28 ta’ Lulju: Santa Alfonsa Muttathupadatu

Verżjoni Vidjo: Santa Alfonsa Muttathupadatu

“Kull ġurnata li fiha jiena ma nsofrix għall-Mulej, dik tkun ġurnata mitlufa.” – Santa Alfonsa Muttathupadatu

img2Santa Alfonsa Muttathupadatu
Reliġjuża
1910 – 1946

Tagħrif: Alfonsa, li qabel ma daħlet reliġjuża kien jisimha Anna, twieldet minn familja kattolika fl-Indja. Tilfet ’l ommha meta kellha biss tliet xhur u bdiet tieħu ħsiebha oħt ommha.

Sa minn ċkunitha kienet turi mogħdrija u mħabba kbira lejn il-foqra u l-batuti u xtaqet tiddedika ħajjitha għalihom. Imma zitha kellha pjanijiet oħra għaliha.

Meta kibret biżżejjed, għażlulha l-għarus u saru l-arranġamenti meħtieġa biex iżewġuha. Din il-ħaġa inkwetat ħafna lit-tfajla u ddeċidiet li tħarbat kollox. Ġieha f’rasha li ddaħħal sieqha fin-nar u ħarqitha tant li sfiguratha.

Ta’ 18-il sena (2 t’Awwissu, 1928) daħlet mas-Sorijiet Klarissi fejn tawha l-isem ta’ Alfonsa Marija. Kienet kważi mibgħuta ’l barra mill-kunvent għax kienet dejjem marida, iżda Alla riedha tibqa’ miġbura fejn kienet u malajr biddel il-fehma tas-superjuri.

Fis-sodda għal ħajjitha, imqabra b’uġigħ qawwi, kultant bil-malarja, ulċera f’riġlejha, emoraġija, eċċ., bħal Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, il-mudell li għażlet hija stess, Alfonsa għexet kull mument ta’ ħajjitha bħal tifla żgħira, b’fiduċja u b’telqa ta’ mħabba fir-rieda ta’ Alla.

Santa Alfonsa Muttathupadatu ġieli talbet għal aktar sofferenzi. Tant hu hekk li meta darba semgħet li wieħed isqof kien marid, Alfonsa talbet lil Ġesù biex il-mard u d-deni tal-isqof jgħaddu fuqha għax, irraġunat, “Jiena ma nista’ nagħmel xejn iżjed ħlief insofri; għalhekk għandi nieħu fuqi dak id-deni wkoll.” U t-talba tagħha kienet mismugħa.

F’għajnejn xi nies, il-ħajja ta’ Alfonsa kienet moħlija u bla skop għax ma wettqet xejn speċjali. Kull ġurnata li tgħaddi kienet biss ġurnata ta’ sofferenzi bħall-oħrajn. U biex iżjed titnikket f’qalbha, Alfonsa kienet ħafna drabi mifhuma ħażin minn dawk stess li kienu jduru biha, anki minn wieħed predikatur tal-irtiri u saħansitra mill-istess superjuri tagħha.

Bla ma tgerger, waqt li żżomm kollox f’qalbha u ssofri kollox għal Ġesù, hija kienet propju tinfena rqiq irqiq. Kienet tgħid: “Kull ġurnata li fiha jiena ma nsofrix għall-Mulej, dik tkun ġurnata mitlufa.”

Swor Alfonsa Muttathupadatu mietet fit-28 ta’ Lulju, 1946, 13-il ġurnata qabel ma għalqet 36 sena. Sa minn wara mewtha, eluf kbar ta’ pellegrini minn kull naħa tal-Indja, insara, indus u oħrajn bdew iżuru l-qabar tagħha biex jitolbuha. Kienet ibbeatifikata mill-Papa Ġwanni Pawlu II waqt vjaġġ appostoliku fl-Indja, fl-1986. Kienet dikjarata qaddisa mill-Papa Benedittu XVI.

ĦsiebMinkejja li Alfonsa kienet kuntenta bis-sofferenzi, is-superjura pperswadietha titlob ukoll għall-fejqan, u Alfonsa, b’ubbidjenza, talbet permezz ta’ novena lir-ruħ tajba ta’ Fr. Elias Chavara. Fl-aħħar tan-novena, Fr. Chavara dehrilha u fejjaqha b’mod tassew mirakoluż. Dan is-saċerdot Indjan kellu jiġi bbeatifikat flimkien magħha.

Tassew, li bħall-foqra, il-morda dejjem magħna u aħna l-insara obbligati mhux biss li ma nħarsux lejhom bħala dawk li ‘ma jiswew għal xejn,’ imma li nagħmlu ħilitna kollha u anki nużaw kull mezz li nistgħu (fosthom is-Sagrament tal-Morda) biex inwassluhom għall-fejqan, jew għall-faraġ.

Il-Papa Franġisku, fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 26 ta’ Frar, 2014 dwar is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda, qal dan li ġej:

“Il-lum nixtieq inkellimkom dwar is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda, li jagħtina li mmissu b’idejna l-ħniena ta’ Alla għall-bniedem. Fl-imgħoddi kien jissejjaħ ‘L-Aħħar Dilka,’ għax konna nħarsu lejh bħala faraġ spiritwali għal min kien wasal biex imut. Jekk min-naħa l-oħra nitkellmu dwar ‘Dilka tal-Morda,’ dan jgħinna nwessgħu l-ħarsa tagħna għall-esperjenza tal-mard u tat-tbatija, fid-dawl tal-ħniena ta’ Alla.

Hemm ikona Biblika li tesprimi fil-profondità kollha tiegħu l-misteru li joħroġ fid-Dilka tal-Morda: din hi l-parabbola tas-‘Samaritan it-tajjeb,’ fil-Vanġelu ta’ Luqa (10:30-35). Kull darba li niċċelebraw dan is-sagrament, il-Mulej Ġesù, fil-persuna tas-saċerdot, joqrob lejn min ikun qed ibati u hu marid serjament, jew anzjan. Il-parabbola tgħid li s-Samaritan it-tajjeb ħa ħsieb ta’ dak ir-raġel batut billi diliklu l-ġrieħi tiegħu biż-żejt u l-inbid. Iż-żejt ifakkarna f’dak li jiġi mbierek mill-Isqof kull sena, fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut nhar Ħamis ix-Xirka, sewwa sew fid-dawl tad-Dilka tal-Morda. L-inbid, min-naħa l-oħra, hu sinjal ta’ l-imħabba u tal-grazzja ta’ Kristu li joħorġu mid-don ta’ ħajtu għalina u jesprimu ruħhom fl-għana kollu tagħhom fil-ħajja sagramentali tal-Knisja. Fl-aħħar nett, il-persuna batuta tiġi fdata f’idejn tal-lukanda, biex jista’ jkompli jieħu ħsiebha, mingħajr ma joqgħod jagħti kas ta’ l-ispejjeż. Issa min hu dan tal-lukanda? Hi l-Knisja, il-komunità Nisranija, aħna, li lilna l-lum il-Mulej Ġesù qed jafdalna lil dawk kollha li huma mħabbtin, fil-ġisem u fir-ruħ, biex nistgħu nkomplu nsawbu fuqhom bla heda l-ħniena u s-salvazzjoni tiegħu.

Fil-fatt Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu biex juru l-istess għożża għall-morda u l-batuti u tahom il-ħila u l-missjoni li f’ismu u skont is-sentimenti ta’ qalbu jkomplu jxerrdu s-serħan u l-paċi, permezz tal-grazzja speċjali ta’ dan is-sagrament. Imma dan ma jridx jintilef fit-tiftixa ossessiva tal-miraklu jew fil-preżunzjoni li jista’ dejjem u f’kull każ jikseb il-fejqan. Imma hu jiżgura lil min hu marid li Ġesù hu qrib tiegħu, u anki lill-anzjan, għax kull anzjan, kull persuna ta’ ‘l-fuq 65 sena, tista’ tirċievi dan is-sagrament, li permezz tiegħu Ġesù nnifsu hu li joqrob lejna.

