25 ta’ Lulju: San Ġakbu l-Kbir

Verżjoni Vidjo: San Ġakbu l-Kbir

“Dawn, meta kienu fostna, ħawwlu l-Knisja u saqqewha b’demmhom. Huma xorbu l-kalċi tal-Mulej u saru ħbieb ta’ Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxtered kliemhom.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Ġakbu l-Kbir (Salm 18 (19):5).

jamesSAN ĠAKBU L-KBIR
Appostlu
L-ewwel Seklu

Tagħrif: San Ġakbu, li jiġi ħu San Ġwann l-Appostlu, kien magħruf bħala Ġakbu l-Kbir biex jingħaraf mill-Appostlu Ġakbu l-ieħor li x’aktarx kien iżgħar fl-età.

Kien sajjied minn Betsajda, fil-Galilija. Ġurnata waħda, hu u ħuħ Ġwanni kienu qed jistadu flimkien ma’ missierhom Żebedew meta Ġesù kien għaddej mill-inħawi u sejħilhom biex ikunu dixxipli tiegħu. It-tnejn ħallew lil missierhom, ix-xbiek u kollox, u marru miegħu.

Lil dawn iż-żewġ aħwa, Ġesù tahom l-isem ta’ Boanerges, jiġifieri “ulied ir-ragħad” (Mark 3:17) x’aktarx għax kienu fuq tagħhom, bħal meta darba qalu lil Ġesù: “Mgħallem, irridu li dak li nitolbuk tagħmilhulna” (Mark 10: 35-41). Darb’oħra meta s-Samaritani ma laqgħux lil Ġesù, dawn it-tnejn staqsewh: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?” (Luqa 9:54).

San Ġakbu kien ma’ San Pietru u San Ġwann meta Ġesù qajjem lit-tifla ta’ Ġajru mill-mewt; kien magħhom ukoll fit-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù fuq l-għolja Tabor; u wkoll fl-agunija ta’ Ġesù fil-ġnien taż-Żebbuġ.

Tradizzjoni tgħid li wara t-tlugħ tal-Mulej Ġesù fis-sema, San Ġakbu mar Spanja jipprieTka l-Vanġelu. F’Compostella hemm knisja famuża ddedikata f’ismu, u hemm jingħatalu ġieħ mill-ikbar.

Kien l-ewwel wieħed fost l-appostli li miet għal Ġesù, bil-qtugħ ir-ras, fil-Palestina, fis-sena 43, fi żmien is-Sultan Agrippa I. Sa mis-seklu 9 Spanja tiftaħar li l-fdal tal-qaddis (li huma jsejħulu Sant Jago) jinsabu f’Compostella, u l-pellegrinaġġi lejn SantIago ta’ Compostella kienu saru famużi ħafna fiż-żminijiet tan-nofs.

Fil-gżejjer tagħna għandna diversi knejjes iddedikati lil dan l-appostlu, fosthom dik tal-belt Valletta, dik ta’ Ħaż-Żabbar, u dik tar-Rabat Għawdex.

Ħsieb: Qari mill-Omiliji tal-isqof San Ġwann Kriżostmu fuq l-Evanġelju ta’ San Mattew bit-titlu ‘Issieħbu ma’ Kristu fit-tbatijiet’:

“Ulied Żebedew talbu bil-ħerqa lil Kristu u qalulu: ‘Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fix-xellug fil-glorja tiegħek.’ Ġesù ried jurihom li ma kienu qegħdin jitolbu xejn spiritwali, u li dik it-talba qatt ma kienu jissugraw jagħmluhielu kieku kienu jafu x’inhuma jgħidu. Għalhekk qalilhom: ‘Ma tafux x’intom titolbu;’ jiġifieri, kemm hi ħaġa kbira u tal-għaġeb li tisboq saħansitra l-istess qawwiet tas-sema. U żied jgħidilhom: ‘Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, u titgħammdu bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien?’ Qalilhom: ‘Intom ġejtu tkellmuni fuq ġieħ u glorja, u jien qed inkellimkom fuq taqbid u għaraq. Għax issa għadu m’hux żmien il-premju, u dik il-glorja tiegħi m’hijiex se tidher issa; il-ħajja ta’ issa hi ħajja ta’ taqtigħat, ta’ gwerer u perikli.’

Iżda araw kif staqsiehom biex iwissihom u jħajjarhom. Ma qalilhomx: ‘Għandkom ħila tidħlu għat-taqtigħa? Għandkom ħila xxerdu demmkom?’ Mela kif staqsiehom? ‘Għandkom ħila tixorbu l-kalċi?’ Imbagħad, biex jagħtihielhom aktar bil-ħlewwa, żied jgħidilhom: ‘Li se nixrob jien,’ biex jekk jissieħbu miegħu jitħejjew aħjar. Il-kalċi sejjaħlu magħmudija, biex jurihom x’tindif kbir kien se jsir fid-dinja. Imbagħad qalulu: ‘Għandna ħila.’ Qalbhom tħeġġet u minnufih wegħduh, mhux għax kienu jafu x’inhuma jgħidu, iżda għax stennew li se jaqilgħu dak li talbu.

U x’weġibhom Ġesù? Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien. Ħabbrilhom ġid kbir, fi kliem ieħor qalilhom: ‘Il-martirju jkun jistħoqqilkom, u għad issofru t-tbatijiet li se nbati jien, għax ittemmu ħajjitkom b’mewt qalila, u f’dan tissieħbu miegħi. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew ix-xellug tiegħi, din m’hix ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija minn Missieri.’ L-ewwel refgħalhom qlubhom ‘il fuq, u mbagħad kompla jgħollihom, wettaqhom biex jegħlbu d-dwejjaq kollha, sakemm fl-aħħar wissiehom fuq it-talba tagħhom.

L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, inkurlaw għaż-żewġt aħwa. Qegħdin taraw? Kollha kienu għadhom imperfetti, kemm dawk it-tnejn li riedu jaqbżu l-għaxra l-oħra, kemm l-għaxra li ġiethom l-għira għal dawk it-tnejn. Imma, kif diġà għedtilkom, ħarsu lejhom wara li għaddew dawn il-ġrajja, u taraw kif warrbu għalkollox dawn il-frugħat minnhom. Dan l-istess Ġwanni, li issa xtaq post minn ta’ quddiem, aktar tard jibda jħalli dan il-post dejjem lil Pietru biex dan jitkellem u jagħmel il-mirakli, kif naqraw fl-Atti tal-Appostli. U Ġakbu ma damx wisq jgħix, għax minnufih imtela b’ħeġġa kbira, warrab minnu kull ma hu tal-art, u ssieħeb ma’ Kristu hekk mill-qrib li malajr ħa l-mewt għalih.”

Mhux minnu li wieħed ikun qaddis irid jitwieled qaddis jew irid ikun mingħajr nuqqasijiet. L-Appostlu San Ġakbu huwa eżempju l-iktar ċar ta’ dan. Kien ta’ karattru li malajr jixgħel; kellu demmu spont. Minkejja dan, meta Ġesù sejjaħlu ħalla kollox u mar warajh; inbidel u sar Qaddis.

