Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Fra BaskalFRA BASKAL FARRUGIA
Kapuċċin
1869 – 1937

Tagħrif: 

Ħamsin Sena ilu saret ir-Rikonjizzjoni
Kien eżattament fis-6 ta’ April 1953 meta fil-preżenza ta’ Mons Ġużeppi Pace, Isqof ta’ Għawdex u tar-Rev. Patri Pietru Mamo, Provinċjal tal-kappuċċini saret ir-rikonjizzjoni ta’ Fra Baskal Farrugia fil-Kripta tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex.

Fra Baskal twieled u ġie mgħammed iż-Żebbuġ ta’ Għawdex, nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar 1869. Il-ġenituri tiegħu kienu Ġużeppi Farrugia miż-Żebbuġ, Għawdex u Roża Spiteri imwielda x-Xagħra minn Ġużeppi u Marija neè Cini. Fil-magħmudija tawh l-isem ta’ Salvu, Mikiel u Ġużeppi, iċ-ċelebrant kien Dun Bartilmew Busuttil. Salvu kien ir-raba’ wieħed minn familja ta’ tlettax-il wild.

Vokazzjoni Reliġjuża
Salvu meta kien għadu ċkejken kien diġà beda jħoss li jixtieq isir reliġjuż. Meta kien jara xi Fratell Kapuċċin jiġbor iċ-ċirka (karità) fit-toroq taż-Żebbuġ kien jissaħħar warajh.

Meta kellu madwar wieħed u għoxrin sena eżattament fl-24 ta’ Diċembru 1890, Salvu ġie mlibbes iċ-ċoqqa kapuċċina minn idejn Patri Ġużeppi Marija mill-Birgu, fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja fil-Belt Victorja Għawdex. F’din iċ-ċerimonja isem Salvu ġie mibdul f’dak ta’ Fra Baskal minn Għawdex.

Reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza
Fil-ħajja reliġjuża tiegħu, Fra Baskal wettaq diversi responsabbiltajiet, l-iktar dik ta’ sagristan u ċirkatur. Il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu għaddieha fil-kunvent ta’ Għawdex. Kien reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza, devot kbira ta’ Ġesù Ewkaristija u tal-Madonna tal-Grazzja. Il-gost tiegħu kien li jgħin lil dawk il-foqra li kuljum kienu jmorru jħabbtu l-bieb tal-kunvent għall-karità u l-ikel.

Fra Baskal miet b’fama ta’ qdusija nhar it-Tlieta 18 ta’ Mejju 1937, fl-isptar ġenerali ta’ Għawdex. Folla kbira ta’ nies imlew it-toroq li minnhom għadda l-funeral. Meta l-katavru wasal fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja saret quddiesa, imbagħad ġie midfun fil-kripta tal-istess knisja fil-qabar numru wieħed.

Jinġabar il-fdal tiegħu f’urna
Wara l-mewt ta’ Fra Baskal ħafna nies kienu jmorru kuljum fuq il-qabar tiegħu biex jitolbuh jidħol għalihom fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u tar-ruħ. Xi wħud kienu jistqarru li qalgħu grazzji bl-interċessjoni tiegħu. B’hekk il-fama ta’ qdusija li kien igawdi f’ħajtu kompliet tikber wara mewtu.

Kienu għaddew kważi sittax-il sena mill-mewt ta’ Fra Baskal meta fis-6 ta’ April 1953 saret ir-rikonjizzjoni legali tal-katavru tiegħu kif jitolbu l-liġijiet tal-knisja. Flimkien mal-isqof ta’ Għawdex u mal-Provinċjal tal-Kapuċċini kien hemm preżenti n-nutar Francesco Refalo, u bħala xhieda Dr Antonio Tabone, tabib prinċipali tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u l-Onor. Edgar Montanaro, kummissarju għal Għawdex.

Il-Fdal ta’ Fra Baskal tqiegħed f’tebut taż-żingu. Wara li ġie ssiġillat mill-isqof u mill-provinċjal, tqiegħed f’urna tal-injam li tinsab fil-kripta tal-knisja tal-Kapuċċini ta’ Għawdex.

Nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2003, ġiet iċċelebrata Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex fejn hemm il-kripta ta’ Fra Baskal.

Kuntratt tar-Rikonizzjoni tal-Kadavru ta’ Fra Baskal (illum, is-6 ta’ April 1953)
Quddiem Nutar Francesco Refalo u quddiem ix-xhieda legalment kapaċi deher hawn personalment, il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tar-Reverendu Patrijiet tal-Kappuċċini Pietro Mamo, bin il-mejtin Francesco u Emmanuela neè Galea imwieled u residenti l-Furjana, Malta.

Minni Nutar magħruf; bis-saħħa ta’ dan il-Kuntratt jiena Nutar sottoscritt Francesco Refalo ġejt imsejjaħ mill-Wisq Reverendu Patri Provinċjal Pietru mill-Furjana tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri Kappuċċini tal-Provinċja ta’ Malta. Fis-sotterran tal-Knisja taħt it-titlu tal-Madonna tal-Grazzja tal-Kunvent tal-Patrijiet Kappuċċini ta’ Għawdex sabiex nagħti legalment ix-xhieda tiegħi u nestendi dan l-att pubbliku u legali skont ma’ huwa preskritt mil-liġijiet tal-Knisja.

Iġifieri li quddiemi u quddiem ix-xhieda kompetenti ġie miftuħ il-qabar numru wieħed C (1.c.) fejn ġie u sa issa kien jinsab midfun l-Ajk Profess Kappċċin Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex li miet fit-tmintax (18) ta’ Mejju tas-sena elf disa’ mija u sebgħa u tletin (1937) miżmum minn kulħadd b’fama ta’ qdusija.

Li flimkien mal-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex instab midfun ukoll il-ġisem ta’ reliġjuż ieħor Fra Paċifku minn Bormla Malta. Imma Fra Franġisk minn Għawdex Ajk Kappuċċin li jinsab hawn preżenti għal dan l-att sollenni u legali jistqarr taħt ġurament illi l-ewwel katavru li nstab fil-miftuħ qabar numru wieħed C (1.c.) huwa tal-mejjet Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex għaliex meta miet dan l-Ajk Fra Baskal hu ġie midfun fil-wiċċ tal-qabar numru wieħed C.(1.c.) kien preżenti u jista’ jiddikjara li minn dak inhar dak il-qabar ma nfetaħx aktar u b’hekk jista’ jiġi dikjarat b’ċertezza billi dan l-imsemmi Fra Franġisk minn Għawdex kien u baqa’ fil-familja reliġjuża Kappuċċina ta’ fuq imsemmi Kunvent tal-Kappuċċini.

Għalhekk billi l-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex miet b’fama ta’ qdusija u skont ma jingħad qegħdin jinqalgħu bosta grazzji mingħand Alla bl-interċessjoni tiegħu, l-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Monsinjur Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex ried u ndenja ruħu li jkun preżenti għal din ir-Rikonjizzjoni solenni u legali tal-ġisem tal-imsemmi Fra Baskal u quddiemi stess u quddiem xhieda oħra bħalma huma preżenti Dr. Antonio Tabone Tabib prinċipali ta’ l-Isptar governattiv tal-Belt Victoria Għawdex; l-onor. Edgar Montanaro, Kummissarju ta’ Għawdex; il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tal-Kappuċċini tal-Provinċja ta’ Malta Pietru mill-Furjana; ir-Rev. Patri Anġeliku minn Għawdex Gwardjan tal-Kunvent tal-Kappuċċini ta’ Għawdex dan il-ġisem ta’ Fra Baskal mill-qabar numru wieħed C (1.c.) tas-sotterran tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja tal-Patrijiet Minuri Kappuċċini ta’ Għawdex ġie midfun u mqiegħed u ssaldat ġo kaxxa taż-żingu u dina ġo oħra tal-injam u ġie ssiġillat b’żewġ siġilli minn wieħed tal-Eċċellenza Tiegħu Mons. Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex u l-ieħor tal-Provinċja tal-Patrijiet Kappuċċini. Fuq sider il-kadavru ta’ Fra Baskal ġie mqiegħed ukoll stoċċ tal-ħġieġ bil-ħajja tiegħu fil-qosor u miktuba fuq il-pergamena.

Magħmul u ppubblikat dan il-kuntratt magħmula l-previa u debita ċerziorazioni lil probi kontraenti fis-sotterran tal-Knisja tal-Kappuċċini li tinsab triq Kappuċċini Victoria Għawdex mingħajr numru quddiem ix-xhieda legalment kapaċi Edgar Montanaro Kumissarju ta’ Għawdex bin il-mejjet Guglielmo mwieled il-Furjana, Malta u residenti Victoria Għawdex u s-sinjur Cavalier Dottor in Medicina Antonio Tabone bin il-mejjet Nicolo mwieled u joqgħod Victoria Għawdex. Xhieda hawn taħt iffirmati li għandhom il-kwalitajiet kollha rikjesti mil-Liġi Attwali kif huma stess jistqarru u jiddikjaraw.

P. Pietru mill-Furjana O.F.M. Kap. Min. Provinċjal.
Edgar G. Montanaro Kumissarju ta’ Għawdex – xhud.
Antonio Tabone M.D., – xhud
Francesco Refalo Nutar – Pubbliku Malti.
Ikkolazzjonat mal-oriġinal
Francesco Refalo Nutar Pubbliku Malti.
A true copy from my deeds. Quod attestor. Given on this the 14th April 1953:
FRANCESCO REFALO (Notary Public of Malta).

Links about Fra Baskal Farrugia:  

 1. https://www.findagrave.com/memorial/29578527/baskal-farrugia
 2. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm
 3. http://www.sanfrangisk.com/09Ordni/of-22-Fra%20Baskal.htm
 4. https://books.google.com.mt/books/about/is_Serv_ta%CA%BE_Alla.html?id=x82augEACAAJ&redir_esc=y
 5. https://www.facebook.com/events/341029166279120
 6. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm#Sigra
 7. https://laikosblog.org/2016/09/13/il-fra-li-jnissillek-tbissima/
 8. https://www.facebook.com/480098058805038/posts/qatt-smajt-bi-fra-baskal-farrugia-aghti-titwila-dan-il-video-saint-capuchin-brot/688373137977528/

Nota: It-Tagħrif dwar il-Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia meħud minn artiklu li deher fil-Leħen is-Sewwa, Is-Sibt 5 ta’ April, 2003, p.10. Il-Kuntratt tar-Rikonjizzoni huwa meħud mill-ktejjeb ta’ Patri Anġlu (Mizzi) mill-Belt, Tagħlim meqjus u Qasir fuq il-Ħajja u l-Mewt ta’ Fra Baskal minn Għawdex, Kappuċċin, Malta 1953.

Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech

00c2ba72d98cc86d3f2b417d54625b9aca07d47f-1485151229-58859bfd-360x251PATRI AVERTAN FENECH
Karmelitan
1871 – 1943

Tagħrif: Patri Avertan Fenech huwa wild ewlieni u waħdieni ta’ Duminku Fenech u Marija Attard. Huwa twieled nhar l-10 ta’ Lulju 1871 il-Mosta u ġie mgħammed l-għada fil-Knisja Parrokkjali u semmewh Lwiġi għal San Alwiġi Gonzaga li bħalu kellu jispikka għall-virtù tas-safa.

Mid-dar huwa tgħallem jitlob u jikber fil-fidi. Il-familja għalkemm fqira kienet għanja fil-ħajja tal-fidi. Missieru kien jaqta’ l-ġebel f’barriera u ommu kienet seftura mas-sinjuri Grech Mifsud. Dawn is-sinjuri kellhom dar il-Belt biswit is-santwarju tal-Karmnu u aktarx li minn hemm huwa wiret l-imħabba lejn il-Madonna tal-Karmnu.

