Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Fra BaskalFRA BASKAL FARRUGIA
Kapuċċin
1869 – 1937

Tagħrif: 

Ħamsin Sena ilu saret ir-Rikonjizzjoni
Kien eżattament fis-6 ta’ April 1953 meta fil-preżenza ta’ Mons. Ġużeppi Pace, Isqof ta’ Għawdex u tar-Rev. Patri Pietru Mamo, Provinċjal tal-kapuċċini saret ir-rikonjizzjoni ta’ Fra Baskal Farrugia fil-Kripta tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex.

Fra Baskal twieled u ġie mgħammed iż-Żebbuġ ta’ Għawdex, nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar, 1869. Il-ġenituri tiegħu kienu Ġużeppi Farrugia miż-Żebbuġ, Għawdex u Roża Spiteri imwielda x-Xagħra minn Ġużeppi u Marija neè Cini. Fil-magħmudija tawh l-isem ta’ Salvu, Mikiel u Ġużeppi, iċ-ċelebrant kien Dun Bartilmew Busuttil. Salvu kien ir-raba’ wieħed minn familja ta’ tlettax-il wild.

Vokazzjoni Reliġjuża
Salvu meta kien għadu ċkejken kien diġà beda jħoss li jixtieq isir reliġjuż. Meta kien jara xi Fratell Kapuċċin jiġbor iċ-ċirka (karità) fit-toroq taż-Żebbuġ kien jissaħħar warajh.

Meta kellu madwar wieħed u għoxrin sena eżattament fl-24 ta’ Diċembru 1890, Salvu ġie mlibbes iċ-ċoqqa kapuċċina minn idejn Patri Ġużeppi Marija mill-Birgu, fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja fil-Belt Victoria Għawdex. F’din iċ-ċerimonja isem Salvu ġie mibdul f’dak ta’ Fra Baskal minn Għawdex.

Reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza
Fil-ħajja reliġjuża tiegħu, Fra Baskal wettaq diversi responsabbiltajiet, l-iktar dik ta’ sagristan u ċirkatur. Il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu għaddieha fil-kunvent ta’ Għawdex. Kien reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza, devot kbira ta’ Ġesù Ewkaristija u tal-Madonna tal-Grazzja. Il-gost tiegħu kien li jgħin lil dawk il-foqra li kuljum kienu jmorru jħabbtu l-bieb tal-kunvent għall-karità u l-ikel.

Fra Baskal miet b’fama ta’ qdusija nhar it-Tlieta 18 ta’ Mejju 1937, fl-isptar ġenerali ta’ Għawdex. Folla kbira ta’ nies imlew it-toroq li minnhom għadda l-funeral. Meta l-katavru wasal fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja saret quddiesa, imbagħad ġie midfun fil-kripta tal-istess knisja fil-qabar numru wieħed.

Jinġabar il-fdal tiegħu f’urna
Wara l-mewt ta’ Fra Baskal ħafna nies kienu jmorru kuljum fuq il-qabar tiegħu biex jitolbuh jidħol għalihom fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u tar-ruħ. Xi wħud kienu jistqarru li qalgħu grazzji bl-interċessjoni tiegħu. B’hekk il-fama ta’ qdusija li kien igawdi f’ħajtu kompliet tikber wara mewtu.

Kienu għaddew kważi sittax-il sena mill-mewt ta’ Fra Baskal meta fis-6 ta’ April 1953 saret ir-rikonjizzjoni legali tal-katavru tiegħu kif jitolbu l-liġijiet tal-knisja. Flimkien mal-isqof ta’ Għawdex u mal-Provinċjal tal-Kapuċċini kien hemm preżenti n-nutar Francesco Refalo, u bħala xhieda Dr Antonio Tabone, tabib prinċipali tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u l-Onor. Edgar Montanaro, kummissarju għal Għawdex.

Il-fdal ta’ Fra Baskal tqiegħed f’tebut taż-żingu. Wara li ġie ssiġillat mill-isqof u mill-provinċjal, tqiegħed f’urna tal-injam li tinsab fil-kripta tal-knisja tal-Kapuċċini ta’ Għawdex.

Nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2003, ġiet iċċelebrata Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex fejn hemm il-kripta ta’ Fra Baskal.

Kuntratt tar-Rikonizzjoni tal-Kadavru ta’ Fra Baskal (illum, is-6 ta’ April, 1953)
Quddiemi Nutar Francesco Refalo u quddiem ix-xhieda legalment kapaċi deher hawn personalment, il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tar-Reverendu Patrijiet tal-Kapuċċini Pietro Mamo, bin il-mejtin Francesco u Emmanuela neè Galea imwieled u residenti l-Furjana, Malta.

Minni Nutar magħruf; bis-saħħa ta’ dan il-Kuntratt jiena Nutar sottoscritt Francesco Refalo ġejt imsejjaħ mill-Wisq Reverendu Patri Provinċjal Pietru mill-Furjana tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri Kapuċċini tal-Provinċja ta’ Malta. Fis-sotterran tal-Knisja taħt it-titlu tal-Madonna tal-Grazzja tal-Kunvent tal-Patrijiet Kapuċċini ta’ Għawdex sabiex nagħti legalment ix-xhieda tiegħi u nestendi dan l-att pubbliku u legali skont ma’ huwa preskritt mil-liġijiet tal-Knisja.

Iġifieri li quddiemi u quddiem ix-xhieda kompetenti ġie miftuħ il-qabar numru wieħed C (1.c.) fejn ġie u sa issa kien jinsab midfun l-Ajk Profess Kapuċċin Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex li miet fit-tmintax (18) ta’ Mejju tas-sena elf disa’ mija u sebgħa u tletin (1937) miżmum minn kulħadd b’fama ta’ qdusija.

Li flimkien mal-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex instab midfun ukoll il-ġisem ta’ reliġjuż ieħor Fra Paċifku minn Bormla Malta. Imma Fra Franġisk minn Għawdex Ajk Kapuċċin li jinsab hawn preżenti għal dan l-att solenni u legali jistqarr taħt ġurament illi l-ewwel katavru li nstab fil-miftuħ qabar numru wieħed C (1.c.) huwa tal-mejjet Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex għaliex meta miet dan l-Ajk Fra Baskal hu ġie midfun fil-wiċċ tal-qabar numru wieħed C.(1.c.) kien preżenti u jista’ jiddikjara li minn dak inhar dak il-qabar ma nfetaħx aktar u b’hekk jista’ jiġi dikjarat b’ċertezza billi dan l-imsemmi Fra Franġisk minn Għawdex kien u baqa’ fil-familja reliġjuża Kapuċċina ta’ fuq imsemmi Kunvent tal-Kapuċċini.

Għalhekk billi l-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex miet b’fama ta’ qdusija u skont ma jingħad qegħdin jinqalgħu bosta grazzji mingħand Alla bl-interċessjoni tiegħu, l-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Monsinjur Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex ried u ndenja ruħu li jkun preżenti għal din ir-Rikonjizzjoni solenni u legali tal-ġisem tal-imsemmi Fra Baskal u quddiemi stess u quddiem xhieda oħra bħalma huma preżenti Dr Antonio Tabone Tabib prinċipali ta’ l-Isptar governattiv tal-Belt Victoria Għawdex; l-Onor. Edgar Montanaro, Kummissarju ta’ Għawdex; il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tal-Kapuċċini tal-Provinċja ta’ Malta Pietru mill-Furjana; ir-Rev. Patri Anġeliku minn Għawdex Gwardjan tal-Kunvent tal-Kapuċċini ta’ Għawdex dan il-ġisem ta’ Fra Baskal mill-qabar numru wieħed C (1.c.) tas-sotterran tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja tal-Patrijiet Minuri Kapuċċini ta’ Għawdex ġie midfun u mqiegħed u ssaldat ġo kaxxa taż-żingu u dina ġo oħra tal-injam u ġie ssiġillat b’żewġ siġilli minn wieħed tal-Eċċellenza Tiegħu Mons. Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex u l-ieħor tal-Provinċja tal-Patrijiet Kapuċċini. Fuq sider il-kadavru ta’ Fra Baskal ġie mqiegħed ukoll stoċċ tal-ħġieġ bil-ħajja tiegħu fil-qosor u miktuba fuq il-pergamena.

Magħmul u ppubblikat dan il-kuntratt magħmula l-previa u debita ċerziorazioni lil probi kontraenti fis-sotterran tal-Knisja tal-Kapuċċini li tinsab Triq Kapuċċini, Victoria, Għawdex mingħajr numru quddiem ix-xhieda legalment kapaċi Edgar Montanaro Kummissarju ta’ Għawdex bin il-mejjet Guglielmo mwieled il-Furjana, Malta u residenti Victoria, Għawdex u s-sinjur Cavalier Dottor in Medicina Antonio Tabone bin il-mejjet Nicolo mwieled u joqgħod Victoria, Għawdex. Xhieda hawn taħt iffirmati li għandhom il-kwalitajiet kollha rikjesti mil-Liġi Attwali kif huma stess jistqarru u jiddikjaraw.

P. Pietru mill-Furjana O.F.M. Kap. Min. Provinċjal.
Edgar G. Montanaro Kummissarju ta’ Għawdex – xhud.
Antonio Tabone M.D., – xhud
Francesco Refalo Nutar – Pubbliku Malti.
Ikkolazzjonat mal-oriġinal
Francesco Refalo Nutar Pubbliku Malti.
A true copy from my deeds. Quod attestor. Given on this the 14th April, 1953:
FRANCESCO REFALO (Notary Public of Malta).

Links about Fra Baskal Farrugia:  

 1. https://www.findagrave.com/memorial/29578527/baskal-farrugia
 2. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm
 3. http://www.sanfrangisk.com/09Ordni/of-22-Fra%20Baskal.htm
 4. https://books.google.com.mt/books/about/is_Serv_ta%CA%BE_Alla.html?id=x82augEACAAJ&redir_esc=y
 5. https://www.facebook.com/events/341029166279120
 6. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm#Sigra
 7. https://laikosblog.org/2016/09/13/il-fra-li-jnissillek-tbissima/
 8. https://www.facebook.com/480098058805038/posts/qatt-smajt-bi-fra-baskal-farrugia-aghti-titwila-dan-il-video-saint-capuchin-brot/688373137977528/

Nota: It-Tagħrif dwar il-Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia meħud minn artiklu li deher fil-Leħen is-Sewwa, Is-Sibt 5 ta’ April, 2003, p.10. Il-Kuntratt tar-Rikonjizzoni huwa meħud mill-ktejjeb ta’ Patri Anġlu (Mizzi) mill-Belt, Tagħlim meqjus u Qasir fuq il-Ħajja u l-Mewt ta’ Fra Baskal minn Għawdex, Kappuċċin, Malta 1953.

Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech

00c2ba72d98cc86d3f2b417d54625b9aca07d47f-1485151229-58859bfd-360x251PATRI AVERTAN FENECH
Karmelitan
1871 – 1943

Tagħrif: Patri Avertan Fenech huwa wild ewlieni u waħdieni ta’ Duminku Fenech u Marija nee’ Attard. Huwa twieled nhar l-10 ta’ Lulju 1871 il-Mosta u ġie mgħammed l-għada fil-Knisja Parrokkjali u semmewh Lwiġi għal San Alwiġi Gonzaga li bħalu kellu jispikka għall-virtù tas-safa.

Mid-dar huwa tgħallem jitlob u jikber fil-fidi. Il-familja għalkemm fqira kienet għanja fil-ħajja tal-fidi. Missieru kien jaqta’ l-ġebel f’barriera u ommu kienet seftura mas-sinjuri Grech Mifsud. Dawn is-sinjuri kellhom dar il-Belt biswit is-santwarju tal-Karmnu u aktarx li minn hemm huwa wiret l-imħabba lejn il-Madonna tal-Karmnu.

Lwiġi kellu karattru sensibbli, u galbat, dejjem jilqgħek bit-tbissima fuq wiċċu. Imġibtu ma’ sħabu kienet eżemplari u kien juri li miġbud għall-ħajja tat-talb u l-virtù, hekk li l-Arċipriet tal-Mosta għażel li jagħmillu l-Preċett qabel il-Griżma, ħaġa rarissima, dak iż-żmien. Iktar ma beda jikber, kompliet tikber miegħu s-sejħa għall-ħajja reliġjuża Karmelitana u meta lill-ġenituri wriehom din ix-xewqa huma bagħtuh jistudja l-Latin u t-Taljan għand qassis in-Naxxar.

Fis-6 ta’ Frar 1888 il-Vigarju Provinċjali Patri Lwiġi Malfatti laqgħu fin-novizzjat il-belt u sena wara pprofessa fl-oratorju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt. Imbagħad nhar is-27 ta’ Frar 1892 ipprofessa solenni fl-oratorju tan-Novizzjat fil-Belt. Wara dan huwa kompla l-formazzjoni fil-kunvent il-ġdid ta’ San Ġiljan u kellu b’surmast lil Patri Francesco Raiti li iktar tard ġie magħżul isqof ta’ Trapani.

