Fra Baskal Farrugia

Fra BaskalFRA BASKAL FARRUGIA
Kapuċċin
1869 – 1937

Tagħrif: 

Ħamsin Sena ilu saret ir-Rikonjizzjoni
Kien eżattament fis-6 ta’ April 1953 meta fil-preżenza ta’ Mons Ġużeppi Pace, Isqof ta’ Għawdex u tar-Rev. Patri Pietru Mamo, Provinċjal tal-kappuċċini saret ir-rikonjizzjoni ta’ Fra Baskal Farrugia fil-Kripta tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex.

Fra Baskal twieled u ġie mgħammed iż-Żebbuġ ta’ Għawdex, nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar 1869. Il-ġenituri tiegħu kienu Ġużeppi Farrugia miż-Żebbuġ, Għawdex u Roża Spiteri imwielda x-Xagħra minn Ġużeppi u Marija neè Cini. Fil-magħmudija tawh l-isem ta’ Salvu, Mikiel u Ġużeppi, iċ-ċelebrant kien Dun Bartilmew Busuttil. Salvu kien ir-raba’ wieħed minn familja ta’ tlettax-il wild.

Vokazzjoni Reliġjuża
Salvu meta kien għadu ċkejken kien diġà beda jħoss li jixtieq isir reliġjuż. Meta kien jara xi Fratell Kapuċċin jiġbor iċ-ċirka (karità) fit-toroq taż-Żebbuġ kien jissaħħar warajh.

Meta kellu madwar wieħed u għoxrin sena eżattament fl-24 ta’ Diċembru 1890, Salvu ġie mlibbes iċ-ċoqqa kapuċċina minn idejn Patri Ġużeppi Marija mill-Birgu, fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja fil-Belt Victorja Għawdex. F’din iċ-ċerimonja isem Salvu ġie mibdul f’dak ta’ Fra Baskal minn Għawdex.

Reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza
Fil-ħajja reliġjuża tiegħu, Fra Baskal wettaq diversi responsabbiltajiet, l-iktar dik ta’ sagristan u ċirkatur. Il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu għaddieha fil-kunvent ta’ Għawdex. Kien reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza, devot kbira ta’ Ġesù Ewkaristija u tal-Madonna tal-Grazzja. Il-gost tiegħu kien li jgħin lil dawk il-foqra li kuljum kienu jmorru jħabbtu l-bieb tal-kunvent għall-karità u l-ikel.

Fra Baskal miet b’fama ta’ qdusija nhar it-Tlieta 18 ta’ Mejju 1937, fl-isptar ġenerali ta’ Għawdex. Folla kbira ta’ nies imlew it-toroq li minnhom għadda l-funeral. Meta l-katavru wasal fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja saret quddiesa, imbagħad ġie midfun fil-kripta tal-istess knisja fil-qabar numru wieħed.

Jinġabar il-fdal tiegħu f’urna
Wara l-mewt ta’ Fra Baskal ħafna nies kienu jmorru kuljum fuq il-qabar tiegħu biex jitolbuh jidħol għalihom fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u tar-ruħ. Xi wħud kienu jistqarru li qalgħu grazzji bl-interċessjoni tiegħu. B’hekk il-fama ta’ qdusija li kien igawdi f’ħajtu kompliet tikber wara mewtu.

Kienu għaddew kważi sittax-il sena mill-mewt ta’ Fra Baskal meta fis-6 ta’ April 1953 saret ir-rikonjizzjoni legali tal-katavru tiegħu kif jitolbu l-liġijiet tal-knisja. Flimkien mal-isqof ta’ Għawdex u mal-Provinċjal tal-Kapuċċini kien hemm preżenti n-nutar Francesco Refalo, u bħala xhieda Dr Antonio Tabone, tabib prinċipali tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u l-Onor. Edgar Montanaro, kummissarju għal Għawdex.

Il-Fdal ta’ Fra Baskal tqiegħed f’tebut taż-żingu. Wara li ġie ssiġillat mill-isqof u mill-provinċjal, tqiegħed f’urna tal-injam li tinsab fil-kripta tal-knisja tal-Kapuċċini ta’ Għawdex.

Nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2003, ġiet iċċelebrata Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex fejn hemm il-kripta ta’ Fra Baskal.

Kuntratt tar-Rikonizzjoni tal-Kadavru ta’ Fra Baskal (illum, is-6 ta’ April 1953)
Quddiem Nutar Francesco Refalo u quddiem ix-xhieda legalment kapaċi deher hawn personalment, il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tar-Reverendu Patrijiet tal-Kappuċċini Pietro Mamo, bin il-mejtin Francesco u Emmanuela neè Galea imwieled u residenti l-Furjana, Malta.

Minni Nutar magħruf; bis-saħħa ta’ dan il-Kuntratt jiena Nutar sottoscritt Francesco Refalo ġejt imsejjaħ mill-Wisq Reverendu Patri Provinċjal Pietru mill-Furjana tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri Kappuċċini tal-Provinċja ta’ Malta. Fis-sotterran tal-Knisja taħt it-titlu tal-Madonna tal-Grazzja tal-Kunvent tal-Patrijiet Kappuċċini ta’ Għawdex sabiex nagħti legalment ix-xhieda tiegħi u nestendi dan l-att pubbliku u legali skont ma’ huwa preskritt mil-liġijiet tal-Knisja.

Iġifieri li quddiemi u quddiem ix-xhieda kompetenti ġie miftuħ il-qabar numru wieħed C (1.c.) fejn ġie u sa issa kien jinsab midfun l-Ajk Profess Kappċċin Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex li miet fit-tmintax (18) ta’ Mejju tas-sena elf disa’ mija u sebgħa u tletin (1937) miżmum minn kulħadd b’fama ta’ qdusija.

Li flimkien mal-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex instab midfun ukoll il-ġisem ta’ reliġjuż ieħor Fra Paċifku minn Bormla Malta. Imma Fra Franġisk minn Għawdex Ajk Kappuċċin li jinsab hawn preżenti għal dan l-att sollenni u legali jistqarr taħt ġurament illi l-ewwel katavru li nstab fil-miftuħ qabar numru wieħed C (1.c.) huwa tal-mejjet Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex għaliex meta miet dan l-Ajk Fra Baskal hu ġie midfun fil-wiċċ tal-qabar numru wieħed C.(1.c.) kien preżenti u jista’ jiddikjara li minn dak inhar dak il-qabar ma nfetaħx aktar u b’hekk jista’ jiġi dikjarat b’ċertezza billi dan l-imsemmi Fra Franġisk minn Għawdex kien u baqa’ fil-familja reliġjuża Kappuċċina ta’ fuq imsemmi Kunvent tal-Kappuċċini.

Għalhekk billi l-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex miet b’fama ta’ qdusija u skont ma jingħad qegħdin jinqalgħu bosta grazzji mingħand Alla bl-interċessjoni tiegħu, l-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Monsinjur Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex ried u ndenja ruħu li jkun preżenti għal din ir-Rikonjizzjoni solenni u legali tal-ġisem tal-imsemmi Fra Baskal u quddiemi stess u quddiem xhieda oħra bħalma huma preżenti Dr. Antonio Tabone Tabib prinċipali ta’ l-Isptar governattiv tal-Belt Victoria Għawdex; l-onor. Edgar Montanaro, Kummissarju ta’ Għawdex; il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tal-Kappuċċini tal-Provinċja ta’ Malta Pietru mill-Furjana; ir-Rev. Patri Anġeliku minn Għawdex Gwardjan tal-Kunvent tal-Kappuċċini ta’ Għawdex dan il-ġisem ta’ Fra Baskal mill-qabar numru wieħed C (1.c.) tas-sotterran tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja tal-Patrijiet Minuri Kappuċċini ta’ Għawdex ġie midfun u mqiegħed u ssaldat ġo kaxxa taż-żingu u dina ġo oħra tal-injam u ġie ssiġillat b’żewġ siġilli minn wieħed tal-Eċċellenza Tiegħu Mons. Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex u l-ieħor tal-Provinċja tal-Patrijiet Kappuċċini. Fuq sider il-kadavru ta’ Fra Baskal ġie mqiegħed ukoll stoċċ tal-ħġieġ bil-ħajja tiegħu fil-qosor u miktuba fuq il-pergamena.

Magħmul u ppubblikat dan il-kuntratt magħmula l-previa u debita ċerziorazioni lil probi kontraenti fis-sotterran tal-Knisja tal-Kappuċċini li tinsab triq Kappuċċini Victoria Għawdex mingħajr numru quddiem ix-xhieda legalment kapaċi Edgar Montanaro Kumissarju ta’ Għawdex bin il-mejjet Guglielmo mwieled il-Furjana, Malta u residenti Victoria Għawdex u s-sinjur Cavalier Dottor in Medicina Antonio Tabone bin il-mejjet Nicolo mwieled u joqgħod Victoria Għawdex. Xhieda hawn taħt iffirmati li għandhom il-kwalitajiet kollha rikjesti mil-Liġi Attwali kif huma stess jistqarru u jiddikjaraw.

P. Pietru mill-Furjana O.F.M. Kap. Min. Provinċjal.
Edgar G. Montanaro Kumissarju ta’ Għawdex – xhud.
Antonio Tabone M.D., – xhud
Francesco Refalo Nutar – Pubbliku Malti.
Ikkolazzjonat mal-oriġinal
Francesco Refalo Nutar Pubbliku Malti.
A true copy from my deeds. Quod attestor. Given on this the 14th April 1953:
FRANCESCO REFALO (Notary Public of Malta).

