-ħajja. Mela ħa nidħlu f’rabta aktar mill-qrib ma’ Ġesù, u Ġesù jħejjilna post li jixirqilna.

Kemm hija ħaġa kerha meta f’ħajjitna jkollna waqtiet fejn ma nkunux inħossuna f’postna! Meta ma tkunx f’postok, xejn ma jagħmlek kuntent u ma tkunx tista’ ssib kwiet. Mhux faċli ssib postok fil-ħajja! L-esperjenza tixhdilna li rridu nimpenjaw ruħna sewwa, speċjalment meta nkunu għadna żgħar, biex meta nikbru nsibu postna fis-soċjetà. Min-naħa l-oħra, il-fatt li tkun kbirt fis-snin mhux bilfors ifisser li tkun sibt postok – tant li hawn min sar adult u għadu ma sabx postu, u għalhekk il-ħin kollu għaddej minn ħaġa għall-oħra… u jsir bħal a rolling stone that gathers no moss. Barra minn hekk, hemm min minħabba l-karattru tiegħu mhux kapaċi jżomm postu!

Meta tkun għadek student normalment ikollok ix-xewqat u l-aspirazzjonijiet tiegħek u tistinka ħafna biex tasal issib postok, fis-sens li jkollok okkupazzjoni definittiva. Imma llum, minħabba l-kunċett ta’ mobbiltà anki fix-xogħol, kważi ebda post ma joffri stabbiltà u sodisfazzjon biżżejjed u kapaċi nitħajru ngħaddu minn post għal ieħor.

L-istess jiġri fir-relazzjonijiet affettivi. Qisha saret parti mill-kultura tagħna li wieħed jgħaddi minn relazzjoni għall-oħra, u mhux lakemm wieħed jasal biex jgħid li affettivament ikun sab postu! Sa ftit snin ilu, meta wieħed kien jiżżewweġ, kien ikun konvint li dak iż-żwieġ huwa postu, imma llum l-affarijiet inbidlu bil-kbir. Nosservaw li llum iż-żgħażagħ mhux qegħdin jiżżewġu ta’ età żgħira għax iridu ż-żmien biex jikkonvinċu ruħhom li posthom ikun f’dik ir-relazzjoni partikulari – fil-fatt, ġieli jiġri li meta żagħżugħ jidħol f’relazzjoni stabbli, jibda jinħakem minn ċerti dubji, inċertezzi u beżgħat! Imbagħad hemm dawk li affettivament isibu posthom u jiżżewġu, imma għal xi raġuni jew oħra jerġgħu jaqgħu jew iwaqqgħuhom minn posthom… u għalhekk ikollhom jaffrontaw mill-ġdid dak il-proċess biex jerġgħu jsibu posthom.

Hemm imbagħad dawk li jibqgħu ma jsibux posthom fil-mod kif jaħsbu, jirraġunaw u jiddeċiedu – jew għax ikunu nieqsa mill-maturità jew għax jinfixlu fil-ħsieb dgħajjef ta’ żminijietna. Ir-relattiviżmu tal-lum jagħmilha diffiċli li l-ħsieb tal-bniedem isib postu.

Quddiem din is-sitwazzjoni tolqotni s-sentenza li nsibu fil-Vanġelu meta Ġesù jgħid li sejjer iħejjilna post fejn noqogħdu (Ġwanni 14:3). Fi kliem ieħor Ġesù qed joffrilna li jagħtina post fil-ħajja fejn aħna jkollna ħsibijiet ċari, trankwillità u serenità. Ġesù qed jgħidilna: Tħallux qalbkom titħawwad, għax jien ngħinkom issibu postkom fil-ħajja.

Ħafna drabi, biex infittxu nsibu post tajjeb, aħna nagħmlu proġett li naħsbu li jista’ jwassalna f’dak il-post; nippruvaw niksbu għarfien sħiħ, ċert u veritier li jgħinna niżguraw il-post li nixtiequ. Imma Ġesù ma joffrilniex triq jew għarfien, imma joffrilna lilu nnifsu meta jgħid: Jien hu t-Triq u l-Verità!