Fl-1896 ġie magħżul bħala prefett tal-kjeriċi minħabba l-ħajja virtuża u integra tiegħu u fil-5 ta’ Lulju 1896 ġie ordnat saċerdot mill-Isqof ta’ Għawdex Giovanni Camilleri OSA u ċċelebra l-Ewwel Quddiesa Solenni fis-Santwarju tal-Karmnu fil-Belt Valletta. Mal-ordinazzjoni ntefa’ għall-ministeru tal-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Ukoll l-imġiba tiegħu kemm waqt it-talb u l-quddiesa kif ukoll fil-komportament tal-ħajja ta’ kuljum u fir-relazzjoni ma’ ħutu fil-komunità kienet ta’ edifikazzjoni u ammirazzjoni speċjalment għax kien jgħix tassew kontinwament fil-preżenza ta’ Alla.

Il-modestja, l-umità, il-faqar u s-safa tiegħu kienu jqanqlu lin-nies jersqu għandu għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali, fosthom Dun Mikiel Gonzi, li iktar ’il quddiem sar Arċisqof ta’ Malta, u li kien lettur is-Seminarju, kif ukoll is-seminaristi. Mons. Ġużeppi de Piro stqarr mal-isqof li s-seminaristi kienu jmorru jqerru għand dan il-patri Karmelitan ta’ fama qaddisa flok għand il-konfessur tas-seminarju.

Il-ħajja ta’ reliġjuż tassew u kif għandu jkun qanqlet lis-superjuri tiegħu biex iqegħduh l-ewwel bħala viċi-surmast u mbagħad bħala surmast tan-novizzi. Huwa dam 26 sena jaqdi dan il-ministeru b’dedikazzjoni u b’eżempju kbir għal dawk li għaddew minn taħt idejh. Minnu tgħallmu jaħarbu l-għażż, jgħixu ħajja ta’ talb u osservanza reliġjuża tar-Regola, fl-ubbidjenza, fil-faqar evanġeliku u fis-safa u qadi tal-poplu ta’ Alla skont l-ispirtu u l-kariżma tal-Karmelu. F’dan ir-rwol tiegħu Patri Avertan ġibed l-ammirazzjoni ta’ bosta fi żmien l-epidemija tal-Ispanjola fil-kura personali li kien jieħu tan-novizzi milquta minn din l-epidemija, b’riskju wkoll għal ħajtu.

Patri Avertan qeda diversi uffiċċji fosthom bħala delegat provinċjali għall-Kapitlu Ġenerali f’Ruma fl-1919 fejn ħalla impressjoni fuq il-Pirjol Ġenerali u fuq il-kapitulari minn madwar id-dinja, għall-umiltà, l-ispirtu ta’ talb u l-manswetudni tiegħu. Kulħadd kien iżommu b’qaddis, kemm ħutu r-reliġjużi kif ukoll in-nies li kienu jfittxuh għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Kien ta’ edifikazzjoni fis-sabar qalb it-tiġrib u offra lilu nnifsu għall-konverżjoni tal-midinbin.

Il-qdusija u l-virtujiet tiegħu spikkaw l-iktar fi żmien il-mard kawża ta’ attakk qawwi ta’ puplesija fl-1932 li ħallih b’ġismu nofsu paralizzat u b’fommu mbikkem. Is-sodda tal-mard u s-siġġu tar-roti li fuqhom dam għal 11 -il sena u nofs saru issa mhux biss is-salib tiegħu imma wkoll il-pulptu li minn fuqhom kien iwassal il-Vanġelu. Patri Avertan qatt ma kien predikatur. Leħnu ma kienx jagħtih, imma dejjem ipprietka bl-eżempju ta’ ħajtu u issa f’dan il-mument spikka bl-eżempju ta’ virtù u l-għaqda ma’ Alla f’rassenjazzjoni serena mar-rieda ta’ Alla. Qatt ma naqas mit-tbissima lil min kien iżuru, qatt ma lmenta fuq nuqqas ta’ ikel kemm minħabba l-għaks tal-gwerra kif ukoll għax ma setax jiekol ikel solidu.

Fil-kunvent minkejja li ppruvaw jieħdu ħsiebu kif setgħu kien hemm skarsità fl-ikel u anke fil-kumdità. Il-kunvent ġie trasformat f’uffiċini tas-Servizzi Ċivili bil-ħaddiema tad-Dockyard, il-patrijiet ukoll kienu jsostnu b’karità r-refuġjati tal-gwerra. Nieqes minn kollox issa kien tassew jixbah lill-kurċifiss li lejh kien iħares u lilu kien juri meta kienu jitħassruh. F’din il-qagħda huwa tassew kif jgħid San Pawl kien qed jgħix ‘il-ħajja moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla.’ Xewqa waħda żamm, dik li jfieq ħalli jqaddes! F’wieħed mill-irtiri tiegħu kiteb hekk:

“Aħna riżoluti, o Ġesù, li nirrinunzjaw kollox għal imħabbtek u, mgħannqin mas-salib tiegħek irridu ngħixu u mmutu bħalek, privi mill-ħwejjeġ żejda tad-dinja u ma nixtiequx ħlief dawk tas-Sema. Din hija l-unika xewqa tagħna, li nisperaw li tistħoqqilna dik il-ġurnata li niġu ngawduk għall-eternità ġewwa l-ġenna kif inti wegħedtna. Hekk Ikun.” Il-marda tiegħu kellha tkun għalih il-martirju li hu ġarr b’qalb sħiħa.

Miet fl-1 Novembru, 1943 għall-ħabta tat-tlieta ta’ filgħodu. Il-konfessur tiegħu Patri Ġerardu Paris, Dumnikan xehed li qatt ma dineb gravement. Bosta xtaqu jaraw il-ġisem mejjet ta’ Patri Avertan fiċ-ċella tiegħu fejn in-nies setgħu jagħtuh l-aħħar tislima. Ġie midfun fil-kripta taħt il-knisja. Ma’ mewtu xterdet il-fama tal-qdusija. Fil-gazzetti xterdet l-aħbar li miet reliġjuż qaddis. Il-qabar tiegħu sar ċentru ta’ pellegrinaġġi u fil-25 sena mill-mewt tiegħu l-Arċisqof Mikiel Gonzi mexxa l-eżumazzjoni tal-fdalijiet tiegħu li tqegħdu f’qabar ġdid fil-kannierja.

Fl-2014 f’għeluq is-70 sena minn mewtu l-fdalijiet indifnu fil-kappella tal-Madonna tar-Rocca tal-Karmnu tal-Imdina. Bosta huma dawk li jiġu jżuru qabru u ċ-ċella tiegħu , jitolbu u jirreferu grazzji maqlugħa bl-interċessjoni tiegħu. Illum Patri Avertan huwa mudell għar-reliġjużi kollha fl-għażla ta’ Alla fl-ewwel post ta’ ħajjitna. Lil ħutu Karmelitani jfakkarhom dejjem fil-primat tal-kontemplazzjoni u quddiem l-Insara jiddi bħala xempju tas-safa tal-qalb. Bħala saċerdot ifakkar u jqanqal bl-eżempju ta’ ħajtu lis-saċerdoti biex jingħataw għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Fl-aħħar nett f’dinja u kultura li tiddiskuti dwar jaqbilx li bi “ħniena” nagħtu l-mewt lil min jinsab f’mard terminali Patri Avertan jiddi bħala mudell u xempju tad-dinjità u l-valur tal-bniedem ukoll f’dawn il-kundizzjonijiet.

‘Mitlubin mill-Postulaturiċi tal-Kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-istess Patri Avertan Fenech, Karmelitan, biex tinfetaħ din il-kawża, skont in-Normi tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin, qed nippubblikaw dan l-Editt biex nitolbu lil kull min għandu xi kitba ta’ Patri Avertan Fenech, Karmelitan jgħaddiha fil-Kanċellerija tat-Tribunal Metropolitan fil-Kurja Arċiveskovili, Valletta. B’kitba nifhmu mhux biss dik stampata iżda wkoll manuskritti, id-djarji, ittri u kull kitba oħra privata ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla. Dawk li jixtiequ li jżommu l-oriġinal jistgħu jippreżentaw kopja li, wara li tkun verifikata ma’ l-oriġinal, tiġi awtentikata mill-Kanċellier ta’ l-istess Tribunal.

Nordnaw li dan l-Editt jitwaħħal fil-bieb tal-Kurja għal xahrejn u jitwaħħal fin-notice boards tal-parroċċi għall-istess żmien. Mogħti mill-Kurja Tagħna fil-Furjana, illum 9 ta’ Jannar, 2017, festa tal-Magħmudija tal-Mulej.’

Il‑Ħamis 2 ta’ Frar, 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna fetaħ il‑proċess tal‑kawża għall‑Qdusija ta’ Patri Avertan Fenech, fil‑Knisja tal‑Madonna tal‑Karmnu, l‑Imdina. Wara, fl‑istess Knisja huwa bierek ix‑xemgħat u ta bidu għall‑purċissjoni lejn il‑Katidral biex ikompli l‑Quddiesa Pontifikali li saret fil‑festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej fit‑Tempju, filwaqt li ċċelebra Jum il‑Ħajja Kkonsagrata.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Katidral tal-Imdina

‘ “Meta għalqilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom” ‘ (Luqa 2:21). L-Evanġelju tal-lum jibda b’din l-espressjoni li għall-familja Lhudija kienet tfisser li mit-twelid tat-tarbija kienu għaddew erbgħin jum skont il-liġi ta’ Mosè. Il-familja ta’ Ġesù, Ġużeppi u Marija hija sottomessa għal-liġi bħal kull familja Lhudija oħra, sottomessa għal-liġi ta’ Mose. Ġesù ta’ erbgħin jum jittieħed Ġerusalemm u jidħol għall-ewwel darba fit-Tempju. Daħal diversi drabi oħra matul ħajtu fuq din l-art. Daħal biex ikeċċi l-bejjiegħa tat-tempju, daħal biex jgħid li huwa d-dawl tad-dinja. Illum ma jgħidhiex hu din il-kelma, imma jgħidha Xmun, dan ‘ir-raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Israel li l-Ispirtu s-Santu kien fuqu’ (v. 25).

Aħna u nibdew il-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech, inħarsu lejh bħala eżempju sabiħ ta’ kif il-persuna kkonsagrata tista’ tkun, fil-każ tiegħu, ‘raġel ġust u tajjeb li jistenna l-faraġ ta Israel u li l-Ispirtu kien fuqu.’ Anke lil Patri Avertan, bħalma ngħata lil Xmun, ingħata d-don sabiħ li huwa u jistenna l-faraġ tal-Mulej, ikun mnebbaħ mill-Ispirtu s-Santu tal-Mulej u jagħraf il-preżenza tal-Mulej.

Jiena nixtieq insellmilkom, għeżież reliġjużi rġiel, għeżież reliġjużi nisa, membri tal-Istituti sekulari u tal-Ordo Virginum f’dan il-jum li l-Knisja tixtieq ikun ukoll iddedikat għalikom u l-awgurju, it-talba li nagħmlilkom huwa li fuq l-eżempju ta’ tant qaddisin ikkonsagrati lill-Mulej, intom tistennew b’ħerqa ‘l-faraġ ta’ Israel,’ intom tkunu doċli għal dak li jnebbaħ fikom, fil-qalb tagħkom, fil-kuxjenza tagħkom l-Ispirtu qaddis tal-Mulej.

Illum aħna nilqgħu lil Ġesù bħalma laqgħu f’dirgħajh Xmun bħala s-salvazzjoni li ħejja l-Mulej għall-popli kollha: ‘id-dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu ta’ Iżrael’ (v. 32). Salvazzjoni, dawl, glorja. Jekk aħna rridu nikkolegaw dan il-mument ta’ dawl, ta’ glorja, ta’ salvazzjoni fil-ħajja ta’ Ġesù, inħarsu lejn it-Trasfigurazzjoni fejn is-Salvatur ukoll jidher ukoll bħala dawl: ‘wiċċu sar jiddi bħax-xemx’ (Mattew 17:2) u jiddi fil-glorja tiegħu. Mhux ta’ b’xejn insejħulu wkoll fis-sbuħija tat-Tabor, bħala ‘is-Salvatur.’

Hemm ukoll kelma oħra fuq Ġesù li l-persuna kkonsagrata ma tistax taħrab minnha. Xmun iħares lejn omm it-tarbija, berikhom u qal lil Marija: ‘ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Israel; se jkun sinjal li jmeruh’ (Luqa 2:34) signum contradictionis. Il-persuna kkonsagrata, in-Nisrani mpenjat ikolli ngħid ukoll, ma jistax jevita din il-liġi, din il-providenza li jkun sinjal li jmeruh. L-ewwel nett għaliex il-ħajja tan-Nisrani imma b’mod speċjali l-ħajja tal-persuna kkonsagrata hija kontra l-kurrent u allura hemm din it-tensjoni kontinwa bejn l-ideali li huma espressi fl-ubbidjenza, fil-faqar, fil-kastità, u l-kontro-valuri ta’ dinja li tfittex l-awtonomija, li tfittex il-flus u l-pjaċir. It-talba tagħna hija li l-Mulej li jżurna meta jżurna, isibna bħal Xmun, persuni ġusti, twajba, mimlija tama għax kontinwament qegħdin fit-tensjoni li nistennew il-‘faraġ ta’ Iżrael’ mhux il-faraġ tad-dinja imma l-faraġ li jagħtina l-Mulej stess.