Imma meta jkun hemm xi marid, xi drabi jgħaddilna minn moħħna l-ħsieb: ‘Inċemplu lis-saċerdot biex jiġi:’ ‘Le, għax iġib xorti ħażina, ma nċemplulu xejn,’ jew ‘għax imbagħad il-marid jitwerwer.’ Għaliex naħsbu hekk? Għax xi ftit jew wisq hemm l-idea li wara s-saċerdot imbagħad jasal il-funeral. U dan mhux minnu. Is-saċerdot jiġi biex jgħin lill-marid jew l-anzjan; għalhekk hi tant importanti ż-żjara tas-saċerdoti lill-morda. Hemm bżonn li nsejħu s-saċerdot qrib il-marid u ngħidulu: ‘Ejja agħtih id-dilka, u bierku.’

Hu Ġesù nnifsu li jiġi biex iserraħ lill-marid, biex isaħħu, biex jagħtih it-tama, biex jgħinu; u anki biex jaħfirlu dnubietu. U din hi xi ħaġa tassew sabiħa! U m’għandniex noqogħdu naħsbu li dan hu xi tabù, għax dejjem hi ħaġa sabiħa nkunu nafu li fil-waqt tat-tbatija u tal-mard aħna m’aħniex waħidna: is-saċerdot u dawk li jkunu preżenti waqt id-Dilka tal-Morda fil-fatt jirrappreżentaw lill-komunità Nisranija kollha li, bħal ġisem wieħed, tinġabar madwar min qed ibati u l-familjari tiegħu, twettaqhom fil-fidi u fit-tama, u tweżinhom bit-talb u bl-imħabba fraterna.

Imma l-akbar faraġ jiġi mill-fatt li f’dan is-sagrament hu preżenti l-Mulej Ġesù nnifsu, li jaqbdilna jdejna, iżiegħel bina kif għamel mal-morda, u jfakkarna li issa aħna tiegħu u li xejn – lanqas id-deni u l-mewt – ma jista’ qatt jifridna minnU. Għandna din id-drawwa li nsejħu lis-saċerdot biex lill-morda tagħna – mhux qed ngħid morda bl-influwenza, ta’ tlitt ijiem, erbgħa, imma meta hemm marda gravi – u anki lill-anzjani tagħna, jiġi u jagħtihom dan is-sagrament, dan il-faraġ, din il-qawwa ta’ Ġesù biex jistgħu jibqgħu mexjin? Inwettquha!”

Talba: Għażiża Santa Alfonsa Muttathupadatu, li bi mħabba lejn Ġesù sofferenti u lejn l-umanità, aċċettajt is-sofferenzi kollha li għaddejt minnhom bi mħabba lejn is-Salvatur u f’għaqda miegħU, nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna nfittxu l-fejqan, imma wkoll biex fl-aħħar nilqgħu bil-qalb it-tbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess skop li tajthom int, dak li jgħinu fis-salvazzjoni tal-erwieħ immortali. Ammen.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2016/07/st-alphonsa.html

Alternative Reading: http://www.missionariesoftheworld.org/2012/07/saint-alphonsa-muttathupadathu.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Alphonsa

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

15 ta’ April: San Damjan de Veuster

Verżjoni Vidjo: San Damjan de Veuster

“Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.” – Ġesu’ fi Ġwanni 15:13.

damien_veuster_45_01.jpgSAN DAMJAN DE VEUSTER
Saċerdot
1840 – 1889

Tagħrif: Joseph de Veuster, bħala reliġjuż Patri Damjan, twieled fi Tremeloo qrib Louvain fil-Belġju fit-3 ta’ Jannar, 1840.

Ta’ 18-il sena daħal mal-patrijiet tal-Qlub Imqaddsa ta’ Ġesù u Marija, magħrufa bħala ‘Picpus Fathers’.

Ta’ 23 sena hu telaq bħala missjunarju fil-gżejjer tal-Paċifiku u ġie ordnat saċerdot f’Honolulu fl-1864.

Disa’ snin wara, offra ruħu biex imur jaħdem qalb il-lebbrużi fil-gżira ta’ Molokai, u wasal hemm fl-10 ta’ Mejju, 1873. B’kollox dam f’din il-gżira 16-il
sena, jagħmel ġid spiritwali u materjali lill-merħla għażiża tiegħu.

Sa mill-bidu Damjan poġġa l-ġid tal-morda bil-lebbra qabel il-ġid tiegħu. Id-dehra u r-riħa ta’ iġsma mħassra għall-ewwel ħasditu, iżda ma ċediex. L-ilma li kien hemm ma kienx tajjeb għax-xorb; għalhekk Patri Damjan mar fil-muntanji biex ifittex għejun friski. Wara ħafna xhur ta’ ġlied kontra l-burokrazija, ġew mibgħuta xi kanen u Damjan, flimkien ma’ xi nies tal-post bdew jaħdmu sakemm ilma safi twassal fil-Kolonja. Billi fuq il-post ma kienx hemm injam biex tibni, Damjan baqa’ jiffitta lill-Bord tas-Saħħa ta’ Honololu sakemm tawh l-għajnuna meħtieġa.

Mhux l-ewwel darba li kien jitlef il-paċenzja, iżda qatt mal-morda li kien jitrattahom bl-ikbar rispett. Għal kull biċċa xogħol, sew jekk ta’ bini jew tagħlim, sew jekk biex idewwi xi ferità jew jaħdem xi tebut, kont dejjem issib lil Patri Damjan.

Ma’ nżul ix-xemx kien jintasab barra quddiem l-għorfa tiegħu, flimkien ma’ xi gruppi raħħala, jieħu gost bl-istejjer u l-kant tagħhom tal-post. Għalkemm ix-xogħol iebes kien iqabbdu l-ġuħ, mhux l-ewwel darba li qasam il-ftit ikel li kien ikollu ma’ sħabu. Anke l-pipa tiegħu kien iħallihom ipejpu.

Sal-1881, permezz ta’ fondi mingħand l-isqof, inbnew żewġ orfanatrofji u żewġ skejjel.

L-ewwel Ħadd ta’ Ġunju, 1885, qabel ħareġ għall-adorazzjoni ta’ filgħodu, Damjan waqqa’ ilma jagħli fuq siequ. Ra l-ġilda tinstamat iżda ma ħass xejn. F’dik l-għodwa n-nies inħasdu hekk kif Patri Damjan ma bediex il-prietka tiegħu bis-soltu kliem, “Għeżież ħuti …” iżda “Aħna l-lebbrużi …” Bħalhom Damjan issa kien marid bil-lebbra. Tajjeb li wieħed isemmi li, fost oħrajn, kien hemm soru qaddisa bl-isem ta’ Marija Cope (ara Santa Marija Cope) li ħadmet ma’ Damjan de Veuster, meta kien qed itemm l-apostolat straordinarju tiegħu.

Patri Damjan miet bil-lebbra, ta’ 49 sena, fil-15 ta’ April, 1889, u kien midfun b’għożża kbira minn sħabu taħt is-siġra tal-pandanus li taħtha kien raqad meta wasal hemm l-ewwel darba. Illum fuq Molokai hemm salib tal-granit li fuqu hemm imnaqqax il-kliem: “M’hemmx imħabba ikbar minn dik li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu” (Ġwanni 15:13).

Il-fdal tiegħu ttieħed trijonfalment fil-Belġju, fejn jinsab meqjum fil-kripta tal-Knisja tal-“Picpus Fathers” ta’ Louvain. Aktar minn 33,000 lebbruż, ħafna minnhom mhux insara, għamlu petizzjoni għall-beatifikazzjoni tiegħu. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II bbeatifikah fil-Belġju fl-1995 waqt żjara pastorali li għamel f’dak il-pajjiż. Il-Papa Benedittu XVI iddikjara lil Damjan de Veuster qaddis f’Ottubru tal-2009. Huwa l-Patrun ta’ dawk milquta bil-lebbra, HIV u l-AIDS.

