11 ta’ Awwissu: Santa Klara

Verżjoni Vidjo: Santa Klara

“Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi: Alla l-qawwa ta’ qalbi u sehmi għal dejjem. Jiena ngħodd kollox bħala telf, biex nirbaħ lil Kristu, u nkun ninsab fih.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Klara (Salm 72(73):26; Filippin 3:8b).

sveta_klara1SANTA KLARA
Verġni
1193 – 1253

Tagħrif: Santa Klara twieldet f’Assisi, l-Italja, fl-1193. Meta kellha 18-il sena, semgħet lil San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-Randan. Il-prietki tiegħu ħassithom jolqtuha u jispirawha, u xtaqet tgħix ħajjitha skont il-Vanġelu, bħalu.

San Franġisk approva r-riżoluzzjoni tagħha. F’Ħadd il-Palm tal-1212, Klara flimkien ma’ waħda ħabiba tagħha telqet mid-dar bil-moħbi għax niesha ma kinux jaqblu magħha, u marret il-Porzjunkola, kilometru u nofs bogħod mill-belt, fejn San Franġisk kien jgħix ma’ sħabu.

San Franġisk laqagħha fil-kappella żgħira tal-Madonna u għamel ċerimonja qasira li fiha hu qatgħalha xagħarha u taha libsa griża, b’sinjal li hi kienet qed tħalli l-ħajja lussuża li kienet trabbiet fiha, u kienet ser tħaddan ħajja ta’ faqar u talb, maqtugħa mid-dinja. Minn dak il-waqt hi marret tgħix f’monasteru tas-Sorijiet Benedittini, f’Bastia, post żgħir fil-qrib. Wara ftit ġranet, marret f’monasteru ieħor tal-istess sorijiet.

Il-ġenituri tagħha mhux biss ma rnexxilhomx jibdlulha fehmitha, imma talli oħtha Anjeże ngħaqdet magħha.

Fl-1215, Klara marret tgħix f’dar qrib il-knisja ta’ San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. Magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-Badessa ta’ din il-Kongregazzjoni. Baqgħet f’din id-dar (monasteru) sakemm mietet. Ommha, wara l-mewt ta’ żewġha, u oħtha Beatrice, ingħaqdu magħha wkoll. Dan huwa kkunsidrat bħala l-bidu tal-Klarissi. F’qasir żmien, din il-Kongregazzjoni xterdet f’bosta monasteri oħra fl-Italja, fi Franza, u fil-Ġermanja.

Il-Klarissi addottaw ħajja iebsa ta’ povertà , silenzju u awsterità. Ma kinux jippossiedu propjetà. Kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Fl-1228, il-Papa Girgor IX tahom il-Privilegium Paupertatis, li ma jkunu jippossiedu l-ebda propjetà. Mhux biss l-individwi iżda lanqas il-komunitajiet.

Santa Klara baqgħet Superjura għal erbgħin sena. Mietet fil-monasteru ta’ San Damjan fil-11 ta’ Awwissu, 1253. Il-Papa Alessandru IV, fl-1255, sentejn biss wara mewtha, iddikjaraha Qaddisa. Il-ġisem tagħha jinsab meqjum fil-bażilika ddedikata lilha, fil-belt t’Assisi, fejn qabel kien hemm il-knisja ta’ San Ġorġ. Il-Papa Piju XII ħatar lil Santa Klara patruna tat-televiżjoni fl-14 ta’ Frar, 1958.

Anke oħtha Anjeże (ara Santa Anjeże ta’ Assisi) hija meqjuma bħala Qaddisa. Interessanti l-ittri li Santa Klara kitbet lil Santa Anjeże ta’ Praga (ara Santa Anjeże ta’ Praga) dwar l-osservanza tal-vot tal-faqar.

Ħsieb: Qari minn Ittra ta’ Santa Kjara, verġni, lil Santa Anjeże ta’ Praga bit-titlu ‘Ħares lejn il-faqar, l-umiltà u l-imħabba ta’ Kristu’:

“Hieni tassew il-bniedem li jingħatalu sehem mill-mejda mqaddsa, sabiex jingħaqad b’qalbu kollha ma’ Kristu, ma’ dak li bi ġmielu jgħaġġeb bla heda lill-qtajja kollha tal-qaddisin fis-sema, dak li jqanqal il-qlub bi mħabbtu u jġedded lil min iżomm ħarstu fuqu, jimla ‘l kulħadd bit-tjubija u l-ħlewwa tiegħu, u jsawwab dawl ħelu fuq min jiftakar fih, dak li bil-fwieħa ħelwa tiegħu l-mejtin jerġgħu jqumu għall-ħajja u bid-dehra glorjuża tiegħu jhenni l-ulied kollha ta’ Ġerusalemm tas-sema. Għax din id-dehra hi dija tas-sebħ ta’ dejjem, raġġ mid-dawl ta’ dejjem u mera bla nikta.

Ħares kuljum lejn din il-mera, o Sultana, għarusa ta’ Ġesù Kristu, ara dejjem wiċċek fiha, biex tiżżejjen kollok kemm int minn ġewwa u minn barra, kollok mogħnija bil-ġmiel li jsebbħek bil-ward u l-ilbiesi ta’ kull virtù, kif jixraq lil bint u għarusa l-iżjed safja tas-Sultan il-kbir. Din il-mera għandha turik ix-xbieha tal-faqar imbierek, tal-umiltà mqaddsa u tal-imħabba tal-għaġeb; u hekk, bl-għajnuna tal-grazzja ta’ Alla, tkun tista’ tħares lejk innifsek fil-mera kollha.

Ħares lejn in-naħa ta’ fuq ta’ din il-mera, u ara l-faqar ta’ dak li kien imfisqi u mqiegħed fuq maxtura. X’umiltà, x’faqar tal-għaġeb! Is-sultan tal-anġli u Sid is-sema u l-art, mimdud fuq maxtura!

Ħares lejn in-naħa tan-nofs, u ara l-umiltà, jew għallinqas il-faqar imqaddes, it-taħbit bla qjies u t-tbatijiet li Kristu ġarrab biex jifdi l-bnedmin.

Ħares imbagħad lejn in-naħa t’isfel ta’ din il-mera, u ara l-imħabba bla tarf li biha Kristu għoġbu jilqa’ s-salib u jieħu mewt l-aktar mistkerrha.

Din il-mera, jiġifieri Kristu, minn fuq is-salib fejn kien imdendel kellem lil dawk li kienu għaddejjin minn quddiemu, u wissiehom biex jaħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ kollha. Hu qalilhom: Intom ilkoll li għaddejjin mit-triq, ħarsu u araw jekk hemmx niket bħan-niket tiegħi. Inwieġbu b’leħen wieħed u ruħ waħda għall-għaJjat u t-tnehid tiegħu, u ngħidu: ‘Taħseb u tiftakar ruħi, u tinfena ġewwa fija. Mela tħeġġeġ dejjem iżjed bin-nar tal-imħabba, o Sultana tas-Sultan tas-sema.’

Ġib ukoll quddiem għajnejk b’liema għaxqa tal-għaġeb, b’liema għana u ġieħ jista’ jimliEk għal dejjem, u x-xewqat u l-imħabba kbira ta’ qalbek iġġagħlek titniehed u tgħid: ‘Iġbidni warajk, ejja niġru wara r-riħa tgħaxxaq tal-fwieħat tiegħek, Għarus tiegħi tas-sema. Ma negħjiex niġri, sa ma ddaħħalni għax-xorb ħelu tiegħek, inserraħ rasi fuq driegħek tax-xellug, tgħannaqni bil-leminija tiegħek, u l-bewsa ta’ fommok timlieni bil-hena.’ Int u taħseb f’dan kollu, ftakar ukoll fl-omm imsejkna tiegħek, għax taf li jiena nqaxt għal dejjem it-tifkira ħelwa tiegħek f’qalbi, għax lilek ngħożżok fuq kulħadd.”

L-erba’ ittri li Santa Klara ta’ Assisi kitbet lil Santa Anjeże ta’ Praga huma dawn:

1. L-Ewwel Ittra.
2. It-Tieni Ittra.
3. It-Tielet Ittra.
4. Ir-Raba’ Ittra.

U hawn ma nistgħux ma nagħmlux aċċenn għall-preżenza tal-Klarissi fil-gżejjer tagħna, f’San Ġiljan: https://www.facebook.com/sorijietklarissi/ u f’Victoria, Għawdex: https://www.facebook.com/klarissi.gozo

Din playlist ta’ vidjows dwar il-Klarissi fi gżiritna: https://www.youtube.com/watch?v=nbJKqIBiA3A&list=PLPAbF-_bN4rgrthXAFi36sA4BqjreMNCh&index=2&t=0s

“Aħna nsiru f’dak li nħobbu, u dak li nħobbu isawwarna f’dak li ser insiru. Jekk inħobbu l-oġġetti, insiru oġġett. Jekk ma nħobbu xejn, ma nsiru xejn. L-imitazzjoni m’għandhiex tkun li litteralment tagħmel bħal Kristu, pjuttost tfisser li ssir fi xbieha ta’ dak il-maħbub, xbieha li tingħaraf mill-bidla. Dan ifisser li aħna nsiru ġarar tal-imħabba ħanina ta’ Alla għall-oħrajn.” ~ Santa Klara

 • Qatt ħsibt kemm irid ikollok flus biex tgħix ħajja kuntenta?
 • Qatt xtaqt li jkollok flus iktar milli għandek?

Santa Klara (u San Franġisk ta’ Assisi u ruxxmata Qaddisin oħra) ħalliet kollox, lanqas ċenteżmu wieħed biss ma żammet għaliha, u qatt ma ħabblet rasha biex ikollha. Safrattant ma setgħetx tkun iktar kuntenta milli kienet. Qalbha kienet mimlija b’Alla.

 • Qalbek kemm hi mimlija b’Alla?

Talba: Fil-ħniena tiegħek, o Alla, inti mlejt lil Santa Kjara bl-imħabba għall-faqar; bit-talb tagħha, agħtina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar, biex narawk wiċċ imb’ wiċċ fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2018/08/saint-clare-of-assisi.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-clare-of-assisi/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_of_Assisi

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

15 ta’ Lulju: San Bonaventura

Verżjoni Vidjo: San Bonaventura

“Min iżomm il-kmandamenti ta’ Alla jgħammar fi Kristu u Kristu fih. B’hekk nafu li hu jgħammar fina: bl-Ispirtu li hu tana. Alla ħalaq l-għerf bl-Ispirtu s-Santu, sawwbu fuq il-bnedmin kollha, u tah lil min iħobbu.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Bonaventura (1 Ġw 3:24; Sir 1:9a. 10).

saint-bonaventure.11-1.jpgSAN BONAVENTURA
Isqof u Duttur tal-Knisja
1218 – 1274

Tagħrif: San Bonaventura twieled bl-isem ta’ Ġwanni, f’Bagnoregio ħdejn Viterbo, l-Italja, fl-1218.

Meta kellu madwar għoxrin sena mar jistudja fl-Universita’ ta’ Pariġi minn fejn kiseb il-lawrja fil-Letteratura. Dak iż-żmien kien hemm il-famuż patri Franġiskan Ingliż, Alessandru ta’ Hales.

Fl-1243 daħal fl-Ordni tal-Franġiskani Minuri u ħa l-isem ta’ Bonaventura. Huwa studja l-filosofija u t-teoloġija. Barra mill-moħħ intelliġenti li kellu, kien imżejjen ukoll bi mħabba kbira lejn Alla. Kien bniedem ġentili, ferħan u dejjem lest li jgħin lill-oħrajn.

