5 ta’ Ġunju: San Bonifaċju

Verżjoni Vidjo: San Bonifaċju

Aħna għożżejniekom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelju ta’ Alla imma ħajjitna stess, Daqskemm sirtu għeżież għalina. Uliedi, minħabba fikom jien qiegħed inħoss mill-ġdid l-uġigħ tal-ħlas sakemm Kristu jissawwar ġewwa fikom.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Bonifaċju (1Tessalonkin 2:8; Galatin 4:19).

06-05-St-BonifaceSAN BONIFAĊJU
Isqof u Martri
673 – 754

Tagħrif: San Bonifaċju, l-Appostlu tal-Ġermanja, twieled f’Devonshire, l-Ingilterra fis-sena 673, bl-isem ta’ Winfrid.

Ta’ seba’ snin beda l-edukazzjoni tiegħu għand il-Benedittini fil-monasteru ta’ Exeter, u ta’ erbatax, daħal mal-Benedittini ta’ kunvent qrib Exeter, u wara mar f’dak ta’ Nursling, qrib Winchester, fejn kien id-direttur tal-iskola, u kiteb l-ewwel grammatika Latina li qatt inkitbet fl-Ingilterra.

Sar saċerdot meta kellu 30 sena b’xewqa kbira li jmur missjunarju fil-Ġermanja. Qata’ xewqtu fis-sena 719, meta bil-Barka Appostolika tal-Papa Girgor II mar il-Ġermanja.

Inċident li ġara, għenu ħafna fil-konverżjoni tal-Ġermanja. Kien hemm siġra kbira f’Hessja, iddedikata lil wieħed mill-allat foloz, u n-nies kienu jmorru jagħmlu ċerimonji reliġjużi, jitolbu u joffru s-sagrifiċċji quddiemha. San Bonifaċju ddeċieda li jeqridha, u bil-għajnuna ta’ xi Nsara qaċċatha. Hu ħaseb li kien ser jinqala’ nkwiet kbir, u forsi anke jitlef ħajtu, iżda ġara l-kuntrarju għax tribù wara tribù bdew ġejjin għandu biex jikkonvertu, tant li kellu jitlob lis-Superjuri tiegħu biex jibagħtulu iżjed patrijiet u magħhom sorijiet biex jgħinuh.

Fis-sena 722, mar Ruma biex jagħti tagħrif dwar il-ħidma tiegħu, u qabel ma telaq lura lejn il-missjoni tiegħu, ġie kkonsagrat isqof mill-Papa San Girgor II, u bidel ismu f’Bonifazju (jagħmel tajjeb).

Fis-sena 748, il-Papa San Żakkarija ħatar lil Bonifaċju Arċisqof ta’ Mainze u Primat tal-Ġermanja.

Protett u megħjun mir-Re Karlu, imsejjaħ “il-Martell”, irnexxielu jikkonverti bosta pagani. Ma damux ma ngħaqdu miegħu bosta missjunarji ingliżi oħra. Bonifaċju waqqaf id-djoċesijiet ta’ Erfurt, Buraburg u Wurzburg, kif ukoll dik ta’ Eichstatt, waqt li hu baqa’ isqof ta’ Mainz.

Ippresieda fil-konċilji li saru fi Franza mis-sena 743 sas-sena 747 u l-Papa San Żakkarija ħatru Primat tal-Ġermanja. Kien Bonifaċju li nkuruna lir-Re Pepin, bin Karlu l-Martell fi Soissons. Imma Bonifaċju kellu jinkuruna l-ħajja appostolika tiegħu bil-martirju.

Fil-5 ta’ Ġunju 754, lejlet il-Pentekoste, meta kellu madwar 73 sena, peress li wara l-mewt ta’ San Willibrordu (ara San Willibrordu), xi nsara fl-Olanda kienu qed jerġgħu jsiru pagani, kien jinsab fl-Olanda biex jamministra l-Griżma tal-Isqof lil numru ta’ Nsara li kienu għadhom kemm ikkonvertew. Ġara li waqt li kien qed ilesti ruħu għaċ-ċerimonja grupp ta’ pagani qabżu fuqu u qatlu lilu flimkien ma’ San Eoban u xi ħamsin Nisrani li kienu preżenti, bid-daqqiet tax-xwabel f’Dokkum.

Il-fdal ta’ San Bonifaċju, l-“Appostlu tal-Ġermanja”, jinsab meqjum fl-Abbazija ta’ Fulda, l-iktar waħda importanti mill-Abbaziji kollha li Bonifaċju waqqaf fil-Ġermanja, fejn bosta mirakli seħħew fuq qabru.

Ħsieb: Qari mill-Ittri ta’ San Bonifaċju, isqof u martri, bit-titlu ‘Raghaj imħeġġeġ, jishar fuq il-merħla ta’ Kristu’:

“Il-Knisja qisha dgħajsa kbira qiegħda taqsam il-baħar tad-dinja, il-mewġ tal-ħafna tiġrib iħabbatha f’din il-ħajja. U għalhekk ma tridx min jitlaqha weħidha, imma min imexxiha. Il-missirijiet ta’ l-imgħoddi jagħtuna eżempju, Klement u Kornelju u ħafna oħrajn f’Ruma, Ċiprijanu f’Kartaġni, Atanasju f’Lixandra, fi żmien l-imperaturi pagani, baqgħu jmexxu d-dgħajsa ta’ Kristu, anzi l-għarusa għażiża tiegħu, jiġifieri l-Knisja, u għallmuha, iddefendewha, u tħabtu u batew għaliha saħansitra sat-tixrid ta’ demmhom.

Jien u naħseb f’dawn in-nies u f’oħrajn bħalhom, inħossni nitkexkex u nirtogħod bil-biża’, u d-dlamijiet ta’ dnubieti jdawrruni. U kont nagħżel bil-qalb kollha li nitlaq għalkollox it-tmun tal-Knisja li darba ħadt f’idejja, li kieku din il-ħaġa stajt inwettaqha bl-eżempju ta’ xi ħadd mill-Missirijiet jew bl-Iskrittura Mqaddsa.

Din hi l-verità. U billi l-verità tista’ tkun imħabbta, imma ma tistax tintrebaħ u titqarraq, l-ispirtu mħabbat tiegħi jmur jistkenn għand dak li permezz ta’ Salamun qal: Ittama f’Alla b’qalbek kollha, u tistrieħx fuq il-fehma tiegħek. Fi triqatek kollha aħseb fih, u hu jwittilek il-mogħdijiet tiegħek. U qal ukoll: Isem il-Mulej hu torri qawwi: fih jistkenn il-ġust u jkun salv.

Nieqfu fis-sewwa u nħejju ruħna għat-tiġrib, biex nistennew l-għajnuna mingħand Alla u ngħidulu: Mulej, int kont għalina kenn minn nisel għal nisel.

Nittamaw f’dak li għabbiena bit-toqol tiegħu. Dak li ma nifilħux inġorru aħna, inġorruh bil-qawwa ta’ dak li jista’ kollox u li qalilna: Il-madmad tiegħi ħelu, u t-toqol tiegħi ħafif. Nieqfu qawwijin fit-taqbida sa jum il-Mulej, għax ġew fuqna jiem ta’ dwejjaq u niket. U, jekk Alla jogħġbu, ħa mmutu għall-liġi mqaddsa ta’ missirijietna, biex jistħoqqilna niksbu magħhom il-wirt ta’ dejjem.

Ma nkunux bħal klieb li ma jinbħux, ma nagħmlux bħal min jibqa’ jħares sieket, ma nkunux ħaddiema mħallsa li jaħarbu mill-lupu, imma nkunu rgħajja mħeġġa, jishru fuq il-merħla ta’ Kristu, ixandru l-kelma lill-kbar u ż-żgħar, lill-għonja u l-foqra, ta’ kull grad u ta’ kull għomor, skont il-ħila li Alla jagħtina, f’ħin f’waqtu jew le, kif qalilna San Girgor fil-ktieb tiegħu fuq il-ħidma pastorali.

Bonifaċju kien għamel mossa tajba favur il-kristjaneżmu, fl-attentat tiegħu biex jeqred is-superstizzjoni pagana. Ġurnata waħda, fil-preżenza ta’ folla kbira, qabad mazza u qaċċat siġra tal-ballut li kienet fuq il-muntanja Gudenburg. Din is-siġra kienet meqjusa sagra. Din waqgħet u nqasmet f’erba’ biċċiet. Il-folla stenniet li l-allat tagħhom jeqirdu lil Bonifaċju, iżda x’ħin raw li ma ġara xejn, għarfu li l-allat tagħhom kienu bla qawwa u ma jeżistux. Mill-bċejjeċ tas-siġra għamel planki li bihom bena kappella”.

 • U int u jien, kemm aħna kapaċi nuru l-fidi tagħna fil-pubbliku?

Talba: Agħtina, Mulej, l-għajnuna bit-talb tal-martri San Bonifaċju, li għallem il-fidi tiegħek u ta xhieda għaliha bit-tixrid ta’ demmu; agħmel li aħna wkoll inżommu sħiħ fl-istess fidi u b’qalbna qawwija nistqarruha bl-għemil. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-boniface.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-boniface/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Boniface

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ Mejju: Santu Wistin ta’ Canterbury

Verżjoni Vidjo: Santu Wistin ta’ Canterbury

“Min irid jitla’ fil-għoli ħafna, irid jagħmel hekk tarġa tarġa.” – San Girgor il-Kbir f’ittra li kiteb lil Santu Wistin ta’ Canterbury.

SOD-0527-SaintAugustineofCanterbury-790x480SANTU WISTIN TA’ CANTERBURY
Isqof
? – 605

Tagħrif: Santu Wistin kien Pirjol tal-Patrijiet Benedittini fil-monasteru ġdid ta’ San Andrea f’Monte Celio, Ruma.

Fis-sena 596, il-Papa Girgor il-Kbir, li għal xi żmien qabel kien kumpann tiegħu fl-istess monasteru, bagħtu ma’ xi erbgħin oħra sħabu biex jevanġelizzaw l-Ingilterra.

Ir-Re ta’ Kent, Ethelbert (ara San Ethelbert), laqagħhom tajjeb u stedinhom joqogħdu f’Canterbury, il-belt ewlenija tar-renju tiegħu.

