26 ta’ Ġunju: San Josemarìa Escrivà de Belaguer

Verżjoni Vidjo: San Josemarìa Escrivà de Belaguer

“Ir-rużarju mqaddes huwa arma qawwija. Użah b’kunfidenza u tibqa’ b’ħalqek miftuħ bir-riżultati tiegħu.” – San Josemarìa Escrivà de Belaguer.

31b96425252c620f84e4018aa88dd20cSAN JOSEMARÌA ESCRIVÀ DE BELAGUER
Saċerdot
1902 – 1975

Tagħrif: Dan il-qaddis twieled fi Barbastro, Spanja, fid-9 ta’ Jannar, 1902. Kien ordnat saċerdot ta’ 23 sena fit-28 ta’ Marzu, 1925.

Meta kien Madrid, fit-2 ta’ Ottubru, 1928, waqqaf l-Opus Dei, mod ġdid kif l-insara jistgħu jitqaddsu fid-dinja bix-xogħol ordinarju tagħhom u t-twettiq tad-dmirijiet personali, familjari u soċjali tagħhom. Hekk huma jsiru l-ħmira ta’ ħajja nisranija qawwija fl-ambjenti kollha.

Fl-1930, estenda l-opra tal-Opus Dei anke man-nisa. Fi Frar 1943, waqqaf is-Soċjetà Saċerdotali tas-Salib Imqaddes, magħquda inseparabbilment mal-Opus Dei. L-Opus Dei rċeviet l-approvazzjoni tas-Santa Sede f’Ġunju, 1950.

San Josemarìa mexxa u ħabrek biex l-Opus Dei tinxtered mad-dinja kollha b’talb kontinwu, penitenza u bil-prattika tal-virtujiet kollha. L-għerq u ċ-ċentru tal-ħajja interjuri tiegħu kien is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Kien konxju ħafna li hu iben Alla espressa fil-preżenza kontinwa tat-Trinità Qaddisa, li qanqlitu biex ifittex li jidentifika ruħu ma’ Kristu f’kollox, li jgħix devozzjoni qawwija lejn il-Verġni Marija u San Ġużepp, u li jgawdi ħbiberija kontinwa u kollha fiduċja mal-anġli kustodji.

Mons. Escrivà offra aktar minn darba ħajtu għall-Knisja u għall-Papa.

Miet ta’ 73 sena nhar is-26 ta’ Ġunju, 1975 f’Ruma, fl-istess kamra fejn kien jaħdem, b’dik l-istess sempliċità qaddisa li kienet il-karatteristika tiegħu tul ħajtu kollha. Il-fdal tiegħu jinsab fil-knisja Prelazjali ta’ Santa Marija tal-Paċi, f’Ruma, fejn ħafna jmorru jitolbu fuq il-qabar tiegħu.

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II iddikjarah Beatu f’Mejju, 1992 u mbagħad ddikjarah ukoll qaddis f’Ottubru, 2002.

L-Opus Dei, li fl-1982 saret prelatura personali, hi mxerrda fil-ħames kontinenti u llum tgħodd ’il fuq minn 60,000 membru fi 80 nazzjon. L-aktar ktieb magħruf tiegħu ‘It-Triq,’ jinsab maqlub ukoll bil-Malti.

Ħsieb: Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II hu magħruf sew għal kemm mexxa ’l quddiem l-għarfien mill-Knisja ta’ eluf ta’ qaddisin u beati ġodda. Xi wħud minnhom kellhom il-kawża għall-kanonizzazjoni ilha tistenna s-snin sħaħ. Oħrajn fittex li jħaffef il-proċess tagħhom minkejja li għexu fi żmienna bħall-Beata Tereża ta’ Kalkutta u Josemaria Escriva. Se naraw għaliex …

It-talba tal-Kolletta mil-Liturġija tal-lum, tikkonferma l-verita’ pproklamata mill-Konċilju Vatikan II u, b’referenza għal San Josemarìa Escrivà de Belaguer, iżżid: “Agħtina li bl-interċessjoni u l-eżempju tiegħu nistgħu, permezz tal-ħidma tagħna ta’ kuljum, niġu ffurmati fuq ix-xbieha ta’ Ġesu’ Ibnek.” Din il-petizzjoni tiġbor fiha t-triq tagħna fuq din l-art: biex insiru aktar bħal Ġesù f’din id-dinja, permezz ta’ attività hekk familjari magħna bħax-xogħol.