Lwiġi kellu karattru sensibbli, u galbat, dejjem jilqgħek bit-tbissima fuq wiċċu. Imġibtu ma’ sħabu kienet eżemplari u kien juri li miġbud għall-ħajja tat-talb u l-virtù, hekk li l-Arċipriet tal-Mosta għażel li jagħmillu l-Preċett qabel il-Griżma, ħaġa rarissima, dak iż-żmien. Iktar ma’ beda jikber, kompliet tikber miegħu is-sejħa għall-ħajja reliġjuża Karmelitana u meta lill-ġenituri wrihom din ix-xewqa huma bagħtuh jistudja l-Latin u t-Taljan għand qassis in-Naxxar.

Fis-6 ta’ Frar 1888 il-Vigarju Provinċjali Patri Lwiġi Malfatti laqgħu fin-novizzjat il-belt u sena wara pprofessa fl-oratorju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt. Imbagħad nhar is-27 ta’ Frar 1892 ipprofessa solenni fl-oratorju tan-Novizzjat fil-Belt. Wara dan huwa kompla l-formazzjoni fil-kunvent il-ġdid ta’ San Ġiljan u kellu b’surmast lil Patri Francesco Raiti li iktar tard ġie magħżul isqof ta’ Trapani.

Fl-1896 ġie magħżul bħala prefett tal-kjeriċi minħabba l-ħajja virtuża u integra tiegħu u fil-5 ta’ Lulju 1896 ġie ordnat saċerdot mill-Isqof ta’ Għawdex Giovanni Camilleri OSA u ċċelebra l-Ewwel Quddiesa Solenni fis-Santwarju tal-Karmnu fil-Belt Valletta. Mal-ordinazzjoni ntefa’ għall-ministeru tal-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Ukoll l-imġiba tiegħu kemm waqt it-talb u l-quddiesa kif ukoll fil-komportament tal-ħajja ta’ kuljum u fir-relazzjoni ma’ ħutu fil-komunità kienet ta’ edifikazzjoni u ammirazzjoni speċjalment għax kien jgħix tassew kontinwament fil-preżenza ta’ Alla.

Il-modestja, l-umità, il-faqar u s-safa tiegħu kienu jqanqlu lin-nies jersqu għandu għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali, fosthom Dun Mikiel Gonzi, li iktar ’il quddiem sar Arċisqof ta’ Malta, u li kien lettur is-Seminarju, kif ukoll is-seminaristi. Mons. Ġużeppi de Piro stqarr mal-isqof li s-seminaristi kienu jmorru jqerru għand dan il-patri Karmelitan ta’ fama qaddisa flok għand il-konfessur tas-seminarju.

Il-ħajja ta’ reliġjuż tassew u kif għandu jkun qanqlet lis-superjuri tiegħu biex iqegħduh l-ewwel bħala viċi-surmast u imbagħad bħala surmast tan-novizzi. Huwa dam 26 sena jaqdi dan il-ministeru b’dedikazzjoni u b’eżempju kbir għal dawk li għaddew minn taħt idejh. Minnu tgħallmu jaħarbu l-għażż, jgħixu ħajja ta’ talb u osservanza reliġjuża tar-Regola, fl-ubbidjenza, fil-faqar evanġeliku u fis-safa u qadi tal-poplu ta’ Alla skont l-ispirtu u l-kariżma tal-Karmelu. F’dan ir-rwol tiegħu Patri Avertan ġibed l-ammirazzjoni ta’ bosta fi żmien l-epidemija tal-Ispanjola fil-kura personali li kien jieħu tan-novizzi milquta minn din l-epidemija, b’riskju wkoll għal ħajtu.

Patri Avertan qeda diversi uffiċċji fosthom bħala delegat provinċjali għall-Kapitlu Ġenerali f’Ruma fl-1919 fejn ħalla impressjoni fuq il-Pirjol Ġenerali u fuq il-kapitulari minn madwar id-dinja, għall-umiltà, l-ispirtu ta’ talb u l-manswetudni tiegħu. Kulħadd kien iżommu b’qaddis, kemm ħutu r-reliġjużi kif ukoll in-nies li kienu jfittxuh għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Kien ta’ edifikazzjoni fis-sabar qalb it-tiġrib u offra lilu nnifsu għall-konverżjoni tal-midinbin.

Il-qdusija u l-virtujiet tiegħu spikkaw l-iktar fi żmien il-mard kawża ta’ attakk qawwi ta’ puplesija fl-1932 li ħallih b’ġismu nofsu paralizzat u b’fommu mbikkem. Is-sodda tal-mard u s-siġġu tar-roti li fuqhom dam għal 11 il-sena u nofs saru issa mhux biss is-salib tiegħu imma wkoll il-pulptu li minn fuqhom kien iwassal il-Vanġelu. Patri Avertan qatt ma kien predikatur. Leħnu ma kienx jagħtih, imma dejjem ippriedka bl-eżempju ta’ ħajtu u issa f’dan il-mument spikka bl-eżempju ta’ virtù u l-għaqda ma’ Alla f’rassenjazzjoni serena mar-rieda ta’ Alla. Qatt ma naqas mit-tbissima lil min kien iżuru, qatt ma lmenta fuq nuqqas ta’ ikel kemm minħabba l-għaks tal-gwerra kif ukoll għax ma setax jiekol ikel solidu.

Fil-kunvent minkejja li ppruvaw jieħdu ħsiebu kif setgħu kien hemm skarsità fl-ikel u anke fil-kumdità. Il-kunvent ġie trasformat f’uffiċini tas-Servizzi Ċivili bil-ħaddiema tad-Dockyard, il-patrijiet ukoll kienu jsostnu b’karità r-refuġjati tal-gwerra. Nieqes minn kollox issa kien tassew jixbah lill-kurċifiss li lejh kien iħares u lilu kien juri meta kienu jitħassruh. F’din il-qagħda huwa tassew kif jgħid San Pawl kien qed jgħix il-ħajja moħbija flimkien ma’ Kristu f’Alla. Xewqa waħda żamm, dik li jfieq ħalli jqaddes! F’wieħed mill-irtiri tiegħu kiteb hekk:

“Aħna riżoluti, o Ġesù, li nirrinunzjaw kollox għal imħabbtek u, mgħannqin mas-salib tiegħek irridu ngħixu u mmutu bħalek, privi mill-ħwejjeġ żejda tad-dinja u ma nixtiequx ħlief dawk tas-Sema. Din hija l-unika xewqa tagħna, li nisperaw li tistħoqqilna dik il-ġurnata li niġu ngawduk għall-eternità ġewwa l-ġenna kif inti wegħedtna. Hekk Ikun.” Il-marda tiegħu kellha tkun għalih il-martirju li hu ġarr b’qalb sħiħa.

Miet fl-1 novembru 1943 għall-ħabta tat-tlieta ta’ filgħodu. Il-konfessur tiegħu Patri Ġerardu Paris Dumnikan xehed li qatt ma dineb gravement. Bosta xtaqu jaraw il-ġisem mejjet ta’ Patri Avertan fiċ-ċella tiegħu fejn in-nies setgħu jagħtuh l-aħħar tislima. Ġie midfun fil-kripta taħt il-knisja. Ma’ mewtu xterdet il-fama tal-qdusija. Fil-gazzetti xterdet l-aħbar li miet reliġjuż qaddis. Il-qabar tiegħu sar ċentru ta’ pellegrinaġġi u fil-25 sena mill-mewt tiegħu l-Arċisqof Mikiel Gonzi mexxa l-eżumazzjoni tal-fdalijiet tiegħu li tqegħdu f’qabar ġdid fil-kannierja.

Fl-2014 f’għeluq is-70 sena minn mewtu l-fdalijiet indifnu fil-kappella tal-Madonna tar-Rocca tal-Karmnu tal-Mdina. Bosta huma dawk li jiġu jżuru qabru u ċ-ċella tiegħu , jitolbu u jirreferu grazzji maqlugħa bl-interċessjoni tiegħu. Illum Patri Avertan huwa mudell għar-reliġjużi kollha fl-għażla ta’ Alla fl-ewwel post ta’ ħajjitna. Lil ħutu Karmelitani ifakkarhom dejjem fil-primat tal-kontemplazzjoni u quddiem l-insara jiddi bħala xempju tas-safa tal-qalb. Bħala saċerdot ifakkar u jqanqal bl-eżempju ta’ ħajtu lis-saċerdoti biex jingħataw għall-qrar u d-direzzjoni spiritwali. Fl-aħħarnett f’dinja u kultura li tiddiskuti dwar jaqbilx li bi “ħniena” nagħtu l-mewt lil min jinsab f’mard terminali Patri Avertan jiddi bħala mudell u xempju tad-dinjità u l-valur tal-bniedem ukoll f’dawn il-kundizzjonijiet .

Mitlubin mill-Postulaturiċi tal-Kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni tal-istess Patri Avertan Fenech, Karmelitan, biex tinfetaħ din il-kawża, skont in-Normi tal-Kongregazzjoni tal-Qaddisin, qed nippubblikaw dan l-Editt biex nitolbu lil kull min għandu xi kitba ta’ Patri Avertan Fenech, Karmelitan jgħaddiha fil-Kanċellerija tat-Tribunal Metropolitan fil-Kurja Arċiveskovili, Valletta. B’kitba nifhmu mhux biss dik stampata iżda wkoll manuskritti, id-djarji, ittri u kull kitba oħra privata ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla. Dawk li jixtiequ li jżommu l-oriġinal jistgħu jippreżentaw kopja li, wara li tkun verifikata ma’ l-oriġinal, tiġi awtentikata mill-Kanċellier ta’ l-istess Tribunal.

Nordnaw li dan l-Editt jitwaħħal fil-bieb tal-Kurja għal xahrejn u jitwaħħal fin-notice boards tal-parroċċi għall-istess żmien. Mogħti mill-Kurja Tagħna fil-Furjana, illum 9 ta’ Jannar, 2017, festa tal-Magħmudija tal-Mulej.

Il‑Ħamis 2 ta’ Frar 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna fetaħ il‑proċess tal‑kawża għall‑Qdusija ta’ Patri Avertan Fenech, fil‑Knisja tal‑Madonna tal‑Karmnu, l‑Imdina. Wara, fl‑istess Knisja huwa bierek ix‑xemgħat u ta’ bidu għall‑purċissjoni lejn il‑Katidral biex ikompli l‑Quddiesa Pontifikali li saret fil‑festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej fit‑Tempju, filwaqt li ċċelebra Jum il‑Ħajja Kkonsagrata.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Katidral tal-Imdina

“Meta għalqilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom” (Luqa 2:21). L-Evanġelju tal-lum jibda b’din l-espressjoni li għall-familja Lhudija kienet tfisser li mit-twelid tat-tarbija kienu għaddew erbgħin jum skont il-liġi ta’ Mosè. Il-familja ta’ Ġesù, Ġużeppi u Marija hija sottomessa għal-liġi bħal kull familja Lhudija oħra, sottomessa għal-liġi ta’ Mose. Ġesù ta’ erbgħin jum jittieħed Ġerusalemm u jidħol għall-ewwel darba fit-Tempju. Daħal diversi drabi oħra matul ħajtu fuq din l-art. Daħal biex ikeċċi l-bejjiegħa tat-tempju, daħal biex jgħid li huwa d-dawl tad-dinja. Illum ma jgħidhiex hu din il-kelma, imma jgħidha Xmun, dan “ir-raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Israel li l-Ispirtu s-Santu kien fuqu” (v. 25).

