2 ta’ Lulju: San Bernardino Realino

Verżjoni Vidjo: San Bernardino Realino

“Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom, tfittxuni u ssibuni. Meta tfittxuni b’qalbkom kollha, issibuni, u jiena nbiddel xortikom.” – Alla f’Ġeremija 29:11-14.

beardinoSAN BERNARDINO REALINO
Saċerdot, Ġiżwita
1530 – 1616

Tagħrif: Dan il-qaddis twieled f’Carpi, fl-Italja. Bħala żagħżugħ, beda jistudja għal tabib f’Bolonja, imma mbagħad, biex jogħġob lil ċerta Cloride, xebba bil-għaqal u reliġjuża ħafna, li lejha kien miġbud, mill-kors tal-mediċina qaleb għall-kors tal-liġi. Ħa l-lawrija ta’ avukat ta’ 26 sena, u, billi kien kapaċi, okkupa karigi ċivili importanti. Serva wkoll bħala sindku f’diversi bliet fejn wera ħila kbira.

Cloride mietet ta’ 28 sena, u l-mewt tagħha ħassha ħafna. Hu jirrakkonta li darba dehritlu u qaltlu biex ineħħi s-swied il-qalb li waqa’ fuqu u għenitu jerfa’ qalbu u ħsiebu lejn Alla.

Tħajjar jidħol mal-Ġiżwiti, imma missieru xtaqu ma jagħmilx dak il-pass biex ikun jista’ jdur bih sakemm imut. Talab id-dawl lill-Madonna li lejha kien ħafna devot, u ħass li ma kellux jibqa’ jistenna. Għalhekk kiteb ittra twila lil missieru u talbu jagħmel miegħu dak is-sagrifiċċju tal-firda u bil-barka ta’ missieru ta’ 34 sena daħal mal-Ġiżwiti.

Għall-umiltà tiegħu, u biex ikollu aktar ċans jitlob, xtaq jibqa’ sempliċi fratell, imma s-superjuri tiegħu ħasbuha mod ieħor, u fi żmien tliet snin ħa l-quddiesa, u kien magħżul surmast tan-novizzi. Iż-żmien battal li kien jifdallu kien iqattgħu jgħallem id-duttrina lit-tfal u jżur il-ħabs u l-isptarijiet.

Wara għaxar snin f’Napli, intbagħat f’Lecce f’Apulia fejn għadda l-aħħar 42 sena ta’ ħajtu. Meta kien ilu hemm biss sentejn ta bidu biex jibni knisja u jwaqqaf ukoll kulleġġ. Iżda x-xogħol ewlieni tiegħu malajr sar id-direzzjoni tal-erwieħ speċjalment fil-konfessinarju.

Fi xjuħitu kien mogħni b’doni sopranaturali bħal viżjonijiet, setgħa li jfejjaq u li jagħmel profeziji. Il-poplu ta’ Lecce kien tant iħobbu, li meta kienet tiġri x-xniegħa li kienu se jittrasferuh band’oħra kienet tqum il-belt kollha biex jibqa’ magħhom.

Bernardino Realino kien igawdi tant fama kbira ta’ qaddis li, huwa u jmut, il-maġistrati tal-belt talbuh li jaċċetta li jkun il-patrun tagħhom fis-sema, u hu baxxa rasu bħala sinjal li jaċċetta, u n-nies ukoll talbu lill-isqof biex kif imut tinbeda l-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu.

Il-qaddis miet ta’ 85 sena fit-2 ta’ Lulju, 1616. Piju XII iddikjarah qaddis fl-1947.

Ħsieb: Mill-ħajja ta’ dan il-qaddis tal-lum, xtaqt nieqaf fuq il-fatt li Cloride, din ix-xebba bil-għaqal u reliġjuża ħafna li lejha kien miġbud u li biex jogħġob lilha mill-kors tal-mediċina qaleb għall-kors tal-liġi, ħallitlu vojt kbir f’qalbu u f’ħajtu meta din ħalliet id-dinja ta’ 28 sena. Tant kien kbir dan il-vojt, li Alla ppermetta li din tidhirlu u tgħidlu neħħi s-swied il-qalb li kien waqa’ fuqu u jerfa’ qalbu u ħsiebu lejn Alla. Ħafna drabi din taf tkun l-esperjenza tagħna wkoll. Xi kultant, fil-ħajja ngħaddu minn esperjenzi negattivi qawwija bħal xi trawma, inċident, it-telfa ta’ xi ħadd għażiż u oħrajn. Dawn jafu jbiddluna f’persuni bla skop, imdejqa jew saħansitra dipressi. Bħal donnha l-ħajja tieqaf, issir bla skop u biex ngħixu l-ġurnata tibda ssir ta’ toqol u sforz kbir li Alla biss jista’ jifhmu.