Ta’ 27 sena, inħatar professur tat-teoloġija u tal-Iskrittura fl-Universita’ ta’ Pariġi (1248-1257).

Fl-1257, flimkien mal-ħabib kbir tiegħu San Tumas ta’ Aquino kiseb id-dottorat fit-teoloġija mill-Universita’ ta’ Pariġi.

Meta kien qrib l-40 sena, intgħażel biex ikun is-Superjur Ġenerali tal-Franġiskani. Mexxa l-Ordni għal 17-il sena. F’dan iż-żmien, fl-Ordni kien hemm kwistjoni serja bejn dawk li riedu jinterpretaw ir-regola ta’ San Franġisk litteralment speċjalment dwar il-poverta’, u dawk li riedu jimmodifikaw ir-regola; hu għaraf iżomm pożizzjoni medja.

Fl-1263, San Bonaventura ordna li fi nżul ix-xemx tindaqq il-qanpiena f’kull monasteru, u tingħad it-talba tas-Sliema għall-unur tal-Madonna. Hu kien jaħseb li kien f’dak il-ħin li l-anġlu ħabbar lill-Madonna li kellha ssir Omm Alla; minn hawn daħlet l-użanza li jindaqq l-Angelus.

Fl-1265 il-Papa Klement IV ried jagħmlu Arċisqof ta’ York fl-Ingilterra, iżda hu ma aċċettax.

Fl-1273 il-Papa Girgor X ħatru Kardinal-Isqof ta’ Albano. Jingħad li l-messaġġiera tal-Papa li wasslulu l-aħbar, sabuh fil-kċina jaħsel il-platti.

Miet fil-15 ta’ Lulju 1274, ta’ madwar 56 sena, waqt li kien qed jieħu sehem l-iktar attiv fl-erbatax-il Konċilju Ekumeniku li kien it-tieni wieħed ta’ Lyons.

San Bonaventura ħalla ħafna kotba ta’ għerf kbir.

Il-Papa Sistu IV iddikjarah Qaddis fl-1482, u l-Papa Sistu V fl-1588 ikkonfermah Duttur tal-Knisja u sejjaħlu Duttur Serafiku.

Ħsieb: Qari mill-ktejjeb “Il-mixja tar-ruħ lejn Alla,” tal-isqof San Bonaventura, bit-titlu ‘L-Ispirtu s-Santu wriena għerf mistiku’:

“Kristu huwa t-triq u l-bieb. Kristu huwa s-sellum u l-mezz li jwassalna għand Alla, qisu l-għatu tat-tpattija mqiegħed fuq l-arka ta’ Alla u l-misteru li kien moħbi sa minn dejjem. Indawru wiċċna sewwa lejn dan l-għatu u nħarsu lejh imdendel mas-salib, b’ħarsa ta’ fidi, tama u mħabba, ta’ qima, stagħġib, hena, għożża, foħrija u ferħ, jekk nagħmlu dan, aħna nagħmlu miegħu l-Għid, jiġifieri ngħaddu miegħu, għax fuq l-għuda tas-salib naqsmu l-Baħar tal-Qasab, inħallu l-Eġittu u nidħlu fid-deżert fejn nieklu mill-manna l-moħbija, u nistrieħu ma’ Kristu fil-qabar qisna mejtin minn barra, għalkemm minn ġewwa nisimgħu – skont ma nistgħu f’din il-ħajja – il-kelma li Kristu fuq is-salib qal lill-ħalliel niedem: ‘Illum tkun miegħi fil-ġenna.’

Biex din il-mogħdija tkun sħiħa, jenħtieġ inħallu warajna kull ħidma tal-moħħ u nagħtu mħabbitna bil-qawwa kollha tagħha lil Alla ħa ninbidlu fih. Dan isir b’mod mistiku u moħbi mill-iżjed; ħadd ma jaf jagħmlu dan ħlief min jaqla’ l-grazzja; ħadd ma jaqla’ l-grazzja ħlief min jixtieqha; ħadd ma jista’ jixtieqha ħlief min jitħeġġeġ minn ġewwanett bin-nar tal-Ispirtu s-Santu li Kristu bagħat fuq l-art. Għalhekk jgħid l-Appostlu li dan l-għerf mistiku wrihulna l-Ispirtu s-Santu.

Jekk trid taf kif isiru ħwejjeġ bħal dawn, staqsi lill-grazzja mhux lill-għerf, lix-xewqa mhux lid-dehen, lit-tnehid tat-talb mhux lit-tagħlim ta’ l-ittra, lill-għarus mhux lill-imgħallem, lil Alla mhux lill-bniedem, liċ-ċpar mhux lid-dija; tistaqsix lid-dawl, iżda lin-nar li jagħmlek ħuġġieġa waħda kollok kemm int u jbiddlek f’Alla bi ħlewwa ta’ l-għaġeb u bi mħabba liema bħalha. Dan in-nar hu Alla nnifsu, il-forġa tiegħu tinsab f’Ġerusalemm, u jqabbadha Kristu bin-nar qawwi tal-passjoni mħeġġa tiegħu, dak in-nar li ħadd ma jħossu tassew ħlief min jgħid: ‘Aktar nagħżel nibqa’ bla nifs, u aħjar il-mewt għalija.’ Min iħobb din il-mewt jista’ jara lil Alla, għax tassew minnha hi l-kelma tiegħu meta qal: Ħadd ma jarani u jgħix. Ejjew mela mmutu u nidħlu fis-sħaba mudlama, insikktu fina t-tħassib żejjed, il-ġibdiet ta’ qalbna u l-ħolm ta’ moħħna, ngħaddu flimkien ma’ Kristu msallab minn did-dinja għal għand il-Missier, biex hu jurina l-Missier u ngħidu flimkien ma’ Filippu: ‘Biżżejjed għalina; nisimgħu flimkien ma’ Pawlu: Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi; u nifirħu ma’ David u ngħidu: Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi: Alla l-qawwa ta’ qalbi u sehmi għal dejjem. Imbierek il-Mulej għal dejjem, u ħa jgħid il-poplu kollu: Ammen! Ammen!’

L-akbar preokkupazzjonijiet ta’ San Bonaventura kienu l-imħabba t’Alla, it-talb u l-kontemplazzjoni. Baqa’ msemmi għall-prietki tiegħu. Jingħad li darba, waħda mara xiħa li semgħetu jipprietka, u li kienet taf kemm kien bniedem għaref, qaltlu: “X’xorti kbira għandek inti! Bil-għerf tiegħek inti tista’ tant tagħraf ’l Alla u ssir qaddis kbir.” Imma San Bonaventura weġibha: “Biex issir qaddis kbir mhux għerf li hemm bżonn, iżda li tkun tħobb ħafna lil Alla, u din il-ħaġa jista’ jagħmilha anki l-iktar bniedem injurant.”

Il-bniedem li hu dejjem ferħan, għandu sinjal qawwi li fih hemm il-grazzja ta’ Alla. (San Bonaventura)

Talba: Aħna u niċċelebraw it-tifkira tad-daħla tal-isqof San Bonaventura fis-sema, nitolbuk, o Alla li tista’ kollox, li nimxu ‘l quddiem bit-tagħlim u l-għerf tiegħu, u nħabirku bla heda biex insiru nixbhuh fil-ħeġġa ta’ mħabbtu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-bonaventure-522

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-bonaventure/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bonaventure

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Marzu: Santa Koletta ta’ Corbie

Verżjoni Vidjo: Santa Koletta ta’ Corbie

“Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen fija hu wkoll għad jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien, u akbar minnhom għad jagħmel, għax jiena sejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f’ismi jiena nagħmilha, biex il-Missier ikun igglorifikat permezz ta’ Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f’ismi, jiena nagħmilha.” ~ Ġesu’ fi Ġwanni 14:12-14

Santa Coleta Boylet de Corbie, Virgem ClarissaSANTA KOLETTA TA’ CORBIE
Reliġjuża u Riformatriċi
1381 – 1447

Tagħrif: Santa Koletta Boilet tibqa’ magħrufa bħala l-aktar waħda li ħabirket matul it-800 sena tal-istorja tal-Klarissi biex tiġi osservata r-regola tal-bidu, ir-regola li kitbet Santa Klara nnifisha.

Nikoletta (kif kien isimha proprju) twieldet fi Franza fl-1381. Hi kienet tifla sabiħa, imma tant ma kien fiha xejn li kienu jaħsbu li se tmut ta’ età ċkejkna. Billi niesha rawha tifla twajba, ħallewha libera biex tagħti ruħha għat-talb u għax-xogħol tad-dar.

Ta’ sbatax-il sena, Koletta tilfet lill-ġenituri tagħha u ġie inkarigat biex jieħu ħsiebha l-abbati ta’ Corbie f’Picardy, fejn missierha kien mastrudaxxa. Inkitbet Terzjarja Franġiskana. F’inqas minn sentejn hija ppruvat tidħol mal-Begwini, mal-Benedittini u mal-Klarissi, imma ma rnexxilhiex.

Billi xtaqet tgħaddi ħajja moħbija u fis-skiet hi bdiet tgħix bħala eremita f’post qrib il-knisja ta’ Corbie. Minħabba l-ħajja qaddisa tagħha kienu jmorru ħafna jżuruha. Tul it-tliet snin li damet tgħix waħedha, hi kellha dehra ta’ San Franġisk t’Assisi li fdalha x-xogħol li tagħti lura lis-sorijiet Klarissi l-mod ta’ ħajja iebsa kif kienet fil-bidu.

Meta Koletta bdiet il-ħidma tagħha, il-biċċa l-kbira tal-monasteri kienu qegħdin josservaw ir-regola li għamel il-Papa Urbanu IV, li kienet tippermetti lis-sorijiet li jkollhom dħul fiss ta’ flus.

Hija marret għand il-Papa Benedittu XIII. Dan emmen lil Koletta, iddispensaha milli tagħmel novizzjat, laqagħha mal-Klarissi u għamilha badessa ġenerali ta’ kull monasteru li setgħet twaqqaf jew tirriforma. Hija kien għad kellha biss ħamsa u għoxrin sena. Fl-erbgħin sena ta’ wara hija waqqfet mill-inqas sbatax-il dar u rriformat ħafna oħrajn, u kitbet kostituzzjonijiet hija stess.

It-talb kien ir-rifda tagħha. Sikwit kienet titla’ f’estasi wara t-tqarbin. Hija kienet tgħaddi l-ġurnata tal-Ġimgħa mehdija fuq il-passjoni ta’ Kristu, bla ma tiekol jew tixrob. Kienet tgħid li l-aktar ħaġa li setgħet iġġegħelha ssofri kienet li tgħaddi ġurnata bla ma tbati xi ħaġa għal Alla.

Kienet tikkonsulta wkoll qaddisin ta’ żmienha bħal Ġovanna d’Arco, u Ġwanni Capistran. Id-dumnikan San Vinċens Ferreri, li flimkien miegħu ħadmet biex tintemm ix-‘Xiżma tal-Punent’, taha Kurċifiss bħala turija ta’ apprezzament.

Santa Koletta ta’ Corbie mietet titlob għall-konverżjoni tal-midinbin, fl-età ta’ 67 sena, nhar is-6 ta’ Marzu, 1447. Hi ġiet ikkanonizzata mill-Papa Benedittin Piju VII, fl-1807. Il-fdal tagħha jinsab meqjum ġewwa urna mill-isbaħ fil-knisja tas-sorijiet tagħha ta’ Poligny fi Franza. Hija l-Patruna ta’ dawk li jixtiequ t-tfal u li jkollhom xi problemi fit-tqala.