Ħsieb: Xi nies ħasbu li Damjan de Veuster kien eroj għax mar il-Molokai u oħrajn ħasbu li kien miġnun. Meta kleriku Protestant kiteb li Damjan kien ħati ta’ mġiba immorali, Robert Louis Stevenson iddefenda bil-qawwa tiegħu “f’Ittra bil-Miftuħ lil Dr. Hyde.”

Hawaii mhux dejjem kienet gżira tal-ġenna. F’nofs is-sena 1800, il-barranin ġabu mard ġdid, inkluż il-lebbra, li bdiet tiddomina l-popolazzjoni. Il-gvern iżola lil dawk milquta mill-lebbra f’Molokai, għażla żgħira ta’ art imdawwra b’irdumijiet kbar u baħar perikoluż.

L-Isqof talab għall-voluntiera mill-membri tal-Kongregazzjoni tal-Qlub Imqaddsa biex jaqdu lil-lebbrużi għal erba’ xhur kull darba. L-ewwel li ntbagħat kien il-Belġjan Fr. de Veuster, imwieled fit-3 ta’ Jannar, 1840. Mixi fost il-mejtin ħajjin, kien jara sfruttament grotesk, faqar terribbli, destituzzjoni u wġigħ emozzjonali. Mingħajr impjanti tal-irziezet u b’deformitajiet fiżiċi debilitanti, huma kienu mistennija li jkabbru l-ikel tagħhom stess, fil-ħamrija vulkanika. L-infermiera li wriet lil Fr de Veuster il-faċilitajiet disponibbli, irrimarkat, “M’għandnix għedewwa hawn ħlief skabbja, rimettar, briegħed u qamel.”

Fr de Veuster iċċelebra l-ewwel quddiesa tiegħu fil-kappella sħuna fejn kien ikkonfrontat bl-iżvantaġġi fiżiċi kollha tal-lebbra, inkluża r-riħa ta’ laħamhom qed jitħassar. Kellu jdur lejn tieqa miftuħa, biex jirnexxielu ma jirremettix, iżda l-bini kien imdawwar minn dawk li ma setgħux jidħlu fil-knisja li kienet żgħira.

Fr de Veuster malajr intebaħ li l-eżiljati kienu mweġġa’ għax qatt ma kien miss lil xi ħadd jew pejjep il-pipa komuni tal-post. Jekk verament ried jirbaħ il-qlub tagħhom, huwa kellu jaċċettahom kompletament u jirriskja l-infezzjoni. Ladarba jittieħed, hu kien jaf li kellu jmut fi żmien tliet jew erba’ snin. Infatti, wara xi snin, huwa kien beda l-priedki tiegħu bil-kliem, “Aħna l-lebbrużi …”

L-eżiljati kienu jeħtieġu kura medika. Minbarra l-lebbra, il-pazjenti sofrew minn kull tip ta’ infezzjoni sekondarja: infestazzjonijiet ta’ qamel u qurdien, skabja, infezzjonijiet tal-pulmun, uġigħ ulċerat, dijarea, sogħla, eċċ. Huwa għen biex jittaffew dawn il-bżonnijiet kollha, ħafna drabi affaċċjat b’indifferenza, dewmien u saħansitra oppożizzjoni miftuħa.

F’Diċembru tal-1884, innota bżieżaq severi fuq saqajh mingħajr il-preżenza ta’ uġigħ. Huwa miet bil-lebbra fil-15 ta’ April, 1889 wara 16-il sena ta’ dedikazzjoni bla xkiel. Biex wieħed jgħin finanzjarjament il-lebbrużi madwar id-dinja – u hemm 700,000 każ ġdid kull sena! – F’Malta hemm l-Ordni tal-Karità li ilha taħdem għal dawn l-aħħar 44 sena. Issa qed titmexxa mill-Grand Priory ta’ Malta tal-Ordni ta’ San Lazarus, Ordni antika tal-Kavallieri li tiddedika l-enerġija tagħha prinċipalment għall-kawża tal-lebbrużi. Għal aktar informazzjoni ikteb lil tcutajar36@onvol.net.

Talba: O Alla, Missierna, ngħidulek grazzi għal ħuna San Damjan de Veuster. Fuq il-passi ta’ Ibnek Ġesù, huwa mar mal-lebbrużi ta’ Molokai, sar wieħed minnhom anke sal-mewt; hu wriehom li Int tħobbhom; tahom lura id-dinjita’ ta’ bnedmin, u futur mimli tama. Aħna wkoll irridu nimxu fuq il-passi tiegħu, animati bl-istess fidi. Iftħilna għajnejna u qlubna, biex nistgħu immorru għand dawk kollha li huma abbandunati, injorati, minsija. Agħtihom li permezz tagħna, huma jkunu jistgħu jiskopru Int min Int u kemm tħobbhom. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-damien-of-molokai-456

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-damien-de-veuster-of-moloka-i/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Father_Damien

Film on Saint Damien de Veuster of Moloka:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb huwa meħud minn artiklu fuq it-Times of Malta, tal-10 ta’ Ottubru 2009, jum qabel il-kanonizzazzjoni ta’ Fr. Damjan de Veuster.

20 ta’ Marzu: Santa Marija Josefa Sancho de Guerra

Verżjoni Vidjo: Santa Marija Josefa Sancho de Guerra

“Temmnux, l-aħwa, li l-assistenza, tikkonsisti biss f’li tingħata mediċina u ikel lill-morda. Hemm tip ieħor ta’ assistenza … l-għajnuna tal-qalb li tempatixxi mal-persuna li ssofri.” – Santa Marija Josefa Sancho de Guerra

Maria-Josefa-Sancho-de-GuerraSANTA MARIJA JOSEFA SANCHO DE GUERRA
Reliġjuża
1842 – 1912

Tagħrif: Marija Josefa Sancho de Guerra, twieldet fis-7 ta’ Settembru, 1842, fil-belt ta’ Vitorja, fi Spanja, fir-reġjun Bask. Missierha kien Bernabe Sancho, u ommha Petra de Guerra, hija kienet l-ewwel wild tagħhom.

Ta’ 7 snin tilfet lil missierha u baqgħet tgħix ma’ ommha u ħutha, fejn ħadet formazzjoni reliġjuża tajba minn ommha li wasslitha biex tkun ippreparata tajjeb biex tagħmel l-ewwel tqarbina ta’ 10 snin.

Ta’ 15-il sena marret għal xi żmien tgħix ma’ xi qraba f’Madrid, biex tkompli l-edukazzjoni tagħha. Marija Josefa kienet devota ħafna tal-Ewkaristija u tal-Verġni Mqaddsa Marija. Kellha sensibbilità kbira għall-foqra, morda u dawk weħidhom.

Ta’ 18-il sena rritornat lura d-dar u bdiet ittarraf lil ommha bil-ħajra li kellha li tidħol reliġjuża. Ħadet diversi pariri iżda ma setgħetx tasal għal deċiżjoni ma’ liema ordni se tingħaqad. Meta kienet kważi ddeċidiet, fl-1860, mardet bit-tifu, u din ħaditha bħala l-id t’Alla għaliex kienet se tieħu għażla żbaljata.

Wara ftit żmien hija rnexxielha tidħol fl-istitut tas-Servi ta’ Marija. Bdiet tħoss li kienet imsejħa li twettaq iżjed xogħol minn dak li kienet qed tagħmel. Bil-pariri tal-konfessur tagħha San Soledad Torres Acosta, u l-Arċisqof Claret telqet mill-istitut tas-Servi ta’ Marija. Fir-Rebbiegħa tal-1871, meta kellha 29 sena, ġewwa Bilbao, waqqfet l-istitut tas-Servi ta’ Ġesù. Ingħaqdu magħhom tnejn oħra minn sħabha. Dan l-istitut ġdid ġie mwaqqaf bl-intenzjoni li jgħin lill-morda fl-isptarijiet u fi djarhom, l-anzjani, it-tfal u dawk bla dar.