Għalhekk, biex isib postu n-Nisrani ma għandux bżonn ta’ road map jew xi damma/ktieb bit-tagħrif, imma jeħtieġlu jidħol f’relazzjoni personali ma’ Ġesù. In-Nisrani li jrid isib postu għandu bżonn tal-persuna ta’ Ġesù Kristu. Min jiltaqa’ ma’ Ġesù jkun sab it-triq u s-sewwa li jgħinuh iżomm postu fil-ħajja. Jien ċert li fil-ħajja ġieli ltqajna ma’ persuni li kienu sereni u f’posthom, u dan għaliex f’ħajjithom kienu ltaqgħu ma’ Ġesù. Min ikollu din il-laqgħa ma’ Kristu, għandu garanzija li f’ħajtu jħossu f’postu anki jekk madwaru jkun hemm ħafna affarijiet li ma humiex f’posthom. Irridu nemmnu li jekk inħallu lil Ġesù jakkumpanjana, anki jekk ħajjitna tkun ħafna biċċiet, naraw dawn il-biċċiet jaqgħu f’posthom.

 • U int, sibtu postok jew għadek qed tfittxu?
 • Ippermettejt lil qalbek u lil ruħek jistrieħu f’posthom, jiġifieri f’min ħalaqhom għaliH?
 • X’post qed tagħti lil Ġesù f’ħajtek u fis-santwarju l-aktar intimu ta’ qalbek?
 • Il-Mulej jista’ jagħmel l-għamara tiegħu fik, għax f’ruħek isib post li jogħġbu?

Talba: Inti Mulejja, li tgħammar ġewwa fina: Agħmel li nsibuk, għax qabel ma nsibuk, ma nistriħux. Fik biss tinsab il-hena u l-mistrieħ tagħna. Int għamiltna għalik, o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet, jekk ma tistrieħx fik. Ammen. (Talba ta’ Santu Wistin)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/dedication-of-churches-of-saints-peter-and-paul/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/dedication-of-the-churches-of-peter-and-paul-659

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dedication_of_Saints_Peter_and_Paul

Nota: It-Tagħrif dwar din il-festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u l-Ħsieb minn omelija tal-Isqof Mario Grech (12 ta’ Mejju 2017).

9 ta’ Novembru: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

Verżjoni Vidjo: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

“Kristu ħabb il-Knisja: ejjew nadurawh.” – Antifona tad-dħul tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran

23120033_2007371676197298_987131448846871349_o.jpgID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA TAL-LATERAN

Tagħrif: Fil-bidu tal-Knisja l-kult kien isir f’xi dar privata, u fil-persekuzzjonijiet ġol-katakombi jew ċimiterji, li l-liġi ta’ Ruma kienet tipproteġi. Iżda għall-ħabta tas-sena 225, insibu ġa postijiet speċjali wżati bħala knejjes, u fil-bidu tar-raba’ seklu kien hemm ġa xi erbgħin knisja.

L-Imperatur Kostantinu (306–337) ġab fit-tmiem tliet sekli ta’ persekuzzjoni lill-Knisja. Fis-sena 313, martu Fausta tat il-palazz tagħha, li kien bnieh Kostantinu fuq l-għolja tal-Lateran, lill-Papa San Milzjade.

Fid-9 ta’ Novembru 324, il-Papa San Silvestru I ikkonsagra solenniment nofs il-palazz bħala knisja li semmiet għas-Salvatur. Probabbilment din kienet l-ewwel konsagrazzjoni pubblika ta’ knisja. Il-Battisteru tagħha bnieh ġdid Kostantinu, kważi kif jinsab illum, u ġie ddedikat lil San Ġwann il-Battista, u fih bdew jiġu mgħammda l-Insara ta’ Ruma.

San Silvestru żamm in-nofs l-ieħor tal-palazz, bħala r-residenza u l-Kurja tiegħu, li dam jiġi wżat hekk għal aktar minn elf sena sakemm fl-erbatax-il seklu, il-Papa mar jgħix fl-eżilju ta’ Avignon.

Sal-ġurnata tal-lum, din il-knisja hija l-Katidral ta’ Ruma, fejn il-Papa għandu l-Katedra tiegħu. Hi tiġi l-ewwel u hi l-iktar waħda antika fost l-erba’ Bażiliki Patrijarkali ta’ Ruma. It-tlieta l-oħra huma: il-Vatikan, Santa Marija Maggiore, u San Paolo Fuore Le Mure.