Huwa propju hawn li jekk nieħdu l-istess parir li Cloride tat lil Bernardino, inkunu tassew qed nimxu fid-direzzjoni t-tajba meta quddiemna ma tidher l-ebda triq! Neħħi s-swied il-qalb li kien waqa’ fuqek u erfa’ qalbek u ħsibijietek lejn Alla. Kemm hu tassew parir siewi dan! Il-qawwa li rċieva Bernardino mingħand Alla, wasslu biex jibda paġna ġdida, viżjoni ġdida, ħajja ġdida. Forsi mis-swied ta’ qalb tiegħek, jekk int ukoll tersaq lejn il-Mulej fit-talb, Hu jrid jagħtik il-ferħ, il-paċi u forsi anki missjoni ġdida li forsi qatt qabel ma kienet għaddietlek minn rasek.

Xi kultant, ċerti avvenimenti fil-ħajja tal-bniedem, Alla fl-għerf tiegħu li aħna ma nwasslux għalih, jippermettihom għall-ġid tagħna u tal-oħrajn madwarna. Minn traġedja ġieli ħareġ ħafna ġid, ġieli bniedem biddel ir-rotta ta’ ħajtu u beda miexi fid-direzzjoni lejn il-ġenna, filwaqt li qabel kien miexi f’direzzjoni opposta, ġieli nies sabu l-vokazzjoni vera tagħhom u għarfuha propju fi żmien iebes u ta’ tbatija. Bl-Ingliż ngħidu dik l-esperjenza kienet ‘eye opener’ – fetħitlu jew fetħitilha għajnejh/a. Hekk hu u hekk irid jagħmel il-Mulej fil-ħajja tagħna meta jippermetti li ngħaddu mis-swied ta’ qalb.

Huwa importanti li nżommu f’moħħna u f’qalbna:

 • li l-Mulej jinsab magħna fin-niket tagħna,
 • li qed jibki magħna u jitlob għalina,
 • li qed joffrilna spalla fuq min inserħu u nsibu l-faraġ

imma wkoll li:

 • irid jgħallimna minn din l-esperjenza
 • irid jurina kif nistgħu niskopru skop jew skopijiet li forsi mhux dawk li kellna qabel u
 • ma jridniex ningħalqu fina nfusna qisha l-ħajja spiċċat anzi rridu nagħmlu sforz biex nibqgħu ninfetħu għall-ħtiġijiet tal-oħrajn.

Fil-Ktieb ta’ Ġeremija 29:11-14, Alla jgħidilna dan:

“Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom, tfittxuni u ssibuni. Meta tfittxuni b’qalbkom kollha, issibuni, u jiena nbiddel xortikom.”

 • U int, qed tara kif ħajtek tista’ tagħmilha dejjem iżjed sabiħa, prezzjuża u ta’ rigal għal ta’ madwarek kif għamel b’ħajtu Bernardino Realino wara t-telfa tax-xebba li tant kien iħobb u lest li jagħmel bidliet kbar għaliha?
 • X’bidliet lest/a li tagħmel f’ħajtek biex din tiġi tixbah iżjed lil dik tal-qaddisin?

Talba: O Mulej, int tajt il-grazzja li San Bernardino Realino li fin-niket tiegħu dar lejk b’fiduċja sħiħa, il-qawwa u l-kuraġġ li jagħmel minn ħajtu don mill-isbaħ għalik u għall-oħrajn, agħmel li b’talbu u bl-eżempju tiegħu, aħna wkoll nagħrfu ndawru l-avvenimenti qarsa ta’ ħajjitna f’xi ħaġa li verament tiswa, mhux biss għal din id-dinja imma b’mod speċjali għall-eternità. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://catholicexchange.com/st-bernardino-realino