‘Nagħtikom il-paċi tiegħi, mhux bħalma tagħtihulkom id-dinja, il-paċi tiegħi’ (Ġw 14, 27). Meta aħna nitkellmu fuq il-paċi li jkun hemm fil-qalb, mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa li nħoss, għalkemm il-paċi b’mod speċjali fl-esperjenza tat-talb, hija wkoll sensibbli, imma hija xi ħaġa iżjed profonda, hija don tal-Mulej. Il-kriterju tal-paċi huwa l-kriterju ta’ min ir-rieda tiegħu hija marbuta mar-rieda ta’ Ġesù li fit-tribunal tal-kuxjenza tiegħu li huwa t-tribunal tal-verità, iħossu – mhux bil-ħass tas-sentimenti – imma bil-persważjoni li jagħti l-Ispirtu s-Santu, verament f’paċi ma’ Alla. Nistaqsu lilna nfusna: ‘aħna qegħdin f’paċi ma’ Alla?’ San Ġorġ Preca kien iħobb isemmi u jgħid: ‘Alla tagħna hu Alla tal-paċi’ u t-tislima tiegħu bħala rxoxt, bħala rebbieħ fuq il-mewt, hija ‘il-paċi magħkom.’

Għalhekk jiena nitlob anke bl-interċessjoni tal-qaddej ta’ Alla, Patri Avertan, bl-interċessjoni ta’ tant erwieħ ikkonsagrati li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi, biex aħna nkunu preżenza ta’ paċi vera fil-komunitajiet tagħna, bejnietna, u fis-soċjetà. Il-paċi ta’ min jistenna bil-ġustizzja u bit-tjieba, il-faraġ li jagħti l-Mulej, il-paċi ta’ min it-tama tiegħu fil-Mulej, il-paċi ta’ min iħobb bi mħabba tant kbira li jaf iħaddan saħansitra min għamel il-ħsara jew min iweġġgħu.

Niftakru llum ukoll mhux biss fi Xmun, imma ukoll fil-mara anzjana, qaddisa: f’Anna bint Fanwel li ‘kienet imdaħħla fiż-żmien’ – bħal ħafna membri tal-ħajja kkonsagrata llum, mhux bilfors kienu miżżewġin bħalha, imma din ‘għamlet seba’ snin miżżewġa, imbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha erbgħa u tmenin sena’ – u qed nara xi wħud li jfakkruni f’din l-età – ‘ma kinetx titwarrab mit-tempju, lejl u nhar kienet taqdi fis-sawm u t-talb’ (Luqa 2:37). Kemm hu ritratt sabiħ ta’ Anna, bint Fanwel, li kienet għaddiet minn diversi mħabbiet, kellha wkoll it-togħma tal-imħabba miżżewġa, imma mbagħad minħabba li sfat armla żagħżugħa, sabet ukoll l-imħabba fit-tempju, ‘lejl u nhar kienet taqdi fis-sawm u fit-talb.’

Kemm hi ħaġa sabiħa li din il-preżenza tkun ukoll preżenza fekonda fil-Knisja, il-preżenza ta’ nisa ferħana bl-għotja tagħhom li lejl u nhar jaqdu lill-Mulej ‘fis-sawm u t-talb.’ Hi wkoll bdiet tfaħħar l’Alla u ‘titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm’ (v.38). Anna hija dik li tintgħażel biex tibda titkellem dwar it-tarbija. Xmun jagħraf it-tarbija, li hija l-Messija, is-salvazzjoni, id-dawl u l-glorja, jagħti l-profezija lil ommu u lil żewġha Ġużeppi, imma hija Anna magħżula biex ‘titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm.’ Tgħiduli: ‘mhux bilfors la mara?’ Mhux bilfors, imma l-mara, fost dawn iż-żewġ profeti, hija magħżula biex tkun l-evanġelista li twassal l-aħbar it-tajba ma’ kull min kien qiegħed jistenna.

Il-poplu tagħna huwa għatxan għal din l-Aħbar it-Tajba. Għandu bżonn nisa li filwaqt li jgħaddu ħajjithom fit-tempju ‘lejl u nhar fis-sawm u fit-talb’ isibu wkoll il-ħin, il-ferħ li jitkellmu fuq Ġesù ma’ min forsi qiegħed jistennih, jixxennaq għalih mingħajr ma jaf. Kemm nies għandhom kull ma jridu u qishom m’għandhom xejn. Kemm nies li jagħmlu l-esperjenzi tal-kontro-valuri tal-awtonomija, tar-rikezza u tal-pjaċiri tad-dinja, iħossu vojt kbir fil-qalb tagħhom. Forsi warrbu lil Ġesù għax jiddejqu jersqu lejh, forsi għax ħassew u jħossu li aħna se nikkundannawhom, li m’hemmx post għalihom fit-Tempju u hemm bżonn isibu min, li t-tempju jafu sew, li ‘fis-sawm u fit-talb’ waslu f’intimità ma’ Alla li hu imħabba u jisimgħuh jitkellem fuq it-tarbija ta’ Betlehem.

Nitolbu l-interċessjoni ta’ Patri Avertan u ta’ tant erwieħ oħra kkonsagrati għall-vokazzjonijiet. Ikun futur fqir għal Malta jekk ikollha tiftaqar mill-preżenza tar-reliġjużi, tal-Istituti Sekulari u tal-Verġni kkonsagrati. Din il-kelma ta’ tjubija, din il-kelma profetika, intom tafu li għandna bżonnha, intom tafu wkoll li hemm urġenza li din ngħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra.

Nitolbu lil Sid il-ħsad biex mhux biss jibgħat ħaddiema, imma wkoll profeti fl-għalqa tiegħu. Nitolbu llum lill-Madonna fil-misteru tal-ferħ tal-preżentazzjoni ta’ Binha fit-tempju hi li ma kellhiex l-opportunità li toffri l-offerta tas-sinjuri. M’offrietx ħaruf, imma offriet, għax dak l-unika offerta li jsemmi San Luqa, żewġt bċieċen. Infatti hemm ikonografija ħelwa ta’ San Ġużepp bil-gaġġa biż-żewġ bċieċen jew gamiem. Imma fl-istess ħin kienet għanja ħafna għax lit-tempju tagħti żewġ għasafar u f’idejha kienet qed tħaddan l-Ħaruf ta’ Alla. Ma kellhiex bżonn iġġib ħaruf magħha dik li kellha fi ħdanha lill-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. U dik li fl-għajnejn tad-dinja, il-mara tal-mastrudaxxa kienet fqira, kienet għanja imma għaliex kellha fi ħdanha l-ħaruf ta’ Alla, kienet ukoll imnebbħa permezz ta’ Xmun bit-tbatija li kellha tgħaddi minnha. Dan ukoll huwa allura mument ta’ dulur. Intom tafu, li fid-devozzjoni popolari dan l-episodju għandu żewġt uċuħ: misteru tal-ferħ u wieħed mid-duluri ta’ Marija Santissima, meta Xmun jgħidilha: ‘u inti, sejf jinfidlek ruħek’ (v. 35).

Ejjew ningħaqdu magħha fil-ferħ tagħha u fid-dulur tagħha u nafdaw lill-Knisja f’Malta f’idejn ta’ San Ġużepp li ma jitkellimx, imma sema’ kollox u kellu ħarsa qalila lejn Xmun x’ħin beda jisma’ bis-sejf, imma mbagħad irrealizza li hu kellu wkoll jitgħallem li din it-tarbija mħabbra fil-ħolm lilu u li hu kellu jsemmih Ġesù, mhux kellu jkun salvazzjoni, dawl, u glorja imma wkoll ħaruf tas-sagrifiċċju, sinjal li jmeruh. Jalla aħna wkoll ikollna l-kuraġġ nilqgħu lil Ġesù fid-dawl tiegħu u fis-salib tiegħu biex hekk aħna wkoll bħal tant qaddisin qabilna, inkunu nies ġusti u twajba li ‘jistennew il-faraġ ta’ Iżrael u l-Ispirtu s-Santu ikun fuqna.’ “

Links about Patri Avertan Fenech:  

 1. http://www.bambinanaxxar.org/2017/01/ftu-tal-kawza-gall-beatifikazzjoni-u.html
 2. https://laikosorg.files.wordpress.com/2018/04/avvizcc87.pdf
 3. https://laikosblog.org/2017/10/14/il-beatifikazzjoni-u-l-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech/
 4. https://www.facebook.com/avertanfenech/
 5. http://thechurchinmalta.org/mt/posts/66234/ftuh-tal-kawza-ghall-beatifikazzjoni-u-ghall-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech-1871-1943-
 6. https://www.tvm.com.mt/en/news/se-tinghata-bidu-l-kawza-tal-beatifikazzjoni-tal-patri-karmelitan-avertan-fenech/
 7. https://www.tvm.com.mt/en/news/beatification-process-starts-of-patri-avertan-fenech/
 8. http://www.independent.com.mt/articles/2016-12-11/newspaper-letters/The-Carmelite-Fr-Avertan-Fenech-who-lived-a-life-of-prayer-1871-1943-6736167741
 9. https://www.carmelitepriory.org/product/p-avertan-fenech-karmelitan/
 10. https://parroccasafi.files.wordpress.com/2013/07/c48birkulari-nru-33-patri-avertan-fenech-karmelitan.pdf
 11. http://netnews.com.mt/2017/10/14/tinghalaq-l-inkjesta-djocesana-ghall-kawza-tal-beatifikazzjoni-u-l-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech/
 12. http://thechurchinmalta.org/mt/posts/73344/ritratti-l-gheluq-tal-process-djocesan-ghallkawza-talbeatifikazzjoni-ta-patri-avertan-fenech-

 

 

 

 

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar il-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Marija Bambina tan-Naxxar.

11 ta’ Mejju: San Franġisk ta’ Ġirolamo

Verżjoni Vidjo: San Franġisk ta’ Ġirolamo

“Il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: ‘Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!’ U Ġesù qalilhom din il-parabbola: ‘Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? – Ġesù  Luqa 15:1-4

81752-01SAN FRANĠISK TA’ ĠIROLAMO
Saċerdot
1642 – 1716

Tagħrif: Twieled f’Taranto fl-Italja, fl-1642. Daħal fl-istat klerikali f’pajjiżu ta’ 16-il sena u mbagħad mar Napli biex ikompli l-istudji tiegħu għas-saċerdozju. Wara li ordna qassis, hu għallem fil-kulleġġ tan-nobbli mmexxi mill-Ġiżwiti, f’Napli u kien maħbub ħafna mill-istudenti tiegħu. Daħal mal-Ġiżwiti erba’ snin wara, u għadda l-aħħar 40 sena ta’ ħajtu bħala missjunarju li ħadem kemm felaħ fil-Kumpanija barra minn Napli.

San Franġisk kien predikatur qawwi, kliemu jsaħħar lis-semmiegħa. Jingħad fuqu li “kien ħaruf meta tkellmu, imma ljun meta jipprietka.” Hu mexxa mill-inqas mal-100 missjoni fil-provinċji ċentrali imma n-nies ta’ Napli ma kinux iħalluh jitbiegħed minnhom għal żmien twil.

Kull fejn kien imur kien dejjem imdawwar bil-folol, attenti għal kull kelma li jgħid; u folol ukoll kienu jfittxuh fil-konfessjonarju. L-għadd tal-midinbin li reġa’ dawwarhom lejn Alla ma jistax jingħadd – mill-inqas 400 midneb kbir magħruf jingħad li daru mill-ġdid lejn Alla bil-ħidma tiegħu. Ikkonverta wkoll numru ta’ priġunieri Mori u Torok.

San Franġisk ta’ Ġirolamo waqqaf ukoll organizzazzjoni ta’ rġiel biex tgħin lill-Ġiżwiti fil-ħidmiet tagħhom; waqqaf fond ta’ karità fejn il-fqar setgħu jisselfu b’aktar kumdità, u salva għadd kbir ta’ tfal minn qagħdiet li fihom faċilment setgħu jitilgħu delinkwenti. Kellu l-fama tal-mirakli u minħabba f’hekk folol kbar ta’ nies ħadu sehem fil-funeral tiegħu.

Miet fil-11 ta’ Mejju tal-1716, meta kellu 74 sena. Ġie kkanonizzat fl-1839.

Ħsieb: Interessanti l-fatt li dan il-qaddis tal-lum, Franġisku ta’ Ġirolamo kien imur ifittex lill-midinbin huwa stess ma’ kullimkien: fl-irħula mferrxin, f’toroq imwarrbin, fl-irkejjen tat-triq, fil-ħabsijiet, fil-ħwienet tal-vizzju; anki fuq ix-xwieni. Din l-attitudni lejn il-midinbin narawha per eċċellenza fi Kristu, li kien huwa wkoll imur fil-postijiet fejn ikunu l-midinbin, jiekol u jixrob magħhom, jitħallat magħhom, u jgħaddilhom it-tagħlim li kien jitfa’ dawl fuq l-istat tar-ruħ tagħhom. Din il-ħbiberija sinċiera u soda attirat lil uħud minnhom u waslithom għall-għażla biex ibiddlu ħajjithom. M’huwiex propju dan l-istess messaġġ li l-Papa jibqa’ jisħaq fuqu, meta jgħidilna mmorru nfittxu n-nies li jinsabu fil-periferija?