Mietet fl-20 ta’ Marzu, 1912 wara marda qalila u snin twal ta’ tbatija kbira. Id-djar tagħha dakinhar kienu jġibu 43, u kellha iżjed minn 1000 soru. Indifnet ġewwa ċ-ċimiterju ta’ Bilbao, iżda fl-1926, billi l-fama tal-qdusija tagħha kibret ġiet trasferita għall-kappella tal-istitut. Ġiet ibbeatifikata fis-27 ta’ Settembru, 1992 mill-Qaddis Papa Ġwann Pawlu II u fl-1 ta’ Ottubru, 2000 l-istess Papa kkanonizzaha.

Ħsieb: Marija Josefa kienet l-ewwel superjura, u żammet din il-kariga għal 41 sena. Kienet tivvjaġġa minn komunità għal l-komunità, ħafna vjaġġi perikolużi u diffiċli, biex tkun tista’ tmexxi tajjeb id-djar tagħha, sakemm marda twila żammitha f’Bilbao. Minn dakinhar ’il quddiem kellha żżomm biss kuntatt permezz tal-korrispondenza. Dan ma fixkilhiex li tkun aġġornata b’kull ħaġa li kienet qed tiġri fid-djar tagħha.

Li nikkuraw u nieħdu ħsieb il-morda hija waħda mill-aqwa opri tal-ħniena li din il-qaddisa qdiet sew tul ħajjitha kollha u ħarġet lil ħafna oħrajn biex jagħmlu l-istess.

Dan li ġej huma xi siltiet mill-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei, Tal-Qroqq (8 ta’ April, 2018), fil-festa tal-Ħniena Divina:

“Jeħtieġ naraw lill-Mulej f’xulxin, naraw ’l Mulej fil-pazjenti tagħna. Ejjew immiddu jdejna biex ngħinu lill-pazjent. Il-pazjenti li qegħdin hawnhekk għandhom pjagi fir-ruħ, fil-ġisem, fil-psike tagħhom. Il-Mulej qed isejħilna biex innewlu jdejna, l-id tal-faraġ, l-id tal-mediċina u tax-xjenza, tal-kura, anke dik palljattiva, meta dak li jkun ikollu bżonn dak it-tip ta’ intervent u mediċina. U hawnhekk fejn immissu l-pjagi ta’ Ġesù, hemm bżonn ukoll narawh fil-fidi u naraw ukoll l-irxoxt tiegħu.

F’dan il-post nirrealizzaw li l-ħajja ma jistax ikun tintemm b’dak li qed naraw hawnhekk. Ġo fina hemm istint qawwi li jipperswadina li ma jistax ikun li l-ħajja tispiċċa hawnhekk; li dan it-taħbit kollu u l-inkwiet għal dawn l-erbat ijiem. U dak li qal u wiegħed Ġesù jibda jagħmel ħafna u ħafna sens. Min hu dak li jegħleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla? L-ikbar rebħa tal-bniedem hija din: li jemmen u jafda f’Ġesù.

Illum nitolbu u ninvokaw il-ħniena tiegħu fuq kull persuna li għandha bżonn il-kura f’dan il-post, imma nitolbu ħafna wkoll għall-istaff, għall-istaff mediku, l-istaff anċillari ta’ dan l-isptar biex hawnhekk ikun dejjem ambjent ta’ fejqan, fejn il-ħarsa ta’ mħabba li nagħtu lil xulxin, anke jekk ma tfejjaqx il-ġisem, tagħti balzmu u faraġ lir-ruħ.

U din tkun tassew opra tal-ħniena. Ma nistgħux aħna ma nfakkrux l-opri tal-ħniena fil-jum tal-ħniena u li żżur lill-morda, li tikkurahom u tieħu ħsiebhom hija waħda mill-aqwa opri tal-ħniena. U għalhekk il-barka ta’ Alla tkun fuq dan il-post qaddis, imqaddes bit-tbatija, imma wkoll fuq kull min qed jagħti ħajtu b’mod professjonali biex dan il-post ikun tassew post ta’ fejqan.”

 • U int, iżżurhom lill-morda? Tipprova tfarraġhom?
 • Titlob għall-morda, għat-tobba, għall-infermiera u għal kull min għandu xogħol vokazzjonali f’dan is-settur?
 • Meta tkun marid/a int, kif tkun l-attitudni tiegħek lejn il-mard u min ikun qed jgħinek biex tfieq?
 • Toffri t-tbatijiet tiegħek, (il-pjagi tiegħek) tar-ruħ, tal-ġisem, u tal-psike tiegħek bi tpattija għal dnubietek u għal ġid ta’ ħafna erwieħ kif Ġesù offra tiegħu lill-Missier bi tpattija għal dnubietna u għas-salvazzjoni ta’ kull ruħ?

Ejjew inżommu f’moħħna wkoll li ladarba Kristu patta għad-dnubiet tagħna, il-veru marid hu:

 • dak li għadu mhux salvat bid-Demm ta’ Kristu,
 • dak li għadu jżomm qalbu magħluqa u ma jridx jirċievi l-Ħniena Divina li teħilsu mill-iskjavitu tad-dnub,
 • dak li qed iżomm ruħu ‘l bogħod mis-Sagrament tal-Qrar u jkompli jħalli lix-Xitan jagħfsu l-isfel fil-ħama tal-ħażen.

Dan hu l-mard serju u li jġib il-MEWT fina. Ejjew għalhekk nitolbu ħafna għall-konverżjoni tal-midinbin, ibda minn tagħna.

Talba: O Alla ta’ kull faraġ, Int għamilt lil Santa Marija Josefa Sancho de Guerra, ‘anġlu tat-tama’ għall-morda ta’ żmienha u bil-gwida li tat lis-sorijiet tagħha, hi baqgħet preżenti fil-persuna tagħhom biex tikkura bi mħabba qaddisa lill-għeżież morda, għallimna nkunu aħna wkoll ‘anġli ta’ faraġ’ ma’ kull min hu marid jew jeħtieġ xi forma ta’ attenzjoni u mħabba. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: http://www.therealpresence.org/eucharst/misc/Angels_Demons/ANGES_josefaheartjesus.pdf

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/saint-maria-josefa-sancho-de-guerra/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Josefa_Sancho_de_Guerra

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

14 ta’ Jannar: Beatu Pietru Donders

Verżjoni Vidjo: Beatu Pietru Donders

“Ir-Rieda Qaddisa ta’ Alla u l-ubbidjenza perfetta fl-affarijiet kollha dejjem kienu l-konsolazzjoni tiegħi, u nittama li jkomplu jkunu hekk fis-siegħa tal-mewt tiegħi.” – Beatu Pietru Donders

beato_pedro_donders_b_2BEATU PIETRU DONDERS
Saċerdot Redentorist
1805 – 1887

Tagħrif: Twieled f’Tilburg fil-Brabante ta’ Fuq (Olanda), iben nissieġ tas-suf. Kien ordnat saċerdot ta’ 32 sena. Ħames snin wara (1842) telaq lejn il-Guyana Olandiża jew Surinam, biex jaħdem fost l-ifqar, fosthom il-lebbrużi.

Meta fl-1865 il-vigarjat appostoliku tal-Guyana Olandiża (l-Amerka t’Isfel) kien afdat f’idejn ir-Redentoristi, Dun Pietro Donders talab li jingħaqad magħhom. Fis-27 ta’ Ġunju 1867, għamel il-voti perpetwi u rritorna fost il-lebbrużi maħbubin tiegħu, li magħhom kien ħadem qatigħ sa mill-1856. Kien jieħu ħsieb anki l-Indjos u s-suwed u l-ewwel ktieb ta’ ħajtu jsejjaħlu “appostlu ġdid tas-suwed u tal-lebbrużi.”

