10 ta’ April: Santa Madalena ta’ Canossa

Verżjoni Vidjo: Santa Madalena ta’ Canossa

“Il-fatt li jiena twelidt markiża għandu jimpedini milli naqdi lil Ġesù Kristu fil-foqra?” – Santa Madalena ta’ Canossa

19881002_maddalena_di_canossaSANTA MADALENA TA’ CANOSSA
Fundatriċi
1774 – 1835

Tagħrif: Din hija l-fundatriċi tal-patrijiet u sorijiet ta’ “Ulied il-Karità” jew “Kanossjani.” Marija Gabriella twieldet f’Verona fl-1 ta’ Marzu, 1774. Hi kienet ġejja minn familja nobbli u għanja. Missierha miet meta kellha ħames snin u flimkien ma’ erba’ ħutha sfat abbandunata minn ommha li reġgħet iżżewġet. Madalena trabbiet minn mara Franċiża li ma kinetx tifhem lit-tifla. Ta’ 15-il sena fieqet minn marda serja u wriet il-fehma tagħha li tidħol reliġjuża, imma niesha kienu kontra għax kienu qed jittamaw li għal ġmielha u l-karattru jiġbdek tagħha kienet se tiżżewweġ banda tajba.

Ta’ 17-il sena għażlet li tidħol Karmelitana, imma rriturnat f’darha wara ftit inqas minn sena għax il-mod ta’ ħajja li għażlet kienet timpediha milli tgħin lill-foqra u tgħallem lil min kien fil-bżonn.

Għal xi snin hija kienet tamministra l-proprjetà tal-familja u fl-istess ħin kienet taħdem b’kull mod mat-tfajliet foqra, l-aktar fost dawk fil-periklu li jaqbdu ħajja ħażina. Niesha ppruvaw iżommuha fil-ħidma tagħha mal-fqar u l-baxxi għax dehrilhom li kienet qed tagħmel xogħol li ma jixraqx id-dinjità tagħha ta’ nobbli. It-tweġiba tagħha kienet dejjem l-istess: “Il-fatt li jiena twelidt markiża għandu jimpedini milli naqdi lil Ġesù Kristu fil-foqra?”

Hi kienet tgħin lill-morda fl-isptarijiet u fid-djar; kienet tixtri kotba tal-katekiżmu biex tagħtihom lill-kappillani għall-parruċċani; torganizza rtiri, tieħu ħsieb tfajliet abbandunati u tqassam kuljum ikel u flus lil dawk li kienu jħabbtu d-dar tagħha, u tagħmel żjajjar lil dawk li kienu jgħixu fi griebeġ u djar delapidati.

L-ittri tagħha lid-direttur spiritwali tagħha juru li hi għaddiet minn żminijiet ta’ skrupli u anki tibża’ li se tintilef għax ħasbet li ma kinetx qed timxi fuq ir-rieda ta’ Alla għaliha. Imma d-direttur spiritwali tagħha, Don Luigi Libera, għamlilha kuraġġ u qalilha biex tiddedika ruħha totalment għall-appostolat li kienet ġa bdiet u, fuq il-parir tiegħu, Madalena fl-1801 fetħet l-ewwel dar għat-tfajliet fil-bżonn. Kellha dik il-ħabta 27 sena.

L-Imperatur Napuljun, li kien qed jammira l-ħidma tagħha, fl-1808 taha l-kunvent ta’ San Fidenzio li qabel kien tas-Sorijiet Agostinjani. Fetħet ukoll skola f’palazz abbandunat. Kienet ukoll mistiedna Venezja biex tiftaħ dar oħra fil-monasteru qadim ta’ Santa Luċija. L-istitut tagħha kiseb l-approvazzjoni proviżorja mill-Papa Piju VII fl-20 ta’ Novembru, 1828.

Santa Madalena ta’ Canossa kellha devozzjoni speċjali lejn il-passjoni ta’ Ġesù u d-duluri ta’ Ommu Marija. Hija mietet nhar il-festa tad-Duluri fl-10 ta’ April, 1835, fl-età ta’ 61 sena. Ħajjitha tillustra perfettament dak li hi kienet tħobb tgħid lir-reliġjużi tagħha: “Il-ħajja reliġjuża mhijiex ħlief l-Evanġelju tradott fil-prattika.” Kienet dikjarata qaddisa mill-Papa San Ġwanni-Pawlu II fit-2 ta’ Ottubru, 1988. Illum ir-reliġjużi rġiel tagħha huma madwar 100, imma dawk nisa jgħoddu ’l fuq minn 4,000 u għandhom missjonijiet f’21 pajjiż, fosthom f’Hong Kong, f’Goa, fis-Sudan u fl-Amerika t’Isfel.

Ħsieb: Il-ġid u l-privileġġ ma għamlu xejn biex jipprevjenu lill-qaddisa tal-lum milli ssegwi s-sejħa tagħha biex isservi lil Kristu fil-foqra. Lanqas il-protesti tal-qraba tagħha li skont huma x-xogħol li kienet qed tagħmel ma kienx jagħmel ġieħ lin-nobbiltà li tagħha kienet tagħmel parti. Imma għalina li qed ngħixu żewġ sekli wara Santa Madalena ta’ Canossa, x’messaġġ jista’ għandha għalina? Se niffoka fuq kategorija waħda ta’ nies li hija għenet; qed nirreferi għal dawk il-bosta nisa żgħażagħ li kienu qed jiġu mkaxkra mill-kurrenti ħżiena biex jipprostitwixxu lilhom infushom. Din il-problema, u problemi oħra simili relatati mal-offiżi li l-Mulej jirċievi kontra s-sitt kmandament, huma tista’ tgħid, in-norma tal-lum! Kemm għadna nagħtu importanza l-att sesswali bħala espressjoni ta’ mħabba safja bejn raġel u mara fiż-żwieġ hekk kif ħalaqha u ried li tkun Alla l-Imbierek?

Fl-ittra Pastorali bit-titlu ‘L-imħabba Sabiħa’ (il-Vanġelu tas-sesswalita’) fl-Assunta 2014, tal-Isqof Mario Grech, insibu hekk:

“Ebda mġiba sesswali ma tkun ġenwina jekk il-mutur warajha ma jkunx l-imħabba. Filfatt, fl-istupru, fil-prostituzzjoni u fil-pedofelija ma hemm ebda ħjiel ta’ mħabba. Anki n-negozju li jsir permezz tal-pornografija, bħalma huma s-servizzi li jbiegħu s-siti elettroniċi, ikun jiżżuffjetta bl-imħabba. Għaldaqstant, koppja li tfittex li tingħaqad biss fiżikament mhux f’kuntest ta’ mħabba, tkun tneżża’ s-sesswalità mit-tifsira ġenwina tagħha.  

Minn studju nazzjonali li sar dan l-aħħar minn Dar Ġużeppa Debono, jidher li ġeneralment imġiba sesswali mħarbta fost l-adolexxenti tagħna hija sintomu ta’ nuqqas ta’ mħabba li huma jkollhom fil-familja, fl-iskola u fis-soċjetà b’mod ġenerali. F’soċjetà li tisfrutta t-tbatija tagħhom billi toffrilhom soluzzjonijiet taparsi faċli, huma jispiċċaw jaqgħu f’attività sesswali li mhux biss tpoġġi f’riskju s-saħħa tagħhom, imma tkun ta’ dannu psikoloġiku u sentimentali għalihom u għall-oħrajn.

Hemm bżonn inkunu protagonisti fl-edukazzjoni sesswali ta’ wliedna. Mill-istudju msemmi, jidher is-siwi tal-ħidma li qed iwettqu l-edukaturi fl-iskejjel tagħna. Fl-istess ħin jibqa’ l-fatt li l-adolexxenti tagħna jiksbu ħafna mill-informazzjoni dwar is-sess mill-ħbieb u mill-mezzi tal-komunikazzjoni, fosthom l-internet.

Tidher id-diffikultà tal-ġenituri biex jgħixu s-sejħa tagħhom bħala l-edukaturi ewlenin ta’ wliedhom. Edukazzjoni vera fis-sesswalità u fl-imħabba titlob formazzjoni għall-kastità. Għalkemm illum il-kastità mhix suġġett li niddiskutu fit-tokk, naf b’żgħażagħ u koppji għarajjes u miżżewġa li jipprattikawha. Il-kastità ma tfissirx li wieħed jastjeni milli jkollu relazzjoni sesswali, jew li wieħed jistmerr l-imħabba sesswali, imma li “jikkontrolla l-passjonijiet tiegħu u jgawdi s-sliem.” Huwa minnu li l-kastità titlob sagrifiċċju, imma s-sagrifiċċju huwa triq li twassal għall-kuntentizza.  

Nagħmel appell lill-Poplu ta’ Alla biex inħossu tagħfas fuqna r-responsabbiltà li niffurmaw aktar ruħna sabiex inxandru l-Vanġelu tas-Sesswalità lill-bniedem ta’ żmienna. Importanti li l-kelma tal-Verità tkun imsieħba minn kelma ta’ Ħniena, sabiex it-tagħlim tal-Knisja dwar is-sesswalità umana jiġi mwassal tassew bħala Bxara Tajba aktar milli bħala sensiela ta’ kundanni li jaqtgħu qalb il-bniedem li kuljum jitqabad mad-dgħufija tiegħu.”

Talba: O Alla ħanin, f’Santa Madalena ta’ Canossa dewwaqtna ftit mill-ħniena bla tarf tiegħek li għandek lejn il-foqra u dawk li l-aktar jeħtieġu tal-għajnuna u l-kenn tiegħek, agħtina l-istess spirtu ta’ ħniena biex aħna ngħinu lin-nies f’diffikultà li għandna fostna llum, bla ma nħallu l-preġudizzji tan-nies iwaqfuna milli nagħmlu dan. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-magdalen-of-canossa.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-magdalen-of-canossa/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalene_of_Canossa

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19881002_maddalena_di_canossa_en.html

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

14 ta’ Marzu: Santa Matilde

Verżjoni Vidjo: Santa Matilde

“Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla.” – Ġesù f’Mark 10:23.

St_Matilda_001SANTA MATILDE
Reġina
895 – 968

Tagħrif: Matilde (bl-Ingliż Maud) ingħad dwarha li kienet ir-reġina ideali għal nazzjon Nisrani. Isimha bil-Ġermaniż jfisser “qawwija fit-taqbida”. Hija kienet bint il-Konti Teodoriku tas-Sassonja u twieldet qrib is-sena 895.

Minn ċkunitha rċeviet l-edukazzjoni tagħha minn nannitha, jisimha wkoll Matilde, li kienet badessa fil-monasteru tal-kanonikessi ta’ Herford, fejn daħlet wara li romlot. Hawn Matilde tgħallmet ir-rakkmu, u kisbet imħabba għax-xogħol, għat-talb u għall-qari spiritwali.