Infatti, dan hu parti mid-diskors tal-Papa Franġisku fil-vjaġġ tiegħu f’Myanmar u l-Bangladesh (29 ta’ Novembru, 2017):

“Ragħaj tajjeb huwa dejjem preżenti mal-merħla tiegħu, billi jmexxi waqt li jimxi magħha. Bħalma nħobb ngħid, ir-ragħaj għandu jkollu r-riħa tan-nagħaġ; iżda anki r-riħa ta’ Alla, tinsewx! Anki r-riħa ta’ Alla. F’dawn iż-żminijiet aħna msejħin biex inkunu ‘Knisja li toħroġ’ biex twassal id-dawl ta’ Kristu f’kull periferija (ara Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 20). Mimlijin imħabba, fl-impenn tagħhom ta’ kuljum, imsejħin biex inkabbru l-merħla fil-qdusija, fil-fedeltà u fl-ispirtu ta’ servizz.  

Komplu oħolqu inkulturazzjoni għaqlija tal-messaġġ Evanġeliku fil-ħajja ta’ kuljum u fit-tradizzjonijiet tal-komunitajiet lokali tagħkom. Il-kontribut tal-katekisti f’dan il-qasam huwa importanti ħafna. U tinsewx li l-katekisti huma l-pilastri, f’kull parroċċa, tal-evanġelizzazzjoni.

Fuq kollox, nixtieq nitlob minnkom impenn speċjali fl-akkumpanjament taż-żgħażagħ. Ħudu ħsieb il-formazzjoni tagħhom lejn prinċipji morali b’saħħithom, li jkunu jistgħu jgħinuhom jaffaċċjaw l-isfidi ta’ dinja mhedda mill-kolonizzazzjonijiet ideoloġiċi u kulturali.  

Aħdmu biex il-komunità Kattolika tkun tista’ tkompli tkopri rwol kostruttiv fil-ħajja tas-soċjetà, billi ssemmgħu l-vuċi tagħkom fil-kwistjonijiet ta’ interess nazzjonali, b’mod partikolari billi tinsistu fuq ir-rispett lejn id-dinjità u d-drittijiet ta’ kulħadd, speċjalment l-iktar fqar u vulnerabbli. Nemmen li l-istrateġija pastorali għal dawn il-ħames snin, li l-Knisja ħadmet fuqha fil-kuntest iktar miftuħ ta’ dik li hi l-istruttura tal-Istat, twassal għal riżultati tajbin mhux biss għall-futur tal-komunitajiet lokali, imma anki għall-pajjiż kollu.  

Tinsewx lit-talb huwa l-ewwel dmir tagħkom. Kull wieħed għandu jistaqsi lilu nnifsu, filgħaxija waqt l-eżami tal-kuxjenza: “Kemm tlabt illum?”

Għeżież ħuti, inħeġġiġkom iżżommu l-bilanċ fis-saħħa fiżika u spiritwali. Fuq kollox, irrid ninkuraġġikom tikbru kuljum fit-talb u fl-esperjenza tal-imħabba ta’ Alla, li tgħaqqad, għaliex hija l-pedament tal-identità tagħkom.”

Talba: O Ragħaj tajjeb u ħanin, fuq l-eżempju tiegħek, San Franġisk ta’ Ġirolamo ħa ħsieb imur ifittex in-nagħaġ il-mitlufa tal-merħla tiegħek biex bil-predikazzjoni u bis-sagramenti, jikkonverti bosta minnhom lejk biex b’hekk isalvaw ruħhom. Agħtina dan l-istess spirtu fi żminijietna, biex ma ngħejjew qatt infittxu n-nagħaġ li ntilfu u nreġġgħuhom lura għandek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://catholicexchange.com/st-francis-di-girolamo-sj-also-known-as-francis-jerome

Alternative Reading: http://faith.nd.edu/s/1210/faith/interior.aspx?sid=1210&gid=609&pgid=19840&cid=39223&ecid=39223&crid=0

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_de_Geronimo

Saint Francis of Girolamo on Gloria TV: https://gloria.tv/video/fwuaULAsq8PA6ViVZhSNSnxSF

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

21 ta’ April: San Anselmu

Verżjoni Vidjo: San Anselmu

“Għax jien ma nfittix li nifhem biex nemmen, imma jiena nemmen biex nifhem. Għax jiena nemmen dan: li jekk ma nemminx, jiena ma nifhimx.” – San Anselmu

St AnselmSAN ANSELMU
Isqof u Duttur tal-Knisja
1033 – 1109

Tagħrif: San Anselmu twieled fil-Belt ta’ Aosta, fuq l-Alpi, fl-Italja, fl-1033. Ommu kienet mara tajba, iżda missieru ma kienx. Meta kellu madwar ħmistax-il sena, ommu mietet, u billi missieru ma kienx jittrattah tajjeb, telaq mid-dar, u għal xi snin għex ħajja jiġġerra, u saħansitra qasam ġo Franza. Hemmhekk daħal fil-monasteru ta’ Bec, fejn sar dixxiplu tal-magħruf Abbati Lanfranku.

Fl-1060, sar Patri Benedittin, meta kellu 27 sena. Fl-1063, sar Pirjol u ħmistax-il sena wara ġie elett Abbati. Minħabba x-xogħol li kellu bħala Abbati, minn żmien għal żmien, kien ikollu jmur l-Ingilterra u hemm ġieli qagħad għand ħabibu Lanfranku. Lanfranku kien l-Arċisqof ta’ Canterbury. Meta fl-1093, Lanfranku miet, Anselmu ġie magħżul floku, għalkemm ir-Re William Rufus opponieh.

Fl-1097, Anselmu mar Ruma biex jiltaqa’ mal-Papa Urbanu II, u baqa’ hemm sakemm miet ir-Re, fl-1100. Meta rritorna l-Ingilterra, ħu Rufus kien Re bl-isem ta’ Enriku I. Dan ir-Re wkoll, bħal ħuh, ried li jkollu s-setgħa li jagħżel l-Isqfijiet hu, iżda Anselmu baqa’ ma aċċettax.

Fl-1103, Anselmu reġa’ mar Ruma u ltaqa’ mal-Papa Paskal II. Bħal qabel sab l-appoġġ kollu tal-Papa, u baqa’ Ruma sal-1105, meta Enriku I wiegħed li ma jindaħalx iktar fl-għażla tal-Isqfijiet. Iżda l-kwistjoni tal-Investitura nqatgħet fil-Konċilju ta’ Londra, fl-1107.

Anselmu miet fuq biċċa xkora, f’Canterbury, fil-21 ta’ April 1109, wara li kien ilu Isqof ħmistax-il sena. Il-fdal tiegħu jinsab fil-Katidral, illum Protestant, ta’ Canterbury. Il-Papa Klement XI iddikjarah Duttur tal-Knisja fl-1720.

Ħsieb: San Anselmu kien magħruf bħala wieħed mill-aħjar imħuħ ta’ żmienu, u l-kitba tiegħu fuq it-Teoloġija tħabbatha ma’ dik ta’ Santu Wistin. Fost l-aħjar għandu “Għaliex Alla sar Bniedem”. Ħa sehem fil-Konċilju ta’ Bari fl-1098 u mexxa dak ta’ Westminister fl-1102, iddefenda lill-foqra, ikkundanna l-jasar, u ħalla kitba abbundanti u importanti.

Anselmu kien bniedem attent ħafna biex jgħix ħajja qaddisa. Kien hekk jistmerr id-dnub li kien jgħid: “kieku kont nara minn naħa d-dnub u mill-oħra l-infern miftuħ, u kelli nagħżel bejniethom, kont aktar nagħżel li ninxteħet l-infern bla dnub milli nagħmel anki dnub wieħed biss.”

Bħal kull veru segwaċi ta’ Kristu, Anselmu kellu jġorr is-salib tiegħu, speċjalment f’forma ta’ oppożizzjoni u f’kunflitt ma’ dawk fil-kontroll politiku. Għalkemm personalment kien raġel moderat, ġentili u jħobb il-paċi, huwa ma rtirax lura mill-kunflitti u l-persekuzzjoni fejn kienu involuti l-prinċipji.

Dawn li ġejjin huwa ftit ħsibijiet ta’ Sant Anselmu dwar ir-ruħ li tfittex lil Alla:

“Ruħi sibt lil min kont tfittex? Kont tfittex ’l Alla u sibt li hu ogħla minn kollox u li ma hemm ħadd aqwa minnu, għaliex hu ħajja, dawl, għerf u tjieba, għaliex hu hena ta’ dejjem u hena bla tmiem, għaliex hu dejjem u kullimkien.

Mulej, Alla tiegħi, int ħlaqtni u fdejtni: għid lil ruħi, li tant tixtieqek, x’int aktar minn dak li tara fik, biex tara ċar dak li tixtieq.

Ruħi tgħarrex biex tara aħjar, u ma tara xejn aktar minn dak li tista’ tara ħlief dlamijiet; anzi ma tarax dlamijiet, għax fik m’hemmx dlamijiet, imma tintebaħ li ma tistax tara aktar minn dlamijietha.

Dan hu tassew, Mulej, id-dawl li fih int tgħammar, dawl li aħna qatt ma nistgħu naraw, għax ma hawn xejn li jista’ jofroq dan id-dawl biex fih jarak.

Jien, dan id-dawl ma narahx, għaliex qawwi wisq għalija, għalkemm, kull ma nara, bih narah, bħalma għajn marida, dak li tara, tarah bid-dawl tax-xemx, għalkemm lejn ix-xemx ma tiflaħx tħares.”

U dawn żewġ talbiet ta’ San Anselmu:

Għall-ħniena tiegħek, għinni int, O Mulej. Jien lil wiċċek fittixt, u lil wiċċek mill-ġdid  infittex; la tinħebiex minni. Eħlisni minni nnifsi biex tiġbidni lejk. Saffi, fejjaq, irfina, dawwal l-għajnejn ta’ ħsiebi, biex jien nista’ narak. Terġa’ fuq saqajha r-ruħ tiegħi u mill-ġdid bl-għarfien kollu tagħha sserraħ ħarsitha fuqek, O Alla.

Mulej Alla tagħna, agħtina l-grazzja li nixtiequk b’qalbna kollha, biex infittxuk sakemm insibuk, u hekk nibdew inħobbuk tassew, u fi mħabbitna lejk nobgħodu d-dnub li minnu inti ħlistna.

 • U int, tfittxu lil Alla b’qalbek kollha?
 • Kemm inti lest/a li tiddefendi l-prinċipji Nsara li tħaddan?
 • Tfittex il-qdusija bħala l-prijorità billi tevita b’saħħtek kollha li kull tip ta’ dnub?

Talba: O Alla, int żejjint bil-grazzja tiegħek lill-Isqof Sant’Anselmu, biex ifittex u jgħallem il-ħwejjeġ għolja tal-għerf tiegħek; agħmel li d-dehen tagħna jsib fil-fidi mqaddsa l-għajnuna meħtieġa, biex nilqgħu minn qalbna u bil-ħlewwa dak kollu li int tridna nemmnu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-anselm.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-anselm/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Anselm_of_Canterbury

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

11 ta’ Marzu: San Sofronju

Verżjoni Vidjo: San Sofronju

“Aħna nistqarru li Kristu, il-Verb ta’ Alla magħmul bniedem, hu dejjem veru Iben Alla u hu dejjem veru Bin il-bniedem”. ~ Minn Ittra tal-Papa San Ljun il-Kbir

ib372SAN SOFRONJU
Patrijarka ta’ Ġerusalemm
?560 – 638

Tagħrif: Twieled fil-belt ta’ Damasku (is-Sirja) madwar is-sena 560. Wara li studja u għallem għal xi żmien ir-rettorika mar jgħammar fl-ermitaġġ ta’ San Teodosju ħdejn Ġerusalemm. Għal bosta snin, taħt it-tmexxija ta’ San Ġwann Mosku u miegħu, żar is-santwarji u l-monasteri tal-Palestina, tas-Sinaj u tal-Eġittu, fejn sar ħabib taż-żewġ patrijarki ta’ Lixandra, Ewloġju u San Ġwann l-Elemożinier. San Sofronju kiteb il-ħajja ta’ San Ġwann l-Elemożnier ma’ Mosku.

Mar ukoll Ruma ma’ Mosku, u meta dan miet hemm fis-sena 619, ħa ġismu lura lejn il-Palestina u difnu fil-monasteru ta’ San Teodosju.

Kellu sehem kbir fil-lotta kontra l-ereżija tal-Monoteliti, li kienu jgħidu li Kristu kellu rieda waħda biss, ir-rieda tan-natura divina u mhux ukoll dik ta’ bniedem. Fuq din il-kwistjoni kellu kontroversja sew mal-patrijarka Ċiru ta’ Lixandra, u anki ma’ Serġju ta’ Kostantinopoli. Kiteb ukoll trattat kbir kontra din l-ereżija, issa mitluf, fejn ġabar 600 test tas-Santi Padri dwar iż-żewġ ridiet ta’ Kristu.

Għandna tiegħu għaxar omeliji fuq bosta festi tas-sena, magħrufa għall-kontenut dommatiku u għall-istil rettoriku tagħhom. Kiteb ukoll il-ħajja ta’ San Ċiru u ta’ San Ġwann, żewġ martri Lixandrini talli kienu ħelsuh mill-mard tal-għajnejn, u l-ħajja ta’ Santa Marija mill-Eġittu.