Ħadem ħafna wkoll favur is-suwed li kienu fil-jasar, kif ukoll fost dawk ‘selvaġġi’, jiġifieri dawk li nġiebu mill-Afrika bħala lsiera imma li rnexxielhom jaħarbu lis-sidien tagħhom u kienu qed jgħixu ħajja mimlija superstizzjonijiet, bla morali u mogħtijin għall-idolatrija, u l-appostolat tiegħu fost dawn ħalla ħafna frott.

Dan għamlu bla ma naturalment abbanduna lill-bojod. Infatti bejn l-1842 u l-1856, Pietru Donders ħadem ukoll fil-kapitali Paramaribo, u fl-1883-85 f’Coronie fuq ix-xatt, fejn iddedika ħajtu fuq kollox fost il-lebbrużi ta’ Batavia, li kienu emarġinati u iżolati. Kellu wkoll iġarrab dieqa minħabba xi lebbrużi ingrati li minħabba fihom kellu jħallihom għal xi żmien, imma kien rikompensat bil-festa kbira li għamlulu oħrajn meta rritorna fis-17 ta’ Novembru, 1885.

Ħajtu kienet minsuġa bit-talb u l-penitenza; kien iqum spiss bil-lejl biex jagħmel siegħa talb għarkupptejh quddiem it-tabernaklu. Kien jorqod fuq twavel tal-injam u kien juża d-‘dixxiplina’ mill-inqas darba kuljum.

Wara kważi 45 sena jgħix taħt xemx tropikali tal-Guyana Olandiża, Pietru Donders miet ta’ 81 sena fil-kolonja tal-lebbrużi f’Batavia nhar l-14 ta’ Jannar, 1887. Matul ħajtu kien diġà jgawdi l-fama ta’ qaddis minħabba l-karità kbira tiegħu, u fl-1900, infetħet il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu li waslet fi tmiemha fl-24 ta’ Mejju, 1982 mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II.

Ħsieb: Pietru Donders kien tellief – il-ħajja tiegħu kollha kienet telfa!

 • Kien iben ta’ familja fqira ta’ nissieġa, li kienu jgħixu f’dar b’kamra waħda għall-familja kollha.
 • Kellu jitlaq mill-iskola fl-età ta’ 12-il sena għax il-ġenituri tiegħu kellhom bżonn il-flus.
 • Kien tifel devot li ried isir qassis, imma kollox kien kontra tiegħu: faqar, saħħa delikata u, biex ngħidu kollox, ma kienx intelliġenti lanqas.
 • Bħala nissieġ ma kienx ta’ suċċess kbir. Kien jitlob waqt li jinseġ u dan ma tantx kien sewa għall-kwalità tad-drapp.
 • Minħabba raġunijiet ta’ saħħa, ġie miċħud mis-servizz militari, li kien ta’ vantaġġ għalih.
 • Daħal fis-seminarju, mhux bħala student klerikali – iżda bħala impjegat domestiku, iżda kien jistudja kemm jiflaħ filgħaxija. Ta’ 29 sena, kien eventwalment ammess fis-seminarju biex jistudja għas-saċerdozju. Fl-aħħar sena ta’ studju tiegħu l-Vigarju Appostoliku ta’ Surinam, imsejjaħ bħala l-Gujana Olandiża, żar is-seminarju. Hu ried li s-saċerdoti żgħażagħ imorru hemm. Pietru kien l-uniku wieħed li offra li jmur.
 • Bil-paċenzja kollha hu pprova jgħallem lil dawn in-nies il-veritajiet bażiċi tal-fidi, iżda kien milqugħ b’indifferenza, mibegħda u ostilità. Imma hu baqa’ jipprietka l-Vanġelju.
 • Bħala kappillan tal-kolonja tal-lebbrużi f’Batavia, fejn ebda qassis ma dam aktar minn tliet snin u fejn wieħed kien ġie maqtul, l-400 lebbruż kienu mingħajr tabib jew infermiera jew xi tip ta’ sanità. Ftit kien hemm li seta’ jagħmel għalihom. Ipprovdielhom sodod u difen il-mejtin li sab fosthom. Ipprovdielhom l-ikel, iżda l-awtoritajiet irrabjaw fuq dan għax skont huma, l-estenzjoni ta’ ħajjithom, kienet iżżid l-ispiża pubblika.
 • Fis-sena 1866, grupp ta’ Patrijiet Redentoristi niżlet f’Surinam biex tgħin lill-erba’ saċerdoti tad-Djoċesi li kien hemm diġà. Mal-wasla tagħhom tnejn mill-erba’ qassisin iddeċidew li jirritornaw lejn l-Olanda; it-tnejn l-oħra saru Redentoristi. Pietru Donders kien wieħed minnhom. Bħala Redentorist, Pietru mar jipprietka lill-Indjani nattivi, li fost affarijiet oħra kienu jipprattikaw il-poligamija u jaduraw l-ispirti. Iżda l-Indjani kienu aktar interessati fil-likur milli fil-liturġija. Ipprietka hemmhekk għal 18-il sena bi ftit suċċess u qal: “Hekk għoġob lil Alla, li joffri lill-Indjani li sa issa ġew ittraskurati … il-possibbiltà li jkunu jafuh u jħobbuh. Iżda sfortunatament l-aspettattivi qatt ma seħħew. “

Minkejja n-nuqqas ta’ progress fl-isforzi appostoliċi kollha tiegħu, Pietru qatt ma tilef il-fidi f’Alla u lanqas fil-vokazzjoni tiegħu. Imma ammetta, madankollu, li l-missjoni tiegħu ma kinitx kif kellha tkun, u żied malajr: “Iżda Alla jista’ kollox; Marija, il-kenn tal-midinbin, hija wkoll ommhom; mill-jum li fih Kristu miet, l-erwieħ iridu jinxtraw bid-demm. Mhux li kien nista’ nissagrifika ħajti stess, u b’hekk inwassal lin-nies kollha biex isiru jafu u jħobbu lil Alla kif jixraqlu. Imma ħa tkun magħmula r-rieda ta’ Alla f’kollox.”

Fl-aħħar, Pietru Donders tassew għamel sagrifiċċju mill-ħajja tiegħu stess. Wara li ħadem f’Surinam għal 40 sena u wara li laħaq l-età ta’ 74 sena, is-superjuri tiegħu ordnawlu jistrieħ. Huwa pprova, iżda mingħajr suċċess. Sa dak iż-żmien hu stess kien sar lebbruż u għalhekk għażel li jirritorna lejn il-kolonja tal-lebbrużi fejn miet u kien midfun fl-1887.

Kif diġà ntqal, il-Beatu Pietru Donders kien tellief, (almenu f’għajnejn id-dinja), imma Ġesù  ma qalilniex, f’aktar minn okkażjoni waħda: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju, isalvaha.” (Mark 8:34-35). Pietru Donders kien kuntent li jitlef ħajtu għal Kristu. U int?

Id-dinja u s-soċjetà jriduk tagħmel u tkun suċċess. Is-suċċess li jrid minnek Alla hu differenti. Alla jridek tħobb u tibqa’ tħobb akkost ta’ kollox u tipprova u tibqa’ tipprova togħbod id-dnub akkost ta’ kollox. Dan tal-aħħar tagħmlu billi taħrab id-dnub bi mħabba lejH li ma jixtieqx li d-dnub jidħol bejnietkom u jifridkom.

Jekk jirnexxilekx u jekk tkunx suċċess f’dawn, għal Alla mhux importanti. Sa mewtek, jista’ jkun li f’għajnejn dawk li jiġġudikawk int se tibqa’ tidher falliment, imma għal Alla li jħares lejn l-isforzi moħbija tiegħek biex tegħleb id-dnub, biex tkun xhud veru tiegħu bil-kliem u bl-għemil u biex tħobb u taqdi lill-oħrajn, int jista’ jkun li jkun ħaqqek is-suċċess u l-premju tal-ġusti fil-Ġenna.