F’qasir żmien, Ethelbert, li kien miżżewweġ lil Berta, Kattolika Franċiża, tgħammed u miegħu tgħammdu eluf oħra.

Ftit żmien wara, Santu Wistin mar Franza fejn ġie kkonsagrat Isqof. Lura fl-Ingilterra waqqaf is-Sede tiegħu f’Canterbury u fforma d-Djoċesijiet ta’ Londra u ta’ Rochester.

Ħadem ħafna biex il-Fidi Nisranija tinfirex mal-Ingilterra kollha, u pprova bla suċċess jgħaqqad miegħu gruppi antiki ta’ Nsara li mħabba l-gwerriera Anglo-Sassi kienu xterdu ‘l hawn u ‘l hemm mal-Ingilterra.

Miet fis-26 ta’ Mejju 605, f’inqas minn sena wara l-mewt tal-ħabib kbir tiegħu, il-Papa San Girgor il-Kbir, u wara ħidma intensa ta’ 7 jew 8 snin fl-Ingilterra. Ġeneralment Santu Wistin u sħabu huma miżmuma bħala Benedittini bħall- Papa San Girgor li bagħathom missjunarji. U bħal San Girgor, Santu Wistin ta’ Canterbury huwa msejjaħ u bir-raġun l-“Appostlu tal-Ingilterra”.

Ħsieb: Interessanti mmens id-diskors li għamel il-Papa Franġisku fiċ-ċelebrazzjoni tal-Għasar, bis-sehem tal-Eċċellenza tiegħu Dr Justin Welby, Arċisqof ta’ Canterbury u Primat tal-Komunjoni Anglikana, fit-Tifkira tal-Ħamsin Anniversarju mil-Laqgħa bejn Pawlu VI u l-Arċisqof Michael Ramsey u mit-Twaqqif taċ-Ċentru Anglikan ta’ Ruma, fil-Knisja ta’ Sant’Andrija u San Girgor Al Celio, l-Erbgħa 5 ta’ Ottubru, 2016. Jgħid hekk:

“Nixtieq nirriferi għall-mixja komuni tagħna wara Kristu r-Ragħaj it-Tajjeb, billi nieħu spunt mill-baklu ta’ San Girgor il-Kbir, li jista’ jissimbolizza tajjeb it-tifsira ekumenika qawwija ta’ din il-laqgħa tagħna. Il-Papa Girgor minn dan il-post għajn ta’ missjoni għażel u bagħat lil Santu Wistin ta’ Canterbury u l-irħieb tiegħu għand il-popli Anglo-Sassoni, u hekk inawgura paġna ġdida ta’ evanġelizzazzjoni, li hi l-istorja komuni tagħna u torbotna b’rabta li ma tinħallx. Għalhekk jixraq li dan il-baklu jkun simbolu komuni tal-mixja tagħna ta’ għaqda u missjoni.

Fiċ-ċentru tal-parti tonda tal-baklu jidher il-Ħaruf Irxoxt. L-imħabba tal-Ħaruf rebbieħ fuq id-dnub u fuq il-mewt hi l-messaġġ veru u ġdid li flimkien irridu nwasslu lill-mitlufa ta’ żmienna u lil dawk li għand m’għandhomx il-ferħ tal-għarfien tal-wiċċ kollu mogħdrija u t-tgħanniqa ħanina tar-Ragħaj it-Tajjeb. Il-ministeru tagħna jikkonsisti f’li ndawlu d-dlamijiet b’dan id-dawl ħelu, bil-qawwa sempliċi tal-imħabba li tirbaħ fuq id-dnub u tegħleb il-mewt. Għandna l-ferħ li nagħrfu u niċċelebraw flimkien il-qalba tal-fidi. Ejjew nerġgħu nsibu postna fiha, mingħajr ma nħallu jtellifna dak li jħajjarna nimxu wara l-ispirtu tad-dinja u jrid ibegħidna mill-freskezza oriġinarja tal-Vanġelu. Minn hemm toħroġ ir-responsabbiltà komuni tagħna, il-missjoni waħdanija li naqdu lill-Mulej u lill-bnedmin.

Dikjarazzjoni Komuni tal-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku u l-Eċċellenza tiegħu Justin Welby, Arċisqof ta’ Canterbury

Ħamsin sena ilu l-predeċessuri tagħna, il-Papa Pawlu VI u l-Arċisqof Michael Ramsey, iltaqgħu f’din il-belt, imqaddsa mill-ministeru u d-demm tal-Appostli Pietru u Pawlu. Iktar tard, il-Papa Ġwanni Pawlu II u l-Arċisqfijiet Robert Runcie u George Carey, il-Papa Benedittu XVI u l-Arċisqof Rowan Williams talbu flimkien f’din il-knisja ta’ San Girgor al Celio, mnejn il-Papa Girgor bagħat lil Wistin jevanġelizza lill-popli Anglo-Sassoni. F’pellegrinaġġ fuq l-oqbra ta’ dawn l-Appostli u Missirijiet imqaddsa, il-Kattoliċi u l-Anglikani jagħrfu li huma werrieta tat-teżor tal-Vanġelu ta’ Ġesù Kristu u tas-sejħa li jaqsmuh mad-dinja kollha. Irċivejna l-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù Kristu permezz tal-ħajjiet qaddisa ta’ rġiel u nisa, li pprietkaw il-Vanġelu bil-kliem u bl-opri, u ġejna maħtura, u mmexxija mill-Ispirtu s-Santu, biex inkunu xhieda ta’ Kristu “sa truf l-art” (Atti 1:8).

Seħħ progress kbir f’ħafna oqsma li kienu żammewna mbiegħda minn xulxin. Madankollu, ċirkustanzi ġodda qalgħu nuqqas ta’ ftehim ġdid bejnietna, partikularment dwar l-ordinazzjoni tan-nisa u dwar kwistjonijiet iktar riċenti marbuta mas-sesswalità umana. Wara dawn id-diverġenzi tibqa’ l-kwistjoni dejjiema dwar il-mod kif titħaddem l-awtorità fil-komunità Nisranija. Dawn huma llum xi aspetti problematiċi li huma xkiel serju għall-għaqda sħiħa bejnietna. Waqt li aħna, bħall-predeċessuri tagħna, ukoll għadna m’aħniex naraw soluzzjonijiet għax-xkiel li għandna quddiemna, qalbna mhix maqtugħa. B’fiduċja u ferħ fl-Ispirtu s-Santu, nemmnu li d-djalogu u l-impenn reċiproku jkabbru l-ftehim ta’ bejnietna u jgħinuna ngħarblu x’inhi r-rieda ta’ Kristu għall-Knisja tiegħu. Aħna fiduċjużi fil-grazzja ta’ Alla u fil-Providenza, għax nafu li l-Ispirtu s-Santu sa jiftaħ bibien ġodda u jmexxina lejn is-sewwa kollu (ara Ġwanni 16:13).

Il-missjoni ekumenika tagħna ma’ dawk li jinsabu fit-truf tas-soċjetà tkun xhieda għalina lkoll, u minn dan il-post imqaddes, bħall-Bxara t-Tajba ta’ tant sekli ilu, ħa joħroġ il-messaġġ li l-Kattoliċi u l-Anglikani huma impenjati li jaħdmu flimkien biex jagħtu leħen lill-fidi komuni fil-Mulej Ġesù Kristu, biex iġibu s-serħan fejn hemm it-tbatija, il-paċi fejn hemm il-ġlied, id-dinjità fejn din hi mċaħħda u mogħtija bis-sieq.

F’din il-Knisja ta’ San Girgor il-Kbir, bil-ħrara kollha nsejħu l-barka tat-Trinità Qaddisa fuq l-andament tal-ħidma kollha tal-ARCIC u tal-IARCCUM, u fuq dawk kollha li jitolbu u jagħtu sehemhom biex terġa’ mill-ġdid l-għaqda bejnietna.”

 • U inti, tiftakar titlob għall-għaqda mill-ġdid fost l-insara kollha?
 • Jista’ jkun li forsi l-Mulej qed isejjaħlek biex toffri wkoll is-sofferenzi personali tiegħek, huma ta’ liema għamla huma, biex magħqudin ma’ dawk ta’ Ġesù jservu bħala talba għall-għaqda fost l-Insara?

Aqraw x’għamlet tfajla żagħżugħa bl-isem ta’ Marija Columba biex tgħin bis-serjetà      ħalli sseħħ l-għaqda fost l-insara: Beata Marija Columba Gabriella Sagheddu.

Talba: O Alla, int wassalt il-poplu ingliż għall-Evanġelju bil-predikazzjoni tal-isqof Santu Wistin; agħmel li l-Knisja tiegħek tibqa’ dejjem tistagħna bil-frott tal-ħidma u t-tħabrik tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-augustine-of-canterbury.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-augustine-of-canterbury/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Canterbury

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

17 ta’ Marzu: San Patrizju

Verżjoni Vidjo: San Patrizju

“Għad jiġu ħafna mil-lvant u mill-punent u joqogħdu fuq il-mejda ma’ Abraham u ma’ Iżakk u ma’ Ġakobb fis-saltna tas-smewwiet.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Patrizju (Mattew 8:11)

st-patrick.pngSAN PATRIZJU
Isqof
385 – 461

Tagħrif: Dan l-appostlu tal-Irlanda twieled aktarx f’Wales madwar is-sena 385 f’Dunbarton, l-Iskozja, jew f’Cumberland, l-Ingilterra. Kien iben familja nisranija u ta’ pożizzjoni soċjali aktarx għolja.

Ġurnata waħda, meta kellu sittax-il sena, waqt li kien fir-razzett ta’ missieru, ġie maqbud u mbagħad mibjugħ bħala lsir fl-Irlanda. Sitt snin wara ħarab, u raġa’ lura lejn id-dar.

Fis-sitt snin li dam fil-jasar huwa sar bniedem ta’ Alla billi kien jitlob fit-tul waqt li kien jirgħa n-ngħaġ, u bil-lejl. Imnebbaħ minn Alla, Patrizju ħarab mill-jasar u rritorna d-dar. Iżda wara xi żmien, fil-ħolm kien jisma’ l-ilħna tal-Irlandiżi jgħidulu: “Ejja u erġa’ imxi fostna.”