Links about Fra Baskal Farrugia:  

 1. https://www.findagrave.com/memorial/29578527/baskal-farrugia
 2. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm
 3. http://www.sanfrangisk.com/09Ordni/of-22-Fra%20Baskal.htm
 4. https://books.google.com.mt/books/about/is_Serv_ta%CA%BE_Alla.html?id=x82augEACAAJ&redir_esc=y
 5. https://www.facebook.com/events/341029166279120
 6. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm#Sigra
 7. https://laikosblog.org/2016/09/13/il-fra-li-jnissillek-tbissima/
 8. https://www.facebook.com/480098058805038/posts/qatt-smajt-bi-fra-baskal-farrugia-aghti-titwila-dan-il-video-saint-capuchin-brot/688373137977528/

 

Nota: It-Tagħrif dwar Fra Baskal Farrugia meħud minn artiklu li deher fil-Leħen is-Sewwa, Is-Sibt 5 ta’ April, 2003, p.10. Il-Kuntratt tar-Rikonjizzoni huwa meħud mill-ktejjeb ta’ Patri Anġlu (Mizzi) mill-Belt, Tagħlim meqjus u Qasir fuq il-Ħajja u l-Mewt ta’ Fra Baskal minn Għawdex, Kappuċċin, Malta 1953.

Advertisements

Patri Avertan Fenech

00c2ba72d98cc86d3f2b417d54625b9aca07d47f-1485151229-58859bfd-360x251PATRI AVERTAN FENECH
Karmelitan
1871 – 1943

Tagħrif: Patri Avertan Fenech huwa wild ewlieni u waħdieni ta’ Duminku Fenech u Marija Attard. Huwa twieled nhar l-10 ta’ Lulju 1871 il-Mosta u ġie mgħammed l-għada fil-Knisja Parrokkjali u semmewh Lwiġi għal San Alwiġi Gonzaga li bħalu kellu jispikka għall-virtù tas-safa.

Mid-dar huwa tgħallem jitlob u jikber fil-fidi. Il-familja għalkemm fqira kienet għanja fil-ħajja tal-fidi. Missieru kien jaqta’ l-ġebel f’barriera u ommu kienet seftura mas-sinjuri Grech Mifsud. Dawn is-sinjuri kellhom dar il-Belt biswit is-santwarju tal-Karmnu u aktarx li minn hemm huwa wiret l-imħabba lejn il-Madonna tal-Karmnu.

Lwiġi kellu karattru sensibbli, u galbat, dejjem jilqgħek bit-tbissima fuq wiċċu. Imġibtu ma’ sħabu kienet eżemplari u kien juri li miġbud għall-ħajja tat-talb u l-virtù, hekk li l-Arċipriet tal-Mosta għażel li jagħmillu l-Preċett qabel il-Griżma, ħaġa rarissima, dak iż-żmien. Iktar ma’ beda jikber, kompliet tikber miegħu is-sejħa għall-ħajja reliġjuża Karmelitana u meta lill-ġenituri wrihom din ix-xewqa huma bagħtuh jistudja l-Latin u t-Taljan għand qassis in-Naxxar.

Fis-6 ta’ Frar 1888 il-Vigarju Provinċjali Patri Lwiġi Malfatti laqgħu fin-novizzjat il-belt u sena wara pprofessa fl-oratorju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt. Imbagħad nhar is-27 ta’ Frar 1892 ipprofessa solenni fl-oratorju tan-Novizzjat fil-Belt. Wara dan huwa kompla l-formazzjoni fil-kunvent il-ġdid ta’ San Ġiljan u kellu b’surmast lil Patri Francesco Raiti li iktar tard ġie magħżul isqof ta’ Trapani.

Fl-1896 ġie magħżul bħala prefett tal-kjeriċi minħabba l-ħajja virtuża u integra tiegħu u fil-5 ta’ Lulju 1896 ġie ordnat saċerdot mill-Isqof ta’ Għawdex Giovanni Camilleri OSA u ċċelebra l-Ewwel Quddiesa Solenni fis-Santwarju tal-Karmnu fil-Belt Valletta. Mal-ordinazzjoni ntefa’ għall-ministeru tal-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Ukoll l-imġiba tiegħu kemm waqt it-talb u l-quddiesa kif ukoll fil-komportament tal-ħajja ta’ kuljum u fir-relazzjoni ma’ ħutu fil-komunità kienet ta’ edifikazzjoni u ammirazzjoni speċjalment għax kien jgħix tassew kontinwament fil-preżenza ta’ Alla.

Il-modestja, l-umità, il-faqar u s-safa tiegħu kienu jqanqlu lin-nies jersqu għandu għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali, fosthom Dun Mikiel Gonzi, li iktar ’il quddiem sar Arċisqof ta’ Malta, u li kien lettur is-Seminarju, kif ukoll is-seminaristi. Mons. Ġużeppi de Piro stqarr mal-isqof li s-seminaristi kienu jmorru jqerru għand dan il-patri Karmelitan ta’ fama qaddisa flok għand il-konfessur tas-seminarju.

Il-ħajja ta’ reliġjuż tassew u kif għandu jkun qanqlet lis-superjuri tiegħu biex iqegħduh l-ewwel bħala viċi-surmast u imbagħad bħala surmast tan-novizzi. Huwa dam 26 sena jaqdi dan il-ministeru b’dedikazzjoni u b’eżempju kbir għal dawk li għaddew minn taħt idejh. Minnu tgħallmu jaħarbu l-għażż, jgħixu ħajja ta’ talb u osservanza reliġjuża tar-Regola, fl-ubbidjenza, fil-faqar evanġeliku u fis-safa u qadi tal-poplu ta’ Alla skont l-ispirtu u l-kariżma tal-Karmelu. F’dan ir-rwol tiegħu Patri Avertan ġibed l-ammirazzjoni ta’ bosta fi żmien l-epidemija tal-Ispanjola fil-kura personali li kien jieħu tan-novizzi milquta minn din l-epidemija, b’riskju wkoll għal ħajtu.

Patri Avertan qeda diversi uffiċċji fosthom bħala delegat provinċjali għall-Kapitlu Ġenerali f’Ruma fl-1919 fejn ħalla impressjoni fuq il-Pirjol Ġenerali u fuq il-kapitulari minn madwar id-dinja, għall-umiltà, l-ispirtu ta’ talb u l-manswetudni tiegħu. Kulħadd kien iżommu b’qaddis, kemm ħutu r-reliġjużi kif ukoll in-nies li kienu jfittxuh għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Kien ta’ edifikazzjoni fis-sabar qalb it-tiġrib u offra lilu nnifsu għall-konverżjoni tal-midinbin.

Il-qdusija u l-virtujiet tiegħu spikkaw l-iktar fi żmien il-mard kawża ta’ attakk qawwi ta’ puplesija fl-1932 li ħallih b’ġismu nofsu paralizzat u b’fommu mbikkem. Is-sodda tal-mard u s-siġġu tar-roti li fuqhom dam għal 11 il-sena u nofs saru issa mhux biss is-salib tiegħu imma wkoll il-pulptu li minn fuqhom kien iwassal il-Vanġelu. Patri Avertan qatt ma kien predikatur. Leħnu ma kienx jagħtih, imma dejjem ippriedka bl-eżempju ta’ ħajtu u issa f’dan il-mument spikka bl-eżempju ta’ virtù u l-għaqda ma’ Alla f’rassenjazzjoni serena mar-rieda ta’ Alla. Qatt ma naqas mit-tbissima lil min kien iżuru, qatt ma lmenta fuq nuqqas ta’ ikel kemm minħabba l-għaks tal-gwerra kif ukoll għax ma setax jiekol ikel solidu.

Fil-kunvent minkejja li ppruvaw jieħdu ħsiebu kif setgħu kien hemm skarsità fl-ikel u anke fil-kumdità. Il-kunvent ġie trasformat f’uffiċini tas-Servizzi Ċivili bil-ħaddiema tad-Dockyard, il-patrijiet ukoll kienu jsostnu b’karità r-refuġjati tal-gwerra. Nieqes minn kollox issa kien tassew jixbah lill-kurċifiss li lejh kien iħares u lilu kien juri meta kienu jitħassruh. F’din il-qagħda huwa tassew kif jgħid San Pawl kien qed jgħix il-ħajja moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla. Xewqa waħda żamm, dik li jfieq ħalli jqaddes! F’wieħed mill-irtiri tiegħu kiteb hekk:

“Aħna riżoluti, o Ġesù, li nirrinunzjaw kollox għal imħabbtek u, mgħannqin mas-salib tiegħek irridu ngħixu u mmutu bħalek, privi mill-ħwejjeġ żejda tad-dinja u ma nixtiequx ħlief dawk tas-Sema. Din hija l-unika xewqa tagħna, li nisperaw li tistħoqqilna dik il-ġurnata li niġu ngawduk għall-eternità ġewwa l-ġenna kif inti wegħedtna. Hekk Ikun.” Il-marda tiegħu kellha tkun għalih il-martirju li hu ġarr b’qalb sħiħa.

Miet fl-1 novembru 1943 għall-ħabta tat-tlieta ta’ filgħodu. Il-konfessur tiegħu Patri Ġerardu Paris Dumnikan xehed li qatt ma dineb gravement. Bosta xtaqu jaraw il-ġisem mejjet ta’ Patri Avertan fiċ-ċella tiegħu fejn in-nies setgħu jagħtuh l-aħħar tislima. Ġie midfun fil-kripta taħt il-knisja. Ma’ mewtu xterdet il-fama tal-qdusija. Fil-gazzetti xterdet l-aħbar li miet reliġjuż qaddis. Il-qabar tiegħu sar ċentru ta’ pellegrinaġġi u fil-25 sena mill-mewt tiegħu l-Arċisqof Mikiel Gonzi mexxa l-eżumazzjoni tal-fdalijiet tiegħu li tqegħdu f’qabar ġdid fil-kannierja.