Talba: O Alla li tfejjaq, Int urejt is-sbuħija tal-ħniena tiegħek lejn il-lebbrużi permezz tal-Beatu Pietru Donders, is-saċerdot tiegħek. Permezz tal-eżempju u t-talb tiegħu, jalla nservuk b’ħidma mimlija mħabba lejn dawk l-aktar fil-bżonn. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.redemptorists.co.uk/who-we-are/redemptorist-saints/13-blessed-peter-donders.html

Alternative Reading: https://www.cssr.news/2015/09/blessed-peter-donders/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Donders

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

29 ta’ Settembru: L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel

Verżjoni Vidjo: L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel

“O Alla, int ordnajt lill-anġli tiegħek biex iħarsuna fi triqatna kollha: mexxina llum fil-mogħdijiet tiegħek. U intom anġli kollha, bierku l-Mulej.” Mill-Preċi ta’ Sbiħ il-Jum. 

archangels-e28094-iconL-ARKANĠLI MQADDSA, MIKIEL, GABRIJEL U RAFEL

Tagħrif: L-Iskrittura titkellem mill-anġli bħala l-ministri ta’ Alla li wasslu l-messaġġi tiegħu lill-bnedmin.

L-Arkanġli huma t-tieni mill-aħħar fost id-disa’ kori ta’ l-anġli – Serafini, Kerubini, Troni, Dominazzjoni, Virtujiet, Qawwiet, Prinċipati, Arkanġli u Anġli.

Fl-Iskrittura nsibu lil San Mikiel miżmum bħala l-Anġlu kustodju ta’ Iżrael (Daniel 12:1). L-isem Mikiel ifisser: “Min hu bħal Alla?” Sa minn żmien l-appostli, San Mikiel inħatar bħala l-Patrun u l-Protettur tal-Knisja (Apokalissi 12:7). Is-Santi Padri Griegi poġġewh bħala l-prinċep tas-Serafini.

Gabrijel ifisser “Alla wera lilu nnifsu l-Qawwi.” Fl-Iskrittura nsibu ismu fil-ktieb ta’ Danjel (Daniel 9:21-27), meta għarraf lil Danjel il-profezija tas-seba’ ġimgħat; fil-Vanġelu, meta ħabbar lil Żakkarija t-twelid ta’ San Ġwann il-Battista (Luqa 1:11); u meta ħabbar lil Marija li kienet ser tnissel Iben bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu (Luqa 1:26).

Rafel ifisser “Alla jfejjaq”. Insibu ismu fil-ktieb ta’ Tobit fejn narawh jiggwida lil Tobija fil-vjaġġ tiegħu, u fejjaq lil missier Tobit li kien agħma. Hu stess stqarr: “Jien Rafel, wieħed mis-seba’ anġli li qegħdin quddiem il-maestà tal-Mulej” (Tobija 12:15).

Ħsieb: Dan li ġej huwa qari mill-Omeliji tal-Papa San Girgor il-Kbir dwar l-Arkanġli Mqaddsa:

“Alla ma bagħatx għand Marija Verġni wieħed mill-anġli, kien min kien, iżda bagħtilha lill-arkanġlu Gabrijel; għax kien jixraq li Alla jibgħat l-aqwa anġlu biex jaqdi servizz hekk kbir li jwassal l-aqwa messaġġ li qatt intbagħat.

Hu għalhekk li jingħata isem proprju lill-anġli, biex l-istess isem ifisser kull wieħed minnhom x’ħila għandu jagħmel. Kull meta tinqala’ xi ħaġa li titlob qawwa tal-għaġeb, dejjem Mikiel jintbagħat, biex l-istess isem u għemil iġagħalna nifhmu li ħadd ma jista’ jagħmel dak li Alla jagħmlu b’mod aqwa. L-għadu antik, li tkabbar u ried isir daqs Alla, qal: Nitla’ fis-sema. Inqiegħed it-tron tiegħi ‘l fuq mill-kwiekeb, u nkun bħal Alla l-Għoli; imma bil-qawwa kollha li għandu, fl-aħħar tad-dinja, meta jkun wasal għall-kastig ta’ dejjem, se jkun l-arkanġlu Mikiel li jqum biex jitqabad miegħu, kif jgħid Ġwanni: Qamet gwerra, u l-arkanġlu Mikiel tqabad.

U għand Marija wkoll, Alla bagħat lil Gabrijel, li jfisser “Qawwa ta’ Alla”: għax hu ġie jħabbar lil dak li għoġbu jiġi fostna umli ħalli jxejjen lis-setgħat qawwija ta’ l-ajru. Mela dak li kien ġej bħala l-Mulej ta’ l-eżerċti, qawwi fit-taqbida, kellu jitħabbar mill-Qawwa ta’ Alla.

U fl-aħħar nett Rafel li, kif għedna, ifisser “Duwa ta’ Alla”; għax meta mess għajnejn Tobija bħal wieħed li kellu l-missjoni biex ifejjqu, neħħielu d-dlamijiet tal-agħma minn għajnejh. Mela kien jixraq li, dak li ġie mibgħut biex ifejjaq, jissejjaħ “Duwa ta’ Alla.”

“Min-natura kollha tagħhom, l-anġli huma qaddejja u messaġġiera ta’ Alla. Għaliex “dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-smewwiet” (Mattew 18:10) huma “jagħmlu l-ordni tiegħu, malli jisimgħu l-kelma tiegħu.” (Salm 103:20).

 • San Mikiel huwa l-anġlu li jiipproteġina – ejjew nitolbuh jeħlisna minn kull ħsara, lilna u l-familji tagħna. (ara Talba ta’ San Mikiel tal-Papa Ljun XIII ftit linji ‘l isfel)
 • San Gabrijel huwa l-messaġġier ta’ Alla – ejjew nitolbuh jgħinna nisimgħu l-vuċi ta’ Alla.
 • San Rafel huwa l-anġlu li jfejjaq – ejjew nitolbuh ifejjaqna minn kull nuqqas ta’ mard jew ħsara.

TalbaSan Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida; kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja’ tas-sema, itfa’ bil-qawwa t’Alla, fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Ammen. (Talba tal-Papa Ljun XIII)

O Alla, int tqassam b’ordni ta’ l-għaġeb il-ħidmiet ta’ l-anġli u tal-bnedmin: fil-ħniena tiegħek, agħtina li ħajjitna f’din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2014-09-29

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saints-michael-gabriel-and-raphael/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Archangel

Nota: It-Tagħrif dwar il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

26 ta’ Settembru: San Kosma u San Damjan

Verżjoni Vidjo: San Kosma u San Damjan

“Il-folla kollha tal-morda kienet tfieq. Ir-rikkezza ta’ dawn il-qaddisin ma tintemm qatt.” Kliem wieħed mix-xhieda ta’ dak iż-żmien li ra l-fejqan ta’ dawk il-morda li kienu jmorru jqattgħu l-lejl jitolbu għall-fejqan lil San Kosma u San Damjan fuq l-oqbra tagħhom.   

800px-Saint_Côme_&_Saint_Damien_Grandes_Heures_Anne_de_Bretagne_XVIeSAN KOSMA U SAN DAMJAN
Martri
? – 303

Tagħrif:  M’hemm xejn li nafu b’ċertezza dwar dawn iż-żewġ qaddisin ħlief li mietu martri fil-persekuzzjoni ta’ Djoklezjanu.

Skont tradizzjoni, San Kosma u San Damjan kienu tewmin mill-Għarabija, iżda marru jgħixu f’Egea, Ċiliċja.

It-tnejn kienu tobba, u ħadu din il-professjoni tagħhom bħala vokazzjoni u ma kinux jaċċettaw flus għas-servizzi li kienu jagħtu lin-nies.