Fil-Lateran saru ħames Konċilji Ekumeniċi, u għoxrin Sinodu. Fih hemm relikwi prezzjużi għall-Knisja, fosthom l-irjus ta’ San Pietru u San Pawl, l-artal żgħir li fuqu San Pietru ġieli wżah biex iqaddes fi djar privati, u l-mejda tal-aħħar ikla, li fuqha Sidna Ġesù waqqaf is-Sagrament tal-Ewkaristija.

Permezz ta’ din it-tifkira l-Knisja titlobna biex nistqarru l-fedeltà tagħna lejn il-Papa, u nwiegħdu li nżommu sħiħ it-tagħlim tiegħu; u biex turina wkoll li hi tagħraf il-knejjes kollha bħala postijiet tat-talb fejn il-Fidili jinġabru flimkien biex jaduraw lil Alla.

Ħsieb: Qari mid-Diskorsi tal-isqof San Ċesarju ta’ Arles dwar il-fatt li kull wieħed minna sar tempju ta’ Alla bil-Magħmudija:

“Ħuti għeżież, għall-grazzja ta’ Kristu qegħdin niċċelebraw illum bil-ferħ u l-hena t-twelid ta’ dan it-tempju, iżda l-veru tempju ħaj ta’ Alla għandna nkunu aħna. Bir-raġun kollu l-Insara, bil-ħeġġa tal-fidi tagħhom, jagħmlu l-festa tal-Knisja Omm, għaliex jafu li permezz tagħha huma twieldu mill-ġdid fir-ruħ.

Trid issib il-knisja nadifa? Tħammiġx ruħek bit-tbajja’ tad-dnub. Jekk trid li l-knisja tkun imdawla, Alla jrid li ruħek ma tkunx imdallma, imma, kif hu stess jgħid, ħa jiddi fina d-dawl tal-għemejjel tajba biex ikollu glorja dak li hu fis-smewwiet. Kif int tidħol f’din il-knisja, hekk Alla jrid jidħol f’ruħek, kif wiegħed: “Ngħammar f’nofshom u nimxi magħhom.”

U dan li ġej hu diskors minn omelija tal-Isqof Mario Grech f’jum din il-Festa (9 ta’ Novembru, 2015):

“Għandniex xi ħaġa aktar għażiża mill-Ewkaristija? B’danakollu mhux daqshekk rari li l-mod kif aħna, saċerdoti u lajċi, niċċelebraw il-Quddiesa jagħmilha evidenti li ma nkunux qegħdin nitolbu – li dik li hija ċ-ċelebrazzjoni massima tad-divinità, tkun nieqsa minn dispożizzjonijiet, atteġġjamenti u tisħib li jixirqu lis-sagru. Fil-fehma tiegħi liturġija ta’ din ix-xorta hija wkoll desagralizzazzjoni tat-Tempju. Qed ngħid dan biex kulħadd jerfa’ r-responsabbiltà tiegħu għax dawn l-abbużi ma humiex differenti minn dawk li ‘nkurlaw’ lil Kristu meta tela’ Ġerusalemm.

L-għadab ta’ Kristu għal dawk li tefgħu taħt riġlejhom is-sagralità tat-Tempju ta’ Ġerusalemm ifakkarni fir-rispett li jixraqlu tempju ieħor fejn jgħammar Alla. Qed nirreferi għall-kuxjenza li hija t-tempju l-aktar intimu fejn fis-sigriet il-bniedem iħabbat wiċċu ma’ Alla, jisma’ l-vuċi tiegħu u jiddjaloga miegħu.”

Forsi vera li lill-Mulej Alla nsebbħuh permezz tat-tempji li nibnu b’idejna għall-glorja tiegħu. Iżda wisq iktar jeħtieġilna nsebbħuh bit-tempju ta’ ġisimna li hu aħna u li fih jgħammar Hu.

