17 ta’ Lulju: Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha

Verżjoni Vidjo: Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha

“Aħna vittmi ta’ żminijietna u jeħtieġ li nissaggrifikaw lilna nfusna biex dan iż-żmien jerġa’ jirritorna lejn Alla.” ~ Il-Beata Julia Louise (waħda mill-martri)

7_17_Blessed_Martyrs_Compiegne-e1531805914678BEATA TEREŻA TA’ SANTU WISTIN U SĦABHA
Verġni u Martri
†1794

Tagħrif: Hekk kif ir-Rivoluzzjoni Franċiża bdiet tidher ixxaqleb għall-agħar, is-16-il Karmelitana Tereżjana tal-monasteru tal-Inkarnazzjoni ta’ Compiegne offrew lilhom infushom bħala vittma tas-sagrifiċċju lil Alla, biex iberrdu l-ġustizzja divina u jaqilgħu l-paċi għall-Knisja.

Fl-24 ta’ Ġunju, 1794 ġew maqbuda u mkaxkrin il-ħabs, fejn għaġġbu lill-oħrajn bil-ferħ tal-ispirtu u t-telqa sħiħa tagħhom f’idejn Alla, waqt li bdew iħeġġu lill-ħabsin kollha jimtlew bil-qawwa billi jemmnu fl-imħabba ta’ Alla.

Ġew ikkundannati għall-mewt minħabba l-fedeltà sħiħa tagħhom lejn il-Knisja u lejn il-ħajja reliġjuża, kif ukoll minħabba d-devozzjoni kbira li kellhom lejn il-Qalb ta’ Ġesù u ta’ Marija.

Fis-17 ta’ Lulju 1794, wara li ġeddu l-wegħdiet tal-Professjoni Reliġjuża fi jdejn Tereża ta’ Santu Wistin, flimkien magħha ġew maqtula f’Pariġi waqt li bdew ikantaw innijiet lil Alla u lill-Madonna.

Ħsieb: Ir-Rivoluzzjoni Franċiża bdiet fl-1789. Is-sorjijiet ta’ Compiegne, ġew iddikjarati lajċi: ma jistgħux jilbsu ta’ sorijiet, il-proprjetà tagħhom ġiet sekwestrata u ġew mkeċċijin mill-kunvent. Inqasmu f’erba’ gruppi u alloġġjati f’dar għal kull grupp, qrib il-Knisja ta’ Sant’Antnin. Għexu kif setgħu r-regola u l-ħajja flimkien.

Fl-1794, is-sorijiet ġew arrestati u meħudin f’Pariġi u ttrattati b’mod brutali u oxxen, neżżgħuhom mill-ilbies tagħhom u libbsuhom biċċa xkora. Ħaduhom quddiem tliet imħallfin u l-prosekutur kien Fouquier Thinvile. Ma tħallewx li jkollhom min jiddefendihom.

Ġew akkużati li kienu fanatiċi. L-akkużi kienu kollha bla provi u infantili. Swor Marie-Henrietta staqsietu x’ried jgħid biha l-kelma “fanatiċi”. Fouquier Thinville wieġeb: “Moħħkom ta’ tfal temmnu fil-ħmerijiet u għandkom użanzi redikoli.” Daħlet ħdejn sħabha u qaltilhom: “Qed tisimgħuh, għax qed ngħixu r-Reliġjon Nisranija, għandna x-xorti li ser immutu għal Alla.”

Rikkbuhom fuq karrettun għal post fejn kellhom jirċievu l-giljottina, fost it-tgħajjir u ż-żuffjett tan-nies. Matul il-vjaġġ li ħa aktar minn siegħa, is-sorijiet kantaw is-Salm 51 (Miserere), is-Salve Reġina, it-Te Deum u talb tal-agonizzanti.

L-imġiba tagħhom għaġġbet kemm lin-nies u l-uffiċjali li kienu miġburin hemmhekk jarawhom telgħin waħda wara l-oħra, jitolbu għal fuq il-ġatiblu tal-forka. Telgħu u bdew miż-żgħira l-ewwel u s-superjura l-aħħar. Kienu 16-il soru. Il-ġisem tagħhom ġie mitfugħ mill-ewwel ġo fossa flimkien mal-1282 martri oħra, kollha vittmi tat-terrur.

Dawn in-nisa kienu:

 • Il-prijura, Swor M. Tereża Madaleine Ladoine li kellha 42 sena, karattru ħelu, fuq tagħha, edukata ħafna u mara mżejna b’kull virtù.
 • Is-sotto prijura, Swor Sanit-Louis (Mary Anne Brideau), mara ta’ fommha sieket u kienet metikuluża ħafna fil-qadi ta’ dmirijietha u r-regola.
 • Il-Beata Charlotte (Mary Anne Thouret) li meta kienet tifla qatt ma kellha l-idea li tidħol soru. Ta’ 20 sena sabet ruħha f’inċident li ma nafux x’kien, li kien kaġun li daħlet soru. Batiet ħafna waqt in-novizzjat.
 • Il-Beata Euphrasia (Mary Claude Brard), mara li ma kellhiex kwiet f’ġisimha, fuq tagħha, kellha temperament eċċessiv, li minn naħa kienet eċċessiva fil-penitenzi li kienet tagħmel u min-naħa l-oħra biċ-ċajt li kienet tgħid man-nies tal-familji rjali li kienu jiġu jżurha. Kienet tinqala’ ħafna biex tikteb l-ittri.
 • Il-Beata Henrietta (Gabrielle de Croissy), kienet in-neputija tal-ministru tar-Re Colbert.
 • Il-Beata Julia Louise li kienet romlot, ir-raġel tagħha miet wara ftit żmien taż-żwieġ. Damet ħafna biex taddatta ruħha għall-ħajja tal-kunvent. Waħda mis-sentenzi li kitbet tista’ tiġi applikata għall-oħrajn li jiġu jew ġew quddiem it-tbatijiet u l-persekuzzjoni: “Aħna vittmi ta’ żminijietna u jeħtieġ li nissaggrifikaw lilna nfusna biex dan iż-żmien jerġa’ jirritorna lejn Alla.”
 • Il-Beata Mary Henrietta (Annette Pelras) li għall-mistoqsija li għamlet lil Fouquier Thinville, x’ried ifisser bil-kelma “fanatiċi” ġabet fuqha u fuq sħabha l-kundanna tal-mewt.
 • Iż-żewġ Beati Catherine u Tereża Soiron, li kienu sorijiet li jagħmlu l-qadi kollu. Tereża kienet mara sabiħa u rrifjutat post mal-Prinċipessa de Lamballe.

Waħda minn dawn is-16 kienet taħt it-30 sena, l-akbar waħda kellha 78 sena.