Sabiex iħejji ruħu għal din il-missjoni, Patrizju mar f’Auxerre (Franza) taħt id-direzzjoni tal-isqfijiet Amatore u Ġerman, u meta waslet l-aħbar tal-mewt ta’ Palladju, li kien mar jevanġelizza l-Irlanda imma bi ftit suċċess, hu telaq biex jeħodlu postu wara li ġie kkonsagrat isqof.

Madwar is-sena 432 (meta allura kellu madwar 43 sena) niżel l-art ma’ sħabu ħdejn Wicklow. Il-missjoni tiegħu ħalliet frott kbir, speċjalment fil-provinċji ta’ fuq tal-gżira. Hawn huwa kellu jikkumbatti l-paganiżmu, waqqaf għadd kbir ta’ knejjes u ta kunventi, għalkemm kien imfixkel mhux ftit mis-saċerdoti saħħara pagani, imsejħin druwidi, li kienu jgħammru fil-boskijiet.

Wara li għamel vjaġġ għal Ruma (c. 442), Patrizju waqqaf is-sedi tiegħu fil-belt ta’ Armagh, li saret iċ-ċentru tal-missjonijiet tiegħu u aktar tard saret is-sedi primazjali tal-Irlanda kollha. Fil-belt ta’ Naas, li kienet il-belt irjali ta’ dawk iż-żminijiet, Patrizju għammed liż-żewġ ulied tar-re ta’ Leinster. Minn hawn, huwa mar Munster, fejn għammed lil Aengus, iben ir-re. Minn fejn kien jgħaddi huwa kien jikkonverti lill-kapijiet, persważ li l-poplu kien jimxi warajhom.

Il-qaddis kiteb ħajtu fil-qosor u semmieha Stqarrija. Huwa kien jirrifjuta li jaċċetta rigali u ddefenda lilu nnifsu kontra akkużi foloz. Kien promutur kbir tal-verġinità kkonsagrata u kellu konvinzjoni sħiħa tas-sejħa personali tiegħu għall-appostolat. Għal ħidmietu jixraqlu tassew it-titlu ta’ Appostlu Nazzjonali tal-Irlanda

San Patrizju miet fis-17 ta’ Marzu, għall-ħabta tas-sena 461 meta kellu madwar 72 sena. Hu l-Patrun tal-Irlanda, u hu għall-Irlandiżi bħalma San Pawl hu għall-Maltin. Il-jum tal-festa tiegħu hu btala pubblika, u jinżamm hekk mhux biss fl-Irlanda, iżda kull fejn hemm komunitajiet Irlandiżi.

Ħsieb: Dak li jiddistingwi lil San Patrizju huwa l-perseveranza fl-isforzi tiegħu. Meta wieħed jikkunsidra l-istat tal-Irlanda meta l-qaddis beda x-xogħol missjunarju tiegħu, il-biċċa l-kbira tal-ħidmiet tiegħu, u kif iż-żerriegħa li tħawlet kompliet tikber u tirnexxi, wieħed jista’ jammira x’tip ta’ raġel kien San Patrizju. Il-qdusija ta’ persuna hija magħrufa biss mill-frott tal-ħidma tiegħu jew tagħha.

Nhar is-17 ta’ Marzu ta’ kull sena, tista’ tgħid li d-dinja tinżebaħ ħadra – hekk kif tradizzjoni li bdiet fl-Irlanda u mxiet sakemm issa laħqet anke l-aktar irkejjen imbegħdin mill-pajjiż li fih bdiet. Dik li xi darba kienet festa reliġjuża għall-qaddis patrun tal-Irlanda – San Patrizju, illum saret ċelebrazzjoni tal-kultura Irlandiża, ċelebrazzjonijiet li ma jistgħux ma jkunux karatterizzati minn nies libsin l-aħdar, kpiepel u kostumi, u ovvjament, tazza jew tnejn tal-birra Irlandiża li l-kulur skur tagħha donnu sar kulur tradizzjonali ta’ din il-festa wkoll.

Jingħad li l-aħdar sar il-kulur assoċjat ma’ din il-festa għaliex dan il-qaddis kien juża shamrock – pjanta bi tliet werqiet, sabiex jispjega it-trinità qaddisa lill-Irlandiżi Pagani. Għalkemm din hija festa pubblika fir-Repubblika tal-Irlanda u fl-Irlanda ta’ Fuq, iċ-ċelebrazzjonijiet u l-parati ma jsirux hemm biss. New York, fil-fatt, għandha l-ikbar parata f’dan il-jum li ddum għaddejja 6 sigħat u li jieħdu sehem fiha sa 150,000 persuna. Barra minn hekk, monumenti famużi madwar id-dinja jinxtegħlu bl-aħdar f’dan il-jum – bħalma huma l-Piramidi ta’ Giza, kif ukoll il-Kollossew f’Ruma.

U hawn Malta? Bosta jiċċelebrawha f’lokalitajiet bħall-Furjana, Tas-Sliema u San Ġiljan. Ikun hemm parata fil-Belt Valletta fi Triq ir-Reppubblika. Barra minn hekk, wara x-xogħol bosta jinġabru għal tazza birra jew tnejn fil-pubs favoriti tagħhom.

 • Imma San Patrizju kuntent b’dawn iċ-ċerimonji pagani?
 • Qiegħed jiġi onorat kif jixraqlu għat-taħbit tiegħu biex ixerred il-fidi nisranija?
 • Xi jrid Alla minna propjament? Hu jgħid: “Kunu qaddisin, għax qaddis jien.” (1 Pietru 1, 15-16)
 • Kemm qed ngħixu ta’ qaddisin?
 • Kemm qegħdin verament nimxu fuq il-passi tal-qaddisin li l-Knisja tpoġġilna bħala mudelli għall-ħajja tagħna nisranija?
 • Qegħdin tassew insaħħu l-poplu Irlandiż u l-popli kollha fil-Fidi Nisranija, li għaliha San Patrizju u qaddisin oħra, ħadmu b’ħeġġa l-iktar kbira?

Talba: O Alla, int għażilt lill-isqof San Patrizju biex ixandar il-glorja tiegħek lin-nies ta’ l-Irlanda; għall-merti u t-talb tiegħu, agħtina li l-insara kollha jħabirku biex ixandru l-għeġubijiet tiegħek lill-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-patrick.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-patrick/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Patrick

Film on Saint Patrick:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

3 ta’ Frar: San Ansgar

Verżjoni Vidjo: San Ansgar

“Kieku kien jistħoqqli dawn it-tip ta’ favuri mingħand Alla tiegħi, kieku kont nitolbu li jagħmilli miraklu wieħed: dak li bil-grazzja Hu jagħmel minni raġel tajjeb.” – San Ansgar lil wieħed mis-segwaċi tiegħu li kien immeraviljat bil-mirakli kollha li kien qed iwettaq dan il-qaddis. 

St-AnsgarSAN ANSGARJU (OSCAR)
Isqof
801 – 865

Tagħrif: San Ansgar, appostlu tad-Danimarka u tal-Isvezja, twieled fis-sena 801, f’Amiens, Franza, għand familja nobbli.

Ġie edukat mill-patrijiet benedittini fil-monasteru ta’ Corbie l-Qadim, f’Picardy, Franza, u wara sar patri fl-istess monasteru.

Fis-sena 826, mar id-Danimarka bħala missjunarju, iżda ftit li xejn kellu suċċess. Wara tliet snin, fuq stedina tar-Re Bjorn, mar l-Isvezja, fejn irnexxielu jikkonverti xi ftit nies, u bena l-ewwel knisja Nisranija.

F’inqas minn sentejn, fis-sena 832, ġie msejjaħ biex ikun l-Abbati tal-Monasteru ta’ Corbie l-Ġdida, f’Westphalia, il-Ġermanja, u l-Isqof ta’ Hamburg.

Wara tlettax-il sena bħala Isqof ta’ Hamburg, fis-sena 845, kellu x-xorti ħażina li jara n-Normanni jinvadu u jħarbtu l-pajjiż, u minħabba fihom ukoll, id-Danimarka u l-Isvezja reġgħu qalbu għall-paganiżmu.

Fis-sena 848, ġie maħtur Arċisqof ta’ Brema, il-Ġermanja, u sitt snin wara, fis-sena 854, flimkien ma’ grupp ta’ missjunarji, reġa’ mar id-Danimarka. Irnexxielu jikkonverti lir-Re Erik ta’ Jutland, u wara lir-Re Olaf tal-Isvezja.

Miet fil-paċi fi Bremen fis-sena 865, u ġie midfun fil-Katidral tal-Belt.

Wara l-mewt tiegħu, l-Isvezja reġgħet saret pagana u baqgħet hekk għal żewġ sekli, sakemm reġgħu marru hemm missjunarji oħra.

Ħsieb: Ansgar (jew Oskar) jissejjaħ l-Appostlu tal-Iskandinavja għax ħadem ħafna fid-Danimarka u fl-Isvezja. Ansgar kien predikatur u amministratur jinqala’. Kien bniedem mogħti għat-tgħakkis u jħobb il-foqra. Kien jixtieq imut martri, iżda miet fil-paċi fi Bremen fl-età ta’ 65 sena. B’xorti ħażina wara l-mewt ta’ San Ansgar (jew Oskar) l-Isvezja reġgħet lura kompletament għall-paganiżmu.

L-istorja tirreġistra dak li n-nies jagħmlu, aktar milli dak li n-nies huma. Iżda l-kuraġġ u l-perseveranza tal-irġiel u n-nisa bħal Ansgar jistgħu jiġu biss minn bażi solida ta’ kuraġġ u perseveranza Missjunarja. Il-ħajja ta’ Ansgar għandha tfakkarna wkoll li Alla jikteb dritt fuq il-linji mgħawġin li nagħmlulu aħna. Kristu jieħu ħsieb tal-effetti tal-apostolat bil-mod uniku tiegħu, imma l-ewwel interess tiegħu jibqa’ dejjem il-qdusja tal-appostli u d-dixxipli nfushom. L-appostolat jiġi wara. Jiġifieri, minkejja li l-istorja tirrakkuntalna li wara l-mewt ta’ Ansgar, in-nies reġgħet lura għall-paganiżmu, Alla kien kuntent bil-qdusija tal-qaddej tiegħu Ansgar, minkejja li forsi deher li falla fil-vokazzjoni tiegħu bħala missjunarju. Alla jinteressah mill-persuna li tagħmel ħilitha biex tħobbu aktar milli mis-suċċessi miksuba b’riżultat tal-appostolat li l-persuna tagħmel.