Aħna u nibdew il-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech, inħarsu lejh bħala eżempju sabiħ ta’ kif il-persuna kkonsagrata tista’ tkun, fil-każ tiegħu, “raġel ġust u tajjeb li jistenna l-faraġ ta Israel u li l-Ispirtu kien fuqu”. Anke lil Patri Avertan, bħalma ngħata lil Xmun, ingħata d-don sabiħ li huwa u jistenna l-faraġ tal-Mulej, ikun mnebbaħ mill-Ispirtu s-Santu tal-Mulej u jagħraf il-preżenza tal-Mulej.

Jiena nixtieq insellmilkom, għeżież reliġjużi rġiel, għeżież reliġjużi nisa, membri tal-Istituti sekulari u tal-Ordo Virginum f’dan il-jum li l-Knisja tixtieq ikun ukoll iddedikat għalikom u l-awgurju, it-talba li nagħmlilkom huwa li fuq l-eżempju ta’ tant qaddisin ikkonsagrati lill-Mulej, intom tistennew b’ħerqa “l-faraġ ta’ Israel”, intom tkunu doċli għal dak li jnebbaħ fikom, fil-qalb tagħkom, fil-kuxjenza tagħkom l-Ispirtu qaddis tal-Mulej.

Illum aħna nilqgħu lil Ġesù bħalma laqgħu f’dirgħajh Xmun bħala s-salvazzjoni li ħejja l-Mulej għall-popli kollha: “id-dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu ta’ Israel” (v. 32). Salvazzjoni, dawl, glorja. Jekk aħna rridu nikkolegaw dan il-mument ta’ dawl, ta’ glorja, ta’ salvazzjoni fil-ħajja ta’ Ġesù, inħarsu lejn it-Trasfigurazzjoni fejn is-Salvatur ukoll jidher ukoll bħala dawl: “wiċċu sar jiddi bħax-xemx” (Mattew 17:2) u jiddi fil-glorja tiegħu. Mhux ta’ b’xejn insejħulu wkoll fis-sbuħija tat-Tabor, bħala ‘is-Salvatur’.

Hemm ukoll kelma oħra fuq Ġesù li l-persuna kkonsagrata ma tistax taħrab minnha. Xmun iħares lejn omm it-tarbija, berikhom u qal lil Marija: “ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Israel; se jkun sinjal li jmeruh” (Luqa 2:34) signum contradictionis. Il-persuna kkonsagrata, in-Nisrani mpenjat ikolli ngħid ukoll, ma jistax jevita din il-liġi, din il-providenza li jkun sinjal li jmeruh. L-ewwel nett għaliex il-ħajja tan-Nisrani imma b’mod speċjali l-ħajja tal-persuna kkonsagrata hija kontra l-kurrent u allura hemm din it-tensjoni kontinwa bejn l-ideali li huma espressi fl-ubbidjenza, fil-faqar, fil-kastità, u l-kontro-valuri ta’ dinja li tfittex l-awtonomija, li tfittex il-flus u l-pjaċir. It-talba tagħna hija li l-Mulej li jżurna meta jżurna, isibna bħal Xmun, persuni ġusti, twajba, mimlija tama għax kontinwament qegħdin fit-tensjoni li nistennew il-“faraġ ta’ Israel” mhux il-faraġ tad-dinja imma l-faraġ li jagħtina l-Mulej stess.

“Nagħtikom il-paċi tiegħi, mhux bħalma tagħtihulkom id-dinja, il-paċi tiegħi” (Ġw 14, 27). Meta aħna nitkellmu fuq il-paċi li jkun hemm fil-qalb, mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa li nħoss, għalkemm il-paċi b’mod speċjali fl-esperjenza tat-talb, hija wkoll sensibbli, imma hija xi ħaġa iżjed profonda, hija don tal-Mulej. Il-kriterju tal-paċi huwa l-kriterju ta’ min ir-rieda tiegħu hija marbuta mar-rieda ta’ Ġesù li fit-tribunal tal-kuxjenza tiegħu li huwa t-tribunal tal-verita’, iħossu – mhux bil-ħass tas-sentimenti – imma bil-persważjoni li jagħti l-Ispirtu s-Santu, verament f’paċi ma’ Alla. Nistaqsu lilna nfusna: aħna qegħdin f’paċi ma’ Alla? San Ġorġ Preca kien iħobb isemmi u jgħid: “Alla tagħna hu Alla tal-paċi” u t-tislima tiegħu bħala rxoxt, bħala rebbieħ fuq il-mewt, hija “il-paċi magħkom”.

Għalhekk jiena nitlob anke bl-intereċessjoni tal-qaddej ta’ Alla Patri Avertan, bl-interċessjoni ta’ tant erwieħ ikkonsagrati li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi, biex aħna nkunu preżenza ta’ paċi vera fil-komunitajiet tagħna, bejnietna, u fis-soċjetà. Il-paċi ta’ min jistenna bil-ġustizzja u bit-tjieba, il-faraġ li jagħti l-Mulej, il-paċi ta’ min it-tama tiegħu fil-Mulej, il-paċi ta’ min iħobb b’imħabba tant kbira li jaf iħaddan saħansitra min għamel il-ħsara jew min iweġġgħu.

Niftakru llum ukoll mhux biss fi Xmun, imma ukoll fil-mara anzjana, qaddisa: f’Anna bint Fanwel li “kienet imdaħħla fiż-żmien” – bħal ħafna membri tal-ħajja kkonsagrata llum, mhux bilfors kienu miżżewġin bħalha, imma din “għamlet seba’ snin miżżewġa, imbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha erbgħa u tmenin sena” – u qed nara xi wħud li jfakkruni f’din l-età – “ma kienetx titwarrab mit-tempju, lejl u nhar kienet taqdi fis-sawm u t-talb” (Luqa 2:37). Kemm hu ritratt sabiħ ta’ Anna, bint Fanwel, li kienet għaddiet minn diversi mħabbiet, kellha wkoll it-togħma tal-imħabba miżżewġa, imma mbagħad minħabba li sfat armla żagħżugħa, sabet ukoll l-imħabba fit-tempju, “lejl u nhar kienet taqdi fis-sawm u fit-talb”.

Kemm hi ħaġa sabiħa li din il-preżenza tkun ukoll preżenza fekonda fil-Knisja, il-preżenza ta’ nisa ferħana bl-għotja tagħhom li lejl u nhar jaqdu lill-Mulej “fis-sawm u t-talb”. Hi ukoll bdiet tfaħħar l’Alla u “titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm” (v.38). Anna hija dik li tintgħażel biex tibda titkellem dwar it-tarbija. Xmun jagħraf it-tarbija, li hija l-Messija, is-salvazzjoni, id-dawl u l-glorja, jagħti l-profezija lil ommu u lil żewġha Ġużeppi, imma hija Anna magħżula biex “titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm”. Tgħiduli: “mhux bilfors la mara?” Mhux bilfors, imma l-mara, fost dawn iż-żewġ profeti, hija magħżula biex tkun l-evanġelista li twassal l-aħbar it-tajba ma’ kull min kien qiegħed jistenna.

Il-poplu tagħna huwa għatxan għal din l-Aħbar it-Tajba. Għandu bżonn nisa li filwaqt li jgħaddu ħajjithom fit-tempju “lejl u nhar fis-sawm u fit-talb” isibu wkoll il-ħin, il-ferħ li jitkellmu fuq Ġesù ma’ min forsi qiegħed jistennih, jixxennaq għalih mingħajr ma jaf. Kemm nies għandhom kull ma jridu u qishom m’għandhom xejn. Kemm nies li jagħmlu l-esperjenzi tal-kontro-valuri tal-awtonomija, tar-rikezza u tal-pjaċiri tad-dinja, iħossu vojt kbir fil-qalb tagħhom. Forsi warrbu lil Ġesù għax jiddejqu jersqu lejh, forsi għax ħassew u jħossu li aħna se nikkundannawhom, li m’hemmx post għalihom fit-Tempju u hemm bżonn isibu min, li t-tempju jafu sew, li “fis-sawm u fit-talb” waslu f’intimità ma’ Alla li hu imħabba u jisimgħuh jitkellem fuq it-tarbija ta’ Betlehem.

Nitolbu l-interċessjoni ta’ Patri Avertan u ta’ tant erwieħ oħra kkonsagrati għall-vokazzjonijiet. Ikun futur fqir għal Malta jekk ikollha tiftaqar mill-preżenza tar-reliġjużi, tal-Istituti Sekulari u tal-Verġni kkonsagrati. Din il-kelma ta’ tjubija, din il-kelma profetika, intom tafu li għandna bżonnha, intom tafu wkoll li hemm urġenza li din ngħadduha minn ġenerazzjoni għall-oħra.

Nitolbu lil Sid il-ħsad biex mhux biss jibgħat ħaddiema, imma wkoll profeti fl-għalqa tiegħu. Nitolbu llum lill-Madonna fil-misteru tal-ferħ tal-preżentazzjoni ta’ Binha fit-tempju hi li ma kellhiex l-opportunita’ li toffri l-offerta tas-sinjuri. M’offrietx ħaruf, imma offriet, għax dak l-unika offerta li jsemmi San Luqa, żewġt bċieċen. Infatti hemm ikonografija ħelwa ta’ San Ġużepp bil-gaġġa biż-żewġ bċieċen jew gamiem. Imma fl-istess ħin kienet għanja ħafna għax lit-tempju tagħti żewġ għasafar u f’idejha kienet qed tħaddan l-Ħaruf ta’ Alla. Ma kellhiex bżonn iġġib ħaruf magħha dik li kellha fi ħdanha lill-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. U dik li fl-għajnejn tad-dinja, il-mara tal-mastrudaxxa kienet fqira, kienet għanja imma għaliex kellha fi ħdanha l-ħaruf ta’ Alla, kienet ukoll imnebbħa permezz ta’ Xmun bit-tbatija li kellha tgħaddi minnha. Dan ukoll huwa allura mument ta’ dulur. Intom tafu, li fid-devozzjoni popolari dan l-episodju għandu żewġt uċuħ: misteru tal-ferħ u wieħed mid-duluri ta’ Marija Santissima, meta Xmun jgħidilha: “u inti, sejf jinfidlek ruħek” (v. 35).

Ejjew ningħaqdu magħha fil-ferħ tagħha u fid-dulur tagħha u nafdaw lill-Knisja f’Malta f’idejn ta’ San Ġużepp li ma jitkellimx, imma sema’ kollox u kellu ħarsa qalila lejn Xmun x’ħin beda jisma’ bis-sejf, imma mbagħad irrealizza li hu kellu wkoll jitgħallem li din it-tarbija mħabbra fil-ħolm lilu u li hu kellu jsemmih Ġesù, mhux kellu jkun salvazzjoni, dawl, u glorja imma wkoll ħaruf tas-sagrifiċċju, sinjal li jmeruh. Jalla aħna wkoll ikollna l-kuraġġ nilqgħu lil Ġesù fid-dawl tiegħu u fis-salib tiegħu biex hekk aħna wkoll bħal tant qaddisin qabilna, inkunu nies ġusti u twajba li “jistennew il-faraġ ta’ Israel u l-Ispirtu s-Santu ikun fuqna”.