 • U int, x’lesta ssofri bi mħabba għal Kristu?

Talba: O Mulej, il-Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha, laqgħu bil-qalb is-sejħa tiegħek biex jaqdu l-missjoni tagħhom bħala Karmelitani Tereżjani umbagħad mietu martri b’kant ta’ tifħir lejk fuq fommhom, agħtina li għat-talb tagħhom, aħna naqdu r-rwol tagħna fil-Knisja llum b’ġenerożità, b’impenn nisrani u b’kuraġġ quddiem kull ostaklu li naffaċċjaw. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://carmelitesisters.ie/blessed-teresa-of-st-augustine-and-her-companions/

Alternative Reading: https://ocarm.org/en/content/liturgy/bl-teresa-st-augustine-and-companions-ocd-virgins-and-martyrs-m

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Compi%C3%A8gne

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

26 ta’ April: Il-Verġni Marija, Omm tal-Parir it-Tajjeb

Verżjoni Vidjo: Il-Verġni Marija, Omm tal-Parir it-Tajjeb

“Id-dinja ilha żmien li sfat meqruda, li kieku Marija ma daħlitx għaliha bl-interċessjoni qawwija tagħha.” – San Fulġenz (468-533)

mater-boni-consilii-2IL-VERĠNI MARIJA, OMM TAL-PARIR IT-TAJJEB
(magħrufa bħala l-Madonna tal-Bon Kunsill)

Tagħrif: Ix-xbieha tal-Madonna tal-Bon Kunsill, tinsab meqjuma fis-santwarju tagħha, dak tal-Patrijiet Agostinjani, f’Genazzano viċin il-belt ta’ Ruma, fejn ilha sa mill-1467. Skont it-tradizzjoni nġabet hawn minn Shkoder (Skutari) fl-Albanija.

Is-santwarju ta’ Genazzano żaruh papiet u nies kbar oħra, fosthom diversi qaddisin, bħall-Papa Urbanu VIII, San Ġwann Bosco u oħrajn.

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II żar mhux biss dan is-santwarju imma wkoll il-katidral ta’ Shkoder fl-Albanija, fejn jingħad li kien hemm il-Kwadru tal-Bon Kunsill qabel.

Devot mill-ikbar tal-Madonna tal-Bon Kunsill kien il-kappillan qaddis ta’ Genazzano, il-Beatu Stiefnu Bellesini Agostinjan, li miet martri tal-imħabba tal-proxxmu meta itieħed mill-marda tal-kolera u miet fit-3 ta’ Frar, 1840, u li l-fdal tiegħu jinsab meqjum f’dan is-santwarju.

Il-Papa Ljun XIII żied l-invokazzjoni “Mater Boni Consilii” fil-Litanija tal-Madonna. Il-Madonna tal-Bon Kunsill hi l-patruna prinċipali tal-Albanija u f’Malta l-knisja tal-Agostinjani f’Paceville hi ddedikata lilha. Santa Bernardetta qalet li x-xbieha tal-Madonna tal-Bon Kunsill kienet l-iktar waħda li tixbah lill-Madonna li dehritilha ġewwa Lourdes.

San Ġorġ Preca kien devot ħafna tal-Madonna taħt dan it-titlu. Kien spiss jitlob quddiem xbieha tagħha li kellu d-dar, biex iddawlu fid-diffikultajiet li kien jiltaqa’ magħhom. Huwa jgħid li waqt żmien ta’ tfixkil kbir kellmitu u qaltlu biex iżomm is-silenzju.

F’dawn l-aħħar mitejn sena l-ordni tal-Brothers, daħħlu l-festa tal-Madonna tal-Bon Kunsill fil-kalendarju tagħhom. Fil-‘Mother house’ tal-brothers, f’Ruma, hemm inkwadru kbir tal-Madonna tal-Bon Kunsill fis-sala fejn is-Superjur Ġenerali jlaqqa’ l-kunsilliera tiegħu.

Ħsieb: San Alwiġi Maria De Montfort jgħid hekk:

“Skont il-qaddisin San Bernard u San Bonaventura, hemm tliet stadji biex nersqu lejn Alla: l-ewwel wieħed li hu l-eqreb lejna u li l-aktar jaqbel mal-ħila tagħna, hu Marija; it-tieni hu Ġesù Kristu, u t-tielet hu Alla l-Missier. Biex nersqu lejn Ġesù, għandna mmorru għand Marija, għax hi l-Medjatriċi biex taqbeż għalina: biex nersqu lejn il-Missier Etern, għandna mmorru għand Ġesù għax hu l-medjatur tagħna tal-fidwa.

Għaldaqstant aħna nirrepetu bil-qawwa kollha ma’ San Bernard, li għandna bżonn ta’ medjatur mal-medjatur stess, u li Marija hi l-persuna l-aktar adattata biex tagħmel dan ix-xogħol ta’ karità. Kien permezz tagħha li Ġesù Kristu ġie fostna; u hu permezz tagħha li aħna mmorru għandu. Jekk – għax aħna nibżgħu mill-Maestà infinita tiegħu, inkella għax nafu biċ-ċokon u bid-dnubiet tagħna – aħna nibżgħu mmorru direttament għand Ġesù Kristu, Alla tagħna, mela, ejjew bil-kuraġġ infittxu l-għajnuna u l-interċessjoni ta’ Marija, Ommna.

Il-Madonna hi qalbha tajba u ħelwa. Fiha m’hemm xejn ta’ qilla u li jbiegħdek minnha, xejn li hu sublimi żżejjed, jew li jgħammex l-għajnejn tagħna ta’ bnedmin; meta taraha aħna naraw in-natura umana tagħna. Hi mhix ix-xemx li bir-raġġi qawwija tagħha tkun qawwija żżejjed għal għajnejn debboli ta’ bnedmin; imma hi sabiħa u tiddi bħal qamar li jieħu d-dawl tiegħu mix-xemx u li jmewwet il-qawwa tad-dija tiegħu, biex aħna nkunu nistgħu nirċevuha; hi hekk ta’ karità, li tilqa’ lil dawk kollha li jitolbu l-interċessjoni tagħha; ikunu midinbin kemm ikunu – għaliex jgħidu l-qaddisin, qatt ma nstama’, fl-ebda żmien li xi persuna talbet l-għajnuna tal-Verġni Mbierka bil-fiduċja u l-perseveranza, u baqgħet mingħajr għajnuna.

Hi hekk setgħana quddiem Alla li t-talb tagħha qatt ma ġie rrifjutat. Id-dehra tagħha biss quddiem binha divin, hi fiha nfisha talba ta’ qawwa kbira. Bil-kemm tkun għamlet it-talba tagħha, li ma tiġix maqlugħa – għaliex Alla l-Iben hu dejjem mirbuħ mill-ġentilezza ħelwa u t-talb tal-għażiża ommu.”