 • U int, qed tħalli lill-Mulej jagħmlek qaddis/a?
 • Qiegħed/qiegħda tgħin fil-ħidma tal-evanġelizazzjoni?
 • Titlob biex aktar qlub jinfetħu biex jilqgħu l-Kelma tal-ħajja bil-ferħ?

Talba: O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int qaddist l-ewwel ħidmiet ta’ l-Appostli tiegħek bil-martirju ta’ San Ġakbu; wettaq u għin lill-Knisja tiegħek bl-istqarrija u l-ħarsien tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=59

Alternative Reading: http://saintsresource.com/james-the-greater

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/James,_son_of_Zebedee

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Lulju: Santa Marija Maddalena

Verżjoni Vidjo: Santa Marija Maddalena

“Marija ta’ Magdala telqet minn ħdejn il-qabar tal-Mulej u marret għand id-dixxipli tagħtihom l-aħbar: ‘Rajt il-Mulej.’ Hienja din il-mara li stħaqqilha tkun l-ewwel waħda li wasslet l-aħbar tal-qawmien ġdid għall-ħajja. Damet tibki u tfittex lill-maħbub tagħha, sakemm ratu u marret tagħti l-aħbar.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Marija Maddalena.

image-20160325-17824-igq7z7SANTA MARIJA MADDALENA
L-Ewwel Seklu

Tagħrif: L-Evanġelisti jsibu lil Santa Maddalena bħala “Marija ta’ Magdala”, jiġifieri kienet tgħammar fir-raħal ta’ Magdala, bil-Lhudi Migdal, fil-Galilija.

Kull ma nafu dwarha nafuh mill-Vanġelu li jpinġilna l-karattru tagħha b’mod li jolqotna ħafna – mara li tant ħabbet lil Ġesù.

San Mark (16:9) u San Luqa (8:2) jgħidulna li Ġesù keċċa seba’ xjaten minnha. Il-kotra tal-istudjużi jżommu li mhix l-istess mara li kienet midinba fil-belt u nxteħtet f’riġlejn Ġesù biex tidlikhomlu bil-balzmu u tixxuttahomlu b’xagħarha; u lanqas ma kienet dik Marija oħt Lazzru.

Meta Ġesù kien qed imut fuq is-salib, fil-Ġimgħa l-Kbira, hi kienet hemm taħt is-salib, flimkien mal-Madonna u ma’ xi dixxipli, u għenet fid-difna tal-ġisem mejjet ta’ Ġesù.

F’Ħadd il-Għid filgħodu kmieni reġgħet marret ħdejn il-qabar u nħasdet bil-kbir meta sabitu miftuħ u ma ratx il-ġisem ta’ Ġesù ġo fih. Hi bdiet tibki. X’ħin ħarset fil-qabar, rat żewġ anġli libsin l-abjad bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kien imqiegħed il-ġisem ta’ Ġesù. Qalulha: “Mara, x’int tibki?” Qaltilhom: “Għax ħadu lil Sidi, u ma nafx fejn qegħduh.” Kif qalet hekk, daret lura u rat lil Ġesù wieqaf, iżda m’għarfitux. Ġesù qalilha: “Mara, għaliex qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?” Hi ħasbitu l-ġardinar u qaltlu: “Ja Sidi, jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, biex nieħdu.” Ġesù sejħilha: “Marjam!” Hekk kif Ġesù lissen isimha, għarfitu mill-ewwel, daret u qaltlu bil-Lhudi b’ħafna mħabba: “Rabbuni!” jiġifieri ‘Mgħallem.’ Ġesù qalilha: “La tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand il-Missier, imma mur għid lil ħuti li jien sa nitla’ għand Missieri u Missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom.” (ara Ġwanni 20:11-18)

B’dan il-kliem Ġesù ried bħal speċi jgħidilha: “Minn issa ’l quddiem mintix ser tarani bl-għajnejn tal-ġisem, mintix ser tmissni bl-idejn tal-ġisem, u lanqas minti ser tismagħni bil-widnejn tal-ġisem, imma ser tarani, ser tmissni u ser tismagħni bil-Fidi. Ma ser inkun qatt ’il bogħod minnek. Ser inkun kontinwament u għal dejjem f’qalbek.”

Il-Qaddisa marret tiġri tgħid lid-dixxipli u lil kulħadd: “Rajt il-Mulej!”

Probabilment mietet f’Efesu. Id-devozzjoni lejn Marija Maddalena xterdet għall-ħabta tas-seklu XII. F’Malta għandna knejjes tagħha fil-Belt Valletta, fil-Madliena u f’Ħad-Dingli.

Ħsieb: Qari mill-Omiliji tal-Papa San Girgor il-kbir fuq l-Evanġelji bit-titlu ‘Tħeġġet bl-imħabba’:

“Marija Maddalena marret ħdejn il-qabar, iżda l-ġisem tal-Mulej ma sabitux hemm. Ħasbet li ġie xi ħadd u ħadu, u marret tgħid lid-dixxipli. Dawn marru wkoll, ħarsu, u ħasbu li ġara kif qaltilhom il-mara. Imbagħad, kif tgħidilna l-Iskrittura, id-dixxipli reġgħu marru d-dar, filwaqt li Marija baqgħet ‘il barra mill-qabar, tibki.

Araw x’ħeġġa qawwija ta’ mħabba kellha f’qalbha din il-mara! Saħansitra d-dixxipli telqu minn ħdejn il-qabar, imma hi le! Lill-Mulej ma sabitux, imma baqgħet tfittxu, fittxitu bid-dmugħ f’għajnejha, u, fil-ħeġġa ta’ mħabba kbira, tkebbset bix-xewqa ta’ dak li ħasbitu ttieħed minn hemm. Għalhekk ġara mbagħad li hi weħidha ratu, għax hi biss baqgħet tfittxu. Għax il-bniedem juri kemm hu qawwi fl-għemil it-tajjeb jekk jibqa’ sħiħ sa l-aħħar; u dak li hu l-Verità qalilna: ‘Min jibqa’ sħiħ sal-aħħar, dan isalva.’

Jiġifieri, bdiet biex fittxitu, imma ma sabitux; baqgħet tfittxu, sa fl-aħħar sabitu. Aktar ma damet tixtieq, aktar tħeġġet fix-xewqa tagħha, u baqgħet titħeġġeġ dejjem iżjed sakemm fl-aħħar sabet dak li xtaqet. Għax ix-xewqat qaddisa jibqgħu jikbru sa ma jseħħu. U jekk wieħed jaqta’ qalbu mid-dewmien u ma jibqax jixtieq, dan ifisser li wieħed mhux tassew ikun xtaq. Din hi l-imħabba li tkebbset fil-qalb ta’ kull min seħħlu jikseb il-verità. Għalhekk qal David: ‘Ruħi għatxana għal Alla, għal Alla l-ħaj: meta niġi u nara wiċċ Alla?’ Għalhekk ukoll il-Knisja fl-Għanja ta’ l-Għanjiet tgħid: ‘Qalbi mifnija bl-imħabba.’

‘Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex?’ Staqsieha għaliex kienet imnikkta, biex iħeġġilha x-xewqa; riedha ssemmi li min kienet qiegħda tfittex, biex l-istess isem iqawwilha l-ħeġġa tal-imħabba.