Links about Patri Avertan Fenech:  

 1. http://www.bambinanaxxar.org/2017/01/ftu-tal-kawza-gall-beatifikazzjoni-u.html
 2. https://laikosorg.files.wordpress.com/2018/04/avvizcc87.pdf
 3. https://laikosblog.org/2017/10/14/il-beatifikazzjoni-u-l-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech/
 4. https://www.facebook.com/avertanfenech/
 5. http://thechurchinmalta.org/mt/posts/66234/ftuh-tal-kawza-ghall-beatifikazzjoni-u-ghall-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech-1871-1943-
 6. https://www.tvm.com.mt/en/news/se-tinghata-bidu-l-kawza-tal-beatifikazzjoni-tal-patri-karmelitan-avertan-fenech/
 7. https://www.tvm.com.mt/en/news/beatification-process-starts-of-patri-avertan-fenech/
 8. http://www.independent.com.mt/articles/2016-12-11/newspaper-letters/The-Carmelite-Fr-Avertan-Fenech-who-lived-a-life-of-prayer-1871-1943-6736167741
 9. https://www.carmelitepriory.org/product/p-avertan-fenech-karmelitan/
 10. https://parroccasafi.files.wordpress.com/2013/07/c48birkulari-nru-33-patri-avertan-fenech-karmelitan.pdf
 11. http://netnews.com.mt/2017/10/14/tinghalaq-l-inkjesta-djocesana-ghall-kawza-tal-beatifikazzjoni-u-l-kanonizzazzjoni-ta-patri-avertan-fenech/
 12. http://thechurchinmalta.org/mt/posts/73344/ritratti-l-gheluq-tal-process-djocesan-ghallkawza-talbeatifikazzjoni-ta-patri-avertan-fenech-

 

 

 

 

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar il-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Marija Bambina tan-Naxxar.

4 ta’ Ġunju: San Pietru minn Verona

Verżjoni Vidjo: San Pietru minn Verona

“CREDO IN DEUM” – L-ewwel tliet kelmiet tal-Kredu li San Pietru minn Verona kiteb fi stqarrija tal-fidi tiegħu, bid-demm li kien ħiereġ mill-feriti li għamlulu waqt il-martirju.

Peter-of-Verona-Full-e1425844752637SAN PIETRU MINN VERONA
Isqof
†1252

Tagħrif: Pietru twieled f’Verona fi tmiem is-seklu XII. Il-ġenituri tiegħu kienu eretiċi ħorox, mis-setta tal-Manikej.

Ta’ 15-il sena ġie mibgħut fl-Università ta’ Bolonja. Hawnhekk huwa ltaqa’ ma’ San Duminku li kien qed jipprepara għat-Tieni Kapitlu Ġenerali tal-Ordni fl-1221.

Darba minnhom waqt li S. Duminku kien qed jipprietka, Pietru ntlaqat bil-kliem mimli ħeġġa u qdusija tal-qaddis, intefa’ f’riġlejh u talbu jidħol fl-Ordni. Huwa rċieva l-libsa dumnikana minn idejn il-fundatur stess u ħa min għandu ż-żelu u l-kuraġġ qawwi tal-ewwel dixxipli dumnikani.

Meta kien qed jipprepara għas-saċerdozju, kellu jgħaddi minn prova kbira. Wieħed minn sħabu, waqt li bil-lejl kien għaddej minn ħdejn il-kamra ta’ Pietru deherlu li sema’ ilħna ta’ nisa f’kamartu. Pietru ġie mixli u mogħti l-kastig. Huwa aċċetta kollox bl-umiltà u ġie mibgħut f’Ancona biex jagħmel penitenza.

Hu talab ħafna u ħass ħafna l-qawwa tat-talb imma bħala bniedem ħass ukoll l-għajb tal-kastig. Darba minnhom imbikkem talab lil Alla: “Mulej, inti taf li jien innoċenti għal dan kollu; għaliex tippermettilhom jemmnu dan fuqi?” Imbagħad instemgħet vuċi ġejja mill-Kurċifiss, “U jien, Pietru x’għamilt biex għamlu dan kollu fuqi?” Minn dakinhar Pietru reġa’ kiseb il-ferħ u s-serenità ta’ qalbu.

Imma l-verità fl-aħħar rebħet. Pietru reġa’ mar mal-komunità, kompla jistudja u ġie ordnat saċerdot. Hu kien jitlob biex ikollu l-ferħ li jmut mewta ta’ martri.

Fl-1251, irċieva l-inkarigu biex jaħdem kontra l-ereżija fi Cremona, u fl-inħawi tal-viċin. Fl-istess żmien ġie magħżul pirjol tal-kunvent ta’ Como. Fis-6 ta’ April 1252, huwa u sejjer Milan minn Como, l-eretiċi qabduh u tawh il-martirju, għat-tjieba tal-fidi u l-ubbidjenza lejn il-Knisja ta’ Ruma.

Interessanti li qabel miet, Pietru qal il-Kredu b’leħen għoli u bid-demm li ħareġ mill-feriti tiegħu għamel l-istqarrija tal-fidi, “CREDO IN DEUM”. Wieħed mill-qattiela jismu Karinu, milqut bid-dehra tal-qaddis, ftit wara, daħal dumnikan.

Ħsieb: Dan li ġej huwa kliem Br. Brother Louis Camilleri f.s.c. (li tiegħu għaddejja kawża ta’ Venerazzjoni):

“San Pietru jdawwalna fil-ħajja tal-fidi tagħna. Għalkemm aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet differenti għandna sfidi ġodda quddiemna. Ix-xhieda tal-fidi tagħna trid tidher fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, fil-kelma, fl-eżempju u fil-ħidma tagħna biex inkunu dak li Ġesù ried minna: li nkunu dawl tad-dinja u melħ tal-art.

Bħal Pietru jrid ikollna l-kuraġġ li nuru li nemmnu tabilħaqq fil-valuri nsara. Hekk naslu biex nitqabdu t-taqbida t-tajba tal-fidi tagħna u nirbħu għal Kristu għadd kbir ta’ erwieħ.

San Pietru ħabb ħafna l-Knisja. Fi żminijietna, kollox qed jiġi ġġudikat u kkritikat, saħansitra l-Knisja. Forsi aktar milli wieħed jikkritika l-Knisja ikun aħjar jekk l-ewwel nistaqsu kemm qed ngħixu ta’ membri ħajjin u attivi f’din il-Knisja. Anzi kemm lesti biex nissagrifikaw ruħna għaliha. Dan il-qaddis huwa dawl għalina lkoll illum. Ejjew inkunu verament ġebel ħaj fid-dar tal-għarus ta’ Kristu”.

Fir-realtà lanqas il-passat tagħna ma jgħodd ladarba qerrejnieh, imma dak li verament jgħodd huwa kif qed ngħixu l-fidi tagħna fil-mument, fid-djar tagħna, fil-gruppi tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna, fis-soċjetà tagħna u fid-dinja tagħna. Jeħtieġ nistudjaw lilna nfusna ħalli naraw kif naħsbuha, kif naġixxu u kif ngħixu: kultant nilbsu l-maskra biex nuru dak li aħna ma aħniex, biex nogħġbu lid-dinja u ninsew lil Alla.

Kif trid tkun il-ħajja tagħna biex nkunu xiehda awtentiċi tal-Kelma t’Alla bħalma kien il-qaddis tal-lum?

Trid tkun leali għar-rieda t’Alla. Ħafna drabi nkunu qegħdin ngħixu fil-ħolm u allura ma nindunawx bl-iżbalji tagħna. Irridu nqumu fuq tagħna u ma nintelqux. Inkissru l-katina tal-għażż fil-ħwejjeġ t’Alla. Ħafna drabi, anzi dejjem insibu ħin għall-ħtiġijiet materjali tagħna, għall-mistrieħ tagħna iżda lil Alla noffrulu biss skużi. Insib ħin għall-quddiem it-TV, ħin għal logħob, iżda lil Alla ngħidlu biex jiskużani għax ma għandiex ħin biex nisma’ quddiesa jew ngħid xi talb ieħor, għax il-lum tħabatt ħafna u ninsab għajjien. Il-fidi jeħtieġ li nuruha bil-fatti u kultant irridu nagħmlu s-sagrifiċċju biex ma nħalluhiex mitluqa jew kważi mitfija.

Qatt ma għandna nieqfu fil-mixja tagħna lejn Alla. Ċertament ikun hemm mumenti li nħossuna għajjenin u rridu nintelqu, iżda bħal Pietru fil-Vanġelu, ngħajtu lill-Imgħallem tagħna u ngħidulu: “Mulej salvana, għax ser negħrqu.” Imma sostnuti bit-talb u l-grazzja t’Alla nipperseveraw sal-aħħar.” Imberkin dawk li jipperseveraw sal-aħħar,” jgħid il-Mulej Ġesù. Jalla ‘l-iva’ tagħna lil Alla tibqa’ miexja magħna sa ma’ ruħna tħalli lil ġisimna.

 • U int, issostni ruħek bit-talb u tfittex li tilqa’ l-grazzji kollha li l-Mulej qed jagħtik kull mument ħalli tibqa’ tippersevera sal-aħħar nifs ta’ ħajtek bħal San Pietru minn Verona?

Talba: Qanqal, Mulej, fil-Knisja tiegħek dak l-ispirtu li bih imlejt lil San Pietru minn Verona biex ta ħajtu għalik, u, bit-talb tiegħu, qawwina bl-istess spirtu ħalli ma nsibuhiex bi tqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna għalik u għal ħutna. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://sanctoral.com/en/saints/saint_peter_of_verona.html

Alternative Reading: https://dominicanfriars.org/st-peter-verona-peter-martyr/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Verona

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Mejju: Beata Katerina Trojani

Verżjoni Vidjo: Beata Katerina Trojani

“Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nipprietka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt.” – Ġesù  f’Mark 1:38

Beata_Caterina_Troiani_BBEATA KATERINA TROJANI
Reliġjuża
1813 – 1887

Tagħrif: Il-Beata Madre Marija Katerina Trojani ta’ Santa Roża ta’ Viterbo, twieldet f’Giuliano ta’ Ruma, provinċja ta’ Frosinone fid-19 ta’ Jannar, 1813 minn Tumas Trojani u Tereża Panici Cantone, ġenituri tassew għonja. Il-pajjiż dak iż-żmien kien jifforma parti mill-istati tal-Papa.

It-tifla ġiet mgħammda fl-istess jum tat-twelid fil-parroċċa ta’ Santa Maria Maggiore u ġiet mogħtija l-ismijiet ta’ Kostanza Duminka u Antonja.

Il-livell għoli tal-familja ta’ Kostanza, kien jippermetti ħajja komda u ferrieħa għal binthom. Iżda dan il-ferħ ma kellux għomor twil. Kellu jseħħ biss għal ftit snin għaliex in-niket u s-sofferenzi kellhom ikunu l-ħobża ta’ kuljum biex jifformaw sa miċ-ċokon il-karattru sod ta’ dik li kellha tkun Missjunarja.

Meta Kostanza kellha sitt snin, tilfet ‘l ommha fi traġedja. Telfa kbira bħal din swiet biex skolpiet ruħha fil-fond tal-qalb ta’ Kostanza u stampat fiha dak id-distakk komplet mid-dinja, li ma għandhiex u li qatt ma tista’ toffri l-veru hena tal-qalb.