Rakkont ħelu dwar dan il-qaddis, jgħid li wieħed mill-segwaċi ta’ San Ansgar kien immeraviljat bil-mirakli kollha li kien qed jagħmel dan il-qaddis. Ansgar sab rimedju għal dan u qallu: “Kieku kien jistħoqqli dawn it-tip ta’ favuri mingħand Alla tiegħi, kieku kont nitolbu li jagħmilli miraklu wieħed: dak li bil-grazzja Hu jagħmel minni raġel tajjeb.”

Ejjew nitolbu lill-Mulej biex il-fidi Nisranija tibqa’ dejjem tissaħħaħ fil-pajjiżi tal-Iskandinavja fejn San Ansgar ħadem b’ħeġġa mill-ikbar. Imma xi ngħidu għal pajjiżna? Bħalma Ansgar jissejjaħ l-Appostlu tal-Iskandinavja, San Pawl huwa l-Appostlu ta’ Malta jew “Missierna fil-Fidi.” F’hiex inhi l-fidi li rċevejna aħna? Forsi ftit ftit qed nerġgħu insiru pagani?

Fid-Diskors tiegħu l-Papa Benedittu XVI, meta kien fil-grotta ta’ San Pawl, ir-Rabat, Malta
(17 ta’ April, 2010) qal dan:

“Il-pellegrinaġġ tiegħi f’Malta beda b’mument ta’ talba fis-skiet fil-Grotta ta’ San Pawl li ġab għall-ewwel darba l-fidi lil dawn il-gżejjer. Il-ħidmiet appostoliċi ta’ Pawlu taw ukoll ħsad għani fil-ġenerazzjonijiet ta’ predikaturi li segwew il-passi tiegħu, u b’mod  partikolari fl-għadd kbir ta’ saċerdoti u reliġjużi li imitaw iż-żelu missjunarju tiegħu billi ħallew Malta biex iwasslu l-Evanġelju fi xtut imbiegħda. Waqt li jien fostkom bħala s-Suċċessur tal-Appostlu Pietru, jien nistedinkom biex tisimgħu l-kelma ta’ Alla mill-ġdid, kif għamlu l-antenati tagħkom, u tħalluha tisfida l-modi ta’ kif taħsbu u l-mod kif tgħixu ħajjitkom.

Minn dan il-post qaddis minn fejn il-predikazzjoni appostolika xterdet ma’ dawn il-gżejjer kollha, jien insejjaħ lil kull wieħed u waħda minnkom biex tidħlu għal din l-isfida eċċitanti tal-evanġelizzazzjoni ġdida. Għixu l-fidi tagħkom b’mod dejjem isħaħ:

 • mal-membri tal-familji tagħkom,
 • fl-inħawi fejn tgħixu,
 • fil-post tax-xogħol u
 • fit-tessut sħiħ tas-soċjetà Maltija.

B’mod partikolari jien inħeġġeġ lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-katekisti biex jitkellmu ma’ oħrajn fuq il-laqgħa ħajja tagħhom infushom ma’ Ġesù Ħaj, l-aktar maż-żgħażagħ li huma l-futur ta’ Malta. ‘Il-fidi tissaħħaħ meta tingħadda lill-oħrajn!’ (ara Redemptoris Missio, 2). Emmnu li l-mumenti tagħkom ta’ fidi jiżguraw laqgħa ma’ Alla li fis-setgħa qawwija tiegħu jmiss il-qlub tal-bnedmin. B’dan il-mod intom tintroduċu liż-żgħażagħ għas-sbuħija u l-għana tal-fidi Kattolika u toffrulhom katekeżi soda b’mod li tistednuhom għal sehem dejjem aktar attiv fil-ħajja sagramentali tal-Knisja.

Id-dinja teħtieġ din ix-xhieda!

 • Quddiem tant theddidiet għas-sagralità tal-ħajja umana, u għad-dinjità taż-żwieġ u tal-familja, m’għandhiex tidher il-ħtieġa li n-nies tal-lum jitfakkru l-ħin kollu fil-kobor tad-dinjità tagħna bħala wlied Alla u fis-sejħa sublimi li rċevejna fi Kristu?
 • M’għandhiex is-soċjetà l-ħtieġa li terġa’ tagħmel tagħha u tiddefendi dawn il-veritajiet morali fundamentali li jibqgħu l-pedament ta’ libertà awtentika u progress ġenwin?

Iss’issa, kif kont quddiem din il-Grotta, jien irriflettejt fuq id-don spiritwali kbir (ara Rum 1:11) li Pawlu ta lil Malta, u jien tlabt li intom tkun tistgħu żżommu bla mittiefes il-wirt imħolli lilkom mill-Appostlu l-kbir. Jalla l-Mulej iwettaq lilkom u lill-familji tagħkom fil-fidi li topera permezz tal-imħabba (ara Galatin 5:6) u tagħmilkom xhieda ferrieħa tat-tama li qatt ma tqarraq (ara Rumani 5:5).”

Talba: O Alla, int bgħatt lill-isqof Sant’Ansgarju biex iwassal id-dawl tiegħek lil bosta ġnus; agħtina l-għajnuna tat-talb tiegħu, ħalli nimxu dejjem ‘il quddiem fid-dawl tal-verità  tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-ansgar/

Alternative Reading: http://stansgar.weebly.com/st-ansgar.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ansgar

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

9 ta’ Jannar: San Pietru Isqof ta’ Sebaste

Verżjoni Vidjo: San Pietru Isqof ta’ Sebaste

“Min jagħmilha mal-għaref, isir għaref, min imur mal-boloh, jaqa’ fl-hemm.” – Proverbji 13:20

peterSAN PIETRU
Isqof ta’ Sebaste, l-Armenja
340 – 391

Tagħrif: Kien l-iċken membru ta’ familja ta’ qaddisin fil-Kappadoċja: bin San Bażilju l-Kbir u Santa Emmelja, li ġew imkeċċijin minn pajjiżhom għall-bidu tar-renju ta’ Galerju Massimjanu. Iż-żewġ dutturi tal-Knisja tal-Kappadoċja, San Bażilju ż-Żgħir, isqof ta’ Ċesarija u San Girgor isqof ta’ Nissa, kienu ħutu. Santa Makrina ż-Żgħira kienet oħtu l-kbira, waqt li Santa Makrina l-Kbira kienet nanntu.

San Pietru kien l-iċken fost għaxar aħwa u tilef lil missieru meta kien għadu fin-nieqa. Rabbietu fil-biża’ ta’ Alla u fil-perfezzjoni nisranija oħtu l-kbira, Santa Makrina.

Meta Bażilju sar isqof ta’ Ċesarija fil-Kappadoċja (370), ordna ‘l ħuh Pietru saċerdot, u dan qies is-saċerdozju bħala raġuni oħra biex aktar ifittex il-perfezzjoni. Għen kemm seta’ lil oħtu Makrina fit-treġija tal-monasteru tagħha, u wara żmien irtira minn superjur u mar ifittex ħajja ta’ axxeta fis-solitudni.

Iżda xi ftit wara (380-381) ġie maħtur isqof ta’ Sebaste fl-Armenja. Iż-żelu ta’ qaddis kien meħtieġ biex jeqred l-ereżiji ta’ żmien li kienu qawwijin ferm, u Alla għażel qaddis. Fil-ħajja tiegħu ta’ isqof, San Pietru wera l-istess kwalitajiet ta’ ħuh Bażilju. Bil-parir tiegħu ħuh Girgor kiteb l-opra l-kbira tiegħu “Kontra Ewnomju” biex jiddefendi l-opra bl-istess isem ta’ Bażilju.

Ittra miktuba minn San Pietru, li tinsab fil-bidu tal-opra ta’ ħuh Girgor minn Nissa, tpoġġieh mal-kittieba l-kbar tal-Knisja, u hi prova li minkejja li ma kienx tilef żmien fi studji oħra, bil-ġenju tiegħu u bil-paċenzja u bl-attenzjoni fil-qari u fit-taħdit, ma kellu lil ħadd quddiemu ħlief iż-żewġ ħutu u Girgor l-ieħor, dak ta’ Nazjanzu, fil-għerf u fl-elokwenza soda.

Ħa sehem fil-Konċilju ta’ Konstantinopli tas-sena 381, u flimkien mal-isqfijiet l-oħra kkundanna l-ereżija ta’ Maċedonju. Sew ħutu, kemm kittieba oħrajn jixhdu l-qdusija, il-prudenza u ż-żelu tiegħu. Miet fis-sena 391.

Ħsieb: Bla dubju li fil-mod kif San Pietru Isqof ta’ Sebaste għex ħajja ta’ qdusija, jidher ċar li bosta kienu l-persuni ta’ ħajja eżemplari li influwenzawh bil-kbir. Tista’ tgħid li minnhom xorob u sostna ruħu tant li kiber f’art tajba hekk li ħalla, hu wkoll ħafna frott spiritwali. Kemm hu importanti li nagħrfu nagħżlu bir-reqqa l-ħbieb tagħna, l-ambjenti fejn inkunu u lil min se nħallu jinfluwenzana. Kulħadd f’ħajtu kellu u forsi għad għandu lil dak jew lil dik li influwenzawh b’tali mod li bħal iffurmaw parti mill-personalità  tiegħu/tagħha. Il-bniedem għaqli u matur għandu jfittex li bil-għajnuna u l-qawwa t’Alla jegħleb kull influwenza ħażina u jiggranfa ma’ dik tajba.

San Pawl, fl-Ewwel Ittra tiegħu lil Korintin 15:33, jgħid: “La titqarrqux: il-ħbiberija ħażina tħassar id-drawwiet tajba.” U tassew għax anki n-natura turina dan. Jekk inpoġġi mqar larinġa waħda mħassra ġewwa kannestru larinġ bnin, bil-mod il-mod dawn jiddakru u jiħżienu kollha. Donnu l-bniedem inklinat għall-ħażen u dan b’xi mod iħajru. San Pawl ukoll jasal jistqarr li bosta drabi spiċċa għamel il-ħażin li ma riedx jagħmel minflok it-tajjeb li ried jagħmel.