Dawn li ġejjin huma ħsibijiet tal-Qaddisin fuq Marija:

 • Il-midneb, dineb kemm dineb, jekk isir devot tal-Madonna, ma jintilifx. ~
  San Ilarju (M.368)
 • Hekk kif Marija tat l-“iva” tagħha biex tkun omm Alla, hija stħaqqilha b’dan il-kunsens li ssir reġina tad-dinja u tal-ħlejjaq kollha. ~ San Bernardinu ta’ Siena (1380-1444)
 • Id-dinja ilha żmien li sfat meqruda, li kieku Marija ma daħlitx għaliha bl-interċessjoni qawwija tagħha. ~ San Fulġenz (468-533)
 • Kieku ħajjitna ma kinitx taħt il-ħarsien ta’ Marija, konna nitwerwru u naqtgħu qalbna li nsalvaw. ~ San Pierre Julian Eymard (1811-68)

Imma jien:

 • Kemm jien devot tassew ta’ din l-Omm tiegħi tas-Sema?
 • Min jaf li kieku nikkonsagra lili nnifsi lilha u nħalliha ddawwalli t-triq li twassalni għal għand Binha fil-ġenna?
 • Min jaf li kieku nfittex nitgħallem dwar kif nista’ ngħix ta’ binha/bintha, hekk li jkun tassew jixraqli Omm bħal din?

Jekk tixtieq tkun taf kif tista’ tħejji ruħek biex tgħix hekk tassew, nistiednek iżżur is-sit Malti, li fih it-Trattat ta’ San Alwiġi De Montfort fuq id-Devozzjoni vera lejn Marija u kif wieħed jista’ jagħmel l-att ta’ konsagrazzjoni u l-benefiċċji tagħha, Talb, l-Uffiċċju tal-Madonna, Vidjows u ħafna aktar … Tista’ tmur għalih billi tagħfas fuq din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/

Ejjew ma ninsewx ukoll li l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistenniena nitolbu bil-ħerqa, tibqa’ dejjem it-talba għażiża tar-Rużarju. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu? Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: Marija, mara tas-smigħ,
agħmel li widnejna jkunu miftuħa;
agħmel li nitgħallmu nisimgħu l-kelma ta’ ibnek Ġesù
qalb il-ħafna kliem ta’ din id-dinja;
agħmel li nagħrfu nisimgħu r-realtajiet li fihom ngħixu,
lil kull persuna li magħha niltaqgħu,
speċjalment dik li hi fqira, fil-bżonn, f’diffikultà.
Marija, mara tad-deċiżjoni, dawwal il-moħħ tagħna
u l-qalb tagħna, biex nagħrfu nobdu
l-kelma ta’ ibnek Ġesù, bla tnikkir;
agħtina l-kuraġġ tad-deċiżjoni,
biex ma nitkaxkrux mill-kurrent ta’ oħrajn li jmexxulna ħajjitna huma.
Marija, mara tal-azzjoni, agħmel li jdejna u riġlejna
jmorru “jħaffu” lejn l-oħrajn,
biex iwasslu l-karità u l-imħabba ta’ ibnek Ġesù,
biex iwasslu, kif għamilt int,
id-dawl tal-Vanġelu fid-dinja.
Ammen. (Talba tal-Papa Franġisku)

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/our-lady-of-good-counsel-445

Alternative Reading: http://www.clavermissionarysisters.org/?page_id=289

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Good_Counsel

Tista’ wkoll iżżur sit ieħor bil-Malti ddedikat lill-Madonna billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

1 ta’ April: San Nonju Alvarez Pereira

Verżjoni Vidjo: San Nonju Alvarez Pereira

“Min iridni nitlef xi battalja, jbegħdni minn dan is-sagrament tal-imħabba. Fl-Ewkaristija jien nirċievi ‘l Alla, ikel tal-qawwija, li jagħti saħħa u għajnuna biex bil-kuraġġ nissielet għal pajjiżi”. ~ San Nonju Alvarez Pereira

downloadNONJU ALVAREZ PEREIRA
Reliġjuż Karmelitan
1360 – 1431

Tagħrif: Nonju (jew Nuño) twieled minn familja nobbli Portugiża fl-24 ta’ Lulju, 1360. Ta’ tlettax-il sena kien diġà qabad il-ħajja militari, u ma damx ma wera l-kuraġġ kbir tiegħu, u li kien kapaċi jkun mexxej tajjeb tal-armata. Ta’ sbatax-il sena żżewweġ lil Leonora de Alvim. Minnha kellu tliet ulied, li minnhom għexet waħda biss, Beatrice, li fl-1401 iżżewġet lil Alfonso, iben ir-re Ġwanni I.

Meta fl-1383 miet ir-re Fernando I tal-Portugall, u l-indipendenza tal-pajjiż kienet fraġli ħafna, Nonju kien minn ta’ quddiem li jkun favur li ħu Fernando, Ġwanni ta’ Aviz, ikun ir-re. Kien f’April 1385 li Ġwanni ta’ Aviz kien rikonoxxut u aċċettat bħala r-Re Ġwanni I.

Wara l-ewwel rebħa tiegħu fuq il-Kastilljani f’April 1384, Nonju kien maħtur dak li fil-prattika kien il-kmandant tal-armati tal-Portugall. Kien għad kellu biss 25 sena. Fil-karriera militari tiegħu, Nonju kien ukoll il-moħħ wara r-rebħa fil-Battalja ta’ Aljubarrota fl-1385. Qabel il-battalji, huwa kien iħeġġeġ lis-suldati tiegħu biex jafdaw f’Alla u jippreparahom biex jirċievu s-sagramenti.

Wara l-mewt ta’ martu, fost l-għaġeb ta’ kulħadd, fl-1423 Nonju ċaħad għal dak kollu li kellu, u ħaddan l-Ordni Karmelitan fil-kunvent ta’ Lisbona, imwaqqaf minnu stess minn butu, u ħa l-isem ta’ Fra Nonju ta’ Santa Marija.

Nonju għex sa mewtu, li ġrat fl-1 t’April tas-sena 1431, bħala sempliċi fra f’dan il-kunvent. Bħala Karmelitan kompla kiber fil-ħajja ta’ talb, ta’ penitenza, u ta’ devozzjoni lejn il-Verġni Marija li għalihom kien ġa magħruf.

Fis-sena ta’ qabel ma Fra Nonju miet, mar iżuru r-Re Ġwanni I u għannqu għall-aħħar darba. Hu kien jara fih ħabib kbir, li għenu biex jieħu s-saltna, u jsalva l-indipendenza tal-pajjiż.