Ġesù weġibha: ‘Marija!’ L-ewwel sejħilha bl-isem komuni ta’ mara, u ma għarfitux, u mbagħad sejħilha b’isimha proprju. Bħallikieku qalilha: ‘Agħraf lil dak li għarfek. Lilek nafek, mhux b’mod ġenerali kif naf lill-oħrajn, iżda b’mod partikolari.’ Marija, mela, għax sejħilha b’isimha, għarfitu, u minnufih daret u qaltlu: ‘Rabbuni’: jiġifieri, Mgħallem. Għax dak li hija fittxitu barra, kien dak stess li għallimha tfittxu ġewwa fiha.”

Minkejja kull studju xjentifiku, il-Maddalena tibqa’ l-mudell l-aktar għażiż tal-penitenti. Mill-eżempju ta’ dak li għamlet biex taħrab il-ħajja tad-dnub u tfittex lill-Mulej, għandna nitgħallmu li meta r-ruħ tfittex sewwa, issib dak li tfittex u tikseb dak li tixtieq. Santu Wistin jgħidilna li “l-penitenza hi fiergħa jekk intebbgħuha bi dnubiet ġodda; xejn ma jiswa’ li titlob il-maħfra tad-dnubiet imgħoddija, jekk tissokta tidneb mill-ġdid.” 

Talba: O Alla, Ibnek il-waħdieni għażel lil Santa Marija Maddalena qabel kulħadd biex ixxandar il-ferħ tal-Għid; agħmel li bħalha nħabbru li Kristu hu ħaj, u, bit-talb tagħha, agħtina li narawh fil-glorja tas-saltna tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-mary-magdalene-309

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-mary-magdalene/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Magdalene

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

20 ta’ Lulju: Santa Margerita, martri

Verżjoni Vidjo: Santa Margerita, martri

“Mela allura ma qlibtx il-folji ta’ wara fejn jingħad ukoll li dan Ġesù qam mill-mewt u ħareġ rebbieħ mill-qabar?” – Santa Margerita lill-Imħallef.

St. Margaret.jpgSANTA MARGERITA
Verġni u Martri

Tagħrif: Illum issir it-tifkira ta’ Santa Margerita (jew Marina) verġni u martri.

Jingħad li din kienet bint qassis pagan minn Antjojka tal-Pisidja u li kienet konvertita minn mara nisranija li rabbietha flok ommha.

Mietet martri taħt l-imperatur Djoklezjanu.

Jingħad li meta kienet qed tiġi interrogata dwar it-twemmin tagħha, l-imħallef qalilha li tfajla intelliġenti bħalha ma kienx jixirqilha tadura lil Ġesù li miet imsallab. Il-qaddisa staqsietu kif kien jaf li Ġesù miet imsallab, u, meta l-imħallef weġibha li l-kotba tal-insara stess fl-evanġelji kienu jgħidu dan, il-qaddisa kienet pronta weġbitu: “Mela allura ma qlibtx il-folji ta’ wara fejn jingħad ukoll li dan Ġesù qam mill-mewt u ħareġ rebbieħ mill-qabar?”

Santa Margerita hija waħda mill-14-il qaddis awżiljatur, u hi msejħa kontra l-mard tal-kliewi. Hija wkoll il-Patruna li tipproteġi lin-nisa u lit-tarbija waqt it-tqala u l-ħlas.

F’Għawdex il-parroċċa tas-Sannat hi ddedikata lil din il-qaddisa. Tinsab miqjuma wkoll fil-monasteru tat-Tereżjani f’Bormla u knejjes żgħar dedikati lilha nsibuhom fis-Siġġiewi, il-Mosta u Għajn Riħana.

Ħsieb: Il-mara li rabbiet lil Santa Margerita minflok ommha (għax ommha mietet meta Margerita kienet għadha tarbija), kienet Nisranija. Din tellgħet liċ-ċkejkna Margerita fir-reliġjon Nisranija bil-moħbi. Margerita trawmet fil-fidi Nisranija u meta kibret offriet lilha nnifsha u l-verġinità  tagħha lil Alla. Meta missierha sema’ b’dan ma riedx jaf aktar biha u għalhekk baqgħet tgħix ma’ din il-mara twajba li kienet qed trabbiha.

Ġurnata waħda waqt li kienet qed tirgħa l-merħla fl-għelieqi, lemaħha wieħed Ruman jismu Olbyrus, li miġbud lejn is-sbuħija tagħha, xtaqha u riedha għalih. Iżda hi ma ridetx taf bih għax kienet wegħdet il-verġinità tagħha lil Alla. Olbyrus inkorla bil-kbir għal Margerita u ħadha quddiem l-awtoritajiet f’Antijokja u akkużaha li kienet Nisranija.

Għalkemm Margerita ġiet mhedda bil-mewt jekk ma tiċħadx il-fidi tagħha, din ix-xbejba qaddisa baqgħet soda fil-fidi. Hawnhekk għaddewha minn ħafna torturi biex jippruvaw ibbidlulha fehmietha. L-ewwel ippruvaw jaħarquha imma ma ġralha xejn. Imbagħad rabtulha jdejha u saqajha u tefgħuha f’kaldarun bl-ilma jagħli, imma t-talb tagħha instama’ għal darb’oħra għax il-ħbula nħallu u hi ma ġralha xejn. Fl-aħħar ġie ordnat li tinqatgħalha rasha – din id-darba kisbet li riedet u mietet bħala martri. Jingħad li l-martirju tagħha seħħ fis-sena 304 WK, fl-eqqel tal-persekuzzjoni.

“Li timxi wara Ġesù jinvolvi ħafna sogru – xi drabi saħansitra ħajtek stess. Il-martri huma nies li jippreferu jieħdu r-riskju tal-mewt milli jġarrfu s-sisien tal-ħajja kollha tagħhom: il-fidi f’Ġesù Kristu. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jħalli din id-dinja – il-prosekuturi u dawk l-ippersegwitati. Il-mistoqsija hi, x’kuxjenza ser iressaq kull wieħed quddiem il-Mulej fil-ġudizzju? Waqt li niftakru fix-xhieda li wrew il-martri tal-bieraħ u tal-lum, ninkuraġġixxu ruħna biex nimxu wara Ġesù billi nagħmlu sagrifiċċji żgħar.” Leonard Foley OFM – Saint of the Day

Talba: Talba għal waqt it-Tqala u l-Ħlas:

Mulej, Missier tagħna, b’ferħ kbir sirna nafu li nibtet fostna ħajja ġdida. Nirringrazzjawk ta’ dan ir-rigal tal-għaġeb li bih tajtna sehem miegħek fil-ħolqien ta’ din il-kreatura ġdida. Inti taf kemm ngħaddu minn biża’ u qtiegħ il-qalb matul iż-żmien li fih qegħdin nistennew din it-tarbija.

Nitolbuk għalhekk, żomm taħt il-ħarsien tiegħek din il-ħajja ċkejkna u delikata, f’dan il-ġisem u ruħ, moħbija fil-ġuf, sabiex tasal għad-dawl tad-dinja qawwija u sħiħa. Aħna rridu nagħtuha twelid ieħor fil-Magħmudija, biex tkun ħaġa waħda miegħek u kollha tiegħek.