Il-​fatt hu li int issir bħal sħabek. B’dan il-​mod, dawk li nqattgħu l-​ħin tagħna magħhom għandhom qawwa kbira fuqna u jinfluwenzawna. Proverbji 13:20 juri li din il-​qawwa tista’ tkun għat-​tajjeb jew għall-​ħażin: “Min jagħmilha mal-għaref, isir għaref, min imur mal-boloh, jaqa’ fl-hemm.” Il-​ħbieb tal-​qalb, bħal tnejn min-​nies rekbin fl-​istess karozza, żgur li jieħdu l-​istess direzzjoni u jaslu fl-​istess destinazzjoni. Allura staqsi lilek innifsek: ‘Il-​ħajja li qed jgħix sieħbi hija l-​ħajja li rrid ngħix jien? Se twassalni biex nilħaq miri spiritwali?’

Huwa minnu li jista’ jkun diffiċli teżamina s-​sitwazzjoni bis-​sinċerità. Jistgħu jkunu involuti sentimenti qawwijin. Imma huma s-​sentimenti waħedhom gwida ta’ min joqgħod fuqha meta tiġi biex tagħżel il-​ħbieb? Forsi smajt bil-​parir li jiġi ripetut spiss, “Agħmel dak li tgħidlek qalbek.” Imma fil-Ktieb tal-Proverbji 28:26 Alla jgħidilna li: “Min jafda fih innifsu hu iblah, imma min jimxi fit-triq tal-għerf jimxi fis-sod.” Għala? Għaliex: “fuq kollox qalb il-​bniedem kollha qerq u mħassra.” (Ġeremija 17:9; Numri 15:39) Il-​qerq ifisser li ma tkunx leali jew li tkun falz jew tinganna. Int lest li tafda lil xi ħadd li hu magħruf bħala qarrieqi jew traditur? Il-​qalb figurattiva tagħna tista’ tqarraq bina. Għalhekk, relazzjoni mhux bilfors tkun tajba sempliċement għax tħoss li hija tajba.

Gwida li tista’ tassew toqgħod fuqha hija l-​Kelma t’Alla u t-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Kuntrarju għall-​qalb imperfetta tiegħek, il-​prinċipji Bibbliċi u t-tagħlim vera li qiegħed hemm għal kulħadd imma l-aktar għal min irid jgħix ta’ Nisrani veru, qatt ma se jittraduk jew jiddiżappuntawk. B’dawn tevita milli tagħmel għażla ta’ ħsara meta tagħżel ħabib jew sieħeb/sieħba għal ħajtek kollha, eżempju xi ħadd li trid tiżżewweġ.

 • U int, għandek il-gazz ma’ tħallix min jinfluwenzak għall-ħażin?
 • Tagħżel b’mod għaqli l-ħbieb tiegħek?
 • Tipproteġi lilek innifsek permezz tal-Kelma ta’ Alla u t-Tagħlim tal-Knisja Kattolika minn kull min ikun irid idaħħlek fit-triq il-wiesa’ tad-dlamijiet li twassal għat-telfien ta’ ruħek?
 • Tagħmel minn kollox biex tipproteġi lill-oħrajn minn kull influwenza ħażina permezz ta’ parir siewi f’waqtu u b’mod speċjali bl-eżempju ta’ ħajtek kif ġie influwenzat il-qaddis tal-lum San Pietru mill-membri tal-familja qaddisa li kellu?

Talba: O Mulej, bl-interċessjoni ta’ San Pietru li Int għoġbok iddawru b’familja tant qaddisa, agħtina familji u ħbieb ta’ ħajja tajba u eżemplari, u fuq kollox għallimna u ħeġġiġna biex ngħixu aħna stess ħajja tajba li togħġbok u li tkun ta’ dawl u gwida għall-ħaddieħor. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.revolvy.com/page/Peter-of-Sebaste

Alternative Reading: https://www.johnsanidopoulos.com/2018/01/saint-peter-bishop-of-sebaste-391.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Sebaste

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

8 ta’ Jannar: San Lawrenz Ġustinjani

Verżjoni Vidjo: San Lawrenz Ġustinjani

“Permezz tal-prattika tat-talb nistgħu nibnu Ċittadella li ma tistax tiġi meqruda, fejn għandna nkunu protetti b’mod sigur kontra l-għedewwa kollha tagħna.” – San Lawrenz Ġustinjani

98457SAN LAWRENZ ĠUSTINJANI
Isqof, Konfessur u Patrijarka ta’ Grado
1381 – 1455

Tagħrif: Twieled Venezja minn familja nobbli. Ommu baqgħet armla kmieni, b’ħafna wlied u għażlet li titqaddes billi tagħti ruħha għall-edukazzjoni tagħhom bla ebda ħsieb li terġa’ tiżżewweġ. Fiċ-ċkejken Lawrenz kixfet minn kmieni ruħ nobbli u ġeneruża u għalhekk bdiet minn kmieni tiżra’ ż-żerriegħa ta’ ħajja devota u ta’ perfezzjoni. Iċ-ċkejken kien iwieġeb ‘l ommu li bil-grazzja t’Alla kien irid isir qassis.

Ta’ 19-il sena sema’ s-sejħa t’Alla u bil-parir ta’ zijuh Don Querini, wara li rrifjuta ż-żwieġ, daħal mal-kongregazzjoni tal-Kanonċi Sekulari ta’ San Ġorġ fil-kunvent ta’ Alga, gżira żgħira ħdejn Venezja. Kien ġa hekk imrawwem fil-mortifikazzjoni, li s-superjuri kellhom inaqqsuhomlu minflok ma jġagħluh iżidhom. Kien għal kulħadd xempju ta’ faqar, ta’ mortifikazzjoni, ta’ ġabra u ta’ umiltà. Kien iħobb imur jitlob il-karità bil-ħorġa fuq spalltu, bla ma jistħi minn ħadd.

Wara li ordna saċerdot (1406) ġie magħżul bħala pirjol tal-komunità u ftit wara bħala ġeneral tal-kongregazzjoni. Għamel riforma tad-dixxiplina u daħħal kostituzzjoni ġdida li biha l-kanonċi minn sekulari saru regulari. Il-fama tiegħu ta’ qaddis u ż-żelu tiegħu għas-salvazzjoni tal-erwieħ ġibdu fuqu l-attenzjoni ta’ Ewġenju IV, li fit-22 ta’ Mejju, 1433 għamlu isqof ta’ Castello.

Kellu jaċċetta fuq qalbu; iżda ħa l-pussess hekk bil-kwiet li ħbiebu ma sarux jafu bih qabel maċ-ċerimonja kienet ġa spiċċat. Bħala isqof, kif ukoll bħala reliġjuż, baqa’ eżemplari fil-ħeġġa tal-imħabba lejn Alla u tal-karità mal-fqar. Ġedded knejjes imġarrfin, waqqaf parroċċi ġodda, għen il-fondazzjoni ta’ kunventi ġodda u rriforma l-ħajja u d-dixxiplina tal-kanonċi taħtu.

Iżda fuq kollox kienet tiddi l-karità nisranija u l-ġenerożità tiegħu. Kulma kien jaqla’ kien jagħtih lill-fqar, waqt li hu nnifsu kien jgħix ħajja sempliċi u ta’ faqar. Meta wħud osservawlu li kien imissu joqgħod aktar attent għal ġieħu, tal-Knisja u tar-repubblika, kien iwieġeb li l-virtù kienet l-unika żina tal-karattru ta’ isqof u li l-fqar kollha tad-djoċesi kienu membri tal-familja tal-isqof. Ma kienx iżomm miegħu ħlief ħamsa min-nies.

La kellu arġenteriji u lanqas ilbies fin – sodda tat-tiben mgħottija bi gverta ħarxa. Hekk seta’ jikseb ir-rispett u l-imħabba ta’ kulħadd u r-riformi l-aktar iebsa fost il-kleru u l-poplu. Kien ifittex il-progress tal-ħajja Nisranija sew bil-predikazzjoni kemm bil-kitba. Kienu jqimuh id-dinjitarji sew tal-Knisja, kemm tal-istat u sew ta’ ġo pajjiżu u kemm ta’ barra pajjiżu.

Meta fl-1451 miet il-patrijarka ta’ Grado, il-Papa Nikola V ħatru bħala s-suċċessur, billi neħħa s-sedi ta’ Castello li kienet taħt il-patrijarka ta’ Grado u ttrasferixxa Venezja s-sedi ta’ Grado. Għalhekk il-qaddis hu wkoll magħruf bħala l-ewwel patrijarka ta’ Venezja, għad li dan it-titlu ma bediex qabel l-1751.

L-aħħar erba’ snin ta’ ħajtu għaddihom b’dan il-piż fuq spallejh, li hu aċċetta bl-ordni tal-Papa u mitlub mid-doġe ta’ Venezja. In-neputi tiegħu, Bernardu Ġustinjani, li kiteb ħajtu bil-Latin, jirrakkonta bosta mirakli u profeziji tal-qaddis. Kien għadu kemm temm jikteb l-opra tiegħu. “Gradi tal-Perfezzjoni” meta qabdu deni qawwi. Riedu jpoġġuh fuq sodda tajba, iżda ma riedx jibdilha mat-tiben.

Talbuh jagħmel testment iżda ma kellu xejn xi jħalli. Biss wissa lil kulħadd biex ikunu tajbin u ordna li jidfnuh bla pompi, bħala reliġjuż, fil-kunvent ta’ San Ġorġ, iżda s-senat oppona ruħu għal dan wara mewtu. Marċellu, dixxiplu tiegħu u ta’ familja nobbli, beda jolfoq u jibki bħal tifel. Il-qaddis farrġu u qallu li fil-Għid ta’ wara jkunu flimkien. Miet fit-8 ta’ Jannar tal-1455. Ġismu, bl-ordni tas-senat, jinsab fil-bażilika ta’ San Mark, Venezja.