 • Fil-festa tal-lum irridu nifhmu li aħna l-Insara aħna ĠEBEL ĦAJ. Hemm ħafna responsabbiltà fil-mod kif ngħixu u nitkellmu.
 • Għad-dinja ta’ madwarna, irridu nkunu eżempju għax qed inġorru fina l-istess tempju ta’ Alla. Kif nistgħu nagħmlu dan?
 • Billi nifhmu u naċċettaw il-Kelma ta’ Alla kif imfissra mill-Maġisteru tal-Knisja.
 • Irridu nkunu qalb waħda mal-Papa fit-tagħlim li huwa mdawwal mill-Ispirtu s-Santu biex idawwalna ħalli ngħixu kull ħin ir-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħna, fl-ambjent li fih ninsabu.

U nixtieq nispiċċa bi storja li turi x’qawwa għandha x-xhieda tal-Fidi:

Miet missier tifla fil-klassi. It-tfal tal-klassi tagħha kollha attendew għall-funeral tiegħu. Id-devozzjoni u l-imġiba tat-tfal waqt il-quddiesa kienet tassew sabiħa. Ġimgħa wara wieħed raġel mar għand il-Kappillan u talbu jgħallmu r-reliġjon bi preparazzjoni għall-Magħmudija biex jingħaqad mal-Knisja Kattolika. Il-Kappillan ġietu l-kurżità u staqsa lil dan ir-raġel kif kien ħa din id-deċiżjoni u r-raġel wieġeb: “Jiena attendejt il-quddiesa tal-funeral u bqajt kommoss u mistagħġeb b’dak kollu li smajt speċjalment bid-devozzjoni li wrew it-tfal.”

X’nitgħallmu min dan?

 • L-aħjar mezz biex tgħin lill-oħrajn biex jiddedikaw lilhom infushom għal Ġesù, huwa, li wieħed jiddedika lilu nnifsu kollu kemm hu.
 • Wieħed ftit jagħti każ ta’ li ngħidu fuq ir-reliġjon tagħna, aktar jara kif qed ngħixuha!
 • Jeħtieġ ngħaddu qalbiena minn bosta tbatijiet biex niddefendu s-sewwa u l-verità.

TalbaMulej, għinni biex bħal ĠEBLA ĦAJJA ninbena f’dar spiritwali, saċerdozju qaddis sabiex inkun strument f’idejk għat-tixrid tal-Kelma tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.wordonfire.org/resources/blog/feast-of-the-dedication-of-st-john-lateran-basilica/2142/

Alternative Reading: https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-11-09

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Archbasilica_of_St._John_Lateran

Nota: It-Tagħrif dwar din il-festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

15 ta’ Awwissu: Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtella’ fis-Sema

Verżjoni Vidjo: Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtella’ fis-Sema

“Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja, għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu… Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin.” Luqa 1 : 46-49, 52

Assumption_841568IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA MTELLA’ FIS-SEMA

Tagħrif: Fl-ewwel ta’ Novemru 1950, il-Papa Piju XII iddikjara li hi verità rrivelata lilna minn Alla li meta l-Verġni Mqaddsa Marija għalqilha ż-żmien tagħha f’din id-dinja, ġiet bil-qawwa ta’ Alla mtella’ s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Din hi d-domma tal-Assunzjoni. Hija differenti mill-Axxensjoni, it-tlugħ tal-Mulej fis-sema, għax Ġesù tela’ bil-qawwa tiegħu stess.

Sa mill-bidu tal-ħames seklu, f’Ġerusalemm, kienet diġa’ bdiet issir il-festa tat-tlugħ tal-Madonna bir-ruħ u bil-ġisem fis-sema. Bil-mod il-mod din il-festa bdiet tiġi ċċelebrata fi knejjes oħra.

Storikament ma għandna xejn fiż-żgur fejn u meta ġrat il-mewt tal-Madonna. Wara li Ġesù tela’ s-sema, il-Madonna baqgħet Ġerusalemm, u kienet mal-appostli meta niżel fuqhom l-Ispirtu s-Santu. Imbagħad flimkien ma’ San Ġwann marret Efesu. Probabbilment wara xi żmien, reġgħet marret Ġerusalemm fejn mietet bejn is-sena 5 u 15 wara l-Axxensjoni ta’ Ġesù.