Marija Omm Alla, aħna nafdaw din it-tarbija lill-qalb tiegħek ta’ Omm. Santa Margerita Verġni u Martri, protettriċi tan-nisa waqt il-ħlas, idħol għalina f’dan il-mument diffiċli. Ammen.

English Version: http://www.catholictradition.org/Saints/saints7-11.htm

Alternative Reading: http://catholicharboroffaithandmorals.com/St.%20Margaret.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_the_Virgin

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

29 ta’ Ġunju: San Pietru u San Pawl

Verżjoni Vidjo: San Pietru u San Pawl

“Appostlu San Pawl, xandâr tas-sewwa u mgħallem tal-ġnus, tassew jistħoqqlok li tkun igglorifikat. Bik il-ġnus kollha għarfu l-grazzja ta’ Alla.” – Responsarju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Pietru u San Pawl.

5116ff651d727ee6f790ae5f93696bdb.jpgSAN PIETRU U SAN PAWL
Appostli
L-ewwel Seklu

Tagħrif: Il-festa ta’ San Pietru u San Pawl hija għażiża ħafna għall-Knisja speċjalment għalina l-Maltin li nsejħulha “l-Imnarja”. San Pietru hu l-Kap tal-Knisja, u San Pawl waqqaf il-Knisja f’Malta.

San Pietru kien sajjied, jismu Xmun u kien wieħed minn tal-ewwel li ġie msejjaħ minn Ġesù biex ikun appostlu tiegħu, li bidillu ismu f’Pietru.

Meta Ġesù ġie arrestat, San Pietru ċaħdu tliet darbiet, iżda malajr iddispjaċih u patta bil-kbir.

Wara li qam mill-mewt Ġesù staqsa lil Pietru tliet darbiet wara xulxin jekk kienx iħobbu, u wara li għal tliet darbiet San Pietru wieġeb fl-affermattiv, Ġesù fdalu l-merħla tiegħu.

Hekk kif inħeles mill-ħabs fil-persekuzzjoni ta’ Erodi Agrippa f’Ġerusalemm, fis-sena 43, San Pietru mar Antjokja, u wara Ruma, il-belt kapitali tad-dinja ta’ dak iż-żmien.

Baqa’ Ruma, barra mill-ftit żmien li fih kien f’Ġerusalemm għall-ewwel Konċilju tal-Knisja, sakemm ġie msallab rasu l-isfel fil-ġnien ta’ Neruni fuq l-għolja tal-Vatikan, aktarx bejn is-sena 64 u s-67. Kostantinu l-Kbir bena knisja fuq il-qabar tiegħu; wara nbniet flokha l-knisja maestuża ta’ San Pietru li hemm illum.

San Pawl kien Lhudi akkanit, Fariżew, li wara l-konverżjoni tiegħu fit-triq lejn Damasku sar appostlu l-iktar ferventi ta’ Ġesù.

Billi kien bniedem ta’ għerf kbir u kien jaf tajjeb il-kultura sew Griega u sew Lhudija, kien ta’ għajnuna kbira għall-Knisja fil-bidu tat-tixrid tagħha.

Iżda l-ħaġa l-iktar li spikkat fih, kienet l-imħabba kbira tassew li kellu lejn Ġesù. “Ngħix, imma mhux jien, iżda jgħix fija Kristu.” (Galatin 2:20)

Għadda ħamsa u għoxrin sena jiġri minn pajjiż għall-ieħor jipprietka ‘l Ġesù. Aħna l-Maltin għandna l-kbira xorti li ġejna, bħala nazzjon, ikkonvertiti minnu, fis-sena 60.

Fl-istess persekuzzjoni ta’ Neruni, li fiha kien miet San Pietru, San Pawl ġie arrestat, mitfugħ il-ħabs u wara ġie maqtul bi qtugħ ir-ras, aktarx ukoll bejn is-sena 64 u s-67.

Sal-Konċilju Vatikan II, iż-żewġ Appostli kellhom festa separata, waħda għal kull wieħed minnhom. San Pietru fid-29 ta’ Ġunju – San Pawl fit-30 ta’ Ġunju. Mill-Konċilju Vatikan II ’l hawn, issir ċelebrazzjoni waħda għat-tnejn.

Ħsieb: Din li ġejja hi silta mid-diskorsi ta’ Santu Wistin:

“U bir-raġun kollu wara l-qawmien mill-imwiet, il-Mulej ħalla f’idejn l-istess Pietru biex jirgħa n-ngħaġ tiegħu. Ma kienx hu waħdu fost id-dixxipli li stħaqqlu jirgħa n-nagħaġ tal-Mulej; iżda meta Kristu kellem lil Pietru waħdu, kellu f’moħħu għaqda waħda; u l-ewwelnett lil Pietru, għax fost l-appostli Pietru l-ewwel.

Xejn tiddejjaq, appostlu: agħti t-tweġiba tiegħek, darba, tnejn, tlieta. Stqarr għal tliet darbiet l-imħabba u irbaħ, kif ċħadt għal tliet darbiet bil-biża’ u tlift. Ħoll għal tliet darbiet dak li rbatt għal tliet darbiet. Ħoll bl-imħabba dak li rbatt bil-biża’. Madanakollu l-Mulej f’idejn Pietru ħalla n-nagħaġ tiegħu, darba, darbtejn, tliet darbiet.

F’jum wieħed qegħdin niċċelebraw il-martirju ta’ żewġ appostli. Imma dawn it-tnejn kienu ħaġa waħda bejniethom; għalkemm mhux it-tnejn mietu f’jum wieħed, imma kienu ħaġa waħda. L-ewwel miet Pietru u mbagħad warajh Pawlu. Niċċelebraw il-festa ta’ dawn iż-żewġ appostli f’jum ikkonsagrat għalina b’demmhom. Inħobbu l-fidi, il-ħajja, it-taħbit, it-tbatijiet, l-istqarrijiet u x-xandir kollu tagħhom.”

Dan diskors tal-Papa Franġisku, mill-omelija nhar il-festa San Pietru u San Pawl, 2014:

“Pietru daq kif il-fedeltà lejn Alla hi akbar mill-infedeltajiet tagħna u aqwa minn kull ċaħda. Jintebaħ li l-fedeltà għall-Mulej tbiegħed minna l-biżgħat tagħna u tmur ’l hemm minn kull immaġinazzjoni umana. Anki lilna, illum, Ġesù jistaqsina: “Tħobbni int?”. Dan jagħmlu propju għax jaf x’inhuma l-biżgħat kollha tagħna u t-tbatijiet tagħna. Pietru jurina t-triq: nafdaw fih, li “jaf kollox” fuqna, nafdaw mhux fil-ħila tagħna li nkunu fidili lejh, imma fil-fedeltà tiegħu li ma tiġġarraf qatt. Ġesù qatt ma jitlaqna waħidna, għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu (ara 2 Timotju 2:13). Hu jibqa’ fidil. Il-fedeltà li Alla bla heda jwettaq anki fina r-rgħajja, lil hemm mill-merti tagħna, hi l-għajn tal-fiduċja tagħna u tal-paċi tagħna. Il-fedeltà tal-Mulej lejna żżomm dejjem mixgħula fina x-xewqa li naqduh u li naqdu lil ħutna fl-imħabba”.