Id-dawl tal-fidi jkabbar l-orizzonti tax-xogħol tagħna: jagħmilna naraw li l-bniedem kien maħluq minn Alla, u tqiegħed “fil-ġnien tal-Eden biex jikkoltivah u jżommu” (Ġenesi 2:15). Id-dinja ġiet fdata lill-umanità bħala ġnien li għandu jiġi kkultivat u mrawwem kuljum, spazju b’possibbiltajiet enormi, li għandna niskopru u niżviluppaw għall-glorja ta’ Alla u għas-servizz tal-aħwa.

L-Ispirtu s-Santu huwa l-protagonist kbir f’din it-triq tal-qdusija fil-ħajja ta’ kuljum. Kif San Pawl jgħid lir-Rumani: “Irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi; u li bih aħna nistgħu ngħajjtu: ‘Abbà! Missier!’ (Rumani 8:15). Hija karba, talba, li l-Ispirtu s-Santu jpoġġi fuq ix-xofftejn tagħna, u li nistgħu nirrepetu matul il-ġurnata, per eżempju meta aħna nesperjenzaw għejja fl-attivitajiet professjonali tagħna, u għandna nkomplu naħdmu. Il-fatt li nafu li aħna wlied Alla, għandu jimliena bil-kuraġġ biex nitolbu u nservu lil kulħadd, u ma nibqgħux indifferenti quddiem dawk li jsofru minn diversi sitwazzjonijiet bħalma huma l-qgħad jew xogħol insikur.

Id-dawl tal-Ispirtu s-Santu jwassalna għand Ġesù, li jiġi biex jiltaqa’ magħna, bħalma fittex lill-ewwel dixxipli ma’ xatt ix-xmara ta’ Ġenesaret. Huwa jidħol fil-ħajja tagħna bl-istess mod kif daħal fid-dgħajsa ta’ Pietru u l-ħbieb tiegħu. U l-istess dgħajsa li rat falliment professjonali – lejl sħiħ ta’ taħbit bla ma nqabad ħut – issir is-siġġu tat-tagħlim tal-Imgħallem, il-post minn fejn juri l-misteri tar-Renju ta’ Alla. U f’dik l-istess dgħajsa tibda avventura sopranaturali, prefigurata bil-qabda mirakuluża tal-ħut. Il-preżenza ta’ Kristu tittrasforma x-xogħol tagħna, id-dgħajsa antika tagħna, fil-post fejn jaġixxi Alla. U dan jista’ jsir b’ġesti li huma sempliċi imma mimlija bil-karità: għajnuna lil kollega li nsibuha diffiċli li ngħinu, iżda li jeħtieġ pariri prattiċi biex itemm il-ħidma tiegħu, jew forsi niddedikaw ftit minuti lil xi ħadd, jekk nafu li għandhom bżonn jitkellmu għax minn wiċċhom jidhru nkwetati.

Il-Mulej jitlobna nkunu strumenti f’idejh, biex nġibu l-ferħ u l-paċi f’din id-dinja li tant hi nieqsa minnhom. Huwa jindirizzalna l-istess stedina li għamel lil Pietru: “Aqdef ‘il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd.” (Luqa 5:4). Ix-xbieki, din id-darba, jintefgħu f’dak ix-xogħol mimli bil-grazzja divina, sabiex jinħoloq lok għax-xhieda Nisranija, ta’ għajnuna sinċiera lill-kollegi tagħna u lin-nies kollha taħt il-kura tagħna. Nistgħu niftakru hawn fl-istedina tal-Papa Franġisku: “Meta l-isforzi tiegħek biex terġa’ tħeġġeġ il-fidi fil-ħbieb tiegħek jidhru li huma għal xejn, bħall-isforzi tas-sajjieda tul il-lejl, ftakar li Ġesù kollox jibdel. Il-Kelma tal-Mulej mliet ix-xbieki u l-Kelma tal-Mulej tagħmel il-ħidma missjunarja tad-dixxipli tiegħu effettiva” (22 ta’ Settembru, 2013).