Iz-zija, oħt ommha, bi ftehim mal-isqof, ġabret it-tifla abbandunata u fdatha lis-Sorijiet Għalliema tal-Monasteru ta’ Santa Kjara tal-Karità ta’ Ferentino li kienu ddedikati għat-tagħlim u l-edukazzjoni tal-bniet. Dawn is-Sorijiet rabbew b’tant ħeġġa u għożża lit-tifla fdata lilhom, u b’hekk Kostanza kibret twajba, mingħajr dwejjaq u kienet tħoss ġibda qawwija u gratitudni lejn dawk is-Sorijiet. Tassew ta’ min jinnota illi dawn is-Sorijiet edukaw il-qalb ta’ Kostanza. It-talenti li bihom Alla, għoġbu jżejjen lil din it-tfajla ġew maħduma b’tali mod li t-tifla wriet sa mill-bidunett l-intelliġenza formidabbli u t-tjubija speċjali li kienu jżejnu l-moħħ u l-qalb tagħha.

Din t-tifla, li sa miċ-ċokon ġiet ippruvata bin-niket, kienet ta’ sikwit issib is-serħan tal-qalb tagħha f’riġlejn l-Altar. Hemmhekk kienet titkellem ma’ Ġesù bħala l-uniku ħabib li kien jifhem il-ħtiġijiet u l-ħsibijiet tagħha. Hekk sa mill-bidu hija wriet spirtu ta’ ċaħda li kienet turih saħansitra waqt il-logħob mat-tfal sħabha. Kienet tkun dejjem pronta u minn tal-ewwel għas-sagrifiċċju u fix-xogħol. Don­nha kienet qiegħda tħejji ruħha minn dak il-ħin għax-xogħol kbir ta’ l-erwieħ li għalih kienet tħossha tant miġbuda u li kien qed jistennie­ha.

Il-Vokazzjoni Reliġjuża
It-tamiet sbieħ li l-Għalliema ta’ Ferentino kellhom f’Kostanza ma naqsux. Meta Kostanza kibret, ta’ sikwit, niesha kienu jgħidulha biex tħalli l-Monasteru u tieħu l-post tagħha fil-ħajja tad-dinja. Malli kellha ħmistax-il sena hija ddeċidiet li ssir soru fil-Kunvent fejn kienet trabbiet sa minn ċkunitha.

Fit-8 ta’ Diċembru, 1829, festa tal-Immakulata, l-isqof ta’ Feren­tino taha l-libsa Reliġjuża u l-isem ta’ Swor Marija Katarina ta’ Santa Roża.

Għaddiet is-sena tan-Novizzjat b’fervur kbir u malajr waslet għall-Professjoni u fit-18 ta’ Diċembru, 1830 Marija Katerina li kienet għadha ma għalqitx it-18 -il sena, wiegħdet ‘l Alla d-dedikazzjoni tal­-ħajja tagħha permezz tal-wegħdiet tas-Safa, Ubbidjenza u Faqar, għall-ġid ta’ l-erwieħ.

L-Isqof ta’ Ferentino, Monsinjur Ġużeppi Lais, kien għażilha għalliema tat-tfal u ta’ 18-il sena ġiet maħtura konsultatriċi, segretarja, arkivista, ekonoma tal-kunvent, kif ukoll Direttriċi ta’ dawk li kienu fil-formazzjoni. Hawnhekk għexet ta’ Soru Klarissa f’ambjent tassew fqir. Kienet titlob ta’ kuljum quddiem it-Tabernaklu u minn hemm hija kienet tieħu l-forza u l-għajnuna għax-xogħol li Alla kien irid minnha. Ta’ kuljum kienet tixgħel ġewwa qalbha dik il-fjamma tax-xogħol appostoliku f’dawk l-inħawi fejn il-kelma ta’ Kristu ma kenitx magħrufa.

Swor Marija Katerina għexet fil-Kunvent ta’ Santa Kjara sakemm kellha 46 sena. Għalkemm kienet ferħana ġewwa dan il-Kunvent, hija kienet sabet ruħha f’ambjent ta’ attività ristretta. Fil-qalb tagħha kienet tgħammar ix-xewqa ta’ xogħol missjunarju f’pajjiżi mbiegħda, qalb il-pagani biex tgħarraf id-dawl tal-Vanġelu.

Biex iżżid max-xewqa tal-ideal tagħha ta’ sikwit kienu jaslu l-ittri tal-kuġin tagħha Monsinjur Ġużeppi Bavieri li kien internunzju fl-Isvizzera. Kien huwa li introduċieha ma’ dik ir-ruħ kbira ta’ Pawlina dei Marchesi Nicolai, li darba minnhom marret iżżur lil Swor Katerina fil-Kunvent ta’ Ferentino u qaltilha dawn il-kelmiet: “Se nsiefer Ġerusalemm. Sejra nlestilek it-triq. Ftakar li l-post tas-Soru Franġiskana huwa ħdejn il-Kalvarju. Qabel ma tmut inti tara dar tagħkom f’Ġerusalemm.” U maż-żmien din il-profezija seħħet.

Il-Beata Katerina kellha tara dik il-profezija sseħħ meta fl-1885 il-Patrijiet Minuri fdaw f’idejn is-Sorijiet ta’ l-Eġittu l-orfanatrofju tal-bniet ta’ l-Art Imqaddsa.

FI-1851, il-Konfessur tas-Sorijiet ta’ Santa Kjara tal-Karità ta’ Ferentino, Patri Ġużepp Modena minn Sanremo, oratur famuż, tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, mar jipprietka f’Lixandra ġewwa l-Eġittu. Waqt il-prietki tiegħu kellu okkażjoni li jiltaqa’ iktar minn darba mad-Delegat Appostoliku, Monsinjur Perpetuo Guasco. Dan kien ilmenta fuq in-nuqqas ta’ Sorijiet f’Lixandra u fil-Kajr, li kellhom ikunu mogħtija għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ, speċjalment dawk tal-Kolonja Taljana. Patri Ġużepp tkellem fuq is-Sorijiet ta’ Ferentino, dwar ix-xogħol bnin tagħhom mat-tfajliet u ssuġġerixxa lid-Delegat biex jibgħat għal grupp minnhom.

Ir-rebħa fuq id-diffikultajiet
L-lsqof malajr laqa’ l-proposta; imma dlonk ippreżenta d-diffikultajiet bla għadd li magħhom kellhom jiltaqgħu biex jirnexxu skont il-ħsibijiet tiegħu. “Jeħtieġ it-talb. Nitolbu nitolbu,” żied jgħid id-Delegat. Hekk Patri Ġużepp, meta reġa’ lura lejn Ferentino, kien bil-ħsieb li jkellem lis-Sorijiet. Wasal fl-1852, kellem is-Sorijiet kollha iżda l-proposta ma ġietx milqugħa b’entużjażmu mis-Sorijiet kollha. lżda Swor Katerina laqgħet l-istedina mingħajr kundizzjonijiet u minnufih. Il-ħolma ta’ ħafna snin fil-ħajja Missjunarja kienet se tiġi realizzata. Il-Missjunarja l-ġdida riedet titlaq lejn l-Eġittu mill-aktar fis; iżda d-Delegat Appostoliku xtaq li l-ideal Missjunarju jiġi milqugħ mill­-biċċa l-kbira tas-Sorijiet. Għalhekk kien iżomm korrispondenza mal-­kunvent u jħajjar lis-Sorijiet biex jilqgħu l-istedina, billi jippreparaw ruħhom għal din is-sejħa waqt li jżommu sħiħ u bla mittiefes l-Ispirtu Franġiskan.

Madre Katerina kellha Fidi straordinarja li mlietha b’kull għajnuna meħtieġa; iżda, is-siegħa ta’ Alla kienet għadha ma waslitx u kellhom jgħaddu seba’ snin twal ta’ preparazzjoni qabel ma setgħet taqta’ x-xewqa tagħha.

Malli qalgħet il-permessi meħtieġa mill-Isqof ta’ Ferentino, mid­-Delegat Appostoliku ta’ l-Eġittu, mill-Ordni tal-Patrijiet Minuri, u mill-Kustodja tal-Art Imqaddsa, flimkien ma’ l-awtorizzazzjoni tat-Tixrid tal-Fidi, Swor Marija Katerina ta’ Santa Roża organizzat il-vjaġġ u flimkien ma’ erba’ Sorijiet oħra, fil-25 ta’ Awwissu, 1859, ħallew Ferentino. Huma marru Ruma u minn hemm telqu għal Citavecchia biex siefru lejn l-Eġittu għall-Missjoni tant mixtieqa.

Id-distakk mill-belt tagħha, mill-Kunvent li kien raha tifla ċkejkna fejn ħalliet tant tifkiriet u tant erwieħ maħbuba, kien tassew okkażjoni ta’ sofferenza għaliha. B’dana kollu hija kellha kuraġġ kbir u bi kliemha ħelu u persważiv irnexxielha tnissel fil-qalb tal-ġeni­turi tas-Sorijiet sħabha, tama u ferħ.

Clot Bey: L-ewwel Dar
Il-vjaġġ lejn l-Eġittu kien tajjeb u kalm sa meta waslu Malta. U hawnhekk bħal sajjetta fil-bnazzi kienet waslet l-aħbar tal-mewt ta’ Monsinjur Guasco: dak li kien bagħat għas-Sorijiet biex imorru l-Missjoni fl-Eġittu; hu miet fl-istess jum li s-Sorijiet kienu ħallew il-kunvent tagħhom ta’ Ferentino.

Kienet din l-okkażjoni li xeħtet fidi kbira fil-qalb ta’ Madre Katerina. Soda fil-prinċipji tagħha, emmnet li aktar ma tonqos l-għajnuna tal-bniedem, iktar qrib hemm Alla. Għalhekk flimkien ma’ Patri Ġużepp bdiet timla bil-kuraġġ lis-Sorijiet l-oħra u hekk il-vjaġġ intemm bl-istess fervur u entużjażmu kif kien inbeda. Hija żiedet tgħid: “Alla sejħilna permezz tal-Monsinjur li mis-sema sejjer jieħu ħsiebna u hemm ikollu qawwa iktar kbira milli seta’ kellu fuq l-art.”

Madre Katerina flimkien mas-Sorijiet l-oħra niżlu f’Lixandra tal-Eġittu fil-11 ta’ Settembru, 1859 u fl-14 ta’ l-istess xahar daħlu l-Kajr. Ġew milqugħin bħala strumenti mibgħuta mill-Providenza. Il-Patrijiet Franġiskani wassluhom sal-Knisja. Wara talb ta’ Ringrazzjament lil Alla, huma ħadu lis-Sorijiet fil-kwartier fqir ta’ Clot Bey u mbagħad tawhom id-dar li kienet mixtrija għalihom minn Patri Ġużepp Modena.

Opra Kbira mat-Tfal
Malli xterdet l-aħbar li kien sejjer jinfetaħ pensjonat u skola b’xejn għall-bniet ta’ kull ġens, is-Sinjura Govannina Walmassi u ħuha Feliċ marru għand is-Sorijiet ta’ Clot Bey u qalulhom: “Se nġibu tifla żgħira li adottajna. Hija musulmana, iżda nixtiequ nafdawha lilkom biex tedukawha fit-twemmin Kattoliku.”

Minn xi żmien Giovanni Battista Olivieri u Biagio Verri, saċerdoti żelanti ħafna kienu ddedikaw ruħhom għar-riskatt tat-tfal ilsiera. Imbagħad, huma kienu jedukawhom fir-Reliġjon Kattolika u jgħammduhom. Biex iżidu man-numru ta’ dawn l-erwieħ ta’ sikwit dawn is-saċerdoti kienu jmorru fl-Ewropa biex jiġbru flus għar-riskatt tagħhom.

Dan Biagio Verri offra dan ix-xogħol lil Madre Katerina illi flimkien mal-Badessa u s-Sorijiet l-oħra laqgħu bil-ferħ dan ix-xogħol ta’ Appostolat.