Din silta mid-diskors ta’ Papa Franġisku fl-omelija tal-Quddiesa fl-Inawgurazzjoni tal-Ministeru Petrin (19 ta’ Marzu, 2013):

“Hu minnu li Ġesù Kristu lil Pietru tah f’idejh is-setgħa, imma x’setgħa hi din? Wara l-mistoqsija tripla li Ġesù jagħmel lil Pietru dwar l-imħabba, tasal l-istedina tripla: ‘irgħa l-ħrief tiegħi, irgħa n-nagħaġ tiegħi.’ Ma ninsew qatt li s-setgħa vera hi s-servizz, u li anki l-Papa, biex iħaddem is-setgħa tiegħu, irid jidħol dejjem iżjed f’dak is-servizz li għandu l-quċċata kollha dawl tiegħu fuq is-Salib; irid iħares lejn is-servizz umli, konkret, għani fil-fidi, ta’ San Ġużepp u bħalu jiftaħ dirgħajh biex iħares lill-Poplu kollu ta’ Alla u jilqa’ għandu bl-imħabba u l-ħlewwa lill-bnedmin kollha, speċjalment l-iżjed foqra, l-iżjed dgħajfa, l-iktar żgħar, dawk li Mattew jiddeskrivi fil-ġudizzju finali dwar l-imħabba: min hu bil-ġuħ, bil-għatx, barrani, għeri, marid, fil-ħabs (ara Mattew 25:31-46).”

U dan diskors tal-Papa Franġisku, mill-omelija nhar 29 ta’ Ġunju, 2013:

“Niftakru f’Pietru. Meta stqarr il-fidi tiegħu f’Ġesù, dan m’għamlux bil-kapaċità umana tiegħu, imma għaliex kien mirbuħ mill-grazzja li Ġesù ħareġ minnu, mill-imħabba li kien iħoss fi kliemu u li kien jara fl-azzjonijiet tiegħu: Ġesù kien juri l-imħabba t’Alla fil-persuna tiegħu!

U l-istess ġralu Pawlu, anke jekk b’mod differenti. Bħala żagħżugħ, Pawlu kien għadu tal-insara, u meta Ġesù mqajjem mill-imwiet sejjaħlu fit-triq ta’ Damasku, ħajtu nbidlet: fehem li Ġesù ma kienx mejjet, imma ħaj, u sar iħobb lilu wkoll li qabel kien għadu tiegħu! Hekk u l-esperjenza tal-ħniena, tal-maħfra t’Alla f’Ġesù Kristu: din hija l-Bxara t-Tajba, l-Evanġelju li Pietru u Pawlu sperimentaw fihom infushom u li għalih taw ħajjithom. Ħniena, maħfra! Il-Mulej dejjem jaħfrilna, il-Mulej għandu l-ħniena, huwa ħanin, għandu qalb ħanina u dejjem jistenniena.”

Talba: O Alla, int timliena b’ferħ qaddis f’dan il-jum ta’ festa solenni f’ġieħ l-Appostli San Pietru u San Pawl; agħmel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom int qegħedt fiha s-sisien tar-reliġjon. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/sts-peter-and-paul-501

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/solemnity-of-saints-peter-and-paul/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_Saints_Peter_and_Paul

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

11 ta’ Ġunju: San Barnaba

Verżjoni Vidjo: San Barnaba

Barnaba, meta wasal Antjokja u ra l-grazzja ta’ Alla, feraħ; għax hu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu s-Santu u l-fidi. Beda jħeġġiġhom biex jibqgħu b’rieda sħiħa magħqudin fil-Mulej.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Barnaba (Atti 11:23-24).

saints6-7b.jpgSAN BARNABA
Appostlu
L-ewwel Seklu

Tagħrif: San Barnaba kien Lhudi mit-tribù ta’ Levi u twieled f’Ċipru. Ma kienx wieħed mit-tnax li Ġesù sejjaħ biex ikunu appostli. Imma sa mill-bidu nett ġie msejjaħ appostlu minħabba l-ħidma kbira tiegħu għall-Knisja.

Kien Lhudi, twieled f’Ċipru, trabba f’Ġerusalemm, u x’aktarx li studja fl-iskola ta’ Gamaliel, fl-istess żmien ma’ San Pawl.

Kien wieħed minn tal-ewwel li kkonvertew għall-Kristjaneżmu, f’Ġerusalemm, wara l-Pentekoste, fis-sena 29 jew 30. Kien jismu Ġużeppi, imma l-appostli bidlulu ismu f’Barnaba – Bin il-Faraġ. Kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu s-Santu u l-fidi. (Atti 11:24)

Kellu għalqa, u biegħha, u dak li daħħal tagħha tah lill-appostli biex iqassmuh lill-foqra.

Meta San Pawl, tliet snin wara li kkonverta, mar Ġerusalemm, kien San Barnaba li laqgħu u ntroduċieh lil San Pietru u lill-Insara li għall-ewwel sabuha bi tqila biex jemmnu kif minn persekutur qalil, isir wieħed minnhom mimli b’ħeġġa l-iktar kbira.

Minn Ġerusalemm, San Barnaba mar iżur il-Knisja ta’ Antjokja. Kien f’din il-belt li s-segwaċi ta’ Kristu bdew għall-ewwel darba jiġu msejħa Nsara. Darba minnhom San Barnaba mar Tarsu, sab lil San Pawl, u wara li stiednu, ħadu miegħu u ħadmu flimkien biex isaħħu l-Komunità ġdida ta’ Antjokja.

Meta waqa’ għaks kbir f’Ġerusalemm u l-Insara kienu qed ibatu, San Barnaba u San Pawl ġabulhom l-għajnuna li kienu ġabru min għand l-Insara ta’ Antjokja.

Imbagħad San Barnaba ngħaqad ma’ San Pawl u mar miegħu fl-ewwel vjaġġ missjunarju. Magħhom ħadu lil Marku (l-Evanġelista, li kien il-kuġin ta’ Barnaba) li wara telaqhom f’nofs triq.

Meta nqalgħet il-kwistjoni taċ-ċirkonċiżjoni San Barnaba kien jaqbel ma’ San Pawl u mar miegħu għall-Konċilju ta’ Ġerusalemm.

San Barnaba u San Pawl kienu ser jerġgħu jmorru jipprietkaw flimkien iżda ma qablux fuq Marku. San Barnaba ried li jeħduh magħhom iżda San Pawl ma riedx. Spiċċaw biex San Barnaba ħa lil Marku u mar Ċipru, waqt li San Pawl ħa lil Sila u mar is-Sirja. Wara dan ma nafux x’sar minn San Barnaba.

Iżda nafu li miet martri, mħaġġar, f’Salamis, Ċipru, fis-sena 61.