Fl-2014 f’għeluq is-70 sena minn mewtu l-fdalijiet indifnu fil-kappella tal-Madonna tar-Rocca tal-Karmnu tal-Mdina. Bosta huma dawk li jiġu jżuru qabru u ċ-ċella tiegħu , jitolbu u jirreferu grazzji maqlugħa bl-interċessjoni tiegħu. Illum Patri Avertan huwa mudell għar-reliġjużi kollha fl-għażla ta’ Alla fl-ewwel post ta’ ħajjitna. Lil ħutu Karmelitani ifakkarhom dejjem fil-primat tal-kontemplazzjoni u quddiem l-insara jiddi bħala xempju tas-safa tal-qalb. Bħala saċerdot ifakkar u jqanqal bl-eżempju ta’ ħajtu lis-saċerdoti biex jingħataw għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Fl-aħħarnett f’dinja u kultura li tiddiskuti dwar jaqbilx li bi “ħniena” nagħtu l-mewt lil min jinsab f’mard terminali Patri Avertan jiddi bħala mudell u xempju tad-dinjità u l-valur tal-bniedem ukoll f’dawn il-kundizzjonijiet .

Mitlubin mill-Postulaturiċi tal-Kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-istess Patri Avertan Fenech, Karmelitan, biex tinfetaħ din il-kawża, skont in-Normi tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin, qed nippubblikaw dan l-Editt biex nitolbu lil kull min għandu xi kitba ta’ Patri Avertan Fenech, Karmelitan jgħaddiha fil-Kanċellerija tat-Tribunal Metropolitan fil-Kurja Arċiveskovili, Valletta. B’kitba nifhmu mhux biss dik stampata iżda wkoll manuskritti, id-djarji, ittri u kull kitba oħra privata ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla. Dawk li jixtiequ li jżommu l-oriġinal jistgħu jippreżentaw kopja li, wara li tkun verifikata ma’ l-oriġinal, tiġi awtentikata mill-Kanċellier ta’ l-istess Tribunal.

Nordnaw li dan l-Editt jitwaħħal fil-bieb tal-Kurja għal xahrejn u jitwaħħal fin-notice boards tal-parroċċi għall-istess żmien. Mogħti mill-Kurja Tagħna fil-Furjana, illum 9 ta’ Jannar, 2017, festa tal-Magħmudija tal-Mulej.

Il‑Ħamis 2 ta’ Frar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna fetaħ il‑proċess tal‑kawża għall‑Qdusija ta’ Patri Avertan Fenech, fil‑Knisja tal‑Madonna tal‑Karmnu, l‑Imdina. Wara, fl‑istess Knisja huwa bierek ix‑xemgħat u ta’ bidu għall‑purċissjoni lejn il‑Katidral biex ikompli l‑Quddiesa Pontifikali li saret fil‑festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej fit‑Tempju, filwaqt li ċċelebra Jum il‑Ħajja Kkonsagrata.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Katidral tal-Imdina

“Meta għalqilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom” (Luqa 2:21). L-Evanġelju tal-lum jibda b’din l-espressjoni li għall-familja Lhudija kienet tfisser li mit-twelid tat-tarbija kienu għaddew erbgħin jum skont il-liġi ta’ Mosè. Il-familja ta’ Ġesù, Ġużeppi u Marija hija sottomessa għal-liġi bħal kull familja Lhudija oħra, sottomessa għal-liġi ta’ Mose. Ġesù ta’ erbgħin jum jittieħed Ġerusalemm u jidħol għall-ewwel darba fit-Tempju. Daħal diversi drabi oħra matul ħajtu fuq din l-art. Daħal biex ikeċċi l-bejjiegħa tat-tempju, daħal biex jgħid li huwa d-dawl tad-dinja. Illum ma jgħidhiex hu din il-kelma, imma jgħidha Xmun, dan “ir-raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Israel li l-Ispirtu s-Santu kien fuqu” (v. 25).

Aħna u nibdew il-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech, inħarsu lejh bħala eżempju sabiħ ta’ kif il-persuna kkonsagrata tista’ tkun, fil-każ tiegħu, “raġel ġust u tajjeb li jistenna l-faraġ ta Israel u li l-Ispirtu kien fuqu”. Anke lil Patri Avertan, bħalma ngħata lil Xmun, ingħata d-don sabiħ li huwa u jistenna l-faraġ tal-Mulej, ikun mnebbaħ mill-Ispirtu s-Santu tal-Mulej u jagħraf il-preżenza tal-Mulej.

Jiena nixtieq insellmilkom, għeżież reliġjużi rġiel, għeżież reliġjużi nisa, membri tal-Istituti sekulari u tal-Ordo Virginum f’dan il-jum li l-Knisja tixtieq ikun ukoll iddedikat għalikom u l-awgurju, it-talba li nagħmlilkom huwa li fuq l-eżempju ta’ tant qaddisin ikkonsagrati lill-Mulej, intom tistennew b’ħerqa “l-faraġ ta’ Israel”, intom tkunu doċli għal dak li jnebbaħ fikom, fil-qalb tagħkom, fil-kuxjenza tagħkom l-Ispirtu qaddis tal-Mulej.

Illum aħna nilqgħu lil Ġesù bħalma laqgħu f’dirgħajh Xmun bħala s-salvazzjoni li ħejja l-Mulej għall-popli kollha: “id-dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu ta’ Israel” (v. 32). Salvazzjoni, dawl, glorja. Jekk aħna rridu nikkolegaw dan il-mument ta’ dawl, ta’ glorja, ta’ salvazzjoni fil-ħajja ta’ Ġesù, inħarsu lejn it-Trasfigurazzjoni fejn is-Salvatur ukoll jidher ukoll bħala dawl: “wiċċu sar jiddi bħax-xemx” (Mattew 17:2) u jiddi fil-glorja tiegħu. Mhux ta’ b’xejn insejħulu wkoll fis-sbuħija tat-Tabor, bħala ‘is-Salvatur’.

Hemm ukoll kelma oħra fuq Ġesù li l-persuna kkonsagrata ma tistax taħrab minnha. Xmun iħares lejn omm it-tarbija, berikhom u qal lil Marija: “ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Israel; se jkun sinjal li jmeruh” (Luqa 2:34) signum contradictionis. Il-persuna kkonsagrata, in-Nisrani mpenjat ikolli ngħid ukoll, ma jistax jevita din il-liġi, din il-providenza li jkun sinjal li jmeruh. L-ewwel nett għaliex il-ħajja tan-Nisrani imma b’mod speċjali l-ħajja tal-persuna kkonsagrata hija kontra l-kurrent u allura hemm din it-tensjoni kontinwa bejn l-ideali li huma espressi fl-ubbidjenza, fil-faqar, fil-kastità, u l-kontro-valuri ta’ dinja li tfittex l-awtonomija, li tfittex il-flus u l-pjaċir. It-talba tagħna hija li l-Mulej li jżurna meta jżurna, isibna bħal Xmun, persuni ġusti, twajba, mimlija tama għax kontinwament qegħdin fit-tensjoni li nistennew il-“faraġ ta’ Israel” mhux il-faraġ tad-dinja imma l-faraġ li jagħtina l-Mulej stess.

“Nagħtikom il-paċi tiegħi, mhux bħalma tagħtihulkom id-dinja, il-paċi tiegħi” (Ġw 14, 27). Meta aħna nitkellmu fuq il-paċi li jkun hemm fil-qalb, mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa li nħoss, għalkemm il-paċi b’mod speċjali fl-esperjenza tat-talb, hija wkoll sensibbli, imma hija xi ħaġa iżjed profonda, hija don tal-Mulej. Il-kriterju tal-paċi huwa l-kriterju ta’ min ir-rieda tiegħu hija marbuta mar-rieda ta’ Ġesù li fit-tribunal tal-kuxjenza tiegħu li huwa t-tribunal tal-verita’, iħossu – mhux bil-ħass tas-sentimenti – imma bil-persważjoni li jagħti l-Ispirtu s-Santu, verament f’paċi ma’ Alla. Nistaqsu lilna nfusna: aħna qegħdin f’paċi ma’ Alla? San Ġorġ Preca kien iħobb isemmi u jgħid: “Alla tagħna hu Alla tal-paċi” u t-tislima tiegħu bħala rxoxt, bħala rebbieħ fuq il-mewt, hija “il-paċi magħkom”.

Għalhekk jiena nitlob anke bl-intereċessjoni tal-qaddej ta’ Alla Patri Avertan, bl-interċessjoni ta’ tant erwieħ ikkonsagrati li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi, biex aħna nkunu preżenza ta’ paċi vera fil-komunitajiet tagħna, bejnietna, u fis-soċjetà. Il-paċi ta’ min jistenna bil-ġustizzja u bit-tjieba, il-faraġ li jagħti l-Mulej, il-paċi ta’ min it-tama tiegħu fil-Mulej, il-paċi ta’ min iħobb b’imħabba tant kbira li jaf iħaddan saħansitra min għamel il-ħsara jew min iweġġgħu.

Niftakru llum ukoll mhux biss fi Xmun, imma ukoll fil-mara anzjana, qaddisa: f’Anna bint Fanwel li “kienet imdaħħla fiż-żmien” – bħal ħafna membri tal-ħajja kkonsagrata llum, mhux bilfors kienu miżżewġin bħalha, imma din “għamlet seba’ snin miżżewġa, imbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha erbgħa u tmenin sena” – u qed nara xi wħud li jfakkruni f’din l-età – “ma kienetx titwarrab mit-tempju, lejl u nhar kienet taqdi fis-sawm u t-talb” (Luqa 2:37). Kemm hu ritratt sabiħ ta’ Anna, bint Fanwel, li kienet għaddiet minn diversi mħabbiet, kellha wkoll it-togħma tal-imħabba miżżewġa, imma mbagħad minħabba li sfat armla żagħżugħa, sabet ukoll l-imħabba fit-tempju, “lejl u nhar kienet taqdi fis-sawm u fit-talb”.