Id-dar ta’ Clot Bey malajr saret iċ-ċentru ta’ l-opra tat-tfal Madre Katarina u s-Sorijiet urew tant imħabba u delikatezza lejn dawn it-tfal abbandunati. Kienu ta’ sikwit imorru huma stess ifittxu t-trabi mormijin mill-ġenituri tagħhom. Kienu jgħammduhom malajr meta ma kienux jistgħu jsalvawhom. L-oħrajn kienu jgħallmuhom u meta ma kienx ikun possibbli li jsibulhom xogħol diċenti fil-pajjiż, huma kienu jeħduhom fl-Ewropa f’Istituti differenti.

Madre Katerina kellha mħabba tenera lejn dawn it-tfal żgħar abbandunati. Kienet isservihom hija stess. Kellha ssofri ħafna għall-manteniment tagħhom. Ta’ sikwit kienet toħroġ fit-toroq għalihom. U meta l-għaks beda jinħass fil-Komunità hija kienet dejjem issib soluzzjoni għal din il-problema. Kienet tgħid sikwit: “San Ġużepp jipprovdi.” B’din it-tama f’qalbha kienet tgħid: “San Ġużepp, hu ħsieb: M’għandi xejn x’nagħti lis-Sorijiet u lit-tfal.” U l-affarijiet meħtieġa kienu jaslulhom bil-bosta aktar milli kellhom bżonn. Wara ħafna talb lis-Sagra Familja Madre Katerina ddeċidiet li tmur quddiem il-Viċi re tal-Eġittu u titolbu biex jagħtiha l-ħobż għal dawk it-tfal. Hekk, fit-3 ta’ Lulju 1863, kellha udjenza mal-Kedive Ismail Pascià. Dan, wara li ħa d-dettalji tax-xogħol tas-Sorijiet fl-Eġittu staqsiehom: “X’titolbuni?” “Eċċellenza,” wieġbet Madre Katerina, “Aħna neħtieġu saqaf u ħobż.” “Dan tridu intom?” issokta jsaqsi l-Pascià. “Iva Eċċellenza,” wieġbet.

U l-Kedive qal: “Mil-lum ‘il quddiem jien inkun il-missier tagħkom.”

U wara xahrejn il-Kedive ta biċċa art kbira lil Madre Katerina u kwantità ta’ qamħ kull sena.

Ħarsien ta’ San Ġużepp
U San Ġużepp kien u għadu l-Protettur tal-Kongregazzjoni. Jingħad li meta Madre Katerina irnexxielha tibni Knisja fil-Kunvent Clot Bey, it-titular ma setax ikun ieħor jekk mhux San Ġużepp. U hawnhekk ikollna nirrakkontaw fatt li huwa tassew misterjuż. Madre Katerina kienet tixtieq ħafna kwadru ta’ San Ġużepp, biex tkun tista’ tqiegħdu fuq l-altar, biex tnissel devozzjoni kbira. Iżda d-distanza mill-Eġittu għall-Italja, u l-finanzi ma kienu qatt jipper­mettu. Bħas-soltu, bit-talb tagħha, hi għelbet kull ostaklu. Talbet u qalgħet. Fejn il-bieb tal-Kunvent, is-Sorijiet sabu kaxxa kbira tal-mer­kanzija; fuqha kien hemm miktub: “Is-Sorijiet ta’ Clot Bey.” Ħadd ma kien għamel l-ordni, u ħadd ma kien kiteb lis-Sorijiet fuq dan kwadru. X’se jagħmlu? Indirizz żbaljat? Wara ħafna tfittix, is-Sorijiet fetħu l-kaxxa u dak li kien hemm ġewwa fiha, kien għalihom ta’ sorpriża tal-għaġeb. Kien hemm kwadru sabiħ ta’ San Ġużepp, fuq it­-tila, li kien juri il-mewt ta’ San Ġużepp. Għadda ż-żmien, u ħadd ma mar jirreklama dan l-inkwatru meraviljuż. Hekk qegħduh fuq l-altar fejn sal-lum huwa oġġett ta’ venerazzjoni u devozzjoni.

Twelid tal-Franġiskani tal-Eġittu
U t-tama ta’ Madre Katerina ma tiqafx hawn, il-fidi tagħha fil-­Patroċinju ta’ San Ġużepp kienet rabbiet għeruq profondi u x-xogħol tagħha kompla jikber. Fi Clot Bey in-numru tat-tfal issokta jiżdied; u żdiedet ukoll in-neċessità li wieħed jipprovdi għall-iltiema ta’ bnadi oħra u li tieħu l-inizjattiva li tgħin fix-xogħol tal-Appostolat. Beda jiġri illi dawk is-Sorijiet li kienu nqatgħu mill-Klawsura Taljana saru mdaħħla fiż-żmien, u ma kienux iktar biżżejjed biex ilaħħqu max-xogħol li kien sejjer jitkattar u jinfirex ma’ ħafna bnadi. Minn din is-sitwazzjoni, inħoloq il-ħsieb li jitwaqqaf Istitut ġdid b’fisjonomija u skopijiet propri. Inġabru tfajliet mill-Italja, mill-Eġittu u mill-Palestina. Il-Vokazzjonijiet kotru minnufih; hekk f’qasir żmien twaq­qfet il-Kongregazzjoni ġdida bl-awtonomija tagħha; b’regola u Kos­tituzzjonijiet aktar adatti għax-xogħol li kien inħoloq. Biex tħaffef il-permessi u d-dokumenti, Madre Katerina marret Ruma fl-1868; u rnexxielha f’qasir żmien. Fl-istess sena l-Istitut ġie mwaqqaf kanoni­kament taħt i-isem tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Eġittu.

B’hekk Madre Katerina setgħet tilqa’ kull inizjattiva għall-ġid għaliex kienet konvinta li l-firxa kienet tiżgura xogħol għal żmien twil. U hekk, b’kuraġġ u fidi soda, bdiet tiftaħ orfanatrofji, skejjel, postijiet ta’ tagħlim tal-Katekiżmu u kull għajnuna missju­narja: u mhux biss fil-Kajr u fl-Eġittu. Illum is-Sorijiet Franġiskani jin­stabu fl-Afrika, fl-Asja, fl-Ewropa, fl-Amerika ta’ fuq u t’Isfel, fl-Art Imqaddsa u f’Malta.

Hija talbet u qalgħet udjenza mingħand il-Papa Piju IX. Mixtieqa li jkollha dar f’Ruma hija kellmet il-Papa dwar ix-xogħol tagħha fl-Eġittu u tat relazzjoni dettaljata dwar l-attività ġewwa l-Kajr. Fit-tmiem tad-diskors il-Papa li kien sema’ kollox b’tant attenzjoni ma tax lill-Istitut dar f’Ruma iżda minn dak il-ħin huwa wegħedha għaxar skudi fix-xahar biex tħallas il-kera. Ma nistgħux niddeskrivu l-ferħ tas-Serva ta’ Alla. Wieħed jista’ jgħid li x-xogħol ta’ Madre Katerina kien espressjoni tal-fjamma ta’ mħabba li kienet tixgħel fil-qalb tagħha u li kienet timla b’tant kuraġġ kull azzjoni tal-jiem tagħha.

Sa mill-ewwel snin tal-ħajja reliġjuża, hi kienet tħobb ħafna l-ħajja interjuri, f’talb kontinwu u unjoni intima ma’ Alla, riedet u xtaqet li wliedha wkoll jidraw jagħmlu teżor minn kull sekonda li jkollhom għad-disposizzjoni tagħhom, u jibqgħu dejjem fidili lejn Alla.

Il-Mewt ta’ Omm il-Fqar
Madre Katerina issa kienet xjieħet u daħlet fiż-żmien; għalhekk kienet tħoss ħafna n-nuqqas ta’ forzi.

FI-24 ta’ Marzu, 1887, lejliet il-Lunzjata, Madre Katerina kienet gravi ħafna. FI-10 ta’ April tal-istess sena hi rat kif għamlet biex tmur għall-Quddiesa mas-sorijiet, iżda filgħaxija irtirat għal dejjem. Għalxejn ma swew ir-rimedji ta’ tobba bravi; il-mard kien daħal ‘il ġewwa u s-siegħa tal-firda u l-premju kienu tassew waslu.

Fis-6 ta’ Mejju, 1887, Madre Katerina rċeviet b’ħerqa u devozzjoni l-aħħar Vjatku. Damet miġbura ħafna fit-talb u fil-ħdax ta’ filgħodu, wara li kienet tat daqqa t’għajn fuq kull soru li kien hemm preżenti, ir-ruħ tagħha taret lejn Alla.

“Mietet Omm il-fqar;” ingħad fuq il-gazzetta tal-Eġittu waqt li funeral twil wassal lil Madre Katerina mill-Kunvent għaċ-Ċimiterju. Fil-korteo kien hemm ir-rappreżentanti tal-Gvern Eġizzjan u l-Konsli ta’ ħafna nazzjonijet. Ix-Xiżmatiċi wkoll tħalltu mal-folla li dehret li kienet tħossha mbuttata minn forza misterjuża biex tqim soru tant ħelwa u twajba li kienet għexet biex tagħmel il-ġid ma’ kulħadd. “Qatt ma nibku biżżejjed lill-Madre Katerina. L-Omm tal-fqar mhux hawn iżjed.” Hekk temmet il-gazzetta.

lżda ħaġa iktar intima turina wkoll il-mewt ta’ Madre Katerina. Għal jum sħiħ kienet esposta għall-poplu li kien jimbotta u jross biex imur ibusha għall-aħħar darba. It-tfal tal-iskejjel u t-tfal iltiema kienu kemm. Kulħadd kien bid-dmugħ f’għajnejh.

F’qabar sempliċi, niżel il-ġisem ta’ Madre Katerina. Dawn huma il-kelmiet li ġew miktuba: “Hawn jistrieħ l-għadam ta’ Swor Marija Katerina ta’ Santa Roża ta’ Viterbo. Twieldet f’Giuliano ta’ Ruma fl-1813. Mietet fil-Kajr fis-6 ta’ Mejju fl-1887. Superjura Ġenerali u Fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Eġittu.” Kliem sempliċi li jfakkar isem u dati. Iżda jgħidu kollox: is-sbuħija bla tebgħa ta’ ruħ umli li għarfet tgħix biss għal Ġesù u għat-tixrid tar-renju Tiegħu. Nhar l-14 ta’ April, 1985 il-Papa San Ġwann Pawlu II niżżel l-isem ta’ Madre Katerina fil-lista tal-Beati.

Ħsieb: Inkwantu Malta, id-dar tal-Birgu kienet l-aħħar dar li waqqfet Madre Katerina. Is-Sorijiet tal-Eġittu kienu ilhom magħrufa f’Malta, Swor Ludovika, Swor Carmela, u Swor Ewġenja kienu ħallew lix-xtut Maltin biex jingħaqdu mas-Sorijiet l-oħra fi Clot Bey. Sadattant, is-Sorijiet l-oħrajn kienu ta’ sikwit jinżlu hawn biex jitolbu għajnuna għall-Opra b’risq it-tfal orfni. Hekk inħolqot l-atmosfera adatta biex tinfetaħ dar f’dan il-­post. L-Arċisqof bagħat telegramm lill-Madre Katerina u talabha biex tiftaħ dar f’Malta. Xewqa bħal din dehret wisq popolari qalb il-Maltin ta’ dak iż-żmien.

L-ewwel dar li nfetħet kienet f’Ħaż-Żabbar u mbagħad infetħet dik tal-Birgu. Fit-23 ta’ Ottubru, 1931, is-sorijiet bdew l-opra tagħhom fi Triq Maitland, il-Ħamrun. Fid-19 ta’ Marzu, 1935, festa ta’ San Ġużepp daħlu fil-kunvent il-ġdid fejn jinsabu llum.