Ħsieb: Meta San Lawrenz Ġustinjani kien għadu tifel, kien diġà beda jaspira li jrid jgħix ħajja iżjed perfetta fuq il-passi ta’ Kristu; u ta’ dsatax-il sena, kellu viżjoni tal-Għerf Etern. L-affarijiet kollha tad-dinja li qabel deheru ta’ sbuħija tlellex f’għajnejh, ikkomparati ma’ din id-dehra, issa dehru hekk mitfija li vojt kbir tħalla f’qalbu u xejn ħlief Alla ma seta’ jimlieh. Kien propju “b’din” il-viżjoni tat-tgawdija tal-Ġenna f’moħħu li l-qaddis issokta l-ħajja tiegħu. Il-ġid vera li hemm jistenniena fis-sema jekk fuq din l-art infittxu s-Saltna t’Alla l-ewwel u qabel kollox, kien dak li anima kull ħsieb, kelma u azzjoni tal-qaddis. B’din id-dehra quddiem għajnejh, huwa:

 • irrifjuta l-offerta ta’ żwieġ brillanti,
 • ħarab segretament mid-dar tiegħu f’Venezja, u ngħaqad mal-Kanonċi Sekulari ta’ San Ġorġ, u
 • wieħed wieħed huwa rnexxielu jfarrak u jieħu kontroll fuq kull stint naturali li seta’ jnaqqaslu l-unjoni tiegħu ma’ Alla li tant kien iħobb.

Meta Lawrenz daħal bħala reliġjuż, kien hemm raġel għani li mar biex jipprova jfixklu milli jissagrifika kull prospett ta’ din id-dinja. Il-patri għaqli għaraf jisimgħu bil-paċenzja waqt li dan beda jaħtfu, jirrabja miegħu u jabbużah bi vjolenza. Imbagħad wieġbu bil-kalma u bil-ġentilezza. Huwa kellmu fuq kemm hi qasira l-ħajja fuq din l-art, fuq li l-pjaċiri ta’ din id-dinja huma inċerti, u fuq il-premju inkomparabbli li kien ifittex għalih innifsu imma li xtaq li kull ħabib jiksbu. Għal dan il-kliem, ir-raġel ma seta’ jgħidlu xejn iżjed; ħass li fil-verità Lawrenz kien tassew għaqli, u li hu kien jinsab fil-bluha u fil-qerq. B’konsegwenza, ir-raġel ħalla d-dinja, sar novizz ma’ San Lawrenz u l-mewt qaddisa tiegħu assigurat dak it-teżor li qatt ma jonqos fis-sema.

Bħala superjur u ġenerali, Lawrenz kabbar u saħħaħ l-Ordni tiegħu, u bħala l-isqof tad-djoċesi tiegħu, minkejja l-malafama u l-insulti li ġarrab, ġab ir-riformi meħtieġa. L-entużjażmu tiegħu wassal biex jinħatar bħala l-ewwel Patrijarka ta’ Venezja, iżda baqa’ dejjem saċerdot umli, bil-għatx għad-dehra tas-sema. Hekk kif spiċċa l-vjaġġ tiegħu f’din l-art, Lawrenz reġa’ ra li l-viżjoni eterna issa kienet qrib u filwaqt li rrifjuta milli jpoġġuh fuq sodda komda minkejja l-uġigħ, hu esklama f’estasi: “Ġesù twajjeb, arani ġej!” u miet ta’ 74 sena.

 • U int, tpoġġi il-ħarsa tiegħek fuq il-premju tal-ġenna biex dak kollu li taħseb, tgħid u tagħmel ikun jirrifletti l-preparazzjoni tiegħek tat-teżor li ma jiġix nieqes fis-sema?
 • Tipprattika distakk minn dak li huwa materjali, b’mod li bil-mod il-mod inti tintrabat bis-sħiħ ma’ dak li huwa spiritwali?
 • Tfittex l-umiltà u l-ħajja moħbija ta’ talb bħalma fittixha dan il-qaddis minkejja l-pożizzjoni għolja li ngħatatlu?
 • Tixxennaq għall-ġenna, il-vera dar tagħna b’mod li taħdem għaliha b’mod kostanti u tgħin lill-proxxmu tiegħek biex jagħmel l-istess?

Talba: Agħtina O Alla nitolbuk, li għat-talb ta’ San Lawrenz Ġustinjani, aħna ngħixu b’mod li ninqdew tajjeb bil-ġid li jgħaddi hekk li nagħrfu norbtu qalbna minn issa mal-ġid li jibqa’ għal dejjem, dak li int wegħedtna li tagħtina fis-Sema. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://catholicharboroffaithandmorals.com/St.%20Lawrence%20Justinian.html

Alternative Reading: http://catholicismhastheanswer.com/saint-lawrence-justinian/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Giustiniani

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

5 ta’ Jannar: San Ġwann Nepomeċenu Neumann

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Nepomeċenu Neumann

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu.” – Ġesù f’Mark 16:15 

saints1-5neumannSAN ĠWANN NEPOMEĊENU NEUMAN
Isqof
1811 – 1860

Tagħrif: San Ġwann twieled fi Prachitz fil-Boemja, fl-1811. Wara li temm l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Praga, telaq lejn l-Amerika.

Wasal New York fl-1836, u ġie ordnat saċerdot mill-Isqof James Dubois fil-25
ta’ Ġunju ta’ dik is-sena.

Wara erba’ snin ta’ ħidma pastorali bħala qassis djoċesan, daħal mal-Patrijiet Redentoristi (ta’ San Alfons) u kien viċi-provinċjal.

Imma fl-1852, il-Papa Piju IX, ħatru isqof ta’ Filadeljfa, fejn ħadem bla mistrieħ, billi waqqaf skejjel li għalihom sejjaħ bosta brothers u sorijiet, bena knejjes u ta bidu għall-bini tal-katidral. Waqqaf ukoll bosta parroċċi ġodda, kiteb żewġ kotba tal-katekiżmu, u xerred ferm id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija.

Waqa’ mejjet fit-triq, ġewwa Filadelfja, fil-5 ta’ Jannar, 1860, fl-età ta’ 48 sena. Il-Qaddis Papa Pawlu VI mar jikkanonizzah fid-19 ta’ Ġunju, 1977. Il-fdal tiegħu jinsab meqjum fil-kripta tal-knisja ta’ San Pietru, (Avenue Girard) ġewwa Filadelfja.

Ħsieb: Kristu ma jagħtikx missjoni mingħajr ma jagħti wkoll l-mezzi biex twettaqha. Id-don li Ġwann Neumann ingħata mingħand Alla, kien l-abbiltà organizzattiva eċċezzjonali tiegħu, li kien juża biex ixerred l-Aħbar it-Tajba. Illum il-Knisja hija fil-bżonn urġenti li rġiel u nisa li jkomplu fi żminijietna jgħaddu l-Aħbar it-Tajba tal-Evanġelju. L-ostakoli u l-inkonvenjenzi huma reali u dejjem irid jitħallas prezz. Iżda meta l-Insara jersqu lejn Kristu, huwa jipprovdi t-talenti meħtieġa biex inkunu nistgħu inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-lum. L-Ispirtu ta’ Kristu jkompli x-xogħol tiegħu permezz tal-istrumentalità ta’ Nsara Ġenerużi.

Dan hu d-diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali tal-22 ta’ Mejju, 2013 dwar il-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza lill-ġnus:

“Il-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza, u din m’hix missjoni ta’ xi wħud biss, imma hi l-missjoni tiegħi, tiegħek, tagħna lkoll. L-Appostlu Pawlu esklama: ‘Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju!’ (1 Korintin 9:16). Kulħadd irid ikun evanġelizzatur, fuq kollox b’ħajtu! Pawlu VI enfasizza: ‘Li tevanġelizza… hi l-grazzja u s-sejħa propja tal-Knisja, l-identità l-aktar profonda tagħha. Hi teżisti biex tevanġelizza’ (Eżortazzjoni Appostolika Evangelii nuntiandi, 14).

Naħsbu ftit fuq dan. Inwasslu l-Evanġelju jfisser inħabbru u ngħixu aħna l-ewwel ir-rikonċiljazzjoni, il-maħfra, il-paċi, l-għaqda u l-imħabba li l-Ispirtu s-Santu jagħtina bħala don. Niftakru fi kliem Ġesù: ‘Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom’ (Ġwanni 13:34-35).

Effett ieħor tal-ħidma tal-Ispirtu s-Santu: il-kuraġġ li nħabbru lil kulħadd l-element ġdid tal-Evanġelju ta’ Ġesù;

 • bi frankezza (parresia),
 • b’leħen għoli,
 • f’kull waqt u
 • kullimkien.
 • Inxettlu enerġiji ġodda għall-missjoni,
 • toroq ġodda biex fihom inħabbru l-messaġġ tal-fidwa,
 • kuraġġ ġdid biex nevanġelizzaw.

Ejjew ma ningħalqu qatt għal din l-azzjoni! Ngħixu l-Evanġelju bl-umiltà u l-kuraġġ! Nagħtu xhieda għal dak li hu ġdid fih, it-tama, il-ferħ li l-Mulej iġib f’ħajjitna. Inħossu fina ‘l-hena ħelu u mimli faraġ tal-evanġelizzazzjoni’ (Pawlu VI, Eżortazzjoni Appostolika Evangelii nuntiandi, 80). Għax meta nevanġelizzaw u nħabbru lil Ġesù, dan jagħtina l-ferħ; min-naħa l-oħra, l-egoiżmu jġibilna biss diqa, niket, isabbatna mal-art; l-evanġelizzazzjoni tgħollina ‘l fuq.”

Neumann ħa serjament il-kliem ta’ Sidna, “Mur u għallem lill-ġnus kollha.” Irċieva l-istruzzjonijiet mingħand Kristu u s-setgħa li jwettaqhom. Kien qaddej fidil u għaqli li baqa’ magħruf għal kliemu, kitbietu u għemilu, hekk li llum qed nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta’ ħajtu.

 • U int, għaliex taħseb li ser tibqa’ magħruf/a wara mewtek? Għal liema kelmiet u għemejjel se jfaħħruk u jirringrazzjawk?
 • Qed tagħmel ħiltek kollha biex tkun ta’ dawl u ispirazzjoni għal ħaddieħor?
 • Tfittex l-għerf u t-tagħlim li bih tista’ tikber int u tkabbar lill-oħrajn fit-triq għall-qdusija hekk kif għamel San Ġwann Neumann?