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=391

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Realino

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

15 ta’ Settembru: Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

Verżjoni Vidjo: Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

“Is-Salvatur tad-dinja sieħeb miegħu lil Ommu fil-passjoni tiegħu: ejjew nadurawh.” – Antifona tad-dħul mil-Liturġija tas-Sigħat

olos_by_sobii-d60lzleIL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TAD-DULURI

Tagħrif: Il-Knisja tfakkar id-duluri tal-Madonna darbtejn matul is-sena: nhar il-Ġimgħa tal-ġimgħa tal-Passjoni (il-Ġimgħa ta’ qabel il-Ġimgħa l-Kbira), u llum 15 ta’ Settembru. L-ewwel waħda nbdiet f’Cologne, il-Ġermanja, fis-seklu ħmistax bħala tpattija tal-ereżija ta’ Ġovanni Hus. Dik tal-lum bdewha l-Patrijiet Serviti meta fl-1668 qalgħu permess mingħand il-Papa biex jiċċelebraw il-festa tas-Seba’ Duluri fit-tielet Ħadd ta’ Settembru. Meta mbagħad il-Papa Piju VII fl-1814 irritorna mill-eżilju estenda din il-festa għall-Knisja kollha bħala tifkira ta’ kemm il-Knisja (u hu personalment) batiet minn Napuljun.

Imbagħad, il-Papa San Piju X, meta għamel ir-riforma tal-Kalendarju liturġiku, iffissa d-data tal-festa fil-15 ta’ Settembru, fl-Ottava tat-Twelid tal-Verġni Marija.

Il-Madonna sofriet mhux għax kellha xi dnub. It-tnissil tagħha kien immakulat. Il-ħajja tagħha kienet bla l-iċken dnub.

Is-Seba’ Duluri nistgħu nniżżluhom hekk:

 1. Il-Profezija ta’ Xmun fit-tempju.
 2. Il-ħarba lejn l-Eġittu, triq ta’ 480 kilometru, bit-tarbija Ġesù ta’ inqas minn sena.
 3. It-telfa ta’ Ġesù.
 4. Il-laqgħa tagħha ma’ Ġesù jġorr is-salib fi triqtu lejn il-Kalvarju.
 5. Il-kruċifissjoni.
 6. Ġesù mejjet fi ħdanha.
 7. Id-difna ta’ Ġesù.

Ħsieb: Marija Omm Alla hija bniedma bħalna, u bħalna għaddiet minn bosta esperjenzi t’uġigħ, tbatija u ansjetà. Hi, fl-imħabba tagħha t’Omm, takkumpanjana fl-uġigħ tagħna, il-mard li ngħaddu minnu aħna jew il-membri tal-familja tagħna, il-mewt tal-għeżież tagħna, l-inkwiet li ngħaddu minnu, l-ansjetà li tolqotna.

L-Ewwel dulur li ġarrbet Marija kien f’Ġerusalemm. Meta Marija u Ġużeppi marru jippreżentaw lil binhom Ġesù fit-tempju. Dakinhar kien hemm wieħed jismu Xmun. Raġel ġust u tajjeb li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. Dan kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u minn dejjem kien jixtieq li qabel ma jmut jara l-Messija tal-Mulej. Darba fost l-oħrajn ġie mqanqal mill-Ispirtu biex imur fit-tempju. Xmun jgħid lil Marija: “Marija, Ibnek Ġesù se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh, u int ukoll sejf jinfidlek ruħek sabiex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna.”

Min jaf x’ħasset f’qalbha Marija meta semgħet il-kliem tant iebes ta’ Xmun li għarrafha bil-Passjoni u l-mewt kiefra ta’ Binha Ġesù tarbija. Minkejja dan, Marija ma tfixklitx għaliex l-Iva tagħha meta dehrilha l-Anġlu Gabriel kienet il-frott tal-fiduċja sħiħa tagħha f’Alla. Aħna wkoll fil-ħajja mhux dejjem nistgħu nifhmu kollox. Ġieli jiġru affarijiet f’ħajjitna li nħossuna ma nifhmuhomx. Mela, ejja nafdaw fl-imħabba ta’ Alla bħalma għamlet Ommna Marija f’ħajjitha.

Ommna Marija dejjem tkun lesta li tgħinna biex fid-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom f’ħajjitna ma nitilfux il-fidi tagħna, anke f’dawk il-mumenti li ma nkunux qed nifhmu.