Ħsieb: L-isem ta’ Barnaba li taw l-appostli, li skont San Luqa jfisser “iben il-faraġ” (Atti 4:36), jagħtina x’nifhmu d-doni effiċjenti tiegħu bħala predikatur fil-knisja tal-bidu. Wara t-tnax u San Pawl, Barnaba jidher li kien l-aktar persuna prominenti fil-knisja appostolika. Il-liturġija tagħtih kważi l-istess status tal-appostli attwali ta’ Ġesù. Imma l-hekk imsejħa Ittra ta’ San Barnaba, għalkemm hi dokument bikri ħafna, mhix xogħol tiegħu.

Barnaba jissemma b’ismu fl-Atti, bħala wieħed membru ġeneruż, fil-Knisja fqira tal-bidu, f’Ġerusalemm. Il-komunità tal-ewwel Insara kienu ta’ qalb waħda u ruħ waħda, ħadd ma kellu xejn tiegħu, imma kellhom kollox flimkien. Qatt ma kien hemm persuna waħda fil-bżonn, għax dawk li kellhom xi propjetà jew djar, kienu jbigħuha u dak li jaqilgħu kienu jpoġġuh f’riġlejn l-appostli, u b’hekk kollox jinqasam bejn kulħadd.

F’Atti 4: 36-37, insibu dan: “Hekk għamel il-levita Ġużeppi, minn Ċipru, li l-appostli kienu jsejħulu Barnaba, jiġifieri, ‘bin il-faraġ’. Dan kellu għalqa, biegħha, u l-flus li daħħal minnha mar iqegħedhom f’riġlejn l-appostli.”

Dan li ġej huwa kliem il-qaddej t’Alla Br. Brother Louis Camilleri f.s.c. :

“San Barnaba jagħtina eżempju ta’ umiltà u ta’ distakk mill-ġid tad-dinja:

 • ta’ umiltà, għax dejjem iħalli lil San Pawl jitkellem u jċedilu dejjem l-ewwel post;
 • ta’ distakk, għax ibigħ ġidu kollu u jagħtih lill-fqar.

Il-ġid tad-dinja hu don t’Alla li għandna nilqgħu bi gratitudni u ninqdew tajjeb bih. Hu wkoll fl-istess ħin periklu u xkiel: għalhekk bosta qaddisin ħallewh wara spallejhom biex aktar ikunu qrib Ġesù.”

 • U int, ġeneruż ma’ Alla u mal-proxxmu fil-bżonn?
 • Tafda fil-Providenza Divina li tmexxi ħajtek tgħaddi minn xiex tgħaddi?
 • Kemm int lest/a li tqis lil ħaddieħor aqwa minnek u int tagħżel il-postijiet umli?
 • Lest/a li xxandar lil Kristu f’kull okkażjoni li tiġik bla ma tagħmel distinzjoni bejn dak u dik?

Alla l-Missier mela lil San Barnaba bil-fidi u l-għerf tal-Ispirtu s-Santu u bagħtu jxandar u jikkonverti n-nazzjonijiet imbiegħda. Ejjew nitolbu biex bl-interċessjoni tiegħu aħna wkoll bħal San Barnaba, qatt ma nieqfu nxandru l-Evanġelju bil-kliem u bl-għemil.

Talba: O Alla, int ridt li jintgħażillek San Barnaba, raġel mimli bl-Ispirtu s-Santu u l-fidi, u bgħattu jaħdem fost il-pagani ħa jduru lejk ibgħat ħaddiema fidili biex bħalu, b’qawwa kbira, bil-kliem u bl-għemil ixandru l-Bxara t-tajba ta’ Ibnek, bl-istess Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/06/st-barnabas.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-barnabas-apostle-496

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Barnabas

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

9 ta’ Ġunju: San Efrem

Verżjoni Vidjo: San Efrem

“Iċċaħħadniex, Mulej, mis-sinjali tal-preżenza spiritwali tiegħek fostna; twarrabx minn qalbna l-qawwa u l-ħlewwa tal-preżenza tiegħek. Agħtina, li nħaffu lejn is-sema pajjiżna, u agħtina minn issa xi ħjiel tiegħu.” – San Efrem.

246-EphremSyrian-ppa-55-800-471x600SAN EFREM
Djaknu u Duttur tal-Knisja
306 –373

Tagħrif: San Efrem twieled fis-sena 306, fil-belt ta’ Nisibi, fil-Mesopotamja li dak iż-żmien kienet taħt il-ħakma tar-Rumani (illum Nusaybin fit-Turkija qrib il-fruntiera mas-Sirja).

Kellu biss 7 snin meta Kostantinu ħareġ l-editt ta’ Milan. Madanakollu jidher li Efrem ma setax igawdi l-libertà tal-qima fil-familja, għax missieru kien saċerdot pagan u kien ftit li xejn lest li jaċċetta din il-formazzjoni nisranija ta’ ibnu minn ommu. Efrem kien imkeċċi mid-dar.

Ta’ tmintax-il sena sar Nisrani, u ma damx ma’ sar ħabib kbir tal-Isqof ta’ Nisibi, San Ġakbu, li probabbilment akkumpanjah fil-Konċilju ta’ Niċea, fis-sena 325.

Dak iż-żmien, l-Imperu Ruman kien qed jiddgħajjef, u kien qed jitlef ħafna artijiet, lill-Persjani. Fis-sena 363, Nisibi mhux b’inqas waqgħet f’idejn il-Persjani, li kienu qed jippersegwitaw bl-aħrax lill-Insara, Efrem, li kellu madwar 57 sena, ħarab flimkien ma’ għadd kbir ta’ Nsara, mar f’Edessa (illum Urfa fit-Turkija).

Hemmhekk ġie ordnat djaknu minn San Bażilju l-Kbir, imma ma riedx isir saċerdot.

Intefa’ għall-kitba. Fost kollox kiteb ħafna innijiet biex jitkantaw fil-knejjes, tant li ġie msejjaħ “l-Arpa tal-Ispirtu s-Santu”. It-tradizzjoni tfakkru bħala bniedem riġidu. Huwa kien ixerred it-tagħlim tal-knisja ġenwinament imma ma kitibx il-poeżiji għall-ġieħ letterarju iżda bħala mezz pastorali. Kiteb ukoll ħafna kummentarji fuq il-Bibbja, u ddefenda t-tagħlim nisrani kontra l-ereżija ta’ żmienu.

Miet f’Edessa, fid-9 ta’ Ġunju fis-sena, 373. Hu l-uniku Duttur tal-Knisja li kien Sirjan, u hu u San Ġustinu huma l-uniċi Missirijiet tal-Knisja li ma kellhomx l-Ordni tas-Saċerdozju.

Ħsieb: San Efrem huwa wkoll il-poeta tal-Madonna għaliex kiteb 20 innu Marjan. Lejha kellu devozzjoni u lilha kien isejjaħ bħala l-aktar splendida mix-xemx, għaqda bejn is-sema u l-art, paċi, ferħ u saħħa tad-dinja, kuruna tal-verġni, kollha pura, immakulata, bla taħsir, beatissma, venerabbli, onorabbli … Ta’ min japprofondixxi dwar id-devozzjoni lejn Marija, f’dawn iż-żminijiet bikrin tal-Knisja.