Baqgħet fil-monasteru sakemm il-ġenituri tagħha żewġuha, fis-sena 913, lil Enriku l-Kaċċatur. Enriku sar duka wara l-mewt ta’ missieru, u fid-919, laħaq ukoll re tal-Ġermanja.

Bħala reġina, Matilde kienet xempju ta’ virtujiet Insara; kienet iżżur u tfarraġ lill-morda u lill-imnikktin, tgħallem, tgħin lill-ħabsin, u tħabrek ukoll biex il-ħżiena jbiddlu ħajjithom. Żewġha kien ukoll jingħaqad magħha f’dawn l-opri tajba.

Hija kellha b’kollox ħames ulied: tlieta subien u żewġt ibniet. Fost dawn insemmu lill-futur imperator, Otto I il-Kbir; lil Ġerbera, li żżewġet lir-re Lwiġi IV ta’ Franza; l-arċisqof qaddis ta’ Cologne, Bruno; u Enriku mlaqqam “il-ġellied”, li kellu jikkuntenta li jsir duka tal-Bavarja.

Wara ftit li romlot, Matilde warrbet kull xorta ta’ vanità, u ngħatat aktar għall-opri ta’ għajnuna għall-fqar. Ħasbet ukoll biex qrib il-qabar ta’ żewġha, fi Queslinberg, tibni kunvent tas-sorijiet li baqgħet tieħu ħsiebu għal tletin sena.

Ir-Re Enriku miet wara li saltan għal sittax-il sena. Kienet ix-xewqa tal-mejjet li ibnu l-kbir Otto jinħatar bħala re warajh. Imma Matilde għażlet lil binha l-fustani Enriku u ġie nkurunat re fit-8 ta’ Awwissu, 936.

Santa Matilde mietet ta’ 73 sena fl-14 ta’ Marzu, 968 fi Queslinberg, u kienet midfuna ħdejn żewġha fil-kappella tal-kastell. Kienet magħrufa bħala mara ta’ tjubija tal-għaġeb u reġina qaddisa. Hija Patruna tal-ommijiet li uliedhom jiddiżappuntawhom.

Ħsieb: Matilde kellha ssofri ħafna għall-iżball li għamlet, għax iż-żewġ uliedha Enriku, u aktar Otto, għaddewha minn persekuzzjoni twila u ħarxa. Kienu wkoll jeħduha kontra tagħha għax, qalu, li kienet idejha wisq miftuħa fil-karitajiet tagħha. Hija bil-moħbi kienet tirsisti ħafna biex tgħin lill-foqra fil-postijiet remoti tal-pajjiż, u bniet anke skejjel biex tgħinhom fl-edukazzjoni.

Kollox ingħatalna b’rigal. Kollox huwa providenza ta’ Alla. Issa Alla ma jipprovdix għal ftit b’ammonti kbar u għal ħafna b’ammonti żgħar, m’għandux preferenzi u ma jħarisx lejn l-uċuħ. Xi jfisser dan? Ifisser li l-provvisti li għandna fuq din id-dinja biex il-bniedem jgħix b’dinjità, huma ta’ kulħadd u fl-istess ħin m’huma ta’ ħadd. Aħna lil Alla ngħidulu ‘Missierna’, ‘Missier Ġust’, ‘Missier Ħanin’ li ħalaqna sforz l-imħabba u tana d-dinja biex nieħdu ħsiebha ħalli minnha jkollna l-għejxien. Il-Malti jgħid: ‘Jinħabbu bħall-aħwa.‘ Issa jekk tassew ninħabbu bħall-aħwa, għandna nippruvaw inqassmu l-ġid tal-art bejn kulħadd b’mod ġust, kulħadd skont il-ħtieġa ta’ kull wieħed.

Ġesù nnifsu qal ċar u tond li “Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla!” (Mark 10:23). Għaliex? Għax ġeneralment min għandu ħafna ġid materjali, xorta mhux kuntent u dejjem irid aktar u aktar. Meta fl-aħħar ta’ ħajtu jintebaħ li kien għani quddiem il-bnedmin imma fqir quddiem Alla għax ma jkun investa xejn fil-Bank tas-Sema, ġieli jkun tard wisq! Imma dan mhux il-każ ta’ din ir-reġina twajba Santa Matilde.

Fil-każ tagħha, il-grazzja ta’ Alla għarfitha taqsam ġidha, jew aħjar dak li ġie provdut, ma’ dawk li magħhom kienet qed issir ġustizzja, ma’ dawk li kellhom bosta bżonnijiet u ma setgħux jgħixu b’dinjità. B’dan il-mod, għalkemm mhux mifhuma u ppersegwitatha minn uliedha stess, din ir-Reġina għaqlija ħażnet teżor fis-sema u huwa propju hemm li llum issaltan qrib ir-Re Etern li hija ħabbet b’qalbha kollha.

 • U int, idejk miftuħa biex tgħin lil dawk fil-bżonn mill-providenza li għandek u li inti ssejħilha tiegħek?
 • Tara lil kulħadd bħala ħuk jew oħtok, ulied l-istess Missierna li hu fis-Smewwiet, hekk li tittratta lil kulħadd b’dinjità għax huwa/hija iben/bint Alla bħalek?
 • Lest/a li tiġi mwarrab/a u ppersegwitat/a għax tagħmel dak li hu sewwa u ġust quddiem Alla?

Talba: Mulej, Santa Matilde kienet reġina twajba li mexxiet is-saltna tagħha b’għaqal kbir u b’ġenerożità lejn dawk li kienu jeħtieġu l-aktar għajnuna, bit-talb tagħha għalina, agħtina mexxejja tajba u għaqlin kullimkien fid-dinja, li jagħrfu jqassmu b’mod ġust il-ġid tal-pajjiżi biex jittaffew il-problemi tal-faqar, tal-mard, tal-vizzji, tal-qagħad, u ta’ kull ħaġa oħra li tnaqqas id-dinjità tagħna l-bnedmin, ulied Alla l-Missier. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-matilda.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-matilda-177

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_of_Ringelheim

March 14 – Saint Matilda on Gloria TV:
https://gloria.tv/video/Khu1hu88NF336uSkcMDy34faG

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Frar: Beata Marija Caritas Brader

Verżjoni Vidjo: Beata Marija Caritas Brader

“Aktar ma tkunu infurmati, aktar tistgħu tagħmlu ġid għar-reliġjon qaddisa tagħna u l-glorja t’Alla.” – Beata Marija Caritas Brader

mariacaridadMADRE MARIJA CARITAS BRADER
Fundatriċi
1860 – 1943

Tagħrif: Maria Josefa Carolina Brader twieldet f’Kaltbrunn fl-Isvizzera fl-14 ta’ Awwissu, 1860. Missierha kien Joseph Sebastian Brader u ommha, Marija Anna Carolina Zahner. Maria Josefa Carolina kienet l-unika tifla li kellhom.

Maria Josefa kienet intelliġenti ħafna u fl-1880 iddeċidiet li minflok ma tmur l-Università tidħol mal-Franġiskani – u ħadet l-isem: Marija-Caritas (Karità). Fl-1882, għamlet l-aħħar voti mas-sorijiet tal-klawsura.

Fl-ewwel snin, b’permess speċjali, għallmet fl-iskola fejn kienet tmur bħala tifla u wara ftit laħqet kap ta’ din l-iskola. Wara ftit il-Papa ta l-fakultà li l-Ordnijiet tas-Sorijiet Klawstrali jistgħu joħorġu jgħallmu.

Ġara li ħafna isqfijiet fil-pajjiżi tal-Missjoni talbuhom biex jiftħu l-iskejjel. L-Isqof Pedro Schumacher tal-Ekwador talab lis-superjura Maria Hilf biex tibgħat xi sorijiet. Is-superjura stess, Madre Marija Bernarda Butler li ġiet ibbeatifikata fid-29 ta’ Ottubru 1995, flimkien ma’ ħames sorijiet fosthom Suor Marija Caritas, marru l-Ekwador.

Għal 5 snin Swor Marija Caritas kienet għalliema u katekista fil-belt ta’ Chone. Fl-1893 marret tagħmel appostolat fil-belt ta’ Tuquerres fil-Kolombja.

Bl-għajnuna ta’ saċerdot Ġermaniż, Father Reinaldo Herbrana, waqqfet kongregazzjoni, tas-Sorijiet Franġiskani ta’ Marija Immakulata, li tagħha saret l-ewwel superjura. L-ewwel sitt sorijiet kienu mill-Isvizzera u wara bdew ġejjin tfajliet Kolombjani.

Kienet l-ewwel Superjura Ġenerali tal-Kongregazzjoni l-ġdida mill-1893 sal-1919 u wara mill-1928 sal-1940 reġgħet saret Superjura Ġenerali u matul dawn is-snin għamlet il-voti tad-djar fl-Amerika. Ta’ 80 sena talbet li ma tibqax Superjura.

Fis-27 ta’ Frar 1943 mietet fil-Belt ta’ Pasto fil-Kolombja. Fis-sena 2003, il-Papa Ġwanni Pawlu ll bbeatifikaha.

Ħsieb: Meta Swor Marija Caritas, fl-1893 marret fil-belt ta’ Tuquerres fil-Kolombja, iż-żona tal-appostolat kienet tinkludi t-territorju ta’ xatt il-baħar, il-muntanji għoljin tal-Andes u l-pjanura tal-għoljiet ta’ madwar l-Andes. In-nies kienu fqar immens u l-kundizzjonijiet tal-ħajja kienu perikolużi ħafna. Swor Marija Caritas kellha mħabba kbira għal dawn in-nies u għamlet minn kollox biex ittaffilhom il-problemi tagħhom.

Lis-sorijiet tagħha kienet tinkuraġġihom u tgħinhom biex jakkwistaw diplomi akkademiċi u kienet tgħidilhom:

“Aktar ma tkunu infurmati, aktar tistgħu tagħmlu ġid għar-reliġjon qaddisa tagħna u l-glorja t’Alla.”

Fuq kollox kienet tħabbrek biex jgħixu l-Ispirtu Franġiskan, u jgħożżu l-faqar biex ikunu jistgħu jgħinu lill-fqar u jkunu ta’ eżempju għalihom.

L-imħabba kbira tagħha lejn Ġesù fl-Ewkaristija wasslitha biex titlob u tikseb permess għall-Adorazzjoni Perpetwa tas-Sagrament Divin fil-kunvent. Hija ħalliet dan l-aktar teżor prezzjuż u qaddis fil-Kongregazzjoni tagħha flimkien ma’ rispett kbir lejn is-saċerdoti.

 • U int, tfittex li tmur ħdejn Ġesù Ewkaristija għal xi ħin ta’ Adorazzjoni?
 • Taf b’xi kappella tal-Adorazzjoni qrib ta’ fejn toqgħod int li forsi tkun miftuħa għal xi ħin tul il-jum?