It-Tieni dulur li ġarrbet Marija kien dak inhar li flimkien mar-raġel tagħha Ġużeppi u binhom Ġesù, kellhom jaħarbu lejn l-Eġittu.

Min jaf x’ħasset Marija meta flimkien ma’ Ġużeppi u binhom Ġesù kellhom jaħarbu mal-lejl u jmorru l-Eġittu. Dan is-sagrifiċċju għamluh biex isalvaw lil binhom Ġesù mill-mewt. Min jaf kemm hawn ġenituri li ta’ kuljum ikollhom jgħaddu minn sagrifiċċji kbar biex jgħinu lil uliedhom jikbru u jimmaturaw. Min jaf kemm hawn ġenituri oħrajn li għalkemm qed jagħmlu dak kollu li hu possibli biex irabbu lil uliedhom tajjeb, qed jaraw lil uliedhom jitbegħdu minn Alla. Marija u Ġużeppi għandhom ikunu xempju għal dawk il-ġenituri li għal xi raġuni jew oħra qed jaħarbu mir-responsabbiltajiet tagħhom biex jagħrfu li wliedhom għandhom bżonnhom.

Marija dejjem lesta li tgħinna biex ikollna dan il-kuraġġ, din il-fidi lejn Alla. Hija tgħinna naċċettaw deċiżjonijiet diffiċli f’ħajjitna bla kundizzjoni.

It-Tielet dulur li ġarrbet Marija kien meta binha Ġesù kien intilef u wara tlett ijiem sabitu jiddisputa mad-dutturi fit-tempju. Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Meta kellu tnax-il sena, huma telgħu skont id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu t-triq lura, imma t-tifel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu.

X’għafsa ta’ qalb ġarrbet Marija għat-telfa ta’ binha. Tlett ijiem tfittxu bla ebda aħbar. Xejn ma qatgħalha qalbha u fil-pront tirritorna ma’ Ġużeppi Ġerusalemm, fost l-għejja u l-biża’, tfittxu b’dieqa ta’ qalb.

Min jaf kemm-il darba aħna wkoll ħsibna li tlifnieh! Ġesù, għinna dejjem insibuk ikun xi jkun iż-żmien f’ħajjitna.

Ejjew nersqu bit-talb tagħna lejn Ommna Marija, ħalli nieħdu s-saħħa kull darba li nitbiegħdu minn binha Ġesù minħabba d-dnubiet tagħna, u b’hekk b’kuraġġ nerġgħu nersqu lejn Ġesù permezz tas-Sagrament imqaddes tal-Qrar.

Ir-Raba’ dulur li ġarrbet Marija kien meta ltaqgħet ma’ binha Ġesù jġorr is-salib. Huma u sejrin bih qabdu wieħed jismu Xmuni minn Ċirene li kien ġej mir-raba u għabbewh is-salib biex iġorru wara Ġesù. Kotra kbira ta’ nies kienet mixja warajh fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabbtu fuq sidirhom u jibkuh.

Aħna wkoll għandna s-salib tagħna xi nġorru. Marija se tgħinna nħarsu lejn binha Redentur, speċjalment meta nkunu mgħobbijin taħt it-toqol tal-problemi u tad-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom f’ħajjitna. Hawn xi ħadd li ma jħossx meta jara dik l-Omm hekk imnikkta? Iżda aħna bid-dnubiet tagħna, inkunu kawża li nnifdu l-Qalb ta’ Marija. Nistgħu ma nħossux dispjaċir għall-ingratitudni tagħna lejha?

Mela, ejjew inħarsu lejn Ġesù u lejn Marija fid-dulur tagħhom u npoġġu s-sitwazzjonijiet diffiċli tagħna f’idejhom.

Il-Ħames dulur li ġarrbet Marija kien meta hija baqgħet wieqfa taħt is-salib ta’ binha Ġesu’, flimkien ma’ oħtha Marija ta’ Kleofa, Marija ta’ Magdala u l-appostlu maħbub tiegħu Ġwanni.