L-Ispirtu s-Santu, li jgħix magħna, iħeġġiġna, jekk nippermettulu, biex nitfgħu fil-fond ix-xbieki tagħna, jiġifieri li nidħlu f’dawk l-orizzonti appostoliċi li aħna niskopru kuljum: fil-familja tagħna, fl-ambjent professjonali tagħna, fir-relazzjonijiet mal-ħbieb u konoxxenti. Il-mirakli se jiġu ripetuti, kif San Josemaría qal: “Meta Ġesù mar f’xatt il-baħar mad-dixxipli tiegħu ma kienx qed jaħseb biss dwar il-qbid tal-ħut. U għalhekk meta Pietru jaqa’ fuq irkupptejh u umilment jammetti: ‘Tbiegħed minni, Mulej, għax jiena raġel midneb,’ il-Mulej wieġbu: ‘Tibżax; minn issa ‘l quddiem tkun taqbad in-nies'(Luqa 5:10). F’din il-ħidma ġdida tas-sajd, il-poter u l-effettività ta’ Alla se jkunu wkoll disponibli: l-appostli huma strumenti għall-ħidma ta’ stagħġib kbir, minkejja n-nuqqasijiet personali tagħhom” (Ħbieb ta’ Alla, nru 261). Aħna wkoll għandna nkunu appostli, appostli f’nofs ix-xogħol tagħna u r-realtajiet umani kollha li fihom aħna msejħa biex inġibu lil Alla.

Il-Madonna hija r-Reġina tal-Appostli, kif ngħidulha fil-litanija tar-Rużarju. Ejjew nitolbu lil Marija biex tgħallimna nassistu b’mod attiv il-missjoni tal-Knisja għas-salvazzjoni tad-dinja. Din hija x-xewqa li ġarr f’qalbu San Josemarìa Escrivà de Belaguer: li nqiegħdu lil Kristu fiċ-ċentru u fl-għerq ta’ kull attività umana, f’unjoni mal-Knisja kollha: omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!

Talba: O Mulej, Int dawwalt lil San Josemarìa Escrivà de Belaguer u wrejtu kif isir aktar bħal Ibnek Ġesù f’din id-dinja, permezz tal-attivitajiet ordinarji ta’ kuljum u hu għallem dan fil-Knisja, agħtina li bl-interċessjoni u l-eżempju tiegħu nistgħu, permezz tal-ħidma tagħna ta’ kuljum, niġu ffurmati fuq ix-xbieha ta’ Ġesù Ibnek. Bl-istess Ibnek Ġesù  Sidna. Ammen.  

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-josemaria-escriva-de-balaguer-734

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-josemaria-escriva-de-balaguer/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Josemar%C3%ADa_Escriv%C3%A1

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

14 ta’ Ġunju: San Metodju

Verżjoni Vidjo: San Metodju

“Urini l-ikoni li inti tqim, biex jien nista’ nifhem il-fidi tiegħek.” – San Ġwann Damaxxenu

40705166_1236496776_p_023.jpgSAN METODJU
Raħeb
† 847

Tagħrif: Dan il-qaddis kien l-ewwel wieħed biex jiċċelebra l-festa tal-Ortodossija, solennità miżmuma fil-liturġija biżantina fl-ewwel Ħadd tar-Randan, biex iġib ’il quddiem il-qima lejn ix-xbihat imqaddsa (ikoni) ta’ Kristu u tal-qaddisin.

It-tieni konċilju ta’ Niċea (787) kien iddistingwa b’mod ċar bejn il-qima lejn ix-xbihat u l-vera adorazzjoni riservata biss lil Alla. Il-konċilju ddefenda l-prattika li jinxtegħlu xemgħa u li jinħaraq l-inċens quddiem l-ikoni tal-qaddisin, u għamilha ċara li l-unur mogħti lix-xbiha hi fil-fatt realment mogħtija lill-persunaġġ li hija tirrappreżenta.

San Metodju twieled fi Sqallija, imma meta kien żagħżugħ mar Kostantinopli jfittex impjieg fil-qorti imperjali. Iżda raħeb ipperswadieh biex jagħżel il-ħajja monastika, u daħal fil-monasteru ta’ Chenolakhos.

Kien iżomm mal-isqof San Niċeforu matul it-tieni persekuzzjoni mqajma minn dawk li kienu kontra l-qima tax-xbihat (imsejħin ikonoklasti). Huwa għalhekk kellu jgħaddi 7 snin bi ftit ikel f’ħabs maħmuġ. Lill-imperatur Teofilu li kien iżomm mal-Ikonoklasti, qallu: “Ġa ladarba xbiha hija hekk bla valur quddiem għajnejk, kif inhi li, waqt li inti tikkundanna x-xbiha ta’ Kristu, inti wkoll ma tikkundannax il-qima li tingħata lix-xbihat tiegħek? Minflok, inti kontinwament tħabrek li jsiru aktar minnhom.”