(ara lista ta’ Kappellel tal-Adorazzjoni u sib dik l-aktar qrib tiegħek)

Talba: O Alla, li qaddist lil Swor Marija Caritas permezz tal-imħabba kbira li tajtha lejn il-persuni taħt il-kura tagħha, hekk li kienet tagħmel ħilitha kollha biex ittaffilhom il-problemi, agħtina l-kuraġġ biex nimxu fuq il-passi tagħha ta’ virtù u nkunu aħna wkoll ta’ għajnuna għal dawk kollha li jinsabu f’kull xorta ta’ bżonn. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/blessed-maria-caridad-brader-160

Alternative Reading: http://www.jeanmheimann.com/2017/02/blessed-maria-caridad-brader-foundress/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Josefa_Karolina_Brader

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

4 ta’ Jannar: Santa Eliżabetta Anna Seton

Verżjoni Vidjo: Santa Eliżabetta Anna Seton

“Nafu fiċ-ċert li Alla tagħna jsejjħilna għal ħajja qaddisa. Aħna nafu li hu jagħtina kull grazzja, kull grazzja abbundanti; u għalkemm aħna erwieħ tant dgħajfa, din il-grazzja għandha l-qawwa li tgħenna negħelbu kull ostaklu u diffikultà.” – Santa Eliżabetta Anna Seton

setonSANTA ELIŻABETTA ANNA SETON
Omm, Edukatura u Fundatriċi
1774 – 1821

Tagħrif: Din il-qaddisa twieldet fi New York City u kienet bint Richard Bayley, li kien professur tal-anatomija f’dik li llum tissejjaħ Columbia University. Ħuha minn omm oħra kien l-arċisqof James Roosevelt Bayley ta’ Baltimore. Kienet edukata u mtellgħa fir-reliġjon protestanta minn missierha li kien Episcopalian.

Ta’ 20 sena (1794) żżewġet lin-negozjant William Magee Seton u involviet ruħha f’ħidma soċjali billi għenet, fl-1797, fit-twaqqif tas-Soċjetà għall-għajnuna tan-nisa romol fqar bi tfal żgħar.

Ta’ 29 sena (1803) sabet ruħha armla b’ħamest itfal meta żewġha miet f’Pisa, l-Italja, fejn kien mar biex jieħu saħħtu. L-għajnuna u l-eżempji sbieħ tal-familja Kattolika Filicchi li laqgħetha għandha meta kienet fl-Italja impressjonawha ħafna u nisslu fiha interess fir-reliġjon Kattolika.

Wara sitt xhur fl-Italja, Eliżabetta Seton marret lura fl-Istati Uniti u, fl-1805, il-fidi tagħha fl-Ewkaristija mexxietha flimkien mal-ħames uliedha biex saret Kattolika. Minħabba f’hekk niesha u ħbiebha ħaduha kontriha u abbandunawha.

Dr Dubourg, superjur tas-Sulpizjani f’Baltimore, stedinha tibda skola għall-bniet f’din il-belt. Għemejjel ta’ ħniena kienu dejjem parti minn ħajjitha u għalhekk malajr fetħet skola għat-tfal foqra f’Baltimore bl-għajnuna ta’ erbat iħbieb tagħha. L-iskola mxiet ‘il quddiem u aktar tard is-superjur tas-Sulpizjani, bl-approvazzjoni tal-Arċisqof Carroll, ta lil Eliżabetta u ‘l sħabha regola ta’ ħajja. Kellhom ukoll il-permess li jagħmlu l-professjoni reliġjuża u jilbsu l-abitu reliġjuż.

Fl-1809, Eliżabetta ħadet il-komunità żagħżugħa tagħha f’Emmitsburg, fil-Maryland, fejn hi addottat ir-regola tal-Ulied tal-Karità ta’ San Vinċenz de Paul. Din il-komunità reliġjuża ġdida bdiet tissejjaħ s-Sorijiet (tal-Karità) ta’ San Ġużepp.

Fid-19 ta’ Lulju tal-1813 Madre Seton u sbatax minn sħabha għamlu l-voti u taw bidu għas-sistema ta’ skejjel parrokkjali fl-Istati Uniti, bla ma ttraskuraw il-qadi tal-foqra u speċjalment tan-nies ta’ kulur. Hi kienet tħarreġ lill-għalliema u hi stess ħejjiet text-books għall-użu fl-iskejjel.

Waqqfet ukoll orfanatrofji f’Filadelfja u fi New York. Is-sorijiet tagħha malajr xterdu mal-Istati Uniti u meta hi mietet, fl-4 ta’ Jannar 1821, ta’ 47 sena, kellhom diġà 20 dar. Is-sorijiet tagħha llum huma l-aktar numerużi fl-Istati Uniti u l-kontribut tagħhom fl-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ huwa tassew kbir. Santa Eliżabetta Anna Seton kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Pawlu VI fl-1975.

Ħsieb: Tassew li fost diversi opri li wettqet, kienet Santa Eliżabetta Anna Seton li waqqfet l-ewwel skola Kattolika b’xejn għat-tfajliet fl-Amerika. Imma l-aktar li xtaqt nenfasizza r-riflessjoni tal-lum hu fuq il-fatt li kienet “omm” u kemm nissottovalutaw dan ir-rwol tant meħtieġ fil-Knisja u fis-soċjetà.

Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tas-7 ta’ Jannar 2015, jgħid hekk dwar il-valur tal-ommijiet:

“Kull bniedem jaf ħajtu lil omm, u kważi dejjem jaf lilha wkoll ħafna mill-bqija ta’ ħajtu, mill-formazzjoni umana u spiritwali tiegħu. Imma l-omm, anki jekk hi eżaltata ħafna mil-lat simboliku, – tant poeżiji, tant affarijiet sbieħ li jingħadu poetikament fuq l-omm – ftit hi mismugħa u ftit issib għajnuna fil-ħajja ta’ kuljum, ftit hi meqjusa fir-rwol ċentrali tagħha fis-soċjetà. 

L-ommijiet huma l-aqwa antidotu kontra t-tixrid tal-individwaliżmu egoistiku. ‘Individwu’ jfisser ‘li ma tistax taqsmu.’ Imma l-ommijiet ‘jinqasmu.’ Ibda minn meta jilqgħu iben fi ħdanhom biex jagħtuh lid-dinja u jrabbuh. Huma l-ommijiet l-aktar li jobogħdu l-gwerra, li toqtlilhom lil uliedhom.  

L-Arċisqof Oscar Arnulfo Romero kien jgħid li l-ommijiet iġarrbu ‘martirju matern.’ Fl-omelija għall-funeral ta’ saċerdot maqtul mill-iskwadri tal-qtil, hu tenna dak li qal il-Konċilju Vatikan II:

‘Kollha kemm aħna rridu nkunu lesti mmutu għall-fidi tagħna, anki jekk il-Mulej ma jagħtiniex dan l-unur… Li nagħtu ħajjitna ma jfissirx biss niġu maqtula; nagħtu ħajjitna, ikollna spirtu ta’ martirju, ifisser li ningħataw fid-doveri tagħna, fis-silenzju, fit-talb, fit-twettiq onest ta’ dmirijietna; f’dak is-silenzju tal-ħajja ta’ kuljum; nagħtu ħajjitna ftit ftit! Iva, kif tagħtiha omm, li bla biża’, bis-sempliċità tal-martirju matern, tnissel f’ġufha iben, tagħtih id-dawl, treddgħu, trabbih u tieħu ħsiebu bi mħabba. Dan ifisser tagħti ħajtek. Dan hu martirju.’

Soċjetà mingħajr ommijiet kienet tkun soċjetà diżumana, għax l-ommijiet jafu jagħtu xhieda dejjem, anki fl-agħar mumenti, bil-ħlewwa tagħhom, bid-dedikazzjoni tagħhom, bil-fibra morali li għandhom. L-ommijiet spiss jittrasmettu wkoll is-sens l-aktar profond tal-prattika reliġjuża: fl-ewwel talbiet, fl-ewwel ġesti ta’ devozzjoni li tfajjel jitgħallem, hemm minqux il-valur tal-fidi fil-ħajja ta’ bniedem. Hu messaġġ li l-ommijiet li jemmnu jafu jgħadduh mingħajr ħafna spjegazzjonijiet: dawn jiġu wara, imma ż-żerriegħa tal-fidi qiegħda f’dawk l-ewwel waqtiet mill-aktar prezzjużi. Mingħajr l-ommijiet, mhux biss ma kienx ikun hemm fidili ġodda, imma l-fidi kienet titlef parti sewwa mis-sħana sempliċi u qawwija tagħha.”

Talba: O Alla, Int qaddist lil Eliżabetta Anna Seton b’don u grazzji; bħala mara u omm, edukatura u fundatriċi, sabiex setgħet tgħaddi ħajjitha f’servizz lejn il-poplu tiegħek. Agħtina li permezz tal-eżempju u t-talb tagħha, aħna wkoll naslu biex nitgħallmu nesprimu l-imħabba tagħna lejk fl-imħabba u l-qadi tagħna lejn il-bnedmin kollha li fihom għandna naraw lilek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-elizabeth-ann-seton.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-elizabeth-ann-seton-105 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Ann_Seton

Film on the life of Elizabeth Ann Seton:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

17 ta’ Novembru: Santa Eliżabetta tal-Ungerija

Verżjoni Vidjo: Santa Eliżabetta tal-Ungerija

“Tassew, ngħidilkom, kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.” – Ġesù f’Mattew 25:40

St Elizabeth of Hungary 3SANTA ELIŻABETTA TAL-UNGERIJA
1207 – 1231

Tagħrif: Fil-ħajja qasira tagħha, Santa Eliżabetta spikkat fl-imħabba kbira li kellha lejn il-foqra u lejn il-morda.

Aktarx li twieldet fl-1207, f’Sarospatak, fl-Ungerija. Missierha kien ir-Re Indri II tal-Ungerija, u ommha kienet ir-Reġina Ġertrude ta’ Merano, għalhekk trabbiet f’ħafna kumdità.

Fl-1221, meta kellha biss 14-il sena, iżżewġet lil Ludoviku IV, Landgraf tat-Turinġja, fil-Ġermanja. Żewġha kellu 21 sena , 7 snin akbar minnha. Kien żwieġ qasir, imma kien tassew hieni għax kienu jinħabbu ħafna. Kellhom tlitt itfal.

Sa minn ċkunitha kellha qalbha tajba mal-fqar u l-morda. Meta żżewġet sabet l-għajnuna ta’ żewġha għax hu wkoll kien karitattiv. Bl-għajnuna ta’ żewġha, bniet sptar ħdejn il-palazz tagħha, u hi stess kienet tmur iddur bil-morda. Ġieli ġara li meta l-isptar kien ikun mimli bil-pazjenti, kienet tieħu l-morda fil-palazz tagħha.

Fil-knisja qatt ma daħlet bil-kuruna fuq rasha, kienet tgħid: “Kif nista’ jien nidher bil-kuruna tad-deheb u l-ħaġar prezzjuż fuq rasi, meta Ġesù hu nkurunat bix-xewk?”