Ħsieb: Twieldet meta ommha kien diġa’ kellha 60 sena, minkejja li l-omm talbet għal snin twal li jkollha iben. It-talba tagħha kif xtaqitha hi qatt ma seħħet. Ir-rieda ta’ Alla kienet li l-wild ikun femminili. Billi t-talb tagħha kien indirizzat lejn l-interċessjoni ta’ San Nikola ta’ Bari, li kien meqjum ħafna f’dik l-epoka, ommha semmietha għall-qaddis, Koletta.

Kienu jsejħulha Nikoletta fil-qosor Koletta f’ġieħ San Nikola minn Bari. Kienet soru eżemplari ħafna u ta’ tjubija liema bħala hekk li Alla żejjinha b’doni kbar, bħalma kienu l-estasi, profeziji, qari tal-qlub u rivelazzjonijiet fuq erwieħ li kienu ħallew din id-dinja, saħansitra anke billi wetqet mirakli.

Sa minn mindu kienet żgħira t-tfajla kienet tagħmel opri ta’ karita’ u penitenza. Kienet il-providenza divina li lluminat lil Koletta biex tirriforma l-ordni tal-Klarissi, liema riforma seħħet wara xi problemi u taħbit. Barra dan hija rnexxielha twaqqaf 17 -il kunvent ġdid biex fih iħaddnu nisa li riedu jgħixu l-ħajja konsagrata.

Ta’ min isemmi li s-soru kienet tkun ittentata ħafna waqt it-talb mix-xitan biex ma jħallihiex titlob u meta darba llamentat ma’ Alla dwar dan, ix-xitan qalilha: “Ieqaf mit-talb tiegħek għaliex it-talb tiegħek jaħqarna aktar milli aħna naħqru lilek.” Il-Franġiskan Pietro de Vaux li kien jafha personalment u kien preżenti fil-mumenti tal-aħħar ta’ ħajjitha jirrakkonta fost l-oħrajn li Koletta kellha dehriet anġeliċi li kienu jħarsuha mill-attakki tax-xitan.

 • U int, tagħti eżempju tajjeb lil ta’ madwarek?
 • Tippersevera fit-talb anki jekk ix-xitan jagħtik bosta raġunijiet għalfejn għandek tieqaf?
 • Kemm hi importanti għalik li mhux int biss tgħix tajjeb imma li ngħin u twassal lill-oħrajn b’kull mezz possibli biex jagħmlu l-istess?

Talba: O Alla, int qanqalt lil Santa Koletta ta’ Corbie bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex hija treġġa’ lura fil-Knisja dik l-istil ta’ ħajja li bdiet Santa Klara ta’ Assisi snin qabel; agħmel li, aħna wkoll ngħixu ta’ nsara awtentiċi billi nimxu fuq it-tagħlim tiegħek u tal-Knisja Kattolika li waqqaf Ibnek il-Għażiż. Bl-istess Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-colette.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-colette/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Colette_of_Corbie

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

2 ta’ Marzu: Santa Anjeże ta’ Praga

Verżjoni Vidjo: Santa Anjeże ta’ Praga

“Int stmellejt il-kobor tas-saltna tad-dinja u qist bħala ħaġa ta’ bla siwi ż-żwieġ mal-lmperatur u għażilt li timxi b’rieda sħiħa fuq il-passi ta’ Dak li immeri­tajt li tkun l-għarusa tiegħu”. ~ Santa Klara ta’ Assisi lil Santa Anjeże ta’ Praga, f’waħda mill-ittri li kitbitilha. 

sv_anezkaSANTA ANJEŻE TA’ PRAGA
Reliġjuża
1211 – 1282

Tagħrif: Din il-qaddisa kienet il-fundatriċi tal-ewwel monasteru tas-Sorijiet Klarissi ’l fuq mill-Alpi.

Hija twieldet fl-1211 fi Praga, u kienet bint ir-Re Otakar I tal-Boemja u tar-Reġina Kostanza, oħt Andrea II re tal-Ungerija. Hija kienet prima kuġina ta’ Santa Eliżabetta tal-Ungerija.

Ta’ tliet snin, Anjeże kienet mibgħuta fil-monasteru tas-sorijiet Ċisterċensi. Ta’ sitt snin ittieħdet lura Praga, u wara ġiet fdata lis-sorijiet Premostratensi ta’ Doksany biex tirċievi l-edukazzjoni li kien jixirqilha.

Fl-1220, minħabba li kienet imwiegħda bħala għarusa ta’ Enriku VII iben l-Imperatur Federiku II, Anjeże kienet meħuda fil-qorti tad-duka tal-Awstrija. Billi l-għerusija tħassret, hija marret lura Praga fl-1225. Wara riflessjoni matura hija ddeċidiet li tikkonsagra l-verġnità tagħha lil Alla.

Anjeże kienet semgħet minn xi predikaturi Franġiskani ġo Praga dwar il-ħajja qaddisa skont l-ispirtu ta’ San Franġisk li l-Verġni Klara kienet qed tgħix ġo Assisi. Hija nġibdet lejn dik il-kwalità ta’ ħajja u ddeċidiet li timxi fuq l-eżempju tagħha. Wara li waqqfet il-monasteru ta’ San Franġisk għas-“Sorijiet Foqra” jew “Damjaniti” (fl-1234), hija stess ingħaqdet magħhom nhar il-Pentekoste, fil-11 ta’ Ġunju, 1234.

Din l-azzjoni tagħha tant qajmet agħa fost il-klassi tal-aristokratiċi ta’ żmienha li mijiet ta’ tfajliet imxew fuq l-eżempju tagħha u daħlu f’kunvent.

Anjeże għaddiet b’kollox 45 sena bħala soru Klarissa u serviet għal żmien qasir bħala badessa fuq talba tal-Papa. Santa Klara ta’ Assisi kienet tistħajjilha hija nnifisha, u għadha teżisti korrispondenza li għaddiet bejn dawn iż-żewġ qaddisin. Flimkien ma’ Klara, Anjeże ħadmet biex tinkiseb l-approvazzjoni tar-regola ġdida li hija kienet ħaddnet.

Santa Anjeże ta’ Praga mietet fit-2 ta’ Marzu, 1282, fl-età ta’ 71 sena. Ħafna mirakli kienu attribwiti lil din il-prinċipessa-badessa. Hi kienet iddikjarata beata mill-Papa Piju IX fl-1874, u kkanonizzata mill-Papa San Ġwanni Pawlu II fl-1988.

Ħsieb: Il-familjari ta’ Anjeże ppruvaw diversi drabi oħra jgħarrsuha ma’ xi prinċep jew xi nobbli, imma hi rnexxielha teħles minnhom kull darba – l-aħħar każ kien meta hi kellha ftit inqas minn tletin sena u niesha riduha tiżżewweġ lill-Imperatur Federiku II. Imma Anjeże appellat lill-Papa Girgor IX u insistiet li x-xewqa tagħha kienet li ssir soru Franġiskana. Fl-aħħar Federiku ċeda. “M’għandix neħodha b’offiża”, qal l-imperatur, “ladarba hi ppreferiet lis-Sultan tas-Sema milli lili.”

Dawn li ġejjin huwa siltiet mit-Tieni Ittra li Santa Klara ta’ Assisi kitbet lil Santa Anjeże ta’ Praga:

“Jiena nrodd ħajr lil Dak li mingħandu tiġi kull ħaġa tajba u kull don perfett (Ġakbu 1:17), li għoġbu jżejnek b’tant ġmiel ta’ virtù, u riedek li tiddi b’sinjali l-aktar għoljin ta’ perfezzjoni, biex ladarba int sirt tixbah lill-Missier ta’ kull perfezzjoni (Mattew 5:48) min-naħa tiegħek ikun jixraqlek li ssir perfetta, hekk li għajnejh ma jsibu xejn fik li fih xi ħjiel ta’ imperfezzjoni (Salm 138:16).

U din hija l-perfezzjoni li għaliha s-Sultan ser jgħaqqdek miegħu fil-għamara tat-tieġ tal-ġenna, fejn Hu qiegħed glorjuż fuq tron tal-­kwiekeb, għaliex int stmellejt il-kobor tas-saltna tad-dinja u qist bħala ħaġa ta’ bla siwi ż-żwieġ mal-lmperatur. Flok dan kollu, għall-imħabba tal-faqar imqaddes, u fi spirtu ta’ umilta’ kbira u ta’ karita’ l-aktar imħeġġa, għażilt li timxi b’rieda sħiħa fuq il-passi (1 Pietru 2:21) ta’ Dak li immeri­tajt li tkun l-għarusa tiegħu.

Verġni fqira, tgħannaq ma’ Kristu fqir. Qis li Hu sar oġġett ta’ disprezz, u għalhekk int imxi warajh, u għall-imħabba tiegħu tarahiex bi kbira li ssir immaqdra f’din id-dinja. O Reġina l-aktar nobbli, ħares lejn l-Għarus tiegħek, l-isbaħ fost ulied il bnedmin (Salm 44:3), li biex isalvak sar l-aħħar wieħed fost il-bnedmin, immaqdar, imsawwat u midrub f’ġismu kollu, u miet fost l-eħrex tbatijiet fuq is-salib. Aħseb fuqu u kkontemplah, u xtieq b’ħeġġa li ssir tixbhu.

Jekk tbati miegħu, għad tifraħ miegħu (Rumani 8:17); jekk tmut miegħu fuq is-salib tan-niket, għad tgħammar miegħu fil-għamajjar leqqiena tal-qaddisin (Salm 109:3,22) u ismek ikun miktub fil-Ktieb tal-ħajja, u jkun imsebbaħ fost il-bnedmin. U għalhekk inti għad tiret għall-eternità u għal dejjem ta’ dejjem il-glorja tas-sema minflok l-unuri li jgħaddu ta’ din id-dinja; ikollok sehem mill-ġid li ma jispiċċa qatt minflok il-ġid li jisfa’ fix-xejn, u tgħix għal dejjem ta’ dejjem”.

L-erba’ ittri li Santa Klara ta’ Assisi kitbet lil Santa Anjeże ta’ Praga huma dawn:

1. L-Ewwel Ittra.
2. It-Tieni Ittra.
3. It-Tielet Ittra.
4. Ir-Raba’ Ittra.

Talba: O eżempju ta’ virtu’ mill-isbaħ, verġni glorjuża Santa Anjeże, f’din l-art int għażilt li tkun l-għarusa tar-Re tar-Rejiet u tiegħu biss u bħalu għext fil-faqar, issa, li tinsab miksija bl-ilbies tal-ferħ u mgħammra bħal għarusa bil-ġojjellerija spiritwali li tak is-Sultan qalbieni, interċedi għalina quddiemU, biex aħna wkoll nagħżlu li nitwaħdu miegħu biss, l-uniku Salvatur tagħna, ħalli naslu ngawduh għal dejjem fis-sema. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-agnes-of-bohemia.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-agnes-of-bohemia/

or

http://www.olamnuns.com/blog/inspirations-blog/118-a-holy-princess-st-agnes-of-bohemia.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agnes_of_Bohemia

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

19 ta’ Frar: San Korradu Confalonieri

Verżjoni Vidjo: San Korradu Confalonieri

“Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, nkunu qegħdin ingiddbuh, u kelmtu ma tkunx fina”. ~  1Ġwanni 1:9-10

c8aaf5f193ce77f9f49b7326b9e883f0SAN KORRADU CONFALONIERI
Eremit
1290 – 1354

Tagħrif: Kien nobbli mill-belt ta’ Piacenza fl-Italja ta’ Fuq, fejn twieled fl-1290. Meta kien għadu żagħżugħ iżżewweġ u qabad il-karriera militari. Huwa kien miġnun wara l-kaċċa tal-annimali. Jum minnhom, waqt li kien għall-kaċċa, aktarx biex igerrex xi annimali, qabbad nar li għamel ħsara kbira.