Talba: O Missier qaddis, ħares lejn din il-qalb fqira tiegħi lesta biex tilqgħek imqanqla bil-grazzja divina tiegħek. Keċċi minn ġo qalbi dak li hu ħażin, għax waħdi dan ma nistax
nagħmlu. O ħelu Ġesù tarbija, għal darb’oħra inti tingħaqad miegħi. O li kieku nista’ nħejji post ġewwa qalbi kif tixtieq int, Ġesù. O salvatur omnipotenti, agħtini l-għajnuna! Għażiż Ġesù, aħsilna bid-dmugħ li jinxtered minn dawk għajnejk ħelwin, minħabba dnubieti. Ħa jberkuni dawk l-idejn tas-salvatur tarbija tiegħi. Ammen. (Talba ta’ San Ġwann Nepomeċenu Neumann)

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-john-neumann.html

Alternative Reading: https://sjnnh.org/the-fascinating-life-of-st-john-neumann

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Neumann

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

30 ta’ Diċembru: San Sabinu

Verżjoni Vidjo: San Sabinu

“U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi.” – Ġesù f’Mattew 10:22

58a76b0cc1e8844be725d1983240de64SAN SABINU
Isqof u Martri
†305

Tagħrif: San Sabinu jingħad li kien isqof ta’ Faenza (280) u ta’ Assisi (290). Skont il-“Passio” tiegħu, miktub fis-seklu V u li dwaru hemm dubji serji Sabinu kien isqof waqt il-persekuzzjoni qalila kontra l-Insara, imqanqla mill-Imperatur Djoklezjanu, il-gvernatur ordnalu biex jadura ‘l-allat tal-imperu.’ Iżda l-isqof ma riedx. Kollu mgħaddab, il-gvernatur ordna li b’kastig jaqtgħu idejn il-qaddis u jixħtuh fil-ħabs.

Fil-ħabs Sabinu fejjaq raġel għama, u din l-aħbar malajr xterdet u sema’ biha wkoll il-Gvernatur Venustianus, li hu kien ukoll ibati b’għajnejh. Dan talab lil Sabinu biex ifejqu, u meta fil-fatt fejqu, talab li jitgħammed hu, martu u ż-żewġ uliedu subien. Meta Djoklezjanu sar jaf b’dan, ordna li Sabinu, il-gvernatur u l-familja tiegħu jiġu msawtin u maqtulin. Kien għall-ħabta tas-sena 305.

Il-qabar ta’ San Sabinu jinsab ftit aktar minn mil bogħod minn Spoleto, u l-kult lejh xtered lejn Assisi, u bliet oħra fl-Umbrija, fl-Italja. San Sabinu u sħabu martri huma mfakkrin flimkien fit-30 ta’ Diċembru.

Qatluhom qrib il-belt ta’ Spoleto, fl-Umbrija, fl-Italja Ċentrali fis-sena 303. Kemm Assisi, kif ukoll Faenza, Spoleto u Chiusi jissemmew bħala l-belt li tagħha kien isqof. Barra mill-gvernatur Venustjanu u l-familja kollha tiegħu, jissemmew ukoll Marċell u Eżuperanzju li kienu djakni miegħu. Wara San Rufino, li lilu hu ddedikat il-Katidral ta’ Assisi, San Sabinu hu l-iktar martri meqjum f’din il-belt.

Ħsieb: San Sabinu ftit ħabbel rasu li kienu diġà qatgħulu jdejh, u fejjaq lill-gvernatur minn għajnejh li wara sar Nisrani hu u l-familja kollha tiegħu. Għal dan, San Sabinu ħa l-mewt. Minn naħa l-oħra, il-gvernatur Venustjanu fieq tassew minn għajnejh u ftit wara ta ħajtu għal Kristu flimkien ma’ familtu! X’eżempju kbir jagħtuna dawn il-martri! Jidher ċar lit-tama tagħhom kienet soda fil-wegħda ta’ Kristu, li hemm glorja kbira u eterna tistenna lil dawk li jibqgħu jħobbuh sal-aħħar!

Il-Papa Franġisku, fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2017, jgħid hekk dwar din it-Tama li kellhom il-Martri:

“Illum nirriflettu fuq it-tama Nisranija bħala qawwa tal-martri. L-unika qawwa tan-Nisrani hi l-Vanġelu. Fiż-żminijiet ta’ diffikultà, irridu nemmnu li Ġesù jinsab quddiemna, u ma jiqafx jimxi mad-dixxipli tiegħu. Il-persekuzzjoni mhix kontradizzjoni għall-Vanġelu, imma tagħmel parti minnu: jekk ippersegwitaw lill-Imgħallem tagħna, kif nistgħu nittamaw li aħna nevitaw it-taqbida?

Imma, qalb it-tiġrib kollu, in-Nisrani m’għandux jitlef it-tama tiegħu, jew jaħseb li ġie abbandunat. Ġesù jiżgura lid-dixxipli tiegħu billi jgħidilhom: “Sa x-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud” (Mattew 10:30). Biex qisu jgħid li l-ebda tbatija tal-bniedem, l-anqas l-iċken waħda u l-aktar moħbija, ma hi inviżibbli f’għajnejn Alla.

Alla jara, u żgur jipproteġi; u se jagħti l-fidwa tiegħu. Fil-fatt fostna hemm Xi Ħadd li hu aqwa mill-ħażen, iktar b’saħħtu mill-mafja, mill-komplotti mudlama, minn min jaqlagħha tajjeb minn fuq dahar dawk ta’ qalbhom maqtugħa, minn min jgħaffeġ lill-oħrajn bi prepotenza… Xi Ħadd li minn dejjem sema’ l-vuċi ta’ demm Abel li qed tgħajjat mill-art.

Għalhekk l-Insara għandhom ikunu dejjem fuq “in-naħa l-oħra” tad-dinja, dik magħżula minn Alla:

 • mhux persekuturi, imma ppresegwitati;
 • mhux arroganti, imma umli;
 • mhux bejjiegħa tad-duħħan, imma sottomessi għall-verità;
 • mhux imposturi, imma onesti.

Din il-fedeltà fl-istil ta’ Ġesù – li hu stil ta’ tama – sal-mewt, l-ewwel Insara sejħulha b’isem sabiħ ħafna: “martirju,” li jfisser “xhieda.” Xi drabi, aħna u naqraw l-istejjer ta’ tant martri nibqgħu mistagħġbin quddiem il-qawwa li biha affrontaw il-prova. Din il-qawwa hi sinjal tat-tama kbira li kienet tmexxihom: it-tama żgura li xejn u ħadd ma seta’ qatt jifridhom mill-imħabba ta’ Alla mogħtija lilna f’Ġesù Kristu (ara Rum 8:38-39).”

Talba: O Alla, għat-talb ta’ San Sabinu, nitolbuk agħtina dejjem il-qawwa li nkunu xhieda tiegħek, li ngħixu t-Tama Nisranija fuq kollox fil-martirju moħbi li nwettqu tajjeb u bi mħabba d-dmirijiet tagħna ta’ kuljum. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version:http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/saint-sabinus-and-his-companions.html

Alternative Reading: http://www.keytoumbria.com/Spoleto/St_Sabinus.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sabinus_of_Spoleto

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

29 ta’ Diċembru: San Tumas Becket

Verżjoni Vidjo: San Tumas Becket

“Min jobgħod lil ħajtu f’din id-dinja jżommha sħiħa għall-ħajja ta’ dejjem.” –Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Tumas Becket

St Thomas BecketSAN TUMAS BECKET
Isqof u Martri
1118 – 1170

Tagħrif: San Tumas Becket twieled f’Londra, fil-21 ta’ Diċembru 1118, minn familja sinjura u prominenti. Huwa studja mal-Kanonċi regulari f’Merton, Surrey.

Meta kellu 24 sena daħal skrivan ma’ Teoboldu, Arċisqof ta’ Canterbury, u malajr sar kunfidenti ewlieni tiegħu.

Fl-1154 ordna djaknu u l-Arċisqof ħatru Arċidjaknu ta’ Canterbury, u fl-1155 ir-Re Neriku II ħatru l-Kanċillier tal-Ingilterra. Malajr sar bniedem setgħan u għani ħafna.

Meta Teoboldu miet fl-1161, Tumas ġie nnominat mir-Re stess biex jilħaq floku. Għalhekk, fl-1162 Tumas ġie ordnat saċerdot u wara kkonsagrat isqof. Hekk Tumas sar l-Arċisqof ta’ Canterbury u Primat tal-Ingilterra.

Wara l-ħatra tiegħu, Tumas irriżenja minn kanċillier, ħalla l-ħajja lussuża tiegħu u ħaddan waħda l-iktar sempliċi, u beda jagħmel id-doveri reliġjużi tiegħu bl-ikbar reqqa.

Il-ħbiberija li kien hemm bejn ir-Re u l-Arċisqof bdiet titħassar minħabba l-konflitti li bdew jinqalgħu bejn il-Gvern u l-Knisja. Neriku ried li l-Knisja tkun ubbidjenti lejh, waqt li Tumas ma setax skont il-kuxjenza tiegħu jħalli l-Knisja titlef il-libertà u d-drittijiet tagħha.

Fl-1164, l-Arċisqof irrifjuta li jaċċetta l-Kostituzzjoni ta’ Clarendon li fost kollox kienu jiċħdu lill-kleru d-dritt li jappella għand il-Papa. Minħabba f’hekk l-Arċisqof kellu jaħrab u jmur fi Franza fejn dam eżiljat għal sitt snin sakemm reġa’ lura l-Ingilterra fl-1170.

Meta r-Re sar jaf li l-Arċisqof irritorna, ir-Re mitluf bir-rabja qal: “Kif? Ma hawn ħadd f’saltnati li jista’ jeħlisni minn dal-qassis insolenti?”

Għal dan il-kliem, erba’ kavallieri tar-Re marru immedjatament fil-Katidral ta’ Canterbury u qatlu lill-Arċisqof bix-xwabel tagħhom fid-29 ta’ Diċembru, 1170.

Il-mewt ta’ San Tumas ħasdet l-Ewropa kollha. Sentejn wara mewtu ġie kkanonizzat Qaddis mill-Papa Alessandru III.