Fil-persekuzzjoni ta’ Djoklezjanu kontra l-Insara, dawn iż-żewġ tobba kienu minn tal-ewwel arrestati minn Lisjas, Gvernatur ta’ Ċiċilja. Ittorturati u maqtulin bil-qtugħ ta’ ras, f’madwar is-sena 303.

L-Insara ħadu l-iġsma tagħhom u difnuhom f’Ciro, is-Sirja. Isimhom tniżżel fil-Kanone tal-Quddiesa, (Talba Ewkaristika I) probabbilment fis-sitt seklu, mill-Papa San Simmaku. Fis-sitt seklu wkoll l-Imperatur Ġustinjan I, li ġie mfejjaq minn marda permezz tal-interċessjoni ta’ dawn il-qaddisin, reġa’ bena l-belt ta’ Cyrrhus, fejn jingħad li seħħ il-martirju tagħhom u bena żewġ knejjes ad unur tagħhom f’Kostantinopli.

Persuni morda kienu jorqdu f’dawn il-postijiet matul il-lejl biex jitolbu għall-fejqan tagħhom lil dawn iż-żewġ tobba qaddisa “Il-folla kollha tal-morda kienet tfieq,” qal wieħed mix-xhieda ta’ dak iż-żmien. “Ir-rikkezza ta’ dawn il-qaddisin ma tintemm qatt.” Fil-Punent, San Benedittu huwa maħsub li kien l-ewwel persuna li ddedika l-ewwel monasteru tiegħu f’Subiaco għalihom, dak li llum hu magħruf bħala ta’ Santa Skolastika.

Disa’ sekli wara, Franġisku t’Assisi (Ottubru 4) reġa’ bena l-knisja mġarrfa ddedikata lil  San Damjan ftit ‘il bogħod minn Assisi. San Kosma u San Damjan huma l-Patruni tat-tobba, tal-kirurgi u tal-ispiżjara.

Ħsieb: Peress li llum qed infakkru dawn iż-żewġ tobba ta’ qalb kbira, xtaqt li nibda l-ħsieb b’silta mill-Iskrittura dwar x’tgħidilna l-Kelma t’Alla fuq it-tobba, meħuda minn Bin Sirak 38: 1-15:

“Agħti ġieħ lit-tabib kif jistħoqqlu, minħabba li teħtieġu, għax lilu wkoll ħalaq il-Mrrulej; għax il-fejqan ġej mingħand l-Għoli. Is-sengħa tat-tabib terfagħlu rasu, u quddiem il-kbarat jistagħġbu bih. Il-Mulej ħalaq id-duwa mill-art, u l-bniedem li għandu s-sens ma jżeblaħhiex. Mhux b’zokk l-ilma sar ħelu, biex hekk tingħaraf ħilet Alla? Il-Mulej ta wkoll is-sengħa lill-bnedmin biex jiftaħru bl-għeġubijiet tiegħu. Bihom ifejjaq u jeħles lil min ibati; bihom l-ispiżjar jagħmel it-taħlita. B’hekk xogħol il-Mulej ma jintemm qatt, u mingħandu hemm is-saħħa fuq wiċċ l-art. Ibni, fil-mard tiegħek tħarisx bl-ikrah, imma itlob lill-Mulej, u hu jfejqek. Tbiegħed min-nuqqas tiegħek u imxi b’subgħek dritt, u naddaf qalbek minn kull dnub u fittex lit-tabib u tħallihx jitilqek, għax għandek bżonnu. Hemm żmien meta l-fejqan qiegħed f’idejhom; għax huma wkoll jitolbu l-Mulej, biex jagħtihom li jserrħu, li jifhmu l-marda u jfejqu ħalli l-bniedem iżommuh ħaj.”

Dawn il-kliem ta’ għerf  imorru tajjeb ma’ din il-festa tal-lum. Il-Knisja, infatti tonora l-professjoni medika fil-persuni ta Kosma u Damjan, li mhux biss, bħal ħafna oħrajn, tqaddsu f’din il-karriera; imma, ferm lil hinn mill-oħrajn kollha, urew lid-dinja is-sehem kbir li jista’ jkollu t-tabib fis-soċjetà Nisranija tal-lum.

Kosma u Damjan kienu Nsara minn tfulithom. L-istudju ta’ Hippocrates u ta’ Galen kabbar l-imħabba tagħhom lejn Alla, li kienu jammiraw il-perfezzjonijiet inviżibbli tiegħu fil-ħolqien, imma b’mod speċjali fil-ġisem uman, li hu l-palazz u t-tempju tal-bniedem.

Infatti San Pawl jaċċenna għal dan fl-Ewwel Ittra lill-Korintin Kap 6 vers 19:

“Ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-Ispirtu s-Santu li jinsab fikom, li għandkom mingħand Alla? Ma tafux li intom m’intomx tagħkom infuskom? Intom kontu mixtrijin bil-għoli. Mela agħtu ġieħ lil Alla permezz ta’ ġisimkom.”

Għal Kosma u Damjan ix-xjenza kienet innu ta’ tifħir lill-Ħallieq tagħhom, u l-eżerċitazzjoni tal-professjoni tagħhom ministeru qaddis. Huma kienu jservu lil Alla fil-membri sofferenti tiegħu u jaraw is-santwarju uman tiegħu, hekk li jaslu biex jippreservawh mill-ħsara jew ifejquh mill-mard. Din il-ħajja ta’ karità reliġjuża kbira ġiet inkurunata bis-sagrifiċċju perfett tal-martirju tagħhom.

Sfurtunatament, spiss jiġri li fi żmienna l-istudju tal-mediċina jwassal biex wieħed joħroġ ‘il barra mit-triq tas-sewwa u jidħol f’dik tar-regħba għall-materjaliżmu, għad-detriment kbir tax-xjenza u tal-umanità. Huwa falz li wieħed jasserixxi li n-natura waħedha hija l-ispjegazzjoni tat-tbatija u l-mewt u tassew ħasra meta t-tobba iqisu lill-bniedem sempliċi laħam u demm. Jalla bis-saħħa tax-xhieda ta’ dawn iż-żewġ martri qalbiena, is-soċjetà  marida tal-lum terġa’ lura għall-fidi vera, tiftakar f’Alla, u terġa’ tħaddan il-virtù sabiħa tal-ħniena li hija ta’ profitt għal kull bnedmin, u li hija tiżgurana mill-wegħda ta’ ħajja hienja hawn fuq l-art u ta’ glorja eterna għall-ħajja li jmiss.

 • Tirringrazzja lil Alla tal-ġisem tiegħek li bih għamlek xbieha tiegħu nnifsu?
 • Inti tieħu ħsieb tas-saħħa fiżika tiegħek biex imbagħad tkun tista’ sservi lil Alla u lill-proxxmu kull fejn jeħtieġ?
 • Konxju/a mill-preżenza ta’ Alla fik hekk li żżomm quddiem għajnejk li għandek tħares ġismek mit-tbajja’ tad-dnub, mod speċjali dnubiet kontra s-safa relatati mas-sitt kmandament?
 • Toffri ġismek lil Alla biex tħallih jagħmel bih dak li hu jara l-aħjar, sew jekk hu fejqan, kif ukoll jew hu s-salib tal-mard għas-salvazzjoni ta’ ruħek u ta’ erwieħ oħra?