Wieħed raġel li kien jgħix fil-bosk ġie akkużat b’din il-ħsara, bdew jittorturawh biex jammetti u kienu ser jgħallquh. Korradu kellu l-kuraġġ jistqarr il-ħtija tiegħu u li kien lest jagħmel tajjeb għall-ħsara li saret b’ġidu u b’ġid martu.

Wara li qassmu kull ma fadlilhom, huwa u martu Kjara bdew japprezzaw l-ideali ta’ San Franġisk. Il-mara daħlet mal-Klarissi u Korradu sar terzjarju Franġiskan. Il-qaddis għamel żmien jiġġerra minn post għall-ieħor ifittex post fejn seta’ jinġabar jgħix ħajja fil-kwiet ma’ Alla.

Jingħad li l-qaddis anki żar Malta, u minn hawn wara ftit telaq lura lejn Sqallija, niżel il-port ta’ Palazzolo u mbagħad mar f’Noto Antico. Minn hawn mar Val di Noto fejn għadda l-aħħar tletin sena ta’ ħajtu jgħix għalih waħdu ġewwa għar f’ħajja ta’ talb u penitenzi bħala eremit. Ħafna kienu jmorru għandu għall-pariri. Huwa miet fid-19 ta’ Frar, 1354.

Il-fdal tiegħu jinsab meqjum ġo urna rikka u artisika fil-katidral iddedikat lilu f’Noto, u hawn huwa l-patrun ta’ dik il-belt u d-djoċesi. Huwa wkoll il-qaddis protettur tal-kaċċaturi.

Il-Papa Leone X ppermetta l-festa tiegħu għal Noto fl-1515, waqt li l-Papa Pawlu III (1534 – 1549) tah it-titlu ta’ qaddis, u l-Papa Urbanu VIII fl-1644 approva l-festa tiegħu għall-kalendarju ta’ Ordni kollu Franġiskan.

Lejh jirrikorru speċjalment f’każi ta’ ernja, u bla dubju ta’ xejn hu mudell mill-isbaħ tal-ħajja tat-talb u l-kontemplazzjoni.

Ħsieb: Minkejja, li Korradu Confalonieri fil-paniku u l-biża’ li qabdu x’ħin ra dak in-nar jinfirex u jeqred kull ma jsib, ħarab minn fuq il-post, aktar tard, meta ra li raġel innoċenti kien spiċċa l-ħabs, kien qed jiġi ttorturat biex jammetti u ġie saħansitra kkundannat għall-mewt għax is-suspetti kollha kienu fih, NIDEM mill-fatt li ħarab minn fuq il-post. Għalkemm, ma qabbadx dan in-nar apposta, imma l-ħsara kienet tkun ta’ detriment kbir għar-ruħu li kieku weħel it-tort kollu dak ir-raġel innoċenti! Kien ikolli l-mewt tiegħu fuq il-kuxjenza!

Niedem u b’kuraġġ ta’ minn jagħżel li jaffaċċja l-konsegwenzi ta’ għemilu, Korradu jistqarr is-sewwa kollu u jħallas il-prezz li swielu kważi ġidu kollu. Imma jekk tilef il-ġid materjali, żgur li akkwista s-salvazzjoni ta’ ruħu, paċi kbira f’qalbu u serħan f’moħħu, u skopra, flimkien ma’ martu, li kellhom sejħa Franġiskana x’jgħixu. Il-faqar li daqu, wassalhom biex jgħixu s-sejħa tal-Fqir ta’ Assisi. U hawn, Korradu jgħix ħajja ta’ qdusija kbira u ħafna nies irċevew mingħandu pariri mill-aqwa.

Imma x’inhi l-indiema? Xtaqt naqsam magħkom xi ħsibijiet ta’ Franġiskan ieħor, Sant’Antnin dwar l-indiema:

“Għad li mgħarrqa fil-vizzji, ir-ruħ il-mitlufa dejjem ikollha fiha mkebbsa xrara li tniggżilha l-kuxjenza. Ruħ il-midneb, hekk kif tagħraf il-ħażen ta’ dnubha, għandha tibda titlob hekk: “Mulej, bin David, ikollok ħniena minni! O għajn ta’ kumpassjoni u maħfra, li ħriġt tgelgel mill-imqaddsa Verġni Marija, naddaf il-ħmieġ ta’ dnubieti. Ikollok ħniena minni.”

Dak li tabilħaqq jikkonverti, imqanqal mill-Ispirtu ta’ Alla, isir insensibbli għall-pjaċiri tad-dinja, jibki bin-niket li jħoss u jmur ifittex lil xi qassis biex quddiemu jistqarr dnubietu. Ir-rikonċiljazzjoni tal-midneb ma’ Alla tista’ tissejjaħ l-għerusija ta’ l-Ispirtu s-Santu mar-ruħ niedma. Minn din il-għaqda jitnissel in-Nisrani l-ġdid, werriet tal-ħajja ta’ dejjem. Ejjew, mela, jekk għandna bżonn, insejħu u mmorru b’ġirja nfittxu l-Għarus tas-sema, u nitolbu ’l Alla jaħfrilna dnubietna. Dan nitolbuhulu permezz ta’ Ġesù, ħuna l-kbir: o Ġesù, aħna laħam minn laħmek. Biex tifdi lill-bnedmin sirt bniedem. Mill-uġigħ kbir li sofrejt għalina tgħallimt tikkumpatina.  

Aktar ma l-midneb ikun ’il bogħod meta jdur biex jerġa’ għal għand Missieru, daqstant ieħor dan jilqgħu b’imħabba kbira. Ħadd ma jsir perfett f’daqqa waħda. Għalhekk jeħtieġ li ninfatmu mid-dinja bil-ftit il-ftit, aħna u nistmellu l-għana u l-pjaċiri li toffrilna. Wieħed jeħles minn drawwa billi jibda drawwa oħra bil-kontra. Wieħed filosfu tal-qedem jgħid li l-vizzji jintemmu meta nitgħallmu naqtgħuhom.

Jekk wieħed irid jindem tabilħaqq, ma għandux jistrieħ fuq il-merti tiegħu, ma jimliex rasu bil-ġid li għamel; iżda, b’sogħba u mistħija, imur juri fil-qrar il-ħażen kollu li għamel. U mhux biżżejjed li jagħraf li hu midneb, iżda jekk xi ħadd iċanfru għal dnubietu għandu joqgħod ġwejjed bl-umiltà. Jekk ma jagħmilx hekk juri li ma nidimx tabilħaqq.

Kemm hi kbira t-tjieba ta’ Alla! Kemm xejn ma jista’ joqgħod ħdejn id-dinjità tal-bniedem! Min jgħammar fl-eternità jinżel jgħammar fil-qalb umli u fir-ruħ niedma”.

Talba: O Missier tas-sema, nitolbuk biex, bħal Korradu Confalonieri, aħna dejjem nagħmlu ħilitna biex nagħmlu l-aħjar għażliet, anke jekk dan ifisser li nsofru l-umiljazzjoni u t-telf tal-ġid materjali tagħna kollu. Korradu sofra dan kollu, imma għax għażel li jmut għalih innifsu u jgħix għalik, huwa kiseb ir-rispett u l-venerazzjoni ta’ ħafna, u issa qed igawdi premju etern miegħek, li jmur lil hinn minn kwalunkwe pussess jew unur ta’ din id-dinja materjali. Ammen.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-conrad-of-piacenza/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-conrad-of-piacenza-152

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_of_Piacenza

 

 

 

 

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Parti mill-Ħsieb huwa kitba ta’ Sant’Antnin, maqluba għall-Malti minn Patri Edmund Teuma OFMConv.

19 ta’ Novembru: Santa Anjeże ta’ Assisi

Verżjoni Vidjo: Santa Anjeże ta’ Assisi

“Hekk kif nittama fik O Mulej, ispirani b’dik il-fiduċja li twassalni sal-muntanja qaddisa tiegħek.” – Santa Anjeże ta’ Assisi

Agnes_Assisi-186x300SANTA ANJEŻE TA’ ASSISI
Verġni
c.1197 – 1253

Tagħrif: 

Il-Familja ta’ Anjeże u tfulitha
Santa Anjeże twieldet f’Assisi fl-1197 minn ġenituri nobbli. Il-familja tagħha kienet toqgħod f’palazz ħdejn il-kattidral ta’ San Rufino. Missierha kien kavallier għani jismu Favarone di Offreduccio u ommha Ortolana kienet ukoll minn familja nobbli u għanja. Hija kienet il-fustanija fost tliet aħwa bniet. Il-kbira, Klara, kienet tliet snin ikbar minnha. Oħtha ż-żgħira kien jisimha Beatrice. Fil-magħmudija lil Anjeże semmewha Katarina.

Katarina kienet tifla sempliċi u sensibbli li fi ċkunitha ġarrbet mal-familja tagħha t-tbatija kkaġunata mill-irvell li fl-1198, iċ-ċittadini tal-klassi tan-nofs ta’ Assisi (il-‘minores’) għamlu kontra l-aristokrazija ta’ Assisi (l-‘maiores’). Il-familja ta’ Anjeże kellha ssib kenn fil-kastell ta’ Cocorano u meta fl-1202 faqqgħet il-gwerra bejn Assisi u Perugia, kellha taħrab għal Perugia fejn għexu refuġjati għand ħbieb ta’ fiduċja sas-sena 1205.

Fil-gwerra bejn Assisi u Perugia, Franġisku Bernardone kien waqa’ priġunier għal sena u aktar tard, wara marda, ikkonverta u minn ġuvni xalatur b’ambizzjoni li jsir kavallier, huwa beda jgħix ħajja ta’ sempliċità u faqar fuq il-passi ta’ Kristu fqir, umli u msallab. Dlonk ingħaqdu miegħu f’dan l-istil ta’ ħajja evanġelika uħud minn sħabu stess, fosthom Rufino, kuġin ta’ Klara u Katarina. Fl-1209, din l-Għamla ta’ Ħajja ta’ Franġisku u l-ewwel kumpanni tiegħu ġiet approvata oralment mill-Papa Innoċenz III.

Żgħożitha
Katarina kienet marbuta ma’ oħtha Klara bi mħabba kbira. It-tnejn kienu jaqblu ħafna u jaħsbuha l-istess. Hija kellha 15-il sena meta fit-18 ta’ Marzu 1212, Klara ħarbet mid-dar biex tħaddan il-ħajja evanġelika fuq l-eżempju ta’ Franġisku ta’ Assisi. Fil-‘Leġġenda ta’ Santa Klara’ (nru 24) naqraw li Klara kienet tixtieq ħafna li oħtha tifhem il-frugħa tad-dinja u bħalha tingħata lil Alla u kienet titlob bil-ħerqa li bħalma hi u oħtha kienu qalb waħda u qrib ħafna fl-ispirtu meta kienu fid-dinja, ikunu wkoll rieda waħda bejniethom fis-servizz ta’ Alla’.