Wara sitt snin ta’ ħajja l-iktar kuntenta fiż-żwieġ, żewġha miet fl-Italja minn marda li ħakmitu waqt li kien qed jieħu sehem fil-Kruċjata tal-Imperatur Frederiku II, fl-1227, 18-il ġurnata wara t-twelid tat-tielet tarbija tagħha Ġertrude.

L-għedewwa politiċi ta’ żewġha keċċewha mill-palazz, u eżiljawha. Eliżabetta, li issa kellha 20 sena, waqgħet f’faqar kbir għax il-qraba tagħha (min-naħa ta’ żewġha) ċaħħdu lil din l-armla żagħżugħa minn kull kenn u mezzi għaliha u għal uliedha. Hi kellha tmur minn post għal ieħor tittallab il-karità, imma l-virtujiet tagħha kienu akbar mill-isfortuni tagħha. Irrifjutat li terġa’ tiżżewweġ. Minflok, hija ritirat ġewwa Eisenak, imbagħad fil-kastell ta’ Pottenstin. Iżda wara, għażlet li tgħix ġo dar modesta, ġewwa Marburgo.

Inkitbet mat-terz’ordni tal-franġiskani u kienet iżżur il-morda darbtejn matul il-jum u tgħinhom fil-ħtiġijiet tagħhom, tant li ftaqret hi stess. Kienet tmur titlob il-karità u tagħmel l-aktar xogħlijiet umli fejn kien meħtieġ. Din l-għażla ta’ ħajja qajmet rabja kbira fost il-kunjati tagħha, tant, li waslu biex ħadulha l-kustodja ta’ wliedha. Imma xejn ma seta’ jtellef jew inaqqas il-ġentilezza jew it-tjubija tagħha, lanqas is-severità eċċessiva tas-saċerdot li għażlet bħala direttur spiritwali tagħha.

Fl-aħħar, kisbet lura xi ftit mill-ġid li kellha u permezz tiegħu ħasbet għall-futur ta’ wliedha imma qassmet il-bqija tas-sehem tagħha f’opri ta’ karità.

Mietet fis-16 ta’ Novembru 1231, meta kellha 24 sena. Il-Papa Girgor IX iddikjaraha Qaddisa fl-1235, erba’ snin biss wara mewtha. Hija l-Patruna tal-Istituzzjonijiet tal-Karità tal-Knisja u tat-Terzjarji Franġiskani.

Ħsieb: Eliżabetta tal-Ungerija fehmet tajjeb il-lezzjoni li Ġesù għallimna meta ħasel saqajn id-dixxipli tiegħu fl-aħħar Ċena: Il-Kristjan għandu jkun wieħed li jservi l-bżonnijiet l-aktar umli ta’ ħaddieħor, anke jekk wieħed iservi minn pożizzjoni għolja. Ta’ demm irjali li kienet, Eliżabetta setgħet tirrenja fuq is-suġġetti tagħha, imma minflok hija servithom b’qalb tant kbira u umli li l-ħajja qasira tagħha rebħet għaliha post speċjali fil-qlub ta’ ħafna.

Insibu din l-affermazzjoni li ġejja dwar is-servizz u d-dedikazzjoni ta’ Eliżabetta lejn il-foqra u l-morda f’din l-ittra:

“Hija kellha d-drawwa li żżur personalment il-morda kollha darbtejn kuljum, filgħodu u filgħaxija, Hija ħadet ħsieb b’mod personali lil dawk li l-aktar kienu jimbuttawk minħabba l-mard tagħhom. Hija tat jieklu li xi wħud, akkwistat sodod lil xi oħrajn, ġarret xi wħud fuq spallejha stess u kienet tinvolvi ruħha f’bosta servizzi oħra għall-ġid tagħhom.”

U jekk se nitkellmu dwar il-ħajja tat-talb ta’ Santa Eliżabetta, il-konfessur tagħha Fr. Konrad ħallielna tassew xhieda eżemplari:

“Jiena nikkonferma quddiem Alla li, għalkemm kienet iddedikatha għal xogħlijiet bħal dawn tal-ħajja attiva, rari rajt mara kontemplattiva bħal Eliżabetta. Xi nisa u rġiel reliġjużi nnutaw ħafna drabi li, meta hija kienet tkun lestiet it-talb privat tagħha, kien ikollha dawl emanenti f’wiċċha u, bħar-raġġi tax-xemx, kienu jiddu minn għajnejha.”

Barra minn hekk, Santa Eliżabetta turina l-ħtieġa li għandu jkollna, fil-vjaġġ tal-fidi tagħna, gwida spiritwali kwalifikata li takkumpanjana lejn il-qdusija. Eliżabetta segwiet bir-reqqa l-istruzzjonijiet tad-direttur spiritwali tagħna u dan hu ta’ eżempju għalina lkoll. Li wieħed jikber fil-ħajja spiritwali huwa proċess diffiċli. Huwa faċli li naqgħu f’ħafna żbalji jekk ma jkollniex lil xi ħadd li jiddixxiplinana.

Santa Eliżabetta saret qaddisa mhux għax iżżewġet meta kellha 14-il sena, lanqas għax kellha tlitt itfal qabel ma għalqet għoxrin, lanqas għax romlot ta’ għoxrin, lanqas għax mietet ta’ 24 u ħalliet warajha tlitt itfal żgħar, iżda għax uriet imħabbitha lejn Alla fil-proxxmu, billi saret fqira biex tgħin il-foqra, ħliet saħħitha ddur bil-morda.

 • U int, għażilt lil xi saċerdot tajjeb u għaref bħala d-direttur spiritwali tiegħek, biex jigwidak u jakkumpanjak fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek?
 • Inti kemm tarah lil Alla f’ħutek il-bnedmin hekk li tasal tiftaqar u taħli saħħtek għalihom?
 • Sa fejn tasal imħabbtek għal Alla fl-oħrajn?

Talba: Missier Ħanin, nitolbuk biex tferra’ r-raġġi kollhom dawl tal-grazzji tiegħek fil-qlub tagħna: ħalli bit-talb glorjuż ta’ Santa Eliżabetta, nistgħu nitgħallmu npoġġu fil-ġenb il-ġid ta’ din id-dinja mudlama, biex dejjem iżjed nifirħu bil-konsolazzjonijiet tiegħek tas-Sema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-elizabeth-of-hungary-56

Alternative Reading: https://ccdocle.org/about-us/our-patron-saint-st-elizabeth-of-hungary

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_of_Hungary

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

10 ta’ Ottubru: San Franġisk Borgia

Verżjoni Vidjo: San Franġisk Borgia

Illum ukoll, taħbat it-tifkira ta’ San Tumas ta’ Villanova. Din link għall-Vidjo dwaru: https://www.youtube.com/watch?v=uS4Z5KiPJEY

“Irridu nwettqu x-xogħlijiet kollha tagħna f’Alla u nirreferuhom għall-glorja tiegħu biex ikunu permanenti u stabbli.” San Franġisk Borgia

san-franc4a1isk-borgia.pngSAN FRANĠISK BORGIA
Presbiteru
1510 – 1572

Tagħrif: Kien it-tielet ġeneral tal-Ġiżwiti, pro-neputi tal-Papa Alessandro VI u tar-Re Ferdinandu l-Kattoliku u twieled f’Gandia, Spanja. Wara edukazzjoni nisranija tajba fil-familja, mar isib kenn għand zijuh, arċisqof, Saragossa, waqt rewwixta f’pajjiżu. Tħarreġ fl-istudji tal-mużika u l-armi.

Bejn l-1523 u l-1525 mar Valladolid, bħala paġġ ta’ Ġovanna, omm Karlu V. Fl-1528, l-Imperatur sejjaħlu fil-qorti tiegħu u ħajru biex jiżżewweġ. Iżżewweġ lil Leonora de Castro, id-dama preferita tal-Imperatriċi, sena wara. Sa minn dan iż-żmien il-qaddis kien magħruf għat-tjubija u għall-onestà tiegħu. Maħtur viċi-re tal-Katalonja (1539-1543) u duka ta’ Gandia rieġa b’għaqal kbir is-sudditi tiegħu sa mewt martu (1546).

Meħlus mix-xkiel tad-dinja talab lil Sant’Injazju biex jilqgħu fil-Kumpanija ta’ Ġesù. Il-Loyola laqgħu bil-ferħ; iżda qallu biex jistenna sakemm ikun ħaseb għal uliedu u għat-twaqqif ta’ kulleġġ universitarju f’Gandia, waqt li fl-istess ħin jibda l-kors tat-teoloġija f’pajjiżu. Għamel l-ewwel voti fl-1548 fil-kappella tal-kulleġġ, f’Gandia.

Libes ta’ patri u ordna saċerdot fit-23 ta’ Mejju, 1551. Beda jipprietka fil-Guipuzcoa minn belt għal oħra u jgħallem il-katekiżmu lit-tfal. L-ubbidjenza ġegħlitu jnaqqas il-mortifikazzjoni tiegħu. Ħafna bdew jieħdu l-parir tiegħu. Sant’Injazju, fl-1554, ħatru kummissarju ġenerali ta’ Spanja u tal-Portugall. Fil-1565, ġie maħtur it-tielet ġeneral tal-ordni. Matul il-ġeneralat tiegħu (1565-1572), hekk kabbar il-ħidma tal-kumpanija mad-dinja kollha, li jista’ jissejjaħ it-tieni fundatur tal-ordni.

Bena knisja għall-istudenti tal-Collegio Romano u rranġa l-programm tal-istudji tiegħu. Bena wkoll il-knisja ta’ Sant’Andrea al Quirinale, bid-dar tan-novizzjat u kabbar il-Ġermaniku li jħejji l-missjunarji għal pajjiżi protestanti. Taħtu l-ordni kiber fl-Ewropa u daħal il-Polonja. Kibru wkoll il-missjonijiet tal-Ġiżwiti u nfetħet il-missjoni ġdida fl-Indja tal-Punent. Kien meqjum ħafna mill-Papa Piju V. Fl-1571, il-Papa, bagħtu mal-Kardinal Bonelli Franza, Spanja u l-Portugall, fejn ġie milqugħ minn folol kbar li “riedu jaraw il-qaddis” u jisimgħuh jipprietka: anki r-Re Filippu laqgħu bil-ferħ, bħall-poplu.

Lura mill-vjaġġ, ħassu ħażin Ferrara u d-duka, kuġinuh, bagħtu Ruma ġo katalett. Miet Ruma jumejn wara li wasal, f’nofs il-lejl bejn it-30 ta’ Settembru u l-1 ta’ Ottubru tal-1572. Ġie kkanonizzat minn Klement X fl-1671.