Kemm hi ħaġa sabiħa li din il-preżenza tkun ukoll preżenza fekonda fil-Knisja, il-preżenza ta’ nisa ferħana bl-għotja tagħhom li lejl u nhar jaqdu lill-Mulej “fis-sawm u t-talb”. Hi ukoll bdiet tfaħħar l’Alla u “titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm” (v.38). Anna hija dik li tintgħażel biex tibda titkellem dwar it-tarbija. Xmun jagħraf it-tarbija, li hija l-Messija, is-salvazzjoni, id-dawl u l-glorja, jagħti l-profezija lil ommu u lil żewġha Ġużeppi, imma hija Anna magħżula biex “titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm”. Tgħiduli: “mhux bilfors la mara?” Mhux bilfors, imma l-mara, fost dawn iż-żewġ profeti, hija magħżula biex tkun l-evanġelista li twassal l-aħbar it-tajba ma’ kull min kien qiegħed jistenna.

Il-poplu tagħna huwa għatxan għal din l-Aħbar it-Tajba. Għandu bżonn nisa li filwaqt li jgħaddu ħajjithom fit-tempju “lejl u nhar fis-sawm u fit-talb” isibu wkoll il-ħin, il-ferħ li jitkellmu fuq Ġesù ma’ min forsi qiegħed jistennih, jixxennaq għalih mingħajr ma jaf. Kemm nies għandhom kull ma jridu u qishom m’għandhom xejn. Kemm nies li jagħmlu l-esperjenzi tal-kontro-valuri tal-awtonomija, tar-rikezza u tal-pjaċiri tad-dinja, iħossu vojt kbir fil-qalb tagħhom. Forsi warrbu lil Ġesù għax jiddejqu jersqu lejh, forsi għax ħassew u jħossu li aħna se nikkundannawhom, li m’hemmx post għalihom fit-Tempju u hemm bżonn isibu min, li t-tempju jafu sew, li “fis-sawm u fit-talb” waslu f’intimità ma’ Alla li hu imħabba u jisimgħuh jitkellem fuq it-tarbija ta’ Betlehem.

Nitolbu l-interċessjoni ta’ Patri Avertan u ta’ tant erwieħ oħra kkonsagrati għall-vokazzjonijiet. Ikun futur fqir għal Malta jekk ikollha tiftaqar mill-preżenza tar-reliġjużi, tal-Istituti Sekulari u tal-Verġni kkonsagrati. Din il-kelma ta’ tjubija, din il-kelma profetika, intom tafu li għandna bżonnha, intom tafu wkoll li hemm urġenza li din ngħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra.

Nitolbu lil Sid il-ħsad biex mhux biss jibgħat ħaddiema, imma wkoll profeti fl-għalqa tiegħu. Nitolbu llum lill-Madonna fil-misteru tal-ferħ tal-preżentazzjoni ta’ Binha fit-tempju hi li ma kellhiex l-opportunita’ li toffri l-offerta tas-sinjuri. M’offrietx ħaruf, imma offriet, għax dak l-unika offerta li jsemmi San Luqa, żewġt bċieċen. Infatti hemm ikonografija ħelwa ta’ San Ġużepp bil-gaġġa biż-żewġ bċieċen jew gamiem. Imma fl-istess ħin kienet għanja ħafna għax lit-tempju tagħti żewġ għasafar u f’idejha kienet qed tħaddan l-Ħaruf ta’ Alla. Ma kellhiex bżonn iġġib ħaruf magħha dik li kellha fi ħdanha lill-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. U dik li fl-għajnejn tad-dinja, il-mara tal-mastrudaxxa kienet fqira, kienet għanja imma għaliex kellha fi ħdanha l-ħaruf ta’ Alla, kienet ukoll imnebbħa permezz ta’ Xmun bit-tbatija li kellha tgħaddi minnha. Dan ukoll huwa allura mument ta’ dulur. Intom tafu, li fid-devozzjoni popolari dan l-episodju għandu żewġt uċuħ: misteru tal-ferħ u wieħed mid-duluri ta’ Marija Santissima, meta Xmun jgħidilha: “u inti, sejf jinfidlek ruħek” (v. 35).

Ejjew ningħaqdu magħha fil-ferħ tagħha u fid-dulur tagħha u nafdaw lill-Knisja f’Malta f’idejn ta’ San Ġużepp li ma jitkellimx, imma sema’ kollox u kellu ħarsa qalila lejn Xmun x’ħin beda jisma’ bis-sejf, imma mbagħad irrealizza li hu kellu wkoll jitgħallem li din it-tarbija mħabbra fil-ħolm lilu u li hu kellu jsemmih Ġesù, mhux kellu jkun salvazzjoni, dawl, u glorja imma wkoll ħaruf tas-sagrifiċċju, sinjal li jmeruh. Jalla aħna wkoll ikollna l-kuraġġ nilqgħu lil Ġesù fid-dawl tiegħu u fis-salib tiegħu biex hekk aħna wkoll bħal tant qaddisin qabilna, inkunu nies ġusti u twajba li “jistennew il-faraġ ta’ Israel u l-Ispirtu s-Santu ikun fuqna”.

Links about Patri Avertan Fenech:  

 1. http://www.bambinanaxxar.org/2017/01/ftu-tal-kawza-gall-beatifikazzjoni-u.html
 2. https://laikosorg.files.wordpress.com/2018/04/avvizcc87.pdf
 3. https://laikosblog.org/2017/10/14/il-beatifikazzjoni-u-l-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech/
 4. https://www.facebook.com/avertanfenech/
 5. http://thechurchinmalta.org/mt/posts/66234/ftuh-tal-kawza-ghall-beatifikazzjoni-u-ghall-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech-1871-1943-
 6. https://www.tvm.com.mt/en/news/se-tinghata-bidu-l-kawza-tal-beatifikazzjoni-tal-patri-karmelitan-avertan-fenech/
 7. https://www.tvm.com.mt/en/news/beatification-process-starts-of-patri-avertan-fenech/
 8. http://www.independent.com.mt/articles/2016-12-11/newspaper-letters/The-Carmelite-Fr-Avertan-Fenech-who-lived-a-life-of-prayer-1871-1943-6736167741
 9. https://www.carmelitepriory.org/product/p-avertan-fenech-karmelitan/
 10. https://parroccasafi.files.wordpress.com/2013/07/c48birkulari-nru-33-patri-avertan-fenech-karmelitan.pdf
 11. http://netnews.com.mt/2017/10/14/tinghalaq-l-inkjesta-djocesana-ghall-kawza-tal-beatifikazzjoni-u-l-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech/
 12. http://thechurchinmalta.org/mt/posts/73344/ritratti-l-gheluq-tal-process-djocesan-ghallkawza-talbeatifikazzjoni-ta-patri-avertan-fenech-

 

Nota: It-Tagħrif dwar Patri Avertan Fenech huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Marija Bambina tan-Naxxar.

11 ta’ Mejju: San Franġisk ta’ Ġirolamo

Verżjoni Vidjo: San Franġisk ta’ Ġirolamo

“Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: ‘Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!’ U Ġesù qalilhom din il-parabbola: ‘Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? – Ġesù  Luqa 15:1-4

81752-01SAN FRANĠISK TA’ ĠIROLAMO
Saċerdot
1642 – 1716

Tagħrif: Twieled f’Taranto fl-Italja, fl-1642. Daħal fl-istat klerikali f’pajjiżu ta’ 16-il sena u mbagħad mar Napli biex ikompli l-istudji tiegħu għas-saċerdozju. Wara li ordna qassis, hu għallem fil-kulleġġ tan-nobbli mmexxi mill-Ġiżwiti, f’Napli u kien maħbub ħafna mill-istudenti tiegħu. Daħal mal-Ġiżwiti erba’ snin wara, u għadda l-aħħar 40 sena ta’ ħajtu bħala missjunarju li ħadem kemm felaħ fil-Kumpanija barra minn Napli.

San Franġisk kien predikatur qawwi, kliemu jsaħħar lis-semmiegħa. Jingħad fuqu li “kien ħaruf meta tkellmu, imma ljun meta jipprietka.” Hu mexxa mill-inqas mal-100 missjoni fil-provinċji ċentrali imma n-nies ta’ Napli ma kinux iħalluh jitbiegħed minnhom għal żmien twil.

Kull fejn kien imur kien dejjem imdawwar bil-folol, attenti għal kull kelma li jgħid; u folol ukoll kienu jfittxuh fil-konfessjonarju. L-għadd tal-midinbin li reġa’ dawwarhom lejn Alla ma jistax jingħadd – mill-inqas 400 midneb kbir magħruf jingħad li daru mill-ġdid lejn Alla bil-ħidma tiegħu. Ikkonverta wkoll numru ta’ priġunieri Mori u Torok.

San Franġisk ta’ Ġirolamo waqqaf ukoll organizzazzjoni ta’ rġiel biex tgħin lill-Ġiżwiti fil-ħidmiet tagħhom; waqqaf fond ta’ karità fejn il-fqar setgħu jisselfu b’aktar kumdità, u salva għadd kbir ta’ tfal minn qagħdiet li fihom faċilment setgħu jitilgħu delinkwenti. Kellu l-fama tal-mirakli u minħabba f’hekk folol kbar ta’ nies ħadu sehem fil-funeral tiegħu.

Miet fil-11 ta’ Mejju tal-1716, meta kellu 74 sena. Ġie kkanonizzat fl-1839.