Fit-23 ta’ April, 1918, il-Papa Benedittu XV iddikjarah Beatu. Il-Papa Benedittu XVI iddikjarah qaddis fis-26 ta’ April, 2009 fil-belt tal-Vatikan.

Ħsieb: Il-Kavallieri ta’ San Ġwann, magħrufin anke bħala l-kavallieri ta’ Malta kienu nies nobbli mill-Ewropa kollha li kienu jagħtu ruħhom lil Alla bil-wegħda tas-safa, iduru bil-morda u jiġġieldu għall-art Imqaddsa. Il-Kavallier Don Alvares Gonsales Pereira kien Portugiż kollu ħeġġa biex jaħdem għall-Ordni Ġerosolmitan. Ta’ 18-il sena kien diġà wiegħed ħajtu li jingħata kollu kemm hu għal Alla u għall-għan tal-Ordni ta’ San Ġwann.

Darba waqt battalja, bdew ifittxu lill-Ġeneral Nonju biex jagħtihom ordnijiet ġodda imma ħadd ma seta’ jsibu. Fittxewh. Fl-aħħar sabuh għarkupptejh wara blata jitlob. Meta spiċċa mit-talb, qam bil-kalma kollha. Qal lis-suldati x’għandhom jagħmlu u l-Portugall rebaħ battalja oħra. B’tifkira ta’ din il-battalja Nonju bena knisja lill-Madonna tar-Rużarju. Kien amar ukoll li fuq l-istandard tiegħu ikun hemm dejjem ix-xbieha tal-Madonna.

Il-Ġeneral Nonju li issa beda jiġi meqjus bħala eroj ta’ pajjiżu, qatt ma ried jieħu sehem fil-lussu u l-ħajja ta’ divertiment li kienu jgħaddu n-nobbli Portugiżi. Kellu qima kbira lejn Ġesù Ewkaristija u kien iħobb jgħid, “Min iridni nitlef xi battalja, jbegħdni minn dan is-sagrament tal-imħabba. Fl-Ewkaristija jien nirċievi ‘l Alla, ikel tal-qawwija, li jagħti saħħa u għajnuna biex bil-kuraġġ nissielet għal pajjiżi.”

Battalja oħra msemmija li rebaħ Nonju Alvarez saret fil-pjanura tal-Aljubarrota. Dakinhar kollox kien kontra tiegħu. Imma l-Madonna għenitu. Rebaħ bħas-soltu u b’ringrazzjament bena knisja lill-Madonna tal-Karmnu. Talab u qala’ min għand ir-Reġina tal-Portugall li l-Patrijiet Karmelitani jkollhom il-knisja u Kunvent f’Lisbona, għax kien iqis dawn il-Patrijiet bħala l-aħwa speċjali tal-Madonna.

B’kollox bena seba’ knejjes fil-Portugall lill-Madonna, b’sinjal tal-qima li kellu lejn din l-omm tas-sema. Meta wasal fil-quċċata tal-unuri meqjum minn kulħadd, San Nonju Alvarez Pereira billi ra lil pajjiżu ħieles minn kull biża’ tal-għedewwa tiegħu, ried jaħrab mid-dinja. Il-Portugall kien isejjaħlu l-Ġeneral il-Kbir, u Nonju ried jinħeba fil-kunvent tal-Karmelitani ta’ Lisbona. Kulħadd baqa’ mgħaġġeb bih. Il-Patrijiet laqgħuh bil-ferħ. Rieduh isir saċerdot, imma Nonju għażel u ried li jkun l-inqas fost kulħadd. Ried isir fra, u kif jgħid hu qatt ma ħass ruħu ferħan daqskemm meta libbsuh il-libsa tal-Karmnu fil-kunvent ta’ Lisbona.

Xtaq imur f’kunvent fejn ħadd ma jafu imma ma ħallewhx. Kien lest li jagħmel kulma jgħidulu għax kien jgħid, “Jien dħalt reliġjuż biex naqdi u nservi mhux biex jaqduni. Min iservi ‘l Alla jkun isaltan fuq l-art.” Kieku kien għalih kien joħroġ jiġbor iċ-ċirka liebes il-qorq u tonka fqira, bla ma jistħi mid-daħk u ż-żufjett ta’ ħadd. Meta beda jikber fiż-żmien u l-mard kien jgħakksu dejjem aktar, qatt ma nstema’ jilmenta. Kollox kien jieħu minn idejn Alla. Jaqra bla heda l-Iskrittura. Meta rċieva għall-aħħar darba l-Ewkaristija talab lill-Patri li kien maġenbu biex jaqralu l-Evanġelu ta’ San Ġwann. X’ħin wasal fil-kliem “Hawn hi Ommok” San Nonju Alvarez Pereira fetaħ għajnejh, ta tbissima tas-sema u mar jingħaqad ma’ dik l-omm li tant kien iħobb. Kien l-1 ta’April, 1431.

Il-Portugall għadu jagħti qima lil San Nonju Alvarez Pereira bħala l-eroj li ħeles lil pajjiżu mill-ħakma tal-għadu u bħala fundatur tal-qima lejn il-Madonna f’dan il-pajjiż. Għalhekk forsi f’Fatima – il-belt tar-Rużarju u tal-qima lejn il-Madonna tal-Karmnu – dan il-Qaddis għandu post kif jixraqlu.

 • U int, kemm ddur lejn il-Madonna, b’mod speċjali bit-talba tar-Rużarju li hi tant tħobb, biex hi tgħinek tirbaħ fuq l-għadu, b’mod speċjali dak ta’ ruħek li jipprova jbiegħdek milli tagħmel dak li jrid Alla minnek?

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjos kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: Fjur tal-Karmelu, dielja bil-frott mgħobbija, dija tas-sema, xebba li waħdanija, b’ġieħ t’omm tiftaħar. Omm l-aktar ħelwa, li ġmielek qatt ma ttabba’, lill-Karmelitani ħniena uri u mħabba, kewkba tal-baħar. Ammen. (Talba lill-Madonna bl-isem Latin ‘Flos Carmeli’)

English Version: https://ocarm.org/en/content/liturgy/st-nuno-alvares-pereira-religious-m

Alternative Reading: http://www.tfp.org/saint-nuno-alvares-pereira-a-warrior-and-a-man-of-faith/#respond

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuno_%C3%81lvares_Pereira

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2009/ns_lit_doc_20090426_nuno_en.html

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb huwa pprovdut mill-Parroċċa ta’ Fleur-de-lys.