Ħsieb: Aktar ma’ nħobbu lil Alla, aktar insiru qaddisin. San Franġisk Borgia jgħid li huwa t-talb li jintroduċi l-imħabba divina fil-qalb tal-bniedem; u hija l-mortifikazzjoni li tbiegħed il-qalb mid-dinja materjali, u tagħmilha kapaċi tirċievi dan in-nar qaddis. Aktar ma jkun hemm dak li huwa ta’ din id-dinja fil-qalb, inqas ikun hemm spazju għall-imħabba qaddisa: “L-Għerf ma jinstabx fl-art ta’ dawk li jgħixu fil-pjaċiri tad-dinja” (Ġob 28:12-13). Għalhekk il-qaddisin dejjem fittxew li jmewtu l-imħabba tagħhom infushom u tas-sensi tagħhom. Il-qaddisin huma ftit, imma rridu ngħixu bħal dawn il-ftit, ħalli nkunu salvati ma’ dawn il-ftit.

Dawn li ġejjin meħuda minn ‘Il-Mera tal-Azzjonijiet tan-Nisrani’ – eżerċizzji spiritwali ta’ San Franġisk Borgia, (1875):

 • Meta tkun bil-wieqfa. – Irrifletti fuq meta s-Salvatur tagħna kien quddiem l-imħallfin tiegħu.
 • Meta tkun bilqiegħda – Ftakar kif Ġesù Kristu kien bilqiegħda, filwaqt li l-Lhud umiljawh u żebilħuh bil-kliem: “Sliem, Sultan tal-Lhud!”
 • Meta tkun miexi. – Aħseb meta Ġesù Kristu kien fi triqtu lejn is-Samarija u l-Kalvarju.
 • Meta tkun għajjien. – Agħraf kif is-Salvatur tagħna, għajjien ​​mit-triq, poġġa bilqiegħda fuq ġebla biex jistrieħ.
 • Meta tivvjaġġa. – Ftakar li l-Mulej tagħna daħal f’Ġerusalemm fuq felu ta’ ħmara.
 • Meta żżur il-morda. – Aħseb kif Ġesù Kristu mhux biss żarhom b’ħafna karità, iżda wkoll ikkurhom.
 • Meta x-xogħlijiet tajba tiegħek ma jiġux apprezzati. – Ftakar kif dawk tal-Mulej tagħna ġew akkużati, minkejja li kienu kollha tajba u qaddisa, u kif gergru kontrih għax fejjaq f’jum is-Sibt.
 • Meta tingħata tweġiba b’disprezz u b’nuqqas ta’ rispett. – Aħseb dwar l-mod kif is-Salvatur tagħna ġie ttrattat fid-dar ta’ Kajfa, meta suldat qallu b’mod insolenti: “Hekk twieġbu l-qassis il-kbir?” u saħansitra tah daqqa ta’ ħarta fuq dak il-wiċċ sagru, li huwa l-mera tal-anġli u l-konsolazzjoni tal-qaddisin.
 • Meta tkun bil-ġuħ. – Ikkunsidra l-ġuħ li ġarrab Ġesù matul l-erbgħin jum li dam fid-deżert.
 • Meta tħoss il-bard – Irrifletti fuq il-kesħa li s-Salvatur tagħna ġarrab fil-Presepju ta’ Betlem, meta kien għadu tarbija, għax għażel li jitwieled fl-iktar staġun kiesaħ tas-sena, mingħajr nar, u mingħajr sodda oħra ħlief il-ftit tiben li fuqu poġġewh.
 • Meta tkun bil-għatx. – Aħseb fil-ħall li ġie ppreżentat lilu meta kien fuq is-salib, meta qal: “Għandi l-Għatx!”
 • Meta l-irqad tiegħek jiġi mfixkel. – Ftakar kif kienu qajmu lil Ġesù Kristu meta raqad fuq id-dgħajsa.
 • Meta l-ħbieb tiegħek jabbandunawk fil-mument tal-bżonn. – Ikkunsidra kif il-Mulej tagħna tħalla waħdu mid-dixxipli tiegħu fil-ħin tal-Passjoni.
 • Meta inti obbligat li tħalli lil persuni li tħobb. – Aħseb dwar is-separazzjoni ta’ Ġesù Kristu minn Ommu l-għażiża.
 • Jekk tkun insultat fil-pubbliku. – Irrifletti f’liema stat Pilatu wera lil Ġesù Kristu lin-nies, meta qallhom: “Hekk hu l-bniedem.”
 • Jekk tkun akkużat ta’ xi ħaġa, u int innoċenti. – Ftakar fix-xhieda qarrieqa u fil-kalunji li bihom akkużaw lil Ġesu’ Kristu fid-dar ta’ Kajfa.
 • Jekk tkun ikkundannat mingħajr raġuni. – Ftakar fis-sentenza inġusta li biha ikkundannaw lil Ġesù Kristu.
 • Meta tkun marid u ssofri uġigħ kbir. – Żomm quddiem għajnejk il-flaġellazzjoni, l-inkurunazzjoni bix-xewk, u l-kurċifissjoni. Ġesù kien mgħotti bil-feriti minn rasu sa saqajh; xtaq li l-ebda parti ta’  ġismu ma tkun eżentata mill-uġigħ, sabiex aħna ma nsofru xejn li huwa ma jkunx sofra qabilna, u ħalli aħna nkunu obbligati li noffru t-tbatijiet kollha tagħna lilu.
 • Fl-aħħar nett, meta tkun waslet is-siegħa tal-mewt tiegħek, abbanduna l-ispirtu tiegħek b’ħeġġa vera f’idejh, u ftakar il-kliem li Huwa qal lil Missieru meta kien qed imut: “Missier, f’idejk jien nerħi ruħi.” Għalhekk, filwaqt li tagħmel offerta tal-ħajja tiegħek b’kunsiderazzjoni tal-mewt tiegħu, tkun tista’ timmerita li tgħix eternament miegħu fil-glorja. Ammen.

Dan l-eżerċizzju jkun utli ħafna għal dawk li jipprattikawh bil-fedeltà u bl-imħabba. Filwaqt li dawn li semmejna jgħinu l-azzjonijiet esterni tagħna, dawn li ġejjin jistgħu jgħinu l-azzjonijiet interni tagħna:

 • Meta l-ġar tiegħek ma jagħtix kas tal-parir siewi li tkun tajtu. – Offri dan ir-rifjut lil Sidna, filwaqt li tiftakar kif il-bnedmin ftit għamlu profitt mit-tagħlim qaddis tiegħu.
 • Meta tara lil ħuk qed joffendi lil Alla, u tħossok imnikket minħabba dan. – Agħti n-niket tiegħek lil Ġesù Kristu, u rrifletti fuq kemm kien iddispjaċut meta ra li kienu qed jipprofanaw it-Tempju.
 • Jekk xi wħud mill-ħbieb tiegħek joħorġu mit-triq tal-virtù. – Aħseb dwar l-għażla ta’ Ġuda, li jabbanduna s-sors ta’ kull ġid; u pprova ħoss l-istess sentimenti li ħass Ġesù minħabba dan l-appostlu tiegħu.
 • Meta tirrifletti fuq in-numru żgħir ta’ saċerdoti mħeġġa fil-Knisja. – Ftakar kif il-Mulej tiegħek ilmenta, meta qal dawn il-kliem: “Il-ħsad, huwa kbir tassew, iżda l-ħaddiema huma ftit.” (Luqa 10:19)
 • Meta Alla jagħtik grazzja li tibki għad-dnubiet tiegħek. – Għaqqad in-niket tiegħek ma’ dak in-niket li dnubietek ikkawżaw lil Ġesù Kristu, li kien jafhom ħafna qabel ma int wettaqthom. Ingħaqad ma’ dak li Hu nnifsu sofra biex jeħles lilek. Bierku, u rringrazzjah għal eluf ta’ drabi talli kien lest li jieħu fuqu l-kastig li kien ħaqqek int għal dnubietek.
 • Meta tara li xi ħadd li ilu javvanza fit-triq tal-perfezzjoni jaqa’ fid-dnub. – Aħseb x’ħass il-Mulej meta San Pietru għażel li jiċħdu, hu li kien diġà rrikonoxxieh bħala l-Iben ta’ Alla, u rah ittrasfigurat fuq il-muntanja Tabor.
 • Meta x-Xitan jattakkak bit-tentazzjonijiet. – Ftakar f’dawk li bihom attakka lil Ġesù Kristu fid-deżert.
 • Meta tħossok iddispjaċut għax tara li l-ħżiena ma jissaportux il-kumpanija tal-ġusti. – Ikkunsidra l-fatt li s-Salvatur tagħna kien ippersegwitat minn nies li Hu  kien mela b’ħafna benefiċċji, u li lilhom wera l-akbar provi sinċieri tal-imħabba u l-karità tiegħu.
 • Meta tirrifletti fuq ir-reati ta’ xi belt, jew ta’ nazzjon sħiħ. – Għaqqad is-sogħba tiegħek ma’ dik tal-Mulej meta beka fuq il-qerda ta’ Ġerusalemm.
 • Meta ssir taf b’xi ħadd li waqa’ fl-infedeltà jew fid-dubju. – Ħossok imnikket għal dan, u aħseb fl-istess ħin fid-dispjaċir li ħass Ġesù Kristu meta ra li d-dixxipli tiegħu, minħabba n-nuqqas ta’ fidi, ma rnexxilhomx ikeċċu xitan, u għalhekk qallhom dan il-kliem: “Kemm se ndum nissaportikom?”
 • Meta l-ħżiena jinsulentaw lill-ġusti. – Ftakar fl-insulti li s-Salvatur tagħna ġarrab fuq is-salib, meta qalu fuqu dan il-kliem: “Salva oħrajn, lilu nnifsu ma jistax isalva.”
 • Meta tara xi ħadd li jkun għex ħajja ħażina qed imut. – Aħseb b’dispjaċir dwar dak li ħass il-Mulej tagħna meta qies kif ftit nies se japprofittaw mill-mewt tiegħu u mit-tixrid ta’ Demmu għalihom.
 • Meta t-talb tiegħek ikun akkumpanjat minn nixfa u deżolazzjoni. – Ftakar f’dak li għadda minnu Ġesù Kristu, meta lil Missieru qallu: “Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex abbandunajtni?”
 • Meta tisma’ lil xi ħadd jidgħi b’Alla. – Immaġina n-niket kbir li ħass Sidna bil-ħsieb li Ismu qaddis, kien se jissemma fid-dagħa mill-bnedmin.
 • Meta tħoss ruħek separata minn Alla, u tixxennaq biex terġa’ tingħaqad miegħu bil-karità, u biex tiġi meħlusa mill-perikli ta’ dan l-istat. – Ikkunsidra dak li sofra f’Qalbu Ġesù, meta fil-karità infinita Tiegħu talab għalina lill-Missier Etern tiegħu, biex inkunu dejjem magħqudin miegħu, meta qal dawn il-kliem mill-isbaħ: “Nitlob li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina.” (Ġwanni 17:21)

Talba: Mulej Ġesù Kristu, eżempju u premju ta’ dawk li huma verament umli: kif int għoġbok ittella’ fil-glorja lil San Franġisk Borgia li stmerr l-unuri tad-dinja biex jaħdem biss għall-glorja tiegħek, agħtina li b’talbu aħna wkoll nimxu fuq il-passi tiegħek sa ma naslu ngawduk fis-sema flimkien miegħu.  Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-francis-borgia-389

Alternative Reading: https://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/16th-and-17th-century-ignatian-voices/st-francis-borgia-sj

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Borgia,_4th_Duke_of_Gand%C3%ADa

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ Settembru: San Vinċenz De Paule

Verżjoni Vidjo: San Vinċenz De Paule

“Mur għand il-foqra u ssib lil Alla.” San Vinċenz De Paule

700c36_450379d7c938438f81163d14456d11bb_mv2SAN VINĊENZ DE PAULE
Saċerdot
1581 – 1660

Tagħrif: San Vinċenz twieled f’Pouy, qrib il-muntanji Pirinej, Franza, fl-24 ta’ April, 1581. Il-ġenituri tiegħu kellhom daqsxejn ta’ razzett żgħir li minnu kienu jaqilgħu l-għajxien tagħhom. Meta l-missier ra li ibnu Vinċenz kien inklinat ħafna lejn l-istudju, iddeċieda li jedukah, u bagħtu jistudja f’kulleġġ immexxi mill-Franġiskani.