Ħsieb: Interessanti l-fatt li dan il-qaddis tal-lum, Franġisku ta’ Ġirolamo kien imur ifittex lill-midinbin huwa stess ma’ kullimkien: fl-irħula mferrxin, f’toroq imwarrbin, fl-irkejjen tat-triq, fil-ħabsijiet, fil-ħwienet tal-vizzju; anki fuq ix-xwieni. Din l-attitudni lejn il-midinbin narawha per eċċellenza fi Kristu, li kien huwa wkoll imur fil-postijiet fejn ikunu l-midinbin, jiekol u jixrob magħhom, jitħallat magħhom, u jgħaddilhom it-tagħlim li kien jitfa’ dawl fuq l-istat tar-ruħ tagħhom. Din il-ħbiberija sinċiera u soda attirat lil uħud minnhom u waslithom għall-għażla biex ibiddlu ħajjithom. M’huwiex propju dan l-istess messaġġ li l-Papa jibqa’ jisħaq fuqu, meta jgħidilna mmorru nfittxu n-nies li jinsabu fil-periferija?

Infatti, dan hu parti mid-diskors tal-Papa Franġisku fil-vjaġġ tiegħu f’Myanmar u l-Bangladesh (29 ta’ Novembru, 2017):

“Ragħaj tajjeb huwa dejjem preżenti mal-merħla tiegħu, billi jmexxi waqt li jimxi magħha. Bħalma nħobb ngħid, ir-ragħaj għandu jkollu r-riħa tan-nagħaġ; iżda anki r-riħa ta’ Alla, tinsewx! Anki r-riħa ta’ Alla. F’dawn iż-żminijiet aħna msejħin biex inkunu ‘Knisja li toħroġ’ biex twassal id-dawl ta’ Kristu f’kull periferija (ara Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 20). Mimlijin imħabba, fl-impenn tagħhom ta’ kuljum, imsejħin biex inkabbru l-merħla fil-qdusija, fil-fedeltà u fl-ispirtu ta’ servizz.  

Komplu oħolqu inkulturazzjoni għaqlija tal-messaġġ Evanġeliku fil-ħajja ta’ kuljum u fit-tradizzjonijiet tal-komunitajiet lokali tagħkom. Il-kontribut tal-katekisti f’dan il-qasam huwa importanti ħafna. U tinsewx li l-katekisti huma l-pilastri, f’kull parroċċa, tal-evanġelizzazzjoni.

Fuq kollox, nixtieq nitlob minnkom impenn speċjali fl-akkumpanjament taż-żgħażagħ. Ħudu ħsieb il-formazzjoni tagħhom lejn prinċipji morali b’saħħithom, li jkunu jistgħu jgħinuhom jaffaċċjaw l-isfidi ta’ dinja mhedda mill-kolonizzazzjonijiet ideoloġiċi u kulturali.  

Aħdmu biex il-komunità Kattolika tkun tista’ tkompli tkopri rwol kostruttiv fil-ħajja tas-soċjetà, billi ssemmgħu l-vuċi tagħkom fil-kwistjonijiet ta’ interess nazzjonali, b’mod partikolari billi tinsistu fuq ir-rispett lejn id-dinjità u d-drittijiet ta’ kulħadd, speċjalment l-iktar fqar u vulnerabbli. Nemmen li l-istrateġija pastorali għal dawn il-ħames snin, li l-Knisja ħadmet fuqha fil-kuntest iktar miftuħ ta’ dik li hi l-istruttura tal-Istat, twassal għal riżultati tajbin mhux biss għall-futur tal-komunitajiet lokali, imma anki għall-pajjiż kollu.  

Tinsewx lit-talb huwa l-ewwel dmir tagħkom. Kull wieħed għandu jistaqsi lilu nnifsu, filgħaxija waqt l-eżami tal-kuxjenza: “Kemm tlabt illum?”

Għeżież ħuti, inħeġġiġkom iżżommu l-bilanċ fis-saħħa fiżika u spiritwali. Fuq kollox, irrid ninkuraġġikom tikbru kuljum fit-talb u fl-esperjenza tal-imħabba ta’ Alla, li tgħaqqad, għaliex hija l-pedament tal-identità tagħkom.”

Talba: O Ragħaj tajjeb u ħanin, fuq l-eżempju tiegħek, San Franġisk ta’ Ġirolamo ħa ħsieb imur ifittex in-nagħaġ il-mitlufa tal-merħla tiegħek biex bil-predikazzjoni u bis-sagramenti, jikkonverti bosta minnhom lejk biex b’hekk isalvaw ruħhom. Agħtina dan l-istess spirtu fi żminijietna, biex ma ngħejjew qatt infittxu n-nagħaġ li ntilfu u nreġġgħuhom lura għandek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://catholicexchange.com/st-francis-di-girolamo-sj-also-known-as-francis-jerome

Alternative Reading: http://faith.nd.edu/s/1210/faith/interior.aspx?sid=1210&gid=609&pgid=19840&cid=39223&ecid=39223&crid=0

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_de_Geronimo

Saint Francis of Girolamo on Gloria TV: https://gloria.tv/video/fwuaULAsq8PA6ViVZhSNSnxSF

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

21 ta’ April: San Anselmu

Verżjoni Vidjo: San Anselmu

“Għax jien ma nfittix li nifhem biex nemmen, imma jiena nemmen biex nifhem. Għax jiena nemmen dan: li jekk ma nemminx, jiena ma nifhimx.” – San Anselmu

St AnselmSAN ANSELMU
Isqof u Duttur tal-Knisja
1033 – 1109

Tagħrif: San Anselmu twieled fil-Belt ta’ Aosta, fuq l-Alpi, fl-Italja, fl-1033. Ommu kienet mara tajba, iżda missieru ma kienx. Meta kellu madwar ħmistax-il sena, ommu mietet, u billi missieru ma kienx jittrattah tajjeb, telaq mid-dar, u għal xi snin għex ħajja jiġġerra, u saħansitra qasam ġo Franza. Hemmhekk daħal fil-monasteru ta’ Bec, fejn sar dixxiplu tal-magħruf Abbati Lanfranku.

Fl-1060, sar Patri Benedittin, meta kellu 27 sena. Fl-1063, sar Pirjol u ħmistax-il sena wara ġie elett Abbati. Minħabba x-xogħol li kellu bħala Abbati, minn żmien għal żmien, kien ikollu jmur l-Ingilterra u hemm ġieli qagħad għand ħabibu Lanfranku. Lanfranku kien l-Arċisqof ta’ Canterbury. Meta fl-1093, Lanfranku miet, Anselmu ġie magħżul floku, għalkemm ir-Re William Rufus opponieh.

Fl-1097, Anselmu mar Ruma biex jiltaqa’ mal-Papa Urbanu II, u baqa’ hemm sakemm miet ir-Re, fl-1100. Meta rritorna l-Ingilterra, ħu Rufus kien Re bl-isem ta’ Enriku I. Dan ir-Re wkoll, bħal ħuh, ried li jkollu s-setgħa li jagħżel l-Isqfijiet hu, iżda Anselmu baqa’ ma aċċettax.

Fl-1103, Anselmu reġa’ mar Ruma u ltaqa’ mal-Papa Paskal II. Bħal qabel sab l-appoġġ kollu tal-Papa, u baqa’ Ruma sal-1105, meta Enriku I wiegħed li ma jindaħalx iktar fl-għażla tal-Isqfijiet. Iżda l-kwistjoni tal-Investitura nqatgħet fil-Konċilju ta’ Londra, fl-1107.

Anselmu miet fuq biċċa xkora, f’Canterbury, fil-21 ta’ April 1109, wara li kien ilu Isqof ħmistax-il sena. Il-fdal tiegħu jinsab fil-Katidral, illum Protestant, ta’ Canterbury. Il-Papa Klement XI iddikjarah Duttur tal-Knisja fl-1720.

Ħsieb: San Anselmu kien magħruf bħala wieħed mill-aħjar imħuħ ta’ żmienu, u l-kitba tiegħu fuq it-Teoloġija tħabbatha ma’ dik ta’ Santu Wistin. Fost l-aħjar għandu “Għaliex Alla sar Bniedem”. Ħa sehem fil-Konċilju ta’ Bari fl-1098 u mexxa dak ta’ Westminister fl-1102, iddefenda lill-foqra, ikkundanna l-jasar, u ħalla kitba abbundanti u importanti.

Anselmu kien bniedem attent ħafna biex jgħix ħajja qaddisa. Kien hekk jistmerr id-dnub li kien jgħid: “kieku kont nara minn naħa d-dnub u mill-oħra l-infern miftuħ, u kelli nagħżel bejniethom, kont aktar nagħżel li ninxteħet l-infern bla dnub milli nagħmel anki dnub wieħed biss.”

Bħal kull veru segwaċi ta’ Kristu, Anselmu kellu jġorr is-salib tiegħu, speċjalment f’forma ta’ oppożizzjoni u f’kunflitt ma’ dawk fil-kontroll politiku. Għalkemm personalment kien raġel moderat, ġentili u jħobb il-paċi, huwa ma rtirax lura mill-kunflitti u l-persekuzzjoni fejn kienu involuti l-prinċipji.

Dawn li ġejjin huwa ftit ħsibijiet ta’ Sant Anselmu dwar ir-ruħ li tfittex lil Alla:

“Ruħi sibt lil min kont tfittex? Kont tfittex ’l Alla u sibt li hu ogħla minn kollox u li ma hemm ħadd aqwa minnu, għaliex hu ħajja, dawl, għerf u tjieba, għaliex hu hena ta’ dejjem u hena bla tmiem, għaliex hu dejjem u kullimkien.

Mulej, Alla tiegħi, int ħlaqtni u fdejtni: għid lil ruħi, li tant tixtieqek, x’int aktar minn dak li tara fik, biex tara ċar dak li tixtieq.

Ruħi tgħarrex biex tara aħjar, u ma tara xejn aktar minn dak li tista’ tara ħlief dlamijiet; anzi ma tarax dlamijiet, għax fik m’hemmx dlamijiet, imma tintebaħ li ma tistax tara aktar minn dlamijietha.