Katarina tingħaqad ma’ oħtha Klara
Xi 16-il jum wara, fl-4 ta’ April 1212, Katarina marret tara lil oħtha f’monasteru tal-Benedittini jismu Sant’Angelo di Panzo, qrib Assisi, fin-naħa tal Lvant ta’ Monte Subasio, fejn kienet sabet kenn temporanju. Klara qaltilha: ‘Ftakar, għażiża oħti li jum wieħed fit-tempju tal-Mulej, aħjar minn elf jum f’post ieħor (ara Salm 83,10). Iż-żgħożija u s-sbuħija jgħebu. Il-ħajja tintemm u hawn xejn ma jibqa’. Għażiża oħti, kieku kellek idduq il-ħlewwa tal-imħabba tal-Mulej! Hija mħabba dejjem ġdida, li ħadd ma jista’ jeħodilna!’

Il-kliem u l-eżempju ta’ Klara ħajjru lil Katarina biex hi wkoll tikkonsagra ruħha lil Alla. Infatti, Katarina qalet lil Klara li hi ġiet biex toqgħod magħha għax hi wkoll xtaqet taqdi lil Alla biss. Għal dan il-kliem Klara għannqitha bil-ferħ waqt li qaltilha : ‘Inrodd ħajr lil Alla, oħti l-aktar għażiża, għax il-Mulej għoġbu jisma’ talbi.’ U hekk Klara akkwistat l-ewwel kumpana tagħha.

Katarina tirreżisti lill-familja tagħha
Fil-‘Leġġenda ta’ Santa Klara’ (nmr 25 u 26) insibu rakkont dwar kif malli l-familja ndunat bil-ħarba ta’ Katarina, tnax -il raġel armati taħt it-tmexxija ta’ zijuha Monaldo, marru għaliha. Sabuha barra mill-klawsura u għalhekk setgħu jerfgħu jdejhom fuqha. Kaxkruha mal-art, qattgħulha ħwejjiġha u sawtuha. Klara ma setgħet tagħmel xejn ħlief titlob imbikkija biex oħtha tingħata rieda sħiħa, u biex il-qawwa ta’ Alla tegħleb is-saħħa ta’ dawk l-irġiel. U hawn ġara miraklu doppju. F’daqqa waħda, il-ġisem tat-tfajla sar hekk tqil li dawk l-irġiel kollha ma felħux ikaxkruha aktar. Għalhekk l-irġiel ħallewha filwaqt li bdew jisħtu u jgħidu li kielet iċ-ċomb! Iz-ziju Monaldo tilef il-kontroll u kif kien ser ixejrilha daqqa, ħass uġigħ kbir fi driegħu li baqa’ pparalizzat u merfugħ fl-arja. Klara fl-aħħar ipperswadiet lill-qraba tagħha jħallu lil oħtha magħha.

Fil-bażilika ta’ Santa Klara f’Assisi hemm meqjum il-fdal tal-kranju (għadam tal-iskutella tar-ras) ta’ Katarina, u f’dan il-fdal għadha tidher traċċa ta’ daqqa li kienet qalgħet mis-suldati kiefra meta marru għaliha f’Sant’Angelo di Panzo.

Wara din il-ġrajja, Franġisku nnifsu qata’ xagħar Katarina, ikkonsagraha lil Alla u bidel l-isem tat-tfajla minn Katarina għal Anjeże. Dan għaliex Franġisku xebbaħha mal-Ħaruf bla tebgħa peress li hi wkoll xerrdet demmha biex tmur warajh fit-taqbida li kellha ma’ qrabatha. Tixbah wkoll lill-verġni u martri Rumana Anjeże li fl-ewwel żminijiet tal-Knisja tat ħajjitha għal Kristu.

Fil-kunventin ta’ San Damjan
Tul l-erba’ xhur li Klara u Anjeże damu f’Sant’Angelo di Panzo, Franġisku ħejja kollox biex jeħodhom f’kunventin tipikament Franġiskan, f’San Damjan, barra l-ħitan tal-belt ta’ Assisi. F’dak il-post, fl-1206 kien kellmu Ġesù Msallab u mimli b’faraġ tas-sema, ħass li kellu jitlaq id-dinja għal kollox. Ftit taż-żmien wara, waqt li kien qed isewwi l-knisja beda jsejjaħ b’leħen għoli bl-ilsien franċiż lill-bdiewa li kienu jinsabu f’dawk l-inħawi: ‘Ejjew u għinuni nibni l-monasteru ta’ San Damjan, għaliex għad jiġu joqgħodu fih nisa li bil-fama u bil-ħajja qaddisa tagħhom għad jagħtu glorja lill-Missier tas-sema fil-Knisja mqaddsa kollha tiegħu.’ Din il-profezija seħħet meta Klara u Anjeże daħlu f’dak il-post fqir. Tfajliet ħbieb u qraba, u xebbiet oħra li bosta minnhom kienu nobbli ngħaqdu magħhom f’San Damjan u l-komunità kompliet tikber b’mod tal-għaġeb. Fl-1229, Beatrice, oħthom iż-żgħira ħaddnet il-ħajja evanġelika. Saħansitra, ommhom Ortolona, meta romlot, daħlet soru f’San Damjan. Fi żmien qasir saru komunità ta’ ħamsin. Twaqqfu wkoll monasteri oħra f’diversi postijiet fl-Italja u anke fi Franza, Spanja, fil-belt ta’ Praga, il-Ġermanja, il-Polonja… Anjeże baqgħet f’San Damjan sas-sena 1220 meta Franġisku bagħatha twaqqaf monasteru f’Monticelli, ħdejn Firenze (ara ‘Il-Fjuretti ta’ San Franġisk,’ Kap XV). Waqqfet monasteri oħra tax-Xbejbiet Foqra f’Mantova, fil-Feltrino u postijiet oħra fit-Toskana u forsi aktar ‘l bogħod… u reġgħet lura f’San Damjan matul l-aħħar ġimgħat tal-ħajja ta’ oħtha Klara, f’Lulju/Awwissu,1253.

Fil-Proċess tal-Kanonizzazzjoni ta’ Santa Klara, Anjeże tissemma’ f’żewġ episodji li ġraw qabel it-tluq tagħha għal Monticelli. Fir-rakkont tal-miraklu taż-żejt fil-ġarra mwettaq minn Klara li ġara fl-1213 (ara Proc. I, 15), l-ewwel xhud Pacifica di Guelfuccio meta mitluba tgħid liema mis-Sorijiet l-oħra kienu preżenti, fost l-oħrajn isemmi lil Swor Anjeże, oħt Santa Klara. Sr Ċeċilia, is-sitt xhud, meta kienet qed tixhed dwar l-ispirtu tal-profezija li kellha Klara, tgħid ‘li oħtha Swor Anjeże – li ftit taż-żmien ilu għaddiet minn din il-ħajja – kienet hemm, tisma’.’ (ara Proc,VI, 15).

Xhieda oħra tas-snin li fihom Anjeże għexet ma’ Klara f’San Damjan insibuha fil-‘Fjuretti ta’ San Franġisk’ (nmr 33) li jirrakkontaw il-ġrajja meta l-Papa Girgor IX mar iżur lil Klara u din bierket il-ħobż u minnufih fuq il-ħbejżiet kollha deher is-sinjal tas-salib. ‘F’dak iż-żmien f’dak il-monasteru kienu jgħixu Sor Ortolana, omm Santa Klara, u Sor Anjeże, oħtha, it-tnejn li huma, flimkien ma’ Santa Klara, mimlijin bil-virtujiet u bl-Ispirtu s-Santu, u kien hemm ukoll ħafna Sorijiet oħra qaddisa.’

‘Altera Clara’ – Klara oħra
Għall-ħabta tal-1220, il-Kardinal Ugolino, li wara sar il-Papa Girgor IX, kiteb ittra lil Klara li hija xhieda tal-istima profonda li kellu għal Klara u għal Anjeże u għall-‘qaddejja l-oħra ta’ Kristu u tal-fiduċja kbira li kellu fit-talb tagħhom. Ugolino xtaq jerġa’ jara lil Klara u lil ħutha s-Sorijiet; u jiftakar b’mod speċjali f’Anjeże, li magħha juri rabta qawwija meta jsejħilha ‘oħtu.’ ‘Insellem lil verġni Anjeże, oħti, u lil ħutek kollha fi Kristu. Lil Anjeże insejħilha wkoll ‘qaddejja umli u l-iżjed ċkejkna ta’ Kristu.’

Aktar minn tletin sena wara, fl-1253, fir-raba’ ittra tagħha lil Santa Anjeże ta’ Praga, Klara stess tqis lil Anjeże oħtha daqsha u tikteb hekk: ‘Dawn l-istess uliedi mbagħad, imma b’mod partikulari l-verġni l-aktar għaqlija, Anjeże, oħtna, jirrikmandaw ruħhom bil-qawwa kollha fil-Mulej lilek u lil uliedek.’

Il-fatt li Franġisku għażel lil Anjeże bħala ‘l-mibgħuta speċjali’ biex twaqqaf monasteru f’Monticelli, Firenze, juri li Franġisku wkoll kellu stima kbira għall-personalità u l-kwalitajiet li kienu jżejnu lil Anjeże. Bħal oħtha kienet animata minn ideali evanġeliċi li għexithom b’xeħta u qawwa ġdida.

Pellegrina għall-imħabba ta’ Kristu
Għall-imħabba ta’ Kristu, Anjeże aċċettat li tmur Monticelli biex bħala Badessa tkun eżempju ħaj għal grupp ta’ xebbiet żgħażagħ li xtaqu jgħixu l-istess stil ta’ ħajja ta’ Klara u ħutha f’San Damjan. Imma l-firda minn oħtha Klara, mis-sorijiet u mill-‘benniena ‘ tagħha f’San Damjan swietilha sagrifiċċju mill-akbar lil Anjeże. Dan jidher mill-ittra li kitbet lil Klara li fiha stqarritilha: ‘Irridek tkun taf, għażiża ommi, li għalija l-firda minnek u mis-sorijiet l-oħra li jien kont nemmen li se ngħix u mmut magħhom, hi piena kbira għall-aħħar; inħoss niket kbir f’ruħi u f’ġismi…. u b’danakollu hawn qed inġarrab faraġ kbir u ħaqqkom tifirħuli tassew. Firdiet bejnietna m’hawnx, u hawn sibt għaqda tal-għaġeb, aktar milli ħsibt li hu possibbli. Kollha laqgħuni b’ferħ kbir u huma kuntenti ħafna bija; kollha kemm huma wegħduni l-ubbidjenza bl-akbar qima.’

Spirtu missjunarju
Minkejja d-distanzi, Anjeże u ħutha f’Monticelli kienu jħossuhom ġisem wieħed u spirtu wieħed fi Kristu ma’ Klara u s-sorijiet f’San Damjan, Assisi. Kull fejn marret twaqqaf monasteru, Anjeże xerrdet Vanġelu ħaj bil-ħajja siekta, sempliċi u serena tagħha. Dan l-ispirtu missjunarju li ta frott kotran kien imsoqqi minn ġewwa b’ħajja interjuri li ħjiel tagħha nsibuha fil-‘Vita Agnetis’ li hemm imdaħħla fil-‘Kronaka tal-24 Ġeneral.’

Il-mewt ta’ Anjeże
F’Lulju jew Awwissu 1253, Anjeże marret lura f’San Damjan u kienet imbikkija qrib oħtha Klara meta din kienet qed tmut. Imma Klara qaltilha: ‘Ja oħt l-aktar għażiża, Alla jogħġbu li jiena nitlaq, iżda int tibqax tibki, għax dalwaqt tiġi tgħaġġel warajja għand il-Mulej.’ (ara ‘Leġġenda ta’ Santa Klara, nmr 43). Skont l-istess ‘Leġġenda’ fin-numru 48 insibu : ‘Ftit jiem wara (l-mewt ta’ Klara fil-11 ta’ Awwissu, 1253) Anjeże wkoll ġiet imsejħa għat-Tieġ tal-Ħaruf, u marret wara oħtha Klara fil-ferħ ta’ dejjem: hemm it-tnejn li huma bniet ta’ Sijon, aħwa bid-demm, bil-grazzja u bis-saltna, ifaħħru lil Alla bla heda.’ X’aktarx li Anjeże mietet fis-27 ta’ Awwissu,1253 imma skont it-tradizzjoni mietet tliet xhur wara fis-16 ta’ Novembru,1253.