Meta Vinċenz kien qed jistudja, laqa’ talba ta’ wieħed sinjur mid-distrett biex ikun l-għalliem privat ta’ wliedu. Hekk ma baqax iktar ta’ piż finanzjarju fuq missieru.

Fl-1596 daħal l-Università ta’ Toulouse biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Fl-1600, sar saċerdot u baqa’ jistudja sal-1605, meta telaq lejn Marsilja biex jiġbor somma ġmielha ta’ flus li kienet imħollija lilu. Hu u ġej lura bil-baħar, il-pirati qabżu fuq il-ġifen tiegħu, u lilu ħaduh Tuneż. Hemm dam madwar sentejn u qeda tliet sidien bħala lsir, l-aħħar wieħed kien apostata, minn Nisrani sar Mawmettan. Bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu Vinċenz ħajru jerġa jsir Nisrani, u flimkien miegħu ħarab minn Tuneż. Wara mawra qasira f’Ruma rritorna Franza fl-1607.

Mar Pariġi u hemm iltaqa’ ma’ Monsinjur de Berulle li wara nħatar Kardinal, u fuq il-parir tiegħu sar Kapillan ta’ Clinchy, raħal żgħir qrib il-belt, fl-1611. Fl-istess waqt kien ukoll kappillan tar-Reġina Margerita ta’ Valois, u għalliem privat ta’ wlied il-Konti de Gondi li kien Ġeneral tax-xwieni kollha ta’ Franza.

Fl-1617, beda jipprietka l-missjonijiet. Darba meta kien f’raħal, sama’ l-aħħar qrara ta’ wieħed fqir qabel miet, u ntebaħ kemm il-fqar ta’ Franza kellhom bżonn min jieħu ħsiebhom. Minn dakinhar intefa’ b’ruħu u b’ġismu jaħdem għall-fqar, fil-ħabsijiet, fl-isptarijiet u fost l-ilsiera tax-xwieni. Fl-1619, inħatar uffiċjalment bħala Kappillan tal-ilsiera tax-xwieni.

Fl-1625, waqqaf il-“Kongregazzjoni tal-Missjoni” li l-membri tagħha saru magħrufa bħala “Lazzaristi” minħabba li l-kunvent li kien qed  sar bħala d-Dar Ċentrali u kien iġib l-isem ta’ San Lazzru “Saint Lazare”, f’Pariġi.

Bil-għajnuna ta’ Santa Louise de Marillac waqqaf il-“Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità” li l-“Kappella tagħhom kienet il-knisja parrokkjali u l-kunvent tagħhom kien fil-‘wards’ tal-morda fl-isptarijiet u fit-toroq mal-fqar.”

Bil-għajnuna tal-membri ta’ dawn il-kongregazzjonijiet huwa waqqaf orfanatrofji għas-subien u għall-bniet, sptarijiet, djar għall-kura tal-mard tal-moħħ, u rnexxielu jifdi iktar minn 1,200 ilsir f’Tuneż u fl-Alġier.

Kien bniedem li jġib il-ferħ kull fejn jersaq. Kien sensittiv ħafna għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Is-sabiħa hi li ma kienx hekk minn dejjem anzi kif jgħid hu stess kellu jissielet bis-sħiħ biex jirbaħ it-temperament supperv, żorr u aħrax li kellu.

San Vinċenz miet fis-27 ta’ Settembru, 1660. Il-Papa Klement XII niżżel ismu fil-lista tal-Qaddisin. Il-Papa Ljun XIII ħatru Patrun tal-Istituzzjonijiet tal-Karità tal-Knisja.

Ħsieb: “Stinka biex tkun kuntent ukoll meta ssib ruħek imdawwar b’ħafna affarijiet li jikkaġunaw l-iskuntentizza. Oqgħod attent li ma taħkmekx l-għira għax din teqred l-imħabba fraterna.” (Minn ittra ta’ San Vinċenz De Paule)

Id-don ta’ San Vinċenz De Paule li jintegra s-servizz ta’ karità tiegħu ma’ ħajja profonda ta’ talb huwa wieħed mill-akbar attrazzjonijiet tiegħu għall-Insara kontemporanji. It-taħlita ta’ talb u ta’ azzjoni ta’ Vinċenz appellat lil għexieren ta’ eluf ta’ fidili matul l-aħħar tliet sekli. Huwa għad għandu u jibqa’ jkollu valur spiritwali li jdawwal lin-nies li:

 • jiġġieldu biex jintegraw it-talb u l-meditazzjoni b’servizz għall-proxxmu fil-bżonn;
 • jiġu eżawriti mill-attività tagħhom minflok ma jiġu nutriti minnha;
 • raw lil Alla fil-foqra, fil-morda, fin-nies bla dar, u f’dawk b’diżabbiltà.

Vinċenz dejjem se jibqa’ jkun ħabib u kumpann tajjeb għal kull min ifittex bilanċ bejn l-azzjoni u l-kontemplazzjoni, jorganizza ħidmiet tajba ta’ karità, jiddependi fuq il-Providenza Divina, jorganizza attivitajiet intelliġenti u jintelaq b’fiduċja sħiħa f’Alla.

Il-Knisja hija għall-ulied kollha ta’ Alla, sinjuri u fqar, bdiewa u skulari, dawk sofistikati u sempliċi. Imma ovvjament l-ikbar tħassib tal-Knisja għandu jkun għal dawk li jeħtieġu l-iktar għajnuna: dawk li jkunu bla saħħa minħabba mard, faqar, injoranza jew krudeltà. Vinċenz De Paule huwa patrun partikolarment xieraq għall-Kristjani kollha llum, meta l-ġuħ tassew jagħmel tiegħu, u l-għajxien għoli tal-għonja jinsab dejjem aktar f’kuntrast qawwi mad-degradazzjoni fiżika u morali li fiha ħafna minn ulied Alla huma mġiegħla jgħixu.

Id-devozzjoni ta’ Vinċenz qatt ma ċċaqalqet u hu volontarjament ta ħajtu biex iservi lill-ifqar fost il-foqra. Bħal Santa Tereża ta’ Kalkutta, Vinċenz ra lil Kristu fl-uċuħ tal-foqra u fittex li jservih permezz tal-ħidma tiegħu. Ix-xhieda tiegħu llum tkompli tagħti l-frott mhux biss fil-kongregazzjonijiet reliġjużi diversi li jittraċċaw l-oriġini tagħhom għal San Vinċenz  De Paule, iżda wkoll fis-Soċjetà San Vinċenz De Paule, imwaqqfa fl-1833 mil-lajċi, Frederic Ozanam, u li hija organizzazzjoni internazzjonali li sservi lil dawk li jsofru minn diżastri naturali u gwerer.

 • Inti tara lil Alla fin-nies l-aktar fil-bżonn?
 • Qalbek sensittiva biżżejjed lejn il-ħtiġijiet tal-oħrajn madwarek?
 • Tfittex li tgħin mill-aħjar li tista’ lill-batuti?
 • Tmur iżżur lill-morda u l-anzjani fid-djar jew sptarijiet biex tkun ta’ kenn għalihom?
 • Twarrab xi ftit flus għall-karità?

TalbaAlla Ħanin, ġedded  fina l-ispirtu ta’ San Vinċenz De Paule,
– ħeġġeġ fina n-nar tal-imħabba tiegħek.
Alla Twajjeb, urina kif nibku ma’ dawk li jibku,
– imla l-qlub tagħna bil-kompassjoni u l-imħabba.
Alla Ħallieq, inti titlob lin-nisa u l-irġiel biex jimxu fuq l-eżempju ta’ San Vinċenz De Paule,
– agħtina għajnejn li jaraw lil Kristu fil-batuti u l-foqra. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-vincent-de-paul-607

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-vincent-de-paul/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

31 ta’ Awwissu: San Adju

Verżjoni Vidjo: San Adju

“Kien dak li jivjaġġa kemm fl-ibliet kif ukoll fl-irħula, bil-mixi, qatt fuq iż-żiemel, diment li ma kienx ikun mgħaġġel għax jinqala’ xi bżonn; u meta fi triqtu kien jiltaqa’ mal-foqra jew is-sinjuri, kien jistedinhom, anki jekk kienu pagani, biex iħaddnu l-fidi, u dawk li kienu diġà jemmnu, biex isaħħu l-fidi tagħhom, u kien iqanqalhom bi kliemu u b’għemilu biex jagħtu karità u jagħmlu opri ta’ ħniena.” Deskrizzjoni fuq San Adju minn San Bedju fid-dokument tiegħu ‘L-Istorja Ekkleżjastika tal-Poplu Ingliż,’ (III Ktieb: Kapitlu V)

258526.pSAN ADJU
Isqof ta’ Lindesfarne
? – 651

Tagħrif:

San Adju, li ddefenda bil-qawwa l-prattiki Ċeltiċi kontra l-impożizzjonijiet Rumani, twieled fl-Irlanda (dak iż-żmien l-Iskozja) fis-7 seklu. Bħala patri fil-monasteru mwaqqaf minn San Kolumbjanu fil-gżira ta’ Iona, huwa kien famuż għall-axxetiżmu strett tiegħu.