Metodju sar patrijarka ta’ Kostantinopli sal-mewt tal-aħħar ikonoklasta, imma ma tantx dam f’dil-kariga għax miet erba’ snin wara bil-marda tal-idropsija, fl-14 ta’ Jannar, 847. Kiteb ħafna, u speċjalment dwar ħajjiet ta’ diversi qaddisin tal-ewwel żmien tal-knisja.

Ħsieb: Waħda mill-qaddisin li fuqha kiteb San Metodju hi Sant’Agata, Verġni, Martri u Patruna ta’ Malta. “Hija tassew Verġni għax twieldet mill-Kelma ta’ Alla.” Hekk jiddefinixxi lil Sant’Agata, San Metodju ta’ Sqallija, fis-seklu IX. Huwa jorbot il-Verġinità mat-twelid mill-Kelma ta’ Alla. B’dan il-kliem San Metodju jurina li kellu f’moħħu dak li jikteb San Ġwann fil-Ftuħ tar-Raba’ Evanġelju: li dak li ġie fid-dinja, “lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li twieldu mhux mid-demm, lanqas mir-rieda tal-ġisem, imma minn Alla.”

Inkwantu l-persekuzzjoni fi żmien San Metodju, mqajma minn dawk li kienu kontra l-qima tax-xbihat (imsejħin ikonoklasti), tajjeb nikkwota hawn Artiklu 68 dwar id-devozzjoni Marjana u l-kult tax-xbihat tal-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II (29 ta’ Ottubru, 1997) biex jippromwovi l-użu rett tax-xbihat sagri:

“Ix-xbihat, l-ikoni u l-istatwi tal-Madonna (u hawn nistgħu ninkludu wkoll dawk tal-qaddisin) preżenti fid-djar, fil-postijiet pubbliċi, u fi knejjes u kappelli bla numru, jgħinu lill-fidili biex isejħu l-preżenza kostanti tagħha u l-ħarsien ħanin tagħha fid-diversi ċirkostanzi tal-ħajja. Waqt li jirrendu pożittiva u kważi viżibbli l-ħlewwa materna tal-Verġni, huma jistiednu biex iduru lejha, biex jitolbuha b’fiduċja u biex jimitawha fl-ilqugħ b’mod ġeneruż tar-rieda divina.

Ebda waħda mix-xbihat magħrufa ma tirriproduċi l-wiċċ awtentiku ta’ Marija, bħal ma diġà kien jaf Santu Wistin; b’danakollu dawn jgħinu biex tkun stabbilita relazzjoni iktar ħajja magħha. Ikun inkuraġġit, konsegwentement, l-użu biex ikunu esposti x-xbihat ta’ Marija fil-postijiet tal-kult u fil-bini l-ieħor, biex tkun tistà tinħass l-għajnuna fid-diffikultajiet u s-sejħa mill-ġdid għall-ħajja dejjem iktar qaddisa u fidila lejn Alla.

Biex jippromwovi l-użu rett tax-xbihat sagri, il-Konċilju Niċen ifakkar li ‘«l-qima mogħtija lix-xbihat, fir-realtà tappartjeni lil dak li jkun irrapreżentat; u min iqim x-xbiha, iqim fir-realtà lil min fiha jkun riprodott».’

  • U inti, tħalli l-ikoni, is-santi jew l-istatwi, ifakkruk li ruħ waħda għandek u li l-bżonnijiet ta’ ruħek għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja?
  • Timmedita ta’ spiss bl-użu ta’ ikoni, santi jew statwi, kemm ħabbna l-Mulej tant li sab bniedem bħalna u lejn l-aħħar ta’ ħajtu, bata biex ipatti għad-dnubiet tagħna l-bnedmin?
  • Tipprova tgħix fuq l-eżempju tal-Mulej, tal-Madonna u tal-Qaddisin li tagħhom tqim ix-xbihat?