Anjeże ndifnet fis-sepolcretto ta’ San Damjan u fis-sena 1260 il-fdalijiet tagħha ġew meħuda fil-Bażilika ta’ Santa Klara f’Assisi, u mqiegħda f’kappella ddedikata lilha. Il-Papa Benedittu XIV iddikjara lil Anjeże qaddisa fl-1752, imma l-kult tagħha f’Assisi hu ħafna eqdem, u jixhdu għalih il-mirakli li saru bl-interċessjoni tagħha u li huma mniżżlin fil-‘Vita Agnetis.’ Fil-Bażilka ta’ Santa Klara wieħed jista’ jara x-xena tal-mewt tal-qaddisa f’affresk ta’ Puccio Capanna (skola ta’ Giotto), li fiha Anjeże tidher għarkupptejha fuq il-ġisem mejjet ta’ oħtha Klara.

Ħsieb: Dan li ġej hu kliem Santa Anjeże ta’ Assisi:

“Niġi, O Mulej, fis-santwarju tiegħek biex nara l-ħajja u l-ikel ta’ ruħi. Hekk kif nittama fik  O Mulej, ispirani b’dik il-fiduċja li twassalni sal-muntanja qaddisa tiegħek. Ippermettili, Ġesù Divin, biex nersaq aktar qribek, hekk li ruħi kollha tkun tista’ tagħti qima lill-kobor tal-Majestà Tiegħek; li l-qalb tiegħi, bl-affermazzjonijiet l-aktar ħelwin tagħha, tista’ tirrikonoxxi l-imħabba infinita Tiegħek; li l-memorja tiegħi tista’ tinżamm fuq il-misteri ammirabbli li hawnhekk jiġu mġedda kuljum, u li s-sagrifiċċju ta’ kull ma’ jien jakkumpanja Lilek.”

Wieħed jista’ jimmaġina kemm kien diffiċli għal Santa Anjeże tisfida x-xewqat tal-ġenituri u l-qraba tagħha u ssegwi lil oħtha, Santa Klara. Madankollu, hija kellha tgħaddi minn dawn it-tbatijet kollha biex tasal tgħix il-vokazzjoni tagħha. Tajjeb li nitolbu l-interċessjoni ta’ din il-qaddisa biex nirċievu barka fuq il-vokazzjoni tagħna (hi x’inhi), speċjalment jekk qed naffaċċjaw oppożizzjoni u nsibu min jagħmlilna l-bsaten fir-roti tul it-triq. Ejjew nagħmlu kuraġġ fuq l-eżempju tagħha u nipperseveraw fit-triq tas-sewwa bħalha.

Tul ħajjitha kollha Anjeże rawmet bi mħabba sinċiera tliet devozzjonijiet partikulari:

 • L-ewwel nett kellha devozzjoni lejn il-Missier, li kienet tikkontemplaH fil-ħniena bla tarf tiegħu, fid-delikatezza lejn uliedu li huma tant ingrati lejH u tant bierda u indifferenti għall-imħabba paterna tiegħu.
 • It-tieni devozzjoni tagħha kienet lejn Ġesù fil-Passjoni u Anjeże kuljum kienet tikkontempla t-tbatijiet mill-aktar ħorox ta’ Kristu u l-ingratitudni tal-bnedmin lejn din l-imħabba bla qies tal-Feddej.
 • It-tielet devozzjoni kienet il-mogħdrija tagħha għall-Erwieħ tal-Purgatorju. Anjeże kienet taf li l-offerta tat-talb tagħha kienet tgħinhom jissaffew minn ħtijiethom biex jaslu aktar malajr, kollha dija, fil-preżenza tal-Aktar Għoli.

Imma l-karatteristika essenzjali tal-ispiritwalità ta’ Anjeże kienet il-kontemplazzjoni tagħha ta’ Ġesù Bambin. Dan għaliex Anjeże għexet fil-moħbi u fis-skiet il-ġrajjiet kollha ta’ ħajjitha, anke dawk esterni li għamlu ħoss, f’adorazzjoni bla heda tar-rieda ta’ Alla. Fil-ferħ u fil-għeja ta’ kuljum, fil-paċi u fit-taqbid, fid-dawl u fid-dlam interjuri, għexet marbuta mar-rieda ta’ Alla f’isem il-fiduċja bla limiti f’Alla ta’ dawk li huma żgħar u foqra, kbar u għonja, għas-Saltna tas-Sema.

 • U int, kemm int lest/a biex tagħti post ta’ prijorità lil Alla u minħabba Fih twarrab dawk l-affarijiet jew dawk il-persuni li forsi qed iżommuk ‘l bogħod milli tista’ tgħix kif jixtieqek tgħix Hu?
 • Liema hu/hi l-qaddis/a li lilek jispirak/tispirak b’dak li qal/et jew għex/et? Aħseb kif tista’ b’xi mod timxi fuq il-passi tiegħu/ha?

U hawn ma nistgħux ma nagħmlux aċċenn għall-preżenza tal-Klarissi fil-gżejjer tagħna, f’San Ġiljan: https://www.facebook.com/sorijietklarissi/ u f’Victoria, Għawdex: https://www.facebook.com/klarissi.gozo

Din playlist ta’ vidjos dwar il-Klarissi fi gżiritna: https://www.youtube.com/watch?v=nbJKqIBiA3A&list=PLPAbF-_bN4rgrthXAFi36sA4BqjreMNCh&index=2&t=0s

Talba: O Alla li minnek ġej il-vera ferħ, agħtina l-grazzja li bħal Santa Anjeże ta’ Assisi, nagħrfu li fik jinsab dak li kull bniedem jixxennaq għalih, anki jekk mhux dejjem jaf dan. Fakkarna li jekk nimxi fit-toroq tiegħek, dawn se jwassluna żgur għall-hena ta’ dejjem fis-sema fejn Int għad tkun il-premju ta’ dawk li ħallew il-ġid u l-pjaċiri tad-dinja biex jgħixu ħajja aktar mill-qrib tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-agnes-of-assisi/

Alternative Reading: http://www.marianhouseoftheholyspiritpcc.org/saint-agnes-of-assisi/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agnes_of_Assisi

Film of Saint Francis of Assisi:

Nota: It-Tagħrif u wħud mill-Ħsieb dwar din il-qaddisa tal-lum huma meħudin mis-sit: http://www.sanfrangisk.com/12klara/SK750-00-werrej.htm

4 ta’ Ottubru: San Franġisk ta’ Assisi

Verżjoni Vidjo: San Franġisk ta’ Assisi

“Franġisku, mur u sewwi l-Knisja tiegħi li qed tiġġarraf.” San Franġisk sema’ dan il-leħen meta kien qed jitlob quddiem kurċifiss fi knisja żgħira abbandunata fil-kampanja f’San Damjan.

stfrancis-slider-630x350SAN FRANĠISK T’ASSISI
Djaknu
1182 – 1226

Tagħrif:

Tfulija
Franġisku twieled f’Assisi fl-Umbrija, fil-qalba tal-Italja, lejn l-aħħar tas-seklu tnax. Missieru, kummerċjant għani tad-drappijiet, malli ġie lura minn Franza, lil dan ibnu ried isejjaħlu “Francesco,” b’rabta ma’ Franza li hu tant kien iħobb. Ommu, ta’ mara twajba li kienet, għamlet ħilitha biex trawwem fih sa minn ċkunitu mħabba kbira lejn Alla. Fl-iskola tal-parroċċa tgħallem jaqra u jikteb. Kien iħobb il-poeżija, u kellu ġibda qawwija għall-mużika.

Missieru kellu ħafna ambizzjonijiet għal ibnu; kien jittama li ibnu jasal għal pożizzjoni li tgħollih għal kollox ‘il fuq mill-foqra u dawk li s-soċjetà kienet tqis bħala ż-żgħar. Sakemm kellu 23 sena, Franġisk kien il-hena ta’ missieru għaliex hu wkoll kien mogħni b’tant xewqat li d-dinja ma titfgħux fil-ġenb. Kien ċert li jekk Franġisk jaqbad l-istess triq tiegħu kellu ċans kbir li jirnexxi fil-ħajja. Imma missieru ma kienx kuntent għal kollox bih. Franġisk kien jaf iħaddem moħħu biex jaqla’ l-flus; imma, imbagħad, hu kien ħali, u jtajjar somom kbar. Żgħażagħ tal-età tiegħu kienu jixxalaw ħafna minn fuq dahru; lilu kienu jarawh bħala l-mexxej tagħhom għaliex mhux biss kien jonfoq, imma kien kapaċi wkoll jagħti ħajja lill-festi li kienu jiġu organizzati. Franġisk kien jiġbed lejh l-attenzjoni taż-żgħażagħ ta’ Assisi għaliex kien iħobb jitfa’ fuqu lbies li jagħti ħafna fil-għajn, u jgħaqqad oħrajn miegħu fid-daqq u fil-kant. Minkejja dan, missieru u ommu riedu jkunu ġenerużi miegħu. Missieru, għalkemm ma kienx japprova dak l-infiq, ħassu hieni li ibnu kien tant maħbub u stmat. Ommu kienet qed tapprezza ħafna l-kwalitajiet tajbin ta’ binha; għalkemm iħobb il-ħajja, Franġisk kien dejjem ta’ mġiba tajba, nobbli fi kliemu u għemilu, u ta’ qalb kbira mal-foqra.

Il-Gwerra
Fil-gwerra li nqalgħet bejn Assisi u Peruġja, Franġisku ta s-sehem tiegħu. Dawk ta’ beltu sofrew telfa, u hu nnifsu waqa’ priġunier. Dak kien żmien meta Franġisk beda jirrifletti fuq il-veru valur tal-ħajja. Wara sena magħluq fil-ħabs, Franġisk waqa’ f’marda li ħadet fit-tul. Imma malli fieq mill-marda tiegħu, lilu malajr reġgħu rikbuh l-ambizzjonijiet ta’ qabel, u telaq lejn il-Pulja bit-tama li jinħatar Kavallier. Imma bilkemm beda dak il-vjaġġ, li kellu ħolma li ġegħlitu jirrifletti ħafna. X’inhu l-aħjar timxi wara l-Imgħallem jew wara l-qaddej? Franġisk ma ddubitax liema kellha tkun l-għażla tiegħu. Imma hu ma kienx fehem x’kellu jagħmel.

Il-Konverżjoni
Lura lejn Assisi, beda għal Franġisk żmien ġdid. Hu qisu nesa l-ħbieb tal-imgħoddi, u ntafa’ f’ħajja ta’ ġabra. F’għar fqajjar maqtugħ mill-ħsejjes tal-belt, Franġisk fit-tnehid talab mingħand Alla dawl biex jurih x’ried minnu. Franġisk, żagħżugħ imrobbi fil-fsied, kellu bħal stmerrija mill-mard tal-ġdiem. Imma, f’dan iż-żmien ta’ xejra ġdida għal ħajtu, hu għamel rebħa kbira fuq in-natura dgħajfa tiegħu meta, bi mħabba sinċiera, għannaq miegħu u bies bniedem milqut mill-ġdiem. Ftit wara din il-ġrajja, Kristu Msallab qanqlu meta jingħad li kellmu għall-ewwel darba, u mlielu lil qalbu bi mħabba kbira lejn it-tbatijiet li l-Mulej kien ġarrab f’ħajtu.