Dan hu tassew, Mulej, id-dawl li fih int tgħammar, dawl li aħna qatt ma nistgħu naraw, għax ma hawn xejn li jista’ jofroq dan id-dawl biex fih jarak.

Jien, dan id-dawl ma narahx, għaliex qawwi wisq għalija, għalkemm, kull ma nara, bih narah, bħalma għajn marida, dak li tara, tarah bid-dawl tax-xemx, għalkemm lejn ix-xemx ma tiflaħx tħares.”

U dawn żewġ talbiet ta’ San Anselmu:

Għall-ħniena tiegħek, għinni int, O Mulej. Jien lil wiċċek fittixt, u lil wiċċek mill-ġdid  infittex; la tinħebiex minni. Eħlisni minni nnifsi biex tiġbidni lejk. Saffi, fejjaq, irfina, dawwal l-għajnejn ta’ ħsiebi, biex jien nista’ narak. Terġa’ fuq saqajha r-ruħ tiegħi u mill-ġdid bl-għarfien kollu tagħha sserraħ ħarsitha fuqek, O Alla.

Mulej Alla tagħna, agħtina l-grazzja li nixtiequk b’qalbna kollha, biex infittxuk sakemm insibuk, u hekk nibdew inħobbuk tassew, u fi mħabbitna lejk nobgħodu d-dnub li minnu inti ħlistna.

 • U int, tfittxu lil Alla b’qalbek kollha?
 • Kemm inti lest/a li tiddefendi l-prinċipji Nsara li tħaddan?
 • Tfittex il-qdusija bħala l-prijorità billi tevita b’saħħtek kollha li kull tip ta’ dnub?

Talba: O Alla, int żejjint bil-grazzja tiegħek lill-Isqof Sant’Anselmu, biex ifittex u jgħallem il-ħwejjeġ għolja tal-għerf tiegħek; agħmel li d-dehen tagħna jsib fil-fidi mqaddsa l-għajnuna meħtieġa, biex nilqgħu minn qalbna u bil-ħlewwa dak kollu li int tridna nemmnu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-anselm.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-anselm/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_of_Canterbury

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

11 ta’ Marzu: San Sofronju

Verżjoni Vidjo: San Sofronju

“Aħna nistqarru li Kristu, il-Verb ta’ Alla magħmul bniedem, hu dejjem veru Iben Alla u hu dejjem veru Bin il-bniedem”. ~ Minn Ittra tal-Papa San Ljun il-Kbir

ib372SAN SOFRONJU
Patrijarka ta’ Ġerusalemm
?560 – 638

Tagħrif: Twieled fil-belt ta’ Damasku (is-Sirja) madwar is-sena 560. Wara li studja u għallem għal xi żmien ir-rettorika mar jgħammar fl-ermitaġġ ta’ San Teodosju ħdejn Ġerusalemm. Għal bosta snin, taħt it-tmexxija ta’ San Ġwann Mosku u miegħu, żar is-santwarji u l-monasteri tal-Palestina, tas-Sinaj u tal-Eġittu, fejn sar ħabib taż-żewġ patrijarki ta’ Lixandra, Ewloġju u San Ġwann l-Elemożinier. San Sofronju kiteb il-ħajja ta’ San Ġwann l-Elemożnier ma’ Mosku.

Mar ukoll Ruma ma’ Mosku, u meta dan miet hemm fis-sena 619, ħa ġismu lura lejn il-Palestina u difnu fil-monasteru ta’ San Teodosju.

Kellu sehem kbir fil-lotta kontra l-ereżija tal-Monoteliti, li kienu jgħidu li Kristu kellu rieda waħda biss, ir-rieda tan-natura divina u mhux ukoll dik ta’ bniedem. Fuq din il-kwistjoni kellu kontroversja sew mal-patrijarka Ċiru ta’ Lixandra, u anki ma’ Serġju ta’ Kostantinopoli. Kiteb ukoll trattat kbir kontra din l-ereżija, issa mitluf, fejn ġabar 600 test tas-Santi Padri dwar iż-żewġ ridiet ta’ Kristu.

Għandna tiegħu għaxar omeliji fuq bosta festi tas-sena, magħrufa għall-kontenut dommatiku u għall-istil rettoriku tagħhom. Kiteb ukoll il-ħajja ta’ San Ċiru u ta’ San Ġwann, żewġ martri Lixandrini talli kienu ħelsuh mill-mard tal-għajnejn, u l-ħajja ta’ Santa Marija mill-Eġittu.

Ġie magħżul patrijarka ta’ Ġerusalemm fis-sena 634. Minnufih laqqa’ konċilju biex jikkundanna l-ereżija tal-Monoteliti, u bagħat l-ittra sinodali mwettqa mis-sitt konċilju ġenerali, lill-Papa Onorju, biex ifakkru li s-skiet fuq din il-kwistjoni kien x’aktarx ta’ dannu aktar milli ta’ ġid.

Waqt il-patrijarkat tiegħu kellu jsofri l-waqgħa ta’ Ġerusalemm taħt l-Għarab. Waqt l-assedju tal-belt qaddisa ħa sehem bil-qlubija tiegħu fid-difiża, u mbagħad irranġa l-waqgħa tal-belt mal-kaliffu Omar (636), fejn kiseb il-libertajiet ċivili u reliġjużi lill-Insara bi ħlas ta’ taxxa.

Miet x’aktarx fil-11 ta’ Marzu, 638.

Ħsieb: Qari mid-Diskorsi tal-isqof San Sofronju bit-titlu ‘Nilqgħu d-dawl dejjem jiddi’:

“Ġie Dak li hu id-dawl tassew, li jdawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja. Mela niddawwlu lkoll, ħuti; ħa niddu lkoll.

Ħadd minna ma għandu jibqa’ mingħajr din id-dija, ħadd ma għandu joqgħod mistur fid-dalma tal-lejl; imma noħorġu kollna niddu, immorru mdawla lkoll flimkien u b’ruħna ferħana nkantaw innijiet ta’ radd il-ħajr lil Missier id-dawl, li bagħtilna d-dawl veru biex ikeċċi d-dlam minna u jdawwalna lkoll.

Permezz tiegħu aħna wkoll rajna s-salvazzjoni ta’ Alla, li l-Missier ħejja għall-popli kollha u wrihielna għall-glorja tagħna, Iżrael il-ġdid.

Aħna wkoll, bil-fidi tagħna, ħaddanna lil Kristu li ġie għandna minn Betlehem. Hu, is-Salvatur mibgħut lilna minn Alla l-Missier, sejħilna minn fost il-ġnus u għamilna l-poplu ta’ Alla; u aħna rajna b’għajnejna lil Alla magħmul bniedem, rajna lil Alla magħna u lqajnieh fid-dirgħajn ta’ ruħna. U għalhekk aħna, niċċelebraw din il-preżenza ta’ Alla fostna u ma ninsewha qatt”.

 • U int, ilqajt lil Kristu li Hu l-veru Dawl li jdawwal id-dlamijiet ta’ din id-dinja u tal-ħajja tiegħek?
 • Tmur għandu, li Hu tassew Alla setgħani u tassew bniedem li jagħder, b’kunfidenza u b’qima?
 • Tagħmel ħiltek kollha, biex bħal San Sofronju tiddefendi l-fidi nisranija tiegħek kontra l-ereżiji ta’ żminijietna?

Talba: O Alla, permezz ta’ San Sofronju, Int dawwalt lill-poplu tiegħeK bit-tagħlim veru fost il-ħafna opinjonijiet u stqarrijiet foloz, agħtina li bit-talb tiegħu, aħna wkoll niddefendu t-Tagħlim u l-Valuri nsara li qed jiġu mhedda bil-kbir fi żminijietna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-sophronius-718

Alternative Reading: http://saintsresource.com/sophronius-of-jerusalem

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophronius_of_Jerusalem

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

19 ta’ Diċembru: Beatu Urbanu V

L-imħabba ma tintefaħx biha nnfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn“. ~ 1Korintin 13:4

007968_Papa_Urbanus_Quintus_83BEATU URBANU V
Papa
1310 – 1370

Tagħrif: William de Grimouard, il-futur Papa Urbanu V, kien ġej minn familja nobbli Franċiża u twieled fi Grisac, fil-Languedoc (Franza). Daħal mal-Benedittini f’Chirac, u studja f’Montpellier, Toulouse, Pariġi u Avignon. Kien ordnat saċerdot u ħa d-dottorat fil-liġi, u kiseb fama kbira bħala professur tal-liġi f’Montpellier u f’Avignon, u serva bħala vigarju ġenerali fi Clermont u f’Uzés.

Ta’ 42 sena l-Papa Klement VI ħatru (1352) abbati ta’ St Germain f’Auxerre, u serva fuq ħafna missjonijiet diplomatiċi fl-Italja. Papa Innoċenz VI ħatru abbati ta’ San Vittore f’Marsilja fl-1361 u legat tar-reġina Ġwanna tal-Italja f’Napli. Kien hawn meta huwa ngħażel Papa fl-1362 f’Avignon meta l-kardinali ma setgħux jiftehmu biex jagħżlu wieħed minn fosthom wara l-mewt ta’ Innoċenz VI u ħa l-isem ta’ Urbanu V.

Urbanu kompla juri interess fl-edukazzjoni u waqqaf l-universitajiet ta’ Krakovja u ta’ Vjenna. Hu kien eżempju ta’ sempliċità u integrità, kien ħieles min-nepotiżmu u ħadem ħafna għar-riforma tal-Knisja. L-ikbar att tal-pontifikat tiegħu kien ir-ritorn tiegħu minn Avignon għal Ruma, minn fejn il-Papa kien ilu nieqes 60 sena. Għamel dan il-pass kuraġġuż minkejja l-oppożizzjoni tal-kardinali u l-qorti Franċiżi meta l-Kardinal Albornoz rebaħ mill-ġdid l-Istati tal-Papa fl-1367.