Ġie magħżul patrijarka ta’ Ġerusalemm fis-sena 634. Minnufih laqqa’ konċilju biex jikkundanna l-ereżija tal-Monoteliti, u bagħat l-ittra sinodali mwettqa mis-sitt konċilju ġenerali, lill-Papa Onorju, biex ifakkru li s-skiet fuq din il-kwistjoni kien x’aktarx ta’ dannu aktar milli ta’ ġid.

Waqt il-patrijarkat tiegħu kellu jsofri l-waqgħa ta’ Ġerusalemm taħt l-Għarab. Waqt l-assedju tal-belt qaddisa ħa sehem bil-qlubija tiegħu fid-difiża, u mbagħad irranġa l-waqgħa tal-belt mal-kaliffu Omar (636), fejn kiseb il-libertajiet ċivili u reliġjużi lill-Insara bi ħlas ta’ taxxa.

Miet x’aktarx fil-11 ta’ Marzu, 638.

Ħsieb: Qari mid-Diskorsi tal-isqof San Sofronju bit-titlu ‘Nilqgħu d-dawl dejjem jiddi’:

“Ġie Dak li hu id-dawl tassew, li jdawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja. Mela niddawwlu lkoll, ħuti; ħa niddu lkoll.

Ħadd minna ma għandu jibqa’ mingħajr din id-dija, ħadd ma għandu joqgħod mistur fid-dalma tal-lejl; imma noħorġu kollna niddu, immorru mdawla lkoll flimkien u b’ruħna ferħana nkantaw innijiet ta’ radd il-ħajr lil Missier id-dawl, li bagħtilna d-dawl veru biex ikeċċi d-dlam minna u jdawwalna lkoll.

Permezz tiegħu aħna wkoll rajna s-salvazzjoni ta’ Alla, li l-Missier ħejja għall-popli kollha u wrihielna għall-glorja tagħna, Iżrael il-ġdid.

Aħna wkoll, bil-fidi tagħna, ħaddanna lil Kristu li ġie għandna minn Betlehem. Hu, is-Salvatur mibgħut lilna minn Alla l-Missier, sejħilna minn fost il-ġnus u għamilna l-poplu ta’ Alla; u aħna rajna b’għajnejna lil Alla magħmul bniedem, rajna lil Alla magħna u lqajnieh fid-dirgħajn ta’ ruħna. U għalhekk aħna, niċċelebraw din il-preżenza ta’ Alla fostna u ma ninsewha qatt”.

 • U int, ilqajt lil Kristu li Hu l-veru Dawl li jdawwal id-dlamijiet ta’ din id-dinja u tal-ħajja tiegħek?
 • Tmur għandu, li Hu tassew Alla setgħani u tassew bniedem li jagħder, b’kunfidenza u b’qima?
 • Tagħmel ħiltek kollha, biex bħal San Sofronju tiddefendi l-fidi nisranija tiegħek kontra l-ereżiji ta’ żminijietna?

Talba: O Alla, permezz ta’ San Sofronju, Int dawwalt lill-poplu tiegħeK bit-tagħlim veru fost il-ħafna opinjonijiet u stqarrijiet foloz, agħtina li bit-talb tiegħu, aħna wkoll niddefendu t-Tagħlim u l-Valuri nsara li qed jiġu mhedda bil-kbir fi żminijietna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-sophronius-718

Alternative Reading: http://saintsresource.com/sophronius-of-jerusalem

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophronius_of_Jerusalem

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

19 ta’ Diċembru: Beatu Urbanu V

Verżjoni Vidjo: Beatu Urbanu V

L-imħabba ma tintefaħx biha nnfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn.” – 1Korintin 13:4

007968_Papa_Urbanus_Quintus_83BEATU URBANU V
Papa
1310 – 1370

Tagħrif: William de Grimouard, il-futur Papa Urbanu V, kien ġej minn familja nobbli Franċiża u twieled fi Grisac, fil-Languedoc (Franza). Daħal mal-Benedittini f’Chirac, u studja f’Montpellier, Toulouse, Pariġi u Avignon. Kien ordnat saċerdot u ħa d-dottorat fil-liġi, u kiseb fama kbira bħala professur tal-liġi f’Montpellier u f’Avignon, u serva bħala vigarju ġenerali fi Clermont u f’Uzés.

Ta’ 42 sena l-Papa Klement VI ħatru (1352) abbati ta’ St Germain f’Auxerre, u serva fuq ħafna missjonijiet diplomatiċi fl-Italja. Papa Innoċenz VI ħatru abbati ta’ San Vittore f’Marsilja fl-1361 u legat tar-reġina Ġwanna tal-Italja f’Napli. Kien hawn meta huwa ngħażel Papa fl-1362 f’Avignon meta l-kardinali ma setgħux jiftehmu biex jagħżlu wieħed minn fosthom wara l-mewt ta’ Innoċenz VI u ħa l-isem ta’ Urbanu V.

Urbanu kompla juri interess fl-edukazzjoni u waqqaf l-universitajiet ta’ Krakovja u ta’ Vjenna. Hu kien eżempju ta’ sempliċità u integrità, kien ħieles min-nepotiżmu u ħadem ħafna għar-riforma tal-Knisja. L-ikbar att tal-pontifikat tiegħu kien ir-ritorn tiegħu minn Avignon għal Ruma, minn fejn il-Papa kien ilu nieqes 60 sena. Għamel dan il-pass kuraġġuż minkejja l-oppożizzjoni tal-kardinali u l-qorti Franċiżi meta l-Kardinal Albornoz rebaħ mill-ġdid l-Istati tal-Papa fl-1367.

Urbanu V b’enerġija kbira beda jibni mill-ġdid il-bażilki l-kbar li kienu ġġarrfu. Iżda wara 3 snin, mifni mid-diżordnijiet lokali, ċeda għal diversi pressjonijiet, kif ukoll minħabba l-imħabba li kellu għal Franza, huwa reġa’ lura lejn Avignon minkejja t-twissija ta’ Santa Briġida li jekk jitlaq minn Ruma imut f’qasir żmien.

Mewtu ġrat f’Avignon fid-19 ta’ Diċembru 1370, f’inqas minn tliet xhur wara li ħalla Ruma. Il-kult lejh kien approvat minn Piju IX fl-1870.

Ħsieb: Is-sempliċità f’nofs il-poter u l-kobor li kellu tidher li tiddefinixxi lil dan il-qaddis, li aċċetta b’diffikultà l-papat tiegħu, iżda baqa’ patri Benedittin f’qalbu. Dak li jiċċirkundana m’għandux għalfejn jinfluwenzana b’mod negattiv.

Tassew li għall-Beatu Papa Urbanu V, nistgħu napplikaw dawn il-versi mil-1 Korintin 13:4-6:

“… l-imħabba ma tintefaħx biha nnfisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn; ma tagħmilx dak li mhux xieraq; ma tfittixx dak li hu tagħha, … ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità.”

Imma xi jfisser eżatt dan u kif nistgħu bħal Papa Urbanu ma ninqdewx bil-pożizzjonijiet tagħna biex nitkabbru fuq l-oħrajn imma biex inservu lill-oħrajn u nwasslulhom il-Verità u l-Imħabba ta’ Kristu?

“L-imħabba ma tintefaħx bija nnfisha.” ma tagħmilx biex tidher hi, anzi l-imħabba tingħata b’mod li tikkonsma lil dak li jkun u għalhekk “l-imħabba ma titkabbarx fuq l-oħrajn.” Aħna, ħafna drabi, meta naħsbu fil-leaders ta’ din id-dinja, naħsbu li l-poter għandu x’jaqsam mal-arroganza, jew inkella mal-agressività, jew mal-vjolenza, imma l-imħabba, għaliex il-qadi huwa forma sabiħa tal-imħabba, “ma titkabbarx fuq l-oħrajn.” Ma tmegħekomx taħt saqajha, ma tikkalpestahomx.

“L-imħabba ma tagħmilx dak li mhux xieraq.” L-imħabba allura tgħożż l-onestà, l-integrità: l-imħabba tevita dak kollu li mhux xieraq, l-imħabba tgħin id-dinjità ta’ dak li jkun, tagħrafha, tippromoviha.

“L-imħabba ma tfittixx dak li hu tagħha.” L-imħabba ma toqgħodx tagħmel il-kontijiet. L-imħabba ma tgħidx, ‘dan huwa dritt tiegħi.’ L-imħabba tagħti lil hemm mill-eżiġenzi tal-ġustizzja.

“L-imħabba ma tifraħx bl-inġustizzja imma tifraħ bil-verità.” Jalla fuq l-eżempju tal-Beatu Urbanu V, aħna nifirħu bil-ġustizzja, nifirħu bil-verità, nifirħu b’dak kollu li huwa sewwa u nġibu l-ġid u l-barka fuq l-għażiż pajjiż tagħna.

Il-veri dixxipli ta’ Ġesù Kristu jħobbu jservu. Huma jafu li meta huma jaqdu lil ħaddieħor huma jkunu qed jesprimu l-imħabba vera tagħhom u jwettqu patt li huma għamlu fil-magħmudija. Hi x’inhi s-sejħa tagħhom fil-Knisja jew l-irwol tagħhom fil-komunità, huma jħossu fihom xewqa akbar li jħobbu u jaqdu lill-Mulej u lil xulxin.

 • U int, f’hiex int fl-imħabba tiegħek lejn l-oħrajn?
 • Tinqeda bil-pożizzjoni tiegħek (kemm jekk hi ta’ livell għoli u kemm jekk le) biex taqdi lill-oħrajn bla ma tfittex dak li hu tiegħek?
 • Kemm inti lest/a li tirsisti biex sakemm ikun possibli għalik, iġġib il-ġustizzja u tixhed għall-Verità u s-Sewwa anki jekk dan jiswielek ħafna?

Talba: Missier Etern, aħna nirringrazzjawk għal dak kollu li bil-qawwa tiegħek irnexxielu jwettaq il-Beatu Papa Urbanu V matul il-papat tiegħu. Agħtina aktar irġiel u nisa qaddisin fil-Knisja ta’ Ibnek, li jħabirku għall-kura u s-salvazzjoni tal-erwieħ fi żminijietna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/pope-urban-v.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/blessed-pope-urban-v-89

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Urban_V

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

14 ta’ Dicembru: San Ġwann tas-Salib

Verżjoni Vidjo: San Ġwann tas-Salib

“Fejn ma hemmx imħabba, qiegħed int l-imħabba, u ssib l-imħabba.” – San Ġwann tas-Salib

Juan-de-la-CruzSAN ĠWANN TAS-SALIB
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
1542 – 1591

Tagħrif: San Ġwann twieled f’Fontivers fl-1542 minn Gonzalvo d’Yepes u Katerina Alvarez. Missieru kien bniedem għani li kien ġej minn familja nobbli. Imma kien waqa’ f’tant faqar li kważi kienu jbatu l-ġuħ. Kellu żewġ aħwa oħra akbar minnu; Ġużeppi li hu venerabbli u anke kellu s-setgħa li jagħmel il-mirakli, u Lwiġi. Minn ċkunitu Ġwanni kien juri li hu mogħni b’moħħ tajjeb.

Ta’ erba’ snin waqa’ fi xmara u kien qed jegħreq għax kien għeb taħt l-ilma, u darba oħra, meta kellu ħdax-il-sena, waqa’ ġo bir bla ħorża waqt li kien qed jilgħab ma’ xi tfal oħra. Ommu Katerina għalkemm fqira u romlot kmieni għamlet kull sagrifiċċju biex tgħallmu l-iskola. Kienet tibagħtu f’kulleġġ tal-Ġiżwiti.

Wara li spiċċa l-iskola, Ġwanni ried jitgħallem sengħa. Ipprova jitgħallem ta’ mastrudaxxa, ta’ ħajjat, ta’ skultur u ta’ pittur. Imma ftit li xejn irnexxa f’dawn is- snajja. Fl-aħħar sar infermier biex jieħu ħsieb u jgħin lill-morda foqra. Kulħadd kien irid lilu biex idewwihom, daqskemm kellu qalbu tajba. Sadanittant l-istudju ma ħallieh qatt. Qabel ma kien jibda x-xogħol ta’ kuljum kien jisma’ l-quddiesa b’ħerqa kbira.

Bil-mod il-mod ħass ruħu miġbud lejn il-ħajja reliġjuża u ta’ 20 sena daħal Karmelitan. Kien novizz u student ta’ eżempju għal kulħadd. Għall-ubbidjenza kien lest li jagħmel kollox, u kellu ġibda kbira lejn it-tgħakkis tal-ġisem.

San Ġwann qaddes l-ewwel quddiesa fl-1563, u dakinhar kellu żewġ grazzji kbar; waħda li minn idejh iqarben lil ommu, u l-oħra l-grazzja li kien ilu jitlob żmien twil li f’ħajtu kollha qatt ma jaqa’ fid-dnub mejjet.

Imma San Ġwann qatt ma kien jgħid biżżejjed fejn tidħol l-imħabba ta’ Alla u t- tgħakkis tiegħu nnifsu. Għalhekk li kien trawwem fih il-ħsieb li jindifen għad-dinja billi jingħalaq maċ-Ċertosini sakemm Santa Tereża wrietu t-triq li Alla kien sejjaħlu għaliha.