4 ta’ Marzu: San Każimiru

Verżjoni Vidjo: San Każimiru

“Xejn ma jagħmlilna unur ikbar, daqs dak li nunuraw lil Ġesù Kristu fil-persuna tal-fqar. Irrid inwarrab kull glorja biex inservi l-ifqar fost il-fqar”. ~ San Każimiru

45e16ba7-cd6a-46a6-b224-1c9b8e33c310_saint_casimirSAN KAŻIMIRU
Prinċep tal-Polonja
1458 – 1484

Tagħrif: San Każimiru twieled fit-3 ta’ Ottubru, 1458, fil-palazz rjali ta’ Krakow, il-Polonja. Kien it-tielet fost it-tlettax-il wild tar-Re Każimiru IV tal-Polonja, u ta’ Eliżabetta, prinċipessa tal-Awstrija.

Sa minn tfulitu kien reliġjuż, u għal xi żmien, kien jieħu d-direzzjoni spiritwali tiegħu mingħand il-kanonku Ġwann Dlugosz, bniedem ta’ spiritwalita’ kbira.

Kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna, u kien jgħidilha kuljum it-talba “Omni die dic Mariae” (Kuljum, kuljum, għanni lil Marija), ta’ San Anselmu, u xtaq li meta jmut, kopja ta’ din it-talba tindifen miegħu.

Kien jgħix ħajja sempliċi u mingħajr privileġġi li kellu bħala Prinċep. Anzi kien juża flusu u l-influwenza tiegħu biex jgħin lill-foqra.

Fl-1471, meta lanqas biss kellu ħmistax-il sena, missieru bagħtu jmexxi l-armata, u jinvadi l-Ungerija biex ineħħi lir-Re Matthias Covinus mis-setgħa, u jilħaq hu floku. Iżda meta għaraf li kien ser iwettaq inġustizzja, malajr abbanduna dan il-pjan. Biex ma jżidx is-sens ta’ telfa f’missieru, mar irtira għal tliet xhur fil-kastell ta’ Dobzki.

Mill-1479 sa l-1483, San Każimiru ggverna l-Polonja flok missieru li kien mar il-Litwanja. Il-Pollakki kienu jaraw fih raġel twajjeb u rett, u kienu jħobbuh ħafna.

Meta missieru ried iżewwġu lit-tifla tal-Imperatur Federiku, ma riedx. Kien ilu li għamel il-vot taċ-ċelebat.

Fl-1484, kellu attakk qawwi fil-pulmuni, u billi kien ġa debboli bis-sawm u bil-penitenza ma felaħx għalih. Miet ta’ 25 sena, fil-qorti ta’ Grondo, fi triqtu lejn il-Litwanja, wara ħajja qaddisa. Hu ġie midfun fil-kappella tal-Madonna fil-Katidral ta’ Vilna u huwa l-Patrun tal-Polonja.

Ħsieb: Ommu, wara li rabbietu fil- biżà t’Alla, fdat lil Każimiru f’idejn Patri Dlugosz, bniedem reliġjuż tabilħaqq, kellu don speċjali għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ, flimkien mal-għerf u mat-tjubija kien jgħaqqad l-arti, u hekk kien ikun maħbub mid-dixxipli. Iċ-ċkejken Każimiru ta’ disa’ snin, kien ġa mrawwem fil-biżà t’Alla, u għamel progressi kbar taħt it-mexxija ta’ mgħallem hekk għaqli.

Daqs kemm wera ruħu indifferenti għall-ħwejjeġ tad-dinja u għall-unuri tal-qrati, daqshekk kien mixtieq li jkattar teżori fil-ġenna. L-akbar devozzjoni tiegħu kienet lejn il-passjoni u l-mewt ta’ Ġesù. Spiss bil-lejl kien imur joqgħod għarkupptejh wara l-bieb magħluq ta’ xi knisja, anki fl-eqqel tax-xitwa, jitlob u jistenna l-għodwa biex jidħol u jieħu sehem fil-kant tal-mattutin.

Kellu wkoll devozzjoni kbira lejn il-Verġni Marija. L-Innu “Omni die dic Mariae” li jissemma fil-ħajja ta’ San Każimiru ġie tradott għall-Malti mill-Kan. Dun Karm Farrugia, fiż-żmien li hu kien kappillan ta’ San Girgor – Tas-Sliema. Il-ġmiel tiegħu mmużikat bl-arja Franċiża tal-oriġinali.

Il-Beatu Papa Ġwanni XXIII jgħid hekk:

“Kull nisrani tajjeb għandu jafda fi Kristu; iwettaq dmirijietu skont il-kmandamenti li huma r-regola tal-kuxjenza tiegħu, quddiem is-soċjetà, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. In-nisrani m’għandux jaħrab il-liġi u jagħmel kompromessi, imma jgħix bla biża’ u ċert mill-affarijiet tiegħu. Għandu jkun ta’ għajnuna fil-problemi tal-paċi. Biex jissaħħaħ iktar kontra l-ħażen u l-iżbalji għandu jitlob; isejjaħ l-għajnuna tal-grazzja li tagħti d-dawl u l-qawwa”.

 • U int, kif qed tipprova tinqeda b’dak kollu li pprovdielek Alla biex tkun ta’ rigal għall-oħrajn?
 • Kemm tmur ħerqan/a lejn il-knisja biex hemm tiltaqa’ ma’ Ġesu’ fl-Ewkaristija, taduraH u tgħix biH?
 • Kemm tfittex li taqdi dmirijietek sew skont l-istat tiegħek, hekk li ma tagħmel l-ebda kompromess ma’ min ikun se jwettaq inġustizzja?

Talba: O Alla li tista’ kollox, min jaqdi lilek, isaltan; agħmel li, għat-talb ta’ San Każimiru, naqduK dejjem b’ħajja tajba u qaddisa. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-casimir.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-casimir-of-poland-167

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Casimir

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

20 ta’ Frar: San Franġisku u Santa Ġjaċinta Marto

Verżjoni Vidjo: San Franġisku u Santa Ġjaċinta Marto

“U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx”. ~ Apokalissi 12:1

ChildrensofFatima_(croped)SAN FRANĠISKU (1908-1919)
u
SANTA ĠJAĊINTA MARTO (1910-1920)

Tagħrif: Franġisku u Ġjaċinta Marto kienu żewġ aħwa rgħajja li l-Madonna dehritilhom diversi drabi f’Fatima u tathom messaġġ ta’ penitenza u talb għall-konverżjoni tal-midinbin.

Iż-żewġ aħwa twieldu f’Aljustrel, fil-Portugall. Franġisku fil-11 ta’ Ġunju 1908 u Ġjaċinta fil-11 ta’ Marzu 1910. Huma raw l-ewwel darba lill-Madonna fit-13 ta’ Mejju 1917, meta huma kienu qed jirgħu in-nagħaġ ma’ kuġinthom Lucia dos Santos.