Franġisk baqa’ ġeneruż bħalma kien qabel; imma dawk li stħoqqilhom il-ġenerożità tiegħu kienu oħrajn. L-imġiddmin dehrulu l-iżjed mitluqin fost il-morda; għalhekk, hu ħabbhom bi mħabba speċjali. Barra minn dan, minflok ma tajjar flusu f’divertimenti, Franġisk beda jqassam ħafna karità lill-foqra, u ma qatax milli jgħin lill-knejjes foqra tal-belt ta’ Assisi u lis-saċerdoti li kienu jieħdu ħsiebhom. Knisja għażiża għal qalbu kienet dik ta’ San Damjan. F’dik il-knisja ċkejkna u fi stat ħażin, hu sama’ leħen mill-Kurċifiss impinġi li kien imdendel wara l-altar. Dan stiednu biex isewwi l-Knisja tiegħu li kienet qed tiġġarraf.

Franġisk kien għadu ma fehemx tajjeb x’ried Alla mingħandu. Imma hu beda jintebaħ li l-Mulej riedu jagħti ħajtu għas-servizz tal-Knisja. Għal xi żmien, Franġisk ħalla daru, inġabar fil-knisja ta’ San Damjan, u għamel dak li s-saċerdot tal-post talab mingħandu.

Il-Proċess quddiem l-Isqof
Missieru kien għadu jittama li dak ma kienx ħlief żmien qasir ta’ kriżi. Imma, meta baqa’ jara ‘l ibnu mitfugħ fuq attivitajiet li ‘l dak il-missier dehru jbaxxuh, missieru ħa deċiżjoni li għal Franġisk fissret ħajja ġdida. Quddiem missier irrabjat u fil-preżenza tal-Isqof Gwido ta’ Assisi li kien qed jagħmilha ta’ mħallef, Franġisk iddikjara li jiċħad għal kull wirt li kien imissu minn missieru. “Mil-lum ‘il quddiem,” stqarr iż-żagħżugħ Franġisku, “ngħid: Missierna, li inti fis-smewwiet.”

Issa Franġisku kien ċert x’kellha tkun it-triq ta’ ħajtu. Hu libes libsa fqajra b’salib fuqha, u dak li kien jixtieq isir “Kavallier tad-dinja,” sejjaħ lilu nnifsu “Kavallier tar-Re l-Kbir.” Franġisk beda sentejn ta’ ħajja iebsa maqtugħ għalih waħdu, mogħti għat-talb u għall-penitenza. Hu għex ukoll jaqdi u jitlob f’xi monasteri Benedittini, u għamel fihom il-ħidmiet l-iżjed umli u l-iżjed iebsin. Kienu għadhom f’moħħu l-kelmiet tal-Kurċifiss ta’ San Damjan li qallu: “Sewwi l-Knisja tiegħi.” Franġisk aċċetta dawk il-kelmiet kif daqqew f’widnejh; għalhekk, hu ntafa’ biex isewwi l-ħsara li kien fihom tliet knejjes ċkejknin ta’ madwar Assisi: dawk ta’ San Damjan, San Pietro della Spina, u Santa Marija tal-Anġli.

Franġisk kien qed jistenna għal darb’oħra l-leħen ta’ Alla. Hu ma ġġarrafx quddiem id-disprezz ta’ dawk li fl-imgħoddi kienu ħbiebu; imma hu lanqas ma ntefaħ bl-ammirazzjoni ta’ dawk li raw fih bidla tal-għaġeb. Darba, waqt li fil-knisja ta’ Santa Marija tal-Anġli sema’ l-qari tal-Vanġelu, hu ntlaqat minn kelmiet li ħasshom qed jingħadu għalih. Kienu l-kelmiet li Kristu bihom ħabbar x’kellha tkun il-missjoni tal-appostli, u l-ħajja ta’ faqar li kienu sejrin jgħixu. Saċerdot fissirlu dawk il-kelmiet tal-Mulej, u hu sema’ t-tifsira bil-ferħ għaliex Alla rrivelalu li dawk kienu jgħoddu għalih ukoll. Minn dak il-waqt ‘il quddiem, Franġisk biddel ukoll il-libsa tiegħu: beda jilbes ċoqqa griża, lewn l-irmied, tħażżem b’ħabel abjad, u ried li jimxi ħafi. L-Isqof ta’ Assisi tah il-permess li jipprietka l-Vanġelu fil-knisja ta’ San Ġorġ; fid-dawl tal-kelmiet ta’ Kristu, Franġisk ipprietka l-paċi u l-penitenza.

L-ewwel dixxipli u l-approvazzjoni Papali
Għalkemm ma tkellimx bil-kelmiet diffiċli tal-għorrief, ma kinux ulied il-poplu biss dawk li ssaħħru minn kliemu. L-għani Bennard u l-ġurista Pietru Cattani wrewh li xtaqu li flimkien miegħu jaqsmu l-istess ħajja tiegħu. Imma, mal-għonja u l-għorrief, malajr tħalltu l-foqra u s-sempliċi. Fl-ewwel sena, kien hemm tmienja oħra li għażlu dik l-għamla ta’ ħajja. Franġisk, li ried jgħix dejjem f’ubbidjenza lejn il-Knisja, sena wara, ħadhom miegħu Ruma, quddiem Papa Innoċenz III. Il-Papa sabha diffiċli biex jagħtihom l-approvazzjoni tiegħu; imma l-Mulej nebbħu li kien sejjer jinqeda b’dak il-bniedem qaddis sabiex il-Knisja ma tiġġarrafx.

Bil-barka tal-Papa, Franġisk beda jinħass bħal Kristu ieħor iħabbar l-aħbar it-tajba. Hu kien predikatur li jgħaddi minn post għall-ieħor. Kien jitkellem b’kelmiet li jifhimhom kulħadd u kien jolqot il-bniedem fil-laħam il-ħaj. Franġisk kien il-ħabbar tassew tal-kelma t’Alla għaliex ix-xandir tal-kelma kien ifisser li min jisimgħu, aktar milli jitgħallem, jieħu d-deċizjoni li jbiddel ħajtu.

Anki l-għorrief u l-kbar tad-dinja kienu jisimgħuh, u l-kelmiet imqanqla tiegħu ġieli ġiebu fihom sens ta’ biża’ li ma setax ma jiswilhomx ta’ ġid. Minkejja dan, il-bniedem li ssejjaħ “dawl mibgħut mis-sema”, “il-mibgħut minn Alla”, jew “Kristu ieħor” emmen li ma kienx jistħoqqlu li jkun saċerdot. Għalhekk, hu għażel li jibqa’ jservi ‘l Alla bil-ministeru ta’ djaknu.

Ix-Xewqa Missjunarja
Il-qasam ewlieni tal-ħidma appostolika ta’ San Franġisk kien l-Italja għaliex f’din l-art hu ħadem bla waqfien mis-sena 1208 ‘il quddiem. Imma dak li tant kellu jifraħ għall-fatt li x’uħud minn uliedu fl-Ordni tal-Minuri mietu f’art ta’ missjoni għal Kristu, ma setax ma jkunx hu nnifsu mħeġġeġ bl-istess entużjażmu. Il-ħeġġa missjunarja u x-xewqa tal-martirju ingħaqdu flimkien f’San Franġisk. Imma l-ewwel darbtejn li pprova jmur lejn is-Sirja u l-Marokk, darba minnhom tempesta, u darb’oħra l-mard, reġġgħuh lura lejn art twelidu.

Il-Klarissi
Fis-sena 1212, San Franġisk waqqaf it-tieni Ordni tiegħu li kien dak tas-Sorijiet. Fil-bidu ssejħu: “Id-Dami Fqajrin ta’ San Damjan”. Għalkemm San Franġisk kien ir-ruħ ta’ din l-istituzzjoni, huma sabu mexxejja kbira f’Santa Klara ta’ Assisi: li minnha s-Sorijiet issejħu “Klarissi”.

Il-Vjaġġ fl-Eġittu
Ftit wara t-tluq tal-ewwel missjunarji tiegħu, San Franġisk innifsu, fl-24 ta’ Lulju, 1219, salpa lejn l-Eġittu. Is-Sultan Malik-el-Kamil laqgħu tajjeb u sema’ l-kelma tiegħu. Is-Sultan inġibed lejn dak il-bniedem għaliex kien konvint li hu riedlu l-ġid; imma ma ħalliex it-twemmin Musulman tiegħu. San Franġisk ma ġiex mogħti l-martirju għal Kristu għaliex, fiż-żmien qasir ta’ esperjenza missjunarja, lilu ħabbewh anki dawk li ma qablux ma’ dak li kien qed jippritkalhom. F’dak iż-żmien, ir-raba’ Konċilju tal-Lateran kien ordna li ssir Kruċjata ġdida. Din kienet bejn is-snin 1217 -1221. L-imġiba ta’ San Franġisk wriet li, fi żmien ta’ falliment sħiħ ta’ dik il-Kruċjata, aktar kien hemm possibiltà li l-Musulmani jersqu lejn Kristu permezz ta’ messaġġier ta’ paċi, milli permezz ta’ suldati li jużaw l-armi kontra dawk li ma jaqblux magħhom.

Il-Presepju ħaj ta’ Greccio
Nhar l-24 ta’ Diċembru, 1223, huwa ġabar miegħu l-bdiewa u r-rgħajja fqajrin li kienu jgħixu qrib l-għolja ta’ Greccio. San Franġisk riedhom li jħossu l-imħabba kbira ta’ Ġesù għall-bniedem meta għażel li jitwieled fil-għar ta’ Betlem. Hu ppreżenta presepju ħaj, u tkellem b’kommozzjoni kbira fuq dan il-misteru tal-għaġeb. Dik id-drawwa malajr bdiet tinfirex mad-dinja kollha kemm hi. Għalkemm ma kienx l-ewwel darba li sar il-presepju fid-dinja nisranija, madankollu kien San Franġisk li qanqal l-imħabba ta’ kulħadd għall-presepju.

L-aħħar snin
Mis-sena 1221 ‘il quddiem, meta kien għadu ta’ madwar 40 sena, Franġisku kien marid. L-ulied spiritwali tiegħu diġà kienu jwasslu għal eluf. Kien hemm bżonn ta’ mexxej minfloku. Għalhekk fis-sena 1221, San Franġisk għażel lil Fra Elija ta’ Cortona biex ikun il-Vigarju tiegħu fit-tmexxija. L-aħħar snin ta’ ħajtu, kienu dawk li fihom issokta jingħaqad ma’ Alla dejjem iżjed fit-talb. L-għaqda ma’ Kristu msallab kien qed iħossha fil-ġisem u r-ruħ tiegħu għaliex hu kien għaddej minn żmien ta’ tbatija.