Talba: O Mulej, bit-tagħlim u l-eżempju ta’ ħajtu, San Metodju wriena li l-iktar xogħol importanti f’ħajjitna hu li nieħdu ħsieb ruħna billi ninsġu ħajjitna f’għaqda kontinwa miegħek; agħtina, nitolbuk, għat-talb tiegħu għalina, li nużaw xbihat qaddisa bil-mod kif tixtieqna int, biex hekk naslu għal dik il-qdusija li trid tara fina. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/06/st-methodius.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-methodius-of-constantinople-506

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Methodios_I_of_Constantinople

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Novembru: Santa Katerina Labourè u l-Midalja Mirakuluża

Verżjoni Vidjo: Santa Katerina Labourè u l-Midalja Mirakuluża

“Wieħed għandu jara lil Alla f’kuħadd.” – Santa Katerina Labourè

SANTA CATALINA LABOURÉSANTA KATERINA LABOURÈ
Verġni
1806 – 1875

Tagħrif: Zoe (għax dan kien l-isem tagħha qabel daħlet reliġjuża) kienet id-disa’ tarbija fost ħdax-il wild ta’ familja ta’ bdiewa mir-raħal żgħir ta’ Fain-les-Moutiers, fil-Cote d’Or, Franza. Twieldet fit-2 ta’ Mejju, 1806 minn Pierre Labourè, bidwi tat-tajjeb, u Louise Gontard, mara tar-ruħ u omm mill-aħjar. Hi ġiet mgħammda l-għada li twieldet.

Ta’ erbatax daħlet mas-sorijiet tal-karità Chatillon-sur-Seine, ħdejn Pariġi (1830), fejn għaddiet ħajjitha ddur bil-morda fil-kunvent ta’ Rue de Bac.

Fl-1832, fil-kappella tal-kunvent, il-Madonna dehritilha għal tliet darbiet, u rrikmandatilha li tħabrek biex jagħmlulha midalja f’ġieħ il-ħniena tagħha bħala omm Alla – dik il-midalja magħrufa bl-isem tal-“Midalja Mirakuluża.” Dik is-sena stess (fl-1832) saru 1,500 midalja, fit-tifkira tagħha.

Bis-saħħa tal-Midalja Mirakoluża, fil-knisja ta’ “Sant’Andrea delle Fratte,” tal-Patrijiet Minimi ġewwa Ruma, quddiem l-altar tal-“Madonna tal-Mirakli,” il-Lhudi Alfons Ratisbonne, fit-18 ta’ Jannar, 1842, ikkonverta u sar Kattoliku u anki saċerdot u fundatur tal-patrijiet u s-sorijiet tal-Madonna ta’ Sijon għall-konverżjoni tal-Lhud.

Mietet ta’ 70 sena fil-kunvent ta’ Enghien-Reuilly, fejn kienet għaddiet l-aħħar 46 sena ta’ ħajjitha bħala infermiera mal-morda u x-xjuħ, kif ukoll bħala purtinara. Hi kienet qalet minn qabel li ma tarax is-sena 1877, għax fil-fatt mietet fil-31 ta’ Diċembru, 1876.

Il-funeral kien popolari ħafna. Iżjed tard, ftit snin wara li difnuha, tifel ta’ tnax-il sena, magħtub minn twelidu, fieq b’miraklu fuq qabarha.

Il-ġisem tagħha kien għadu sħiħ 56 sena wara mewtha, meta fil-21 ta’ Marzu, 1933, ittieħed Pariġi bl-akbar solennità għas-santwarju tal-Madonna Mirakoluża, f’Rue du Bac, fejn, (flimkien ma’ dak tal-fundatriċi, Santa Louisa de Marillac), għadu meqjum sal-lum.

Ibbeatifikata mill-Papa Piju XI, fl-1933 u l-Papa Piju XII ikkanonizzaha fis-27 ta’ Lulju, 1947.

San Massimiljanu Marija Kolbe, martri Franġiskan Konventwali u fundatur tal-Milizzja tal-Immakulata, mhux biss qaddes l-ewwel quddiesa tiegħu fl-altar tal-“Miraklu” li diġà semmejna, imma xerred kemm felaħ fil-Polonja u fil-Ġappun il-Midalja Mirakoluża, kif għamel ukoll f’Malta San Ġorġ Preca.

Ħsieb: Il-Madonna dehret diversi drabi lil Santa Katerina Labourè, soru tal-Karità ta’ San Vinċenz, fil-monasteru ta’ Rue du Bac, Pariġi, meta Katerina kienet għadha novizza. Dawn id-dehriet bdew f’Novembru tal-1830 u komplew sa kważi sena wara.