Il-Verġni Marija b’kollox dehritilhom sitt darbiet, bl-aħħar dehra sseħħ fit-13 ta’ Ottubru 1917. Il-Madonna qalet lil Franġisku u ’l oħtu Ġjaċinta li hi ma kinitx se ddum ma tibgħat għalihom biex ikunu magħha l-ġenna, waqt li Luċija kellha tibqa’ ħajja, titgħallem taqra u tikteb għax riditha xxerred mad-dinja d-devozzjoni lejn il-qalb immakulata tagħha.

F’waħda mid-dehriet il-Madonna wriet lit-tfal dehra tal-infern fejn imorru mitlufin għal dejjem il-midinbin li jmutu bla ma jikkonvertu. Hi talbet lit-tfal jagħmlu talb u sagrifiċċji għall-midinbin. Franġisku, u speċjalment Ġjaċinta, ħadu dan il-messaġġ bl-ikbar serjetà u impenn, u għamlu sagrifiċċji mhux żgħar għall-konverżjoni tal-midinbin. Meta wieħed jikkonsidra l-età żgħira tagħhom ikollok tgħid li bilfors kellhom qawwa speċjali biex jaslu li jbatu tant u b’rassenjazzjoni perfetta t-tbatijiet kbar li ġarrbu.

Franġisku miet fl-4 ta’ April 1919 fid-dar tal-familja; għex b’kollox 10 snin u xahrejn. Ġjaċinta mietet f’Lisbona, fl-20 ta’ Frar 1920, xahar qabel għalqet l-10 snin.

Il-proċess tal-beatifikazzjoni ta’ Franġisku u Ġjaċinta Marto nbeda fl-1952. Ġew iddikjarati beati flimkien waqt żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II f’Fatima fit-13 ta’ Mejju 2000. Il-Papa Franġisku ddikjarhom qaddisin f’Fatima, l-Portugal, fit-13 ta’ Mejju 2017 (fl-ewwel ċentinarju mid-dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima). Huma l-iżgħar fost il-qaddisin mhux martri, u huma eżempju ħaj ta’ mħabba u tbatija għall-insara kollha.

Ħsieb: Mill-omelija tal-Kanonizzazzjoni tal-Beati Franġisku u Ġjaċinta Marto tal-Papa Franġisku:

“Sinjura wisq sabiħa”, ikkummentaw bejniethom it-tfal li kellhom id-dehra ta’ Fatima, fi triqthom lura d-dar, f’dak il-jum imbierek tat-13 ta’ Mejju ta’ mitt sena ilu. U filgħaxija, Ġjaċinta ma rnexxilhiex tissaporti aktar u tarrfet bis-sigriet lil ommha: “Illum rajt lill-Madonna”. Huma kienu raw lil Ommna tas-Sema. Fuq l-istess post li straħu għajnejhom, waqfu l-għajnejn ta’ ħafna, imma… dawn ma rawhiex. L-Omm Verġni ma ġietx hawn biex aħna narawha: għal dan sa jkollna l-eternità kollha, jekk immorru l-Ġenna.

Inġbarna hawn biex irroddu ħajr tal-għadd bla qies ta’ barkiet li qlajna mis-Sema matul dawn il-mitt sena, li għaddew minn taħt il-mant tad-Dawl li l-Madonna, ibda minn dan il-Portugall għani bit-tama, xerrdet mal-erbat irjieħ tad-dinja. Bħala eżempji, għandna quddiem għajnejna lil San Franġisku u Ġjaċinta, li l-Verġni Marija daħħlet fil-baħar bla tarf tad-Dawl ta’ Alla billi wasslithom biex jadurawh. Minn hawn ġiet il-qawwa tagħhom li jegħlbu l-kuntrarju u t-tbatijiet. Il-preżenza divina saret kostanti fil-ħajja tagħhom, kif jidher ċar fit-talba insistenti għall-midinbin u fix-xewqa kontinwa li jibqgħu quddiem “Ġesù Moħbi” fit-Tabernaklu.

Ma stajtx ma niġix hawn biex inqim lill-Omm Verġni u nafdalha lil uliedha. Taħt il-mant tagħha ma jintilfux; minn dirgħajha jiġu t-tama u l-paċi li tant għandhom bżonn u li jien nitolb għal ħuti kollha fil-Magħmudija u fl-umanità, b’mod partikulari għall-morda u l-persuni b’diżabbiltà, il-ħabsin u l-qiegħda, il-foqra u l-imwarrbin”.

San Ġwanni Pawlu II kien għażel bħala motto tal-Papat tiegħu il-kliem “Totus Tuus”, kollni kemm jien tiegħek. Dan il-kliem kien indirizzat lejn Marija Santissima. Dan kien il-Papa li nħeles mill-mewt vjolenti sewwasew skont il-messaġġ tal-Madonna ta’ Fatima.

Bla dubju ta’ xejn, il-beatifikazzjoni u issa anke l-kanonizzazzjoni ta’ Franġisku u Ġjaċinta Marto huma sinjali ta’ Knisja li tagħraf kemm Alla għadu jibgħat qaddisin fid-dinja minkejja kollox, minkejja l-ħafna ħażin li hawn fil-globu. Tajjeb ngħidu li l-viżjunarji ta’ Fatima huma l-iżgħar persuni li kienu kkanonizzati li m’humiex martri.

Is-sejħa tal-qdusija hija sejħa għal kulħadd, hu ta’ liema eta’ hu, ta’ liema pajjiż hu, għax il-Mulej miet għal kulħadd. Int li qed taqra, int ukoll imsejjaħ/imsejħa biex issir qaddis/a u b’hekk tagħmel ħafna ġid, ġid għalik innifsek u għall-oħrajn. Qed tirsisti biex titqaddes?

Talba: O San Franġisku u Santa Ġjaċinta Marto, tfal għaqlin, u issa qaddisin ċkejknin, itolbu għalina midinbin, biex ma nispiċċawx fl-infern mal-ħatjin imma niskbu l-glorja tas-sema mal-henjin. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/jacinta-and-francisco-marto.html

Alternative Reading: https://denvercatholic.org/francisco-jacinta-marto-great-saints-changed-history/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_and_Jacinta_Marto

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

‘The Miracle of Our Lady of Fatima full movie on Gloria TV:
https://gloria.tv/video/JaCQyJA31Jb816LaA3Fvk2U3y

‘The 13th Day’ full movie (the Story of the Apparitions of Fatima) on Gloria TV:
https://gloria.tv/video/vfR1YjZiwYdB14LcUcP1WemCL

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

17 ta’ Frar: Is-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija

Verżjoni Vidjo: Is-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija

“Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien!” ~ Salm 133:1 u Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tas-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija.