Il-Pjagi
Fis-sajf tas-sena 1224, San Franġisk inġabar fis-skiet tal-kunvent li kien fuq il-għolja La Verna. Il-qaddis kien jgħakkes il-ġisem tiegħu billi, matul is-sena, isum ir-Randan għal seba’ darbiet. Fuq dik il-għolja, hu kien qiegħed isum ir-Randan li kien jagħmel f’ġieħ l-Arkanġlu San Mikiel. Lejn il-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, li taħbat fl-14 ta’ Settembru, waqt li kien fuq dik l-għolja fi ġranet ta’ sawm u f’meditazzjoni fuq il-passjoni ta’ Kristu, jingħad li l-Mulej Ġesù deherlu b’sitt iġwienaħ, bħal serafin, maqtugħ fl-ajru u b’dirgħajh miftuħin, bir-riġlejn ma’ xulxin, u msallab ma’ salib. Mill-ġwienaħ, tnejn kienu weqfin fuq ir-ras, tnejn mifruxin għat-titjir, u tnejn jiksu l-ġisem kollu. Imbagħad, waqt li kien mitluf f’estasi ta’ mħabba, fl-idejn, fir-riġlejn, u fil-ġenb ta’ Franġisku bdew jidhru l-pjagi tal-istess Kristu msallab. L-idejn u r-riġlejn dehru minfudin b’imsiemer li kellhom bħal ras tonda u sewda fuq iż-żewġ naħat; kienu ppuntati u milwijin sabiex ma jinqalgħux. L-imsiemer kienu tal-laħam stess, imma maħruġin ‘il barra. Il-ġenb lemini wkoll deher bħallikieku minfud minn lanza, u kien jagħti fl-aħmar bħall-ġerħa li kellu; ta’ sikwit, il-ġerħa kienet tnixxi d-demm, u lbiesu kien jiċċappaslu. Minn dak il-waqt, il-qaddis Franġisku, li sa minn tant żmien kien jarawh bħal Kristu ieħor, ġie trasfigurat fi xbieha ħajja tal-Mulej anki fl-istess ġisem tiegħu.

Minn mindu ngħata l-pjagi, San Franġisk ma qata’ qatt milli jbati fil-ġisem tiegħu. Hu mar lejn Assisi fejn għadda l-aħħar sentejn ta’ ħajtu, u kien dejjem marid. Persuni għeżież kienu jieħdu ħsiebu, u jikkurawh. Ma kienx possibbli li jaħbihom. Imma ftit kienu dawk li raw il-pjagi tiegħu. L-aħħar sentejn ġiebu magħhom tbatijiet oħrajn. San Franġisk kien qiegħed jitlef id-dawl ta’ għajnejh. F’dan iż-żmien li matulu Kristu kien għaqqdu miegħu tant mill-qrib fil-passjoni tiegħu, San Franġisk kiteb l-“Għanja tal-Ħejjaq”. Biex jobdi lill-Kardinal Ugolino ta’ Segni, il-Protettur tal-Ordni, San Franġisk qagħad għal xi kura li riedu jagħmlulu f’għajnejh it-tobba tal-Qorti Papali nnifisha. Dan kien f’Rieti fis-sena 1225; kienet kura li ġiebet magħha tbatijiet kbar fil-pazjent. Fl-aħħar sena ta’ ħajtu, fl-1226, San Franġisk għadda perjodi qosra fi Siena u f’Cortona. F’dak iż-żmien, il-qaddis deher tant magħfus bl-uġigħ b’mod li kulħadd ħaseb li kien sejjer imut. Fix-xahar ta’ April, 1226, bil-mod il-mod u b’ħafna waqfien, San Franġisk reġa’ ttieħed fil-belt ta’ Assisi. Għall-ewwel, hu nżamm fil-palazz tal-Isqof; imbagħad, għall-aħħar ta’ Settembru, hu ġie trasportat fil-kunvent għażiż tal-Porzjunkola.

Mewt
Franġisku għadda l-aħħar ħinijiet ta’ ħajtu jimmedita fuq il-passjoni ta’ Kristu li r-rakkont tagħha nqralu mill-Vanġelu ta’ San Ġwann. Flimkien ma’ ħutu reliġjużi, hu ried iġedded ukoll it-tifkira tal-aħħar ċena tal-Mulej mal-appostli. Il-mewt, li San Franġisk fil-“Għanja tal-Ħlejjaq” ried isejħilha “Oħtu”, ma kenitx fil-bogħod. Ir-reliġjużi bdew ikantaw is-Salm 142: “B’leħen qawwi lill-Mule] insejjaħ; b’leħen qawwi lill-Mulej nitlob”. U, lejn it-tmiem tas-Salm, meta tkantaw il-kelmiet: “Mill-ħabs oħroġni, biex inrodd ħajr lil ismek. Madwari jduru l-ġusti, għax Int timxi tajjeb miegħi”, ruħu ħarġet minn ġismu. Kien is-Sibt, 3 ta’ Ottubru, 1226, filgħaxija. San Franġisk kellu biss qrib-il 45 sena.

Billi ma nżul ix-xemx kien jitqies li bdiet il-ġurnata ta’ wara, it-tifkira ta’ San Franġisk intrabtet dejjem mal-4 ta’ Ottubru. Il-Ħadd filgħodu, li kien proprju l-4 ta’ Ottubru, il-ġisem tiegħu, b’akkumpanjament tal-kleru u l-poplu, ittieħed minn Santa Marija tal-Anġli għall-knisja ċkejkna ta’ San Ġorġ. Il-ġisem ta’ San Franġisk, għaddewh minn maġenb il-monasteru tas-Sorijiet Klarissi, f’San Damjan: fejn huma, minn bejn il-gradi tal-monasteru, setgħu jaraw u jqimu l-pjagi tal-ġisem qaddis tiegħu. Il-ġisem inżamm f’San Ġorġ għal erba’ snin. Kien hemm li hu ġie ddikjarat qaddis mill-Papa Girgor IX, ħabib kbir u ammiratur tiegħu, fis-16 ta’ Lulju, 1228.

Il-Qabar
Fil-25 ta’ Mejju, 1230, il-fdal tiegħu ttieħed fil-Bażilika ġdida li nbniet fuq l-għolja li bdiet tissejjaħ “Colle del Paradiso”: l-Gholja tal-Ġenna, waqt li, sa dak iż-żmien, kienet tissejjaħ l-għolja tal-Infern. Fil-bini ta’ dik il-bażilika, il-mertu l-iżjed kbir kien ta’ Fra Elija ta’ Cortona. Il-Papa Girgor IX, b’sinjal ta’ qima lejn il-fdal ta’ San Franġisk, lil dik il-Knisja riedha tissejjaħ “l-Omm u r-ras tal-Ordni kollu tal-Minuri”, u hi baqgħet dejjem is-Santwarju l-aktar għażiż tal-Ordni Franġiskan.

Patrunat
Hu l-qaddis patrun tal-ambjent, tal-annimali, tal-ekoloġisti, tan-negozjanti, tal-Azzjoni Kattolika, u tal-Italja.

Ħsieb: Dawn li ġejjin huma siltiet mill-Omelija tal-Papa Franġisku waqt żjara pastorali f’Assisi fl-2013:

“Mnejn titlaq il-mixja ta’ Franġisku lejn Kristu? Titlaq mill-ħarsa ta’ Ġesù fuq is-salib. Inħalluh iħares lejna fil-mument li fih jagħtina ħajtu u jiġbidna lejh. Franġisku din l-esperjenza daqha b’mod partikulari fil-knisja ċkejkna ta’ San Damjan, hu u jitlob quddiem il-Kurċifiss. F’dak il-Kurċifiss Ġesù ma jidhirx mejjet, imma ħaj! Id-demm jidher nieżel mill-ġrieħi ta’ jdejh, ta’ riġlejh u tal-kustat, imma dak id-demm jesprimi l-ħajja.

Ġesù m’għandux għajnejh magħluqin, imma miftuħa beraħ: ħarsa li tkellem lill-qalb. U l-Kurċifiss ma jkellimniex dwar telfa, dwar falliment; paradossalment, ikellimna dwar mewt li hi ħajja, li tagħti l-ħajja, għax ikellimna dwar l-imħabba, għax hi l-Imħabba ta’ Alla inkarnata, u l-Imħabba ma tmutx, anzi, tirbaħ fuq il-ħażen u l-mewt. Min iħalli lil Ġesù mislub iħares lejh jiġi maħluq mill-ġdid, isir “ħolqien ġdid”.”

U dan diskors ieħor tal-Papa Franġisku f’Rio de Janiero:

“Għandna wisq bżonn nitgħallmu nħaddnu magħna lil min hu fil-bżonn, kif għamel San Franġisk. Kemm għandna sitwazzjonijiet fil-dinja, li jitolbu l-attenzjoni, l-għożża u l-imħabba tagħna. Spiss, imma, fis-soċjetajiet tagħna jirbaħ l-egoiżmu. Kemm għandna “negozjanti tal-mewt” li jimxu skont il-loġika tal-poter u tal-flus, hu x’inhu l-prezz li jrid jitħallas.

Jeħtieġ naffrontaw il-problemi tal-lum billi:

 • nippromovu iktar il-ġustizzja,
 • nedukaw liż-żgħażagħ fil-valuri li jibnu l-ħajja komuni,
 • nakkumpanjaw lil min jinsab f’diffikultà u
 • nagħtu tama għall-futur.

La tibżgħux toħorġu u tmorru tiltaqgħu ma’ persuni bi problemi li qed jaffaċċjaw diversi sitwazzjonijiet iebsa. Tkunux miżmumin minn:

 • preġudizzji,
 • minn drawwiet,
 • riġidità mentali jew pastorali,
 • immexxijin mill-motto famuż “imma dejjem hekk sar!”.

Imma nistgħu biss immorru fil-periferiji jekk inġorru l-Kelma t’Alla fi qlubna, u nimxu mal-Knisja, bħal San Franġisk. Jekk ma jkunx hekk, inġorru lilna nfusna u mhux il-Kelma t’Alla; u dan mhux tajjeb, ma jgħin lil ħadd! Mhux aħna li nsalvaw id-dinja: huwa proprju l-Mulej li jsalvaha!

Ilkoll għandna bżonn li nħarsu lejn l-oħrajn bl-għajnejn tal-imħabba ta’ Kristu, nitgħallmu nħaddnu magħna lil min hu fil-bżonn, biex nuruh li qegħdin qrib, bir-rispett u l-imħabba.”

 • U int kif tħares lejn l-oħrajn?
 • Tiġġudikhom jew tħobbhom?
 • Qed ixxammar idejk u taqdi lil min hu fil-bżonn fuq l-eżempju ta’ San Franġisk?
 • Qed tismgħaha l-karba ta’ Ġesu’ Kurċifiss li qed jgħid lilek ukoll illum: “Mur u sewwi l-Knisja tiegħi li qed tiġġarraf?”

Talba: Mulej agħmilni strument tal-paċi tiegħek.
Fejn hemm il-mibgħeda, ħallini nħeġġeġ l-imħabba;
fejn hemm il-ħtija, ħallini nferrex il-maħfra;
fejn hemm id-dubju, ħallini ndaħħal il-fidi;
fejn hemm il-qtigħ il-qalb, ħallini nqawwi t-tama;
fejn hemm id-dlam, ħallini nkebbes id-dawl;
fejn hemm in-niket; ħallini nxerred il-ferħ.

La tħallix li iżjed infittex li nkun imfarraġ milli nfarraġ jien;
la tħallix li iżjed jifhimni ħaddieħor milli nifhem lil ħaddieħor jien;
la tħallix li iżjed inkun maħbub, milli nħobb jien.

Għax meta nagħtu, aħna naqilgħu.
Għax meta naħfru, aħna nkunu maħfura.
Għax meta mmutu, inqumu għall-ħajja ta’ dejjem.   Ammen.

(Talba popolari ta’ San Franġisk ta’ Assisi) 

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/st-francis-of-assisi.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-francis-of-assisi/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi

Film of Saint Francis of Assisi:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-Wikipedia u l-ħsieb mill-fuljett Signum Fidei.