Ħsieb: Mal-Verità m’hemmx kompromessi! Ma nistgħux insejħulu abjad dak li nafu li hu iswed, anki jekk l-avversarji tagħna jaslu joqtluna! Kemm hu nobbli n-Nisrani li jirraġuna b’dan il-mod. “Min jibqa’ jżomm sħiħ sal-aħħar, dan isalva.” (Mattew 24:13) qalilna Ġesù u f’post ieħor qal: “Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed.” (Luqa 12:4)

San Tumas Becket iddefenda bis-sħiħ id-drittijiet li l-kariga tiegħu kienet titlob li għandu jħares. Żamm iebes kontra pressjoni u intimidazzjoni l-iktar qawwijin. Ma ċediex akkost li jitlef ħajtu.

 • Aħna kemm naqdu l-kariga jew nagħmlu x-xogħol tagħna kuxjenzjożament?
 • Kemm ma nħallux il-flus, il-prestiġju, il-poter, l-avvanz, impieg ieħor, jew xi gwadann ieħor jinfluwenzana b’mod li nittraskuraw il-qadi ta’ dmirijietna?

Il-Papa Franġisku qal dan id-diskors fis-16 ta’ Novembru, 2015 waqt omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta:

“L-idea li kulħadd ikun jaħsibha l-istess, l-umaniżmu li jieħu post Kristu, il-bniedem veru, teqred l-identità Kristjana. Ma nirkantawx il-karta tal-identità tagħna. 

Naraw dawn it-tliet kelmiet: mondanità, apostasija (ċaħda), persekuzzjoni:

Il-mondanità tfisser li nagħmlu dak li tagħmel id-dinja. Tfisser li nirkantaw il-karta tal-identità tagħna: aħna ugwali mal-oħrajn. B’hekk insibu li ħafna Iżraeliti ċaħdu l-fidi tagħhom u tbiegħdu mill-Patt il-Qaddis. U dak li deher tant raġonevoli – aħna bħal kulħadd, aħna normali – sar il-qerda.

L-apostasija, hi ċ-ċaħda. Jiġifieri li l-mondanità twasslek għall-ħsieb uniku u għall-apostasija. Mhux aktar permess li jkun hemm differenzi: ilkoll l-istess. Qed ifakkruni f’każ: li l-festi reliġjużi nbidlilhom isimhom, – eżempju t-twelid tal-Mulej jingħata isem ieħor – biex tinqered l-identità.

Dan jibda minn għerq, għerq żgħir, u jispiċċa biex isir deżolazzjoni ta’ min jistmerrha, jispiċċa jsir persekuzzjoni. Dan hu l-ingann tal-mondanità u għalhekk Ġesù kien talab lill-Missier f’dik iċ-Ċena: ‘Missier ma nitolbokx biex tneħħihom mid-dinja, imma ħarishom minnha’ – minn din il-mentalità, minn dan l-umaniżmu, li ġej biex jieħu post il-bniedem veru, Ġesù Kristu, li ġej biex ineħħilna l-identità Nisranija u jridna kollha naħsbu l-istess ħaġa: ħafna jagħmlu hekk, jien għaliex le?

Dal-ħsieb dominanti ta’ żmienna għandu jġegħelna naħsbu:

 • kif inhi l-identità tiegħi?
 • Hija Nisranija jew mondana?
 • Jew jien ngħid li jien Nisrani għax meta kont tarbija għammduni u għax twelidt f’pajjiż Nisrani, fejn kulħadd hu Nisrani?

Il-mondanità tidħol inkiss inkiss, tikber, tiġġustifika ruħha u tniġġes. Tikber bħal dak l-għerq, tiġġustifika ruħha: ‘Imma ħa nagħmlu bħalma jagħmel kulħadd, fl-aħħar mill-aħħar m’aħniex differenti!’ Infittxu dejjem ġustifikazzjoni, u fl-aħħar nitniġġsu u ħafna mill-gwaj jinbet minn hemm.

Nitolbu lill-Mulej għall-Knisja, biex il-Mulej iħarisha minn kull forma ta’ mondanità. Jalla l-Knisja jkollha dejjem l-identità li taha Ġesù Kristu; jalla aħna lkoll ikollna l-identità li rċevejna fil-Magħmudija, u li din l-identità li rridu nkunu bħal kulħadd, biex inkunu ‘normali’, tintrema ‘l barra. Jalla l-Mulej agħtina l-grazzja li nżommu u nħarsu l-identità Nisranija tagħna kontra l-ispirtu tal-mondanità li dejjem qed jikber, li jiġġustifika ruħu u jniġġes.”

Talba: O Alla, int tajt il-grazzja lill-martri San Tumas biex bi qlubija kbira jxerred demmu għall-ġustizzja; bit-talb tiegħu, agħtina li f’din id-dinja niċħdu ħajjitna għal Kristu ħalli nsibuha fis-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/saint-thomas-becket.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-thomas-becket/ 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Becket

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

18 ta’ Diċembru: San Gatjanu

Verżjoni Vidjo: San Gatjanu

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.” ~ Ġesù fMark 16:15-16

800px-La_Celle-Guenand_Notre-Dame_Vitrail_357SAN GATJANU
L-ewwel isqof ta’ Tours
ċ†337

Tagħrif: Aktarx kien ġej mill-inħawi ta’ Tours. Hawn, kien l-ewwel wieħed li daħħal il-fidi Nisranija, xi ftit għaxriet ta’ snin qabel San Martin, u kien l-ewwel isqof ta’ Tours.

Kiseb bosta għall-fidi. Għall-ewwel kien jiġbor il-merħla żgħira tiegħu fl-għerien, fejn kien iqaddes, biex jaħrab it-theddid tal-pagani. Dam jaħdem mal-ħamsin sena u miet fil-paċi madwar it-337 w.K.

Iżda meta San Martin mar Tours it-traċċi tal-appostolat ta’ San Gatjanu kienu għebu kważi għal kollox, għax Sulpizju Severu jgħid: “kważi ħadd ma kien jaf b’isem Kristu.” Iżda xi ftit kienu jiftakru f’San Gatjanu, li kien mar jipprietkalhom il-Vanġelu u li kien temm ħajtu hemm.

Skont leġġenda taż-żminijiet tan-nofs, San Gatjanu kien wieħed mir-rgħajja li marru jqimu ‘l Ġesù f’Betlem u wieħed mit-72 dixxiplu ta’ Kristu, u San Pietru nnifsu bagħtu l-Gallja. Din hi fi żgur invenzjoni, bħall-oħrajn tal-istess għamla.

San Girgor, isqof ta’ Tours, fis-seklu 6, jgħid fl-“Istorja tal-Franki”, li San Gatjanu kien wieħed mis-seba’ isqfijiet li l-Papa San Fabjanu bagħat minn Ruma, madwar nofs is-seklu 3. Iżda dan il-grupp ta’ seba’ isqfijiet, numru simboliku, hu wkoll leġġendarju.

Ħsieb: San Gatjanu stabbilixxa ospizju għall-foqra ‘l barra mill-ħitan ta’ Tours. Hemm hu, ħass l-għejja tegħlbu, wara ħames deċennji ta’ sawm, penanzi u tiġrib. U hemm, l-abbati Jaud jirrelata, li s-Salvatur deherlu, u qallu, “La tibżax! Il-kuruna tiegħek imħejjija u l-Qaddisin qed jistennew il-wasla tiegħek fil-Ġenna.” B’dawn il-kliem, is-Salvatur qarbnu u amministralu l-aħħar riti Hu nnifsu. Għalhekk, minn dan nafu li  San Gatjanu għamel suċċess kbir quddiem Alla u l-qaddisin tiegħu. Imma mhux hekk jingħad għas-suċċessi tiegħu hawn fuq l-art, għax il-predikazzjoni tiegħu donnha ma qabditx għeruq u l-frott tat-tagħlim tiegħu ntesa maż-żmien. Imma għal Alla, li ma jaħrablu xejn u li jara kull sforz minn naħa tagħna, Gatjanu kien ħaqqu l-kuruna tal-glorja mal-qaddisin. Kemm ikejjel b’mod differenti minna l-bnedmin il-Mulej! U mnalla li kien hekk! Għax ħafna minna, aktar jidhru telliefa milli rebbieħa f’għajnejn in-nies tad-dinja.

Id-dinja u s-soċjetà jriduk tagħmel u tkun suċċess. Is-suċċess li jrid minnek Alla hu differenti. Alla jridek tħobb u tibqa’ tħobb akkost ta’ kollox u tipprova u tibqa’ tipprova togħbod id-dnub akkost ta’ kollox. Dan tal-aħħar tagħmlu billi taħrab id-dnub bi mħabba lejH li ma jixtieqx li d-dnub jidħol bejnietkom u jifridkom.

Jekk jirnexxilekx u jekk tkunx suċċess f’dawn, għal Alla mhux importanti. Sa mewtek, jista’ jkun li f’għajnejn dawk li jiġġudikawk int se tibqa’ tidher falliment, imma għal Alla li jħares lejn l-isforzi moħbija tiegħek biex tegħleb id-dnub, biex tkun xhud veru tiegħu bil-kliem u bl-għemil u biex tħobb u taqdi lill-oħrajn, int jista’ jkun li jkun ħaqqek is-suċċess u l-premju tal-ġusti fil-Ġenna.

Fir-realtà, kul man-Nisrani għandu bżonn iżomm f’moħħu huwa li hu qiegħed f’din id-dinja biss għall-imħabba – biex iħobb. L-affarijiet l-oħra kollha (sitwazzjonijiet u azzjonijiet tan-nies) m’ humiex importanti u m’għandux bżonn jogħqod jieqaf jinkwieta dwarhom. Lanqas biss għandu jaħseb wisq dwar il-bżonnijiet u x-xewqat tiegħu stess. Filwaqt li minn naħa tiegħu, għandu jipprova jagħmel dak li jista’, għal dawn li huma r-riżultati, għandu jafda kompletament f’idejn Dak li wiegħed li jagħtini dak li għandna bżonn, filwaqt li nkunu qed nippruvaw b’ħilitna kollha, nobdu l-kmandamenti Tiegħu u nħobbu lin-nies kollha mingħajr kundizzjoni hekk kif ħabbna Hu.

Talba: Mulej Alla tagħna, int għażilt lil San Gatjanu biex ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek ġewwa Tours; ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta’ wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda, u agħmel li l-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://catholicexchange.com/st-gatian

Alternative Reading: https://wikivisually.com/wiki/Gatianus_of_Tours 

or http://logismoitouaaron.blogspot.com/2009/12/very-pious-god-fearing-manst-gatianus.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gatianus_of_Tours

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.