Din li ġejja hija kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap dwar Marija fil-Knisja tal-Bidu:

“Missirijiet il-Knisja bikrija fissru r-rwol teoloġiku ewlieni tal-Imqaddsa Verġni Marija bħala ‘l-Eva l-Ġdida.’ X’kien l-għarfien bażiku ta’ Marija bħala ‘Eva l-Ġdida’ fil-Knisja bikrija? Eva, ‘l-omm oriġinali tal-ħajjin kollha,’ kellha rwol mill-akbar importanti, għalkemm sekondarju, fid-dnub ta’ Adam li wassal għall-waqgħa traġika mill-grazzja ta’ Alla. Madankollu, Marija, bħala l-Omm il-ġdida tal-ħajjin kollha, hija wkoll kellha rwol importanti, għalkemm sekondarju, għar-rwol ta’ Ġesù, Adam il-Ġdid, fil-fidwa u t-tiġdid tal-ħajja tal-grazzja tal-familja umana.

Bil-għan li napprezzaw iżjed dan l-iżvilupp importanti fil-Marjoloġija (l-istudju dwar Marija) ikun interessanti jekk neżaminaw ftit dan l-għarfien dejjem jikber tar-rwol spiritwali u matern ta’ Marija bħala ‘Eva l-Ġdida,’ li hija l-‘Omm il-ġdida tal-ħajjin kollha’, fit-tisħib tagħha ma’ Kristu fit-tiġdid tal-grazzja lill-familja umana.

San Ġustinu Martri (miet fl-165), l-ewwel apoloġista kbir tal-Knisja tal-bidu, jiddeskrivi lil Marija bħala ‘verġni ubbidjenti’ li, permezz tagħha, l-umanità irċeviet il-Feddej tagħha. Marija tikkuntrasta bil-kbir ma’ Eva, ‘il-verġni diżubbidjenti,’ li ġabet mewt u diżubbidjenza lir-razza umana. San Irinew ta’ Lyon (miet fl-202), difensur kbir tal-ortodossija Nisranija u għal xi wħud huwa l-ewwel Marjologu per eċċellenza, jgħid li Marija hija Eva l-Ġdida li tieħu sehem ma’ Ġesù Kristu fix-xogħol tal-fidwa. Bl-ubbidjenza tagħha Marija ssir ‘il-kawża tal-fidwa għaliha u għall-umanità kollha.’ It-tagħlim ta’ San Irinew juri biċ-ċar l-fidi u l-għarfien tal-Knisja tal-Bidu li Marija tikkopera b’mod ħieles u waħdieni ma’ u taħt Ġesù, l-Adam il-Ġdid, fil-fidwa tar-razza umana. Dan l-għarfien patristiku bikri tal-koperazzjoni ta’ Marija jiżviluppa fit-teoloġija iktar reċenti u speċjalizzata tal-korendenzjoni ta’ Marija.

San Ambroġ (miet fl-397) jissokta jiżviluppa l-għarfien ta’ Eva l-Ġdida għaliex jirreferi għal Marija bħala “Omm is-Salvazzjoni”. San Ambroġ jikteb: ‘Kien permezz ta’ raġel u mara li l-ġisem kien imkeċċi mill-Ġenna. Kien permezz ta’ verġni li l-ġisem kien maqgħud ma’ Alla … Eva hija msejħa omm ir-razza umana imma Marija hija msejħa Omm il-fidwa.’ Minn naħa tiegħu San Ġirolmu (miet fl-420), b’reqqa kbira jiġbor l-għarfien patristiku kollu ta’ Eva l-Ġdida fl-espressjoni mimlija tifsira: ‘Mewt permezz ta’ Eva ħajja permezz ta’ Marija.’

Ix-xhieda Nisranija tal-ewwel sekli tal-Knisja tipprovdilna wkoll eżempji ta’ talb dirett lil Marija bħala mezz ta’ interċessjoni għall-grazzji u l-ħarsien minn Binha. Għal San Irinew Marija hija ‘l-Avukata’ jew l-għajnuna interċessura kemm għal Eva u kif ukoll għas-salvazzjoni tagħha. San Gregorju Tawmaturgu (miet fl-350) jpinġi lil Marija bħala dik li titlob għal dawk fid-dinja mill-post tagħha fis-Sema.

San Efrem (miet fl-373), id-duttur kbir u djaknu tal-Lvant, li tiegħu qed niċċelebraw il-festa llum, jindirizza direttament lill-Verġni Mqaddsa f’ħafna mill-omeliji Marjani. Talb dirett lil Marija huwa misjub wkoll f’omelija tal-kbir Missier il-Knisja tal-Lvant, San Girgor Nazjanzenu (330-389). Sal-aħħar parti tar-raba’ u l-bidu tal-ħames seklu għandna għadd ta’ eżempji ċari ta’ talb dirett lil Omm Alla bħal, ngħidu aħna, fil-kitbiet ta’ San Ambroġ u kif ukoll f’dawk ta’ San Epifanju.

L-iktar talba sħiħa u qadima lill-Verġni Imbierka li hija storikament ippreservata tissejjaħ Taħt il-Ħarsien tiegħek. Din it-talba tmur lura għas-sena 250 WK. It-test tagħha jgħid hekk: ‘Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm qaddisa ta’ Alla: la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna, u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka.’

Nagħlaq bil-kelmiet ta’ Dante mill-kitba klassika La Divina Commedia, li tfisser sewwa il-qawwa tad-devozzjoni tal-Verġni Imbierka li ġiet murija fl-istorja tal-Knisja, imsejsa fuq il-verità kif imnebbħa fil-Bibbja u t-Tradizzjoni Appostolika: ‘Mal-bnedmin li jmutu int għajn ta’ tama ħajja. Xebba, int tant int kbira u għandek tant ġieħ li, jekk xi ħadd ifittex il-grazzja u ma jtirx lejk xewqatu hija bħal titjira mingħajr ġwienaħ.’ Għax tassew Marija hija dik li ttajjarna ilkoll lejn Binha Ġesù!”

 • U int, aċċettajt lil Marija bħala ommok u ddur lejha bħala binha/bintha?

Talba: Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-Ispirtu s-Santu, li nebbaħ lid-djaknu Sant’Efrem biex jinseġ innijiet ta’ tifħir fuq il-misteri tiegħek u mlieh bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/06/st-ephrem.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-ephrem/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ephrem_the_Syrian

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

15 ta’ Mejju: San Pietru u Santa Dijonisja

Verżjoni Vidjo: San Pietru u Santa Dijonisja

“Grazzi, O Mulej Ġesù għaliex lili tajtni l-paċenzja u għamiltni rebbieħ fuq dan it-tirann!” – San Pietru ftit qabel ma miet.

pls-Saints-Peter-and-DionysiaSAN PIETRU U SANTA DIJONISJA
Martri

Tagħrif: Fil-persekuzzjoni fi żmien il-ħakma ta’ Deċjanu, id-demm kristjan kien qed jinxtered f’Lampsacus, belt fl-Asja Minuri fit-Turkija tallum. San Pietru kien wieħed minn tal-ewwel li ġew ikkundannati sabiex imut f’isem Kristu u għalkemm kien għadu żgħir fl-età, laqa’ dawn it-turmenti bil-ferħ.