Urbanu V b’enerġija kbira beda jibni mill-ġdid il-bażilki l-kbar li kienu ġġarrfu. Iżda wara 3 snin, mifni mid-diżordnijiet lokali, ċeda għal diversi pressjonijiet, kif ukoll minħabba l-imħabba li kellu għal Franza, huwa reġa’ lura lejn Avignon minkejja t-twissija ta’ Santa Briġida li jekk jitlaq minn Ruma imut f’qasir żmien.

Mewtu ġrat f’Avignon fid-19 ta’ Diċembru 1370, f’inqas minn tliet xhur wara li ħalla Ruma. Il-kult lejh kien approvat minn Piju IX fl-1870.

Ħsieb: Is-sempliċità f’nofs il-poter u l-kobor li kellu tidher li tiddefinixxi lil dan il-qaddis, li aċċetta b’diffikulta’ l-papat tiegħu, iżda baqa’ patri Benedittin f’qalbu. Dak li jiċċirkundana m’għandux għalfejn jinfluwenzana b’mod negattiv.

Tassew li għall-Beatu Papa Urbanu V, nistgħu napplikaw dawn il-versi mil-1 Korintin 13:4-6:

“… l-imħabba ma tintefaħx biha nnfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn; ma tagħmilx dak li mhux xieraq; ma tfittixx dak li hu tagħha, … ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità”.

Imma xi jfisser eżatt dan u kif nistgħu bħal Papa Urbanu ma ninqdewx bil-pożizzjonijiet tagħna biex nitkabbru fuq l-oħrajn imma biex inservu lill-oħrajn u nwasslulhom il-Verita’ u l-Imħabba ta’ Kristu?

“L-imħabba ma tintefaħx bija nnfisha”. ma tagħmilx biex tidher hi, anzi l-imħabba tingħata b’mod li tikkonsma lil dak li jkun u għalhekk “l-imħabba ma titkabbarx fuq l-oħrajn”. Aħna, ħafna drabi, meta naħsbu fil-leaders ta’ din id-dinja, naħsbu li l-poter għandu x’jaqsam mal-arroganza, jew inkella mal-agressività, jew mal-vjolenza, imma l-imħabba, għaliex il-qadi huwa forma sabiħa tal-imħabba, “ma titkabbarx fuq l-oħrajn”, ma tmegħekomx taħt saqajha, ma tikkalpestahomx.

“L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq”, l-imħabba allura tgħożż l-onestà, l-integrità: l-imħabba tevita dak kollu li mhux xieraq, l-imħabba tgħin id-dinjità ta’ dak li jkun, tagħrafha, tippromoviha.

“L-imħabba ma tfittixx dak li hu tagħha”. L-imħabba ma toqgħodx tagħmel il-kontijiet. L-imħabba ma tgħidx, ‘dan huwa dritt tiegħi’, l-imħabba tagħti lil hemm mill-eżiġenzi tal-ġustizzja.

“L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja imma tifraħ bil-verità”. Jalla fuq l-eżempju tal-Beatu Urbanu V, aħna nifirħu bil-ġustizzja, nifirħu bil-verità, nifirħu b’dak kollu li huwa sewwa u nġibu l-ġid u l-barka fuq l-għażiż pajjiż tagħna.

Il-veri dixxipli ta’ Ġesu’ Kristu jħobbu jservu. Huma jafu li meta huma jaqdu lil ħaddieħor huma jkunu qed jesprimu l-imħabba vera tagħhom u jwettqu patt li huma għamlu fil-magħmudija. Hi x’inhi s-sejħa tagħhom fil-Knisja jew l-irwol tagħhom fil-komunità, huma jħossu fihom xewqa akbar li jħobbu u jaqdu lill-Mulej u lil xulxin.

 • U int, f’hiex int fl-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn?
 • Tinqeda bil-pożizzjoni tiegħek (kemm jekk hi ta’ livell għoli u kemm jekk le) biex taqdi lill-oħrajn bla ma tfittex dak li hu tiegħek?
 • Kemm inti lest/a li tirsisti biex sakemm ikun possibli għalik, iġġib il-ġustizzja u tixhed għall-Verita’ u s-Sewwa anki jekk dan jiswielek ħafna?

Talba: Missier Etern, aħna nirringrazzjawk għal dak kollu li bil-qawwa tiegħek irnexxielu jwettaq il-Beatu Papa Urbanu V matul il-papat tiegħu. Agħtina aktar irġiel u nisa qaddisin fil-Knisja ta’ Ibnek, li jħabirku għall-kura u s-salvazzjoni tal-erwieħ fi żminijietna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/pope-urban-v.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/blessed-pope-urban-v-89

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Urban_V

 

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

14 ta’ Dicembru: San Ġwann tas-Salib

“Fejn ma hemmx imħabba, qiegħed int l-imħabba, u ssib l-imħabba”. ~ San Ġwann tas-Salib

Juan-de-la-CruzSAN ĠWANN TAS-SALIB
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
1542 – 1591

Tagħrif: San Ġwann twieled f’Fontivers fl-1542 minn Gonzalvo d’Yepes u Katerina Alvarez. Missieru kien bniedem għani li kien ġej minn familja nobbli. Imma kien waqa’ f’tant faqar li kważi kienu jbatu l-ġuħ. Kellu żewġ aħwa oħra akbar minnu; Ġużeppi li hu venerabbli u anke kellu s-setgħa li jagħmel il-mirakli, u Lwiġi. Minn ċkunitu Ġwanni kien juri li hu mogħni b’moħħ tajjeb.

Ta’ erba’ snin waqa’ fi xmara u kien qed jegħreq għax kien għeb taħt l-ilma, u darba oħra, meta kellu ħdax-il-sena, waqa’ ġo bir bla ħorża waqt li kien qed jilgħab ma’ xi tfal oħra. Ommu Katerina għalkemm fqira u romlot kmieni għamlet kull sagrifiċċju biex tgħallmu l-iskola. Kienet tibagħtu f’kulleġġ tal-Ġiżwiti.

Wara li spiċċa l-iskola, Ġwanni ried jitgħallem sengħa. Ipprova jitgħallem ta’ mastrudaxxa, ta’ ħajjat, ta’ skultur u ta’ pittur. Imma ftit li xejn irnexxa f’dawn is- snajja. Fl-aħħar sar infermier biex jieħu ħsieb u jgħin lill-morda foqra. Kulħadd kien irid lilu biex idewwihom, daqskemm kellu qalbu tajba. Sadanittant l-istudju ma ħallieh qatt. Qabel ma kien jibda x-xogħol ta’ kuljum kien jisma’ l-quddiesa b’ħerqa kbira.

Bil-mod il-mod ħass ruħu miġbud lejn il-ħajja reliġjuża u ta’ 20 sena daħal Karmelitan. Kien novizz u student ta’ eżempju għal kulħadd. Għall-ubbidjenza kien lest li jagħmel kollox, u kellu ġibda kbira lejn it-tagħkis tal-ġisem.

San Ġwann qaddes l-ewwel quddiesa fl-1563, u dakinhar kellu żewġ grazzji kbar; waħda li minn idejh iqarben lil ommu, u l-oħra l-grazzja li kien ilu jitlob żmien twil li f’ħajtu kollha qatt ma jaqa’ fi dnub mejjet.

Imma San Ġwann qatt ma kien igħid biżżejjed fejn tidħol l-imħabba ta’ Alla u t- tagħkis tiegħu nnifsu. Għalhekk li kien trawwem fih il-ħsieb li jindifen għad-dinja billi jingħalaq maċ-Ċertosini sakemm Santa Tereża wrietu t-triq li Alla kien sejjaħlu għaliha.

Taħt it-tmexxija ta’ Santa Tereża u wara li qala’ l-permessi meħtieġa, flimkien ma’ Patri Tonin ta’ Ġesu’ u Fra Ġużepp ta’ Kristu, San Ġwann waqqaf l-ewwel dar tal-Karmelitani Riformati f’Duruelo, raħal l-aktar fqir u minsi li bħalu ħadd ma seta’ jsib. Il-kunvent kien dar fqira mill-iżjed, biex ikun għalihom ta’ għajnuna biex waqt li jgħakksu ‘l ġisimhom ħsiebhom igħammar biss f’Alla. B’hekk waqt li jagħtu ‘l Alla t-tifħir li jistħoqqlu, ipattu għall-ħtijiet tad-dinja. Ħsiebhom kien li jgħixu għal Alla biss. B’tifkira ta’ din il-ħajja ġdida Patri Ġwann ta’ San Mattija biddel ismu u sar Patri Ġwann tas-Salib, biex ifisser li s-salib kellu jkun il-mera ta’ ħajtu.

It-tajjeb kulħadd iridu miegħu, u hekk ġralu Patri Ġwann tas-Salib. Il-kunventi kollha tal-Karmelitani Riformati kienu jriduh magħhom, imma fl-aħħar rebaħ il-monasteru tas-Sorijiet ta’ Avila. F’dan il-monasteru kien hemm aktar minn 190 soru. Il-ħajja tagħhom ftit u xejn kienet taqbel mal-ħajja reliġjuża. Għadda ħames snin hemmhekk u l-monasteru ta’ Avila nbidel bħal lejl minn nhar. It-talb, il-ġabra, is-skiet u t-tagħkis bdew jiġu mħarsin, kif jixraq. San Ġwann għaraf inissel f’dawk il-Karmelitani x-xewqa li jgħixu biss għal Alla.