L-iskola tal-Ħamrun inbniet wara talba mill-ministeru Taljan tal-affarijiet barranin li kien wiegħed sussidju kull sena b’risq dan l-impenn u t-tagħlim li kien meħtieġ. Meta waslu biex jiftħu l-iskola, il-gvern Ingliż ma tax il-permess li tinfetaħ. Dan ġara minħabba s-sitwazzjoni politika, anki għaliex mal-lingwa Ingliża u Franċiża, ħjata, rakkmu, mużika u pittura kienu sa jgħallmu wkoll il-lingwa Taljana. Wara ħafna talb u noveni u bil-għajnuna ta’ xi ħbieb, fl-aħħar il-permess ingħata u l-iskola nfetħet.

Naqraw fil-kronaka li f’dan iż-żmien is-sorijiet kellhom jissellfu xi flus biex jgħixu. L-istorja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, hija tifkira mimlija kuraġġ u sfidi. Tifkira ta’ dak l-ispirtu missjunarju tal-istess Beata Katerina Trojani li għadu ħaj kull fejn is-sorijiet taw il-ħidma tagħhom. Tifkira ta’ dak l-ispirtu Franġiskan fis-sempliċità tiegħu, spirtu ta’ sagrifiċċju u dedikazzjoni.

Fis-sena 1950, is-Sorijiet Franġiskani tal-Eġittu ħadu isem ġdid li hu iżjed universali, u bla ebda rabta partikulari ma’ pajjiż wieħed. Huma bdew jissejħu “Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.”

Dawn id-djar tal-Birgu u tal-Ħamrun kienu ċentri ta’ vokazzjoni­jiet Franġiskani. U llum dawk li, sa ftit żmien ilu, kienu studenti fil-klassijiet saru huma Missjunarji qalbiena u qed jaħdmu iebes u fis-sod fil-Qasam tal-Mulej imxerrdin u mifruxin fl-erbat irjieħ tad-dinja. F’dawn l-aħħar snin id-dar tal-Birgu ngħalqet iżda s-sorijiet fetħu oħra f’Baħar iċ-Ċagħaq.

Attwalment is-sorijiet għandhom żewġ kunventi qrib il-patrijiet, jiġifieri l-Ħamrun u issa dik reċenti f’Baħar iċ-Ċagħaq. Fil-Ħamrun huma jmexxu skola li tilqa’ fiha aktar minn 600 studenta.

Barra il-ħidma tagħhom f’Malta, il-Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija għandhom għadd ta’ sorijiet li qed jagħti is-servizz missjunarju tagħhom barra minn Malta: fl-Eġittu, fil-Għana, fil-Ġordanja, fl-Iraq, f’Iżrael, fl-Italja u fl-Amerika.

Sal-ġurnata tal-lum, ħafna sorijiet, patrijiet u lajċi, b’serjetà kbira ddedikaw u qed jiddedikaw ħajjithom għall-edukazzjoni kemm nisranija u akkademika ta’ ħafna żgħażagħ biex bħala ċittadini Maltin isibu posthom fis-soċjetà ta’ żmienhom u jagħmlu unur lil Malta.

 • U int, għaraft kif tista’ u kif qed isejjaħlek il-Mulej biex tkun ta’ ġid għal ħaddieħor?
 • X’inhi l-ħidma jew il-missjoni li qed twettaq fil-Knisja llum: fil-familja, fil-komunità parrokkjali jew f’xi lok ieħor?

Talba: O Mulej, fil-providenza tiegħek, int sejjaħt lill-Beata Katerina Trojani biex tieħu ħsieb tat-tfal u ż-żgħażagħ foqra u f’diffikultà fl-Eġittu, għat-talb tagħha, agħtina sensittività akbar lejn il-bżonnijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ tal-lum, hekk li naslu biex ngħaddulhom dak kollu li hu ta’ ġid għalihom biex nagħtuhom futur ta’ nsara tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://catholicsaints.info/blessed-maria-catalina-troiani/

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7113

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Caterina_Troiani

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa ta. Swor M. Alfonsina Rapa.

2 ta’ April: San Franġisku ta’ Paola

Verżjoni Vidjo: San Franġisku ta’ Paola

“Jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi”. ~ Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Franġisku ta’ Paola.

24444701.jpgSAN FRANĠISKU TA’ PAOLA
Eremit
1416 – 1507

Tagħrif:  Il-ġenituri ta’ San Franġisku li kienu joqogħdu f’Paola, f’Kalabrija, l-Italja, baqgħu bla tfal għal ħmistax-il sena. Imbagħad kellhom tlieta wara xulxin. Il-kbir fosthom, Robertu, twieled fl-1416.

Meta Robertu kien għadu żgħir, intefħitlu għajnu x-xellugija hekk li kien hemm periklu li kien ser jagħma minnha. Il-ġenituri tiegħu għamlu wegħda ma’ San Franġisk t’Assisi li jekk ifiq ilibbsuh il-libsa tal-Patrijiet Franġiskani u jibagħtuh għal sena jgħix f’kunvent tal-Ordni u fieq.

Din il-wegħda ħelisha meta kellu tlettax-il sena. Wara, flimkien mal-ġenituri tiegħu mar pellegrinaġġ, u żar Ruma, Assisi u Loretu.

Meta kellu ħmistax, bidel ismu f’Franġisku, u mar jgħix għalih waħdu fuq biċċa art ta’ missieru, sakemm sab għar u beda jgħix fih. Żewġ żgħażagħ saru jafu bih u marru jgħixu miegħu. Fl-1435, bnew kappella u tliet ċelel. Qassis mill-parroċċa kien imur iqaddsilhom.

In-numru ta’ żgħażagħ li bdew imorru jissieħbu miegħu baqa’ dejjem jikber, u fl-1454, bl-għajnuna tal-poplu bena kunvent u knisja, u l-membri bdew jgħixu f’Regola ta’ faqar, umiltà u sawm kuljum. San Franġisk semma din il-Komunità tiegħu, “L-Ordni tal-Minimi” (L-iċken fost l-iżgħar).

Fuq ix-xewqa tal-Papa Sistu IV, mar jassisti lir-Re Lwiġi XI ta’ Franza, li kien qed imut. Il-Papa offra li jordnah saċerdot biex jaqdi aħjar il-missjoni tiegħu, iżda Franġisku talbu minn qalbu jħallih lajk. Wara l-mewt tar-Re Lwiġi, Karlu VIII, u warajh Lwiġi XII, żammewh fi Franza, li bis-saħħa t’hekk, San Franġisk kiseb ħafna għajnuna min għandhom biex jibni kunventi ta’ l-Ordni tiegħu fi Franza u f’pajjiżi oħra fl-Ewropa.

Tliet xhur qabel miet, ħalla l-impenn li kellu mar-Re u mar jgħix fis-solitudni tal-monasteru fejn miet fil-Ġimgħa l-Kbira tal-1507, fl-età ta’ 91 sena, fTours, Franza. Il-Papa Ljun X għamlu Beatu fis-sena 1513 u sitt snin wara ddikjarah qaddis.

Ħsieb: Il-ħajja ta’ San Franġisku ta’ Paola kienet straordinarja sa mill-mument ta’ twelidu, infatti hu twieled fis-27 ta’ Marzu, 1416 minn Giacomo Alessio msejjaħ il-“Martolilla” u Vienna da Fuscaldo, koppja ta’ ġenituri diġà avvanzati fiż-żmien.

Fiż-żmien li għamel il-kunvent biex iżomm il-wegħda, huwa wera li kellu doti eċċezjonali, kien jgħaġġeb lill-patrijiet meta kienu jarawh rieqed mal-art, jagħmel sawn kontinwu u jitlob ħafna. Kienu jitkellmu fuqu bħala dak il-bniedem li jagħmel ħwejjeġ straordinarji bħal meta mitluf fit-talb ġewwa il-kappella, nesa jixgħel in-nar biex isir l-ikel għall-patrijiet, allura meta nduna ġera ġirja waħda għall-kċina, fejn meta għamel is-sinjal tas-salib, xegħel in-nar u ftit mumenti wara l-ikel kien sar.

Wara 5 snin jgħix ta’ eremita’ fis-solitudni ngħaqdu miegħu żewġ żgħażagħ li riedu jgħixu bħalu, u fis-sena 1436 b’kappella u tlett ċellel bdiet l-ewwel żerriegħa tal-futur Ordni tal-Minimi bil-permess tal-isqof ta’ Cosenza Mons Bernardino Caracciolo. L-għaqda tiegħu kompliet tikber tant li nħasset il-ħtieġa li jkabbar il-post fejn kienu jgħixu. Huwa kien jagħmel ħafna prodiġi bħal meta b’daqqa ta’ bastun ħareġ l-ilma mill-blat biex jaqta’ l-għatx tal-ħaddiema. L-istemma tal-Ordni tiegħu hija tarka bil-kliem “Imħabba”.

Il-fama ta’ dan il-patri ta’ statura ħoxna, bil-leħja u xagħar li huwa ma kien jaqta qatt, xterdet man-naħa t’isfel u minħabba f’hekk kellu jitlaq minn Paola biex iwaqqaf aktar kunventi f’diversi lokalitajiet tal-Kalabrija. Kien mitlub biex iwaqqaf komunità f’Milazzo ġewwa Sqallija u ma’ żewġ fratelli wasal biex jaqsam Messina. Talab lil Kaptan ta’ dgħajsa tas-sajd biex jieħdu fuq id-dgħajsa u jwasslu n-naħa l-oħra, iżda meta ra li ma kellux biex iħallas, irrifjuta. Imbagħad Franġisku rabat tarf tal-mantell tiegħu mal-bastun u tela’ flimkien maż-żewġ ħutu u qasam l-baħar b’dik id-dgħajsa tal-qlugħ magħmulha tal-mument. Dan il-miraklu kien konfermat minn żewġ xhud okulari, fosthom il-kaptan Pietro Colosa ta’ Cotona, port żgħir fuq il-kosta ta’ Kalabrija, li sobgħih ħafna u qatt ma seta’ jsib konfort għar-rifjut tiegħu. Mirakli oħra għamel bil-bosta, fosthom li fejjaq il-morda, u qajjem il-mejtin.

Kien jaqbeż għall-fqar u jitkellem kontra min kien jaħqarhom. Ir-re ta’ Napli ra fih persuna perikoluża u bagħat xi suldati biex jalqgħulu ħalqu iżda huma ma setgħux jarawh għax għamel lilu nnifsu inviżibbli.

Huwa miet fit-2 ta’ April tas-sena 1507 ġewwa Franza meta kellu 91 sena. Il-qabar tiegħu sar lok ta’ pellegrinaġġi iżda ma ħelisiex mill-profanazzjoni meta l-Ugonotti ħarqu l-ġisem tiegħu u ma ħallewx ħlief irmied u ftit għadam. Il-ftit relikwi li fadal ġew ukoll profanati waqt ir-rivoluzzjoni Franċiża. Iżda fl-aħħar il-fdalijiet tiegħu sabu ruħhom ġewwa is-santwarju ta’ Paola fejn huwa meqjus bħala il-patrun tal-belt.

 • U int, kemm tara valur f’ħajja ta’ talb, penitenza u servizz lil ħutek il-bnedmin?
 • Kemm tipprova taħbi l-għemil tajjeb tiegħek biex bih tagħti glorja ‘l Alla biss u tibqa’ umli?
 • Qed tipprova tgħix ħajja ta’ qdusija skont l-istat tal-ħajja tiegħek?