Ġie marbut bil-ktajjen ma’ rota u kissrulu għadmu. Hu min-naħa ‘l-oħra, għolla ħarstu u qal: “Grazzi, O Mulej Ġesù għaliex lili tajtni l-paċenzja u għamiltni rebbieħ fuq dan it-tirann!” Meta l-kmandant ra li din it-tortura kienet għalxejn, ordna li jaqtgħulu rasu.

Ftit wara fl-istess belt, il-verġni Dijonisja ħadet il-kuruna li tilef l-appostlu Nikomakus. L-istorja tiegħu tgħallem li dawk li jitilfu lil Kristu flok ma jbatu għalih, jitilfu kollox. Bil-ftit saħħa li kien għad fadallu waqt it-tortura għajjat: “Jien qatt ma kont Nisrani. Jien nissagrifika għall-allat!” Għal dan il-kliem, Nikomakus ġie meħlus u fil-fatt vera offra sagrifiċċju lill-allat. Dak il-ħin stess huwa ġie ppossessat mix-xitan u ftit tal-ħin wara miet.

“Ja raġel imdejjaq!” għajtet Dijonisja, “għalfejn bżajt li tbati ftit? Minflok, issa ser tbati għall-eternità.” Minħabba f’dan, ġiet arrestata iżda bis-saħħa tal-Anġlu Kustodju tagħha, hi ġiet meħlusa mill-ħabs.

Iżda x-xewqa tagħha li tfittex tmur il-Ġenna tiltaqa’ ma’ Ġesù tant kienet kbira li nxteħtet fuq l-iġsma tal-martri, tgħajjat: “Nippreferi mmut ħalli ngħix magħkom għal dejjem fil-Ġenna.” U Kristu, Sid il-verġni u martri, wettqilha xewqitha.

Ħsieb: Illum għad għandna martri għal Kristu? Skont il-Papa Franġisku, hemm aktar Insara ppersegwitati llum milli kien hemm fl-ewwel sekli tal-Knisja. Dan qalu t-Tnejn, 30 ta’ Ġunju, 2014 fl-omelija tiegħu f’quddiesa f’Santa Marta. Hu spjegaha b’dan il-mod:

“Filwaqt li l-Knisja tfakkar lill-qaddisin martri tal-bidu, fil-bidu tal-quddiesa ntemmu li l-Mulej ‘saqqa bid-demm tal-martri l-ewwel żerriegħa tal-Knisja.’ Qed nitkellmu dwar it-tkabbir ta’ pjanta, u dan ifakkarna dak li kien jgħid Ġesù: ‘Is-Saltna tas-sema hi bħal dak il-bniedem li tefa’ ż-żerriegħa mbagħad telaq lura lejn daru, u, rieqed jew imqajjem, iż-żerriegħa tikber u twarrad mingħajr ma jkun jaf kif hu.’ Din iż-żerriegħa hi l-Kelma t’Alla li tikber u ssir is-Saltna t’Alla, issir Knisja bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu u bix-xhieda tal-Insara.

Nafu li mingħajr l-Ispirtu ma jistax ikun hemm tkabbir; Hu jagħmel il-Knisja, Hu jgħinha tikber, Hu jlaqqa’ flimkien il-komunità tal-Knisja. Imma hi meħtieġa wkoll ix-xhieda tal-Insara. U meta din ix-xhieda tasal fl-aħħar, meta ċ-ċirkostanzi storiċi jitolbu minna xhieda qawwija, hemmhekk insibu l-martri, l-akbar xhieda. U dik il-Knisja tissaqqa’ bid-demm tal-martri. Dan hu s-sabiħ tal-martirju. Jibda bix-xhieda, jum wara ieħor, u jista’ jintemm bħalma ntemm Ġesù, l-ewwel martri, l-ewwel xhud, ix-xhud fidil: bid-demm.

Iżda hemm kundizzjoni biex din ix-xhieda tkun waħda vera, żied il-Papa, trid tkun mingħajr kundizzjonijiet. Smajna fl-Evanġelju li dak ir-raġel ried imur wara l-Mulej, imma jagħmillu kundizzjoni: ried imur isellem ‘il-missieru u jidfnu…… Il-Mulej iwaqqfu: ‘Le!’ Ix-xhieda hija mingħajr kundizzjonijiet, trid tkun soda, deċiża, irid ikollha l-lingwaġġ tant qawwi li jgħidilna bih Ġesù: ‘il-lingwaġġ tagħkom irid ikun iva, iva,le, le. Dan hu l-lingwaġġ tax-xhieda.’

Illum, inħarsu lejn din il-Knisja li qed tikber imsoqqija bid-demm tal-martri. Imma hu xieraq ukoll, li llum naħsbu f’tant martri ta’ żmienna, tant martri li jagħtu ħajjithom għall-fidi. Hu minnu li kien hemm ħafna Nsara ppersegwitati fi żmien l-imperaturi tal-bidu, imma llum mhumiex b’anqas.

Illum hemm tant martri fil-Knisja, tant Insara ppersegwitati. Niftakru fil-Lvant Nofsani, l-Insara jkollhom jaħarbu mill-persekuzzjonijiet, tant Insara maqtulin mill-persekuturi. Anki dawk l-Insara li jitkeċċew ‘il barra b’mod aktar diplomatiku, bl-ingwanti bojod: anki dik hi persekuzzjoni.

Illum hemm ħafna aktar xhieda, aktar martri fil-Knisja milli kien hemm fl-ewwel sekli. Ejjew ma ninsewx lil dwar dawn ħutna li jgħixu fil-persekuzzjoni, li jbatu, u li b’demmhom isaqqu u jkabbru ż-żerriegħa ta’ tant Knejjes żgħar li jinbtu kuljum. Nitolbu għalihom u għalina.”

 • U int, titlob għal dawn ħutna ppersegwitati minħabba twemminhom biex jaffaċċjaw dan kollu bil-kuraġġ kif għamlu San Pietru u Santa Dijonisja u biex qatt ma jaslu biex jiċħdu l-fidi tagħhom minħabba l-istess persekuzzjonijiet bħalma għamel Nikomakus?

Talba: Mulej, nirringrazzjak għal tant xhieda bħal San Pietru u Santa Dijonisja li demmhom saqqa ż-żerriegħa ta’ tant Insara oħra, fosthom aħna, li kellhom jirċievu l-fidi mogħtija lilna mill-appostli qalbiena tiegħek tal-ewwel żminijiet. Agħtina llum, għat-talb tal-martri tiegħek, li ma nintelqux fil-fidi tagħna, li ma nillaxkawx u ma ninġarrux mill-kurrenti li qed ikażbru l-liġi u t-tagħlim tiegħek, imma li nibqgħu sodi u nagħtu xhieda tat-twemmin tagħna anki jekk niġu ppersegwitati. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://sanctoral.com/en/saints/saints_peter_andrew_paul_dionysia.html

Alternative Reading: http://www.sacred-texts.com/chr/lots/lots156.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter,_Andrew,_Paul,_and_Denise

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.