Taħt it-tmexxija ta’ Santa Tereża u wara li qala’ l-permessi meħtieġa, flimkien ma’ Patri Tonin ta’ Ġesù u Fra Ġużepp ta’ Kristu, San Ġwann waqqaf l-ewwel dar tal-Karmelitani Riformati f’Duruelo, raħal l-aktar fqir u minsi li bħalu ħadd ma seta’ jsib. Il-kunvent kien dar mill-iżjed fqira, biex ikun għalihom ta’ għajnuna biex waqt li jgħakksu ‘l ġisimhom ħsiebhom jgħammar biss f’Alla. B’hekk waqt li jagħtu ‘l Alla t-tifħir li jistħoqqlu, ipattu għall-ħtijiet tad-dinja. Ħsiebhom kien li jgħixu għal Alla biss. B’tifkira ta’ din il-ħajja ġdida Patri Ġwann ta’ San Mattija biddel ismu u sar Patri Ġwann tas-Salib, biex ifisser li s-salib kellu jkun il-mera ta’ ħajtu.

It-tajjeb kulħadd iridu miegħu, u hekk ġralu Patri Ġwann tas-Salib. Il-kunventi kollha tal-Karmelitani Riformati kienu jriduh magħhom, imma fl-aħħar rebaħ il-monasteru tas-Sorijiet ta’ Avila. F’dan il-monasteru kien hemm aktar minn 190 soru. Il-ħajja tagħhom ftit li xejn kienet taqbel mal-ħajja reliġjuża. Għadda ħames snin hemmhekk u l-monasteru ta’ Avila nbidel bħal lejl minn nhar. It-talb, il-ġabra, is-skiet u t-tgħakkis bdew jiġu mħarsin, kif jixraq. San Ġwann għaraf inissel f’dawk il-Karmelitani x-xewqa li jgħixu biss għal Alla.

Wara ħafna taħbit u talb kollox kien jidher miexi sewwa f’dak il-monasteru, meta f’daqqa waħda San Ġwann u Patri Ġermano ġew maqbudin u mixħuta l-ħabs li f’dak iż-żmien kien ikollhom fil-kunventi. San Ġwann ġie meħud fil-ħabs tal-kunvent ta’ Toledo għax qalu li kien qed iġib il-ġlied u l-firda fost il-patrijiet. Santa Tereża malli saret taf, kitbet ittra qawwija lir-Re Filippu II ta’ Spanja, biex isir il-ħaqq kif imiss, imma għalxejn.

San Ġwann dam disa’ xhur fil-ħabs ta’ Toledo, magħluq f’kamra ċkejkna bla dawl, jiekol ħobż u ilma. Lanqas kienu jħalluh iqaddes u kienu jħalluh joħroġ darba kultant biex jagħti bil-ħabel fuq spallejh fir-refetorju quddiem il-patrijiet l-oħra. Fl-aħħar xhur li għamel magħluq f’dan il-ħabs, kien jieħu ħsiebu Fra li kellu qalbu tajba ħafna. Kien iġib musbieħ lil San Ġwann, pinna u xi ftit karti biex jikteb u kultant kien iħallih jippassiġġa xi ftit fil-kuritur. B’hekk San Ġwann kiteb, f’dan iż-żmien, l-aħjar poeżiji tiegħu li jfissru l-għaqda tar-ruħ ma’ Alla, fosthom il-poeżija: “L-Għanja tar-Ruħ.”

F’dawn id-disa’ xhur San Ġwann tas-Salib bata’ u sofra mhux biss minn nuqqas ta’ ikel imma I-aktar għax kien miżmum mit-tqarbin li kien tant iħobb. Għadda minn tiġrib bla qjies, imma kien dejjem ferħan għax kull ruħ magħquda ma’ Alla tgħix fil-paċi. Kien jaf x’iġifieri meta kiteb il-poeżija: “Lejl fid-Dlam” fejn fisser it-tiġrib minn kull naħa li trid tgħaddi minnu r-ruħ għatxana għal Alla.

Ftit jiem qabel il-festa ta’ Santa Marija, San Ġwann kellu dehra mill-Madonna li nebbħitu kif kellu jaħrab minn dak il-ħabs, u żguratu li fil-festa tagħha kellu jkun ħieles. Darba sema’ leħen jgħidlu: “Ġwanni x’titlob minni!” Malli żgura ruħu li kien il-Kurċifiss li qiegħed ikellmu, Ġwanni wieġeb: “Sinjur, jien nixtieq li nbati u li nkun immaqdar għall-imħabba tiegħek.”

U Ġesù laqa’ t-talba tiegħu, għax ftit wara sar il-Kapitlu fejn tela’ Provinċjal Patri Nikola Doria li kellu fehmiet strambi mhux ftit. San Ġwann tas-Salib kien bniedem sinċier u meta ra li s-sorijiet Karmelitani, li wara l-mewt ta’ Santa Tereża kienu mmexxija minn Madre Anna ta’ Ġesù ma kinux qed jiġu meqjusa kif imiss mill-Provinċjal talab li kollox jimxi kif suppost bil-ħaqq. Għax qal is-sewwa ġie mneħħi minn kull uffiċċju li kellu, u mibgħut lejn il-Messiku. San Ġwann ried kieku jobdi, imma marda serja li qabditu żammitu fi Spanja. Darb’oħra wara li ra li żewġ reliġjużi ma kinux qed jaqdu dmirhom kif imiss u kienu ta’ ħsara għall-oħrajn, talab li ċerti ħwejjeġ ma jibqgħux sejrin kif kienu. Imma għall-kuraġġ u reqqa tiegħu, Patri Ġwann ħallasha qares, għax qalgħu ħafna ħwejjeġ kontrih sakemm kellha ssir inkjesta fuq l-imġiba tiegħu. Sabuh bla ħtija, imma ħadd ma tah raġun.

Issa, Patri Ġwann kulma jmur kien qiegħed jikber. Għamel ġid kemm felaħ iżda sab ruħu minsi qabel il-waqt. Ġietu I-ordni biex imur l-Indja. Mill-ġdid ried jobdi, imma r-rieda ta’ Alla kienet xort’oħra. Sadattant baqa’ jikteb poeżiji biex ikantawhom is-sorijiet u fl-istess ħin jitgħallmu. Huma kienu jieħdu pjaċir ikantawhom imma sabuhom tqal wisq biex jifhmuhom, għalhekk talbu lil San Ġwann biex ifissirhomlhom. B’hekk kiteb: “It-Telgħa għall-Karmelu” u “Il-Fjamma tal-Imħabba Ħajja.”

Meta San Ġwann ma kienx jista’ jaħdem aktar tawh jagħżel kunvent fejn ried imur, iżda huwa kiteb u qal: “Min irid igawdi għandu bżonn ibati, biex tkun ferħan hemm bżonn ngħaddi mit-tiġrib, biex ikollok kollox trid tagħti kollox, ir-ruħ li trid lil Alla għandha tfittex mhux dak li jogħġobha imma dak li l-aktar iġagħalha ġġarrab.”

Għal daqshekk San Ġwann għażel il-kunvent ta’ Ubeda, fejn kien hemm superjur wieħed minn dawk ir-reliġjużi li għax ikkorreġieh kien tant ikkalunjah u għamillu ħsara. San Ġwann kien nesa kollox u ħafirlu, imma dak is-superjur baqa’ jżomm. U fl-aħħar jiem ta’ ħajtu Patri Ġwann ġarrab ferm minn dan il-bniedem, li kien jieħdu bil- herra u jimxi miegħu bħallikieku kien xi wieħed bla ġieħ. San Ġwann tas-Salib ma kien jilmenta qatt. Dejjem ferħan li jġarrab kollox għal Alla. Il-mard baqa’ dieħel ‘il ġewwa. Patri Ġwann talab maħfra lil kulħadd u f’nofs il-lejl tal-14 ta’ Diċembru, 1591 ittajjar lejn Alla.

Il-Knisja permezz tal-Papa Beneditt XIII għarfitu bħala qaddis; u l-Papa Piju XI għamlu Duttur tal-Knisja. San Ġwann tas-Salib huwa msejjaħ ‘Id-Duttur Mistiku’ għax hu l- aktar għaref tal-Knisja li jfisser kif il-grazzja tgħaqqad ir-ruħ ma’ Alla f’għaqda sħiħa u misterjuża. Il-festa ta’ dan il-qaddis kbir issir nhar l-14 ta’ Diċembru, il-jum li fih twieled għas-sema.

Ħsieb: Dawn li ġejjin huma ħsibijiet ta’ San Ġwann tas-Salib:

 • Iċħad ix-xewqat tiegħek, u ssib dak li tixtieq qalbek; għax int fejn taf jekk ix-xewqat u l-ġibdiet tiegħek humiex skont ma jridhom Alla?
 • Għemil tajjeb, magħmul għal kollox u fis-safa għal Alla, f’sider kollu safa, iħejji saltna sħiħa għall-imgħallem tiegħu.
 • Ir-ruħ imkebbsa bl-imħabba hija ħelwa, ġwejda, umli u kollha sabar.
 • Min jitlef okkażjoni tajba huwa bħal wieħed li jħalli għasfur jaħrablu minn idu, imbagħad ma jkunx jista’ jerġa’ jaqbdu.
 • Jiena ma għaraftekx, Mulejja, għax bqajt nixtieq nagħraf il-ħwejjeġ u nitgħaxxaq bihom.
 • Ħsieb wieħed biss tal-bniedem jiswa ħafna aktar mid-dinja kollha; mela jistħoqq biss lil Alla waħdu.
 • L-ispirtu tiegħi nixef ġewwa fija, għax jinsa jieħu l-ikel min għandek, Mulej.
 • Imbierek huwa dak li jqiegħed fil-ġenb il-gosti u l-ġibdiet tiegħu, u jħares lejn il-ħwejjeġ kollha fid-dawl tar-raġuni qabel ma jagħmilhom.
 • Int, Mulej, iddur bil-ferħ u l-imħabba lejn min joffendik ħalli terfgħu mill-ġdid, u jiena ma ndurx lejn min jirrabjani ħalli ngħollih u nagħtih ġieħ.
 • Mulej Alla tiegħi, Int ma tkunx barrani għal min ma jagħmilx lilu nnifsu barrani għalik; kif jistgħu jgħidu li Int ma tagħmilx preżenti lilek innifsek?
 • Jekk trid tasal biex tikseb ġabra qaddisa, int tiksibha, mhux billi tilqa’, iżda billi tiċċaħħad.
 • Jekk kull fejn immur, immur miegħek, Alla tiegħi, kullimkien kollox imurli tajjeb, ukoll kif nixtieq li jmur tajjeb miegħek.
 • La taħsibx li se togħġob lil Alla billi tagħmel ħafna għemil tajjeb daqskemm billi tagħmlu b’rieda tajba, u bla ebda rabta ma’ xi ħadd u mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd.
 • Fil-għabex tal-ħajja għad jeżaminawk fl-imħabba. Tgħallem ħobb kif Alla jrid ikun maħbub u ħalli fil-ġenb it-temperament tiegħek.
 • Il-bniedem la jaf kif jifraħ sewwa u lanqas kif jitnikket sewwa, għax ma jagħrafx id-distanza li hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin.
 • F’kull xorta ta’ tiġrib, ersaq malajr lejn Alla bil-fiduċja, u tkun imsaħħaħ u mdawwal u mgħallem sewwa.

Talba: O Alla, int tajtna lis-saċerdot San Ġwann tas-Salib b’eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta’ mħabba kbira għas-salib: agħmel li ngħixu dejjem bħalu, biex naslu li narawk wiċċ imb ’wiċċ fis-sebħ tiegħek ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/st.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-of-the-cross/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_the_Cross

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Fleur-de-Lys.

5 ta’ Diċembru: San Saba

Verżjoni Vidjo: San Saba

“U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bilwieqfa fis-sinagogi u f’salib it-toroq, biex jidhru quddiem in-nies. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħadtuh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu.” – Ġesù  f’Mattew 6:5-6.

Agios SavvasSAN SABA
Eremita
439 – 532

Tagħrif: San Saba huwa wieħed mill-figuri kbar tal-monastiċiżmu tal-Lvant, Huwa twieled fil-Kappadoċja għall-ħabta tas-sena 439. Fi tfulitu ħarab minn taħt il-ħarsien ta’ zijuh u daħal f’monasteru f’Mutalaska, pajjiż twelidu, ħdejn Ċesarea, fit-Turkija.

Ta’ 18-il sena mar Ġerusalemm fejn kien taħt id-direzzjoni tar-raħeb San Ewtimju. Mar miegħu jgħix fid-deżert, qrib il-Baħar Mejjet, minn fejn hu ħa l-formazzjoni spiritwali tiegħu.

Wara l-mewt ta’ Ewtimju, Saba għażel li jidħol aktar ‘il ġewwa fid-deżert u mar jgħix ġewwa għar fi rdum. Hu waqqaf komunità ta’ dixxipli li nġabru madwaru f’Mar Saba. Din il-kolonja ta’ eremiti fi żmien qasir kellha 150 membru. F’din il-komunità tiegħu l-irħieb kienu jgħixu maqtugħin minn xulxin għal ħamest ijiem mill-ġimgħa jitolbu u jaħdmu xogħol manwali, u mbagħad jiltaqgħu s-Sibt u l-Ħadd flimkien biex jiċċelebraw l-Ewkaristija.