Talba: Fl-imħabba li kellkom lejn l-Imħabba Divina, il-karità tagħkom kienet tispikka u ta’ min jammiraha; nitolbukom issa biex tgħinuna billi b’talbkom tagħtu s-saħħa lill-morda li jfittxu l-għajnuna tagħkom. Ippreservaw is-saħħa tal-ulied ta’ Alla, sabiex ikunu jistgħu jaqdu d-doveri tagħhom fid-dinja u jkunu jistgħu jġorru b’kuraġġ il-madmad ħafif tal-preċetti tal-Knisja. Bierku lil dawk it-tobba li jgħixu b’fedeltà l-magħmudija tagħhom, u li jfittxu l-għajnuna tagħkom; u żiduhom fin-numru. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/sts-cosmas-and-damian-606

Alternative Reading: https://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/blogs/saint-cosmas-and-damian-the-patron-saints-of-pharmacy-and-medicine/20201708.blog?firstPass=false

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_Cosmas_and_Damian

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

3 ta’ Jannar: Santa Ġenoveffa

Verżjoni Vidjo: Santa Ġenoveffa

“Kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.” – Ġesù f’Mattew 25:40

stgenevieveSANTA ĠENOVEFFA
Verġni u Patruna ta’ Pariġi
422 – 511

Tagħrif: Ġenoveffa hi l-patruna ta’ Pariġi. Il-ħajja u l-karattru ta’ Santa Ġenoveffa jfakkruna f’ħafna mill-kwalitajiet li dehru elf sena wara fil-qaddisa l-oħra Franċiża Ġovanna d’Arco.

Santa Ġenoveffa x’aktarx twieldet fis-sena 422, f’Nanterre qrib Pariġi. Kellha seba’ snin meta San Ġerman ta’ Auxerre ġie fil-villaġġ tagħha fi triqtu lejn il-Gran Brittanja biex jiġġieled kontra l-ereżija ta’ Pelaġju. It-tifla kienet qalb il-folla li nġabret madwar il-bniedem t’Alla. Hu ntebaħ biha u ħabbar il-ġejjieni tal-qdusija tagħha. Fuq xewqa tagħha stess, l-isqof qaddis wassalha l-knisja, akkumpanjatha mill-fidili kollha, fejn f’idejh, ikkonsagrat il-verġinità tagħha lil Alla.

Ta’ ħmistax-il sena, meta kienu ġa mietu l-ġenituri tagħha, Ġenoveffa marret toqgħod Pariġi u rċeviet il-“velu tal-verġni” mill-isqof tal-belt. Il-viżjonijiet u l-profeziji tagħha qanqlu lin-nies ta’ Pariġi kontriha u anki sar attentat fuq ħajjitha. Imma bis-sapport tal-isqof San Ġerman, kif ukoll għax il-profeziji tagħha seħħew, l-attitudni ta’ dawk li kienu kontriha nbidlet.

Hi għenet biex tittaffa l-ħruxija tal-okkupazzjoni ta’ Pariġi mir-re Kilderik u n-nies tiegħu (il-Franki) u rnexxielha ddaħħal ħafna qamħ lill-popolazzjoni bil-ġuħ. Insistiet ma’ Kilderik u aktar tard ma’ Klovis biex jinħelsu l-priġunieri, u t-talba tagħha kienet mismugħa. Meta, fl-451, kien hemm il-periklu li Attila II jinvadi Pariġi, hija ħeġġet lin-nies biex ma jitilqux mill-belt iżda li jagħmlu penitenza u jafdaw f’Alla. Fil-fatt ġara kif kienet ħabbret minn qabel, għax Attila u n-nies tiegħu biddlu triqthom u ma daħlux f’Pariġi.

Ġenoveffa ħabirket biex tinbena knisja f’ġieħ San Dijonisju (Denis), u anke kkonvinċiet lir-re Klovis li jibni l-knisja ta’ San Pietru u San Pawl, li aktar tard hi kellha tindifen fiha. Il-ħajja ta’ Santa Ġenoveffa kienet waħda ta’ awsterità kbira, talb kontinwu u ħidma ta’ karità. Hija mietet fl-età ta’ 89 sena fit-3 ta’ Jannar, 512.

Wara mewtha, jingħad li saru ħafna mirakli fuq qabarha, tant li l-knisja aktar tard issemmiet għaliha. Hi ħelset lil Pariġi minn diversi katastrofi, u l-epidemija li kinset Pariġi fl-1129 jingħad li waqfet bl-interċessjoni tagħha. Infatti dan tal-aħħar huwa l-aktar wieħed famuż bħala l-miraklu ta’ Des Ardens, meta r-relikwi tal-qaddisa inġarru proċessjonalment lejn il-katedral u waqt iċ-ċerimonja, dawk li missew magħhom, ġew imfejqa. F’Pariġi kollu ħadd aktar ma marad.

Ġiet magħżula bħala l-Patruna ta’ Pariġi u l-festa tagħha hi ċċelebrata fit-3 ta’ Jannar. Hija kienet tilbes libsa twila b’mantell li jgħattilha spallejha, simili għal mod kif kienet tilbes il-Verġni Marija. Wieħed mis-simboli ta’ din il-qaddisa huwa l-ħobż, minħabba li kienet tant ġeneruża ma’ dawk li kienu jeħtieġu l-għajnuna.

Ir-revoluzzjonarji fl-1793 u l-irvellijiet ta’ Pariġi fl-1871 qerdu u xerrdu r-relikwi ta’ Santa Ġenoveffa. Il-knisja tagħha bidluha f’Pantheon għad-dfin tan-nies kbar Franċiżi. Hi invokata kontra d-deni u l-mard tal-għajnejn.

Ħsieb: “Il-ħajja ta’ Santa Ġenoveffa kienet waħda ta’ awsterità kbira, talb kontinwu u ħidma ta’ karità.” U tiegħek? F’hiex int fit-talb u l-karità lejn l-oħrajn? Tixtieq tħobb lill-Mulej aktar?

Wasalt fejn wasalt fil-vjaġġ spiritwali tiegħek wara Kristu, kull ma trid tagħmel hu, li timxi l-quddiem b’passi żgħar kuljum… bla ma taqta’ qalbek jew tippretendi wisq minnek innifsek. Għix il-preżent bl-aħjar mod possibli.

Ipprova inkludi, ma’ dak li diġà tagħmel, affarijiet li taf li lil Alla jogħġbuH u jixtieqhom minnek (eż. talb, Qrar, Tqarbin, qadi, imħabba fil-prattika, eċċ) Tesaġerax f’dak li tinkludi, għax tista’ taqta’ qalbek.

Qatt ħsibt li jista’ jkun hemm min hu fil-ħtieġa tal-għajnuna tiegħek? Ieqaf itlob dwar dan u ħalli l-Mulej jurik …

 • Forsi xi marid/a li tista’ tmur iżżur?
 • Forsi xi persuna/i li jeħtieġu għajnuna fi bżonnijiet bażiċi tal-ħajja? Xi ħadd fil-familja tiegħek, xi ġirien jew xi barranin li jgħixu fi gżiritna?
 • Forsi tista’ tagħmel il-ġid b’xi kelma lil min qed iħoss wisq it-toqol tal-ħajja jew tqatta’ ftit ħin ma’ xi ħadd li jinsab waħdu/waħedha?
 • Min jaf jekk tistax tkun int li tiftaħ għajnejn xi ħadd li jinsab miexi fi triq żbaljata li tista’ twasslu għat-telfien ta’ ruħu/ruħha?

Iva, dan kollu tista’ tagħżel li tagħmlu bil-qalb u bil-ferħ filwaqt li tiftakar kliem Ġesù li qalilna: “Kul ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi (Mattew 25:40).

Kemm jinżel għasel imbagħad kliem Ġesù f’jum il-ġudizzju meta jgħidilna: “Ejjew, mberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.” (Mattew 25:34-36)

Talba: Oħti fi Kristu Ġenoveffa, bit-talb u l-merti li akkwistajt f’ħajtek nitolbok tgħinni ninfetaħ iżjed għall-bżonnijiet ta’ dawk ta’ madwari. Ħa jkolli jien ukoll il-ħeġġa għat-talb u s-sagrifiċċju biex ngħin ukoll fil-ħajja tar-ruħ lili nnifsi u lil ħuti l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-genevieve.html

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=120

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve

 

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.