The Madonna with the Seven Founders of the Servite OrderIS-SEBA’ QADDISIN FUNDATURI TAS-SERVITI TA’ MARIJA
Seklu XII

Tagħrif: Dawn il-qaddisin kienu negozjanti tad-drapp f’Firenze li, għall-ħabta tas-sena 1233, waqt li belthom kienet għaddejja minn żmien ta’ ġlied imdemmi bejn l-aħwa, ħallew il-familji tagħhom u ġidhom u bdew jgħixu ħajja ta’ faqar fid-distrett ta’ Cafaggio.

Huma libsu l-abitu griż tal-Aħwa tal-Penitenza, konfraternità ta’ lajċi li tagħha kienu membri, u ddedikaw ruħhom għat-talb, penitenzi u għemejjel ta’ ħniena.

Wara ftit taż-żmien, xi wħud minnhom bdew jgħixu ħajja waħedhom fuq il-Muntanja Senario, xi dsatax-il kilometru ’l bogħod minn Firenze. Meta d-dumnikan qaddis Pietru ta’ Verona, ippriedka f’Firenze matul l-Avvent u r-Randan tas-snin 1244-45, is-seba’ sħab għenuh jorganizza s-Soċjetà ta’ Marija, għaqda ta’ lajċi, filwaqt li hu għen lill-aħwa biex jifformaw komunità reliġjuża, waħda li tinkludi kemm l-eremiti fuq il-muntanja Senario kif ukoll il-grupp ta’ appostolat f’Cafaggio.

Huma sejħu lilhom infushom “Servi ta’ Marija” għax kien hemm kappella tal-Madonna fiż-żewġ postijiet. Dawn is-serviti adottaw ir-regola ta’ Santu Wistin u ħadu l-abitu iswed b’devozzjoni lejn id-Duluri tal-Madonna.

Is-seba’ fundaturi kienu dawn:

 • Bonfiglio (gwida tal-grupp lajk u wara prijur tal-komunità ġdida);
 • Bonagiunta, (prijur bejn l-1256 u l-1257);
 • Manetto (li waqqaf l-ewwel fundazzjonijiet fi Franza);
 • Amadio (ir-ruħ tal-grupp);
 • Sostegno u Uguccione (ħbieb magħhom); u
 • Alessju (ziju ta’ Santa Ġuljana).

Ruma kienet għarfet il-kontribut tagħhom iżda kellhom jgħaddu mas-sittin sena, jiġifieri fis-sena 1304 li s-Santa Sede tagħthom l-għarfien uffiċjali. Dawn is-Seba’ Fundaturi tas-Servi ta’ Marija ġew ikkanonizzati flimkien fl-1888 mill-Papa Ljun XIII.

Jinsabu kollha midfunin flimkien f’Monte Senario, fuq l-altar li sar mill-Kardinal Alessio Enrico Maria Lepicier, tal-istess ordni, li kien żar Malta u Għawdex u nkuruna lill-Madonna ta’ Pinu bħala legat tal-Papa fl-1935.

Is-Serviti ta’ Marija għamlu l-fuq minn mitt sena fil-paroċċa ta’ Stella Maris, Sliema.

Ħsieb: Dawn is-seba’ Servi ta’ Marija ddedikaw ruħhom għat-talb, penitenzi u għemejjel ta’ ħniena. Ftit snin wara li waqqfu l-ordni, il-persuni li ngħaqdu magħha kienu jgħoddu 10,000. Dan kien attribut għall-ħidma li wettqu u ż-żelu li wrew. Il-mexxej tagħhom kien Buonfiglio Monaldo li kien l-akbar wieħed fiż-żmien. Il-kappillan tal-Laudesi, Giacomo Poggibonsi, bniedem ta’ qdusija, kien id-direttur spiritwali tagħhom.

Imma kif beda kollox? Kollox beda f’nhar l-Assunta, meta waqt li kienu miġburin jitolbu flimkien kellhom dehra tal-Madonna u qatgħuha li jirrinunzjaw għad-dinja u jinxteħtu taħt il-protezzjoni tagħha. Tlieta minnhom kienu ċelebi, tnejn romol u t-tnejn l-oħra miżżewġin. Ir-romol u l-miżżewġin riedu jaraw kif se jirranġaw mal-familji li kienu jiddependu minnhom. Minn hawn u minn hemm instab mezz kif id-dipendenti tagħhom jkunu sostnuti fil-bżonnijiet materjali tal-ħajja u bil-kunsens ta’ qrabathom setgħu jingħataw għas-sejħa l-ġdida li kienet ġiethom. L-isqof għenhom ħafna u tlieta w għoxrin jum wara li kienu ġew imsejħin daħlu fid-dar imsejħa La Carmarzia barra minn Firenze.

Din is-sejħa għal ħajja ta’ kontemplazzjoni u ċaħda b’kuntrast mal-ħajja libertina ta’ Firenze u l-madwar, ġibdet l-ammirazzjoni tal-poplu. Ta’ kuljum in-nies kienet tmur f’La Carmarzia biex tkellem lil dawn l-irġiel twajba. Għalhekk huma qatgħuha li jitbiegħdu mill-belt u jmorru fuq Monte Senario, ħdax-il mil ’il barra minn Firenze, fejn bnew knisja sempliċi u eremitaġġ u bdew jgħixu ħajja ta’ awsterita’.

Nhar it-13 t’April, 1240, kellhom dehra tal-Verġni Mbierka li ridithom jilbsu l-abitu iswed b’għelm tad-Duluri tagħha f’riġlejn is-Salib ta’ binha. Talbithom ukoll jintrabtu bir-Regola ta’ Santu Wistin u li jissejħu s-‘Serviti ta’ Marija’. Fuq ix-xewqa tal-isqof, kollha barra Fratell Alexis, aktar tard irċevew l-Ordni Sagri . L-Ordni ħadet il-bixra aktar ta’ Ordni Mendikanti u hija l-ħames waħda ta’ din ix-xorta fil-Knisja.

Tul ħajjithom, is-Serviti tal-bidu raw l-Ordni tiftaħ Djar f’diversi pajjiżi barranin. F’ħamsin sena l-għadd tal-imseħbin laħaq l-10,000 u sal-bidu tas-seklu 14 kellhom ’il fuq minn 100 monasteru b’missjonijiet ukoll fi Kreta u l-Indja. Aktar tard twaqqfet ukoll is-Sekond Ordni ta’ sorijiet klawstrali u Terz Ordni b’ħidma ta’ karita’ u edukazzjoni imwaqqfa minn Santa Ġuljana Falconieri.

L-aħħar wieħed li miet, u l-iktar wieħed li għex fosthom kien il-Fratell Alessju Falconieri, meta kellu 110 snin, fis-17 ta’ Frar 1310. Il-fdalijiet tagħhom jinsabu meqjumin f’qabar wieħed fil-knisja tal-monasteru f’Monte Senario.