Meta r-re qaddis Oswaldu tal-Umbrija ta’ Fuq ried jikkonverti l-poplu tiegħu għall-kristjaneżmu, huwa dar fuq il-patrijiet Ċeltiċi ta’ Iona, aktar milli lejn il-kleru Ruman ta’ Canterbury. L-ewwel isqof li ntbagħat biex imexxi din il-missjoni, wera li kien inutli, għaliex gerrex lin-nies billi kien aħrax magħhom. Imma huwa qal li l-missjoni tiegħu falliet minħabba d-dispożizzjonijiet ostili tal-poplu Ingliż. San Adju sostna li kien l-isqof li kellu tort, u mhux l-Ingliżi. Minflok kellu jkun iebes ma’ poplu li kien għadu fl-injoranza, kellu jisqiehom il-ħalib aktar milli l-ikel solidu. (kliem San Pawl fl-1Korintin 3:2). Imbagħad l-isqof intbagħat lura, u nstab kandidat ideali biex joħodlu postu.

San Adju ġie kkonsagrat isqof u mibgħut fl-Umbrija ta’ Fuq biex jieħu ħsieb din il-missjoni. Ir-re Oswaldu tah il-gżira ta’ Lindisfarne qrib ir-residenza rjali ta’ Bamburg għall-episkopat tiegħu. San Adju waqqaf ukoll il-monasteru famuż ta’ Lindisfarne fis-sena 635.

San Bedju, fid-dokument tiegħu, ‘L-Istorja Ekkleżjastika tal-Poplu Ingliż,’ ifaħħar lil Adju għall-umiltà u t-tjubija tiegħu, filwaqt li rrakkomandah bħala mudell għall-isqfijiet u s-saċerdoti kollha suċċessivi. Hu ma kienx marbut mal-affarijiet tad-dinja, u lanqas kien ifittex r-rikkezzi tagħha. Meta kien jirċievi xi rigali mingħand ir-re jew mingħand nies sinjuri, huwa kien iqassamhom lill-foqra. Kull nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa kien isum u ma jiekol xejn sat-tlieta ta’ wara nofsinhar, minbarra fil-perjodu tal-Għid.

Minn Lindisfarne, San Adju kien jivvjaġġa madwar l-Umbrija ta’ Fuq kollha, biex iżur lill-merħla tiegħu u jistabilixxi missjonijiet. Fis-snin meta kien jevanġelizza, Adju kien responsabbli għall-kostruzzjoni ta’ knejjes, monasteri u skejjel. Fl-istess ħin, hu ħa reputazzjoni kbira ta’ wieħed li jagħmel karità u ta’ dak li hu dedikat lejn il-batut – bħal jipprovdi kamra, għejxien u edukazzjoni lill-orfni u jagħmel użu minn kontribuzzjonijiet biex jifdi l-ħajja tal-ilsiera. San Oswaldu, li kien jaf il-lingwa miż-żmien meta hu u l-familja tiegħu kienu eżiljati f’Iona, għamilha ta’ interpretu lill-isqof Adju, li ma kienx jitkellem bl-Ingliż. Għalhekk, ir-re kellu rwol attiv fil-konverżjonijiet ta’ niesu.

Sena minnhom, wara li attenda servizz f’Pascha, ir-re Oswaldu poġġa biex jiekol mal-isqof Adju. Fil-mument meta l-isqof kien wasal biex ibierek l-ikel, daħal qaddej u informa lir-re li kien hemm numru kbir ta’ nies foqra jittalbu l-karità. Ir-re ordna li l-ikel tiegħu stess jiġi servut lill-foqra fuq platti tal-fidda, u li wara, dawn il-platti jiġu maqsuma f’biċċiet u mogħtija lilhom. Hemm illustrazzjoni sabiħa ta’ dan l-inċident fit-13-il seklu Berthold Missal fil-Librerija Pierpont Morgan f’New York. Adju, li kien imqanqal bil-bosta b’dan il-ġest ta’ karità tar-re, qabdu minn idu l-leminija u qal: “Jalla din l-id qatt ma tintilef.” Skont it-tradizzjoni, id San Oswaldu baqgħet intatta għal sekli twal wara mewtu. San Bedju jgħid li din l-id inżammet fil-knisja ta’ San Pietru f’Bamburgh, fejn kienet meqjuma minn kulħadd. Illum din l-id, ma jafux x’sar minnha.

San Oswaldu miet f’battalja kontra l-forzi tar-re f’Penda fil-5 t’Awwissu tas-sena 642 f’post jismu Maserfield. Kien għad għandu biss 38 sena. San Adju tnikket ħafna bil-mewt tiegħu, imma San Oswinu li ħadlu postu, kien ukoll bniedem għal qalbu.

Ir-re Oswinu darba ta żiemel u karrettun lil Adju biex ikun jista’ jivjaġġa (għax kien jivjaġġa bil-mixi). Wara ftit taż-żmien, l-isqof Adju ltaqa’ ma’ tallab u tah kemm iż-żiemel, kif ukoll il-karrettun. Ir-re sema’ x’ġara, u ma tantx ħa gost b’dan. Hu staqsa lil San Adju għaliex kien ta dan ir-rigal rjali lil tallab, meta fl-istalla kien hemm żwiemel aktar addattati għat-tallaba. Adju ċanfru, filwaqt li staqsa lir-re jekk kienx iqis liż-żiemel oħla fil-ġieħ mill-Iben t’Alla (Adju qies ix-xbieha t’Alla f’dak it-tallab). Għall-bidu, ir-re ma fehemux. Imbagħad niżel f’riġlejn l-isqof, jibki dmugħ ta’ ndiema u filwaqt li talbu maħfra, Oswinu wiegħed li qatt iżjed ma kien se jiġġudika l-għemejjel ta’ karità ta’ Adju.

San Adju qajjem lir-re fuq riġlejh, u stqarr li qatt ma kien ra re daqshekk umli. Hu pprofetizza li Oswinu ma kienx se jdum wisq f’din il-ħajja, għax in-nies ma kienx jixraqilhom re ta’ dan it-tip. Il-profezija seħħet ftit taż-żmien wara, meta San Oswinu ġie maqtul f’Gilling fl-20 t’Awwissu tas-sena 651.

San Adju mar għand il-Mulej fil-31 t’Awwissu, inqas minn ġimagħtejn wara. Hu miet f’Bamburgh, iserraħ mal-ġenb tal-knisja fuq in-naħa tal-punent. Il-kolonna li serraħ magħha biex iwieżen lilu nnifsu, għada teżisti sal-lum, minkejja li l-knisja ġiet meqruda darbtejn, kawża ta’ nirien. Wieħed għadu jista’ jaraha fis-saqaf tal-knisja preżenti, fuq il-fonti tal-Magħmudija.

F’dak il-jum li San Adju miet, San Kurbert kien għadu daqsxejn ta’ żagħżugħ jirgħa n-nagħaġ ta’ missieru. Meta ħares ‘il fuq, ra viżjoni ta’ anġli jtellgħu fis-sema, ir-ruħ ta’ xi ħadd, f’ballun tan-nar. Aktar tard, sar jaf li l-isqof Adju kien miet f’dik l-istess siegħa li hu kien ra l-viżjoni.

Għall-ewwel, l-isqof qaddis Adju ġie midfun f’Lindisfarne fuq in-naħa tal-lemin tal-altar tal-knisja ta’ San Pietru. Fis-sena 664, is-Sinodu ta’ Whitby iddikjara li l-knejjes kollha tal-Brittanja kellhom isegwu l-prattiki Rumani, u li l-użanzi Ċeltiċi kellhom jitwaqqfu. San Kolmu, it-tielet isqof ta’ Lindisfarne, ma setax jaċċetta din id-deċiżjoni. Għalhekk, iddeċieda li jirtira f’Iona, filwaqt li ħa miegħu l-għadam ta’ San Adju . L-użanzi Ċeltiċi baqgħu jiġu pprattikati f’Iona sat-8 seklu.

ĦsiebSbuħija li tispikka f’San Adju hija dik tas-sempliċità. Hu ħabb lil Alla u lin-nies li għalihom ħadem, stinka u għex. Kien minħabba din l-imħabba tiegħu hekk kbira, li jrnexxielu jikkonverti saltna sħiħa. Bħala missjunarju, it-tagħlim tiegħu u l-eżempju ta’ ħajtu, kienu jiddu f’armonija perfetta. Hu jurina l-importanza u l-effett ta’ meta wieħed jagħti kas tal-konverżjoni tal-bniedem b’mod sħiħ; għax x’jiswa li tipprova tikkonvinċi lil min hu bil-ġuħ li Alla se jipprovdilu l-ikel, jekk ma tagħtihx inti stess x’jiekol minn dak li l-Mulej ipprovda lilek? Jew x’jiswa li tgħallem lin-nies biex ma jorbtux qalbhom mal-ġid tad-dinja imma jinvestu f’teżori fis-Sema, jekk inti stess m’intix tagħtihom l-eżempju ta’ dan b’ħajtek?

San Adju kien ukoll jisħaq li l-fidi mhix xi obbligu ta’ nhar ta’ Ħadd bla ebda rabta oħra, imma hija stil ta’ ħajja bbażata fuq it-tagħlim u l-eżempju ta’ Kristu. L-imħabba stess kienet l-ingredjent li mlietu bil-kuraġġ biex seta’ jaffaċċja l-isfidi tal-ħajja ta’ kuljum. Dan jurina li aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-istess impatt fuq ta’ madwarna, jekk inħallu lil Alla jmexxina fil-mod ħolistiku kif inħobbu lill-oħrajn.

Kulħadd kien iħossu milqut mill-karattru ta’ Adju. It-tattika li uża biex jirbaħ lin-nies għal Kristu kienet dik ta’ laqgħa diretta u personali magħhom. Bħal Ġesù, li f’ħajtu ma kitibx kotba, ma vjaġġax madwar id-dinja u ma talabx lin-nies jgħixu ħajja iżjed perfetta bla ma tahom l-eżempju, Adju ssokta l-missjoni tiegħu b’qalb mimlija tama f’Alla li jibdel il-qlub. Emmen bis-sħiħ fis-sempliċità ta’ konverżazzjonijiet komuni man-nies li magħhom kien jiltaqa’ tul it-triq, u li fihom kien jara x-xbieha t’Alla. Meta ngħata ż-żiemel u l-karrettun mir-re Oswaldu, hu tahom immedjatament lil tallab, għax beża’ li dawn kienu se jfixkluh milli jikkomunika man-nies bl-aktar mod xieraq.

Minkejja l-karattru twajjeb u dħuli tiegħu, il-karità vera ma żammitux lura milli jċanfar lir-re nnifsu, meta ra li dan kien ta valur lir-rigal li kien tah, aktar milli lit-tallab xbieha t’Alla. Li tazzarda tindirizza lir-re b’dak il-mod, (li kien il-figura awtorevoli u setgħana ta’ dak iż-żmien) ma kinitx ħaġa komuni. Imma fir-realtà n-nuqqas ikun meta wieħed jibqa’ sieket meta sippost jitkellem jew meta wieħed jista’ jiftaħ għajnejn xi ħadd biex dan ma jibqax fl-iżball, u dan ma jagħmlux, forsi b’mistħija, biża’ jew minħabba r-rispett uman. U jien, kemm qed inġib ruħi ta’ nisrani/ja vera f’din il-ħaġa, billi nitkellem meta għandi nitkellem jew niskot meta għandi niskot?