Il-patrijarka Elija ta’ Ġerusalemm talab lil Saba biex jaċċetta l-ordinazzjoni saċerdotali ħalli jkun jista’ jservi lill-komunità. Kien ordnat saċerdot fl-492 u kien ukoll maħtur arkimandrita tal-irħieb kollha tal-Palestina. Xejn ma kien ħafif dan ix-xogħol billi kien hemm bejniethom qasmiet kbar minħabba l-ereżija monofiżita mibdija minn Ewtike li kienet tiċħad in-natura umana ta’ Kristu.

Saba ddefenda bil-qawwa t-tagħlim taż-żewġ naturi fi Kristu kif kien definit fil-Konċilju ta’ Kalċedonja. Minħabba f’hekk il-qaddis ivjaġġa mal-Palestina biex jipprietka kontra l-ereżija u mar ukoll Kostantinopli biex jipprova jikkonvinċi lill-Imperatur Anastasju li kien miġbud lejn l-ereżija.

Darba Saba ma rahiex bi kbira li jitlaq minn udjenza mal-Imperatur Ġustinu f’Kostantinopli għax kien sarlu l-ħin biex jagħmel siegħa talb. Kien magħruf għall-imħabba tiegħu lejn il-fqar u l-batuti.

Xwejjaħ ta’ 90 sena mar għand l-Imperatur Ġustinjanu jinterċedi favur is-Samaritani ribelli u ġabilhom il-maħfra.

San Saba miet fil-5 ta’ Diċembru 532 ta’ 93 sena, ġa miqjum matul ħajtu bħala qaddis. L-għadam tiegħu nġarr f’Venezja iżda, fl-1965, il-Papa Pawlu VI bi ftehim mal-Patrijarka ta’ Venezja, ta dan il-fdal prezzjuż lill-Patrijarka Ortodoss Grieg ta’ Ġerusalemm li tah lill-komunità ta’ 15-il raħeb f’Mar Saba. San Saba hu miqjum bħala wieħed mill-fundaturi tal-monastiċiżmu tal-Lvant.

Ħsieb: San Saba huwa figura ewlenija fil-monastiċiżmu bikri, u l-monasteru li huwa waqqaf, magħruf bħala Mar Saba, għadu jeżisti bħala l-eqdem monasteru abitat fid-dinja. Bir li kien ħaffer il-qaddis, għadu hemm sal-lum. Numru ta’ qaddisin kbar għexu bħala patrijiet fil-komunitajiet tiegħu għas-snin li segwew.

Imma x’għamel lil dan l-eremità qaddis? Probabbli li s-sinjal DO NOT DISTURB għenu jsib il-qdusija u l-paċi. Infatti, Saba ma rahiex bi kbira li jitlaq minn udjenza mal-Imperatur Ġustinu f’Kostantinopli għax kien sarlu l-ħin biex jagħmel siegħa talb. Minn naħa l-oħra, minkejja li t-talb u l-għaqda tiegħu ma’ Alla fis-solitudni kienu l-għaxqa ta’ qalbu, huwa kien jilqa’ bil-qalb lil kull min kien ifittex l-għajnuna jew il-gwida tiegħu, tant li spiċċa jgħix f’komunità. Infatti kien magħruf għall-imħabba tiegħu lejn il-fqar u l-batuti. Mhux biss, imma meta ħass il-bżonn li jinterċedi favur is-Samaritani ribelli, minkejja li issa kellu 90 sena, mar għand l-Imperatur Ġustinjanu u rnexxielu jġibilhom il-maħfra.

Ftit minna nixxenqu biex bħal Saba immorru fi grotta fid-deżert, iżda ħafna minna kultant jirreżistu għad-domanda tal-oħrajn fuq il-ħin li jkollna għad-diżpożizzjoni tagħna. Saba fehem dan. Meta fl-aħħar kiseb is-solitudni li għalih kien ħerqan, komunità immedjatament bdiet tinġabar madwaru, u kien imġiegħel jidħol għar-rwol ta’ tmexxija. Huwa qiegħed bħala mudell ta’ ġenerożità paċenzjuża għal kull min kellu bżonn il-ħin u l-enerġija tiegħu.

Dan kollu jurina li fil-ħajja tagħna bħala Nsara, għandna nagħmlu preċiżament żewġ affarijiet:

NITOLBU …
(jekk ikun hemm bis-sinjal DO NOT DISTURB quddiem il-bieb ta’ qalbna): quddies, adorazzjoni Ewkaristika, Rużarju, talb ieħor tal-fomm, u talb ta’ ftuħ il-qalb mal-Mulej, eċċ…

NAĦDMU …
billi nkunu ta’ servizz għal kull min jeħtieġ l-għajnuna tagħna skont l-istat ta’ ħajjitna u skont dak li l-Mulej isejħilna biex nagħmlu, kemm fil-parroċċi tagħna u forsi anki f’postijiet oħra.

Is-sigriet tal-ħajja perfetta huwa li aħna rridu nfittxu dejjem dak il-BILANĊ meħtieġ bejn il-mumenti ta’ talb u dawk ta’ ħidma. Il-Mulej jitgħaxxaq b’qalb ġeneruża li lesta li tkun offerta sabiħa għaliH u għaliH fil-proxxmu.

 • Inti trid tkun din l-offerta tfuħ quddiem Alla bħalma kien San Saba?

Talba: O San Saba, li dehert bħala wieħed li għandu qawwa kbira quddiem il-Mulej, itlob lil Alla għalina ħalli jkompli juri ħniena magħna midinbin; iqawwi fina l-fidi, ikabbar fina l-għerf u l-imħabba, jagħtina spirtu ta’ paċi u ferħ fl-Ispirtu s-Santu, jeħlisna mit-tiġrib u jagħtina l-qawwa negħelbu t-tentazzjonijiet, ħalli b’hekk naslu għas-salvazzjoni ta’ ruħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/saint-sabbas-sanctified.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-sabas/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sabbas_the_Sanctified

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

13 ta’ Novembru: San Staniżlaw Kostka

Verżjoni Vidjo: San Staniżlaw Kostka

“Għandi nirrifletti fuqi nnifsi u nistaqsi: “X’għamilt għal Kristu? X’qed nagħmel għal Kristu? X’għandi nagħmel għal Kristu?” San Staniżlaw Kostka

Sw_Stanislaw_Kostka_mpor12SAN STANISLAW KOSTKA
Konfessur u novizz Ġiżwita
1550 – 1568

Tagħrif: Kien it-tieni wild ta’ Ġovanni Kostka, senatur tal-Polonja. Twieled fil-kastell ta’ Rostkovo, u flimkien ma’ ħuh, Pawlu, sentejn akbar minnu, studja d-dar, u mbagħad, ta’ 14, mar miegħu l-kulleġġ tal-Ġiżwiti, Vjenna. Kien mogħti minn ċkunitu għat-talb u għall-istudju, u ma kienx jisma’ kliem mhux xieraq bla ma jħossu ħażin. Sħabu fil-kulleġġ, kienu jistgħaġbu bid-devozzjoni u bil-ġabra tiegħu.

Ħuh kien ta’ sikwit jiddieħek bih u jsawtu. Iżda Stanislaw ma qatax qalbu: anzi darba wieġbu: “Ġurnata għad naħrab u mbagħad ikollok tfisser lill-papà u lill-mamà għax ħrabt.” Kien jitqarben il-Ħdud u l-btajjel, isum il-jum ta’ qabel, u dejjem f’kamartu jitlob jew jistudja.

Wara kważi sentejn marad u xtaq jitqarben. Sid id-dar, Luteran, ma riedx; iżda f’dehra ġew iqarbnuh żewġ anġli. F’dehra oħra, il-Madonna qaltlu li mewtu kienet għadha ma waslitx u li kellu jidħol Ġiżwita. Malli fieq, talab lill-Provinċjal, Patri Maggi; iżda dan beża’ jaċċettah Vjenna, billi missieru ma kienx irid. Allura l-qaddis qatagħha li jitlaq bil-mixi għal Ruma, 350 mil.

Wara li waqaf Dillingen, fejn il-Provinċjal Kanisju żammu tliet ġimgħat, telaq għal Ruma ma’ tnejn oħra, fejn il-Ġeneral Borġia aċċettah. Libes ta’ novizz fit-28 ta’ Novembru 1567, ta’ sbatax. Ħa bħala dmiru li jaqdi dmirijietu kollha bil-perfezzjoni. Ħajtu saret orazzjoni kontinwa. L-imħabba ta’ Ġesù Sagramentat kienet tidher fix-xegħla ta’ wiċċu meta jidħol il-kappella.

Iżda dan il-mudell tan-novizzi ma kellux ħlief disa’ xhur ħajja. Ftit jiem qabel mewtu ħabbar li għandu jmut fil-festa tal-Assunta. Miet fit-tlieta ta’ filgħodu tal-15 ta’ Awwissu. Ħuh Pawlu kien wieħed mix-xhieda prinċipali fil-proċess għall-kanonizzazzjoni: ta’ sittin sena talab li jidħol Ġiżwita. Il-Papa Benedittu XIV ikkanonizzah fl-1726.

ĦsiebDin li ġejja hija kitba tal-Qaddej Venerabbli ta’ Alla Dun Ġwann A. Hardon S.J. mill-kitbiet tiegħu fuq San Staniżlaw:

“L-ewwel lezzjoni li nitgħallmu (minn dan iż-żagħżugħ qaddis San Staniżlaw Kostka) hija li jista’ jkun hemm qdusija kbira anki fiż-żgħażagħ. Fi kliem ieħor, Alla mhux biss ma jħares lejn wiċċ ħadd, Huwa ma ħarisx lejn wiċċ l-anġli. L-essenza tal-qdusija hija fil-grazzja li Hu jagħtina. Alla jagħti l-grazzji tiegħu lil min jixtieq Hu, f’liema kwantità jixtieq u aħna minn naħa tagħna, għandna nirrikonoxxu dawn ir-rigali tiegħu, napprezzawhom  u nikkultivawhom. Iva, jista’ jkun hemm qdusija kbira fiż-żgħażagħ.”

San Staniżlaw kien miġbur, umli, kellu d-dixxiplina li jevita konversazzjonijiet bla sens, fidil fir-rwoli u fir-relazzjonijiet tiegħu, studjuż, jilbes b’mod sempliċi, u jitlob ħafna; forsi l-eżempju konkret tar-raġel li dwaru nsibu fit-tieni ittra ta’ San Pietru: raġel li jgħożż il-fidi tiegħu bi“l-virtù, mal-virtù l-għerf; mal-għerf ir-rażna; mar-rażna s-sabar; mas-sabar it-tjieba; mat-tjieba l-ħbiberija tal-aħwa; mal-ħbiberija tal-aħwa l-imħabba.” (2Pietru 1:5-7) Qabel ma sar wieħed minnhom, kienu diġà jinkuh billi laqqmuh “Il-Ġiżwita!”

Il-fidi tiegħu talbet lit-tama biex takkumpanjah, biex tfarrġu fit-taqbid psikoloġiku u anke fiżiku kontra familtu. Il-Fidi għenitu jirrealizza li Alla kien miegħu. Kien għalhekk, li aktar ma kien ikollu tbatijiet, speċjalment mingħand ħuh, aktar kien jirċievi provi li Alla tassew, tassew iħobbu dejjem iżjed. Sakemm, ġurnata waħda, il-fidi tiegħu tat in-nar – għall-imħabba.

X’setgħet kienet ir-raġuni jekk mhux l-imħabba li tħeġġet f’qalb it-tifel biex hu:

 • ħalla l-ġid materjali u l-ġejjieni politiku tiegħu,
 • ma beżax jaffaċċja t-theddid tal-ħallelin fit-triq,
 • bata minħabba l-klima,
 • u għadda mill-inkonvenjenzi kollha tat-toroq post-medjevali, infestati mill-ġlied bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti minħabba r-Riforma, waqt li vvjaġġa mill-Awstrija lejn Ruma, it-tul ta’ nofs il-Filippini?

X’kienet, jekk mhux l-imħabba dik li kkonvinċiet lil Staniżlaw, fl-aħħar, biex jaħfer lil ħuh u lil missieru għall-abbużi kollha li għaddewh minnhom?

Illum, aħna nunuraw b’għira qaddisa lil dan iż-żagħżugħ li ġġieled għal u fuq in-naħa ta’ Alla għax tassew, minkejja d-dgħjufija anki tal-età tenera tiegħu, huwa qatt ma ħalla lil Alla. Naħseb li hekk tfisser li tħobb – li tibqa’ ggranfat/a ma’ min tħobb u ma titilqux, jiġri x’jiġri. Għalhekk meta ngħidu, Alla jħobbni, tfisser, Alla ma jħallini qatt.

Nicholas Sparks fin-Novella tiegħu ‘Il-Messaġġ fil-Flixkun’ jgħid, “Jekk inti tħobbha, jekk hi tagħmlek ferħan, u jekk tħossok bħal diġà tafha – allura tħallihiex titlaq.”

Ittraduċi din għar-relazzjoni tagħna ma’ Alla, u ssir: “Jekk inti tħobb lil Alla, jekk Alla jagħmlek ferħan/a, u jekk tħossok bħal tafu, allura titilqu qatt.”