 • Min jaf li kieku inti, bħal dawn is-seba’ żgħażagħ issib ħin matul il-jum biex tinġabar f’post għall-kwiet biex tingħaqad f’aktar intimita’ ma’ Alla fit-talb?
 • Min jaf li kieku t-talb u l-penitenza tagħmilhom l-iskop tal-ħajja tiegħek hi ta’ liema stat hi?
 • Min jaf li kieku inti wkoll tkabbar id-devozzjoni tiegħek lejn il-Verġni Mbierka Marija u lejn is-seba’ duluri tagħha li kienet waħda mid-devozzjonijiet ta’ dawn l-aħwa qaddisa?

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Talba: Agħtina, Mulej, it-tjieba tar-ruħ ta’ l-aħwa qaddisa li llum qegħdin infakkru, li kellhom devozzjoni tal-għaġeb lejn l-Omm qaddisa ta’ Alla, u ħabirku biex iressqu lejk il-poplu tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/seven-founders-of-servite-order.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/seven-founders-of-the-servite-order/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Servite_Order

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-maġġoranza tal-Ħsieb huwa kitba ta’ Joe Fenech li dehret fl-Leħen is-Sewwa.

12 ta’ Frar: Beatu Reġinaldu ta’ Orleans

Verżjoni Vidjo: Beatu Reġinaldu ta’ Orleans

“Jum wieħed, permezz tar-Rużarju u l-Iskapular, il-Madonna għad issalva d-dinja”. ~ San Duminku (Fundatur tal-Ordni tal-Predikaturi)

jnkjkjjIL-BEATU REĠINALDU TA’ ORLEANS
Presbiteru
1183 – 1220

Tagħrif: Dan kien l-ewwel fost il-qaddisin u l-beati Dumnikani. Twieled fid-djoċesi ta’ Orleans fi Franza. Sar duttur tal-liġi u għallem id-dritt kanoniku fl-Akkademja ta’ Pariġi. Waqt li kien iżur il-postijiet imqaddsa f’Ruma, laqtu ħafna l-kliem ta’ San Duminku u baqa’ impressjonat bil-faqar evanġeliku tal-ordni tal-Predikaturi u l-ħeġġa tiegħu għall-appostolat.

Ġiet fuqu marda, imma reġa’ ħa saħħtu bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka u mbagħad ngħaqad mal-ordni ta’ San Dumniku kif kienet indikatlu l-Madonna.

Bl-eżempju t-tajjeb u l-kelma mħeġġa tiegħu ħafna żgħażagħ u nies magħrufa daħlu fl-ordni, l-ewwel f’Bolonja u mbagħad f’Pariġi. Billi kien professur tal-liġi kanonika fl-Università ta’ Pariġi, Reġinaldu kien ta’ għajnuna kbira għal San Duminku fl-għoti ta’ għamla definittiva lill-ordni tiegħu.

B’għaqal kbir Reġinaldu organizza u mexxa ’l quddiem il-ħajja tal-komunità, u tkebbes bil-ħeġġa tal-appostli għat-tiġdid tas-saltna ta’ Kristu.

Skont tradizzjoni fl-Ordni Dumnikan, il-Madonna għarrfet lil Reġinaldu li kienet tixtieq li l-patrijiet predikaturi jilbsu l-labtu abjad flok ir-rukkett li San Duminku kien jilbes bħala kanonku.

Il-beatu miet f’Pariġi fl-1220 meta kellu inqas minn 40 sena u kien midfun fil-knisja ta’ Notre Dame des Champs. Il-Papa Piju IX, fit-8 ta’ Lulju 1875, ikkonferma l-qima lejh li kienet ilha mogħtija lilu.

Ħsieb: Il-ferħ li jqanqal fina l-Beatu Reġinaldu huwa dak l-istess ferħ li tqanqal fih meta libes l-abitu tal-Ordni tal-Predikaturi, l-abitu li nistgħu ngħidu rċieva mingħand il-Verġni Mbierka Marija. Dan iferraħna għax lilna wkoll ifakkarna li aħna “ġejna mlibbsa bl-ilbies tas-salvazzjoni”. Reġinaldu irċieva dan l-iskapular mingħand San Duminku, deskritt fil-voti tal-Ordni bħala “il-wegħda materna mis-sema tal-imħabba tal-Verġni Mbierka Marija lejna”.

Wara Kristu, il-Madonna hi l-aqwa mudell tal-qdusija. Hi twassalna għand Ġesù billi turina fil-prattika li aħna wkoll, bħalha, nistgħu nagħmlu dak li ordnalna Binha. Imma xi jfisser li wieħed jilbes l-iskapular jew il-labtu tal-Madonna? Dawn jgħinu lin-nisrani jimxi wara Kristu, billi jidħol f’relazzjoni speċjali ma’ Marija. Hija relazzjoni li għandha l-karattru ta’ konsagrazzjoni. Għaldaqstant il-konsagrazzjoni lil Marija tfisser li wieħed iwiegħed li jagħmel ħiltu biex jimxi fuq l-eżempju tagħha, mera tal-qdusija ta’ Alla, speċjalment

 • fl-imħabba tagħha lejn il-proxxmu,
 • fit-talb bla heda u
 • fir-rabta qawwija tagħha mar-rieda ta’ Alla.

L-att ta’ konsagrazzjoni huwa l-impenn l-aktar għoli ta’ fedeltà li jsir lil Alla, u li wieħed jidħol għalih permezz ta’ Marija, għalhekk għandu garanzija kbira li ser jirnexxielu.

Jekk tixtieq tkun taf kif tista’ tħejji ruħek biex tgħix bħala persuna ikkonsagrata lill-Verġni Marija, nistiednek iżżur is-sit Malti, li fih it-Trattat ta’ San Alwiġi De Montfort fuq id-Devozzjoni vera lejn Marija u kif wieħed jista’ jagħmel l-att ta’ konsagrazzjoni u l-benefiċċji tagħha, Talb, l-Uffiċċju tal-Madonna, Vidjos u ħafna aktar … Tista’ tmur għalih billi tagħfas fuq din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/

Talba: O Alla, li minnek ġej kull għana, bl-għajnuna tal-Omm tal-Ħniena, Inti tlabt lill-Beatu Reġinaldu biex jgħix ħajja ta’ faqar u tajtu is-setgħa li jipperswadi oħrajn biex bħalu jħaddnu l-ħajja reliġjuża. Permezz ta’ talbu, iggwida l-passi tagħna fit-triq tal-Kelma Tiegħek, sabiex bi qlubna mħeġġa nistgħu niġru fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/05/blessed-reginald-cop.html

Alternative Reading: https://www.nashvilledominican.org/community/our-dominican-heritage/our-saints-and-blesseds/bl-reginald-of-orleans/

or

http://dominicans.ie/blessed-reginald-of-orleans-op/

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.