Wara ħafna taħbit u talb kollox kien jidher miexi sewwa f’dak il-monasteru, meta f’daqqa waħda San Ġwann u Patri Ġermano ġew maqbudin u mixħuta l-ħabs li f’dak iż-żmien kien ikollhom fil-kunventi. San Ġwann ġie meħud fil-ħabs tal-kunvent ta’ Toledo għax qalu li kien qed iġib il-ġlied u l-firda fost il-patrijiet. Santa Tereża malli saret taf, kitbet ittra qawwija lir-Re Filippu II ta’ Spanja, biex isir il-ħaqq kif imiss, imma għalxejn.
San Ġwann dam disa’ xhur fil-ħabs ta’ Toledo, magħluq f’kamra ċkejkna bla dawl, jiekol ħobż u ilma. Lanqas kienu jħalluh iqaddes u kienu jħalluh joħroġ darba kultant biex jagħti bil-ħabel fuq spallejh fir-refetorju quddiem il-patrijiet l-oħra. Fl-aħħar xhur li għamel magħluq f’dan il-ħabs, kien jieħu ħsiebu Fra li kellu qalbu tajba ħafna. Kien iġib musbieħ lil San Ġwann, pinna u xi ftit karti biex jikteb u kultant kien iħallih jippassiġġa xi ftit fil-kuridur. B’hekk San Ġwann kiteb, f’dan iż-żmien, l-aħjar poeżiji tiegħu li jfissru l-għaqda tar-ruħ ma’ Alla, fosthom il-poeżija: “L-Għanja tar-Ruħ”.

F’dawn id-disa’ xhur San Ġwann tas-Salib bata’ u sofra mhux biss minn nuqqas ta’ ikel imma I-aktar għax kien miżmum mit-tqarbin li kien tant iħobb. Għadda minn tiġrib bla qjies, imma kien dejjem ferħan għax kull ruħ magħquda ma’ Alla tgħix fil-paċi. Kien jaf x’iġifieri meta kiteb il-poeżija: “Lejl fid-Dlam” fejn fisser it-tiġrib minn kull naħa li trid tgħaddi minnu r-ruħ għatxana għal Alla.

Ftit jiem qabel il-festa ta’ Santa Marija, San Ġwann kellu dehra mill-Madonna li nebbħitu kif kellu jaħrab minn dak il-ħabs, u żguratu li fil-festa tagħha kellu jkun ħieles. Darba sema’ leħen igħidlu: “Ġwanni x’titlob minni!’ Malli żgura ruħu li kien il-Kurċifiss li qiegħed ikellmu, Ġwanni wieġeb: “Sinjur, jien nixtieq li nbati u li nkun imaqdar għall-imħabba tiegħek.”

U Ġesu’ laqa’ t-talba tiegħu, għax ftit wara sar il-Kapitlu fejn tela’ Provinċjal Patri Nikola Doria li kellu fehmiet strambi mhux ftit. San Ġwann tas-Salib kien bniedem sinċier u meta ra li s-sorijiet Karmelitani, li wara l-mewt ta’ Santa Tereża kienu mmexxija minn Madre Anna ta’ Ġesu’, ma kinux qed jiġu meqjusa kif imiss mill-Provinċjal talab li kollox jimxi kif suppost bil-ħaqq. Għax qal is-sewwa ġie mneħħi minn kull uffiċċju li kellu, u mibgħut lejn il-Messiku. San Ġwann ried kieku jobdi, imma marda serja li qabditu żammitu fi Spanja. Darb’oħra wara li ra li żewġ reliġjużi ma kinux qed jaqdu dmirhom kif imiss u kienu ta’ ħsara għall-oħrajn, talab li ċerti ħwejjeġ ma jibqgħux sejrin kif kienu. Imma għall-kuraġġ u reqqa tiegħu, Patri Ġwann ħallasha qares, għax qalgħu ħafna ħwejjeġ kontrih sakemm kellha ssir inkjesta fuq l-imġieba tiegħu. Sabuh bla ħtija, imma ħadd ma tah raġun.

Issa, Patri Ġwann kulma jmur kien qiegħed jikber. Għamel ġid kemm felaħ iżda sab ruħu minsi qabel il-waqt. Ġietu I-ordni biex imur l-Indja. Mill-ġdid ried jobdi, imma r-rieda ta’ Alla kienet xort’oħra. Sadattant baqa’ jikteb poeżiji biex ikantawhom is-sorijiet u fl-istess ħin jitgħallmu. Huma kienu jieħdu pjaċir ikantawhom imma sabuhom tqal wisq biex jifhmuhom, għalhekk talbu lil San Ġwann biex ifissirhomlhom. B’hekk kiteb: “It-Telgħa għall-Karmelu” u “Il-Fjamma tal-Imħabba Ħajja”.

Meta San Ġwann ma kienx jista’ jaħdem aktar tawh jagħżel kunvent fejn ried imur, iżda huwa kiteb u qal: “Min irid igawdi għandu bżonn ibati, biex tkun ferħan hemm bżonn ngħaddi mit-tiġrib, biex ikollok kollox trid tagħti kollox, ir-ruħ li trid lil Alla għandha tfittex mhux dak li jogħġobha imma dak li l-aktar iġagħalha ġġarrab.

Għal daqshekk San Ġwann għażel il-kunvent ta’ Ubeda, fejn kien hemm superjur wieħed minn dawk ir-reliġjużi li għax ikkorreġieh kien tant ikkalunjah u għamillu ħsara. San Ġwann kien nesa kollox u ħafirlu, imma dak is-superjur baqa’ jżomm. U fl-aħħar jiem ta’ ħajtu Patri Ġwann ġarrab ferm minn dan il-bniedem, li kien jieħdu bil- herra u jimxi miegħu bħallikieku kien xi wieħed bla ġieħ. San Ġwann tas-Salib ma kien jilmenta qatt. Dejjem ferħan li jġarrab kollox għal Alla. Il-mard baqa’ dieħel ‘il ġewwa. Patri Ġwann talab maħfra lil kulħadd u f’nofs il-lejl tal-14 ta’ Diċembru 1591 ittajjar lejn Alla.

Il-Knisja permezz tal-Papa Beneditt XIII għarfitu bħala qaddis; u l-Papa Piju XI għamlu Duttur tal-Knisja. San Ġwann tas-Salib huwa msejjaħ ‘Id-Duttur Mistiku’ għax hu l- aktar għaref tal-Knisja li jfisser kif il-grazzja tgħaqqad ir-ruħ ma’ Alla f’għaqda sħiħa u misterjuża. Il-festa ta’ dan il-qaddis kbir issir nhar l-14 ta’ Diċembru, il-jum li fih twieled għas-sema.

Ħsieb: Dawn li ġejjin huma ħsibijiet ta’ San Ġwann tas-Salib:

 • Iċħad ix-xewqat tiegħek, u ssib dak li tixtieq qalbek; għax int fejn taf jekk ix-xewqat u l-ġibdiet tiegħek humiex skont ma jridhom Alla?
 • Għemil tajjeb, magħmul għal kollox u fis-safa għal Alla, f’sider kollu safa, iħejji saltna sħiħa għall-imgħallem tiegħu.
 • Ir-ruħ imkebbsa bl-imħabba hija ħelwa, ġwejda, umli u kollha sabar.
 • Min jitlef okkażjoni tajba huwa bħal wieħed li jħalli għasfur jaħrablu minn idu, umbagħad ma jkunux jista’ jerġa’ jaqbdu.
 • Jiena ma għaraftekx, Mulejja, għax bqajt nixtieq nagħraf il-ħwejjeġ u nitgħaxxaq bihom.
 • Ħsieb wieħed biss tal-bniedem jiswa ħafna aktar mid-dinja kollha; mela jistħoqq biss lil Alla waħdu.
 • L-ispirtu tiegħi nixef ġewwa fija, għax jinsa jieħu l-ikel minn għandek, Mulej.
 • Imbierek huwa dak li jqiegħed fil-ġenb il-gosti u l-ġibdiet tiegħu, u jħares lejn il-ħwejjeġ kollha fid-dawl tar-raġuni qabel ma jagħmilhom.
 • Int, Mulej, iddur bil-ferħ u l-imħabba lejn min joffendik ħalli terfgħu mill-ġdid, u jiena ma ndurx lejn min jirrabjani ħalli ngħollih u nagħtih ġieħ
 • Mulej Alla tiegħi, Int ma tkunx barrani għal min ma jagħmilx lilu nnifsu barrani għalik; kif jistgħu jgħidu li Int ma tagħmilx preżenti lilek innifsek?
 • Jekk trid tasal biex tikseb ġabra qaddisa, int tiksibha, mhux billi tilqa’, iżda billi tiċċaħħad.
 • Jekk kull fejn immur, immur miegħek, Alla tiegħi, kullimkien kollox imurli tajjeb, ukoll kif nixtieq li jmur tajjeb miegħek.
 • La taħsibx li se togħġob lil Alla billi tagħmel ħafna għemil tajjeb daqskemm billi tagħmlu b’rieda tajba, u bla ebda rabta ma’ xi ħadd u mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd.
 • Fil-għabex tal-ħajja għad jeżaminawk fl-imħabba. Tgħallem ħobb kif Alla jrid ikun maħbub u ħalli fil-ġenb it-temperamernt tiegħek.
 • Il-bniedem la jaf kif jifraħ sewwa u lanqas kif jitnikket sewwa, għax ma jagħrafx id-distanza li hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin.
 • F’kull xorta ta’ tiġrib, ersaq malajr lejn Alla bil-fiduċja, u tkun imsaħħaħ u mdawwal u mgħallem sewwa.

Talba: O Alla, int tajtna lis-saċerdot San Ġwann tas-Salib b’eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta’ mħabba kbira għas-salib: agħmel li ngħixu dejjem bħalu, biex naslu li narawk wiċċ imb’wiċċ fis-sebħ tiegħek ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/st.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-of-the-cross/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_the_Cross

 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Fleur-de-Lys.