Adju għażel għalih knisja sempliċi tal-injam, li kien bena f’Lindisfarne, gżira li f’ħinijiet differenti tal-ġurnata tiċkien minħabba l-mewġ tal-marea. Kien hawn li kien jgħaddi ħin f’talb għall-bżonnijiet tal-merħla tiegħu, fi studju tal-Iskrittura, u f’sawm u ċaħdiet oħra. Jgħidu li darba bit-talb ferventi tiegħu, kien għamel ċerva inviżibli biex jipproteġieha mill-kaċċaturi. Darba oħra b’talbu rnexxielu jitfi xi nirien qabel ma dawn jikkawżaw ħsara. U f’okkażjoni oħra, jingħad li mit-tieqa tiegħu ra daħna fil-bogħod u nduna li kien hemm armata ġejja tattakkhom. Għat-talb tiegħu, l-armata ma komplitx tavvanza għax ħassew li ma setgħux jersqu qrib. Għalhekk huma ħasbu li kien hemm xi seħer, u beżgħu tant, li ħarbu mifxula! Kemm qed inbiegħed lili nnifsi u lill-oħrajn mill-perikli tar-ruħ u tal-ġisem bl-impenn tiegħi fit-talb?

Talba

Ħalluni waħdi ma’ Alla kemm jista’ jkun fit-tul.
Bħalma l-marea tgħatti x-xatt,
agħmilni gżira, riservata għalik biss,
waħdi miegħek, o Alla, u ngħix fil-qdusija għalik.

Imbagħad meta terġa’ tinkixef l-art,
ippreparani biex inġorr il-preżenza tiegħek fid-dinja bieżla ta’ ‘lil hinn,
id-dinja li tiġi fuqi u tinvadini, sakemm l-ilma jerġa’ jiġi jgħatti l-art,
u nkun nista’ nerġa’ nkun lura miegħek. Ammen.
(Talba ta’ San Adju)

English Version: https://www.americaneedsfatima.org/Saints-Heroes/st-aidan-of-lindisfarne.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Aidan_of_Lindisfarne

25 ta’ Awwissu: San Ludoviku ta’ Franza

Verżjoni Vidjo: San Ludoviku ta’ Franza

“Ħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’saħħtek kollha. Mingħajr dawn, m’hemmx salvazzjoni.” San Ludoviku 

2132485633.jpgSAN LUDOVIKU TA’ FRANZA
Re
1214 – 1270

Tagħrif: San Ludoviku twieled f’Poissy, Franza, fil-25 ta’ April, 1214. Kien iben ir-Re Ludoviku VIII.

Fl-1226, tilef lil missieru, u billi kien għadu tifel ta’ tnax-il sena, ommu saret Reġġenti, u mexxiet il-pajjiż floku.

Ta’ dsatax-il sena żżewweġ lil Margerita, u tfal kellhom ħdax: ħames subien u sitt ibniet.

Fl-1235, meta kellu 21 sena, ħa t-tmexxija tal-pajjiż f’idejh, u sar Ludoviku IX ta’ Franza. Kien mexxej eżemplari, u ħadem ħafna biex ikun hemm il-paċi u l-ġustizzja fis-saltna tiegħu. Kien jinteressa ruħu fil-fqar, bena sptarijiet u skejjel. Kien jgħix ħajja umli u ta’ talb tant li kien isib ħin biex jisma’ quddiesa kuljum, u jfittex li jagħmel ġid spiritwali lil kulħadd. Qatt ma wettaq vendetti, u qatt ma ġera wara ambizzjonijiet u konkwisti.

Fl-1248, mexxa s-seba’ Kruċjata kontra s-Sultan tal-Eġittu li kien qed jhedded l-artijiet imqaddsa, iżda waqa’ priġunier tas-Seraċini. Meta ġie mifdi fl-1250, huwa bl-armata tiegħu, baħħar lejn il-Palestina fejn dam sal-1254. Irritorna lejn pajjiżu hekk kif sema’ li ommu, li kienet qed tmexxi l-pajjiż floku kienet mietet.

Fl-1270, mexxa Kruċjata oħra, iżda waqa’ marid fit-Tuneżija fejn miet fil-25 ta’ Awwissu. Għalkemm iż-żewġ Kruċjati fallew bil-kbir, iżda hu ħalla eżempju mill-isbaħ ta’ eroiżmu.

Il-Papa Bonifaċju VIII ikkanonizzah fl-1927.

Ħsieb: Meta Ludoviku kien għadu tifel kien jisma’ ’l ommu tgħidlu: “Ibni, aktar irrid narak mejjet milli mtabba’ bid-dnub u ’l bogħod mill-grazzja ta’ Alla.” Mhux ta’ b’xejn li minkejja l-pożizzjoni għolja soċjali tiegħu, tela’ b’dawk-il ħafna sentimenti sbieħ li wassluh biex isir qaddis! Jalla l-ġenituri, u dawk li jieħdu ħsieb it-tfal jagħrfu r-responsabbiltà kbira tagħhom li jagħmlu mat-tfal fdati lilhom mhux biss ġid materjali iżda wkoll spiritwali.

Interessanti wieħed jinnota li t-tradizzjoni tgħidilna li, fost-il ħafna għemejjel ta’ karità li għamel dan ir-re, l-aktar waħda li kien iħobb, kienet li jagħti minn ġidu lin-nies għomja. Għalfejn taħsbu? Għax dawn ma setgħux jaraw li kien hu, ir-re, li kien qed jagħtihom din l-għajnuna. Ma riedx it-tifħir tagħhom, imma ried jagħmel dak kollu li hu possibli biex jibqa’ anonimu u umli. U dan hu propju dak li Ġesù qalilna biex nagħmlu. Infatti, fid-diskors tiegħu tal-muntanja, f’Kapitlu 6 tal-Vanġelu ta’ San Mattew, Ġesù jgħidilna:

“Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor fis-sinagogi u fit-triqat, biex in-nies tfaħħarhom. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m’għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel il-leminija, biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi, u Missierek, li jara dak li hu moħbi, iroddlok hu.” (Mattew 6: 1-4)

Din dejjem kienet it-tentazzjoni tan-nies spiritwali u reliġjużi, dik li jagħmlu għemejjel tajba bit-tama li xi nies jarawhom u josservawhom ħalli jfaħħruhom! U hawn fejn tidħol is-suppervja, li ddawwar it-tajjeb li tkun għamilt u tavvalenak. Għalhekk kun bħala San Ludoviku, sakemm ikun possibli. Agħmel l-umiltà l-pedament ta’ kull opra tajba tiegħek biex imbagħad ikun Alla nnifsu li jonorak u jagħtik il-ħlas xieraq li jkun jistħoqqlok.

U issa niġu għall-parir famuż li Ludoviku ta lil ibnu bħala testment, li tajjeb li nieħduh għalina lkoll għax tassew huwa validu għal kull żmien:

“Għażiż ibni, l-ewwel istruzzjoni tiegħi hi, li għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha u b’saħħtek kollha. Mingħajr dawn, m’hemmx salvazzjoni. Żomm lilek innifsek, ibni, ‘il bogħod minn kull ħaġa li taf li ma togħġobx lil Alla, jiġifieri fi kliem ieħor, żomm ‘il bogħod mid-dnub il-mejjet. Għandek tippermetti lilek innifsek li tiġi ttormentat b’kull tip ta’ martirju qabel ma tħalli li taqa’ fid-dnub il-mejjet! 

Jekk il-Mulej jippermettielek li tgħaddi minn xi tiġrib, kun paċenzjuż u aċċetta dan bi gratitudni, filwaqt li żżomm f’moħħok li dan seħħ għall-ġid tiegħek u forsi wkoll għax kien ħaqqek. Jekk il-Mulej jagħtik xi tip ta’ prosperità, irringrazzjah b’umiltà u ara li ma ssirx bniedem agħar għax taħkmek is-suppervja jew xi ħaġa oħra, għax int m’għandek qatt topponi lil Alla jew toffendih fejn għandhom x’jaqsmu l-istess doni tiegħu.

Segwi b’attenzjoni l-uffiċċju divin, bil-ferħ u bid-devozzjoni. Sakemm għadek fil-knisja, kun attent li ma tħallix lil għajnejk iduru ‘l hemm u ‘l hawn, u tgħidx kliem bla bżonn, imma itlob lill-Mulej bil-qima, bil-fomm jew b’talb interjuri mill-qalb.

Kun ta’ qalb kbira mal-foqra, dawk inqas ixxurtjati u dawk imġarba. Għinhom kemm tiflaħ u kkunslhom kif tista’. Irringrazzja lill-Mulej tal-benefiċċji kollha li jkun tak, ħalli jkun jistħoqqlok tirċievi aktar. Kun ġust man-nies u mingħajr tidwir ‘l hemm jew ‘l hawn, imma żomm biss mal-linja tal-ġustizzja. Kun dejjem man-naħa tal-foqra aktar milli ma’ dik tas-sinjuri, sakemm tista’ tkun ċert mill-verità. Ara li n-nies tiegħek jgħixu fil-ġustizzja u l-paċi, imma b’mod speċjali dawk li għandhom pożizzjoni ekklesjastika u jagħmlu parti minn ordnijiet reliġjużi.

Kun devot u ubbidjenti lejn Ommna l-Knisja ta’ Ruma u lejn il-Pontifikat Suprem tal-Papa bħala l-missier spiritwali tiegħek. Aħdem biex tneħħi d-dnubiet kollha minn artek, partikolarment tad-dagħa u l-ereżiji.

Fl-aħħar nett, għażiż ibni, nagħtik kull barka li missier li jħobb lil ibnu jista’ jagħti. Jalla t-Tliet Persuni tat-Trinità Qaddisa u l-qaddisin kollha jipproteġuk minn kull ħażen. U jalla l-Mulej jagħtik il-grazzja li twettaq ir-rieda tiegħu ħalli b’hekk Hu jkun jista’ jiġi moqdi u unurat permezz tiegħek, ħalli fil-ħajja li jmiss inkunu nistgħu flimkien narawh, inħobbuh u nfaħħruh għal dejjem. Ammen.

TalbaO Alla, int ħadt lil San Ludoviku mit-tmexxija ta’ saltna fuq l-art għall-glorja tas-Saltna tas-Sema; bit-talb tiegħu, agħtina li fil-qadi ta’ dmirijietna, f’din il-ħajja li tgħaddi, infittxu s-Saltna tiegħek, li tibqa’ għal dejjem. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://www.ewtn.com/library/mary/louis.htm

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-louis-of-france/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_of_France

Il-pariri li San Ludoviku ta lil ibnu bl-Ingliż: http://tylertenbarge.blogspot.com/2012/08/saint-louis-letter-to-his-son.html

Dokumentarju dettaljat u interessanti dwar il-ħajja ta’ San Ludoviku:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.