L-aktar dehra importanti minn dawn kienet dik tas-27 ta’ Novembru, li fiha l-Verġni Marija talbitha biex tagħmel medalja f’għamla ovali skont id-dettalji li wrietha. Jiġifieri: fuq naħa kien hemm ix-xbiha tal-Madonna fuq globu, b’riġlejha tgħaffeġ ras is-serpent, b’idejha miftuħin li minnhom ħerġin ir-raġġi, li aktar tard il-qaddisa fissret bħala l-grazzji li l-Madonna lesta tagħti lil min jitlobhomlha u mad-dawra ovali kien hemm il-kelmiet: O Marija, imnissla mingħajr dnub oriġinali, idħol għalina li nirrikorru lejk. Fuq in-naħa ta’ wara kien hemm l-ittra M, li minn ġo fiha kienet għaddejja strixxa u li fuq din l-istrixxa kien hemm salib. Madwar dawn is-simboli kien hemm tnax-il kewkba, waqt li taħt l-ittra M kien hemm żewġt iqlub, waħda inkurunata bix-xewk u l-oħra minfuda bis-sejf.

Katerina ma għarrfet lil ħadd dwar dawn id-dehriet ħlief lill-konfessur tagħha M. Aladel, li f’Ġunju tal-1832 għamel l-ewwel domni skont kif xtaqet il-Madonna. Bdew jiġu rrapportati, tista’ tgħid mill-ewwel, każijiet ta’ fejqan tal-għaġeb, konverżjonijiet kbar u favuri spiritwali, marbutin ma’ din il-medalja, tant li popolarment bdiet tissejjaħ il-Medalja Mirakoluża.

Fl-1836, tribunal f’Pariġi approva l-medalja bħala waħda ta’ oriġini sopranaturali. Imma l-medalja kisbet prestiġju kbir bil-konverżjoni f’daqqa waħda u bla mistennija għall-fidi Kattolika tal-Lhudi Alfonsu Ratisbonne, bniedem ateu u antikattoliku, waqt li kien imlibbes biha meta żar knisja f’Ruma biex jirranġa għall-funeral ta’ xi ħadd. Ratisbonne aktar tard waqqaf il-kongregazzjoni reliġjuża ta’ Sidtna Marija ta’ Sijon, biex taħdem għall-ftehim bejn il-Lhud u l-Insara.

Fl-umiltà kbira tagħha Katerina Labouré rnexxielha żżomm is-sigriet dwar dawn id-dehriet tagħha sa mewtha 40 sena wara.

F’Malta, id-devozzjoni lejn il-Midalja Mirakoluża kienet imxerrda ħafna minn San Ġorġ Preca, u llum il-fdal tiegħu jinsab midfun fil-Blata l-Bajda taħt l-unika knisja f’Malta li hi ddedikata lill-Madonna taħt dan it-titolu.

San Ġorġ Preca jgħidilna:

“Nissel kunfidenza kbira fl-omm divina ta’ Ġesù Kristu għax hi setgħana wisq fuq il-qalb ta’ Alla, li xejn ma jiċħdilha minn dak li titolbu. Il-predestinati huma kollha marbutin magħha bi spirtu ta’ vera devozzjoni. Hija ssaltan ma’ Ġesù Kristu fis-sema bħala reġina, bħala padruna u bħala omm.”

Jekk għad m’għandekx, tajjeb li jkollok u anki żżomm fuqek il-Midalja Mirakuluża (li tidher fl-istampa t’hawn fuq) li talbitna l-Madonna permezz ta’ Santa Katerina Labourè. Tinsiex wkoll li l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistenniena nitolbu bil-ħerqa għall-bżonnijiet tagħna u tad-dinja, tibqa’ dejjem it-talba sabiħa tar-Rużarju Mqaddes. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu? Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjos kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: Ftakar, ja l-iżjed ħanina verġni Marija, li qatt ma nstema’, li xi ħadd intefa’ taħt il-patroċinju tiegħek, talbek l-għajnuna jew fittex li inti tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb jien għal għandek niġi ja verġni omm tiegħi, għal għandek niġi, quddiemek noqgħod, midneb u niedem, ja omm l-iben t’Alla, magħmul bniedem. La tistmerrx it-talb tiegħi iżda ismagħni u weġibni. Ammen. (Talba ta’ San Bernard ta’ Clairvaux)

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/st-catherine-laboure-and-miraculous.html

Alternative Reading: https://www.olrl.org/lives/laboure.shtml

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Labour%C3%A9

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif u l-Ħsieb dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.