Dawk li jmutu fi Kristu, il-ġisem dgħajjef tagħhom għad jieħu s-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Dan hu t-twemmin tagħna.

Bi grazzja speċjali, Alla ried li dak li għad jiġri fl-aħħar jum lil dawk li jmutu fi Kristu, iseħħ fil-Verġni Mqaddsa sa mill-bidu tal-mewt tagħha, billi ġisimha bla ma jara t-taħsir jinbidel f’ġisem glorjuż.

Marija mtella’ s-sema bir-ruħ u bil-ġisem, hija l-Patruna prinċipali ta’ Malta.

Ħsieb: Il-ħsieb ta’ xi jsir minna wara li ntemmu l-ħajja tagħna fuq din l-art, iqanqal fina emozzjonijiet varji. Meta wieħed jara lill-għeżież tiegħu jmutu u jisfgħu bla ħajja, jew jattendi għad-difna tagħhom, kważi jidher li dan huwa t-tmiem. Ħafna jistaqsu:

 • Tgħid kollox jispiċċa mal-mewt tal-ġisem?
 • Tgħid mhux ser nerġa’ niltaqa’ ma’ dawk li jiena tant ħabbejt f’ħajti?
 • Imma jekk hemm xi tip ta’ ħajja oħra, din f’hiex tikkonsisti?
 • Fejn se nkunu, u xi kwalità ta’ ħajja se jkollna… aħjar jew agħar minn din li nafu s’issa?
 • Imma kif se nqattgħuh il-ħin, jew aħjar l-eternità?
 • Se jkollna dak kollu li bih nimlew qalbna?

Uħud jibqgħu jistaqsu, uħud anki jinfixlu! Imma oħrajn ifittxu bil-għaqal kollu u bil-fidi, x’uriena Alla, anki permezz tal-Knisja mwaqqfa minnu, dwar dak li jseħħ minn kull wieħed u waħda minna meta nħallu din l-art. Propju għalhekk, illum il-Knisja tpoġġielna lil Ommna Marija mtella’ s-Sema bir-ruħ u l-ġisem, għax kien minnha li Alla ried jibda. Ried jurina kif kulħadd huwa msejjaħ għal dan l-istess destin.

Hi propju s-Solennità li qed niċċelebraw illum, li tikxef u tħabbar x’futur hemm lest għalija u għalik, jekk bħal Marija ngħixu dak li jitlob minna Alla. Uħud iridu jkunu jafu l-futur. Alla wriena li l-futur etern tagħna, jiddependi fuq kif nagħżlu li ngħixu dan iż-żmien li għad jintemm.

M’għandniex għax induru mal-lewża għax Kristu ma setgħax ikun aktar ċar milli kien rigward l-eżistenza tal-Ġenna għat-tajba u l-Infern għall-ħżiena! Infatti Kristu huwa l-aktar persuna li jitkellem dwar l-infern u jwissina: “Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak (b’referenza għax-Xitan) li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern.” (Mattew 10:28).

Tgħid qalilna dan biex sempliċiment iwerwirna? Imma fir-realtà, l-ebda kelma dwar l-infern fil-Bibbja ma twasslek biex tispiċċa l-infern – mhux jekk tieħu Kelmtu bis-serjetà.

U jien kemm qed nieħu Kelmtu bis-serjetà f’ħajti? Kliem Kristu stess iġegħelna nagħmlu eżami minn ħajjitna u naraw x’għad hemm bżonn li nirranġaw, innaqsu jew inżidu biex inkunu, kif jgħid il-Malti, dejjem bil-bagalja lesta, għax il-mument tat-tluq huwa mistur għal kulħadd.

Talba: Għażiża Ommi Marija, Alla għolliek fi glorja tassew tal-għaġeb għal mod kif int għext bis-sħiħ ir-rieda t’Alla għalik, nitolbok tgħallimni ngħix dak li naf li Alla jrid minni, ħalli meta jasal il-waqt, jien ukoll ikolli bħalek, l-istess twelid glorjuż fis-sema. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2013/08/feast-of-assumption.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/solemnity-of-the-assumption-of-mary/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Assumption_of_Mary

Film dwar l-aħħar jiem ta’ Marija:

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.