Ejjew bl-imaġinazzjoni tagħna nħarsu lejn il-Kalvarju fejn naraw lil Ġesù msallab u ‘l Omm mbikkija. Kemm hija ta’ dieqa lil Omm tara ‘l binha msammar fuq is-salib. Kull daqqa tal-martell, kull kelma ta’ żebliħ u t-tinfida bil-lanza fil-kustat ta’ Ġesù, kollha ħassithom Marija Addolorata ġewwa qalbha. Għajnejn Marija ma tħarrkux minn fuq binha Ġesù fuq is-salib, semgħetu jlissen l-aħħar kelmiet tiegħu qabel ma ħa l-aħħar nifs ta’ ħajtu. Hi sofriet dan kollu ma’ binha Ġesu’ għalina.

Marija, agħtina l-kuraġġ naffrontaw il-mewt ta’ kuljum: fid-dar, meta mhux dejjem ikun ward u żahar; fuq ix-xogħol, meta ma nifthemux; fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, meta naffaċjaw tentazzjonijiet u jkollna mmutu għall-imħabba ta’ ibnek.

Kemm qegħdin nifhmu xi tfisser is-sofferenza fil-ħajja tagħna sabiex it-tama fina qatt ma tonqos? Kemm qegħdin fit-tiġrib li niltaqgħu miegħu ninxteħtu quddiem Ġesù u Ommu Marija biex insibu s-sabar tagħna?

Is-Sitt dulur li ġarrbet Marija kien meta Ġesù ġie mniżżel minn fuq is-salib u mqiegħed fi ħdanha.

Ejjew naħsbu ftit fuq id-dulur l-aktar kiefer li fena l-Qalb imqaddsa ta’ Marija meta rat lil binha Ġesù mejjet fi ħdanha, kollu dmija u mimli ġrieħi u pjagi. L-ebda qalb iebsa meta tara din ix-xena tant krudila, ma ddubx mill-ebusija tagħha.

Ommna Marija Addolorata dejjem tkun lesta li tfarraġna fil-għawġ u l-mumenti ta’ dgħjufija tagħna. Ejjew nirrikorru għand Marija ħalli noħorġu mid-dlam tad-dnubiet tagħna, mill-kaos li jista’ jkollna f’ħajjitna. Ejjew niftħu jdejna bħal dawk ta’ Ġesù msallab u nilqgħu l-imħabba tiegħu mingħajr kundizzjoni.

Is-Seba’ dulur li ġarrbet Marija kien meta rat lil binha Ġesù jiġi midfun. Wara l-mewt ta’ Ġesù, Ġużeppi minn Arimatea li kien dixxiplu ta’ Ġesù bil-moħbi għax kien jibża’ mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta’ Ġesù. Pilatu ħallieh u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù bil-lejl, u ġab miegħu taħlita ta’ morr u sabbara tiżen xi mitt libra.

Min jaf kif Qalb Marija Santissima splodiet bin-niket. Meta rat lil binha l-Maħbub imqiegħed fil-qabar. Aktar u aktar ma felħitx meta rat il-blata mgerba tagħlaq il-qabar qaddis.

TalbaO Verġni Marija, Omm wisq maħbuba tagħna, int li toqgħod qrib is-slaleb tagħna, bħalma bqajt ħdejn is-salib ta’ Ibnek Ġesù, qawwi l-fidi tagħna sabiex anke jekk mifluġa bid-dulur, inżommu fissa l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ ta’ Kristu, u fit-tbatija estrema tas-salib, naraw l-imħabba kbira u safja t’Alla għalina.

Omm tat-tama tagħna, agħtina l-għajnejn tiegħek biex ‘l hinn mit-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmien. Agħtina l-qalb tiegħek biex nibqgħu nħobbu u naqdu, anke fil-mumenti tal-prova.

O Marija Santissima Sidtna tas-salib, itlob għalina. Ammen.

(Talba tal-Papa Emeritus Benedittu XVI lill-Verġni Marija, meta kien żar lil dawk milquta mit-terremot qawwi ġewwa l-Italja)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://www.themostholyrosary.com/appendix1.htm

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/our-lady-of-sorrows/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Sorrows

Passion of The Christ (full movie with English Subtitles) on Gloria TV:
https://gloria.tv/video/UEyNBGckJHyK3dX4zwowJpxd1

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar it-Tifkira tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Il-ħsieb huwa meħud minn meditazzjoni bl-isem ta’ ‘Is-seba’ Duluri ta’ Ommna Marija’ mis-sit Malti tal-Madonna ‘Devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija.’ Tista’ żżur is-sit minn hawn: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/