Imma l-Mulej huwa akbar minn dawn il-ħsibijiet li qed insemmu, u huwa aktar profond fi mħabbtu minn Nicholas Sparks għax għal Alla: Anke jekk aħna ma nħobbuHx, anki jekk aħna ma nagħmluHx kuntent bina, u anke jekk inħossuh bħal barrani – minkejja dawn – Hu qatt mhu se jitlaqna.

Fil-lejla ta’ qabel it-tluq tiegħu minn din id-dinja, Staniżlaw kiteb ittra lill-Verġni Mqaddsa Marija u talabha biex isejjaħlu għas-sema biex hemm ikun jista’ jiċċelebra magħha l-anniversarju glorjuż tal-Assunzjoni tagħha. Il-fiduċja tiegħu fil-Madonna, li diġà kienet ġabitlu ħafna sinjali favorevoli, kienet għal darb’oħra ppremjata; fil-15 ta’ Awwissu, għall-ħabta tat-tlieta ta’ filgħodu, waqt li kien miġbur b’devozzjoni jitlob lil Alla, lill-qaddisin, u lill-Verġni Marija, miet.

San Staniżlaw kien ħa għalih bħala l-patrun tax-xahar tiegħu ta’ Awwissu, lill-martri glorjuż San Lawrenz, u ad unur tiegħu huwa kien iwettaq xi penitenza jew devozzjoni kuljum. Lejlet il-festa tiegħu, huwa kiseb permess biex jagħmel d-dixxiplina; filgħodu mar għat-Tqarbin, u mbagħad poġġa quddiem l-immaġni tal-qaddis, l-ittra indirizzata lil Marija, li fiha talab li jkun jista’ jmut fil-Festa tal-Assunzjoni, u talab lil San Lawrenz biex hu jippreżentalha l-petizzjoni tiegħu . F’dak il-lejl qabdu deni ħafif, li, madankollu, żdied b’mod mgħaġġel; u lejliet l-Assunta, huwa rċieva l-aħħar Sagramenti. Imbagħad, waqt li kien qiegħed imut, hu ġab miegħu ktieb żgħir li kien fih litanija li kiteb hu tal-qaddisin li lilhom iddedika kull xahar, u beda jinvokahom kontinwament. Fit-tlieta ta’ filgħodu, fil-Festa tal-Assunta, wiċċu ddawwal f’daqqa bil-ferħ, ħa l-aħħar nifsijiet u telaq ruħu f’idejn l-Omm ta’ Alla, li kienet ġiet biex teskortah lejn is-sema.

San Staniżlaw jgħallimna f’kull prova tal-ħajja, u fuq kollox fil-mument tal-mewt, li għandna nirrikorru għand il-Madonna u l-qaddis/a patrun/a tagħna, u nafdaw mingħajr biża’ fl-għajnuna tagħhom.

 • U int, kemm tagħtihom importanza lil Marija u lill-qaddisin hekk li tgħix fuq l-eżempju tagħhom?
 • Taħfer lil min abbuża u qed jabbuża minnek bi mħabba għal Kristu li miet għalik?
 • Lest/a għall-imħabba ta’ Alla taffaċċja kull sfida u kuntrarju biex fl-aħħar mill-aħħar twettaq ir-rieda ta’ Alla f’ħajtek?
 • It-talb ħerqan lejn Alla, l-Madonna u l-Qaddisin qed jiswa biex int titħeġġeġ għal ħajja aktar perfetta li tħejjik għall-jum il-mewt tiegħek?

Talba: Missier Qaddis, nitolbok il-grazzja li jien nasal għall-qdusija li Int tixtieq tara fija. Agħtini l-għerf hekk li nimxi wara Ibnek, il-qawwa li nippersevera fit-tiġrib kollu li ngħaddi minnu, imma l-aktar Missier Qaddis, agħtini l-grazzja li nikseb il-ħajja eterna. Żagħżugħ prezzjuż, San Staniżlaw, itlob għalina. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.ignatianspirituality.com/ignatian-voices/16th-and-17th-century-ignatian-voices/st-stanislaus-kostka-sj

Alternative Reading: https://sanctoral.com/en/saints/saint_stanislaus_kostka.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Stanislaus_Kostka

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

3 ta’ Novembru: San Martin De Porres

Verżjoni Vidjo: San Martin De Porres

“Infaħħru l-kobor tal-Mulej, għax għolla bid-doni tas-sema lill-qaddej umli tiegħu Martin.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat

smdp-2SAN MARTIN DE PORRES
Reliġjuż
1579 – 1639

Tagħrif: San Martin twieled fid-9 ta’ Novembru 1579, f’Lima, il-Perù, fl-istess belt u l-istess żmien ta’ Santa Roża ta’ Lima. It-tnejn kienu ħbieb ħafna u t-tnejn saru reliġjużi Dumnikani.

Martin kien it-tifel ta’ sinjur kbir Spanjol u ta’ mara fqira sewda. Meta twieled, missieru ma riedx jaf bih, għalhekk kellu jaqsam il-faqar ta’ ommu sakemm tmien snin wara missieru aċċettah.

Ta’ tnax-il sena daħal jaħdem ma’ wieħed tabib li kien ukoll parrukkier, għalhekk tgħallem is-sena ta’ parrukkier, u wkoll kif jagħmel xi mediċini, jamministrahom, u jdewwi l-ġrieħi.

Meta kellu sittax-il sena, talab lill-Patrijiet Dumnikani biex iħalluh jgħinhom fix-xogħol tagħhom. Il-Patrijiet ħallewh, u wara disa’ snin, meta raw kemm kien żagħżugħ bil-għaqal, aċċettawh ukoll bħala fratell magħhom, fl-1603.

Bil-għajnuna ta’ xi nies li ssieħbu miegħu, waqqaf orfanatrofju, u ġabar flus biżżejjed għall-fondi permanenti ħalli xebbiet fil-bżonn tingħatalhom dota biex biha jkunu jistgħu jiżżewġu. Barra minn hekk, kien jgħin ħafna lill-ilsiera suwed li kienu jinġiebu fil-Perù mill-Afrika.

Għex ħajtu jgħin lill-foqra u lill-morda, u jittrattahom bid-dinjità ta’ bnedmin, u kien ifakkarahom f’Alla li jħobb bl-istess mod lill-bnedmin kollha ta’ kull ġens u ta’ kull kulur.

Miet meta kellu sittin sena, fil-kunvent tar-Rużarju Mqaddes ta’ Lima, fit-3 ta’ Novembru, 1639. Lima kollha bkietu, u l-kelmiet “Miet l-ikbar ħabib tal-fqar,” kienu fuq fomm kulħadd.

Ġie bbeatifikat mill-Papa Girgor XVI fl-1837 u kkanonizzat fl-1962 mill-Papa Ġwanni XXIII.

Ħsieb: Alla jħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu u jagħmel magħhom ħwejjeġ kbar. Hekk għamel ma’ Marija Santissima, kif ukoll ma’ ħafna qaddisin oħra fosthom San Martin de Porres. Meta Martin kien tfajjel ċkejken kien abbandunat minn missieru għax kien ta’ kulur, trabba u għex fil-faqar, imma kien għani f’qalbu tant li kien dejjem lest li jagħti kollox lil kulħadd speċjalment il-morda, il-foqra u l-abbandunati… Kien imżejjen b’fidi, bi mħabba, b’sempliċità u b’innoċenza kbira, u kellu devozzjoni kbira lejn Ġesù Sagramentat u lejn il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Hu kien ifittex li jgħin lil kulħadd u għalhekk in-nies kienet tmur għandu bi ħġarha, għax kien iħobbhom bi mħabba kbira. Kien jagħmel ħafna sawm u penitenzi u jgħaddi ħinijiet twal fit-talb. Bl-umiltà u l-ħlewwa tiegħu, hu ġibed il-qlub ta’ ħafna u bl-għerf spiritwali tiegħu għaġġeb saħansitra lill-għorrief. Fl-1945, il-Papa Piju XII iddikjarah Patrun tal-Ħidmiet tal-ġustizzja soċjali fil-Perù, u fl-1962 Papa Ġwanni XXIII iddikjarah qaddis minħabba li bil-ħajja u l-ħidma tiegħu ġab ‘il quddiem l-emanċipazzjoni tas-suwed, għeleb kull differenza razzjali u ta’ klassi u ġab il-vera fraternità fost il-bnedmin.

Fra Martin kien imżejjen minn Alla b’kariżmi straoridinarji bħal profezija, mirakli, estasi… li kien iwettaqhom għas-servizz tal-proxxmu tiegħu. Hu kellu d-don tal-għerf u x-xjenza tant li ħutu r-reliġjużi midħla tat-teoloġija kienu jisimgħuh jikkwota testi sħaħ mill-Iskrittura u mis-Summa Teoloġika ta’ San Tumas t’Aquino. Mhux biss, imma nies minn kull kategorija saħansitra fil-poter ekkleżjastiku u ċivili kienu jmorru għandu biex jieħdu l-pariri. Kien jagħti l-għajnuna tiegħu lil kulħadd bla distinzjoni ta’ kulur jew klassi.

Kellu wkoll imħabba kbira lejn l-annimali għax fihom kien jara s-sbuħija t’Alla u kien jipprovdilhom l-ikel u jfejjaqhom mill-ġrieħi tagħhom.

Hu jgħallimna l-valur tax-xogħol bħala kontinwazzjoni tal-ħidma kreattiva ta’ Alla għas-servizz ta’ ħutna l-bnedmin. Waqt li għandna naħdmu biex naqilgħu l-għajxien tagħna għandna noffru ħidmietna bħala talba lil Alla u għall-bini aħjar ta’ soċjetà aktar ħanina u umana.

Probabilment hu diffiċli għalina li nwaqqfu xi fondi, kif għamel San Martin, ħalli nies bi bżonn partikulari jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom! Iżda żgur li nistgħu, għall-inqas b’mod żgħir, nikkontribwixxu għal xi fondi ta’ karità li nisimgħu li qed jitwaqqfu minn żmien għal żmien, biex jgħinu lil min hu fil-bżonn. Aħna, kemm tassew nikkontribwixxu?

Dawn li ġejjin huma siltiet mill-Omelija tal-Beatu Papa Ġwanni XXIII, nhar il-Kanonizzazzjoni ta’ San Martin de Porres:

 • San Martin de Porres, bl-eżempju ta’ ħajtu, jurina liema hi t-triq li twassalna għall-qdusija u s-salvazzjoni, it-triq li l-Mulej stess jurina.
 • Din it-triq hi li tħobb ‘l Alla fuq kollox b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu u tħobb lil għajrek bħalek innifsek.
 • Meta għaraf li Kristu bata għalina u tgħabba bi dnubietna sa fuq is-salib, Martin tqanqal bi mħabba liema bħala għal Kristu msallab, u meta kien jikkontempla t-tbatijiet ħorox li l-Mulej ġarrab għalina, ma kienx jista’ jżomm id-dmugħ.
 • Kellu wkoll imħabba speċjali għas-Sagrament Imqaddes tal-Ewkaristija, kien jgħaddi sigħat sħaħ jadura ‘l Ġesù moħbi fit-tabernaklu u dejjem kellu xewqa kbira li jirċevih fit-tqarbin.
 • Kien dejjem lest jiskuża n-nuqqasijiet tal-oħrajn u jaħfer l-agħar tkasbir, għax kien jidhirlu li jistħoqqlu l-akbar kastigi minħabba dnubietu.
 • Kien jagħmel ħiltu biex ireġġa’ lura l-ħatjin fit-triq it-tajba; b’tjieba liema bħala kien idur bil-morda.
 • Kien iqassam ikel, ilbies u mediċini lill-foqra; kien jgħin sa fejn jista’ b’kull mezz u b’ħerqa kbira, lill-bdiewa, lin-nies ta’ kulur u lin-nies ta’ razza mħallta, li dak iż-żmien kienu ttrattati agħar mill-ilsiera, u għalhekk kien jistħoqqlu li jsejħulu ‘Fra Martin tal-karità.’
 • Dan il-qaddis li bi kliemu, u bl-eżempji tal-imġiba tajba tiegħu, ġibed ħafna nies għand Alla, illum wkoll jista’ jerfagħlna b’mod tal-għaġeb ħsibijietna lejn is-sema.
 • Mhux kulħadd, jaħasra, jifhem dawn il-ħwejjeġ qaddisa, mhux kulħadd jagħtihom ġieħ, anzi tant huma dawk li jħajjarhom il-ħażen, li dawn il-ħwejjeġ jew ma jistmawhomx jew idejquhom, jew jittraskurawhom.
 • Jalla l-eżempju ta’ San Martin ikun ta’ tagħlim għal ħafna biex jurihom it-triq tas-salvazzjoni.

Talba: O Alla, int għaddejt lil San Martin de Porres mit-triq tal-umiltà biex wassaltu fil-glorja tas-sema; agħmel li ngħixu fuq l-eżempji sbieħ tiegħu, biex jistħoqqilna li tgħollina miegħu fis-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Porres

Alternative Reading: https://www.notablebiographies.com/supp/Supplement-Mi-So/Porres-Mart-n.html

Wikipedia bil-Malti: https://mt.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Porres

Wikipedia in English: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Porres

Film on the life of Saint Martin de Porres (with English Subtitles):

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut. Parti mill-Ħsieb huwa ta’ Fr. Charles Tonna OP.