Talba: O Alla, li tkabbar lil min jiċċekken, int tellajt lil San Franġisku ta’ Paola fil-glorja tal-qaddisin tiegħek; agħtina li, bil-merti u l-eżempji tiegħu, niksbu b’wiċċ il-ġid il-premju li int wegħidt lil min iċekken lilu nnifsu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-francis-of-paola.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-francis-of-paola/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Paola

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud mis-sit jesusandmary.yolasite.com.

13 ta’ Frar: Beatu Ġordan tas-Sassonja

Verżjoni Vidjo: Beatu Ġordan tas-Sassonja

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu”. ~ Ġesu’ f’Mark 16:15

blessed-jordan.jpgBEATU ĠORDAN TAS-SASSONJA
Presbiteru
c1199 – 1237

Tagħrif: Twieled f’Burberg, fil-Ġermanja, lejn tmiem is-seklu tnax. Ħa l-libsa tal-Ordni Dumnikan fil-kunvent ta’ Pariġi fit-12 ta’ Frar 1220 minn idejn il-Beatu Reġinaldu. Ġordan kien ħabib kbir tal-Fundatur San Duminku u l-ewwel wieħed li ngħażel Superjur Ġenerali bħala suċċessur ta’ San Duminku biex imexxi l-Ordni tal-Predikaturi.

Għal ħmistax-il sena Ġordan mexxa bi ħlewwa u tjieba kbira ż-żewġ fergħat tal-Ordni (patrijiet u sorijiet) iħeġġiġhom bil-kelma u l-eżempju tiegħu, jiktbilhom, iżurhom ta’ sikwit, u jirranġa l-kostituzzjonijiet.

Ġordan kellu mħabba kbira lejn il-Verġni Mbierka u għall-ġieħ tagħha ordna l-kant tas-Salve Regina wara l-kompjeta.

Il-Beatu Ġordan miet b’diżgrazzja fl-età ta’ madwar 37 sena, meta sab l-għarqa huwa u rieġa’ lura bil-baħar minn żjara fil-Provinċja tal-Art Imqaddsa. Kien it-13 ta’ Frar 1237. Il-Papa Piju XII wettaq il-qima lejh fl-10 ta’ Mejju 1826.

Ħsieb: Deskrit mill-bijografu bikri tiegħu Gerald de Frachet bħala “l-aktar suċċessur li kien jistħoqqlu post Duminku,” Ġordan dejjem ġie mfakkar bħala “mera ta’ kull aspett tal-osservanza reliġjuża, eżempju ta’ virtu’, raġel ta’ kastità mhux minsusa tal-moħħ u tal-ġisem”.

Tabilħaqq, l-eżempju ta’ Ġordan jingħad li ġib miegħu elf raġel biex jissieħbu fl-Ordni u l-interċessjoni tiegħu għad għandha l-qawwa biex tqajjem żelu u entużjażmu fl-irġiel u fin-nisa tal-lum biex dawn jaslu jikkonsagraw ħajjithom lil Alla bl-ilbies abjad ta’ San Duminku.

Mill-bosta stejjer li nafu dwar Ġordan, nistgħu nsemmu dwar il-karità kostanti tiegħu, il-paċenzja u l-imħabba mal-oħrajn. Hu qatt ma naqas milli jikkonferma lill-aħwa fil-fidi u jassigurahom fi żminijiet ta’ prova. Imma kif għamel dan? Hu għamel dan billi għamel dak li l-Ordni tal-Predikaturi jeżistu għalih: ix-xandir tal-Aħbar it-Tajba. L-aħbar li r-rebħa tappartieni lil Alla tagħna, li Ġesù ħarġina mill-iskjavitu ta’ dnubietna u li aħna salvajna minn kull inġustizzja.

Kull meta tiġrilna xi ħaġa ħażina, kull meta nħossuna dgħajfa jew oppressa minħabba l-iżbalji li nkunu wettaqna, nistgħu nsegwu l-parir ta’ Ġordan u nduru lejn Kristu Msallab. Quddiem il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’, nistgħu ngħidulu: ‘Mulej, ikollok ħniena minna’ u mmorru għandu kif qalilna Hu stess: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom” (Mattew 11:28).

 • U int kull darba li tiżbalja, tmur b’mod spiritwali quddiem Ġesu’ msallab u għand is-saċerdot fil-Qrar biex tirċievi mingħand il-Mulej il-ħniena u l-maħfra?
 • Kemm int lest/a xxandar l-Aħbar it-Tajba bla ma tħalli xejn ifixklek jew iwaqfek milli tagħmel dan għax temmen lix-xandir hi s-sejħa ta’ kull nisrani?
 • Timpenja ruħek biex twettaq fil-fidi u biex tagħmel kuraġġ lil dawk in-nies madwarek li forsi għaddejjin minn żmien iebes u qed jaqtgħu qalbhom?

Talba: Beatu Ġordan ta’ Sassonja, suċċessur ta’ San Duminku, fil-jiem bikrija tal-Ordni, l-eżempju tiegħek u l-ħeġġa ġiegħlu lil ħafna rġiel u nisa jsegwu lil Kristu bl-ilbies abjad tal-Qaddis. Bħala Patrun tal-vokazzjonijiet Dumnikani, nitolbuk tkompli tħeġġeġ aktar irġiel u nisa ddedikati biex jikkonsagraw ħajjithom lil Alla. Permezz tal-interċessjoni tiegħek, nitolbuk ukoll biex tipproteġi u tqaddes lill-patrijiet kollha fl-Ordni tal-Predikaturi biex ikunu dejjem imħejjija għall-appostolat tax-Xandir tal-Verità, kemm b’fommhom, kif ukoll bl-eżempju ta’ ħajjithom. Ammen.

English Version: https://www.nashvilledominican.org/community/our-dominican-heritage/our-saints-and-blesseds/bl-jordan-of-saxony/

Alternative Reading: https://www.english.op.org/godzdogz/great-dominicans-blessed-jordan-of-saxony

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_of_Saxony

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

blessed-jordan.jpg

12 ta’ Frar: Beatu Reġinaldu ta’ Orleans

Verżjoni Vidjo: Beatu Reġinaldu ta’ Orleans

“Jum wieħed, permezz tar-Rużarju u l-Iskapular, il-Madonna għad issalva d-dinja”. ~ San Duminku (Fundatur tal-Ordni tal-Predikaturi)

jnkjkjjIL-BEATU REĠINALDU TA’ ORLEANS
Presbiteru
1183 – 1220

Tagħrif: Dan kien l-ewwel fost il-qaddisin u l-beati Dumnikani. Twieled fid-djoċesi ta’ Orleans fi Franza. Sar duttur tal-liġi u għallem id-dritt kanoniku fl-Akkademja ta’ Pariġi. Waqt li kien iżur il-postijiet imqaddsa f’Ruma, laqtu ħafna l-kliem ta’ San Duminku u baqa’ impressjonat bil-faqar evanġeliku tal-ordni tal-Predikaturi u l-ħeġġa tiegħu għall-appostolat.

Ġiet fuqu marda, imma reġa’ ħa saħħtu bl-interċessjoni tal-Verġni Mbierka u mbagħad ngħaqad mal-ordni ta’ San Dumniku kif kienet indikatlu l-Madonna.

Bl-eżempju t-tajjeb u l-kelma mħeġġa tiegħu ħafna żgħażagħ u nies magħrufa daħlu fl-ordni, l-ewwel f’Bolonja u mbagħad f’Pariġi. Billi kien professur tal-liġi kanonika fl-Università ta’ Pariġi, Reġinaldu kien ta’ għajnuna kbira għal San Duminku fl-għoti ta’ għamla definittiva lill-ordni tiegħu.

B’għaqal kbir Reġinaldu organizza u mexxa ’l quddiem il-ħajja tal-komunità, u tkebbes bil-ħeġġa tal-appostli għat-tiġdid tas-saltna ta’ Kristu.

Skont tradizzjoni fl-Ordni Dumnikan, il-Madonna għarrfet lil Reġinaldu li kienet tixtieq li l-patrijiet predikaturi jilbsu l-labtu abjad flok ir-rukkett li San Duminku kien jilbes bħala kanonku.

Il-beatu miet f’Pariġi fl-1220 meta kellu inqas minn 40 sena u kien midfun fil-knisja ta’ Notre Dame des Champs. Il-Papa Piju IX, fit-8 ta’ Lulju 1875, ikkonferma l-qima lejh li kienet ilha mogħtija lilu.

Ħsieb: Il-ferħ li jqanqal fina l-Beatu Reġinaldu huwa dak l-istess ferħ li tqanqal fih meta libes l-abitu tal-Ordni tal-Predikaturi, l-abitu li nistgħu ngħidu rċieva mingħand il-Verġni Mbierka Marija. Dan iferraħna għax lilna wkoll ifakkarna li aħna “ġejna mlibbsa bl-ilbies tas-salvazzjoni”. Reġinaldu irċieva dan l-iskapular mingħand San Duminku, deskritt fil-voti tal-Ordni bħala “il-wegħda materna mis-sema tal-imħabba tal-Verġni Mbierka Marija lejna”.

Wara Kristu, il-Madonna hi l-aqwa mudell tal-qdusija. Hi twassalna għand Ġesù billi turina fil-prattika li aħna wkoll, bħalha, nistgħu nagħmlu dak li ordnalna Binha. Imma xi jfisser li wieħed jilbes l-iskapular jew il-labtu tal-Madonna? Dawn jgħinu lin-nisrani jimxi wara Kristu, billi jidħol f’relazzjoni speċjali ma’ Marija. Hija relazzjoni li għandha l-karattru ta’ konsagrazzjoni. Għaldaqstant il-konsagrazzjoni lil Marija tfisser li wieħed iwiegħed li jagħmel ħiltu biex jimxi fuq l-eżempju tagħha, mera tal-qdusija ta’ Alla, speċjalment

 • fl-imħabba tagħha lejn il-proxxmu,
 • fit-talb bla heda u
 • fir-rabta qawwija tagħha mar-rieda ta’ Alla.

L-att ta’ konsagrazzjoni huwa l-impenn l-aktar għoli ta’ fedeltà li jsir lil Alla, u li wieħed jidħol għalih permezz ta’ Marija, għalhekk għandu garanzija kbira li ser jirnexxielu.

Jekk tixtieq tkun taf kif tista’ tħejji ruħek biex tgħix bħala persuna ikkonsagrata lill-Verġni Marija, nistiednek iżżur is-sit Malti, li fih it-Trattat ta’ San Alwiġi De Montfort fuq id-Devozzjoni vera lejn Marija u kif wieħed jista’ jagħmel l-att ta’ konsagrazzjoni u l-benefiċċji tagħha, Talb, l-Uffiċċju tal-Madonna, Vidjos u ħafna aktar … Tista’ tmur għalih billi tagħfas fuq din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/

Talba: O Alla, li minnek ġej kull għana, bl-għajnuna tal-Omm tal-Ħniena, Inti tlabt lill-Beatu Reġinaldu biex jgħix ħajja ta’ faqar u tajtu is-setgħa li jipperswadi oħrajn biex bħalu jħaddnu l-ħajja reliġjuża. Permezz ta’ talbu, iggwida l-passi tagħna fit-triq tal-Kelma Tiegħek, sabiex bi qlubna mħeġġa nistgħu niġru fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/05/blessed-reginald-cop.html

Alternative Reading: https://www.nashvilledominican.org/community/our-dominican-heritage/our-saints-and-blesseds/bl-reginald-of-orleans/

or

http://dominicans.ie/blessed-reginald-of-orleans-op/

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.